Alsvej Randers SV Danmark Tlf.: Fax: vestas.com vestas.com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com"

Transkript

1 Årsrapport 2009 vestas.com

2

3 Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport Stærkt afsæt for Triple Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 009 Overblik 014 Ledelsesberetning 030 Selskabsledelse 050 Ikke-finansielle forhold 064 Koncernregnskab 120 Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 131 Aktionær- og børsforhold 136 Selskabsoplysninger 138 Indeks Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vestas Wind Systems A/S Koncernregnskab Ikke-finansielle forhold Ledelsesberetning

4 Stærkt afsæt for Triple15 I 2009 øgede Vestas sin omsætning med 10 pct. til EUR 6,6 mia., mens EBIT steg med 28 pct. til EUR 856 mio.; det bedste resultat nogensinde. Fremgangen blev opnået i et meget svært marked, hvor kreditkrisen ikke kun prægede overskrifterne men også Vestas' dagligdag og ikke mindst Vestas' ordreindgang, der gør 2010 til en endnu større udfordring end 2009 viste sig at være. Den 27. oktober 2009 satte Vestas finansielle mål Triple15 på sin strategi, No. 1 in Modern Energy; Vestas skal nå en EBITmargin på 15 pct. og omsætte for EUR 15 mia. senest i Det er en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 15 pct. og en betydelig forbedring af overskudsgraden. En høj vækst og en højere overskudsgrad er nødvendige for, at Vestas kan fastholde sin markedslederposition inden for vindkraft og herigennem skabe verdens stærkeste energibrand som No. 1 in Modern Energy. En langt mere effektiv og kundeorienteret organisation med nye vindmøller og serviceydelser er fundamentet for at målene kan nås, og mange tiltag er allerede søsat: Strømliningen af produktions- og salgsforretningsenhederne er i gang, regionaliseringen af Vestas foregår, og nye vindmøller til onshore og offshore er annonceret. Investeringerne i udviklingsaktiviteterne verden over fastholdes på et højt niveau, fordi vindkraft er et højteknologisk kapløb, hvor konkurrencen skærpes hver dag. I løbet af de kommende år vil store, erfarne og finansielt stærke virksomheder melde sig på banen, da de kan se, at Vestas' vision, Vind, Olie og Gas, er på vej til at blive en realitet. Fastholdelsen af markedslederskabet og positionen som pure-play -talsmand for moderne energi kan kun ske i tæt dialog og samarbejde med Vestas' nuværende og nye kunder verden over. En markant forbedring af kundetilfredsheden er derfor altafgørende for, at vi kan nå Triple15. COP15 blev ikke det globale og supranationale gennembrud på klimafronten, som Vestas havde håbet på. Omvendt viste den store deltagelse af stats- og regeringschefer fra hele verden, at klima og miljø eller ren luft, vand og energi nu står allerøverst på den internationale dagsorden understøttet af de mange nationale mål og tiltag. Det er godt for Vestas og vindkraft, da moderne energi er en central del af løsningen i de næste mange generationer. Ingen anden vedvarende energiform kan i dag matche vindkraft, hvis pris pr. MWh vil fortsætte med at falde.

5 Vestas vil samtidig ufortrødent arbejde videre på, at der kommer en fast pris på CO 2, der kan give energisektoren den forudsigelighed, der skal til for, at de store infrastrukturinvesteringer kan gennemføres. To milliarder flere mennesker på jorden over de kommende 25 år vil øge prisen på fossile brændsler og herigennem styrke moderne energis konkurrenceevne yderligere. Også på kort sigt vil prisen på fossile brændstoffer stige til gavn for vindkrafts udbredelse. Årets ordreindgang blev væsentligt lavere end oprindeligt planlagt og lå også langt senere på året end ventet. Det er først her i begyndelsen af 2010, at bankfinansieringsmarkedet for alvor synes på vej mod en normalisering, idet bankerne i dag dog er væsentlig mere kritiske og dokumentationskrævende end før. Vi påskønner dette, selvom det forlænger kontraktforhandlingerne betyde ligt, da det er til klar fordel for kapitalstærke kvalitetsproducenter som Vestas og er således med til at modne industrien. Triple 15 EBIT Adgangsbarriererne er i dag betydeligt højere end for få år siden, selv om flere banker og finansieringsinstitutter fremover vil gøre deres entré på vindkraftmarkedet i takt med, at viden om vindkraft øges. Et vindkraftværk er en grøn obligation med et forudsigeligt cash flow, såfremt møllerne er placeret rigtigt, betjenes korrekt og serviceres optimalt. Vestas' mere end 30 år inden for vindkraft og viljen til stadig forbedring og forandring er afsættet for Triple15. Vestas intensiverer i disse år arbejdet med at øge sikkerheden, mindske påvirkningen af miljøet og trækket på jordens ressourcer for at styrke sit omdømme som en ansvarlig arbejdsgiver og konkurrencedygtig samarbejdspartner. Udover flere MWh pr. kilo vindkraftværk er mere energirigtige bygninger og køretøjer vejen frem. Sikkerheden på Vestas' arbejdspladser skal være i verdensklasse det kræver kunderne, og det har medarbejderne krav på. Failure is not an option lyder Vestas' mission det gælder også Triple15. Bent Erik Carlsen Bestyrelsesformand 15 REV Ditlev Engel Koncernchef 15 year Vestas årsrapport 2009 Vestas Wind Systems A/S Koncernregnskab Ikke-finansielle forhold Ledelsesberetning

6 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen mio. EUR Hovedtal Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) (116) Resultat af finansielle poster (48) 46 0 (40) (42) Resultat før skat (158) Årets resultat (192) Balance Balancesum Egenkapital Hensatte forpligtelser Gennemsnitlig rentebærende position (netto) (55) (299) (560) Nettoarbejdskapital (NWC) (68) Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (34) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (808) (680) (317) (144) (137) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (91) (54) (101) (46) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 233 (494) (35) Nøgletal Regnskabsrelaterede nøgletal 1) Bruttomargin (%) 21,7 19,5 17,0 12,0 2,4 EBITDA-margin (%) 16,2 13,3 11,9 8,5 0,3 EBIT-margin (%) 12,9 11,1 9,1 5,2 (3,2) Forrentning af investeret kapital (ROIC) (%) 23,9 34,1 30,9 11,9 (13,2) Soliditetsgrad (%) 52,3 36,8 35,3 34,5 31,2 Forrentning af egenkapital (%) 21,8 29,4 21,0 10,0 (18,1) Gearing (%) 10,4 6,3 9,9 13,8 51,2 Aktierelaterede nøgletal 1) Resultat pr. aktie 2,9 2,8 1,6 0,6 (1,1) Indre værdi pr. aktie 16,5 10,6 8,2 6,8 5,5 Kurs / indre værdi 2,6 3,9 9,0 4,7 2,5 P / E-værdi 14,6 14,8 47,1 52,8 (12,7) Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (0,2) 1,5 3,8 3,2 0,8 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udbytteandel (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børskurs 31. december (EUR) 42,6 40,7 74,0 32,0 13,9 Gennemsnitligt antal aktier Antal aktier ved periodens udløb ) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (2005-vejledning), jf. note 1 til koncernregnskabet. 006 Vestas årsrapport 2009

7 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen Hovedtal 1) Arbejdsmiljø Ulykker (antal) heraf dødsulykker (antal) Vestas årsrapport 2009 Produkter MW produceret og afskibet 2) Ressource udnyttelse Forbrug af metaller (tons) Forbrug af øvrige råvarer mv. (tons) Forbrug af energi (MWh) heraf vedvarende energi (MWh) heraf vedvarende elektricitet (MWh) Forbrug af vand (m 3 ) heraf vand af ikke-drikkevandskvalitet (m 3 ) Affalds bortskaffelse Bortskaffelse af affald (tons) heraf genanvendelse (tons) Emissioner Udledning af CO 2 (tons) Lokalsamfundet Miljøuheld (antal) Overskridelse af egenkontrolvilkår (antal) Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere ultimo Nøgletal 1) Arbejdsmiljø Ulykkesfrekvens pr. en million arbejdstimer 3) 8,1 15,6 20,8 25,3 33,8 Sygefravær for timelønnede (%) 2,8 3,3 3,6 3,2 4,1 Sygefravær for funktionærer (%) 1,3 1,1 1,4 1,5 1,5 Produkter CO 2-besparelse over 20 år af de producerede og afskibede MW (millioner tons CO 2) Ressourceudnyttelse Vedvarende energi (%) Vedvarende elektricitet til egne aktiviteter (%) Medarbejdere Kvinder på ledelsesniveau (%) I/B 4) I/B I/B Ikke-danskere på ledelsesniveau (%) I/B I/B I/B Ledelsessystem 5) ISO (%) OHSAS (%) ) Regnskabspraksis for ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen, se side 60. Kommentering af ikke-finansielle forhold for koncernen, se side ) For bedre at kunne vise sammenhængen mellem fysisk produktion og ressourceforbrug vises produkter nu som produceret og afskibet MW mod tidligere leveret MW. 3) Bemærk, at regnskabspraksis er blevet ændret fra 2009, se side 101 i årsrapport ) Ikke beregnet (I/B) for det pågældende år. 5) Produktionsanlægget i Hohhot, Indre Mongoliet, Kina, forventes certificeret ved udgangen af første halvår Vestas Wind Systems A/S Koncernregnskab Ikke-finansielle forhold Ledelsesberetning

8

9 Overblik Vestas årsrapport 2009 Vestas realiserede en omsætning på EUR 6,6 mia. en stigning på 10 pct. Årets resultat blev EUR 579 mio. en stigning på 13 pct. EBIT blev EUR 856 mio. en stigning på 28 pct. +28% Vestas afskibede vindmøller med en samlet kapacitet på MW et fald på 0,5 pct. Ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer blev 8,1 en reduktion på 48 pct. +10% +13% -0,5% 2009 i korte træk -48% +2% -0,5% Vestas afskibede i alt vindmøller en fremgang på 2 pct. Antallet af medarbejdere var et fald på 0,5 pct. Vestas årsrapport Vestas Wind Systems A/S Koncernregnskab Ikke-finansielle forhold Ledelsesberetning

10 helår 2009 Vestas' omsætning var i 2009 EUR mio., hvilket er en fremgang på 10 pct. i forhold til Resultatet af primær drift, EBIT, blev i 2009 EUR 856 mio. svarende til en EBIT-margin på 12,9 pct. mod 11,1 pct. i En mere effektiv drift og bedre priser og kontraktbetingelser ligger til grund for fremgangen i EBIT-marginen. Omsætningen i serviceforretningen udgjorde EUR 504 mio. med en EBIT-margin på 15 pct. Vestas' bruttoresultat var EUR mio. i 2009 svarende til en bruttomargin på 21,7 pct. Det er en fremgang fra EUR mio. og 19,5 pct. i Nettoarbejdskapitalen udgjorde ved årets udgang EUR mio. svarende til 19 pct. af omsætningen mod 5 pct. i Den kraftige stigning skyldes lavere forudbetalinger som følge af den forsinkede ordreindgang. Forrentningen af investeret kapital blev 23,9 pct. i 2009 mod 34,1 pct. i Vestas afskibede i vindmøller med en samlet kapacitet på MW mod MW fordelt på vindmøller i I alt blev MW overleveret til Vestas' kunder. Årets indgang af faste og ubetingede ordrer blev MW mod MW i Beholdningen af faste og ubetingede ordrer var MW ved udgangen af Europa tegnede sig for 75 pct., Nord- og Sydamerika for 21 pct. og Asien/Oceanien for 4 pct. Beholdningen af faste og ubetingede ordrer havde ultimo 2009 en værdi på EUR 2,2 mia. mod EUR 5,2 mia. ultimo Vestas' balance steg i 2009 fra EUR mio. til EUR mio. FJERDE KVARTAL 2009 Vestas omsatte i fjerde kvartal 2009 for EUR mio. svarende til 38 pct. af den samlede omsætning og en stigning på 1 pct. i forhold til fjerde kvartal Omsætningen for kvartalet levede ikke op til forventningerne, hvilket primært skyldes den forsinkede ordreindgang. Europa tegnede sig for 83 pct. af omsætningen i fjerde kvartal. Nord- og Sydamerika og Asien/Oceanien for henholdsvis 6 pct. og 11 pct. Serviceomsætningen udgjorde i fjerde kvartal EUR 140 mio. Vestas realiserede et EBIT på EUR 458 mio. svarende til en EBITmargin på 18,3 pct. mod 15,4 pct. i fjerde kvartal Bruttoresultatet udgjorde EUR 625 mio. mod EUR 524 mio. i fjerde kvartal Vestas afskibede i fjerde kvartal vindmøller med en samlet kapacitet på MW. Kvartalets ordreindgang var MW, hvoraf de 55 pct. er offentl iggjort. Pengestrømme fra driften blev EUR 346 mio., og nettoinvesteringerne beløb sig til EUR 165 mio. De frie pengestrømme udgjorde EUR 185 mio. Garantihensættelserne udgjorde i fjerde kvartal EUR 89 mio. svarende til 3,6 pct. af omsætningen. Ulykkesfrekvensen var i fjerde kvartal 4,0 pr. en million arbejdstimer. I fjerde kvartal steg antallet af medarbejdere fra til Omsætning og EBIT (mio. EUR) Nettoarbejdskapital (mio. EUR) (116) (68) Vestas årsrapport 2009

11 ikke-finansielle forhold Vestas intensiverede i 2009 indsatsen for at sikre de laveste omkostninger pr. produceret MWh, Cost of Energy, målt ikke kun i euro og cent men også som påvirkningen af omgivelserne og samfundet i øvrigt, herunder miljøet, klimaet og jordens ressourcer samt antallet af arbejdsulykker. Safety first Vestas skaber en sikkerhedskultur i verdensklasse. As green as it gets Vestas' produktion og produkter skal være så grønne som muligt. Code of Conduct Vestas' medarbejdere og samarbejdspartnere skal vide, hvad der er korrekt Vestas-adfærd. Vestas forbedrede i 2009 ulykkesfrekvensen markant og registrerede således 8,1 ulykker pr. en million arbejdstimer, hvilket er et fald på 48 pct. i forhold til I 2009 var andelen af vedvarende energi på 49 pct., mens andelen af vedvarende elektricitet udgjorde 85 pct. En fremgang på henholdsvis 11 og 17 procentpoint i forhold til I 2009 blev Vestas' opdaterede Code of Conduct gjort tilgængelig for alle medarbejdere via e-learning, informationsbrochurer på 18 sprog, præsentationer mv. I september 2009 underskrev Vestas FN's Global Compact og følger de ti principper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og korruptionsbekæmpelse. Omsætning og EBIT for fjerde kvartal (mio. EUR) (46) Q Q Q Q Q ,9% Vestas opnåede i 2009 en EBIT-margin på 12,9 pct. Forventninger til 2010 Vestas forventer i 2010 at realisere en EBIT-margin på pct. og en omsætning på EUR 7 mia. mod tidligere forventet henholdsvis pct. og EUR 7-8 mia. Præciseringen skyldes, at årets forventede indgang af faste og ubetingede ordrer på MW nu ventes at ligge så sent på året, at det ikke er sandsynligt, at omsætningen vil kunne nå EUR 8 mia. Justeret for inputpriser forventer Vestas generelt uændrede priser og betingelser i 2010 i forhold til Opbremsningen i lønsomhedsfremgangen skyldes, at Vestas har overkapacitet, og at langt hovedparten af omsætningen og specielt indtjeningen forventes at ligge i andet halvår. Nettoarbejdskapitalen ventes at udvise meget store udsving i 2010 og at udgøre omkring 15 pct. af årsomsætningen ved årets udgang. Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver ventes at udgøre henholdsvis EUR 250 mio. og EUR 350 mio. Nedgangen i materielle investeringer i forhold til 2009 skyldes, at de senere års investeringer i USA og Kina afsluttes i Forventninger til 2010 (mio. EUR) Ordreindgang, faste og ubetingede ordrer (MW) Omsætning heraf serviceomsætning 600 EBIT-margin (%) EBIT-margin, service (%) 15 Finansielle poster, netto (25) Skatteprocent (%) 28 Nettoarbejdskapital (%) 15 Investeringer, materielle aktiver 250 Investeringer, immaterielle aktiver 350 Garantihensættelser (%) 3,0 Ulykkesfrekvens 7,0 Kundeloyalitet (indekstal) 70 Grøn energiandel (%) 55 Kvalitetsniveau, ultimo (Sigma) 5 Ulykkesfrekvens (antal ulykker pr. en million arbejdstimer) , , , , , Vestas årsrapport Vestas årsrapport 2009 Vestas Wind Systems A/S Koncernregnskab Ikke-finansielle forhold Ledelsesberetning

12

13 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 015 No. 1 in Modern Energy 015 Vind, Olie og Gas 015 Failure is not an option 015 Viljen 016 Ledelsesfokus 019 Forretningsudvikling 021 Risikostyring 025 Vestas' finansielle udvikling 026 Forventninger til Begivenheder og hændelser efter regnskabsårets afslutning Selskabsledelse 031 Ledelsesstruktur 033 Vederlag 034 Danske anbefalinger for god selskabsledelse 040 Bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv 045 Direktionens kompetencer og ledelseshverv 046 Presidents for koncernens forretningsenheder Vestas Wind Systems A/S Koncernregnskab Ikke-finansielle forhold

14 Ledelsesberetning Vestas' produktprogram 6 MW 6 MW-offshoremøllen, som er under udvikling, skal reducere Cost of Energy pris pr. MWh massivt i forhold til alle kendte konkurrerende produkter. V MW V MW onshore V MW offshore V90-1.8/2.0 MW V MW V kw V kw V MW V MW En væsentligt bedre kundeforståelse og åben kundedialog skal resultere I en markant forbedret kundeloyalitet, der er en forudsætning for, at Vestas kan nå TRiple15. Ditlev Engel, koncernchef Indeks 64 Vestas opnåede et kunde loyalitets indeks på 64 i 2009 en fremgang fra 52 i % af Vestas' energi forbrug i 2009 var grønt en stigning på 11 procentpoint 014 Vestas årsrapport 2009

15 No. 1 in Modern Energy Vestas' strategi hedder No. 1 in Modern Energy. For Vestas betyder No. 1 bedst, og bedst betyder, at sikkerheden på Vestas' arbejdspladser skal være i verdensklasse, at Vestas skal have de mest tilfredse kunder, de bedst ydende vindkraftværker og den grønneste produktion. Vestas ønsker at skabe verdens stærkeste energibrand som markedsleder inden for vindkraft. Vindkraft er moderne energi, fordi den er finansielt konkurrencedygtig, forudsigelig, uafhængig, hurtig og ren. Vestas vil sikre sine kunder de laveste omkostninger pr. produceret MWh, Cost of Energy, og optimal sikkerhed for investeringen i et vindkraftværk, Business Case Certainty Vestas leverer som lovet. Samtidig arbejder Vestas under overskriften Easy to work with på at blive en mere fleksibel og indsigtsfuld samarbejdspartner, da en markant forbedret kundeloyalitet er en forudsætning for, at Vestas kan fastholde positionen som markedsleder. En lang række initiativer, der optimerer interne processer, og markant øget fokus på samarbejdet med kunder og leverandører skal understøtte ovennævnte forbedringer og sammen med nye produkter skabe grundlaget for den høje vækst i omsætning og lønsomhed i de kommende år. Vestas skal således nå en EBITmargin på 15 pct. og en omsætning på EUR 15 mia. senest i 2015 Triple15. Vestas arbejder samtidig som industriens førende aktør og "pureplay"-talsmand på at sikre, at vindkraft forbliver øverst på den poli tiske dagsorden. Det sker blandt andet gennem dialog med poli tikere, embedsmænd, interesseorganisationer og NGO'er i hele verden og gennem rådgivning og information til offentligheden om vindkrafts potentiale på enkeltmarkeder og globalt. Vestas' finansielle prioritering afspejler Vestas' fortsatte fokus på lønsomheden. 1. EBIT-margin 2. Nettoarbejdskapital 3. Omsætning Trods den finansielle krise øgede Vestas i 2009 sin overskudsgrad, EBIT-margin, som det har været tilfældet hvert år siden Resultatet af primær drift, EBIT, blev i 2009 EUR 856mio., svarende til en EBIT-margin på 12,9 pct. mod 11,1 pct. i Nettoarbejdskapitalen udgjorde ved årets udgang EUR mio., hvilket svarer til 19 pct. af omsætningen. Ultimo 2008 var nettoarbejdskapitalen EUR 299 mio. eller 5 pct. af omsætningen. Omsætningen var i 2009 EUR mio., en fremgang på EUR 601 mio. eller 10 pct. i forhold til Vind, Olie og Gas Vind, Olie og Gas er Vestas' vision, som udtrykker ambitionen om at gøre vind til en energikilde på lige fod med fossile brændstoffer. Ved udgangen af 2009 udgjorde vindkraft under 2 pct. af verdens samlede elproduktion. Vindkraft er den vedvarende energiform, der i dag bedst kan bidrage til at sikre, at de globale temperaturstigninger som følge af CO 2 -udledning begrænses til maksimalt to grader. Nødvendigheden heraf anerkendte FN's medlemslande ved klimakonferencen COP15 i København i decem ber Hvis de nødvendige politiske beslutninger på nationalt og internationalt niveau om udbygning af elnettet og udpegning af sites træffes nu, forventer Vestas, at vindkrafts andel af den samlede elproduktion vil kunne øges til mindst 10 pct. i Det svarer til en installeret vindkraftkapacitet på mindst MW mod omkring MW ved udgangen af Failure is not an option Vestas' mission, Failure is not an option, udtrykker organisationens holdning til konstant at søge forbedringer og til konsekvent og struktureret at følge op på og rette fejl. Missionen afspejler samtidig Vestas' kompromisløse holdning til sikkerhed, der i alle sammenhænge har førsteprioritet. Ambitionen om at nå et kvalitetsniveau på 6 Sigma i hele værdi kæden senest i 2015 understreger denne stræben efter konstant forbedring. Ved udgangen af 2008 var Vestas og langt hoved parten af Vestas' leverandører på 4 Sigma. Målet er 5 Sigma ultimo Massive investeringer i uddannelse og faciliteter til udvikling og test af møller og komponenter skal sikre fremgangen. Vestas samarbejder derfor tæt med alle leverandører for at give kunderne optimal kvalitet og driftssikkerhed og dermed laveste Cost of Energy og højeste Business Case Certainty. Vestas' systematiske tilgang til risikostyring i forhold til kunder og leverandører betyder, at alle identificerede risici prissættes, og beslutninger træffes baseret på fakta. Kvalitet og leveringsdygtighed er gennem en fokuseret indsats hos mange leverandører forbedret markant over de seneste år. Kundernes afkast og Vestas' omdømme belastes imidlertid stadig af enkelte leverandørers utilfredsstillende kvalitetsstyring, hvorfor kvalitetsarbejdet nu intensiveres ved etableringen af en koncernstabsfunktion med ansvar for Vestas' kvalitetstiltag. Viljen Vestas' medarbejdere har med viljestyrke, fantasi og evnen til konstant at udvikle både vindmølleteknologien og Vestas som organisation sikret Vestas' førende position i industrien. Dette er udtrykt i skulpturen Viljen, der er opstillet på en række Vestas-lokationer. Vestas ønsker at fremme en kultur kendetegnet ved selvstændigt initiativ og samarbejde, og hvor den dynamik og ansvarsfølelse, der normalt kendetegner en mindre virksomhed, fastholdes. Samtidig er skulpturens solide fundament udtryk for den pålidelighed, omtanke og troværdighed, der er central i alle Vestas' aktiviteter. Den opdaterede Code of Conduct, som Vestas introducerede i 2009, skal sikre, at alle medarbejdere og personer, der handler på vegne af Vestas, ved, hvad der er korrekt Vestas-adfærd. Vestas' Code of Conduct kan downloades fra vestas.dk under menupunktet Om Vestas/Principper/Bæredygtighed. Vestas' Code of Conduct er blevet gjort tilgængelig for alle Vestas' medarbejdere via e-learning, informationsbrochurer på 18 sprog, præsentationer mv. Endvidere er alle blevet oplyst om Vestas' EthicsLine, som kan anvendes til at rapportere om overtrædelse af selskabets politikker og til at søge vejledning, hvis med arbejderne står over for et dilemma. Derudover er der udarbejdet skræddersyede e-learning-moduler, som er obligatoriske for udvalgte medarbejdergrupper, og som udbydes til alle. Samtlige nye medarbejdere vil blive indført i Code of Conduct i forbindelse med deres introduktionsforløb. >> Vestas årsrapport Ledelsesberetning Vestas Wind Systems A/S Koncernregnskab Ikke-finansielle forhold

16 >> Vestas' standarder og målsætninger bygger på anerkendte ramme aftaler nedfældet af internationale organisationer som FN, ILO og OECD. I 2009 underskrev Vestas FN's Global Compact og følger de ti generelt anerkendte principper inden for menneskeog arbejdstagerrettigheder, miljø og korruptionsbekæmpelse. Mindst én gang årligt vil Vestas udarbejde en statusrapport, Communication on Progress, om udviklingen inden for Global Compact. Statusrapporten for 2009 findes under afsnittet Ikkefinansielle forhold på side Vestas-medarbejdere pr. 31. december 2009 Nord- og Europa Sydamerika Asien/ Oceanien Total Produktionsenheder Salgsenheder Udvikling Øvrige Total Ledelsesfokus Vestas' ledelses overordnede fokus er rettet mod kunder, kolleger, Cost of Energy og aktionærer. Her er succes en forudsætning for at fastholde førerpositionen i hård konkurrence med nogle af verdens største virksomheder. Udvikling 7% Øvrige 6% Kunder Vestas forventer, at store kunder i fremtiden vil tegne sig for en større del af den nye kapacitet, især på modne markeder. Vestas' omsætning fordelte sig i 2009 på 201 kunder mod 228 i Den generelt øgede professionalisme blandt kunderne stiller stadig større krav til alle dele af Vestas. Med etableringen af den selvstændige koncernstabsfunktion Group Marketing & Customer Insight i 2009, intensiverede Vestas indsatsen for at opbygge en stærk kundekultur i hele organisationen. En væsentligt bedre kundeforståelse og åben kundedialog skal resultere i en markant forbedret kundeloyalitet, der er en forudsætning for, at Vestas kan nå Triple15. Group Marketing & Customer Insight skal understøtte salgsforretningsenhederne og systematisere kunderelaterede aktiviteter, så de mest hensigtsmæssige arbejdsmetoder og processer anvendes i hele Vestas, og Vestas bliver således en bedre samarbejdspartner for kunderne. Endvidere har funktionen ansvaret for produktlanceringer og løbende indsamling af viden om kundernes behov for at sikre hurtigere og bedre opfølgning på samarbejdet med den enkelte kunde og dennes tilfredshed med Vestas. For at sikre Vestas' største internationalt opererende kunder en ensartet, høj kvalitet i alle dele af samarbejdet, blev der i 2009 indført et Key Account Management-program, der omfatter alle salgsforretningsenheder. Samtidig involveres kunderne tættere i produktudviklingen og skal generelt have bedre adgang til information og data af forretningsmæssig og teknologisk karakter. Kundeloyalitetsanalyse Vestas har som de foregående år i 2009 gennemført en loyalitetsanalyse blandt sine kunder. I alt deltog 684 personer fra 155 kunder i undersøgelsen. Vestas' målsætning var et indeks på 65, hvilket næsten blev nået med resultatet på 64 en fremgang fra 52 i Forbedringen er et tegn på, at Vestas' fortsatte fokus på at forbedre samarbejdet med kunderne og levere bedre mølleperformance og service, bærer frugt. Vestas forventer i 2010 at opnå et kundeloyalitetsindeks på 70, og i 2012 skal indekset være steget til mindst 75. Kolleger Vestas har siden 2005 ansat netto medarbejdere, og pr. 31. december 2009 var de medarbejderes gennemsnitlige anciennitet 3,7 år, idet 48 pct. af medarbejderne havde mindre end to års anciennitet. Uddannelse og fastholdelse af nye og eksis terende medarbejdere er derfor et centralt indsatsområde. Salgsenheder 37% Produktionsenheder 50% Vestas har således udbygget programmerne for lederudvikling og øget fokus på intern rekruttering af fremtidige ledere. Den interne rekruttering af ledere understøttes blandt andet af Vestas' High Potential-program, der udpeger og støtter medarbejdere, der har potentialet til at indtage en lederposition i organisationen inden for en kort årrække. En forudsætning for fortsat fremgang er, at Vestas bliver mere international med langt flere ikke-danskere på ledende poster. Vestas ønsker ligeledes flere kvindelige chefer. Ved udgangen af 2009 bestred danskere 54 pct. af stillingerne i top-2.500, og 19 pct. var kvinder. Vestas har herudover som mål, at der på alle lokaliteter er mange nationaliteter for herigennem at skabe en ægte global virksomhed, der samtidig har stor lokal indsigt og forståelse. På grund af kapacitetsopbygningen i USA og manglende vækst i efterspørgslen på flere markeder i Nordeuropa, var det desværre nødvendigt i 2009 af tilpasse fabrikskapaciteten. Vestas måtte derfor afskedige medarbejdere i Danmark og England. Trods afskedigelserne i 2009 var antallet af medarbejdere næsten det samme som i 2008, hvilket skyldes udvidelserne i USA og Kina. Det forventes, at medarbejderantallet fremover vil øges langsommere end forretningsvolumen på grund af øget effek tivitet, forbedret mølleperformance og stordriftsfordele. Vestas vil fortsat ansætte efter devisen Mennesker før megawatt, da udgifterne til en veluddannet overkapacitet er mindre end omkostningerne til fejludbedring som følge af en forceret opmanding ved kraftig MW-vækst. For Vestas er afskedigelser sidste udvej, da viden- og erfaringstabet forbundet hermed er meget betydeligt. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse I lighed med tidligere år gennemførte Vestas i november 2009 en tilfredshedsundersøgelse blandt alle medarbejdere for at kortlægge og udpege indsatsområder såvel lokalt som på koncernniveau medarbejdere, svarende til en svarprocent i verdensklasse på 92 pct., deltog i undersøgelsen. I 2008 var svarprocenten 86. Omend resultaterne viser, at der er områder, der kan forbedres, så er hovedkonklusionen, at Vestas' medarbejdere er meget loyale og engagerede, hvilket den meget høje svarprocent også afspejler. 016 Vestas årsrapport 2009

17 Som opfølgning på undersøgelsen udarbejdes handlingsplaner med konkrete forbedringstiltag på alle niveauer af organisationen, så alle kender såvel de overordnede mål og prioriteringer som de lokale handlingsplaner for Triple15. Sikkerhedskultur I overensstemmelse med Vestas' mission, Failure is not an option, er det endegyldige mål at nedbringe antallet af arbejdsulykker til nul. For fjerde år i træk har Vestas således også i 2009 opnået den laveste ulykkesfrekvens nogensinde. Ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer var 8,1, hvilket var et fald fra 15,6 i I 2010 er målet at nå en ulykkesfrekvens på 7,0 arbejdsulykker pr. en million arbejds timer og i 2012 er målet 3,0 eller derunder. Ambitionen kræver en målrettet styring af sikkerhedsindsatsen ikke kun hos Vestas men også hos Vestas' forretningspartnere. Sikkerheden på Vestas' arbejdspladser skal være i verdensklasse, hvorfor Vestas fortsat vil arbejde med sit omfattende uddannelsesprogram for ledere. Uddannelsesprogrammet er baseret på fem sikkerhedsprincipper, der skal vejlede medarbejderne i hverdagen: Alle arbejdsulykker kan forhindres. Alle risici kan styres. Ledelsen har ansvaret for sikkerheden. Mennesker er den vigtigste del af et sikkerhedstiltag. Det er et krav for ansættelse hos Vestas, at man arbejder sikkert. En vigtig del af uddannelsen er safety walks, hvor der fokuseres på sikkerhed i arbejdet som led i den daglige ledelse for at vise synlig involvering i sikkerhedsmæssige forhold og øge bevidstheden om sikkerhed overalt i Vestas. For at understrege prioriteringen af sikkerhed er ulykkesfrekvensen blandt kriterierne i den globale bonusordning for medarbejderne. Vestas' globale bonusprogram Alle Vestas-ansatte er omfattet af en bonusordning, der skal styrke den resultatorienterede virksomhedskultur. Udbetaling af bonus i Vestas' globale bonusprogram afhænger af opfyldelsen af en række mål: I Vestas' 14 forretningsenheder afhænger udbetalingen af den enkelte enheds resultater, der vægter 30 pct., og koncernens resultater, der vægter 70 pct. For medarbejdere i moderselskabet beregnes bonus alene på koncernens resultater. For 2009 var målene på koncernniveau: En EBIT-margin på 13 pct. vægtede 50 pct., en nettoarbejdskapital på max. 10 pct. af omsætningen vægtede 20 pct., en omsætning på EUR 7,2 mia. vægtede 10 pct. og et kundeloyalitetsindeks på 65 vægtede 20 pct. Vestas forventer, at der vil blive udbetalt ca. EUR 60 mio. i bonus for Ved udmålingen af bonus i 2010 vægter de enkelte koncernmål således: En EBIT-margin på 10 pct. vægter 40 pct., en nettoarbejdskapital på 15 pct. vægter 20 pct., en omsætning på EUR 7 mia. vægter 20 pct., og et kundeloyalitetsindeks på 70 vægter 20 pct. På længere sigt vil bonus i højere grad blive knyttet direkte til den enkelte medarbejders daglige resultater. Bonusudbetalingen tager udgangspunkt i national lovgivning og er genstand for lokal tilpasning. I 2010 udvides Vestas' optionsordning til at omfatte omkring 250 medarbejdere. De nye deltagere i ordningen er en række chefer, ledende specialister og projektledere. Optionsprogrammet har hidtil kun omfattet direktionen, Presidents for forretnings enhederne og Senior Vice Presidents for koncernstabsfunktionerne. Cost of Energy Vestas arbejder målrettet på at nedbringe Cost of Energy målt både som prisen pr. MWh og som miljøpåvirkningen. Vestas skal til stadighed producere og servicere mere robuste og driftssikre vindkraftværker, hvilket øger konkurrencedygtigheden og værdien af vindkraft. Den fremtidige vækst understøttes af, at prisen på fossile brændstoffer og CO 2 -udledning vil stige markant. Vestas har en bred produktportefølje, der løbende optimeres for at sikre bedst mulig ydelse og afkast fra vindkraftværker under alle vind- og transmissionsforhold. I februar 2009 indledtes markedsføringen af to nye vindmøller; V MW og V MW, der vil være klar til levering til sites med middel og lav vind i henholdsvis 2010 og Prototypen af den nye V kw-mølle fra Vestas' fabrik i Hohhot i Indre Mongoliet, Kina, blev præsenteret i april 2009, og den første ordre på denne mølle blev modtaget i december MW offshore-møllen, der er under udvikling, skal reducere Cost of Energy massivt i forhold til alle kendte konkurrerende produkter. Sammen med lanceringen af V MW-møllen til offshore understreger den nye 6 MW offshore-mølle Vestas' engagement inden for offshore, hvor Vestas' anslåede akkumulerede markeds andel ved udgangen af 2009 var 40 pct. Af Vestas' samlede installerede base ultimo 2009 udgør offshore 2 pct. Vindkraftværker producerer strøm uden at udlede CO 2, NO x og SO x, og uden at forbruge vand. I 2008 besluttede Vestas under overskriften As green as it gets at opprioritere miljøindsatsen. Vestas vil gøre vindmølleproduktionen så grøn som muligt for dels at spare penge og for dels at have industriens mest bæredygtige produktion og således styrke sin konkurrenceevne. Vestas har siden tilsluttet sig fælles initiativer som FN's Global Compact og World Business Council for Sustainable Development og implementeret en grøn elektricitetspolitik, en grøn bilpolitik og en grøn byggepolitik. I 2010 skal disse tiltag medvirke til at øge Vestas' andel af vedvarende energi til 55 pct. via en stigning i andelen af vedvarende elektricitet til mindst 90 pct. Det oprindelige mål for 2010 var 50 pct. Der er tale om et ambitiøst mål, da vedvarende elektricitet ikke er tilgængelig for alle Vestas' enheder. I 2009 var andelen af grøn energi 49 pct., mens andelen af vedvarende elektricitet udgjorde 85 pct. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Ikke finansielle forhold på side I mere end ti år har Vestas systematisk anvendt livscyklusvurderinger for at kortlægge den miljøpåvirkning, som vindmøllerne har igennem hele deres levetid, herunder fremstilling, transport og nedtagelse af møllerne. Vurderingerne identificerer, evaluerer og fokuserer på de potentielle miljøforbedringer. Over møllernes levetid udledes der kun 5-8 gram CO 2 pr. kwh produceret inklusive den stærkt energikrævende produktion af stål, der udgør den største råvareandel i en vindmølle. Vurderingerne viser, at forholdet mellem forbrug af materialer til fremstilling af en vindmølle og den energi, som møllen efterfølgende genererer, er afgørende for miljøpåvirkningen. Vestas' >> Vestas årsrapport Ledelsesberetning Vestas Wind Systems A/S Koncernregnskab Ikke-finansielle forhold

18 >> Likviditetsrisici Renterisici Interne kontrol risici Valutarisici Vestas' organisationsstruktur Direktion Koncernstabsfunktioner Vestas People & Culture Vestas Americas Vestas Spare Parts & Repair Vestas Asia Pacific Skatterisici Kreditrisici Råvarerisici Leverandørrisici Produktrisici Salgsrisici Omdømmerisici Risikostyring Vestas Technology Vestas Central Europe Vestas Blades Vestas China organisationsstruktur i en salgsforretningsenhed Vestas Control Systems Vestas Mediterranean President Vestas Nacelles Vestas Northern Europe Communications Government Relations Vestas Towers Vestas Offshore Vestas Quality Management & Process Excellence Marketing & Customer Insight organisationsstruktur i en PRODUKTIONS FORRETNINGSENHED People & Culture Legal & Contract Review President Key Account Management Sales Operations Finance Process Excellence Finance & IT People & Culture Vestas Quality Management Supply Chain Management Production Engineering Production Unit 1 Production Unit Vestas årsrapport 2009

19 store inves teringer i udvikling og forskning skal derfor føre til flere MWh pr. kg mølle for at mindske Vestas' belastning af miljø, klima, jordens ressourcer og omgivelserne i øvrigt. Målt således er Vestas' nye V MW-vindmølle mere end 20 pct. bedre end V MW-møllen, der også er udviklet til lav vind. Samtidig tilstræber Vestas, at en så stor del af produktet som muligt kan genanvendes. Således kan ca. 80 pct. af en V MW-vindmølle på et 80 meter tårn genanvendes, hvilket bevirker, at vindmøllens samlede miljøpåvirkning mindskes væsentligt. For yderligere oplysninger herom henvises til afsnittet Ikkefinansielle forhold på side eller til vestas.dk, hvor alle de foretagne livscyklusvurderinger er tilgængelige. For yderligere oplysninger om mål for fabrikker og salgsenheder henvises til de 50 anlægsbeskrivelser, der ligeledes er tilgængelige på vestas.dk under menupunktet Om Vestas/Principper/Bæredygtighed. Aktionærer Det er Vestas' mål at give sine ejere et langsigtet konkurrencedygtigt afkast og i en åben dialog informere sine omgivelser om udviklingen i Vestas under hensyntagen til de begrænsninger, som en børsnoteret virksomhed er omfattet af, og selskabets kommercielle konkurrenceevne. Vestas ønsker en stadig mere international ejerkreds, der afspejler aktiviteternes geografiske spredning. Forretningsudvikling Organisationsændringer For at sikre konkurrenceevnen i de kommende år er det afgørende, at Vestas' organisation effektivt kan håndtere den fremtidige vækst, uden at omkostningerne og kompleksiteten øges tilsvarende. Vestas gennemfører derfor en strømlining af koncernens forretningsenheder, så opbygning, afdelinger, jobbeskrivelser og arbejdsprocesser er de samme på tværs af koncernen. Ændringerne skal øge gennemsigtigheden, sikre en klar ansvarsfordeling, nedbringe Vestas' reaktionstid og reducere omkostningsniveauet. I 2009 er ændringerne gennemført i Vestas' fire produktionsforretningsenheder, mens den nye struktur vil være implementeret i alle salgsforretningsenheder i løbet af første halvår 2010, hvor en lignende forandringsproces påbegyndes i koncernstabsfunktionerne og Vestas Technology R&D. Sideløbende med strømliningen foretages en række ændringer i Vestas' governance-struktur, hvor en række fora nedlægges, og andre etableres med entydige ansvar og forpligtelser. Pr. 1. januar 2009 oprettedes to nye forretningsenheder: Vestas China og Vestas Spare Parts & Repair. Salgsforretningsenheden Vestas China fokuserer udelukkende på Kina og dette markeds store vækstpotentiale. Forretningsenheden Vestas Spare Parts & Repair styrker Vestas' aktiviteter inden for service og reservedele. Enheden skal støtte Vestas' serviceorganisation på alle markeder og hermed bidrage til at sikre forbedret kvalitet, større pålidelighed, og at Vestas bliver en mere fleksibel og hurtigt reagerende sam arbejdspartner for alle kunder. I 2009 oprettedes ligeledes fem koncernstabsfunktioner: Group Marketing & Customer Insight, Group Forecasting & Planning, Group Engagement Office, Group Quality og Vestas Excellence. Group Marketing & Customer Insight skal bidrage til at opbygge en stærk kundekultur i Vestas. En tættere dialog med kunderne og forståelse for disses behov skal sammen med bedre vindmølleperformance bane vejen for en markant forbedret kundeloyalitet. Group Forecasting & Planning har som opgave at sikre et tæt samspil mellem salgs- og produktionsforretningsenhederne. Group Engagement Office skal implementere top ledelsens strategi på taktisk og operationelt niveau gennem identificering og levering af interne initiativer. Koncernstabsfunktionen Group Quality skal sikre, at fokus på kvalitet, herunder brugen af Six Sigma, intensiveres i alle dele af Vestas. De nødvendige forbedringer skal opnås gennem tæt samarbejde med de lokale kvalitetsfunktioner, der er blevet styrket i forbindelse med standardiseringen af forretningsenhedernes opbygning. Vestas Excellence-funktionen består af otte centre, der i samarbejde med forretningsenhederne skal kortlægge, organisere og optimere arbejdsmetoder og rutiner i Vestas, så de bedste løsninger anvendes overalt. Samtidig skal de sikre, at der i hele Vestas konstant er fokus på forbedring af lønsomheden. De otte centre er: Sales Excellence Sourcing Excellence Production Excellence Quality Excellence Transport & Logistics Excellence Construction Excellence Service Excellence Process Excellence Centrene bidrog i 2009 til en forbedret indtjening og har vist, at der fortsat er betragtelige besparelsesmuligheder i alle dele af værdikæden. Videnressourcer For at sikre at Vestas' samlede videnressourcer udvikles og udnyttes optimalt, implementerede Vestas i 2009 en klar struktur for koncernens forretningsprocesser og ansvar herfor. Globale procesejere for koncernens kerneprocesser er udpeget, og disse skal drive kortlægning og harmonisering af arbejdsgange for at sikre kontinuitet. Hermed kan siloer nedbrydes, og gennemsigtigheden øges. Indsatsen, der skal sikre øget gennemsigtighed og forbedret videndeling, er forankret i Process Excellence. I 2009 er der desuden udviklet guidelines og værktøjer, der under støtter arbejdet med ensretning og forbedringer af processer, baseret på Lean og Six Sigma-metoder. Initiativerne skal sikre, at alle processer i Vestas kontinuerligt forbedres, og best practise konsekvent deles på tværs af organisationen for at støtte opfyldelsen af Vestas' strategiske mål. Desuden intensiverede Vestas i 2009 yderligere samarbejdet med førende universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, hvilket bidrager til, at Vestas kan fastholde sin teknologiske førerposition i branchen. Leverandører Vestas samarbejder tæt med sine leverandører for at højne det professionelle niveau i leverandørkæden, så komponenter leveres til en konkurrencedygtig pris, der afspejler kvaliteten og rettidigheden af leveringen. Vestas årsrapport >> Ledelsesberetning Vestas Wind Systems A/S Koncernregnskab Ikke-finansielle forhold

20 >> Vestas introducerede på denne baggrund i 2005 Six Sigma som det centrale værktøj for kvalitetsforbedringer. Systemet er implementeret på Vestas' egne fabrikker og hos leverandørerne og sigter mod at reducere variansen i processer og derigennem ensarte kvaliteten. Six Sigma sikrer en fælles, ensartet tilgang til innovation og procesdesign, hvor fokus er på kontinuerlige forbedringer, der bygger på systematisk indsamling af data. I tæt samarbejde med den enkelte leverandør identificeres centrale specifikationer, der er afgørende for produktets pålidelighed og ydelse. Disse parametre overvåges løbende, så forbedringsinitiativer kan igangsættes. Vestas har egne medarbejdere hos mange leverandører for at kunne justere relevante processer tidligt og omkostningseffektivt. En række leverandører er i 2009 blevet dybere involveret i Vestas' produktudvikling, hvilket skal give lavere omkostninger og forbedret kvalitet. Effektivisering Bedre udnyttelse af ressourcer og højere produktivitet er en forudsætning for at sikre Vestas' konkurrencedygtighed, minimere påvirkningen af miljøet ved Vestas' egen produktion og fastholde positionen som markedsleder. I løbet af første kvartal 2010 omlægges Vestas' produktion fuldstændigt til make to order, hvilket kræver, at alle leverandører altid kan levere til tiden. Målet er at producere med minimum lagre, uden at tiden fra ordreindgåelse til afskibning og installation øges. Production Excellence skal sikre en fælles tilgang til produktion, baseret på produktivitetssystemerne Lean og Six Sigma. En ensartet tilgang til produktion, herunder fælles processer for forbedringsinitiativer, letter identifikation af synergieffekter og udveksling af best practise-erfaringer mellem fabrikkerne og forretningsenhederne. Målet er en produktion i verdensklasse. En væsentlig forudsætning for at kunne opnå best practise og synergi kom på plads med implementeringen af den nye organisationsstruktur i Vestas' produktionsforretningsenheder i For at sikre den nødvendige medarbejderinvolvering uddannes både ledelse og medarbejdere på fabrikkerne i Lean og Six Sigma. I 2009 har omkring medarbejdere deltaget i træning, hvilket medvirker til at opbygge en kultur, hvor alle medarbejdere til stadighed arbejder på at forbedre kvalitet og reducere lead-time, omkostninger og antallet af fejl. Der er i 2009 bygget videre på de forbedringer, der er opnået i de foregående år blandt andet har Vestas Spare Parts & Repair gennemført en fuld Lean-konvertering, som har medført væsentligt forbedret leveringstid på Vestas' hovedkomponenter. På alle fremtidige fabrikker vil arbejdet fra produktionsstart blive tilrettelagt efter de nye principper. Med fælles principper for optimering og ens organisationer forbedres muligheden for at kommunikere på tværs i organisationen, og mobiliteten blandt Vestas' medarbejdere øges. Service Med fokus på maksimal ydelse og afkast fra vindkraftværkerne gennem omhyggeligt planlagte servicebesøg er serviceorganisationen med til at sikre mere tilfredse kunder. Dette er opnået sideløbende med, at serviceforretningen er blevet mere lønsom. Vestas har siden begyndelsen af 2008 investeret betydelige ressourcer i at forbedre serviceorganisationens effektivitet og hermed vindkraftværkernes driftssikkerhed. Den gennemsnitlige tid mellem servicebesøgene i den enkelte mølle blev forbedret i 2009 sammenlignet med 2008, hvor den blev fordoblet. Vestas Performance & Diagnostics Centre overvåger løbende flere end vindmøller, i alt omkring MW, hvilket gør serviceorganisationen i stand til at foretage forebyggende udskiftninger og reparationer. Resultatet af omhyggelig planlægning af servicebesøg er forbedret drift og øget produktion og dermed en styrket indtjening for både kunderne og Vestas. Hver dag udvides antallet af vindmøller, der overvåges. Ultimo 2009 udgjorde disse møller 69 pct. af Vestas' samlede installerede kapacitet. Analyser af data fra møllerne, der samlet udgør verdens absolut største vindmøllepark, leverer samtidig input til design af opgraderingspakker, der afhængig af indgåede serviceaftaler, implementeres eller kan tilbydes i forbindelse med softwareopgraderinger på installerede møller. Den nyetablerede forretningsenhed Vestas Spare Parts & Repair understøtter alle Vestas' operationelle serviceenheder og vil bidrage til yderligere driftsoptimeringer og forbedringer af leveringstiderne for reservedele og reparationer. Enheden, der har det globale ansvar for forsyning af reservedele og reparation af hoved komponenter til Vestas' serviceorganisation, har hovedsæde i Randers og åbnede i årets løb afdelinger i Bristol, England, og i Barcelona, Spanien. I 2010 åbnes en serviceafdeling for repa rationer i Colorado, USA. Vestas forventer, at serviceforretningen vil vokse mindst lige så hurtigt som de øvrige aktiviteter. Implementering af SAP Vestas har nu introduceret Enterprise Resource Planningsystemet SAP i alle syv salgsforretningsenheder, samtlige koncernstabsfunktioner, Vestas Technology R&D og Vestas People & Culture. Implementeringen af SAP har gjort Vestas mere tilpasningsdygtig til en verden og et marked i konstant forandring. Ensartede og valide data har øget gennemsigtigheden afdelingerne imellem, øget videnbindingen og gjort Vestas i stand til at agere hurtigere og mere sikkert. Kvalitet Vestas sikrer og forbedrer løbende kvaliteten af produkter og service. Kvalitetsorganisationens struktur er designet til at sikre, at kvalitet indarbejdes i planlægningen af alle koncernens ydelser, og at defekter ikke når Vestas' kunder. Indsatsen styrkes nu med den nye koncernstabsfunktion, Group Quality. Vestas' kvalitetsledelsessystem sikrer desuden, at organisationen har opdaterede og stærke processer. Systemet auditeres, så alle dele af systemet undersøges mindst hvert tredje år. Patentering Beskyttelsen af de mange teknologier, der udvikles i Vestas, er af stor betydning for, at Vestas kan fastholde sin teknologiske førerposition i industrien, og er derfor et væsentligt bidrag til bevarelsen af den driftsmæssige frihed. Vestas øgede som i de foregående år også i 2009 sine investeringer på patentområdet, hvorfor antallet af nye patentansøgninger steg fra 153 i 2008 til 165 i Vestas har således siden 2005 mere end tidoblet antallet af nye patentansøgninger på årsbasis. Vestas forventer at fastholde det høje niveau i de kommende år. 020 Vestas årsrapport 2009

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Delårsrapport, tredje kvartal 2009 Uændrede forventninger til EBIT og omsætning i 2009. Mål for 2015 fastlagt.

Delårsrapport, tredje kvartal 2009 Uændrede forventninger til EBIT og omsætning i 2009. Mål for 2015 fastlagt. Selskabsmeddelelse fra Randers, den 27. oktober 2009 Side 1 af 33 Uændrede forventninger til EBIT og omsætning i 2009. Mål for 2015 fastlagt. Resumé: I tredje kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.814

Læs mere

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen Social- og miljømæssig erklæring for koncernen 13 Grundlag for udarbejdelse af erklæringen 13 Social indsats 13 Miljøindsats 16 Den uafhængige revisors erklæring om sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 18. august 2009 Side 1 af 30 - No. 1 in Modern Energy fastholder forventningerne til 2009 Resumé: I andet kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.211 mio., en stigning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR 25-30 mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct.

Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR 25-30 mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, den 15. maj 2007 Side 1 af 22 Delårsrapport, første kvartal 2007 Resultatfremgang som forventet Resumé: Kvartalets afskibninger på 855

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 28. april 2009 Side 1 af 26 - No. 1 in Modern Energy fastholder forventningerne til 2009 Resumé: I første kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.105 mio., en stigning

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 26. oktober 2010 Side 1 af 35 Tilpasning af kapacitet, stigende ordrebeholdning, positivt frit cash flow Resumé: Tredje kvartal gav overskud og et positivt frit cash

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Aktionærinformation 1/2013

Aktionærinformation 1/2013 Aktionærinformation 1/2013 Vestas kom styrket ud af et svært Efter en vanskelig start på året begyndte den positive effekt af reorganisering og besparelser at slå igennem i anden halvdel af. Særligt fjerde

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

På trods. første ni. mia., som. med ca. grønne. mindst 5. Forventninger. risici. Dette er. udskyde. hertil, så. komponentpriser

På trods. første ni. mia., som. med ca. grønne. mindst 5. Forventninger. risici. Dette er. udskyde. hertil, så. komponentpriser Forventninger 2011 På trods af den makroøkonomiske usikkerhed og turbulensen på de d finansiellee markeder forventer Vestas fortsat en indgang af faste og ubetingede ordrer på 7.000-8.000 MW, derr nu ventes

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015. Torsdag den 17. september 2015

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015. Torsdag den 17. september 2015 Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015 Torsdag den 17. september 2015 1 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Risk Management i danske virksomheder

Risk Management i danske virksomheder Risk Management i danske virksomheder Ledelseidag.dk og journalist Lone Nyhuus spurgt om i virksomhederne Vestas, Novo Nordisk, LEGO og Danfoss. Vi har også spurgt om, hvordan de forholder sig til balancen

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Vestas kommunikationsstrategi

Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi 1. Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi Alt, hvad Vestas ønsker at opnå, sker gennem mennesker gennem vores kunder, vores leverandører, vores medierelationer,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere