Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen"

Transkript

1 Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014 Justeret 2014 Ajusted 2014 Det Humanistiske Fakultet Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Københavns Universitet Faculty of Humanities Department of Media, Cognition and Communication University of Copenhagen

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Hjemmel og tilhørsforhold... 3 Kapitel 2. Formål og struktur Normering Formål... 3 Kapitel 3. Adgangskrav og indskrivning Adgangskrav Indskrivning... 4 Kapitel 4. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidebegrebet Stave- og formuleringsevne... 4 Kapitel 5. Titel og kompetenceprofil Titel Kompetenceprofil for den færdige kandidat... 5 Kompetencemål... 5 Kapitel 6. Uddannelsens struktur Kandidatuddannelsen Uddannelsens moduler... 8 Modul 1: Kommunikation og it-støttet samarbejde i organisationer... 8 Modul 7: Speciale Kapitel 7. Merit og ækvivalensbestemmelser Kapitel 8. Prøver og bedømmelseskriterier Kapitel 9. Tilmelding til fag og prøver Kapitel 10. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Kapitel 11. Dispensation og andre regler Kapitel 12. Ikrafttrædelse, overgangsbestemmelser og godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel og tilhørsforhold Studieordningen for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen, er fastsat med hjemmel i 24 i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), 27 i bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), 38 i bekendtgørelse nr. 233 af 24. marts 2011 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) og 30 i bekendtgørelse nr af 16. december Studieordningen for Kommunikation og it, 2011-ordningen, hører under Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling og under censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier. Kapitel 2. Formål og struktur 1. Normering Kandidatuddannelsen i Kommunikation og it er et 2-årigt fuldtidsstudium normeret til 120 ECTSpoint. Den består af det centrale fag, 90 ECTS-point konstituerende fagelementer inkl. specialet samt kandidattilvalget på 30 ECTS-point. Stk. 3. ECTS-point (European Credit Transfer System-point) angiver den arbejdstid, som gennemførelsen af et uddannelsesforløb er normeret til. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier svarende til 1650 arbejdstimer. 2. Formål Formålet med kandidatuddannelsen i Kommunikation og it er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder og de teoretiske og metodiske kompetencer inden for kommunikation og it. Dermed bliver den studerende i stand til at forbinde teori og praksis i forbindelse med såvel analyse som udvikling af it-systemer og it-netværk til kommunikation, samarbejde og social interaktion. Studiet i Kommunikation og it dækker anvendelserne af it både internt i organisationer og i større netværk, og i erhvervslivet samt den offentlige sektor. Uddannelsen i Kommunikation og it er tværfaglig og omfatter lige dele medievidenskabelige og datalogiske tilgange. Kapitel 3. Adgangskrav og indskrivning 3. Adgangskrav En bestået bacheloruddannelse i Kommunikation og it ved Københavns Universitet giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen i Kommunikation og it i umiddelbar forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. 3

4 Stk. 2. Studerende med en bacheloruddannelse i henholdsvis Film- og Medievidenskab og Datalogi fra Københavns Universitet kan optages, såfrem de har bestået det tilhørende bachelortilvalg i Kommunikation og it på min. 45 ECTS. Stk. 3. Studerende, der har bestået en af følgende danske bacheloruddannelser, kan optages efter prioritering A-D: A) Informationsvidenskab (AU) B) Tofagsbachelor i Kommunikation og Datalogi med HUMTEK-basisuddannelse (RUC). C) Informations- og kommunikationsvidenskab (SDU) D) Digitale medier og design (ITU) Stk. 4. Ansøgere, der ikke har en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse, men som efter studienævnets konkrete faglige vurdering skønnes at have tilsvarende uddannelsesmæssige kvalifikationer, kan optages. Stk. 5. Fakultetet kan stille krav om, at optagelse på kandidatuddannelsen forudsætter deltagelse i og beståelse af et suppleringsforløb på op til, der skal være bestået inden semesterstart eller senest ved førstkommende eksamenstermin efter studiestart. Stk. 6. Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende, som ønsker at følge uddannelsen på dansk, skal inden studiestart have bestået Studieprøven. Stk. 7. Stk. 1-4 angiver prioriteringsrækkefølgen. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser inden for de adgangsgivende uddannelser under stk. 1-5, vil ansøgere med højt karakterniveau blive foretrukket. 4. Indskrivning Studerende, der indskrives på kandidatuddannelsen i Kommunikation og it pr. 1. september 2012 eller senere, er omfattet af denne studieordning og de rettigheder og pligter, der er fastsat for uddannelsen. Det er den studerendes indskrivning, der giver ret til at gå til prøver på uddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for at være indskrevet korrekt. Kapitel 4. Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Der stilles krav om læsning af faglige tekster på engelsk inden for alle uddannelsens moduler. 6. Normalsidebegrebet En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver, herunder speciale, svarer til typeenheder inkl. mellemrum, med mindre andet er fastsat. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Ved opgivelse og aflevering af matematiske eller tekniske tekster svarer en normalside til 1200 typeenheder inkl. mellemrum. 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver, herunder speciale, skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i 11. 4

5 Kapitel 5. Titel og kompetenceprofil 8. Titel En bestået kandidatuddannelse i Kommunikation og it giver ret til betegnelsen cand.mag. i kommunikation og it. På engelsk bruges Master of Arts in Communication and IT. Stk. 2. Udgøres kandidattilvalget (Elective Studies) af et studiemønster på 30 ECTS-point, der på forhånd er beskrevet i en studieordning, giver det ret til titlen cand.mag. i kommunikation og it med tilvalg i fx kulturformidling. 9. Kompetenceprofil for den færdige kandidat Kandidatuddannelsen i Kommunikation og it har som sit genstandsfelt brugen af digitale informations- og kommunikationsteknologier inden for menneskelig kommunikation, samarbejde og innovation. Uddannelsen integrerer medievidenskabelige og datalogiske tilgange til dette felt. Studiet giver viden om it s anvendelser som led i produkt- og forretningsudvikling inden for private og offentlige organisationer, herunder medievirksomheder. Studiet giver også praktiske færdigheder i projektledelse, systemudvikling og innovation samt i avancerede empiriske undersøgelser af kommunikation i it-netværk. Formålet er at videreudvikle den studerendes kompetencer til at formidle og forbedre samarbejdet mellem forskellige faggrupper i organisationer, og til at indgå i virksomheders udvikling af nye forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser. En kandidatuddannelse i Kommunikation og it kvalificerer til ansættelser inden for analyse, design og ledelse af it-innovationsprocesser såvel i medievirksomheder som i andre private og offentlige organisationer. Kompetencemål En kandidat i Kommunikation og it har følgende specifikke kompetencer: A) Viden om og forståelse af centrale teorier vedrørende såvel intern som ekstern kommunikation i private og offentlige virksomheder it-systemers og -netværks muligheder og begrænsninger i forbindelse med løsning af kommunikative problemstillinger i organisationer og andre sociale kontekster design- og innovationsprocessers samspil med organisationers opbygning og målsætninger grundlaget for kritisk refleksion over relevante teoretiske og metodiske valg angående problemstillinger inden for kommunikation og it. B) Færdigheder i at beskrive it-systemers og -netværks opbygning, virkemåde og karakteristiske egenskaber set i et kommunikationsperspektiv udrede samspillet mellem it-brug, kommunikation og samarbejde i organisationer identificere potentialer for udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser i samspillet mellem it-systemer og andre ressourcer i en organisation undersøge brug af komplekse it-systemer og -netværk gennem analyse og visualisering af store datamængder gøre afgrænsede problemstillinger inden for kommunikation og it til genstand for en videnskabelig analyse ved brug af medievidenskabelige og datalogiske teorier og metoder. 5

6 3. semester 4. semester 1. semester 2. semester C) Kompetencer i at formidle samarbejde mellem it-specialister og andre faggrupper i innovationsprojekter tilrettelægge, lede og fuldføre komplekse innovationsprocesser perspektivere faglige problemstillinger i forhold til professionelle, etiske og politiske spørgsmål. selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering- Kapitel 6. Uddannelsens struktur 10. Kandidatuddannelsen Kandidatuddannelsen består af moduler inden for det centrale fag med mulighed for kandidattilvalg. Stk. 2. Kandidattilvalget udgør 30 ECTS-point og kan ligge uden for det centrale fag. Stk. 3. Specialet, der skal udgøre 30 ECTS-point, afslutter uddannelsen. Specialet skal udarbejdes inden for Kommunikation og it. Stk. 4. Af uddannelsens strukturerede forløb fremgår et mobilitetsvindue på 30 ECTS-point, som den studerende ved ansøgning kan benytte til studieophold, projektorienterede forløb og lignende. Stk. 5. Kandidatuddannelsens strukturerede studieforløb fremgår af følgende oversigt: Efterår Modul 1 Kommunikation og it-støttet samarbejde i organisationer Modul 2 Konceptudvikling, systemudvikling og innovation Mobilitetsvindue: Tilvalg, projektorienteret forløb (modul 6) og/eller valgfrie emner (modul 5) 30 ECTS-point Forår Modul 3 Empiriske undersøgelser af it, mediebrug og kommunikation i netværk Modul 4 Medier som kommunikative netværk Modul 7 Speciale 30 ECTS-point Stk. 6. Kandidatuddannelsens moduler og fagelementer fremgår af følgende oversigt: Modul Titel ECTSpoint Prøveform Bedømmelse Censur Fagtype Modul 1 Kommunikation og itstøttet samarbejde i organisationer Communication and computer-supported collaboration in organizations Fagelementkode HKMK03011E Kommunikation og itstøttet samarbejde i organisationer 15 Bunden skriftlig hjemmeopgave med tidsfrist 7-trins-skalaen Intern Konstituerende og obligatorisk 6

7 Modul 2 Communication and computer-supported collaboration in organizations Konceptudvikling, systemudvikling og innovation Concept development, systems development and innovation Written home assignment, set subject Fagelementkode HKMK03021E Konceptudvikling, systemudvikling og innovation Concept development, systems development and innovation 15 Fri mundtlig sagsfremstilling med egenproduceret materiale Oral presentation, optional subject, with own original work 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende og obligatorisk Modul 3 Empiriske undersøgelser af it, mediebrug og kommunikation i netværk Empirical research on IT, media use and networked communication Fagelementkode HKMK03031E Empiriske undersøgelser af it, mediebrug og kommunikation i netværk Empirical research on IT, media use and networked communication 15 Fri mundtlig sagsfremstilling med egenproduceret materiale Oral presentation, optional subject, with own original work 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende og obligatorisk Modul 4 Medier som kommunikative netværk Media as communicative networks Fagelementkode HKMK03041E Medier som kommunikative netværk Media as communicative networks 15 Fri skriftlig hjemmeopgave Written home assignment, optional subject 7-trins-skalaen Intern Konstituerende og obligatorisk Modul 5 Valgfrie emner Optional subjects Fagelementkode HKMK03051E Valgfrit emne 1 Optional Subject 1 15 Fri skriftlig hjemmeopgave Written home assignment, optional subject Bestået/Ikke bestået Intern Ikkekonstituerende valgfag Fagelementkode HKMK03061E Valgfrit emne 2 Optional Subject 2 15 Fri skriftlig hjemmeopgave Written home assignment, optional subject Bestået/Ikke bestået Intern Ikkekonstituerende valgfag Modul 6 Projektorienteret forløb Academic internship Fagelementkode HKMK03071E Projektorienteret forløb Academic internship 15 Fri skriftlig hjemmeopgave Written home assignment, optional subject Bestået/Ikke bestået Intern Ikkekonstituerende valgfag 7

8 Fagelementkode HKMK03082E Projektorienteret forløb udvidet Academic internship extended 30 Fri skriftlig hjemmeopgave Written home assignment, optional subject Bestået/Ikke bestået Intern Ikkekonstituerende valgfag Modul 7 Speciale Thesis Fagelementkode HKMK03091E Speciale Thesis 30 Fri skriftlig hjemmeopgave Written home assignment, optional subject 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende og obligatorisk 11. Uddannelsens moduler Modul 1: Kommunikation og it-støttet samarbejde i organisationer Communication and computer-supported collaboration in organizations Kompetencemål for modulet Når modulet er gennemført, kan den studerende planlægge og gennemføre analyser af samspillet mellem kommunikation og samarbejde i organisationer beskrive it-systemers og -netværks opbygning og virkemåde redegøre for it-systemers og -netværks rolle i forbindelse med private og offentlige virksomheders udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser vurdere og perspektivere anvendeligheden af it-systemer og -netværk i forhold til virksomheders og andre organisationers opbygning og målsætninger. Kommunikation og it-støttet samarbejde i organisationer (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HKMK03011E) Communication and computer-supported collaboration in organizations (constituent) Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan planlægge og gennemføre en analyse af samspillet mellem kommunikation og samarbejde i en bestemt organisation beskrive it-systemers og -netværks opbygning og virkemåde redegøre for it-systemers og -netværks rolle i forbindelse med en given virksomheds udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser vurdere og perspektivere anvendeligheden af konkrete it-systemer og -netværk i forhold til en bestemt organisations opbygning og målsætninger. Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser samt gruppeøvelser med analyse af eksempler på kommunikation og samarbejde i organisationer. Online gruppesamarbejder og vejledning. 8

9 Pensum Prøvebestemmelser Til eksamen opgives 1200 normalsider om kommunikation, it og organisationer. Heraf skal de 600 normalsider være originale videnskabelige publikationer. 100 normalsider skal være publiceret før Til eksamen opgives et obligatorisk pensum valgt af underviseren på 1000 normalsider samt 200 normalsider om den problemstilling, der behandles i hjemmeopgaven. Der henvises til reglerne vedrørende normalsideberegning af tekniske tekster i 5, stk. 2. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave med en tidsfrist på 4 uger. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Censur: Intern censur. Omfang: normalsider. Ved prøvens start udleveres en problemstilling vedrørende kommunikation og it-støttet samarbejde i organisationer. Hjemmeopgaven udgøres af en rapport indeholdende en skriftlig analyse af problemstillingen. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Modul 2: Konceptudvikling, systemudvikling og innovation Concept development, systems development and innovation Kompetencemål for modulet Når modulet er gennemført, kan den studerende udrede forholdet mellem kommunikative problemstillinger og ittekniske løsninger indgå i samarbejde med it-specialister og andre faggrupper om design og implementering af it-systemer tilrettelægge og lede komplekse innovationsprocesser. Konceptudvikling, systemudvikling og innovation (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HKMK03021E) Concept development, systems development and innovation (constituent and compulsory) Faglige mål Eksaminanden kan analysere forholdet mellem kommunikative problemstillinger og mulige it-tekniske løsninger i en konkret virksomhed indgå i samarbejde med it-specialister og andre faggrupper om design og implementering af it-systemer i virksomhedens interne og/eller eksterne kommunikation. tilrettelægge og lede komplekse innovationsprocesser. 9

10 Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Forelæsninger, gruppeøvelser samt innovationsprojekter i grupper. Online gruppesamarbejder og vejledning. I relation til undervisningen udarbejder de studerende i grupper på maksimalt 4 personer et projekt i samarbejde med virksomheder og andre eksterne interessenter. Til eksamen opgives 1200 normalsider om de teknologier, innovationsprocesser og den samfundssektor, der er genstand for undersøgelsen. I opgivelserne skal indgå såvel teoretiske som empirisk-analytiske perspektiver på området. Pensumopgivelserne godkendes af eksaminator og afleveres på særlige blanketter samtidig med aflevering af materialet til eksamen. Alle frister meddeles ved opslag. Prøveform: Fri mundtlig sagsfremstilling med egenproduceret materiale. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Censur: Ekstern censur. Omfang: 30 minutter inkl. votering. 15 minutter til eksaminandens sagsfremstilling og 10 minutter til dialog mellem eksaminator og eksaminand. Materiale: Materialet til eksamen har form af dels en rapport på normalsider om et projekt, som den studerende har gennemført i relation til undervisningen og i samarbejde med virksomheder eller andre eksterne interessenter, dels en præsentation, f.eks. i form af PowerPoint, der præsenterer undersøgelsens resultater for interessenten. Problemstillingen godkendes af underviseren, før undersøgelsen gennemføres. Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe det indleverede materiale til eksaminationen. Desuden kan eksaminanden medbringe en skriftlig disposition for den mundtlige fremlæggelse. Den må højst være på 1 normalside og skal ikke indleveres på forhånd. En kopi af den skal i givet fald afleveres ved eksaminationens begyndelse til såvel eksaminator som censor. Andre hjælpemidler er ikke tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Projektet og den tilhørende rapport kan udarbejdes af en gruppe på max. 4 studerende i fællesskab. Rapportens længde er uafhængig af antallet af gruppemedlemmer. Særlige bestemmelser Materialet vægter med 50 % i bedømmelsen. 10

11 Modul 3: Empiriske undersøgelser af it, mediebrug og kommunikation i netværk Empirical research on IT, media use and networked communication Kompetencemål for modulet Når modulet er gennemført, kan den studerende planlægge og gennemføre undersøgelser af brugen af komplekse itsystemer anvende kvantitative og kvalitative metoder til at identificere brugsmønstre i intranet såvel som internettet redegøre for databaser og søgemaskiners opbygning og virkemåde analysere, vurdere og videreudvikle it-værktøjer til at indsamle data og identificere brugsmønstre analysere og visualisere store datamængder vedrørende it-brug. Empiriske undersøgelser af it, mediebrug og kommunikation i netværk (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HKMK03031E) Empirical methodologies (constituent and compulsory) Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden kan planlægge og gennemføre en undersøgelse af brugen af et eller flere komplekse it-systemer anvende kvantitative og kvalitative metoder til at identificere brugsmønstre i en virksomhed eller gruppes brug af intranet og internet redegøre for databaser og søgemaskiners opbygning og virkemåde analysere og modificere et udvalgt it-værktøj samt vurdere dets anvendelighed til at indsamle data og/eller identificere brugsmønstre i en given kontekst analysere og visualisere store datamængder vedrørende it-brug. Forelæsninger og gruppeøvelser med udgangspunkt i konkrete problemstillinger. Online gruppesamarbejder og vejledning. I relation til undervisningen udarbejder de studerende i grupper på maksimalt 4 personer en empirisk undersøgelse i samarbejde med virksomheder og andre eksterne interessenter. Til eksamen opgives 1000 normalsider om empiriske metoder og metodologi. I opgivelserne skal såvel kvalitative og kvantitative tilgange som kombinationer af disse være repræsenteret. 500 normalsider skal bestå i tidligere, konkrete undersøgelser inden for området kommunikation og it. Pensumopgivelserne godkendes af eksaminator og afleveres på særlige blanketter samtidig med aflevering af materialet til eksamen. Alle frister meddeles ved opslag. Prøveform: Fri mundtlig sagsfremstilling med egenproduceret materiale. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Censur: Ekstern censur. 11

12 Omfang: 30 minutter inkl. votering. 15 minutter til eksaminandens sagsfremstilling og 10 minutter til dialog mellem eksaminator og eksaminand. Materiale: Materialet til eksamen har form af dels en rapport på normalsider om et projekt, som den studerende har gennemført i relation til undervisningen og i samarbejde med virksomheder eller andre eksterne interessenter, dels en sammenfatning (executive summary) henvendt til interessenten. Problemstillingen godkendes af underviseren, før undersøgelsen gennemføres. Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe det indleverede materiale til eksaminationen. Desuden kan eksaminanden medbringe en skriftlig disposition for den mundtlige fremlæggelse. Den må højst være på 1 normalside og skal ikke indleveres på forhånd. En kopi af den skal i givet fald afleveres ved eksaminationens begyndelse til såvel eksaminator som censor. Andre hjælpemidler er ikke tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Den empiriske undersøgelse og den tilhørende rapport kan udarbejdes af en gruppe på max. 4 studerende i fællesskab. Rapportens længde er uafhængig af antallet af gruppemedlemmer. Særlige bestemmelser Materialet vægter med 50 % i bedømmelsen. Modul 4: Medier som kommunikative netværk Media as communicative networks Kompetencemål for modulet Når modulet er gennemført, kan den studerende planlægge og gennemføre analyser af de kommunikative netværk, som medier og andre virksomheder indgår i beskrive og forklare de kommunikationsmønstre, der eksisterer mellem medier og deres brugere, og mellem brugerne indbyrdes redegøre for netværkskommunikationens rolle i forbindelse med private og offentlige virksomheders udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser vurdere og perspektivere anvendeligheden af netværkskommunikation i forhold til medier og andre virksomheders opbygning og målsætninger. 12

13 Medier som kommunikative netværk (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HKMK03041E) Media as communicative networks (constitutent) Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden kan planlægge og gennemføre en analyse af de kommunikative netværk, som et eller flere medier eller andre virksomheder indgår i beskrive og forklare de kommunikationsmønstre, der eksisterer mellem et eller flere medier og deres brugere, og mellem brugerne indbyrdes redegøre for netværkskommunikationens rolle i forbindelse med givne private og/eller offentlige virksomheders udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser vurdere og perspektivere anvendeligheden af netværkskommunikation i forhold til bestemte medier eller andre virksomheders opbygning og målsætninger Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser samt gruppeøvelser med analyse af eksempler på kommunikation og samarbejde i organisationer. Online gruppesamarbejder og vejledning. Til eksamen opgives 1200 normalsider om kommunikation, it og organisationer. Heraf skal de 600 normalsider være originale videnskabelige publikationer. 100 normalsider skal være publiceret før Der afleveres ingen særlige pensumblanketter. Opgivelserne er identiske med hjemmeopgavens litteraturliste, som skal opfylde pensumkravet. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Censur: Intern censur. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve med max. 4 deltagere og individuel bedømmelse. Hvis 2 studerende skriver sammen, er omfangskravet til hjemmeopgaven normalsider, ved 3 studerende sider og ved 4 studerende normalsider. Hver enkelt deltagers bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af opgavens samlede længde. 13

14 Modul 5: Valgfrie emner Optional Subjects Kompetencemål for modulet Når modulet er gennemført, kan den studerende identificere og opstille kommunikations- og it-faglige problemstillinger og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for området kommunikation og it efter eget valg reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en videnskabelig problemstilling uddybe og kontekstualisere et udvalgt emneområde inden for kommunikation og it i forhold til bredere medievidenskabelige og datalogiske genstandsfelter formidle en videnskabeligt studeret problemstilling. Valgfrit emne 1 (ikke-konstituerende valgfag) (fagelement HKMK03051E) Optional subject 1 (non-constituent elective) Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden kan afgrænse og behandle en kommunikations- og it-faglig problemstilling selvstændigt og på et niveau, der afspejler indgående kendskab til og forståelse af fagets videnskabelige metoder gøre rede for centrale teorier af relevans for det valgte emne forholde sig kritisk til egne teoretiske og metodiske valg formidle en videnskabeligt studeret problemstilling. Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser samt gruppeøvelser. Online gruppesamarbejder og vejledning. Den studerende opgiver 1200 normalsider litteratur. Pensum vælges af eksaminanden selv i samråd med vejleder/eksaminator og i relation til det aftalte emne for prøven. Der afleveres ingen særlige pensumblanketter. Opgivelserne er identiske med hjemmeopgavens litteraturliste, som skal opfylde pensumkravet. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: Bestået/ikke-bestået. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Censur: Intern censur. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve med max. 4 deltagere og individuel bedømmelse. Hvis 2 studerende skriver sammen, er omfangskravet til hjemmeopgaven normalsider, ved 3 studerende sider og ved 4 studerende normalsider. Hver enkelt deltagers bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af opgavens samlede længde. 14

15 Valgfrit emne 2 (ikke-konstituerende valgfag) (fagelement HKMK03061E) Optional subject 2 (non-constituent elective) Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan afgrænse og behandle en kommunikations- og it-faglig problemstilling selvstændigt og på et niveau, der afspejler indgående kendskab til og forståelse af fagets videnskabelige metoder gøre rede for centrale teorier af relevans for det valgte emne forholde sig kritisk til egne teoretiske og metodiske valg formidle en videnskabeligt studeret problemstilling. Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser samt gruppeøvelser. Online gruppesamarbejder og vejledning. Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Den studerende opgiver 1200 normalsider litteratur. Pensum vælges af eksaminanden selv i samråd med vejleder/eksaminator og i relation til det aftalte emne for prøven. Pensumopgivelserne godkendes af eksaminator og afleveres på særlige blanketter samtidig med aflevering af materialet til eksamen. Alle frister meddeles ved opslag. Prøveform: Fri mundtlig sagsfremstilling med materiale. Bedømmelsesform: Bestået/ikke-bestået. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Censur: Intern censur. Omfang: 30 minutter inkl. votering. 15 minutter til eksaminandens sagsfremstilling og 10 minutter til dialog mellem eksaminator og eksaminand. Materiale: Materialet er normalt en skriftlig fremstilling på maksimalt 10 normalsider og/eller en egenproduktion. Arten af materialet aftales med eksaminator. Materialet må ikke have karakter af et manuskript for den mundtlige præsentation. Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe det indleverede materiale til eksaminationen. Desuden kan eksaminanden medbringe en skriftlig disposition for den mundtlige fremlæggelse. Den må højst være på 1 normalside og skal ikke indleveres på forhånd. En kopi af den skal i givet fald afleveres ved eksaminationens begyndelse til såvel eksaminator som censor. Andre hjælpemidler er ikke tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Hvis materialet er en godkendt egenproduktion eller en empirisk undersøgelse, vægter det med 50 % i bedømmelsen. 15

16 Modul 6: Projektorienteret forløb Academic Internship Kompetencemål for modulet Når modulet er gennemført, kan den studerende anvende sin faglige viden om kommunikation og it i forhold til praktisk arbejde i en virksomhed eller organisation løse konkrete opgaver i en virksomhed eller organisation redegøre for og udføre formidling og projektstyring redegøre for relevante teorier om kommunikation og samarbejde i organisationer. Projektorienteret forløb (ikke-konstituerende valgfag) (fagelement HKMK03061E) Academic Internship (non-constituent elective) Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan analysere og reflektere over sit projektorienterede forløb redegøre for arbejdsstedets interne og eksterne forhold relatere sit projektorienterede forløb til relevante teorier og metoder inden for medievidenskab og datalogi redegøre for betydningen af kommunikation og it i relation til arbejdsstedet. Den studerende gennemfører det projektorienterede forløb på mindst 3 måneders fuldtidsarbejde i en privat eller offentlig virksomhed. Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Den studerende opgiver 300 normalsider teoretisk-analytisk litteratur af relevans for det projektorienterede forløb, som den studerende har været igennem. Der afleveres ingen særlige pensumblanketter. Opgivelserne er identiske med hjemmeopgavens litteraturliste, som skal opfylde pensumkravet. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: Bestået/ikke-bestået. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Censur: Intern censur. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig aftale mellem den studerende og arbejdsstedet. Den indgåede praktikaftale skal, inden det projektorienterede forløb startes, godkendes af studienævnet, eller en person, som studienævnet bemyndiger hertil. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavers karakter og supervision. Det skal fremgå af rapporten, at det projektorienterede forløb er gennemført i overensstemmelse med disse krav. Den godkendte praktikkontrakt vedlægges som bilag til den skriftlige opgave. 16

17 Projektorienteret forløb udvidet (ikke-konstituerende valgfag) (fagelement HKMK03082E) Academic Internship Extended (non-constitutent elective) 30 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan analysere og reflektere over sit projektorienterede forløb redegøre for arbejdsstedets interne og eksterne forhold relatere sit projektorienterede forløb til relevante teorier og metoder inden for medievidenskab og datalogi redegøre for betydningen af kommunikation og it i relation til arbejdsstedet. Den studerende gennemfører det projektorienterede forløb på mindst 5 måneders fuldtidsarbejde i en offentlig eller privat virksomhed. Den studerende opgiver 600 normalsider teoretisk-analytisk litteratur af relevans for det projektorienterede forløb, som den studerende har været igennem. Der afleveres ingen særlige pensumblanketter. Opgivelserne er identiske med hjemmeopgavens litteraturliste, som skal opfylde pensumkravet. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: Bestået/ikke-bestået. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Censur: Intern censur. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig aftale mellem den studerende og arbejdsstedet. Den indgåede praktikaftale skal, inden det projektorienterede forløb startes, godkendes af studienævnet, eller en person, som studienævnet bemyndiger hertil. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavers karakter og supervision. Det skal fremgå af rapporten, at det projektorienterede forløb er gennemført i overensstemmelse med disse krav. Den godkendte praktikkontrakt vedlægges som bilag til den skriftlige opgave. 17

18 Modul 7: Speciale Thesis 30 ECTS-point Kompetencemål for modulet Når modulet er gennemført, kan den studerende gøre en afgrænset problemstilling inden for kommunikation og it til genstand for en videnskabelig analyse med brug af medievidenskabelige og datalogiske teorier og metoder reflektere kritisk over relevante teoretiske og metodiske valg i forhold til den valgte problemstilling præsentere den gennemførte analyse i en dokumenteret og argumenteret form formidle analysens resultater i et klart og forståeligt sprog til en faglig offentlighed. Speciale (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HKMK03091E) Thesis (constituent and compulsory) 30 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden kan anvende relevante medievidenskabelige og datalogiske teorier og metoder på en afgrænset problemstilling inden for kommunikation og it gøre en afgrænset problemstilling inden for kommunikation og it til genstand for en selvstændig og dybtgående videnskabelig analyse reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en videnskabelig problemstilling formidle resultaterne af en videnskabeligt studeret problemstilling til en faglig offentlighed på en klar, velstruktureret og overskuelig måde i en begrebsligt og sprogligt præcis udtryksform sammenfatte specialets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé. Der er ingen undervisning i forbindelse med specialeskrivningen. I stedet tilbydes individuel vejledning eller vejledning i grupper. Der stilles ikke krav til den studerende om at læse et bestemt sidetal litteratur, men det forudsættes, at den studerende inddrager relevant faglitteratur for det omhandlede specialeemne. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Censur: Ekstern censur. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve med individuel bedømmelse. Hvis 2 studerende skriver sammen, er omfangskravet til specialet normalsider, ved 3 studerende normalsider og ved 4 studerende normalsider. 18

19 Hver enkelt deltagers bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af specialets samlede længde. Særlige bestemmelser Studielederen for Medier, Erkendelse og Formidling godkender emnet for specialet og en plan for vejledningen, samt fastsætter en tidsfrist for aflevering. Specialet skal forsynes med et resume på 0,5 til 1 normalside. Resumeet indgår i bedømmelsen. Hvis specialet er skrevet på dansk, skal resumeet være på engelsk. Hvis specialet er skrevet på engelsk, skal resumeet være på dansk. Involverer afhandlingen en af eksaminator godkendt egenproduktion eller empirisk undersøgelse reduceres omfanget med en tredjedel i forhold til de normale bestemmelser for specialer. Det betyder, at omfangskravet ved en individuel prøve er normalsider, for en gruppe med to deltagere er omfanget af den skriftlige del af opgaven normalsider, med tre deltagere normalsider og med fire deltagere normalsider. Egenproduktionen eller den empiriske undersøgelse vægter med 50 % i bedømmelsen. Kapitel 7. Merit og ækvivalensbestemmelser 12. Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i kandidatuddannelsen i Kommunikation og it. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af Studienævnet forinden. Stk. 3. Et kandidatspeciale, der danner grundlag for en betegnelse i en kandidatuddannelse, kan ikke meritoverføres til en ny betegnelse i anden kandidatuddannelse. Stk. 4. Den studerende har pligt til at oplyse om og søge om merit for tidligere beståede uddannelseselementer for uafsluttede uddannelser på samme niveau. Stk. 5. Ved forhåndsmerit til fag ved andre uddannelsesinstitutioner forpligter den studerende sig til at søge merit for de pågældende fag samt sende dokumentation, når fagene er bestået. Den studerende forpligter sig desuden til at oplyse om ændringer i forhåndsmeritten. Kapitel 8. Prøver og bedømmelseskriterier 13. Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på kandidatuddannelsen. 14. Prøverne skal aflægges på samme sprog, som undervisningen er foregået på, medmindre andet er fastsat af Studienævnet. 15. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 2. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at syge- eller omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve. 19

20 16. Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når bedømmelsen 02 (to) er opnået, eller når bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede kandidatuddannelses ramme af 120 ECTS-point skal bestås, for at kandidatgraden opnås. 17. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Kapitel 9. Tilmelding til fag og prøver 18. Fakultetet sikrer, at den studerende er tilmeldt fag og prøver svarende til 30/60 ECTS-point henholdsvis hvert halve/hele studieår på det relevante studietrin, uanset om den studerende mangler at bestå prøver fra tidligere studieår. Tilmelding til fag og prøver sker på baggrund af uddannelsens strukturerede forløb. Fakultetet sikrer desuden tilmelding til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, hvis den studerende ikke består den ordinære prøve. Stk. 2. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Fakultetet har ansvar for at sikre, at ingen studerende bliver studietidsforlænget på grund af en afvist tilmelding. Stk. 3. Fakultetet kan dispensere fra stk. 1, såfremt der foreligger usædvanlige omstændigheder. Stk. 4. Tilmelding til valgfag og tilvalg er bindende. Stk. 5. Den studerende tilmelder sig selv til 3. prøveforsøg, med mindre fagelementet er en forudsætning for et efterfølgende fagelement. I dette tilfælde tilmelder fakultetet til 3. prøveforsøg. Kapitel 10. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 19. Studerende, som er mere end 30 ECTS-point forsinkede i uddannelsen, tilbydes vejledning. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav, som er fastsat i medfør af kandidatadgangsbekendtgørelsens 20. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på https://intranet.ku.dk/. 20. Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder kandidattilvalg/-sidefag, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på https://intranet.ku.dk/. Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. Kapitel 11. Dispensation og andre regler 21. Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af Studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 22. Studerende, der frit sammensætter deres kandidatuddannelse, er selv ansvarlige for, at mindst ⅔ (80 ECTS-point) af den samlede kandidatuddannelse er bedømt med karakter, og mindst ⅓ (40 ECTS-point) er bedømt med ekstern censur. 20

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Dansk. 2012-ordningen. Justeret 2013 Justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Dansk. 2012-ordningen. Justeret 2013 Justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Dansk 2012-ordningen Justeret 2013 Justeret 2014 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi

Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi Aalborg Universitet September 2015 Campus Aalborg

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 2 3. Uddannelsens kerneområder... 2 3.1 Kerneområdet Udvikling af store systemer... 2 3.2 Kerneområdet Databaser for udviklere...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere