Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877)"

Transkript

1 Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Kort & Matrikelstyrelsen (G ) Analyse af udvalgte prøver fra huse fra yngre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG AFDELING Nr

2 Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Analyse af udvalgte prøver fra huse fra yngre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Indledning I forbindelse med udgravningerne ved Campus etape 2 (OBM 5525) 1 i sommeren 2010, der blev forestået af mag.art. Christian Juel, blev der påtruffet bebyggelsesspor fra især yngre romersk og germansk jernalder i form af hustomter, ét firestolpeanlæg, hegnsforløb, én brønd og gruber bl.a. kogestensgruber (Lundø 2012). Der blev under udgravningen udtaget en lang række jordprøver til flotering primært fra stolpehuller. Prøverne blev efter endt udgravning sendt til Afdelingen for Konservering og Naturvidenskab, Moesgård Museum til videre behandling. Prøvebehandling Prøverne blev ved modtagelsen indledningsvis tørret og floteret af arbejdsmand Arne Aakær Rasmussen på Moesgård Museums floteringsanlæg på Fyn. I dette anlæg tilføres vand gennem flere dyser nederst på en skråtstillet sliske, hvor også jordprøven påhældes. Efterhånden som vandstanden stiger, frigøres elementer i jordprøven, der er lettere end vandet, såsom forkullede planterester, og flyder til sidst ud over den øverste ende af slisken, hvor de opfanges i et stofnet med maskestørrelser på godt 0,25 mm. Floteringsprøven i stofnettet tørres og er nu klar til gennemsyn, mens den tunge floteringsrest, der ligger tilbage i floteringsmaskinen efter den afsluttede flotering, tørres og gemmes separat. 1 OBM 5525 (FHM 4296/877) Campus etape 1 & 2. Odense sogn, Odense kommune, Region Syddanmark. Sted nr UTM: / Zone 32 1

3 Det kursoriske gennemsyn Resultatet af det efterfølgende kursoriske arkæobotaniske gennemsyn, som blev gennemført af cand.mag. Merete Dyrmose under vejledning af cand. mag. Peter Mose Jensen, fremgår af tabel 1. Der fandtes forkullede rester af kornkerner og ukrudtsfrø i en relativt stor del af de kursorisk gennemsete prøver fra Campus etape 1 & 2. Mange prøver indeholdt kun få kerner/frø, men i enkelte prøver optrådte forholdsvis store mængder. Af dyrkede arter kunne der erkendes byg (Hordeum vulgare sp.) i en del prøver. I flere tilfælde kunne byggen nærmere bestemmes som avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare). Herudover observeredes rug (Secale cereale) samt havre (Avena sp.) i flere tilfælde. Tegn på indsamling ses også, idet flere prøver indeholdt forkullede rodknolde fra græsarten knoldet draphavre (Arrhenatherum elatius var. bulbosum), og en enkelt prøve (x 150) rummede en kerne muligvis fra æble (Cf. Malus sp.). Tre af de mest fundholdige prøver (x230, x231 og x253) kommer fra østenden af et treskibet langhus fra yngre germansk jernalder. Det blev besluttet at udføre en egentlig arkæobotanisk analyse af disse tre prøver, da de muligvis kan give et rimeligt overblik over dyrkningssituationen i relation til langhuset og herudover et vist indblik i funktionsinddelinger i huset. Desuden er der foreløbigt kun foretaget forholdsvis få arkæobotaniske analyser af materiale fra yngre germansk jernalder på Fyn, så en analyse vurderes også til at kunne forøge vores viden om det generelle agerbrug i denne periode. Det blev desuden besluttet at lave en analyse af den ligeledes fundrige prøve x199 fra yngre germansk jernalder for at få et yderligere indblik i lokalitetens agerbrugsmæssige økonomi og agerbruget i denne periode på Fyn. Denne prøve stammer fra en økonomibygning. Gennemgang af de analyserede prøver Prøverne fra langhuset (x230, x231 & x253) Som nævnt stammer prøverne fra tre stolpehuller i den østlige del af et langhus (fig. 1). x230 stammer fra et nordligt vægstolpehul, som ligger umiddelbart nord for det tagbærende stolpehul, som x231 er udtaget i, mens x253 stammer fra det sydlige tagbærende stolpehul, som sammen med x231 s tagbærende stolpehul udgør et tagbærende stolpehulssæt. Det vil sige, at disse tre prøver stammer fra tre stolpehuller, som ligger umiddelbart ved siden af hinanden. Overordnet set minder indholdet af makrofossiler i de tre prøver meget om hinanden. De indeholder de samme kornsorter, og ukrudtssammensætningen er også på mange områder meget ens. Men hvis der ses nærmere på prøverne, viser det sig, at x253 adskiller sig fra de to andre på flere områder. I langhuset er byg (Hordeum vulgare sp.) den dominerende kornsort (tabel 2), og af de nærmere identificerede kornkerner kunne kun avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare og Hordeum vulgare cf. var. vulgare) erkendes. Rug (Secale cereale) er den næsthyppigste afgrøde i langhuset, mens hvede i form af brødhvede (Triticum aestivum) og emmer/spelt (Triticum dicoccum/ spelta) kun forekommer i meget begrænsede mængder. Det er derfor vanskeligt at afgøre, om der foruden avnklædt byg og rug også har været dyrket hvede ved lokaliteten. Til gengæld sandsynliggør et heldigt fund af en avne fra havre, at de få havrekerner, der blev fundet i x230, stammer fra flyve- 2

4 Figur 1. Oversigtsplan over de to huse med floteringsprøver indtegnet (Odense Bys museer) 3

5 Figur 2. Avner fra dyrket havre (Avena sativa)(to øverste rækker) og flyve-havre (Avena fatua)(nederste række) (let omtegnet efter van Zeist 1968, s.144) havre (Avena fatua) og dermed er ukrudt, da avnbasen tydeligt viste, at der var tale om flyve-havre (fig. 2). Frøene i prøverne stammer hovedsageligt fra arter, som kan betegnes som typisk markukrudt, som bl.a. hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus) og bleg-/fersken pileurt (Persicaria maculosa/ lapathifolium)(tabel 2). Dog kan star/kogleaks (Carex/Scirpus sp.) og lancetvejbred (Plantago lanceolata) også pege i retning af engområder, men da de er fundet sammen med korn i et hus beboelsesdel, er det sandsynligt, at de er blevet høstet sammen med kornet. Desuden har eksperimenter på Lejre Forsøgscenter vist, at selvom lancetvejbred i dag almindeligvis betegnes som en eng-indikator, så trives den også fint på eksperimentelle, forhistoriske kornmarker (Henriksen 1996). Ligeledes forbindes star/kogleaks oftest med vådbundsområder elller lignende, men i forhistorisk tid har markerne været langt mere uensartede, end de er i dag, så der kan sagtens have været våde områder eller sandede områder på en dyrket mark, hvor star/kogleaks kan have vokset, så der er intet til hinder for, at disse arter kan have vokset på en jernaldermark. Som nævnt er der dog også forskelle mellem x253 og de to andre prøver. Som det ses af figur 3 og tabel 2, indeholder x253 en større procentmæssig andel af ukrudt, mens den procentmæssige andel af rug i prøven er lavere end i x230 og x231. Desuden er der fundet betydelig flere små klumper af slagge af organisk materiale og sandslagge i x253. Ligeledes var kornkernerne betydeligt dårligere bevaret i x253, idet overfladerne på kornet ofte var ødelagte, og kernerne var poppede, hvilket vil sige, at indmaden var boblet op og ud gennem kornets overflade. Dette gjorde det ofte vanskeligt at identificere kornkernerne, hvilket kan ses af det forholdsvis høje antal uidentificerede kornkerner og det høje antal bygkerner, der ikke kunne bestemmes til underart i prøven (tabel 2). 4

6 Figur 3. Forholdet mellem byg, rug, hvede og ukrudt i x230, x231 og x253 fra OBM 5525, Campus etape 2 Hvad skyldes disse forskelle, når prøverne ellers på mange områder umiddelbart ser ens ud og findes forholdsvis tæt på hinanden? Hvis langhuset har været indrettet som et typisk langhus fra jernalderen, ligger det stolpehul, hvor x253 er udtaget, sandsynligvis på den modsatte side af beboelsesendens ildsted (sydsiden) i forhold til stolpehullerne med x230 og x231. Kan forskellen så skyldes, at man har siddet på sydsiden af ildstedet og arbejdet med kornet og i den forbindelse har smidt ukrudtsfrø fra den sidste håndrensning af afgrøden ind i bålet, mens man på nordsiden af bålet har opbevaret den rensede afgrøde, der skulle bruges i madlavningen? Dette kan forklare den højere andel af ukrudtsfrø i x253, og hvorfor kornkernerne er dårligere bevaret, hvis de også er havnet på bålet muligvis ved et uheld. Det vil sige, at indholdet i x253 i langt højere grad afspejler indholdet i ildstedet, hvilket måske også kan ses af den lidt højere mængde trækul og det højere antal af små slaggeklumper, end de to andre prøver, som måske snarere afspejler korn, der blev spildt på gulvet. Men hvorfor er forholdet mellem byg og rug så en anden i x253 prøve end i de to andre? Dette skyldes muligvis, at dårligt bevaret rug er sværere at identificere end dårligt bevaret byg, så denne forskel afspejler ikke nødvendigvis en forhistorisk virkelighed, men snarere den arkæobotaniske metodes begrænsninger. En anden mulighed er, at x253 afspejler en opbevaring af byg, hvori der findes både rug og hvede, men at de sidste to sorter skal ses som ukrudt i byggen. Mens x230 og x231 afspejler en opbevaring af byg og rug, som er blandet sammen enten i en opbevaringsbeholder eller efter, at de blev spildt på gulvet. Hvis dette er tilfældet, kunne det tyde på, at bygafgrøden har været mere plaget af ukrudt end rugen, da det vil kunne forklare, hvorfor x253 indeholder flere ukrudtsfrø end x 230 og x231. Bygafgrøden i de to sidste prøver skulle så være ansvarlig for hovedparten af ukrudtsfrøene i disse prøver. Denne forklaring giver dog intet svar på, hvorfor makrofossilerne i x253 er dårligere bevaret end i x230 og x231, ligesom den heller ikke kan forklare det højere antal små slaggeklumper i x253. 5

7 Figur 4. Forholdet mellem kornsorterne i de fire analyserede prøver fra OBM 5525, Campus etape 2 Figur 5. Forholdet mellem kornsorterne og ukrudtet i de fire analyserede prøver fra OBM 5525, Campus etape 2 Prøven fra økonomibygningen (x199) x199 stammer fra et tagbærende stolpehul i en økonomibygning, der ligger i nærheden af de øvrige prøvers langhus (fig. 1). Denne prøve minder indholdsmæssigt meget om prøverne fra langhuset, idet der findes byg, rug og hvede i den samt mange af de samme ukrudtsarter (tabel 2). Men ses der på forholdet mellem de forskellige kornsorter og på underarterne, så ses der tydelige forskelle særligt i forhold til x230 og x231. I x199 blev der identificeret kerner fra muligt nøgen byg (Hordeum vulgare cf. var. nudum), ligesom hvedekerner i form af brødhvede og emmer/spelt fandtes i et lidt større antal end rug. Procentmæssigt er byg dominerende i x199 med mere end 90% af de identificerede kornkerner, så på det område minder x199 6

8 meget om x253 (fig. 4). Til gengæld udgør ukrudt en betydeligt mindre del af de identificerede makrofossiler i x199 end i x253, så i denne henseende minder prøven mere om x230 og x231 (fig. 5). Ukrudtsfrøene stammer dog også fra typiske markukrudtsplanter, så de er sandsynligvis blevet indhøstet sammen med kornet. Sammensætningen af makrofossiler sandsynliggør, at der er tale om opbevaring af byg, da dette er den dominerende sort. Der har sandsynligvis været tale om avnklædt byg, da avnklædt byg udgør hovedparten af de nærmere identificerede bygkerner, men da mange af kernerne ikke kunne identificeres nærmere, er der dog en vis usikkerhed med hensyn til dette spørgsmål. De øvrige kornsorter skal sandsynligvis ses som ukrudt på lige fod med det almindelige ukrudt. Den forholdsvis lave mængde ukrudtsfrø i prøven kunne antyde, at byggen blev opbevaret i tærsket og renset form, hvor kun de allersidste ukrudtsfrø mangler at blive fjernet. Dette er sandsynligvis sket umiddelbart før kornets brug i madlavningen, som det muligvis bliver afspejlet i x253. Kornet fra Campus i forhold til perioden Avnklædt bygs klare dominans i prøverne passer fint i billedet af yngre germansk jernalders agerbrug, som dog endnu kun er bygget på forholdsvis få lokaliteter. Bl.a. kendes der fra Fyn to lokaliteter OBM 2520, Fladbjerg Syd (Grabowski 2009a) og OBM 2832, Odensevej (Grabowski 2009b), som er dateret til overgangen ældre/yngre germansk jernalder eller evt. yngre germansk jernalder, hvor avnklædt byg er den klart dominerende kornsort med over 80 % af de dyrkede afgrøder (Peter Mose Jensen kommende). På disse lokaliteter udgør rug kun en lille del af det samlede antal kornkerner, men det er højst sandsynligt, at denne sort også har været dyrket og været en vigtig afgrøde i perioden, da den er det i både perioden før og efter (Robinson, Mikkelsen & Malmros 2009). Makrofossilerne fra Campus understøtter yderligere denne formodning, da x230 og x231 indeholder en forholdsvis stor andel af rug (fig. 3 og 4), hvilket betyder, at rugen tilsyneladende har været den næstvigtigste kornsort på denne lokalitet. Nøgen byg findes ikke på Fladbjerg Syd eller Odensevej, og denne sort ser generelt ud til at være på kraftigt tilbagetog i yngre jernalder (Robinson 1994; Robinson, Mikkelsen & Malmros 2009), så de mulige kerner fra nøgen byg på Campus, skal sandsynligvis ses som et ukrudtsindslag i bygmarkerne. Til gengæld er det ikke usædvanligt med dyrkning af nøgen byg i ældre germansk jernalder (Peter Mose Jensen kommende) Til gengæld er hvede i form af emmer og særligt brødhvede tilsyneladende en ikke helt ualmindelig afgrøde i yngre germansk jernalder. Skønt den aldrig ser ud til at være den dominerende afgrøde, så findes den alligevel nogle gange i en sådan mængde, at den ser ud til at have været dyrket (Robinson 1994). Bl.a. findes brødhvede på Odensevej med godt 4 % af det samlede antal dyrkede afgrøder. Emmer ser generelt ud til at ophøre som dyrket afgrøde i løbet af romersk jernalder (Robinson 1994), og mængden af emmer/spelt-kerner på Campus peger da også i retning af, at der er tale om et ukrudtsindslag. Det lave antal kerner fra brødhvede på Campus tyder også på, at der ikke er tale om en selvstændig dyrket afgrøde. Der kendes dyrket havre fra yngre germansk jernalder (Robinson 1994), men da avnen fra x230 tydeligt viste, at der var tale om flyve-havre, skal de få havrekerner i prøverne sandsynligvis også betragtes som ukrudtsfrø. 7

9 Hvad mangler på lokaliteten? På Campus findes ingen spor efter olieholdige planter som hør eller sæddodder. Hør bliver ellers sandsynligvis dyrket i yngre germansk jernalder (Robinson 1994), men findes hverken på Campus eller Fladbjerg Syd (Grabowski 2009a). Heller ikke indsamlede planter er der spor efter på Campus, hvilket igen er samme fænomen, som der ses på Fladbjerg Syd (Grabowski 2009a). Afslutning Makrofossilerne fra Campus hjælper til at udvide vores viden om agerbruget i yngre germansk jernalder på Fyn. I forvejen er der kun lavet arkæobotaniske analyser på et fåtal lokaliteter fra denne periode i Danmark. Det billede, disse lokaliteter viser, passer Campus dog fint ind i særligt hvis den endnu noget mangelfulde viden om yngre germansk jernalders agerbrug styrkes ved at undersøge, hvordan agerbruget så ud i ældre germansk jernalder og vikingetid. Ved Campus blev der i yngre germansk jernalder dyrket avnklædt byg, som tilsyneladende var den dominerende afgrøde, men også rug blev dyrket, mens hvedesorterne emmer/spelt og brødhvede sandsynligvis skal ses som et ukrudtsindslag. Fundet af en avne i x230 viser også, at på denne lokalitet var havre også ukrudt, da der er tale om flyve-havre. Der kunne ikke foretages funktionsanalyser af husene fra Campus, men makrofossilerne i x253 på den ene side og x230 og x231 på den anden side viser dog, at der er foregået forskellige aktiviteter i husets østende, og at der tilsyneladende var små forskelle på disse aktiviteter, alt efter om de foregik nord eller syd for det formodede ildsted. Litteraturliste Grabowski, Radoslaw 2009a: OBM 2520, Fladbjerg Syd. Arkeobotanisk analys av hus från Romersk Järnålder från OBM 2520, Fladbjerg Syd (FHM 4296/586). Moesgårds Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling. Rapport nr. 15, 2009 Grabowski, Radoslaw 2009b: OBM 2832, Odensevej. Arkeobotanisk analys av hus från Yngre Romersk/Germansk Järnålder från OBM 2832, Odensevej (FHM/4296/600). Moesgårds Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling. Rapport nr. 13, 2009 Henriksen, Peter Steen 1996: Oldtidens landbrug forsøg med jernalderens agerbrug, s I: M. Meldgaard & M. Rasmussen (red.): Arkæologiske eksperimenter i Lejre. København Jensen, Peter Mose kommende: bog om landbebyggelsen i yngre jernalder på Fyn Lundø, Michael Borre 2012: OBM 5525, Campus etape II Arkæologisk udgravning af gårdstomter fra yngre romersk og germansk jernalder (ca e.kr.). Arkæologisk Rapport nr. 355, Odense Bys Museer Robinson, David Earle 1994: Dyrkede planter fra Danmarks forhistorie. Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1993, s Robinson, David Earle, Peter Hambro Mikkelsen & Claus Malmros 2009: Agerbrug, driftsformer og planteressourcer i jernalder og vikingetid (500 f.kr e.kr.), s I: Bent Odgaard & Jørgen Rydén Rømer (red.): Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år. Fra digevoldinger til støtteordninger. Århus 8

10 Planterne De dyrkede og indsamlede arter Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt) cm høj. Højden kan have ændret sig på grund af avling. (Mossberg & Stenberg 2005) Secale cereale L. Almindelig Rug. Højde cm. Højden har ændret sig på grund af avling, se f.eks. Tvengsberg (Hansen 1993) Triticum aestivum L. Brødhvede. Højde cm. (Hansen 1993) Triticum dicoccum L. Emmer. Højde cm. (Hansen 1993) Triticum spelta L. Spelt. Højde cm. (Hansen 1993) Identificerede planter Avena fatua L. Flyvehavre cm ( cm) høje, omkring 450 frø (250 frø) pr. plante. Blomstring og frømodning juni-august. I reglen sommerannuel, frøene spirer overvejende om foråret sammen med kornet. Optræder mest ondartet i vårsædmarken, kan reducere udbyttet med op til 50%. Kornmarker, vejkanter og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Høst 1982) Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod cm høj (30-70 cm), gennemsnitlig omkring frø pr. plante ( frø), dog frodige eksemplarer helt op til frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. Udpræget sommerannuel, meget skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på velgødet jord. Omkring bebyggelse, agerjord og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) Euphorbia cf. helioscopia L. Skærm-Vortemælk cm (10-40 cm) høj stæn- gel, omkring 650 frø pr. plante. Blomstrer i maj-september. Udpræget sommerannuel. Optræder i åbne og/eller sent såede sommerafgrøder. Agerjord, haver og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt cm lange stængler, som enten er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre planter, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-september. Udpræget sommerannuel, modnes sammen med korn og hør. Knyttet til kornmarkerne og forekommer almindeligt i vårsæd hvor den er mest generende samt i Hør, kan fremme lejesæd i kornet. Agerjord, ved bebyggelse. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950) Plantago lanceolata L. Lancetbladet Vejbred cm (10-30 cm) langt blomsterskaft, omkring frø pr. plante, dog på en stor plante. Blomstrer maj-juni, frømodning august-oktober. Flerårig. Overdrev, skrænter, marker, vedvarende græsmarker og ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) Svært adskillelige planter Persicaria maculosa L. Ferskenbladet Pileurt cm høj, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommerannuel (kan også forekomme i vintersæd, Melander 1998). Forholder sig som Persicaria lapathifolium. Agerjord, ofte vandlidende, ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) og Persicaria lapathifolium L. Blegbladet Pileurt cm (25-80 cm) høj, omkring frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. Udpræget sommerannuel plante. Kan være meget skadelig i vårsæden, især i 9

11 lave noget vandlidende marker, hvor den kan forekomme meget talrigt, kan også forekomme i vintersæden. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) Planter identificeret til slægt eller familie Avena sp. Havre sp. Carex sp. Star sp. Galium sp. Snerre sp. Poaceae Græsfamilien Scirpus sp. Kogleaks sp. Litteraturliste Frederiksen, H. & P. Grøntved, H.I. Petersen 1950: Ukrudt og ukrudtsbekæmpelse. Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. København Hansen, K. 1993: Dansk feltflora. 1. udgave, 6. oplag. København. Høst, O. 1982: Danske Kulturplanter. DSR Forlag Jessen, K. & J. Lind 1922: Det Danske Markukrudts Historie. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidensk. og mathem. Afd., 8 Række, VIII. København Melander, B. 1998: Beskrivelse af ukrudtsplanterne. I: Ukrudtsbekæmpelse i landbruget. Forskningscenter Flakkebjerg. Afdeling for Plantebeskyttelse. 3. udgave, pp Tvengsberg, P.M. 1995: Rye and swidden cultivation tillage without tools. Tools & Tillage. Vol. VII: 4, s

12 EGNET TIL ANTAL X-NR ANALYSE? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 5 Nej <5 0 X Dårligt bevaret 6 Nej Nej 0 0 X 8 Nej 0 <5 X Meget dårligt bevaret 9 Nej 0 0 X 10 Nej Nej Nej 0 0 X 13 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 0 0 X 19 Nej Nej <5 0 X Dårligt bevaret 23 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Forkullet draphavrerodknold 33 Nej <10 0 XX Dårligt bevaret 34 Nej 0 0 X 35 Nej 0 <5 0 Snerre 35 Nej 0 <10 X Bl.a. snerre 36 Nej Nej <5 <15 X 37 Nej <15 <5 XX Dårligt bevaret 38 Nej <10 0 XX Meget dårligt bevaret 39 Nej 0 0 XXX 40 Nej <10 <5 X Meget dårligt bevaret 41 Nej <10 0 XXXX Dårligt bevaret plantemateriale 42 Nej <5 0 XXX Dårligt bevaret 43 Nej <10 <5 XX Dårligt bevaret. Bl.a. snerre 44 Nej <10 0 X Dårligt bevaret 45 Nej 0 0 XX 49 Nej 0 <5 X 50 Nej Nej Nej <5 0 XX Dårligt bevaret plantemateriale 53 Nej <5 <5 X 54 Nej <10 0 X Dårligt bevaret plantemateriale 55 Nej <5 0 X 56 Nej <5 0 X Byg? Dårligt bevaret plantemateriale 57 Nej 0 0 XX 11

13 EGNET TIL ANTAL X-NR ANALYSE? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 58 Nej <10 <5 X Kornene er relativt fragmenterede 59 Nej <5 <5 X Kornene er relativt fragmenterede 60 Nej <10 <10 X Bl.a. Snerre + star/kogleaks 61 Nej <5 0 X Dårligt bevaret plantemateriale 62 Nej <5 0 X 63 Nej <5 0 X Fragmenterede korn 71 Nej <5 <5 X Dårligt bevaret plantemateriale 72 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 0 0 X 82 Nej <5 <5 XX Dårligt bevaret 84 Nej <10 0 X Fragmenterede korn 87 Nej <10 0 XX Dårligt bevaret 88 Evt. <30 <10 XX Dårligt bevaret. Snerre 89 Nej <10 0 X Dårligt bevaret 90 Nej <5 0 X Meget dårligt bevaret 91 Nej <10 0 XX Dårligt bevaret plantemateriale 92 Nej Evt XX 94 Nej <20 0 XXX Dårligt bevaret plantemateriale 95 Nej 0 < Nej Nej Nej <5 0 X Dårligt bevaret plantemateriale 99 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 0 < Nej 0 <5 X 108 Nej 0 <5 X 112 Evt <20 XX Byg. Pileurt. Dårligt bevaret plantemateriale 113 Nej <5 <3 0 Fragmenterede korn 114 Evt. <30 <5 XX Bl.a. snerre 128 Nej <10 0 X 129 Nej 0 <5 0 Bl.a. snerre 130 Evt <5 X Bl.a. snerre. Dårligt bevaret 131 Nej <5 <5 0 Dårligt bevaret plantemateriale. Mulig havre. Snerre 133 Nej <10 <5 X Dårligt bevaret plantemateriale 134 Nej <10 <15 X Byg? Dårligt bevaret plantemateriale 135 Nej <5 <5 X Meget dårligt bevaret plantemateriale 137 Evt. < X Dårligt bevarede korn. Frø var bl.a. pileurt 138 Nej

14 EGNET TIL ANTAL X-NR ANALYSE? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 139 Nej Evt. <10 <5 XX Byg. Rodknold fra draphavre 141 Nej <5 <5 X Bl.a. havre 142 Nej <10 0 X 143 Nej Ærteblomst 144 Nej <5 <5 0 Fragmenterede korn. Bl.a. snerre 145 Evt. 0 1 X Rodknold fra draphavre 146 Nej Nej 0 <10 0 Dårligt bevaret plantemateriale 148 Nej Nej Evt Æblekerne? 153 Nej Nej <5 <5 X Snerre. Pileurt 155 Nej <10 0 X Byg. Dårligt bevaret 157 Evt. <20 <10 X Pileurt. Dårligt bevaret plantemateriale 158 Nej <15 <5 X Dårligt bevaret plantemateriale 159 Nej <5 <5 X Dårligt bevaret korn 160 Nej <5 0 X Dårligt bevaret 161 Nej <5 0 X Dårligt bevaret plantemateriale 162 Nej <5 0 0 Dårligt bevaret 163 Nej Nej <5 0 X Dårligt bevaret plantemateriale 165 Nej < Nej Nej Nej <5 0 0 Dårligt bevaret plantemateriale 169 Nej Nej <5 0 X Byg? 171 Nej Nej 0 0 X 173 Nej <5 0 X 174 Nej <5 <5 0 Snerre 175 Nej <5 0 0 Dårligt bevaret plantemateriale 176 Nej 0 0 X 177 Nej Nej Nej Nej <5 <5 0 Ærteblomstfrø 181 Nej 0 0 X 183 Nej 0 0 X 184 Nej 0 0 XX 185 Nej 0 0 XX 186 Nej 0 <5 X 187 Nej Nej Nej

15 EGNET TIL ANTAL X-NR ANALYSE? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 190 Nej 0 0 X 198 Nej <15 <5 X Dårligt bevaret plantemateriale 199 Ja <5 X Relativt dårligt bevaret plantemateriale 200 Nej <5 <5 X Dårligt bevarede kornkerner 201 Nej <5 0 X Dårligt bevaret 202 Nej <5 <5 X Dårligt bevaret plantemateriale 203 Evt. <30 <10 X Dårligt bevaret plantemateriale. Byg + havre 204 Nej 0 0 X 205 Nej 0 <5 X Pileurt 210 Nej 0 0 X 210 Nej <5 <5 X 216 Nej Nej < Nej <5 <5 0 Dårligt bevarede kornkerner. Bl.a. græsfrø 219 Nej Nej <5 0 X 221 Nej <5 <5 X Dårligt bevaret. Pileurt 222 Nej <5 0 X Dårligt bevaret 223 Nej 0 0 X 224 Nej Nej <5 <5 XX Dårligt bevaret plantemateriale 226 Nej 0 <5 X Snerre 227 Nej 0 <20 X 228 Nej <5 <5 X Dårligt bevaret 229 Nej <5 <5 X Dårligt bevaret plantemateriale 230 Ja >200 <10 X Avnklædt byg. Rug. Pileurt 231 Ja <5 X Avnklædt byg. Rug. Pileurt 235 Nej 5 0 X Dårligt bevaret 236 Nej Nej 0 0 X 238 Nej 0 0 XXX 239 Nej 0 0 XX 240 Nej <5 0 0 Dårligt bevaret 241 Nej Nej 0 0 X 243 Nej Nej < Nej Nej 0 0 X 247 Nej <10 0 XXX 248 Nej 0 0 X 249 Nej Nej <5 0 X Dårligt bevaret plantemateriale 251 Nej Nej <5 0 0 Dårligt bevaret 253 Ja > XX Byg 254 Evt. <20 0 X Byg 14

16 EGNET TIL ANTAL X-NR ANALYSE? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 259 Nej 1 1 X Galium sp. 260 Nej 0 0 X 261 Nej 0 0 XXXX (Brændt ler) 262 Nej 0 0 X 263 Nej 0 0 XX 264 Nej XX Byg Tabel 1. Den kursoriske gennemgang af floteringsprøverne. X markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst. ( ) henviser til fund i floteringsresten 15

17 X-NR: x199 x230 x231 x253 X-NR Floteret (l) Floteret (l) Analyseret (ml) Analyseret (ml) Avena fatua, avner 1 Dyrket havre, avner Avena sp. kerner 2 3 Havre sp. kerner Cerealia kerner Korn kerner Cerealia fragmenter (antal/ml) 840 / 6 ml 140 / 1 ml 129 / 1 ml 586 / 4 ml Korn fragmenter (antal/ml) Cerealia avner 2 4 Kornavner Hordeum vulgare cf. var. nudum. kerner Hordeum vulgare var. vulgare. kerner Hordeum vulgare cf. var. vulgare. kerner 7 Byg cf. nøgen byg, kerner Avnklædt byg, kerner Byg cf. Avnklædt byg, kerner Hordeum vulgare sp. kerner Byg sp. kerner Secale cereale, kerner Rug Triticum aestivum, kerner Brødhvede, kerner Triticum cf. aestivum, kerner 3 Hvede cf. brødhvede, kerner Triticum dicoccum/spelta, kerner Emmer/spelt, kerner Triticum dicoccum, avnbase 1 Emmer, avnbase Triticum sp. kerner 3 Hvede sp. kerner Carex/Scirpus sp. 1 Star/Kogleaks sp. Chenopodium album Hvidmelet gåsefod Euphorbia cf. helioscopia 1 Vortemælk cf. Skærm-vortemælk Fallopia convolvulus Snerlepileurt Galium sp. 3 Snerre sp. Persicaria maculosa/lapathifolium Bleg-/fersken-pileurt Plantago lanceolata 1 1 Lancetvejbred Poaceae 3 2 Græsfamilien Frø, indet Frø, ubestemmelige Slagge af organisk materiale 9 49 Slagge af organisk materiale Sandslagge Sandslagge Trækul (X-XXXXX) x x x x Trækul (X-XXXXX) Bemærkninger Mange kornkerner er fhv. dårligt bevaret i overfladen Få små stykker brændt knogle Kornene er dårligere bevaret end i x230 & x231 - overfladen er dårligere bevaret - mere poppede & flere kerner med slagge-agtige træk Tabel 2. Nærmere analyse af udvalgte floteringsprøver fra OBM 5525, Campus 1 & 2. x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst 16

18 Rapporterne fra Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling fremlægger resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk genstandsmateriale. Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en naturvidenskabelig tilgangsvinkel. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter samt arkæozoologiske undersøgelser. Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af konserveringsteknisk karakter. Alle rapporterne kan downloades fra Moesgård Museums hjemmeside Eftertryk med kildeangivelse tilladt. 17

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252)

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af kornprøve fra middelalderen Mads Bakken Thastrup AFDELING FOR KONSERVERING OG NATURVIDENSKAB Nr. 6 2015

Læs mere

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762)

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af seks jernudvindingsovne fra ca. 200600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167)

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af prøver fra et hus fra sen ældre romersk jernalder (100-200 e.kr.) Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej.

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej. OBM 7982, Lumbyvej Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850)

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) Makrofossilanalyse af materiale fra et treskibet hus fra yngre romersk/ældre germansk jernalder Fenna J. Feijen, cand. mag. & Marianne Høyem Andreasen, mag.art.

Læs mere

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751)

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra ældre romersk affaldsgrube Peter Mose Jensen AFDELING FOR

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603)

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Afgrøder fra yngre romersk/ældre germansk jernalder KONSERVERINGS-

Læs mere

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497)

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra ældre bronzealderhus Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666)

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) Makrofossilanalyse af et lag fra en nedgravning fra 1300-tallet Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 9 2017 OBM

Læs mere

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127)

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen Jannie Koster Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse ESM 1658 Uglviggård (FHM 4296/450)

Læs mere

FHM 4296/144, Kildebjerg I

FHM 4296/144, Kildebjerg I FHM 4296/144, Kildebjerg I Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af SBM 983, Kildebjerg I Peter Mose Jensen, cand.mag. Peter Hambro Mikkelsen, ph.d. KONSERVERINGS

Læs mere

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866)

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossil- og funktionsanalyse af et langhus fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra SIM 3/2005, Troldbjerg (FHM 4296/616) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder

Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra Rosgårde (SMS 731A), Hedevang (SMS 818A), Tinghøj Huse (SMS 871A), Sdr. Ørum (SMS 797A)

Læs mere

MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740)

MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740) MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossilanalyse af bundlag og stolpehuller i grubehuse KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Et forsøg på funktionsbestemmelse og -inddeling af et gårdsanlæg fra OBM 3790 Ågård Nord (FHM 4296/318) Marianne

Læs mere

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen FHM 4296/146, Ålum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716)

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossiler fra yngre romersk jernalderhus, jernudvindingsovne fra yngre jernalder samt

Læs mere

HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025)

HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af tre jernudvindingsovne fra ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089)

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af senneolitiske gruber samt hustomter fra romersk/germansk jernalder Peter

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825)

FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) Arkæobotanisk analyse af prøver fra vikingetidige grubehuse Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 31 2016 FHM

Læs mere

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374)

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af grubefyld fra ældre jernalder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907)

HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907) HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af hustomt og saddeltagshegn fra ældre germansk jernalder Jannie Holm Larsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803)

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af korn- og frøprøver fra yngre bondestenalder, bronzealder, førromersk

Læs mere

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264)

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96 Arkæobotanisk analyse af to hustomter fra ældre jernalder Peter Mose Jensen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur

Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra VMÅ 2405 Tandrupgaard (FHM 4296/94) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215)

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) Arkæobotanisk analyse af prøve fra et muligt husoffer i et langhus fra yngre romersk/ ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling

Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Moesgård d. 21/1 2009 Arkæobotanisk analyse fra Tokkendrup (OBM 7730, FHM 4296/188), ældre romersk jernalder. Indledning: Under udgravningerne

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483)

Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483) Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483) Moesgård Museum Afgrøder og indsamlede planter fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351)

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) Makrofossilanalyse og vedanatomisk analyse af delvist udgravet hus fra ældre jernalder Neeke Hammers og Jannie Holm Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) De arkæobotaniske analyser Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337)

OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af en hustomt fra førromersk jernalder Louise Bjerre Petersen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726)

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af materiale fra ovngrube fra overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder Peter

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234)

Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234) Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk diskussion af to middelalderlige gårdsanlæg Peter Mose Jensen KONSERVERINGS-

Læs mere

Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder

Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra VSM 64G Vindelsbæk og VSM G771 Teglværksvej 31 Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

KHM 2420, Korshøjgård

KHM 2420, Korshøjgård KHM 2420, Korshøjgård Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af overgangen mellem bronzealder og jernalder fra Korshøjgård KHM 2420 (FHM 4296/279) Peter Mose Jensen KONSERVERINGS

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097)

Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af rugfund fra ældre germansk jernalder Peter Mose Jensen

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991)

Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991) Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af prøver fra en yngre romersk-ældre germansk jernalder-bebyggelse Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING THY 2269, Sundby KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af forkullet materiale fra udsmidslag og hustomt fra yngre bronzealder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS -

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878)

Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878) Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af udvalgte prøver fra to huse fra perioden 400600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

VMÅ 2321, Gøttrup. Moesgård Museum. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder. Peter Hambro Mikkelsen

VMÅ 2321, Gøttrup. Moesgård Museum. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder. Peter Hambro Mikkelsen VMÅ 2321, Gøttrup KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058)

ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058) ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af stolpefyld fra to førromerske hustomter Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384)

HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384) HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra jordfæstegrav og gruber fra yngre neolitikum Peter Mose Jensen AFDELING

Læs mere

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320)

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) Arkæobotanisk analyse af en yngre bronzealdergrube samt 14 jernudvindingsovne fra romersk jernalder (/ældre germansk jernalder) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for

Læs mere

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107)

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) Makrofossilanalyser af grubehuse fra vikingetiden Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 16 2017 MKH 1849,

Læs mere

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355)

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11 2016 TAK 1550,

Læs mere

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853)

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) Kombineret makrofosil- og vedanalyse af trækul og makrofossiler fra en urnebrandgrav fra yngre bronzealder, periode V Peter Mose Jensen og Rie Bloch Holm Afdeling

Læs mere

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232)

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af affaldsgrube fra førromersk jernalder Peter Mose Jensen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Af Peter Mose Jensen, Moesgaard Museum 2013 Delrapport 1 af forskningsprojekt Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049)

Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049) Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af makrofossiler fra brønd fra slutningen af 1200-tallet/ begyndelsen

Læs mere

HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323)

HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra huse, kældre, en ovn og en mulig grav fra romersk og germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for

Læs mere

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Færgelunden MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 8 * 2009 NNU-rapport nr. 8 (2009), Færgelunden, MFG 372/06/MFG

Læs mere

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø FHM 4427/8 Egehoved, Alrø KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af UTM Ø564900/N6189319, Marin st. 401284 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG

Læs mere

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum HAM 4980, Kærgård, x399 (FHM 4296/1186). Analysis of macrofossils from a cellar from the Early Roman Iron Age, Kærgård Introduction A rescue

Læs mere

ÅHM 5354, Postgården (4296/71)

ÅHM 5354, Postgården (4296/71) ÅHM 5354, Postgården (4296/71) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analysis of carbonized plant remains from an Early Germanic Iron Age (Ældre germansk jernalder) cremation burial Santeri Vanhanen, BA

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi. Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 12 * 2003 Arkæobotaniske

Læs mere

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder.

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Bygherrerapport af David Brink Indledning Planer om byggeri på en grund i Trekroner Forskerpark ved RUC betød, at Roskilde Museum foretog en arkæologisk

Læs mere

OBM 5537, Stenløsevej etape 2

OBM 5537, Stenløsevej etape 2 OBM 5537, Stenløsevej etape 2 - Forundersøgelse og udgravning af hustomter fra yngre romersk eller ældre germansk jernalder (ca. 150-550 e.kr.) Af arkæolog Michael Borre Lundø. Arkæologisk Rapport nr.

Læs mere

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707)

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) Vedanatomisk analyse af forkullet lag i en ældre bronzealdergravhøj Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 21

Læs mere

OBM 5526, Cykelsti Vinding-Refsvindinge

OBM 5526, Cykelsti Vinding-Refsvindinge OBM 5526, Cykelsti Vinding-Refsvindinge - Forundersøgelse og udgravning af hustomter fra yngre romersk jernalder (ca. 150-375 e.kr.) forud for anlæggelsen af en cykelsti Af arkæolog Michael Borre Lundø.

Læs mere

KHM 1400, Fuglsøgård Mose

KHM 1400, Fuglsøgård Mose KHM 1400, Fuglsøgård Mose KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af træ fra KHM 1400 (FHM 4296/85) Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Peter Steen Henriksen & Jan Andreas Harild NNU Rapport nr. 13 * 2002

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads.

Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads. Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads. Peter Steen Henriksen TINGHØJ 1 NNU Rapport nr. 35 * 2008 0 NNU-rapport nr. 35 (2008), Tinghøj I, SMS 927A,

Læs mere

FHM 4296/105, Lumbyvej

FHM 4296/105, Lumbyvej FHM 4296/105, Lumbyvej KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af OBM 8900 Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 1 2005 FHM 4296/105,

Læs mere

OBM 5539, Hvilehøjvej Vest

OBM 5539, Hvilehøjvej Vest OBM 5539, Hvilehøjvej Vest - Forundersøgelse og udgravning af en gårdsenhed i flere faser fra perioden 400-600 e.kr. Af arkæolog Michael Borre Lundø. Arkæologisk Rapport nr. 370, 2012 Indledning...s. 3

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra FHM 4862 Grenåvej, Skødstrup

Arkæobotanisk analyse fra FHM 4862 Grenåvej, Skødstrup Arkæobotanisk analyse fra FHM 86 Grenåvej, Skødstrup Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.-96) Arkæobotanisk analyse fra tidlig førromersk jernalder Marianne Høyem Andreasen KO N S E RV E R I N

Læs mere

EBM 257, Gåsehagevraget

EBM 257, Gåsehagevraget EBM 257, Gåsehagevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Gåsehagevraget, 2003 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320)

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Dato: 09.07.2015 Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten Ørskovvej (HEM 4291) vest for Herning by, afdækkede Herning Museum

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Agern og korn fra Gilmosevej

Agern og korn fra Gilmosevej Agern og korn fra Gilmosevej Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum En senneolitisk grube med agern og korn fra Gilmosevej (HEM 4086) Peter mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

OBM5490, etape 2. Toftegårdsvej

OBM5490, etape 2. Toftegårdsvej OBM5490, etape 2. Toftegårdsvej - Rapport for arkæologisk undersøgelse forud for udstykning af byggegrunde Af Arkæolog Charlotte Kaastrup Kolmos Arkæologisk Rapport nr. 410, 2013 Indledning...3 Udgravningens

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport.

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport. Ausumgaard Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder Mette Klingenberg Kulturhistorisk Rapport Holstebro Museum 2013 Bygherre: Ausumgaard I/S Indledning Det udgravede

Læs mere

Arkæobotanik: Overvejende Analysen af fortidige frø, frugter, sten og kerner

Arkæobotanik: Overvejende Analysen af fortidige frø, frugter, sten og kerner Arkæobotanik: Overvejende Analysen af fortidige frø, frugter, sten og kerner Oftest forkullet bevaring dvs. planter udsat for ild/varme Dette betyder, at visse processer er oftere bevarede end andre, og

Læs mere

Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2)

Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2) '. 'j'!. NATUR OG KULTUR Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2) Annine S. A. Moltsen NOK rapport nr. 30-2007 NOK Rapport nr. 30-2007 Ophavsret og andre immaterielle rettigheder til denne

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Sanne Boddum Viborg Museum 2012 Bygherrerapport 64 Bygherre: Viborg Kommune ISBN 978-87-92778-14-7 2 Indledning I forbindelse med byudvikling

Læs mere

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg Hadbjerg sogn, Galten Herred Stednr. 14.03.02. Bygherrerapport Indhold Indledende tekst... 2 IAbstract... 2 Administration... 2 TTU... 3 Målestystem... 3 Øvrigt... 3 Metode...

Læs mere

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 4 Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Læs mere

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum JENS KIRKEBY, MOESGÅRD MUSEUM Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Anne Cappeln KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 3 2003 1 Indfarvning

Læs mere

OBM 2830, Tyrsbjergvej etape II.

OBM 2830, Tyrsbjergvej etape II. OBM 2830, Tyrsbjergvej etape II. - Arkæologisk udgravning af gårdstomter fra perioden 0-550 e.kr. Af Arkæolog Michael Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 354, 2012 Indledning.s. 3 Udgravningens forhistorie...s.

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Aars sogn, Aars herred, Aalborg amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 339 Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

FHM 4201, Skt. Clemensborg

FHM 4201, Skt. Clemensborg FHM 4201, Skt. Clemensborg KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af vanddrukket træ fra Århus midtby Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Draphavre og vikke fra en boplads fra yngre førromersk jernalder

Draphavre og vikke fra en boplads fra yngre førromersk jernalder Draphavre og vikke fra en boplads fra yngre førromersk jernalder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af FHM 4702, Elmehøjsager II (FHM 4296/326) Marianne Høyem Andreasen

Læs mere