FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825)"

Transkript

1 FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) Arkæobotanisk analyse af prøver fra vikingetidige grubehuse Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr

2 FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) Arkæobotanisk analyse af prøver fra vikingetidige grubehuse Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Indledning Moesgaard Museum har gennem flere år samarbejdet med Harvard field school studenter om udgravninger af vikingetidige anlæg særligt grubehuse på Samsø. I løbet af tre uger i sommeren 2015 gennemførte arkæologer fra Moesgaard Museum og studerende fra Harvard field school en udgravning nord for gården Tønnesminde på Samsø (se forsiden) 1. I løbet af udgravningen blev udgravet fire grubehuse, adskillige gruber og en stor mængde stolpehuller, hvoraf hovedparten sandsynligvis skal dateres til vikingetid, men også flere tidligere perioder er repræsenteret. Der blev under udgravningen udtaget en række jordprøver til makrofossilanalyse fra flere anlæg, herunder grubehusene. Prøvebehandling Prøverne blev indledningsvis floteret på udgravningen ved hjælp af en cementblander, da der var et ønske om at få materialet floteret straks fremfor at vente, til det kunne floteres på et floteringsværksted. Dette skete for, at de studerende umiddelbart kunne se, om der var noget i prøverne. Cementblanderen fungerer på den måde, at jordprøven lægges ind i cementblanderen, mens der påhældes vand med en vandslange. Herefter startes cementblanderen og kører et stykke tid, hvorefter vand og de flydende makrofossiler hældes over i et stofnet med maskestørrelser på ca. 0,25 mm. Denne proces gentages, til der ikke kan ses mere forkullet materiale i vandet. Floteringsprøven i stofnettet tørres og er nu klar til gennemsyn, mens den tunge floteringsrest, der ligger tilbage, kan soldes. Efter floteringen og en delvis gennnemgang af prøverne fra Tønnesminde blev de sendt til Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum til videre behandling. 1 FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825). Brundby By, Tranebjerg sogn, Samsø herred, tidl. Århus og Holbæk amt. Sted nr UTM: / zone 32 1

3 Det kursoriske gennemsyn En stor del af prøverne blev underkastet et kursorisk gennemsyn, hvis resultat fremgår af tabel 1. Gennemsynet blev foretaget af mag.art. Marianne Høyem Andreasen samt af praktikant og arkæologistuderende Maria Nymann Thomsen under supervision af cand.mag. Peter Mose Jensen og mag. art. Marianne Høyem Andreasen på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum. Generelt indeholdt de kursorisk gennemsete prøver fra Tønnesminde ingen eller kun ganske få makrofossiler i form af forkullede korn/frø. Der kunne dog identificeres byg (Hordeum vulgare sp.) i form af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare), rug (Secale cereale) og havre (Avena sp.). Det var ikke muligt at bestemme, om havren var dyrket havre eller ukrudtsarten flyve-havre, da kun kernerne var bevaret. Blandt frøene blev observeret hør (Linum sp.), gåsefod (Chenopodium sp.), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), ærteblomst-familie (Fabaceae), græs-familie (Poaceae), vej-pileurt (Polygonum aviculare) og skræppe (Rumex sp.). Endelig blev der identificeret enkelte rodknolde fra knoldet draphavre (Arrhenatherum elatius var. bulbosum). En af prøverne x378 fra gubehus A401 indeholdt så store mængder forkullede korn og frø, at det blev besluttet at gennemføre en egentlig analyse, som efterfølgende blev foretaget af mag.art. Marianne Høyem Andreasen. At det blev besluttet at analysere en enkelt prøve skyldes, at samtlige prøver fra grubehus A402 fra lokaliteten blev analyseret af praktikant og BA. Marion Conann fra Sorbonne Universitet, Paris under supervision af mag.art. Marianne Høyem Andreasen på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum uden forudgående kursorisk gennemsyn. x378 kan dermed bruges som sammenligningsgrundlag i forhold til A402. Endelig skal det nævnes, at der i forbindelse med de studerendes arbejde med prøverne på Samsø blev identificeret enkelte stykker trækul, der blev bestemt som ask (Fraxinus) og nåletræ (Coniferus). x378 fra grubehus A401 x378 blev sammen med fire andre prøver (x291, x377, x379 og x380) udtaget i grubehus A401 (figur 1), der er dateret til vikingetid og tolket som en vævehytte (Christensen 2015). Grubehuset havde tilsyneladende to gulvlag, og x378 er udtaget mellem disse to lag (Christensen 2015), men det vides ikke umiddelbart, om der er tale om et smudslag fra det primære gulv, eller om der er tale om et opfyldslag. Hvis det sidste er tilfældet, vil prøverne ikke nødvendigvis afspejle forhold i huset, men sandsynligvis mere generelle forhold på lokaliteten. Figur 1. Foto af grubehus A401, hvor grubehuset er tømt, og kun profilen står tilbage (Foto: Moesgaard Museum) 2

4 Som det fremgår af figur 2 og tabel 2, er byg (Hordeum vulgare sp.) i form af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) den dominerende kornsort i prøven, men også nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum), rug (Secale cereale), brødhvede (Triticum aestivum) og havre (Avena sp.) findes i prøven. Rug findes i så forholdsvist stort antal, at denne sort også sandsynligvis skal ses som en dyrket sort i lighed med avnklædt byg (figur 2 og tabel 2), hvilket også passer fint sammen med, at disse to sorter er de mest almindelige i dansk vikingetid (Robinson et al. 2009). Havre er også en forholdsvis almindelig afgrøde i vikingetiden (Robinson et al. 2009), men som tidligere nævnt, så kan det ikke bestemmes ud fra kernerne alene, om der er tale om dyrket havre eller ukrudtsarten flyve-havre (Jacomet et al. 2006). De to sidste sorter i prøven nøgen byg og brødhvede er mere almindelige i ældre perioder, men de findes stadig omend kun i små mængder i vikingetiden (Robinson 1994). Det er derfor muligt, at både nøgen byg og brødhvede kan betragtes som dyrkede afgrøder på Samsø i vikingetiden, men på grund af deres ringe antal i prøven er det også muligt, at de skal betragtes som en form for ukrudtsindslag i byg- eller rugafgrøden. De mange forskellige kornsorter i prøven giver indtryk af, at der er tale om sammenblandet materiale, hvilket umiddelbart kunne pege i retning af, at der er tale om en form for opfyld. Dermed bliver det svært at tolke forbindelsen mellem kornet og ukrudtsfrøene. Ofte bliver ukrudtsfrøene brugt til at opnå viden om kornbehandlingsprocesserne, men når der sandsynligvis er tale om et sammenblandet materiale, er det ikke muligt at lave tolkninger i denne retning. Det skal dog bemærkes, at mange af de fundne arter stammer fra planter, der ofte bliver betegnet som typiske markukrudtsplanter, nemlig gåsefod (Chenopodium sp.), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), bleg/ fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa) og rødknæ (Rumex acetosella). I prøven blev også fundet 10 brændte knoglefragmenter, ligesom der i floteringsresten blev fundet både brændte knoglefragmenter, en tand og fiskeben, hvilket er med til at styrke tolkningen af prøven som værende sammensat af sammenblandet materiale fremfor oplagrede afgrøder. I forhold til de øvrige prøver fra grubehus A401 skal der lige knyttes en kommentar til x377, som stammer fra det sekundære gulvlag. I denne prøve er der nemlig fundet frø fra dyrket hør (Linum usitatissimum), som også er en plante, der er kendt og bliver dyrket i vikingetiden (Robinson et al. 2009). 10; 19% 3; 6% 1; 2% 18; 34% Havre Nøgen byg Avnklædt byg Byg Brødhvede Rug 17; 33% Figur 2. Forholdet mellem kornsorterne i x378 fra grubehus A401 3

5 Grubehus A402 Der er analyseret 18 prøver fra forskellige niveauer i kulturlagene i grubehus A402 (tabel 3), som er dateret til vikingetid og er tolket som en smedje (Christensen 2015). Tolkningen som smedje sker på grundlag af fund af små jernstykker, jernsøm og hammerskæl i forbindelse med udgavningen af grubehuset. Der blev derfor også indsamlet andre typer prøver end makrofossilprøver til andre analyser blandt andet vådsoldning og undersøgelse efter hammerskæl. Med hensyn til makrofossilprøverne så fremgår det desværre ikke tydeligt, hvilke prøver der stammer fra eventuelle opfyldslag, og hvilke der stammer fra trækulslaget på gulvet og/eller gulv-/smudslag, hvilket vanskeliggør tolkningen af, hvad prøverne afspejler. Ses der overordnet på alle prøverne, er det tydeligt at se, at korn dominerer i forhold til frø og indsamlede planter (figur 3). Kun x267c indeholder en forholdsvis stor andel af frø i forhold til korn, idet der er fundet 25 frø i denne prøve, mens de øvrige kun indeholder ganske få frø (tabel 3). Byg (Hordeum vulgare sp.) er den dominerende kornsort med 93% af de identificerede kornkerner, mens hvede (Triticum sp.) i form af både brødhvede (Triticum aestivum) og emmer/spelt (Triticum dicoccum/spelta) 2, rug (Secale cereale) og havre (Avena sp.) alle kun findes i ganske få eksemplarer (figur 4 og tabel 3). Det er dog interessant, at i x333c var avnerne bevaret på havre-kernen, hvilket gjorde det muligt at identificere den som dyrket havre (tabel 3), hvilket ellers ikke har været muligt på lokaliteten. På grund af det lave antal kerner fra hvede, rug og havre, er der sandsynligvis tale om en form for ukrudtsindslag i bygafgrøden. Som det ses i tabel 3 og figur 5, var der rigtigt mange bygkerner, som ikke kunne identificeres til undersort. Hele 80 % blev kun identificeret som byg, mens der var henholdsvis 12 % nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum) og 8 % avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare). Når en så stor procentdel kun kunne identificeres til byg, er det selvfølgelig ikke muligt at sige noget om forholdet mellem nøgen og avnklædt bygs betydning på lokaliteten, men det viser dog, at begge undersorter har været til stede på lokaliteten. Spørgsmålet er, hvorfor bygkernerne er så dårligt bevarede, at kun så forholdsvis få kunne identificeres til undersort, og hvorfor der er så relativt mange kornfragmenter i prøverne? Svaret kan ligge flere forskellige steder. For det første kan forkulningen i vikingetiden have været så hård, at den har fragmenteret mange kornkerner og ødelagt de karakteristiske træk på bygkernerne. Alternativt kan det skyldes mekanisk slid efter forkulningen, måske fordi materialet blev forkullet, mens grubehuset stadig var i brug, eller fordi der har været andre aktiviteter i huset efter dets nedlæggelse. Endelig bør det overvejes, om en flotering i en cementblander måske er en vel hård behandling af forkullet materiale fra forhistorien, og at denne behandling måske kan være skyld i yderligere slid på makrofossilmaterialet. Frøene stammer stort set alle fra såkaldte typiske markukrudtsplanter som snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), vej-pileurt (Polygonum aviculare) og almindelig spergel (Spergula arvensis). De øvrige arter kan forekomme på dyrket mark, men forekommer ofte også andre steder, særligt interessant er de få frø fra star (Carex sp.) og vandaks (Potamogeton sp.), som normalt vokser i våde områder, men på grund af deres ringe antal er det ikke umiddelbart muligt at udlede noget om markernes fugtighed, da frøene også kan stamme andre 2 Ud fra kernerne alene kan det være vanskeligt at skelne mellem emmer og spelt, da de to sorters mål (højde, bredde og længde) kan have et vist overlap. Der er derfor ikke skelnet mellem de to sorter i denne rapport 4

6 21% Korn Figur 3. Forholdet mellem korn, indsamlede planter og frø i de analyserede prøver fra grubehus A402 5% Indsamlet Frø 74% Figur 4. Forholdet mellem kornsorterne i de analyserede prøver fra grubehus A402 1% 4% 2% Havre Byg Hvede Rug 93% 12% 8% Nøgen byg Figur 5. Forholdet mellem bygsorterne i de analyserede prøver fra grubehus A402 Avnklædt byg Byg 80% steder fra (tabel 3). Frøene ser dermed ud til hovedsageligt at stamme fra dyrket mark, og de er sandsynligvis indhøstet sammen med kornet. Deres ringe antal i forhold til antal kornkerner antyder, at der kan være tale om en forholdsvis renset afgrøde, men da den præcise fundkontekst ikke kendes, er det svært at tolke noget sikkert om kornrensningsprocesserne, da kornkernerne og frøene måske ikke tilhører samme begivenhed. I prøverne er også fundet spor efter indsamlede fødeplanter, idet der i to prøver er fundet forkullede fragmenter af hasselnøddeskaller (Corylus avellana), og i hele seks prøver er der fundet én rodknold fra knoldet draphavre (Arrhenatherum elatius var. bulbosum)(tabel 3). Endelig er der i x337c fundet en kerne fra stenfrugt-familien, som også kan tilhøre en indsamlet art. Det er fristende at tolke skalfragmenterne fra hasselnødden og kernen fra 5

7 Figur 6. Grubehus A402 med jordprøver og fund indmålt. Niveauer fremgår ikke af planen (Moesgaard Museum) stenfrugt-familien som indsamlet mad, som smeden har spist inde i grubehuset, hvorefter resterne (skal og kerne) er smidt på ildstedet, men andre tolkninger er selvfølgelig også mulige, da der blandt andet kan være tale om opfyldsmateriale. Men begge bør dog sandsynligvis betragtes som indsamlet mad. Tolkningen af rodknoldene fra draphavre er lidt mere vanskelig. Disse rodknolde er små, spiselige, stivelsesholdige rodknolde, der er blevet foreslået som en indsamlet fødeplante fra de forhistoriske perioder (Engelmark 1984; Robinson 1992; Mikkelsen & Bartholin 2009). Det specielle ved disse rodknolde er, at de i jyske og fynske kontekster er fundet i rituelle sammenhænge enten i brandgrave eller som mulig husofre på bopladser (Jensen et al. 2010). Det relativt høje antal (6 stk.) i grubehuset antyder måske, at der er tale om en indsamling, men på den anden side så er der aldrig mere end én rodknold pr. prøve, så en for os ukendt rituel praksis/betydning er også mulig. Da det ikke umiddelbart har været muligt at udlede, i hvilket niveau prøverne er udtaget i grubehus A402, samt at to mangler på kortet (figur 6 og tabel 3), og to ikke findes i fundlisten, er det ikke muligt at udlede forholdet mellem prøverne præcist. Ligeledes er det heller ikke muligt at være sikker på, om der er tale om opfyldsjord, der dermed kan bestå af jord og makrofossiler, der ikke umiddelbart har noget med grubehuset at gøre, eller om der er tale om gulv-/smudslag fra huset. Dette gør, at det ikke med sikkerhed er muligt at forbinde makrofossilerne med aktiviteter i grubehuset. Det er dog muligt at se, at der på lokaliteten er dyrket byg sandsynligvis både i form af nøgen og avnklædt byg. Begge kornsorter er tidligere kendt fra vikingetiden (Robinson 1994). Men om der har været tale om et byglager eller gulvstrøelse i huset, eller om der er tale om sammenblandet bopladsaffald, er umuligt at vide. Det er dermed heller ikke sikkert, at de fundne frø har været ukrudt, der kan sammenkobles med kornkernerne, men det er absolut en mulighed, da mange af de identificerede frø stammer fra typiske markukrudtsplanter. De indsamlede planter kan alt efter den oprindelige fundkontekst enten skyldes spist mad i grubehuset eller spor efter indsamling af planter på lokaliteten generelt. 6

8 17% 2% 2% 31% Havre Byg Rug Hvede Brødhvede 48% Figur 7. Forholdet mellem kornsorterne i de analyserede prøver fra FHM 5445, Ballen Færgehavn (upubliceret analyse) Opsamling Hverken med prøven fra grubehus A401 eller prøverne fra grubehus A402 er det muligt at tolke på grubehusenes funktion eller indretning, da x378 fra A401 tilsyneladende kommer fra en form for opfyldslag, mens det er usikkert, i hvilket niveau de 18 prøver fra A402 er udtaget. Til gengæld har prøverne givet et indblik i hvilke afgrøder, der findes på Samsø i vikingetiden. Umiddelbart ser der ud fra prøverne ud til at have været dyrket rug og avnklædt byg, som også er de mest almindelige afgrøder i det øvrige Danmark i vikingetiden (Robinson et al. 2009). Men derudover viser prøverne fra A402 tilsyneladende, at der også er blevet dyrket nøgen byg på lokaliteten, da denne sort procentmæssigt har lige så stor en værdigsom avnklædt byg. Tolkningen af forholdet mellem de to kornsorter er dog en smule usikkert, da 80 % af bygkernerne i prøverne ikke kunne identificeres til undersort, men det vides fra andre fund, at både nøgen byg og avnklædt byg forekommer i vikingetiden (Robinson 1994). I prøverne fra de to grubehuse er også fundet enkelte kerner fra dyrket havre, emmer/spelt og brødhvede. På grund af deres ringe antal er det umuligt at sige, om de er spor efter selvstændigt dyrkede afgrøder, eller om de snarere skal ses som en form for ukrudt i byg- og rugmarkerne. Ligeledes er det vanskeligt at tolke på det ene frø fra hør i det kursoriske gennemsyn, som i princippet også kan have været dyrket. Men mens havre og hør tilsyneladende er forholdsvist almindeligt forekommende i vikingetid i det øvrige Danmark (Robinson 1994; Robinson et al. 2009), så er fund af hvedesorterne emmer og brødhvede mere sporadiske (Robinson 1994; Robinson et al. 2009). Det er dog yderst interessant, at der ved udgravningen af FHM 5445, Ballen Færgehavn, Samsø blev fundet en del spor efter brødhvede. Fra denne lokalitet er makrofossilerne analyseret fra 21 prøver af praktikant og BA Marion Conann fra Sorbonne Universitet, Paris. Analysen foregik under supervision af mag.art. Marianne Høyem Andreasen på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum, men er upubliceret. Disse prøver viser, at brødhvede udgør 17 % af de identificerede kornkerner, mens byg og rug er de dominerende kornsorter (figur 7). Det ser dermed ud til, at også brødhvede skal betragtes som en kornsort, der blev dyrket på Samsø i vikingetiden. 7

9 Prøverne fra Tønnesminde suppleret med prøverne fra Ballen Færgehavn giver dermed et billede af et meget bredspektret agerbrug i vikingetiden på Samsø. De viser, at avnklædt byg og rug var dominerende kornsorter ligesom i det øvrige Danmark. Dyrket havre og hør er også fundet, men deres betydning på Samsø kan på grund af de få fundne kerner og frø endnu ikke udledes, men fund fra resten er landet viser, at også disse arter blev dyrket i landet. Det, der tilsyneladende adskiller Samsø fra det øvrige Danmark, er, at både brødhvede og nøgen byg tilsyneladende også blev dyrket på øen. For selv om begge sorter findes sporadisk i Danmark i vikingetiden, så er disse sorter noget, der generelt hører den ældre del af forhistorien til (Robinson 1994), men de lever tilsyneladende videre på Samsø også i vikingetiden. Litteratur Christiansen, Torben Trier & the Excavation Crew 2015: Beretning for FHM 5216 Tønnesminde, Brundby By, Tranebjerg sogn, Samsø herred, tidl. Århus og Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 138 Engelmark, Roger 1984: Two useful plants from Iron Age graves in central Sweden. I: Papers in Northern Archaeology. Archaeology and Environment 1984:2. Arkeologiska Institutionen. Umeå Universitet. Umeå, s Jacomet, Stefanie & collaborators 2006: Identification of cereal remains from archaeological sites. 2nd edition. Archaeobotany Lab IPAS, Basel University Jensen, Peter Mose, Marianne Høyem Andreasen, & Peter Hambro Mikkelsen 2010: Bulbous oat grass a magic plant in prehistoric Jutland and Funen, s I: C. Bakels, K. Fennema, W.A. Out & C. Vermeeren: Van Planten en Slakken Of Plants and Snails. A Collection of Papers presented to Wim Kuijper in Gratitude for Forty Years of Teaching and Identifying. Sidestone Press Mikkelsen, Peter Hambro & Thomas Bartholin 2009: Bestemmelser af makrofossiler fra Brudager-gravpladsen, s I: Mogens Bo Henriksen 2009: Brudager Mark en Romertids Gravplads nær Gudme på Sydvestfyn, vol. 1. Odense Robinson, David Earle 1992: Plantemakrofossilanalyse af indholdet af seks brandgrave fra ældre romersk jernalder ved Vinding, Silkeborg. Rapport fra NNU nr. 24, 1992 Robinson, David Earle 1994: Dyrkede planter fra Danmarks forhistorie. Arkæologiske udgravninger i Danmark 1993, s Robinson, David Earle, Peter Hambro Mikkelsen & Claus Malmros 2009: Agerbrug, driftsformer og planteressourcer I jernalder og vikingetid (500 f.kr e.kr.), s I: Bent Odgaard & Jørgen Rydén Rømer (red.): Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år. Fra digevoldinger til støtteordninger. Århus 8

10 Planterne De dyrkede og indsamlede arter Arrhenátherum elátius L. Draphavre cm høj. Blomstrer juni juli. Spiselige rodknolde. Findes på strandvolde strandkrat, enge, vejkanter og jernbaneskrænter. Den knoldede variant var. bulbosum Knoldet draphavre har spiselige rodknolde og vokser på marker (Hansen 1993) Avena sativa L. Almindelig Havre cm høj. Optræder ofte sammen med Flyvehavre. (Hansen 1993) Corylus avellana Hasselnød. Busk, op til 10 m, oftest mangestammet. Marts-april. Næringsrig bund i lyse skove, skovbryn, krat og hegn. Almindelig dog sjælden i Vestjylland (Hansen 1993) Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt) cm høj. Højden kan have ændret sig på grund af avling. (Mossberg & Stenberg 2005) Linum usitatissimum L. Almindelig Hør. Højde cm. (Hansen 1993) Secale cereale L. Almindelig Rug. Højde cm. Højden har ændret sig på grund af avling, se f.eks. Tvengsberg (Hansen 1993) Triticum aestivum L. Brødhvede. Højde cm (Hansen 1993) Triticum dicoccum L. Emmer. Højde cm (Hansen 1993) Triticum spelta L. Spelt. Højde cm (Hansen 1993) Identificerede planter Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt cm lange stængler, som enten er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre planter, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-september. Udpræget sommerannuel, modnes sammen med korn og hør. Knyttet til kornmarkerne og forekommer almindeligt i vårsæd hvor den er mest generende samt i hør, kan fremme lejesæd i kornet. Agerjord, ved bebyggelse (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950) Polygonum aviculare L. Vej Pileurt cm (10-60 cm) lavtvoksende med lange stængler, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-oktober. Typisk sommerannuel. Fortrinsvis lerede jorder, hyppigst i åbne vintersædmarker og hørmarker, sjældnere i vårsæd. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) Rumex acetosella L. Rødknæ cm høj, omkring frø pr. plante. Flerårig. Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrøder på magre kalkfattige sandjorder og tørre humusagtige jorder. Grå klit, strandoverdrev, sandede overdrev og vedvarende græsmarker, vejkanter, skovrydninger, agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) Spergula arvensis L. Alm. Spergel cm (10-30 cm) høj. Omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juni-september. Frøene spirer både forår og efterår, men de efterårsspirende fryser som regel bort om vinteren og kan kun overleve meget milde vintre. Kan optræde uhyre talrigt i vårsædsmarker, især på lette kalktrængende jorder. Værdsat i stubmark som foder til fårene. Nærringsfattig bund, agerjord, vejkanter, ruderater, grusgrave, dyrket på hede-egnene (Brøndegaard 1979; Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; Jessen & Lind 1922) Thlaspi arvense L. Almindelig pengeurt cm høj. Blomstrer maj-juni. Agerjord, ruderater (Hansen 1993) Urtica urens L. Liden nælde cm høj. Blomstrer juni-september. Agerjorde, haver, ruderater (Hansen 1993) 9

11 Svært adskillelige planter Persicaria maculosa L. Fersken-Pileurt cm høj. Omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommerannuel (kan også forekomme i vintersæd, Melander 1998). Forholder sig som Persicaria lapathifolia. Agerjord, ofte vandlidende, ruderater (Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; Jessen & Lind 1922) og Persicaria lapathifolia L. Bleg Pileurt cm (25-80 cm) høj. Omkring frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. Udpræget sommerannuel plante. Kan være meget skadelig i vårsæden, især i lave noget vandlidende marker, hvor den kan forekomme meget talrigt, kan også forekomme i vintersæden (Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; Melander 1998) Planter identificeret til slægt eller familie Avena sp. Havre Bromus sp. Hejre Carex sp. Star Cerealia Korn Chenopodium sp. Gåsefod Fabaceae sp. Ærteblomstfamilien Galium sp. Snerre Poaceae Græsfamilien Potamogeton sp. Vandaks Prunus sp. Stenfrugt-familien Rumex sp. Syre Viola sp. Viol Litteraturliste Frederiksen, H. & P. Grøntved, H.I. Petersen 1950: Ukrudt og ukrudtsbekæmpelse. Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. København Hansen, K. 1993: Dansk feltflora. 1. udgave, 6. oplag. København Jessen, K. & J. Lind 1922: Det Danske Markukrudts Historie. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidensk. og mathem. Afd., 8 Række, VIII. København Melander, B. 1998: Beskrivelse af ukrudtsplanterne. I: Ukrudtsbekæmpelse i landbruget. Forskningscenter Flakkebjerg. Afdeling for Plantebeskyttelse. 3. udgave, pp Mossberg, B.L. Stenberg & S. Ericsson 2005: Den Store Nordiske Flora. G.E.C. Gads Forlag. København 10

12 EGNET TIL EGNET TIL ANTAL X-NR ANALYSE? 14C-DATERING KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 291 Nej Ja 1 <10 xx Byg. Poaceae. Få forkullede plantestængler 303 Nej Ja 5 <20 xxx Byg. Havre. Polugonum aviculsa. Fallopia convolvulus. Persicaria lapathifolia/ maculosa. Chenopodium sp. Rumex sp. Fabaceae 324 Nej Evt. 0 <15 xx Poaceae 377 Nej Evt. 0 1 xx Linum usitatissimum (hør). Keramik. Brændt knoglefragment 378 Ja Ja >40 >50 xxxx Byg. Avnklædt byg. Rug. Fabaceae. Rumex sp. Persicaria lapathifolia/maculosa. Fallopia convolvulus. Chenopodium sp.brændte knogler. Tand. Fiskeben 379 Nej Ja 7 <15 xxx Byg. Rug. Fabaceae. Fallopia convolvulus. Persicaria lapathifolia/maculosa. Trækul: bl.a. 2 stk. Fraxinus 380 Nej Ja 9 1 xx Byg. Rug. Fabaceae. Brændt knoglefragment. Fiskeben 381 Nej Evt. 0 0 xx Keramik. Flintafslag. Brændte-knoglefragmenter. Trækul: Bl.a. Coniferus 382 Nej Ja 6 0 xx Byg. Trækul: bl.a. Fraxinus 383 Nej Evt. 0 0 xx 384 Nej Ja 2 1 xx Byg. Arrhenatherum elatius var. bulbosum (knoldet draphavre) rodknold 385 Nej Ja 11 1 xxx Byg. Avnklædt byg. Arrhenatherum elatius var. bulbosum (knoldet draphavre) rodknold. Keramik. Flintafslag. Brændte-knoglefragmenter. Tand A377 Nej Evt. 0 <5 xxx Arrhenatherum elatius var. bulbosum (knoldet draphavre) rodknolde. Persicaria lapathifolia/maculosa Tabel 1. Den kursoriske gennemgang af nogle af floteringsprøverne fra FHM 5216, Tønnesminde. x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst 11

13 X-nr x378 X-nr A-nr A401 A-nr Oprindeligt antal liter 6 Oprindeligt antal liter Floteret (ml) 100 Floteret (ml) Cerealia 1 Korn Cerealia (aksled) 1 Korn aksled Cerealia (fragments) 51 Kornfragmenter Avena sp. 3 Havre Hordeum vulgare var. nudum 3 Nøgen byg Hordeum vulgare var. vulgare 18 Avnklædt byg Hordeum vulgare sp. 17 Byg Triticum aestivum 1 Brødhvede Secale cereale 10 Rug Chenopodium sp. 108 Gåsefod Fabaceae 24 Ærteblomst-familie Fallopia convolvulus 2 Snerle-pileurt Galium sp. 1 Snerre Persicaria lapathifolia/maculosa 10 Bleg/Fersken-pileurt Poaceae 3 Græs-familie Rumex acetosella 3 Rødknæ Rumex sp. 5 Skræppe Indet 23 Ubestemmelig Brændte knoglefragmenter 10* Brændte knoglefragmenter Bemærkninger *Findes også i floteringsresten, som også indeholder tand og fiskeben Bemærkninger Tabel 2. Nærmere analyse af floteringsprøve x378 fra grubehus A401 fra FHM 5216, Tønnesminde 12

14 X-nr X226C x227c x254c x255c x257c x258c x259c x260c X261C x263c x265c x266c x267c x304c x330c x331c x333c x337c X-nr A-nr A402 A402 A402 A402 A402 A402 A402 A402 A402 A402 A402 A402 A402 A402 A402 A402 A402 A402 A-nr Oprindeligt antal liter ?? Oprindeligt antal liter Floteret (ml) Floteret (ml) Cerealia (fragments) > Kornfragmenter Avena sativa 1 Dyrket havre Avena sp. 1 1 Havre Hordeum vulgare var. nudum 20 Nøgen byg Hordeum vulgare var. vulgare 14 Avnklædt byg Hordeum vulgare sp Byg Triticum diccocum / spelta 1 Emmer/spelt Triticum aestivum 1 Brødhvede Secale cereale Rug Secale cereale / Triticum sp. 1 Rug/hvede Arrehenatherum elatius var. bulbosum(rodknold) Knoldet draphavre (rodknold) Corylus avellana (skalfragment) 1 3 Hasselnød (skalfragment) Bromus sp. 1 Hejre Carex sp. 1 Star Fabaceae 1 Ærteblomst-familie Fallopia convolvulus Snerle-pileurt Persicaria lapathifolia/maculosa Bleg/Fersken-pileurt Polygonum aviculare 2 2 Vej-pileurt Potamogeton sp. 1 Vandaks Prunus sp. 1 Stenfrugt-familie Rumex sp Skræppe Spergula arvensis Alm. spergel Thlaspi arvens 1 Alm. pengeurt Urtica urens 1 Liden nælde Viola sp. 1 Viol Indet 1 Ubestemmelig Tabel 3. Nærmere analyse af floteringsprøverne fra grubehus A402 fra FHM 5216, Tønnesminde 13

15 Rapporterne fra Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum, fremlægger resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk genstandsmateriale. Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en naturvidenskabelig tilgangsvinkel. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter samt zooarkæologiske undersøgelser. Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af konserveringsteknisk karakter. Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside. Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252)

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af kornprøve fra middelalderen Mads Bakken Thastrup AFDELING FOR KONSERVERING OG NATURVIDENSKAB Nr. 6 2015

Læs mere

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850)

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) Makrofossilanalyse af materiale fra et treskibet hus fra yngre romersk/ældre germansk jernalder Fenna J. Feijen, cand. mag. & Marianne Høyem Andreasen, mag.art.

Læs mere

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751)

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra ældre romersk affaldsgrube Peter Mose Jensen AFDELING FOR

Læs mere

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762)

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af seks jernudvindingsovne fra ca. 200600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167)

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af prøver fra et hus fra sen ældre romersk jernalder (100-200 e.kr.) Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127)

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen Jannie Koster Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716)

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossiler fra yngre romersk jernalderhus, jernudvindingsovne fra yngre jernalder samt

Læs mere

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra SIM 3/2005, Troldbjerg (FHM 4296/616) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497)

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra ældre bronzealderhus Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603)

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Afgrøder fra yngre romersk/ældre germansk jernalder KONSERVERINGS-

Læs mere

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej.

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej. OBM 7982, Lumbyvej Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877)

Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af udvalgte prøver fra huse fra yngre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666)

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) Makrofossilanalyse af et lag fra en nedgravning fra 1300-tallet Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 9 2017 OBM

Læs mere

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215)

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) Arkæobotanisk analyse af prøve fra et muligt husoffer i et langhus fra yngre romersk/ ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

FHM 4296/144, Kildebjerg I

FHM 4296/144, Kildebjerg I FHM 4296/144, Kildebjerg I Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af SBM 983, Kildebjerg I Peter Mose Jensen, cand.mag. Peter Hambro Mikkelsen, ph.d. KONSERVERINGS

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder

Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra Rosgårde (SMS 731A), Hedevang (SMS 818A), Tinghøj Huse (SMS 871A), Sdr. Ørum (SMS 797A)

Læs mere

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107)

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) Makrofossilanalyser af grubehuse fra vikingetiden Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 16 2017 MKH 1849,

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Et forsøg på funktionsbestemmelse og -inddeling af et gårdsanlæg fra OBM 3790 Ågård Nord (FHM 4296/318) Marianne

Læs mere

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374)

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af grubefyld fra ældre jernalder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse ESM 1658 Uglviggård (FHM 4296/450)

Læs mere

MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740)

MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740) MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossilanalyse af bundlag og stolpehuller i grubehuse KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866)

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossil- og funktionsanalyse af et langhus fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Færgelunden MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 8 * 2009 NNU-rapport nr. 8 (2009), Færgelunden, MFG 372/06/MFG

Læs mere

HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025)

HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af tre jernudvindingsovne fra ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089)

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af senneolitiske gruber samt hustomter fra romersk/germansk jernalder Peter

Læs mere

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264)

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96 Arkæobotanisk analyse af to hustomter fra ældre jernalder Peter Mose Jensen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803)

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af korn- og frøprøver fra yngre bondestenalder, bronzealder, førromersk

Læs mere

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen FHM 4296/146, Ålum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) De arkæobotaniske analyser Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337)

OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af en hustomt fra førromersk jernalder Louise Bjerre Petersen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483)

Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483) Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483) Moesgård Museum Afgrøder og indsamlede planter fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234)

Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234) Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk diskussion af to middelalderlige gårdsanlæg Peter Mose Jensen KONSERVERINGS-

Læs mere

KHM 2420, Korshøjgård

KHM 2420, Korshøjgård KHM 2420, Korshøjgård Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af overgangen mellem bronzealder og jernalder fra Korshøjgård KHM 2420 (FHM 4296/279) Peter Mose Jensen KONSERVERINGS

Læs mere

Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling

Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Moesgård d. 21/1 2009 Arkæobotanisk analyse fra Tokkendrup (OBM 7730, FHM 4296/188), ældre romersk jernalder. Indledning: Under udgravningerne

Læs mere

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING THY 2269, Sundby KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af forkullet materiale fra udsmidslag og hustomt fra yngre bronzealder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS -

Læs mere

HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907)

HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907) HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af hustomt og saddeltagshegn fra ældre germansk jernalder Jannie Holm Larsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097)

Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af rugfund fra ældre germansk jernalder Peter Mose Jensen

Læs mere

VMÅ 2321, Gøttrup. Moesgård Museum. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder. Peter Hambro Mikkelsen

VMÅ 2321, Gøttrup. Moesgård Museum. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder. Peter Hambro Mikkelsen VMÅ 2321, Gøttrup KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur

Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra VMÅ 2405 Tandrupgaard (FHM 4296/94) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320)

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) Arkæobotanisk analyse af en yngre bronzealdergrube samt 14 jernudvindingsovne fra romersk jernalder (/ældre germansk jernalder) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for

Læs mere

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351)

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) Makrofossilanalyse og vedanatomisk analyse af delvist udgravet hus fra ældre jernalder Neeke Hammers og Jannie Holm Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853)

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) Kombineret makrofosil- og vedanalyse af trækul og makrofossiler fra en urnebrandgrav fra yngre bronzealder, periode V Peter Mose Jensen og Rie Bloch Holm Afdeling

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049)

Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049) Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af makrofossiler fra brønd fra slutningen af 1200-tallet/ begyndelsen

Læs mere

ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058)

ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058) ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af stolpefyld fra to førromerske hustomter Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323)

HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra huse, kældre, en ovn og en mulig grav fra romersk og germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for

Læs mere

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726)

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af materiale fra ovngrube fra overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder Peter

Læs mere

Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder

Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra VSM 64G Vindelsbæk og VSM G771 Teglværksvej 31 Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384)

HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384) HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra jordfæstegrav og gruber fra yngre neolitikum Peter Mose Jensen AFDELING

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi. Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 12 * 2003 Arkæobotaniske

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878)

Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878) Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af udvalgte prøver fra to huse fra perioden 400600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Peter Steen Henriksen & Jan Andreas Harild NNU Rapport nr. 13 * 2002

Læs mere

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Af Peter Mose Jensen, Moesgaard Museum 2013 Delrapport 1 af forskningsprojekt Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991)

Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991) Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af prøver fra en yngre romersk-ældre germansk jernalder-bebyggelse Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355)

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11 2016 TAK 1550,

Læs mere

ÅHM 5354, Postgården (4296/71)

ÅHM 5354, Postgården (4296/71) ÅHM 5354, Postgården (4296/71) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analysis of carbonized plant remains from an Early Germanic Iron Age (Ældre germansk jernalder) cremation burial Santeri Vanhanen, BA

Læs mere

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707)

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) Vedanatomisk analyse af forkullet lag i en ældre bronzealdergravhøj Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 21

Læs mere

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum HAM 4980, Kærgård, x399 (FHM 4296/1186). Analysis of macrofossils from a cellar from the Early Roman Iron Age, Kærgård Introduction A rescue

Læs mere

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232)

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af affaldsgrube fra førromersk jernalder Peter Mose Jensen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø FHM 4427/8 Egehoved, Alrø KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af UTM Ø564900/N6189319, Marin st. 401284 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095).

Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095). Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095). NNU Rapport 19, 2012. Mette Marie Hald 1. Indledning

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra FHM 4862 Grenåvej, Skødstrup

Arkæobotanisk analyse fra FHM 4862 Grenåvej, Skødstrup Arkæobotanisk analyse fra FHM 86 Grenåvej, Skødstrup Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.-96) Arkæobotanisk analyse fra tidlig førromersk jernalder Marianne Høyem Andreasen KO N S E RV E R I N

Læs mere

Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads.

Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads. Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads. Peter Steen Henriksen TINGHØJ 1 NNU Rapport nr. 35 * 2008 0 NNU-rapport nr. 35 (2008), Tinghøj I, SMS 927A,

Læs mere

KHM 1400, Fuglsøgård Mose

KHM 1400, Fuglsøgård Mose KHM 1400, Fuglsøgård Mose KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af træ fra KHM 1400 (FHM 4296/85) Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

FHM 4296/105, Lumbyvej

FHM 4296/105, Lumbyvej FHM 4296/105, Lumbyvej KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af OBM 8900 Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 1 2005 FHM 4296/105,

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af indholdet af to latrintønder på Kultorvet, KBM 3959 (NNU j.nr. A. 9337).

Arkæobotanisk analyse af indholdet af to latrintønder på Kultorvet, KBM 3959 (NNU j.nr. A. 9337). Arkæobotanisk analyse af indholdet af to latrintønder på Kultorvet, KBM 3959 (NNU j.nr. A. 9337). Mette Marie Hald 1. Introduktion I sommeren 2011 blev der under udgravningerne ved Kultorvet fundet to

Læs mere

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder.

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Bygherrerapport af David Brink Indledning Planer om byggeri på en grund i Trekroner Forskerpark ved RUC betød, at Roskilde Museum foretog en arkæologisk

Læs mere

FHM 4201, Skt. Clemensborg

FHM 4201, Skt. Clemensborg FHM 4201, Skt. Clemensborg KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af vanddrukket træ fra Århus midtby Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) De zooarkæologiske analyser Susanne Østergaard Afdeling for Konservering og

Læs mere

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320)

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Dato: 09.07.2015 Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten Ørskovvej (HEM 4291) vest for Herning by, afdækkede Herning Museum

Læs mere

Draphavre og vikke fra en boplads fra yngre førromersk jernalder

Draphavre og vikke fra en boplads fra yngre førromersk jernalder Draphavre og vikke fra en boplads fra yngre førromersk jernalder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af FHM 4702, Elmehøjsager II (FHM 4296/326) Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

Østerild Klitplantage

Østerild Klitplantage Østerild Klitplantage Peter Steen Henriksen og Morten Fischer Mortensen Pollen- og markofossilundersøgelser af marksystem fra sen Bronzealder og efterfølgende miljøændringer NNU rapport 82, 2014 Museum:

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Agern og korn fra Gilmosevej

Agern og korn fra Gilmosevej Agern og korn fra Gilmosevej Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum En senneolitisk grube med agern og korn fra Gilmosevej (HEM 4086) Peter mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

SJM 380, COBRA-kablet (FHM 4296/2316)

SJM 380, COBRA-kablet (FHM 4296/2316) SJM 380, COBRA-kablet (FHM 4296/2316) Pollenanalyse af en prøve fra et mørkt lag i sandede aflejringer på Fanø Malene Kjærsgaard Sørensen, cand.scient. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard

Læs mere

TAK 1668, Smågårde 3 (FHM 4296/2138)

TAK 1668, Smågårde 3 (FHM 4296/2138) TAK 1668, Smågårde 3 (FHM 4296/2138) Analysis of waterlogged archaeobotanical samples from pits Fenna Feijen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 10 2017 TAK 1668, Smågårde

Læs mere

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 4 Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Tinggård, Thy. De arkæobotaniske undersøgelser. Peter Steen Henriksen

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Tinggård, Thy. De arkæobotaniske undersøgelser. Peter Steen Henriksen Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Tinggård, Thy De arkæobotaniske undersøgelser Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 16 * 2006 NNU-rapport nr. 16 (2006), Tinggård, THY 3471, NNU-nr. A8127.

Læs mere

Arkæobotanik: Overvejende Analysen af fortidige frø, frugter, sten og kerner

Arkæobotanik: Overvejende Analysen af fortidige frø, frugter, sten og kerner Arkæobotanik: Overvejende Analysen af fortidige frø, frugter, sten og kerner Oftest forkullet bevaring dvs. planter udsat for ild/varme Dette betyder, at visse processer er oftere bevarede end andre, og

Læs mere

EBM 257, Gåsehagevraget

EBM 257, Gåsehagevraget EBM 257, Gåsehagevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Gåsehagevraget, 2003 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Ina Buhr KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 7 2003 Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Læs mere

Det åbne land. Lavet af: Cecilie Tang Hansen, Nicklas Astrup Christiansen, Magnus Hvid Hansen og Anne Dorthe Moesgaard Andersen

Det åbne land. Lavet af: Cecilie Tang Hansen, Nicklas Astrup Christiansen, Magnus Hvid Hansen og Anne Dorthe Moesgaard Andersen Det åbne land Lavet af: Cecilie Tang Hansen, Nicklas Astrup Christiansen, Magnus Hvid Hansen og Anne Dorthe Moesgaard Andersen Indholdsfortegnelse Taksonomi Græsser Hvede Havre Byg Rug Ansvarsområder:

Læs mere

OBM 5526, Cykelsti Vinding-Refsvindinge

OBM 5526, Cykelsti Vinding-Refsvindinge OBM 5526, Cykelsti Vinding-Refsvindinge - Forundersøgelse og udgravning af hustomter fra yngre romersk jernalder (ca. 150-375 e.kr.) forud for anlæggelsen af en cykelsti Af arkæolog Michael Borre Lundø.

Læs mere

Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2)

Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2) '. 'j'!. NATUR OG KULTUR Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2) Annine S. A. Moltsen NOK rapport nr. 30-2007 NOK Rapport nr. 30-2007 Ophavsret og andre immaterielle rettigheder til denne

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

OBM 5537, Stenløsevej etape 2

OBM 5537, Stenløsevej etape 2 OBM 5537, Stenløsevej etape 2 - Forundersøgelse og udgravning af hustomter fra yngre romersk eller ældre germansk jernalder (ca. 150-550 e.kr.) Af arkæolog Michael Borre Lundø. Arkæologisk Rapport nr.

Læs mere

Lysehøj ved Korsør. Funktion, produktion og boligindretning i ældre jernalder på Sydvestsjælland

Lysehøj ved Korsør. Funktion, produktion og boligindretning i ældre jernalder på Sydvestsjælland Lysehøj ved Korsør Funktion, produktion og boligindretning i ældre jernalder på Sydvestsjælland Af LEA MEISTRUP-L ARSEN & ANNINE S.A. MOLTSEN Abstract: I foråret 2006 udgravede Sydvestsjællands Museum

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum JENS KIRKEBY, MOESGÅRD MUSEUM Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Anne Cappeln KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 3 2003 1 Indfarvning

Læs mere

Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118

Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118 Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118 Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum En zooarkæologisk gennemgang af udvalgte knogler fra KHM 1556, Brødregade 6/Rådhusstræde 4

Læs mere

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg Hadbjerg sogn, Galten Herred Stednr. 14.03.02. Bygherrerapport Indhold Indledende tekst... 2 IAbstract... 2 Administration... 2 TTU... 3 Målestystem... 3 Øvrigt... 3 Metode...

Læs mere