Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen"

Transkript

1 Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014 Justeret 2014 Ajusted 2014 Det Humanistiske Fakultet Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Københavns Universitet Faculty of Humanities Department of Media, Cognition and Communication University of Copenhagen

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Hjemmel og tilhørsforhold... 3 Kapitel 2. Formål og struktur Normering Formål... 3 Kapitel 3. Adgangskrav og indskrivning Adgangskrav Indskrivning... 4 Kapitel 4. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidebegrebet Stave- og formuleringsevne... 4 Kapitel 5. Titel og kompetenceprofil Titel Kompetenceprofil for den færdige kandidat... 5 Kompetencemål... 5 Kapitel 6. Uddannelsens struktur Kandidatuddannelsen Uddannelsens moduler... 8 Modul 1: Kommunikation og it-støttet samarbejde i organisationer... 8 Modul 7: Speciale Kapitel 7. Merit og ækvivalensbestemmelser Kapitel 8. Prøver og bedømmelseskriterier Kapitel 9. Tilmelding til fag og prøver Kapitel 10. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Kapitel 11. Dispensation og andre regler Kapitel 12. Ikrafttrædelse, overgangsbestemmelser og godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel og tilhørsforhold Studieordningen for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen, er fastsat med hjemmel i 24 i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), 27 i bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), 38 i bekendtgørelse nr. 233 af 24. marts 2011 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) og 30 i bekendtgørelse nr af 16. december Studieordningen for Kommunikation og it, 2011-ordningen, hører under Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling og under censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier. Kapitel 2. Formål og struktur 1. Normering Kandidatuddannelsen i Kommunikation og it er et 2-årigt fuldtidsstudium normeret til 120 ECTSpoint. Den består af det centrale fag, 90 ECTS-point konstituerende fagelementer inkl. specialet samt kandidattilvalget på 30 ECTS-point. Stk. 3. ECTS-point (European Credit Transfer System-point) angiver den arbejdstid, som gennemførelsen af et uddannelsesforløb er normeret til. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier svarende til 1650 arbejdstimer. 2. Formål Formålet med kandidatuddannelsen i Kommunikation og it er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder og de teoretiske og metodiske kompetencer inden for kommunikation og it. Dermed bliver den studerende i stand til at forbinde teori og praksis i forbindelse med såvel analyse som udvikling af it-systemer og it-netværk til kommunikation, samarbejde og social interaktion. Studiet i Kommunikation og it dækker anvendelserne af it både internt i organisationer og i større netværk, og i erhvervslivet samt den offentlige sektor. Uddannelsen i Kommunikation og it er tværfaglig og omfatter lige dele medievidenskabelige og datalogiske tilgange. Kapitel 3. Adgangskrav og indskrivning 3. Adgangskrav En bestået bacheloruddannelse i Kommunikation og it ved Københavns Universitet giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen i Kommunikation og it i umiddelbar forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. 3

4 Stk. 2. Studerende med en bacheloruddannelse i henholdsvis Film- og Medievidenskab og Datalogi fra Københavns Universitet kan optages, såfrem de har bestået det tilhørende bachelortilvalg i Kommunikation og it på min. 45 ECTS. Stk. 3. Studerende, der har bestået en af følgende danske bacheloruddannelser, kan optages efter prioritering A-D: A) Informationsvidenskab (AU) B) Tofagsbachelor i Kommunikation og Datalogi med HUMTEK-basisuddannelse (RUC). C) Informations- og kommunikationsvidenskab (SDU) D) Digitale medier og design (ITU) Stk. 4. Ansøgere, der ikke har en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse, men som efter studienævnets konkrete faglige vurdering skønnes at have tilsvarende uddannelsesmæssige kvalifikationer, kan optages. Stk. 5. Fakultetet kan stille krav om, at optagelse på kandidatuddannelsen forudsætter deltagelse i og beståelse af et suppleringsforløb på op til, der skal være bestået inden semesterstart eller senest ved førstkommende eksamenstermin efter studiestart. Stk. 6. Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende, som ønsker at følge uddannelsen på dansk, skal inden studiestart have bestået Studieprøven. Stk. 7. Stk. 1-4 angiver prioriteringsrækkefølgen. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser inden for de adgangsgivende uddannelser under stk. 1-5, vil ansøgere med højt karakterniveau blive foretrukket. 4. Indskrivning Studerende, der indskrives på kandidatuddannelsen i Kommunikation og it pr. 1. september 2012 eller senere, er omfattet af denne studieordning og de rettigheder og pligter, der er fastsat for uddannelsen. Det er den studerendes indskrivning, der giver ret til at gå til prøver på uddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for at være indskrevet korrekt. Kapitel 4. Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Der stilles krav om læsning af faglige tekster på engelsk inden for alle uddannelsens moduler. 6. Normalsidebegrebet En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver, herunder speciale, svarer til typeenheder inkl. mellemrum, med mindre andet er fastsat. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Ved opgivelse og aflevering af matematiske eller tekniske tekster svarer en normalside til 1200 typeenheder inkl. mellemrum. 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver, herunder speciale, skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i 11. 4

5 Kapitel 5. Titel og kompetenceprofil 8. Titel En bestået kandidatuddannelse i Kommunikation og it giver ret til betegnelsen cand.mag. i kommunikation og it. På engelsk bruges Master of Arts in Communication and IT. Stk. 2. Udgøres kandidattilvalget (Elective Studies) af et studiemønster på 30 ECTS-point, der på forhånd er beskrevet i en studieordning, giver det ret til titlen cand.mag. i kommunikation og it med tilvalg i fx kulturformidling. 9. Kompetenceprofil for den færdige kandidat Kandidatuddannelsen i Kommunikation og it har som sit genstandsfelt brugen af digitale informations- og kommunikationsteknologier inden for menneskelig kommunikation, samarbejde og innovation. Uddannelsen integrerer medievidenskabelige og datalogiske tilgange til dette felt. Studiet giver viden om it s anvendelser som led i produkt- og forretningsudvikling inden for private og offentlige organisationer, herunder medievirksomheder. Studiet giver også praktiske færdigheder i projektledelse, systemudvikling og innovation samt i avancerede empiriske undersøgelser af kommunikation i it-netværk. Formålet er at videreudvikle den studerendes kompetencer til at formidle og forbedre samarbejdet mellem forskellige faggrupper i organisationer, og til at indgå i virksomheders udvikling af nye forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser. En kandidatuddannelse i Kommunikation og it kvalificerer til ansættelser inden for analyse, design og ledelse af it-innovationsprocesser såvel i medievirksomheder som i andre private og offentlige organisationer. Kompetencemål En kandidat i Kommunikation og it har følgende specifikke kompetencer: A) Viden om og forståelse af centrale teorier vedrørende såvel intern som ekstern kommunikation i private og offentlige virksomheder it-systemers og -netværks muligheder og begrænsninger i forbindelse med løsning af kommunikative problemstillinger i organisationer og andre sociale kontekster design- og innovationsprocessers samspil med organisationers opbygning og målsætninger grundlaget for kritisk refleksion over relevante teoretiske og metodiske valg angående problemstillinger inden for kommunikation og it. B) Færdigheder i at beskrive it-systemers og -netværks opbygning, virkemåde og karakteristiske egenskaber set i et kommunikationsperspektiv udrede samspillet mellem it-brug, kommunikation og samarbejde i organisationer identificere potentialer for udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser i samspillet mellem it-systemer og andre ressourcer i en organisation undersøge brug af komplekse it-systemer og -netværk gennem analyse og visualisering af store datamængder gøre afgrænsede problemstillinger inden for kommunikation og it til genstand for en videnskabelig analyse ved brug af medievidenskabelige og datalogiske teorier og metoder. 5

6 3. semester 4. semester 1. semester 2. semester C) Kompetencer i at formidle samarbejde mellem it-specialister og andre faggrupper i innovationsprojekter tilrettelægge, lede og fuldføre komplekse innovationsprocesser perspektivere faglige problemstillinger i forhold til professionelle, etiske og politiske spørgsmål. selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering- Kapitel 6. Uddannelsens struktur 10. Kandidatuddannelsen Kandidatuddannelsen består af moduler inden for det centrale fag med mulighed for kandidattilvalg. Stk. 2. Kandidattilvalget udgør 30 ECTS-point og kan ligge uden for det centrale fag. Stk. 3. Specialet, der skal udgøre 30 ECTS-point, afslutter uddannelsen. Specialet skal udarbejdes inden for Kommunikation og it. Stk. 4. Af uddannelsens strukturerede forløb fremgår et mobilitetsvindue på 30 ECTS-point, som den studerende ved ansøgning kan benytte til studieophold, projektorienterede forløb og lignende. Stk. 5. Kandidatuddannelsens strukturerede studieforløb fremgår af følgende oversigt: Efterår Modul 1 Kommunikation og it-støttet samarbejde i organisationer Modul 2 Konceptudvikling, systemudvikling og innovation Mobilitetsvindue: Tilvalg, projektorienteret forløb (modul 6) og/eller valgfrie emner (modul 5) 30 ECTS-point Forår Modul 3 Empiriske undersøgelser af it, mediebrug og kommunikation i netværk Modul 4 Medier som kommunikative netværk Modul 7 Speciale 30 ECTS-point Stk. 6. Kandidatuddannelsens moduler og fagelementer fremgår af følgende oversigt: Modul Titel ECTSpoint Prøveform Bedømmelse Censur Fagtype Modul 1 Kommunikation og itstøttet samarbejde i organisationer Communication and computer-supported collaboration in organizations Fagelementkode HKMK03011E Kommunikation og itstøttet samarbejde i organisationer 15 Bunden skriftlig hjemmeopgave med tidsfrist 7-trins-skalaen Intern Konstituerende og obligatorisk 6

7 Modul 2 Communication and computer-supported collaboration in organizations Konceptudvikling, systemudvikling og innovation Concept development, systems development and innovation Written home assignment, set subject Fagelementkode HKMK03021E Konceptudvikling, systemudvikling og innovation Concept development, systems development and innovation 15 Fri mundtlig sagsfremstilling med egenproduceret materiale Oral presentation, optional subject, with own original work 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende og obligatorisk Modul 3 Empiriske undersøgelser af it, mediebrug og kommunikation i netværk Empirical research on IT, media use and networked communication Fagelementkode HKMK03031E Empiriske undersøgelser af it, mediebrug og kommunikation i netværk Empirical research on IT, media use and networked communication 15 Fri mundtlig sagsfremstilling med egenproduceret materiale Oral presentation, optional subject, with own original work 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende og obligatorisk Modul 4 Medier som kommunikative netværk Media as communicative networks Fagelementkode HKMK03041E Medier som kommunikative netværk Media as communicative networks 15 Fri skriftlig hjemmeopgave Written home assignment, optional subject 7-trins-skalaen Intern Konstituerende og obligatorisk Modul 5 Valgfrie emner Optional subjects Fagelementkode HKMK03051E Valgfrit emne 1 Optional Subject 1 15 Fri skriftlig hjemmeopgave Written home assignment, optional subject Bestået/Ikke bestået Intern Ikkekonstituerende valgfag Fagelementkode HKMK03061E Valgfrit emne 2 Optional Subject 2 15 Fri skriftlig hjemmeopgave Written home assignment, optional subject Bestået/Ikke bestået Intern Ikkekonstituerende valgfag Modul 6 Projektorienteret forløb Academic internship Fagelementkode HKMK03071E Projektorienteret forløb Academic internship 15 Fri skriftlig hjemmeopgave Written home assignment, optional subject Bestået/Ikke bestået Intern Ikkekonstituerende valgfag 7

8 Fagelementkode HKMK03082E Projektorienteret forløb udvidet Academic internship extended 30 Fri skriftlig hjemmeopgave Written home assignment, optional subject Bestået/Ikke bestået Intern Ikkekonstituerende valgfag Modul 7 Speciale Thesis Fagelementkode HKMK03091E Speciale Thesis 30 Fri skriftlig hjemmeopgave Written home assignment, optional subject 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende og obligatorisk 11. Uddannelsens moduler Modul 1: Kommunikation og it-støttet samarbejde i organisationer Communication and computer-supported collaboration in organizations Kompetencemål for modulet Når modulet er gennemført, kan den studerende planlægge og gennemføre analyser af samspillet mellem kommunikation og samarbejde i organisationer beskrive it-systemers og -netværks opbygning og virkemåde redegøre for it-systemers og -netværks rolle i forbindelse med private og offentlige virksomheders udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser vurdere og perspektivere anvendeligheden af it-systemer og -netværk i forhold til virksomheders og andre organisationers opbygning og målsætninger. Kommunikation og it-støttet samarbejde i organisationer (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HKMK03011E) Communication and computer-supported collaboration in organizations (constituent) Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan planlægge og gennemføre en analyse af samspillet mellem kommunikation og samarbejde i en bestemt organisation beskrive it-systemers og -netværks opbygning og virkemåde redegøre for it-systemers og -netværks rolle i forbindelse med en given virksomheds udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser vurdere og perspektivere anvendeligheden af konkrete it-systemer og -netværk i forhold til en bestemt organisations opbygning og målsætninger. Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser samt gruppeøvelser med analyse af eksempler på kommunikation og samarbejde i organisationer. Online gruppesamarbejder og vejledning. 8

9 Pensum Prøvebestemmelser Til eksamen opgives 1200 normalsider om kommunikation, it og organisationer. Heraf skal de 600 normalsider være originale videnskabelige publikationer. 100 normalsider skal være publiceret før Til eksamen opgives et obligatorisk pensum valgt af underviseren på 1000 normalsider samt 200 normalsider om den problemstilling, der behandles i hjemmeopgaven. Der henvises til reglerne vedrørende normalsideberegning af tekniske tekster i 5, stk. 2. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave med en tidsfrist på 4 uger. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Censur: Intern censur. Omfang: normalsider. Ved prøvens start udleveres en problemstilling vedrørende kommunikation og it-støttet samarbejde i organisationer. Hjemmeopgaven udgøres af en rapport indeholdende en skriftlig analyse af problemstillingen. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Modul 2: Konceptudvikling, systemudvikling og innovation Concept development, systems development and innovation Kompetencemål for modulet Når modulet er gennemført, kan den studerende udrede forholdet mellem kommunikative problemstillinger og ittekniske løsninger indgå i samarbejde med it-specialister og andre faggrupper om design og implementering af it-systemer tilrettelægge og lede komplekse innovationsprocesser. Konceptudvikling, systemudvikling og innovation (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HKMK03021E) Concept development, systems development and innovation (constituent and compulsory) Faglige mål Eksaminanden kan analysere forholdet mellem kommunikative problemstillinger og mulige it-tekniske løsninger i en konkret virksomhed indgå i samarbejde med it-specialister og andre faggrupper om design og implementering af it-systemer i virksomhedens interne og/eller eksterne kommunikation. tilrettelægge og lede komplekse innovationsprocesser. 9

10 Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Forelæsninger, gruppeøvelser samt innovationsprojekter i grupper. Online gruppesamarbejder og vejledning. I relation til undervisningen udarbejder de studerende i grupper på maksimalt 4 personer et projekt i samarbejde med virksomheder og andre eksterne interessenter. Til eksamen opgives 1200 normalsider om de teknologier, innovationsprocesser og den samfundssektor, der er genstand for undersøgelsen. I opgivelserne skal indgå såvel teoretiske som empirisk-analytiske perspektiver på området. Pensumopgivelserne godkendes af eksaminator og afleveres på særlige blanketter samtidig med aflevering af materialet til eksamen. Alle frister meddeles ved opslag. Prøveform: Fri mundtlig sagsfremstilling med egenproduceret materiale. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Censur: Ekstern censur. Omfang: 30 minutter inkl. votering. 15 minutter til eksaminandens sagsfremstilling og 10 minutter til dialog mellem eksaminator og eksaminand. Materiale: Materialet til eksamen har form af dels en rapport på normalsider om et projekt, som den studerende har gennemført i relation til undervisningen og i samarbejde med virksomheder eller andre eksterne interessenter, dels en præsentation, f.eks. i form af PowerPoint, der præsenterer undersøgelsens resultater for interessenten. Problemstillingen godkendes af underviseren, før undersøgelsen gennemføres. Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe det indleverede materiale til eksaminationen. Desuden kan eksaminanden medbringe en skriftlig disposition for den mundtlige fremlæggelse. Den må højst være på 1 normalside og skal ikke indleveres på forhånd. En kopi af den skal i givet fald afleveres ved eksaminationens begyndelse til såvel eksaminator som censor. Andre hjælpemidler er ikke tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Projektet og den tilhørende rapport kan udarbejdes af en gruppe på max. 4 studerende i fællesskab. Rapportens længde er uafhængig af antallet af gruppemedlemmer. Særlige bestemmelser Materialet vægter med 50 % i bedømmelsen. 10

11 Modul 3: Empiriske undersøgelser af it, mediebrug og kommunikation i netværk Empirical research on IT, media use and networked communication Kompetencemål for modulet Når modulet er gennemført, kan den studerende planlægge og gennemføre undersøgelser af brugen af komplekse itsystemer anvende kvantitative og kvalitative metoder til at identificere brugsmønstre i intranet såvel som internettet redegøre for databaser og søgemaskiners opbygning og virkemåde analysere, vurdere og videreudvikle it-værktøjer til at indsamle data og identificere brugsmønstre analysere og visualisere store datamængder vedrørende it-brug. Empiriske undersøgelser af it, mediebrug og kommunikation i netværk (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HKMK03031E) Empirical methodologies (constituent and compulsory) Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden kan planlægge og gennemføre en undersøgelse af brugen af et eller flere komplekse it-systemer anvende kvantitative og kvalitative metoder til at identificere brugsmønstre i en virksomhed eller gruppes brug af intranet og internet redegøre for databaser og søgemaskiners opbygning og virkemåde analysere og modificere et udvalgt it-værktøj samt vurdere dets anvendelighed til at indsamle data og/eller identificere brugsmønstre i en given kontekst analysere og visualisere store datamængder vedrørende it-brug. Forelæsninger og gruppeøvelser med udgangspunkt i konkrete problemstillinger. Online gruppesamarbejder og vejledning. I relation til undervisningen udarbejder de studerende i grupper på maksimalt 4 personer en empirisk undersøgelse i samarbejde med virksomheder og andre eksterne interessenter. Til eksamen opgives 1000 normalsider om empiriske metoder og metodologi. I opgivelserne skal såvel kvalitative og kvantitative tilgange som kombinationer af disse være repræsenteret. 500 normalsider skal bestå i tidligere, konkrete undersøgelser inden for området kommunikation og it. Pensumopgivelserne godkendes af eksaminator og afleveres på særlige blanketter samtidig med aflevering af materialet til eksamen. Alle frister meddeles ved opslag. Prøveform: Fri mundtlig sagsfremstilling med egenproduceret materiale. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Censur: Ekstern censur. 11

12 Omfang: 30 minutter inkl. votering. 15 minutter til eksaminandens sagsfremstilling og 10 minutter til dialog mellem eksaminator og eksaminand. Materiale: Materialet til eksamen har form af dels en rapport på normalsider om et projekt, som den studerende har gennemført i relation til undervisningen og i samarbejde med virksomheder eller andre eksterne interessenter, dels en sammenfatning (executive summary) henvendt til interessenten. Problemstillingen godkendes af underviseren, før undersøgelsen gennemføres. Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe det indleverede materiale til eksaminationen. Desuden kan eksaminanden medbringe en skriftlig disposition for den mundtlige fremlæggelse. Den må højst være på 1 normalside og skal ikke indleveres på forhånd. En kopi af den skal i givet fald afleveres ved eksaminationens begyndelse til såvel eksaminator som censor. Andre hjælpemidler er ikke tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Den empiriske undersøgelse og den tilhørende rapport kan udarbejdes af en gruppe på max. 4 studerende i fællesskab. Rapportens længde er uafhængig af antallet af gruppemedlemmer. Særlige bestemmelser Materialet vægter med 50 % i bedømmelsen. Modul 4: Medier som kommunikative netværk Media as communicative networks Kompetencemål for modulet Når modulet er gennemført, kan den studerende planlægge og gennemføre analyser af de kommunikative netværk, som medier og andre virksomheder indgår i beskrive og forklare de kommunikationsmønstre, der eksisterer mellem medier og deres brugere, og mellem brugerne indbyrdes redegøre for netværkskommunikationens rolle i forbindelse med private og offentlige virksomheders udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser vurdere og perspektivere anvendeligheden af netværkskommunikation i forhold til medier og andre virksomheders opbygning og målsætninger. 12

13 Medier som kommunikative netværk (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HKMK03041E) Media as communicative networks (constitutent) Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden kan planlægge og gennemføre en analyse af de kommunikative netværk, som et eller flere medier eller andre virksomheder indgår i beskrive og forklare de kommunikationsmønstre, der eksisterer mellem et eller flere medier og deres brugere, og mellem brugerne indbyrdes redegøre for netværkskommunikationens rolle i forbindelse med givne private og/eller offentlige virksomheders udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser vurdere og perspektivere anvendeligheden af netværkskommunikation i forhold til bestemte medier eller andre virksomheders opbygning og målsætninger Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser samt gruppeøvelser med analyse af eksempler på kommunikation og samarbejde i organisationer. Online gruppesamarbejder og vejledning. Til eksamen opgives 1200 normalsider om kommunikation, it og organisationer. Heraf skal de 600 normalsider være originale videnskabelige publikationer. 100 normalsider skal være publiceret før Der afleveres ingen særlige pensumblanketter. Opgivelserne er identiske med hjemmeopgavens litteraturliste, som skal opfylde pensumkravet. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Censur: Intern censur. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve med max. 4 deltagere og individuel bedømmelse. Hvis 2 studerende skriver sammen, er omfangskravet til hjemmeopgaven normalsider, ved 3 studerende sider og ved 4 studerende normalsider. Hver enkelt deltagers bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af opgavens samlede længde. 13

14 Modul 5: Valgfrie emner Optional Subjects Kompetencemål for modulet Når modulet er gennemført, kan den studerende identificere og opstille kommunikations- og it-faglige problemstillinger og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for området kommunikation og it efter eget valg reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en videnskabelig problemstilling uddybe og kontekstualisere et udvalgt emneområde inden for kommunikation og it i forhold til bredere medievidenskabelige og datalogiske genstandsfelter formidle en videnskabeligt studeret problemstilling. Valgfrit emne 1 (ikke-konstituerende valgfag) (fagelement HKMK03051E) Optional subject 1 (non-constituent elective) Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden kan afgrænse og behandle en kommunikations- og it-faglig problemstilling selvstændigt og på et niveau, der afspejler indgående kendskab til og forståelse af fagets videnskabelige metoder gøre rede for centrale teorier af relevans for det valgte emne forholde sig kritisk til egne teoretiske og metodiske valg formidle en videnskabeligt studeret problemstilling. Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser samt gruppeøvelser. Online gruppesamarbejder og vejledning. Den studerende opgiver 1200 normalsider litteratur. Pensum vælges af eksaminanden selv i samråd med vejleder/eksaminator og i relation til det aftalte emne for prøven. Der afleveres ingen særlige pensumblanketter. Opgivelserne er identiske med hjemmeopgavens litteraturliste, som skal opfylde pensumkravet. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: Bestået/ikke-bestået. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Censur: Intern censur. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve med max. 4 deltagere og individuel bedømmelse. Hvis 2 studerende skriver sammen, er omfangskravet til hjemmeopgaven normalsider, ved 3 studerende sider og ved 4 studerende normalsider. Hver enkelt deltagers bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af opgavens samlede længde. 14

15 Valgfrit emne 2 (ikke-konstituerende valgfag) (fagelement HKMK03061E) Optional subject 2 (non-constituent elective) Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan afgrænse og behandle en kommunikations- og it-faglig problemstilling selvstændigt og på et niveau, der afspejler indgående kendskab til og forståelse af fagets videnskabelige metoder gøre rede for centrale teorier af relevans for det valgte emne forholde sig kritisk til egne teoretiske og metodiske valg formidle en videnskabeligt studeret problemstilling. Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser samt gruppeøvelser. Online gruppesamarbejder og vejledning. Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Den studerende opgiver 1200 normalsider litteratur. Pensum vælges af eksaminanden selv i samråd med vejleder/eksaminator og i relation til det aftalte emne for prøven. Pensumopgivelserne godkendes af eksaminator og afleveres på særlige blanketter samtidig med aflevering af materialet til eksamen. Alle frister meddeles ved opslag. Prøveform: Fri mundtlig sagsfremstilling med materiale. Bedømmelsesform: Bestået/ikke-bestået. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Censur: Intern censur. Omfang: 30 minutter inkl. votering. 15 minutter til eksaminandens sagsfremstilling og 10 minutter til dialog mellem eksaminator og eksaminand. Materiale: Materialet er normalt en skriftlig fremstilling på maksimalt 10 normalsider og/eller en egenproduktion. Arten af materialet aftales med eksaminator. Materialet må ikke have karakter af et manuskript for den mundtlige præsentation. Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe det indleverede materiale til eksaminationen. Desuden kan eksaminanden medbringe en skriftlig disposition for den mundtlige fremlæggelse. Den må højst være på 1 normalside og skal ikke indleveres på forhånd. En kopi af den skal i givet fald afleveres ved eksaminationens begyndelse til såvel eksaminator som censor. Andre hjælpemidler er ikke tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Hvis materialet er en godkendt egenproduktion eller en empirisk undersøgelse, vægter det med 50 % i bedømmelsen. 15

16 Modul 6: Projektorienteret forløb Academic Internship Kompetencemål for modulet Når modulet er gennemført, kan den studerende anvende sin faglige viden om kommunikation og it i forhold til praktisk arbejde i en virksomhed eller organisation løse konkrete opgaver i en virksomhed eller organisation redegøre for og udføre formidling og projektstyring redegøre for relevante teorier om kommunikation og samarbejde i organisationer. Projektorienteret forløb (ikke-konstituerende valgfag) (fagelement HKMK03061E) Academic Internship (non-constituent elective) Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan analysere og reflektere over sit projektorienterede forløb redegøre for arbejdsstedets interne og eksterne forhold relatere sit projektorienterede forløb til relevante teorier og metoder inden for medievidenskab og datalogi redegøre for betydningen af kommunikation og it i relation til arbejdsstedet. Den studerende gennemfører det projektorienterede forløb på mindst 3 måneders fuldtidsarbejde i en privat eller offentlig virksomhed. Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Den studerende opgiver 300 normalsider teoretisk-analytisk litteratur af relevans for det projektorienterede forløb, som den studerende har været igennem. Der afleveres ingen særlige pensumblanketter. Opgivelserne er identiske med hjemmeopgavens litteraturliste, som skal opfylde pensumkravet. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: Bestået/ikke-bestået. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Censur: Intern censur. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig aftale mellem den studerende og arbejdsstedet. Den indgåede praktikaftale skal, inden det projektorienterede forløb startes, godkendes af studienævnet, eller en person, som studienævnet bemyndiger hertil. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavers karakter og supervision. Det skal fremgå af rapporten, at det projektorienterede forløb er gennemført i overensstemmelse med disse krav. Den godkendte praktikkontrakt vedlægges som bilag til den skriftlige opgave. 16

17 Projektorienteret forløb udvidet (ikke-konstituerende valgfag) (fagelement HKMK03082E) Academic Internship Extended (non-constitutent elective) 30 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan analysere og reflektere over sit projektorienterede forløb redegøre for arbejdsstedets interne og eksterne forhold relatere sit projektorienterede forløb til relevante teorier og metoder inden for medievidenskab og datalogi redegøre for betydningen af kommunikation og it i relation til arbejdsstedet. Den studerende gennemfører det projektorienterede forløb på mindst 5 måneders fuldtidsarbejde i en offentlig eller privat virksomhed. Den studerende opgiver 600 normalsider teoretisk-analytisk litteratur af relevans for det projektorienterede forløb, som den studerende har været igennem. Der afleveres ingen særlige pensumblanketter. Opgivelserne er identiske med hjemmeopgavens litteraturliste, som skal opfylde pensumkravet. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: Bestået/ikke-bestået. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Censur: Intern censur. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig aftale mellem den studerende og arbejdsstedet. Den indgåede praktikaftale skal, inden det projektorienterede forløb startes, godkendes af studienævnet, eller en person, som studienævnet bemyndiger hertil. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavers karakter og supervision. Det skal fremgå af rapporten, at det projektorienterede forløb er gennemført i overensstemmelse med disse krav. Den godkendte praktikkontrakt vedlægges som bilag til den skriftlige opgave. 17

18 Modul 7: Speciale Thesis 30 ECTS-point Kompetencemål for modulet Når modulet er gennemført, kan den studerende gøre en afgrænset problemstilling inden for kommunikation og it til genstand for en videnskabelig analyse med brug af medievidenskabelige og datalogiske teorier og metoder reflektere kritisk over relevante teoretiske og metodiske valg i forhold til den valgte problemstilling præsentere den gennemførte analyse i en dokumenteret og argumenteret form formidle analysens resultater i et klart og forståeligt sprog til en faglig offentlighed. Speciale (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HKMK03091E) Thesis (constituent and compulsory) 30 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden kan anvende relevante medievidenskabelige og datalogiske teorier og metoder på en afgrænset problemstilling inden for kommunikation og it gøre en afgrænset problemstilling inden for kommunikation og it til genstand for en selvstændig og dybtgående videnskabelig analyse reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en videnskabelig problemstilling formidle resultaterne af en videnskabeligt studeret problemstilling til en faglig offentlighed på en klar, velstruktureret og overskuelig måde i en begrebsligt og sprogligt præcis udtryksform sammenfatte specialets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé. Der er ingen undervisning i forbindelse med specialeskrivningen. I stedet tilbydes individuel vejledning eller vejledning i grupper. Der stilles ikke krav til den studerende om at læse et bestemt sidetal litteratur, men det forudsættes, at den studerende inddrager relevant faglitteratur for det omhandlede specialeemne. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Censur: Ekstern censur. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve med individuel bedømmelse. Hvis 2 studerende skriver sammen, er omfangskravet til specialet normalsider, ved 3 studerende normalsider og ved 4 studerende normalsider. 18

19 Hver enkelt deltagers bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af specialets samlede længde. Særlige bestemmelser Studielederen for Medier, Erkendelse og Formidling godkender emnet for specialet og en plan for vejledningen, samt fastsætter en tidsfrist for aflevering. Specialet skal forsynes med et resume på 0,5 til 1 normalside. Resumeet indgår i bedømmelsen. Hvis specialet er skrevet på dansk, skal resumeet være på engelsk. Hvis specialet er skrevet på engelsk, skal resumeet være på dansk. Involverer afhandlingen en af eksaminator godkendt egenproduktion eller empirisk undersøgelse reduceres omfanget med en tredjedel i forhold til de normale bestemmelser for specialer. Det betyder, at omfangskravet ved en individuel prøve er normalsider, for en gruppe med to deltagere er omfanget af den skriftlige del af opgaven normalsider, med tre deltagere normalsider og med fire deltagere normalsider. Egenproduktionen eller den empiriske undersøgelse vægter med 50 % i bedømmelsen. Kapitel 7. Merit og ækvivalensbestemmelser 12. Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i kandidatuddannelsen i Kommunikation og it. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af Studienævnet forinden. Stk. 3. Et kandidatspeciale, der danner grundlag for en betegnelse i en kandidatuddannelse, kan ikke meritoverføres til en ny betegnelse i anden kandidatuddannelse. Stk. 4. Den studerende har pligt til at oplyse om og søge om merit for tidligere beståede uddannelseselementer for uafsluttede uddannelser på samme niveau. Stk. 5. Ved forhåndsmerit til fag ved andre uddannelsesinstitutioner forpligter den studerende sig til at søge merit for de pågældende fag samt sende dokumentation, når fagene er bestået. Den studerende forpligter sig desuden til at oplyse om ændringer i forhåndsmeritten. Kapitel 8. Prøver og bedømmelseskriterier 13. Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på kandidatuddannelsen. 14. Prøverne skal aflægges på samme sprog, som undervisningen er foregået på, medmindre andet er fastsat af Studienævnet. 15. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 2. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at syge- eller omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve. 19

20 16. Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når bedømmelsen 02 (to) er opnået, eller når bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede kandidatuddannelses ramme af 120 ECTS-point skal bestås, for at kandidatgraden opnås. 17. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Kapitel 9. Tilmelding til fag og prøver 18. Fakultetet sikrer, at den studerende er tilmeldt fag og prøver svarende til 30/60 ECTS-point henholdsvis hvert halve/hele studieår på det relevante studietrin, uanset om den studerende mangler at bestå prøver fra tidligere studieår. Tilmelding til fag og prøver sker på baggrund af uddannelsens strukturerede forløb. Fakultetet sikrer desuden tilmelding til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, hvis den studerende ikke består den ordinære prøve. Stk. 2. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Fakultetet har ansvar for at sikre, at ingen studerende bliver studietidsforlænget på grund af en afvist tilmelding. Stk. 3. Fakultetet kan dispensere fra stk. 1, såfremt der foreligger usædvanlige omstændigheder. Stk. 4. Tilmelding til valgfag og tilvalg er bindende. Stk. 5. Den studerende tilmelder sig selv til 3. prøveforsøg, med mindre fagelementet er en forudsætning for et efterfølgende fagelement. I dette tilfælde tilmelder fakultetet til 3. prøveforsøg. Kapitel 10. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 19. Studerende, som er mere end 30 ECTS-point forsinkede i uddannelsen, tilbydes vejledning. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav, som er fastsat i medfør af kandidatadgangsbekendtgørelsens 20. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på https://intranet.ku.dk/. 20. Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder kandidattilvalg/-sidefag, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på https://intranet.ku.dk/. Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. Kapitel 11. Dispensation og andre regler 21. Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af Studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 22. Studerende, der frit sammensætter deres kandidatuddannelse, er selv ansvarlige for, at mindst ⅔ (80 ECTS-point) af den samlede kandidatuddannelse er bedømt med karakter, og mindst ⅓ (40 ECTS-point) er bedømt med ekstern censur. 20

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi, 2008-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in the Psychology of Language The 2008 Curriculum Justeret 2008, 2009, 2011, 2013 og 2014 Rettet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Design and Architecture The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det 3/4-årige tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Film- og Medievidenskab, 2015-ordningen Rettet, justeret og rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen Faculty of Humanities Curriculum for Master s Programme in Russian Language and Culture

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk. 2014-ordningen. Justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk. 2014-ordningen. Justeret 2014 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk 2014-ordningen Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester og 2. semester af bacheloruddannelserne i Politik

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 I henhold til 13, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 og 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych (candidatus/candidata

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH KAPITEL 1: FORMÅL OG KOMPETENCEPROFIL... 1 1.1 HJEMMEL OG INSTITUTIONSFORANKRING... 1 1.2 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Cross Media Communication / Tværmedial kommunikation,

Cross Media Communication / Tværmedial kommunikation, Studieordning for masteruddannelsen i Cross Media Communication / Tværmedial kommunikation, 2013-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Engelsk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere