Børne- og Skoleudvalget Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Beslutning. Published on (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Skoleudvalget Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Beslutning. Published on (https://ballerup."

Transkript

1 Published on ( Hjem > Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Peter Als (A) - Deltog Maria Lundahl Assov (A) - Deltog Bjarne Rasmussen (A) - Deltog Jan Møller (A) - Deltog Kim Schulz Larsen (V) - Deltog Martin Jonassen (C) - Deltog Mette Hedegaard (Ø) - Deltog Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler Institutioner og Kultur) - Deltog Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog Åben dagsorden Punkt 1 Meddelelser 1. Status for udbygningen af Børnehuset Valhalla i Skoven i Ballerup. 2. Handicapkørsel. 3. Mindre brand på Skovvejens Skole Vest. 4. Vandskader i Børnehusene Kirstinevang og Ved Skoven i Ballerup. Beslutning Taget til efterretning

2 Punkt 2 Administrativ sammenlægning af to BFOafdelinger på Måløvhøj Skole Indhold Sammendrag Måløvhøj Skole ønsker at sammenlægge BFO-afdelingerne Fritter Filur og Den Hvide Bygning, som er beliggende på afdeling Måløv. Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om ønsket kan imødekommes. Baggrund Måløvhøj Skole har fremsendt ønske om sammenlægning af BFO-afdelinger. Sagsfremstilling Måløvhøj Skole ønsker at sammenlægge afdelingerne Fritter Filur og Den Hvide Bygning (DHB) på afdeling Måløv. I lang tid har afdelingerne i praksis fungeret som én. Siden 2013 har der været én pædagogisk leder til begge afdelinger, og personalegruppen har i hverdagen fungeret som én personalegruppe. I BFO-tiden har alle børnene anvendt lokalerne i begge afdelinger og oplever sig i hverdagen ikke som afdelingsopdelt. Der vil ikke være nogen økonomiske konsekvenser ved en sammenlægning. Sammenlægningen er behandlet i skolebestyrelsen og i MED-udvalget, som begge anbefaler sammenlægningen. Fra referatet fra MED-udvalget:

3 "Fritter Filur og DHB fungerer i praksis som én BFO, men er administrativt to BFO er. Ledelsens ønsker at indstille til skolebestyrelse og Kommunalbestyrelsen, at BFO erne sammenlægges. Det har ingen økonomiske, personalemæssige eller bygningsmæssige konsekvenser. Personalet på MÅ (Måløvhøj Skole) melder tilbage, at de ønsker, at den samlede BFO navngives af personalet. MED tilslutter sig indstillingen." Såfremt Børne- og Skoleudvalget godkender sammenlægningen, skal den kommende nye afdeling have et nyt navn. MED-udvalget er blevet bedt om at komme med en anbefaling til, hvordan processen omkring dette skal være. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 2 bilag Beslutningen træffes af Børne- og Skoleudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. Administrativ sammenlægning af to BFO-afdelinger på Måløvhøj Skole godkendes. Beslutning Undersøges Ny sag forelægges Punkt 3 Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for alle - Alle i fællesskab" Tidligere behandling Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2016 Punkt 8 Kultur- og Fritidsudvalget den 13. september 2016 Punkt 6 Indhold

4 Sammendrag Med denne sag fremlægges implementeringsplanerne for henholdsvis "Fællesskabsmodellen" (tidligere omtalt som "Sverigesmodellen") og "Ballerup Analyse af Læringsmiljø" (BAL) til Børne- og Skoleudvalgets orientering. Implementeringsplanerne forelægges endvidere til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget den 17. januar 2017 samt for Social- og Sundhedsudvalget den 10. januar Baggrund I september 2016 vedtog Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget børne- og ungestrategien "Fællesskab for Alle - Alle i Fællesskab". Børne- og Ungestrategien tydeliggør det fælles børnesyn i Ballerup Kommune. Børnesynet er det værdigrundlag, arbejdet med børn og unge i Ballerup står på: At alle børn og unge oplever sig som betydningsfulde deltagere i inkluderende fællesskaber, hvor individuelle forskelle opfattes som en styrke. For at leve op til ambitionerne i Børne- og Ungestrategien blev der arbejdet videre med to handlinger: "Analyse af læringsmiljøer" og "Sverigesmodellen" i en Ballerup-kontekst. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017 blev der afsat midler hertil. Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Børne- og Ungestrategien, at implementeringsplanerne for henholdsvis "Analyse af Læringsmiljø" og "Fællesskabsmodellen" (tidligere omtalt som "Sverigesmodellen") skulle fremlægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget den 10. januar 2017 samt i Kultur- og Fritidsudvalget den 17. januar Sagsfremstilling "Fællesskabsmodellen" træder i kraft den 1. februar 2017, hvor 12 nye socialrådgivere starter. Den reducerede sagsmængde giver mulighed for at arbejde på en ny måde (se bilag). Den 1. marts 2017 påbegyndes implementeringen af den nye mødestruktur, der binder "Fællesskabsmodellen" og "Analyse af Læringsmiljøer" sammen (se bilag). "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL) igangsættes med efteruddannelse af ledere og PPR-medarbejdere i februar og marts De efteruddannes først, fordi de skal drive forandringen. I foråret 2017 igangsættes et pilotforsøg med "Analyse af Læringsmiljøer" i fire teams fra samme distrikt. Med udgangspunkt i erfaringer herfra udrulles BAL i hele Ballerup Kommune i årene (se bilag).

5 Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget forelægges løbende opfølgninger på arbejdet med henholdsvis "Fællesskabsmodellen" og "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (se bilag) Med denne sag fremlægges følgende materiale: Der er udarbejdet en ny mødestruktur for forpligtende samarbejde, der understøtter Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for Alle - Alle i Fællesskab". Mødestrukturen skal fremme en ændring fra et individorienteret perspektiv til at se på, hvordan børnefællesskaber og læringsmiljøer kan udvikles, så alle børn og unges sundhed, trivsel, læring og udvikling styrkes. Den nye mødestrukturs implementeringsperiode løber fra den 1. marts 2017 og frem til den 1. august 2017, hvor den vil være implementeret i alle distrikter. Undervejs lægges der vægt på, at distriktslederne og de pædagogiske ledere i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) kvalificerer strukturen (se bilag). Implementeringsplan for "Fællesskabsmodellen" (se bilag). Implementeringsplanen indeholder overordnet: Mål for indsatsen Organisering af indsatsen Mødestruktur Konkretiseret implementeringsplan for første kvartal Implementeringsplan for "Analyse af læringsmiljøer" (se bilag). Implementeringsplanen indeholder overordnet: Mål for indsatsen Organisering af indsatsen Mødestruktur Konkretiseret implementeringsplan for første kvartal Plan for kommunikationsaktiviteter (se bilag). Politisk opfølgningskalender (se bilag) Oversigt over hvordan Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget kan følge implementeringen af "Analyse af Læringsmiljø" og "Fællesskabsmodellen". På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager afsnitslederne Marianne Kruse Christiansen og Anette Kureer fra Center for Børne- og Ungerådgivning samt afsnitsleder Lotte Aabye fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur under behandlingen af sagen. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser, idet både "Ballerup Analyse af Læringsmiljø" og "Fællesskabsmodel" er finansieret i forbindelse med budget Bilag 5 bilag

6 Beslutningen træffes af Børne- og Skoleudvalget Indstilling Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. Orienteringen om Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for alle - Alle i fællesskab" tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning Punkt 4 Elevtal pr. 5. september 2016 i Ballerup Kommune Indhold Sammendrag Der orienteres om elevtallet i Ballerup Kommune pr. 5. september Det samlede elevgrundlag er faldet med 170 elever. Den forholdsmæssige fordeling mellem skoletyper er uændret. Baggrund Børne- og Skoleudvalget orienteres årligt om udviklingen i elevtallet pr. 5. september. Sagsfremstilling Nedenstående tabeller viser udviklingen i elevtallet på Ballerup Kommunes folkeskoler samt søgning til privat-, special-, efterskoler og folkeskoler i andre kommuner. Samlet elevtal inkl. elever fra andre kommuner: Skoler 2014/ / /17 Folkeskoler i Ballerup Kommune inkl. andre kommuner Privatskoler

7 Folkeskoler i andre kommuner Specialskoler m.v Efterskoler Samlet elevtal Det samlede elevtal i Ballerup Kommune er svagt faldende over perioden. Samlet elevtal inkl. elever fra andre kommuner - i procent: Skoler 2014/ / /17 Folkeskoler i Ballerup Kommune inkl. fremmede kommuner Privatskoler Folkeskoler i andre kommuner Specialskoler m.v Efterskoler Fordelingen mellem skoletyperne er stort set uændret i perioden. Antal elever på folkeskolerne i Ballerup Kommune inkl. elever fra andre kommuner: Skole 2014/ / /17 Baltorpskolen Hedegårdsskolen Måløvhøj Skole Skovlunde Skole Skovvejens Skole I alt - folkeskoler i Ballerup Kommune Det samlede elevtal på Ballerup Kommunes skoler er faldet med ca. 250 i perioden.

8 Antal elever på folkeskolerne i Ballerup Kommune - pr. matrikel inkl. elever fra andre kommuner: Skole 2014/ / /17 Baltorpskolen - Grantoften Baltorpskolen - Rugvænget Hedegårdsskolen Måløvhøj Skole - Måløv Måløvhøj Skole - Østerhøj Skovlunde Skole - Nord Skovlunde Skole - Syd Skovvejens Skole - Vest Skovvejens Skole - Øst I alt - folkeskoler i Ballerup Kommune Antal 2-sprogede elever på folkeskolerne i Ballerup Kommune: Skole Samlet elevtal 2-sprogede elever 2-sprogede i procent Baltorpskolen Hedegårdsskolen Måløvhøj Skole Skovlunde Skole Skovvejens Skole I alt - folkeskoler i Ballerup Kommune Det samlede antal 2-sprogede elever udgør 17 pct. af elevgrundlaget på Ballerup Kommunes folkeskoler.

9 Fra Ballerup Kommune vælger elever at gå i en folkeskole i Ballerup Kommune. Hertil kommer 198 elever fra andre kommuner, som vælger en folkeskole i Ballerup Kommune, hvorimod 193 elever fra Ballerup Kommune vælger en folkeskole i en anden kommune. Valg af skoletilbud i distrikterne: Skole Distrikt Baltorp Distrikt Hedegård Distrikt Måløvhøj Distrikt Skovlunde Distrikt Skovvejen I alt Baltorpskolen Hedegårdsskolen Måløvhøj Skole Skovlunde Skole Skovvejens Skole I alt - andet distrikt Privatskoler Efterskoler De fire mest søgte privatskoler er beliggende i Ballerup Kommune. Herefter søges hovedsageligt privatskoler i nabokommunerne. Elever på privatskoler - top 5 i indeværende skoleår: Privatskoler - top / / /17 Thomasskolen Hareskovens Lilleskole Ballerup Ny Skole Talent Bagsværd Gymnasiums grundskole

10 Første- til fjerdepladsen er uændret i forhold til sidste år. Femtepladsen var sidste år Ballerup Privat Skole med 77 elever. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Børne- og Skoleudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. Orienteringen om elevtal pr. 5. september 2016 i Ballerup Kommune tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning Punkt 5 Ekstraordinær indvendig vedligeholdelse på skoler anlægsregnskab Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2014 Punkt 18 Indhold Sammendrag I 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at opgradere de indvendige overflader på Ballerup Kommunes skoler. Projektet er nu afsluttet, og der aflægges regnskab. Baggrund Ved centraliseringen af ejendomsdriften i 2013 overgik ansvaret for den indvendige vedligeholdelse til Center for Ejendomme. Det blev bemærket fra politisk side, at nogle skoler havde et indvendigt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Der blev igangsat en opgradering af

11 indvendige overflader for at opnå en mere ensartet standard på skolerne. Sagsfremstilling Projekt nr , ekstraordinær pulje til indvendig vedligeholdelse på skoler i 2014, er nu afsluttet. Økonomiske konsekvenser og finansiering Anlægsregnskab Projektets samlede rådighedsbeløb kr. Projektets samlede bevilling kr. Projektets samlede regnskab kr. Merudgift kr. Merudgift i procent 0,2 % Forklaring på merudgiften En merudgift af mindre størrelse vil balancere set i sammenhæng med øvrige aflagte anlægsregnskaber, herunder administrative regnskaber under 2 mio. kr. i regnskabsåret. Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Ejendomme indstiller, at 1. Regnskab for anlægsbevilling til projekt nr , ekstraordinær pulje til indvendig vedligeholdelse på skoler i 2014, godkendes.

12 Beslutning Indstilles til godkendelse Punkt 6 Ombygninger i forbindelse med den ny skolestruktur - anlægsregnskab Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2016 Punkt 8 Indhold Sammendrag I 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre ombygninger på de kommunale skoler, og der aflægges regnskab. Baggrund For at kunne imødekomme den fysiske realisering af den ny skolestruktur i Ballerup Kommune i 2015 blev der foretaget de nødvendige ombygninger på de respektive skoler. Herunder kan nævnes etablering af lysgårde dels på Hedegårdsskolen og dels på Skovlunde skole Nord. På sidstnævnte skole, blev det ligeledes etableret svalegang med nedgang til ny legeplads samt renovering af skolekøkken. Sagsfremstilling Projekt nr , anlægsudgifter i forbindelse med skolestruktur, er nu afsluttet. Økonomiske konsekvenser og finansiering Anlægsregnskab Projektets samlede rådighedsbeløb kr. Projektets samlede bevilling kr.

13 Projektets samlede regnskab kr. Merudgift kr. Merudgift i procent 0,9 % Forklaring på merudgiften En merudgift af mindre størrelse vil balancere set i sammenhæng med øvrige aflagte anlægsregnskaber, herunder administrative regnskaber under 2 mio. kr. i regnskabsåret. Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Ejendomme indstiller, at 1. Regnskab for anlægsbevilling til projekt nr , anlægsudgifter i forbindelse med skolestruktur, godkendes. Beslutning Indstilles til godkendelse Punkt 7 Det nye børnehus i Skovlunde - anlægsbevilling Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 26. september 2016 Punkt 19 Indhold Sammendrag Udførelsen af det nye børnehus i Lundebjerg i Skovlunde er opstartet. Der søges om frigivelse af 2,7 mio. kr. til tilvalg af en række funktionaliteter, som vil bidrage til et yderligere kvalitetsløft.

14 Baggrund Det fremgår af "Aftale om budget 2017", vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2016, at der afsættes en ramme til yderligere kvalitetsløft af det det nye børnehus. Midlerne udmøntes af Børne- og Skoleudvalget. Sagsfremstilling Ved Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2016, lukket punkt 19, er der bevilliget og afsat en samlet ramme på i alt 66 mio. kr. til opførelse af det nye børnehus. Tilvalg til børnehuset skulle indgå i budgetforhandlingerne I "Aftale om budget 2017", punkt 3.17, er det besluttet at afsætte en ramme på 2,7 mio. kr. til tilvalg af en række funktionaliteter, som vil bidrage til yderligere kvalitetsløft. Disse kvalitetsløft er nu tilvalgt i samarbejde med totalrådgiveren. Tilvalgene fremgår af bilag. Økonomiske konsekvenser og finansiering Anlægsbevilling Bevilling Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv kr. Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv kr. Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) kr. Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter (mio. kr.) Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 17,0 51,7

15 Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet Bilag 1 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Ejendomme indstiller, at 1. Der gives en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. i forbindelse med nyt børnehus i Skovlunde over projekt nr , Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde. Beslutning Indstilles til godkendelse Punkt 8 Friarealer ved skoler anlægsbevilling Indhold Sammendrag I 2017 er der afsat 0,1 mio. kr. på investeringsoversigten til projekt nr Friarealer ved skoler - renovering. Disse midler søges nu frigivet til renovering af rammebeplantning på Baltorpskolen - Grantoften, som opfølgning på den tryghedsvandring, der er gennemført i området. Baggrund Der afsættes årligt midler til renovering af friarealer på skoler til finansiering af tiltag, der ligger udenfor driftskontrakten på udearealer på skoler. Sagsfremstilling DAB og Ballerup Kommune er i dialog om at skabe mere tryghed for borgeren i området omkring Grantoften. DAB har sammen med repræsentanter fra Ballerup Kommune afholdt en tryghedsvandring, som danner udgangspunkt for en rapport, der beskriver mulige tiltag.

16 Rapporten er udfærdiget af DAB. Baltorpskolen Grantoften ligger centralt i området og fungerer som et naturligt gennemgangsareal. Skolen er afgrænset af et beplantningsbælte og skaber derved et visuelt lukket område, som er dårligt integreret med de omkringliggende områder. Derfor anbefaler rapporten at lave en udtynding i skolens vestlige beplantningsbælte. Udtyndingen skal åbne beplantningen op visuelt. Som et led i udtyndingen åbnes indgange yderligere op og alle lamper klippes fri. Ved at foretage udtyndingen vil Ballerup Kommune bidrage positivt til udviklingen af Grantoften. Økonomiske konsekvenser og finansiering Der er afsat 0,1 mio. kr. på investeringsoversigtens projekt nr Friarealer ved skoler - renovering. Heraf anvendes ca. 0,01 mio. kr. til intern projektering. Den afledte drift udgør kr. om året. Udgifter til afledt drift afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme Fritidsområder i 2017 og indgår herefter i budgetforhandlingerne i Anlægsbevilling Bevilling Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering, mv kr. Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. 0 kr. Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter kr Friarealer ved Skoler - renovering Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) kr. Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter (mio. kr.) Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 0,1

17 Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet 0,015 0,015 0,015 Bilag 0 bilag. Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Centrene for By, Erhverv og Miljø samt Ejendomme indstiller, at 1. Der gives en anlægsbevilling på kr. til projekt nr Friarealer ved skoler - renovering De afledte driftsudgifter som følge af udtynding i rammebeplantning udgørende ca. 0,015 mio. kr. årligt indarbejdes i budget 2018 og overslagsårene på ramme Beslutning Indstilles til godkendelse Punkt 9 TILLÆGSDAGSORDEN Etablering af headspace Indhold Sammendrag Det indstilles, at der etableres et headspacecenter i Ballerup Kommune med opstart den 1. marts Headspace er et NGO-projekt under foreningen Det Sociale Netværk. Headspace er anonym og gratis rådgivning for børn og unge i alderen år. Det er et før-kommunalt og forebyggende tilbud, som er et supplement til de kommunale indsatser. Ballerup Kommune vil som headspacecenter have Herlev Kommune tilknyttet som satellit.

18 Baggrund I budgetaftalen for 2017 blev der truffet beslutning om at etablere et headspacecenter i Ballerup Kommune. Beslutningen har baggrund i en henvendelse fra foreningen Det Sociale Netværk, der ønsker, at Ballerup Kommune i lighed med andre kommuner etablerer et headspacecenter. Headspace tilbyder anonym og gratis rådgivning for børn og unge i alderen år. Headspace er bygget op omkring frivillighed med op til 40 frivillige tilknyttet centret. Headspace er baseret på partnerskaber med kommune, civilsamfundet, lokale foreninger, lokale virksomheder, sundhedsfagligt personale m.fl. Headspace vil være et supplement til Ungerådgivningen ved Ungeindsatsen. Ungerådgivningen tilbyder ligeledes rådgivning, men har ikke frivillige tilknyttet. Sagsfremstilling Ballerup Kommune er, i lighed med andre kommuner, blevet kontaktet af foreningen Det Sociale Netværk med henblik på at styrke den før-kommunale indsats gennem etablering af et headspacecenter i Ballerup Kommune. Idéen om headspacerådgivning bygger på frivillighed. Det indstilles, at etableringen af headspace i Ballerup Kommune finder sted fra den 1. marts 2017, hvor Herlev Kommune vil være koblet til Ballerup headspace med en satellit. Organiseringen af headspace Ballerup vil bestå af en headspacecenterchef (½ stilling) + 2 fuldtidsmedarbejdere. Medarbejderne er ansat i headspace Danmark. Herudover stiller Ballerup Kommune med en ½ fuldtidsmedarbejder. Desuden vil lederen af ungeindsatsen i Ballerup Kommune være tæt tilknyttet i samarbejdet med headspacecenterchefen. Samarbejdet med satellitten i Herlev Kommune varetages af de ansatte under headspacecenter Danmark. Headspacecentret i Ballerup Kommune ønskes placeret i Ballerup Midt, gerne i lokalefællesskab med Ungerådgivningen, så der kan opnås en synergieffekt mellem de to tilbud. Center for Ejendomme arbejder på at finde egnede kommunale lokaler, og en udgiftsneutral løsning. Konkret arbejdes der på lokalefaciliteterne v/linde Allé i Ballerup, tidligere lejet ud til Lokalpolitiet. Her tænkes det, at lokalerne samtidig benyttes fleksibelt af andre, såvel kommunale som frivillige organisationer. Når en egnet lokalitet er fundet, forelægges den Børne- og Skoleudvalget til orientering.

19 Den forventede aftale mellem headspace Danmark og Ballerup Kommune løber i to år, henholdsvis 2017 og I perioden foretages midtvejsevaluering med henblik på justeringer samt en afsluttende evaluering i løbet af Denne vil danne baggrund for en fornyet stillingtagen om, hvorvidt projektet skal forlænges. Økonomiske konsekvenser og finansiering Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2017 afsat kr. i 2017 og 2018 til headspace. Udgiften til projektet er efter drøftelser med headspace Danmark opgjort til kr. i 2017 og kr. i Derfor er der en underfinansiering på kr. i 2017 og kr. i Ungeindsatsen kan i 2017 bidrage med en finansiering på kr. til headspacecenter i Ballerup Kommune. Budget for Ballerup Kommunes andel af headspace Ballerup ser ud som nedenfor: Indtægter Indtægter (afsat i budgettet) kr kr. Ungeindsatsten overførte midler kr. 0 kr. Samlede indtægter kr kr. Udgifter Tilskud fra Ballerup Kommune til headspace Danmark kr kr. Etableringsomkostninger kr. 0 kr. Driftsomkostninger kr kr. Samlede udgifter kr kr. Underfinansiering kr kr. Herefter resterer der en underfinansiering på kr., hvortil der søges en tillægsbevilling for Tillægsbevillingen foreslås indarbejdet i første budgetopfølgning i 2017, idet der skal findes tilsvarende kompenserende besparelser inden for de samlede servicerammer. Den permanente merudgift på kr. indgår i budgetforhandlingerne for Bilag

20 0 bilag Beslutningen træffes af Børne- og Skoleudvalget Indstilling Center for Børne- og Ungerådgivningen indstiller, at 1. Etablering af headspacecenter i Ballerup Kommune godkendes. 2. Der findes kr. i ungeindsatsen til finansiering af headspace i Center for Børne- og Ungerådgivning tilføres en tillægsbevilling på kr. i 2017 til finansiering af headspacecenter i Ballerup Kommune. 4. Tillægsbevillingen foreslås indarbejdet i første budgetopfølgning i 2017, idet der skal findes tilsvarende kompenserende besparelser inden for de samlede servicerammer. 5. Den permanente merudgift på kr. indgår i budgetforhandlingerne for Der forelægges en midtvejsevaluering samt en slutevaluering i 2018 for Børne- og Skoleudvalget. Beslutning Indstilles til godkendelse idet sagen indeholder en bevilling, sendes sagen videre til Kommunalbestyrelsen.

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 12.11.2013 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Kultur- og Fritidsudvalget - 17-01-2017 Kultur- og Fritidsudvalget - 17-01-2017 17.01.2017 kl. 13:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 21-12-2015 Økonomiudvalget - 21-12-2015 21.12.2015 kl. 17:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 02-10-2017 Økonomiudvalget - 02-10-2017 02.10.2017 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen (A)

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 27-02-2017 Økonomiudvalget - 27-02-2017 27.02.2017 kl. 16:00 Mødecenter C - Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2016:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2016: Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Ansvarligt udvalg Børne og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2017:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var på 228,5

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2018:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2018: Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 352,6 mio. kr. Det seneste korrigerede

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.32

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.32 Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskoledrift

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Børne- og Skoleudvalget - 07-11-2017 Børne- og Skoleudvalget - 07-11-2017 07.11.2017 kl. 09:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Børne- og Skoleudvalget - 04-10-2016 Børne- og Skoleudvalget - 04-10-2016 04.10.2016 kl. 08:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2017:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var

Læs mere

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Kommunalbestyrelsen - 09-10-2017 Kommunalbestyrelsen - 09-10-2017 09.10.2017 kl. 18:00 Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Børne- og Skoleudvalget - 04-12-2018 Børne- og Skoleudvalget - 04-12-2018 04.12.2018 kl. 08:00 Ballerup Ungdomspension, Magleparken 3 i Ballerup Deltagere

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016: Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 226,5

Læs mere

Punkt 1 Besøg i Distrikt Skovvejen, Børnehuset Valhalla, i Ballerup

Punkt 1 Besøg i Distrikt Skovvejen, Børnehuset Valhalla, i Ballerup Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Børne- og Skoleudvalget - 15-01-2019 Børne- og Skoleudvalget - 15-01-2019 15.01.2019 kl. 08:00 Distrikt Skovvejen, Børnehuset Valhalla, Egebjerghuse

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Børne- og Skoleudvalget - 17-06-2019 Børne- og Skoleudvalget - 17-06-2019 17.06.2019 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Eliteidrætsrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Beslutning. Published on Ballerup.dk (

Eliteidrætsrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Beslutning. Published on Ballerup.dk ( Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Eliteidrætsrådet - 18-04-2017 Eliteidrætsrådet - 18-04-2017 18.04.2017 kl. 17:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Tom Schiermer

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 1 Valg af formand - Per Mortensen leder valget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 1 Valg af formand - Per Mortensen leder valget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 16-01-2018-16-01-2018 16.01.2018 kl. 13:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Musa Kekec (A) - Deltog Per Mortensen (A) - Deltog

Læs mere

Punkt 1 Valg af formand - borgmesteren leder valget

Punkt 1 Valg af formand - borgmesteren leder valget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 16-01-2018-16-01-2018 16.01.2018 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Peter Als (A) - Deltog Maria Lundahl Assov (A) -

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Børne- og Skoleudvalget - 28-11-2017 Børne- og Skoleudvalget - 28-11-2017 28.11.2017 kl. 08:00 Børnehuset Himmel og Hav, Lundebjerggårdsvej 5, 2740

Læs mere

Forslag: Ny organisering af klubtilbud i Distrikt Skovlunde

Forslag: Ny organisering af klubtilbud i Distrikt Skovlunde Forslag: Ny organisering af klubtilbud i Distrikt Skovlunde Ballerup, 8. december 2015 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forslag: Ny organisering af klubtilbud i Distrikt Skovlunde... 4 Det kommer forslaget

Læs mere

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. januar 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

Opdatering af evaluering af udvidet åbningstid i daginstitutioner i Ballerup Kommune

Opdatering af evaluering af udvidet åbningstid i daginstitutioner i Ballerup Kommune Opdatering af evaluering af udvidet åbningstid i daginstitutioner i Ballerup Kommune August 2018 1. Indledning Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 en mio. kr. til

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en

Læs mere

Punkt 2 VVM-screening af kunstgræsbane i Måløv Idrætspark

Punkt 2 VVM-screening af kunstgræsbane i Måløv Idrætspark Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Teknik- og Miljøudvalget - 22-06-2015 Teknik- og Miljøudvalget - 22-06-2015 22.06.2015 kl. 16:15 Mødecenter C, Lokale 30 på Ballerup Rådhus

Læs mere

Kulturarbejde med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Kulturarbejde med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber 1 2 Kulturarbejde med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber Alle børn og unge i kommunens dagtilbud, skoler og klubber skal have mulighed for at møde kunst og kultur i deres hverdag. For

Læs mere

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 18. marts 2019 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2017:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var på 346,4 mio. kr. Det seneste

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Peter Sebastian Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hanne Grangaard Fraværende: Torsten Sonne Petersen Bemærkninger:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Published on (https://www.ballerup.

Kultur- og Fritidsudvalget Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Published on  (https://www.ballerup. Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Kultur- og Fritidsudvalget - 12-01-2016 Kultur- og Fritidsudvalget - 12-01-2016 12.01.2016 kl. 13:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. marts 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune 29. april 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Forslag: Fem distriktsskoler i Ballerup Kommune på ni matrikler... 5 Forslag til

Læs mere

Borgmesteren Jesper Würtzens tale ved andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018

Borgmesteren Jesper Würtzens tale ved andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018 1 Borgmesteren Jesper Würtzens tale ved andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018 Pkt. 2. Anden behandling af årsbudget 2019 og overslagsårene 2020-2022 for Ballerup Kommune Og som tidligere

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning er der i budget 2018 afsat 78,9 mio. kr.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning er der i budget 2018 afsat 78,9 mio. kr. Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning er der i afsat 78,9 mio. kr. Dertil

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Ballerup Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud fra puljen til inklusion 2017: Projektnummer: 139666

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Børne- og Skoleudvalget - 27-11-2018 Børne- og Skoleudvalget - 27-11-2018 27.11.2018 kl. 12:00 Mødecenter A, Lokale 5 på Ballerup Rådhus Deltagere

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Punkt 2 Udmøntning af "Aftale om budget 2017" for

Punkt 2 Udmøntning af Aftale om budget 2017 for Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 14-03-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 14-03-2017 14.03.2017 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 30-05-2016 Økonomiudvalget - 30-05-2016 30.05.2016 kl. 20:30 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller. arbejdsproces

Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller. arbejdsproces BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. juli 2018 Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller for den specialiserede undervisning samt arbejdsproces Indledning Børne- og Skoleudvalget besluttede den 7. november 2018

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Faktaark for Måløvhøj Skole

Faktaark for Måløvhøj Skole Faktaark for Måløvhøj Skole Opdateret 17. april 2019 Hvor intet andet er nævnt er tallene fra skoleåret 2018/19 Antal elever pr. spor/klassekvotient: 2017/18 (5. september 2017) Klasse Må Kl. Kvotient

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Børne- og Ungestrategien BAL og Fællesskabsmodellen

Børne- og Ungestrategien BAL og Fællesskabsmodellen Børne- og Ungestrategien BAL og Fællesskabsmodellen Februar 2017 Program for i dag 1. Vores Børne- og Ungestrategi 2. Fællesskabsmodellen (FM) 3. Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) 4. En ny fælles

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 22. september. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 22. september. Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Møde den 22. september Tirsdag 22.09.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Bevægelse i skolen 2 Orientering om udskolingslinjer 4 Orientering om børn der trives

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Eliteidrætsrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Beslutning. Published on Ballerup.dk (

Eliteidrætsrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Meddelelser. Beslutning. Published on Ballerup.dk ( Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Eliteidrætsrådet - 06-06-2018 Eliteidrætsrådet - 06-06-2018 06.06.2018 kl. 18:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Faktaark for Skovvejens Skole

Faktaark for Skovvejens Skole Faktaark for Skovvejens Skole Opdateret 16. april 2019 Hvor intet andet er nævnt er tallene fra skoleåret 2018/19 Antal elever pr. spor/klassekvotient: 2017/18 (5. september 2017) Kl. Vest Kl. Kvotient

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 13-06-2017-13-06-2017 13.06.2017 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Ejendomsstrategi og anlægsstyring. ØDF kreds syd og midt 30. marts 2017

Ejendomsstrategi og anlægsstyring. ØDF kreds syd og midt 30. marts 2017 Ejendomsstrategi og anlægsstyring ØDF kreds syd og midt 30. marts 2017 1 Ejendomsstrategi og anlægsstyring Kommunernes anlægs- og ejendomsudgifter - to vigtige perspektiver for økonomifunktionen: - Eksisterende

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014

Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014 SKOLER OG INSTITUTIONER Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 4. april 2014 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.04-A21-1-12

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud

Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Åben sag Sagsid: 15/7366 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Kulturudvalget

Kulturudvalget - 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 15. marts 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-2-16 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme:

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Punkt 1 Valg af formand - borgmesteren leder valget

Punkt 1 Valg af formand - borgmesteren leder valget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Teknik- og Miljøudvalget - 07-01-2014 Teknik- og Miljøudvalget - 07-01-2014 07.01.2014 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere