Alsvej Randers SV Danmark Tlf.: Fax: vestas.com vestas.com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com"

Transkript

1 Årsrapport 2009 vestas.com

2

3 Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport Stærkt afsæt for Triple Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 009 Overblik 014 Ledelsesberetning 030 Selskabsledelse 050 Ikke-finansielle forhold 064 Koncernregnskab 120 Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 131 Aktionær- og børsforhold 136 Selskabsoplysninger 138 Indeks Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vestas Wind Systems A/S Koncernregnskab Ikke-finansielle forhold Ledelsesberetning

4 Stærkt afsæt for Triple15 I 2009 øgede Vestas sin omsætning med 10 pct. til EUR 6,6 mia., mens EBIT steg med 28 pct. til EUR 856 mio.; det bedste resultat nogensinde. Fremgangen blev opnået i et meget svært marked, hvor kreditkrisen ikke kun prægede overskrifterne men også Vestas' dagligdag og ikke mindst Vestas' ordreindgang, der gør 2010 til en endnu større udfordring end 2009 viste sig at være. Den 27. oktober 2009 satte Vestas finansielle mål Triple15 på sin strategi, No. 1 in Modern Energy; Vestas skal nå en EBITmargin på 15 pct. og omsætte for EUR 15 mia. senest i Det er en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 15 pct. og en betydelig forbedring af overskudsgraden. En høj vækst og en højere overskudsgrad er nødvendige for, at Vestas kan fastholde sin markedslederposition inden for vindkraft og herigennem skabe verdens stærkeste energibrand som No. 1 in Modern Energy. En langt mere effektiv og kundeorienteret organisation med nye vindmøller og serviceydelser er fundamentet for at målene kan nås, og mange tiltag er allerede søsat: Strømliningen af produktions- og salgsforretningsenhederne er i gang, regionaliseringen af Vestas foregår, og nye vindmøller til onshore og offshore er annonceret. Investeringerne i udviklingsaktiviteterne verden over fastholdes på et højt niveau, fordi vindkraft er et højteknologisk kapløb, hvor konkurrencen skærpes hver dag. I løbet af de kommende år vil store, erfarne og finansielt stærke virksomheder melde sig på banen, da de kan se, at Vestas' vision, Vind, Olie og Gas, er på vej til at blive en realitet. Fastholdelsen af markedslederskabet og positionen som pure-play -talsmand for moderne energi kan kun ske i tæt dialog og samarbejde med Vestas' nuværende og nye kunder verden over. En markant forbedring af kundetilfredsheden er derfor altafgørende for, at vi kan nå Triple15. COP15 blev ikke det globale og supranationale gennembrud på klimafronten, som Vestas havde håbet på. Omvendt viste den store deltagelse af stats- og regeringschefer fra hele verden, at klima og miljø eller ren luft, vand og energi nu står allerøverst på den internationale dagsorden understøttet af de mange nationale mål og tiltag. Det er godt for Vestas og vindkraft, da moderne energi er en central del af løsningen i de næste mange generationer. Ingen anden vedvarende energiform kan i dag matche vindkraft, hvis pris pr. MWh vil fortsætte med at falde.

5 Vestas vil samtidig ufortrødent arbejde videre på, at der kommer en fast pris på CO 2, der kan give energisektoren den forudsigelighed, der skal til for, at de store infrastrukturinvesteringer kan gennemføres. To milliarder flere mennesker på jorden over de kommende 25 år vil øge prisen på fossile brændsler og herigennem styrke moderne energis konkurrenceevne yderligere. Også på kort sigt vil prisen på fossile brændstoffer stige til gavn for vindkrafts udbredelse. Årets ordreindgang blev væsentligt lavere end oprindeligt planlagt og lå også langt senere på året end ventet. Det er først her i begyndelsen af 2010, at bankfinansieringsmarkedet for alvor synes på vej mod en normalisering, idet bankerne i dag dog er væsentlig mere kritiske og dokumentationskrævende end før. Vi påskønner dette, selvom det forlænger kontraktforhandlingerne betyde ligt, da det er til klar fordel for kapitalstærke kvalitetsproducenter som Vestas og er således med til at modne industrien. Triple 15 EBIT Adgangsbarriererne er i dag betydeligt højere end for få år siden, selv om flere banker og finansieringsinstitutter fremover vil gøre deres entré på vindkraftmarkedet i takt med, at viden om vindkraft øges. Et vindkraftværk er en grøn obligation med et forudsigeligt cash flow, såfremt møllerne er placeret rigtigt, betjenes korrekt og serviceres optimalt. Vestas' mere end 30 år inden for vindkraft og viljen til stadig forbedring og forandring er afsættet for Triple15. Vestas intensiverer i disse år arbejdet med at øge sikkerheden, mindske påvirkningen af miljøet og trækket på jordens ressourcer for at styrke sit omdømme som en ansvarlig arbejdsgiver og konkurrencedygtig samarbejdspartner. Udover flere MWh pr. kilo vindkraftværk er mere energirigtige bygninger og køretøjer vejen frem. Sikkerheden på Vestas' arbejdspladser skal være i verdensklasse det kræver kunderne, og det har medarbejderne krav på. Failure is not an option lyder Vestas' mission det gælder også Triple15. Bent Erik Carlsen Bestyrelsesformand 15 REV Ditlev Engel Koncernchef 15 year Vestas årsrapport 2009 Vestas Wind Systems A/S Koncernregnskab Ikke-finansielle forhold Ledelsesberetning

6 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen mio. EUR Hovedtal Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) (116) Resultat af finansielle poster (48) 46 0 (40) (42) Resultat før skat (158) Årets resultat (192) Balance Balancesum Egenkapital Hensatte forpligtelser Gennemsnitlig rentebærende position (netto) (55) (299) (560) Nettoarbejdskapital (NWC) (68) Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (34) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (808) (680) (317) (144) (137) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (91) (54) (101) (46) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 233 (494) (35) Nøgletal Regnskabsrelaterede nøgletal 1) Bruttomargin (%) 21,7 19,5 17,0 12,0 2,4 EBITDA-margin (%) 16,2 13,3 11,9 8,5 0,3 EBIT-margin (%) 12,9 11,1 9,1 5,2 (3,2) Forrentning af investeret kapital (ROIC) (%) 23,9 34,1 30,9 11,9 (13,2) Soliditetsgrad (%) 52,3 36,8 35,3 34,5 31,2 Forrentning af egenkapital (%) 21,8 29,4 21,0 10,0 (18,1) Gearing (%) 10,4 6,3 9,9 13,8 51,2 Aktierelaterede nøgletal 1) Resultat pr. aktie 2,9 2,8 1,6 0,6 (1,1) Indre værdi pr. aktie 16,5 10,6 8,2 6,8 5,5 Kurs / indre værdi 2,6 3,9 9,0 4,7 2,5 P / E-værdi 14,6 14,8 47,1 52,8 (12,7) Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (0,2) 1,5 3,8 3,2 0,8 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udbytteandel (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børskurs 31. december (EUR) 42,6 40,7 74,0 32,0 13,9 Gennemsnitligt antal aktier Antal aktier ved periodens udløb ) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (2005-vejledning), jf. note 1 til koncernregnskabet. 006 Vestas årsrapport 2009

7 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen Hovedtal 1) Arbejdsmiljø Ulykker (antal) heraf dødsulykker (antal) Vestas årsrapport 2009 Produkter MW produceret og afskibet 2) Ressource udnyttelse Forbrug af metaller (tons) Forbrug af øvrige råvarer mv. (tons) Forbrug af energi (MWh) heraf vedvarende energi (MWh) heraf vedvarende elektricitet (MWh) Forbrug af vand (m 3 ) heraf vand af ikke-drikkevandskvalitet (m 3 ) Affalds bortskaffelse Bortskaffelse af affald (tons) heraf genanvendelse (tons) Emissioner Udledning af CO 2 (tons) Lokalsamfundet Miljøuheld (antal) Overskridelse af egenkontrolvilkår (antal) Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere ultimo Nøgletal 1) Arbejdsmiljø Ulykkesfrekvens pr. en million arbejdstimer 3) 8,1 15,6 20,8 25,3 33,8 Sygefravær for timelønnede (%) 2,8 3,3 3,6 3,2 4,1 Sygefravær for funktionærer (%) 1,3 1,1 1,4 1,5 1,5 Produkter CO 2-besparelse over 20 år af de producerede og afskibede MW (millioner tons CO 2) Ressourceudnyttelse Vedvarende energi (%) Vedvarende elektricitet til egne aktiviteter (%) Medarbejdere Kvinder på ledelsesniveau (%) I/B 4) I/B I/B Ikke-danskere på ledelsesniveau (%) I/B I/B I/B Ledelsessystem 5) ISO (%) OHSAS (%) ) Regnskabspraksis for ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen, se side 60. Kommentering af ikke-finansielle forhold for koncernen, se side ) For bedre at kunne vise sammenhængen mellem fysisk produktion og ressourceforbrug vises produkter nu som produceret og afskibet MW mod tidligere leveret MW. 3) Bemærk, at regnskabspraksis er blevet ændret fra 2009, se side 101 i årsrapport ) Ikke beregnet (I/B) for det pågældende år. 5) Produktionsanlægget i Hohhot, Indre Mongoliet, Kina, forventes certificeret ved udgangen af første halvår Vestas Wind Systems A/S Koncernregnskab Ikke-finansielle forhold Ledelsesberetning

8

9 Overblik Vestas årsrapport 2009 Vestas realiserede en omsætning på EUR 6,6 mia. en stigning på 10 pct. Årets resultat blev EUR 579 mio. en stigning på 13 pct. EBIT blev EUR 856 mio. en stigning på 28 pct. +28% Vestas afskibede vindmøller med en samlet kapacitet på MW et fald på 0,5 pct. Ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer blev 8,1 en reduktion på 48 pct. +10% +13% -0,5% 2009 i korte træk -48% +2% -0,5% Vestas afskibede i alt vindmøller en fremgang på 2 pct. Antallet af medarbejdere var et fald på 0,5 pct. Vestas årsrapport Vestas Wind Systems A/S Koncernregnskab Ikke-finansielle forhold Ledelsesberetning

10 helår 2009 Vestas' omsætning var i 2009 EUR mio., hvilket er en fremgang på 10 pct. i forhold til Resultatet af primær drift, EBIT, blev i 2009 EUR 856 mio. svarende til en EBIT-margin på 12,9 pct. mod 11,1 pct. i En mere effektiv drift og bedre priser og kontraktbetingelser ligger til grund for fremgangen i EBIT-marginen. Omsætningen i serviceforretningen udgjorde EUR 504 mio. med en EBIT-margin på 15 pct. Vestas' bruttoresultat var EUR mio. i 2009 svarende til en bruttomargin på 21,7 pct. Det er en fremgang fra EUR mio. og 19,5 pct. i Nettoarbejdskapitalen udgjorde ved årets udgang EUR mio. svarende til 19 pct. af omsætningen mod 5 pct. i Den kraftige stigning skyldes lavere forudbetalinger som følge af den forsinkede ordreindgang. Forrentningen af investeret kapital blev 23,9 pct. i 2009 mod 34,1 pct. i Vestas afskibede i vindmøller med en samlet kapacitet på MW mod MW fordelt på vindmøller i I alt blev MW overleveret til Vestas' kunder. Årets indgang af faste og ubetingede ordrer blev MW mod MW i Beholdningen af faste og ubetingede ordrer var MW ved udgangen af Europa tegnede sig for 75 pct., Nord- og Sydamerika for 21 pct. og Asien/Oceanien for 4 pct. Beholdningen af faste og ubetingede ordrer havde ultimo 2009 en værdi på EUR 2,2 mia. mod EUR 5,2 mia. ultimo Vestas' balance steg i 2009 fra EUR mio. til EUR mio. FJERDE KVARTAL 2009 Vestas omsatte i fjerde kvartal 2009 for EUR mio. svarende til 38 pct. af den samlede omsætning og en stigning på 1 pct. i forhold til fjerde kvartal Omsætningen for kvartalet levede ikke op til forventningerne, hvilket primært skyldes den forsinkede ordreindgang. Europa tegnede sig for 83 pct. af omsætningen i fjerde kvartal. Nord- og Sydamerika og Asien/Oceanien for henholdsvis 6 pct. og 11 pct. Serviceomsætningen udgjorde i fjerde kvartal EUR 140 mio. Vestas realiserede et EBIT på EUR 458 mio. svarende til en EBITmargin på 18,3 pct. mod 15,4 pct. i fjerde kvartal Bruttoresultatet udgjorde EUR 625 mio. mod EUR 524 mio. i fjerde kvartal Vestas afskibede i fjerde kvartal vindmøller med en samlet kapacitet på MW. Kvartalets ordreindgang var MW, hvoraf de 55 pct. er offentl iggjort. Pengestrømme fra driften blev EUR 346 mio., og nettoinvesteringerne beløb sig til EUR 165 mio. De frie pengestrømme udgjorde EUR 185 mio. Garantihensættelserne udgjorde i fjerde kvartal EUR 89 mio. svarende til 3,6 pct. af omsætningen. Ulykkesfrekvensen var i fjerde kvartal 4,0 pr. en million arbejdstimer. I fjerde kvartal steg antallet af medarbejdere fra til Omsætning og EBIT (mio. EUR) Nettoarbejdskapital (mio. EUR) (116) (68) Vestas årsrapport 2009

11 ikke-finansielle forhold Vestas intensiverede i 2009 indsatsen for at sikre de laveste omkostninger pr. produceret MWh, Cost of Energy, målt ikke kun i euro og cent men også som påvirkningen af omgivelserne og samfundet i øvrigt, herunder miljøet, klimaet og jordens ressourcer samt antallet af arbejdsulykker. Safety first Vestas skaber en sikkerhedskultur i verdensklasse. As green as it gets Vestas' produktion og produkter skal være så grønne som muligt. Code of Conduct Vestas' medarbejdere og samarbejdspartnere skal vide, hvad der er korrekt Vestas-adfærd. Vestas forbedrede i 2009 ulykkesfrekvensen markant og registrerede således 8,1 ulykker pr. en million arbejdstimer, hvilket er et fald på 48 pct. i forhold til I 2009 var andelen af vedvarende energi på 49 pct., mens andelen af vedvarende elektricitet udgjorde 85 pct. En fremgang på henholdsvis 11 og 17 procentpoint i forhold til I 2009 blev Vestas' opdaterede Code of Conduct gjort tilgængelig for alle medarbejdere via e-learning, informationsbrochurer på 18 sprog, præsentationer mv. I september 2009 underskrev Vestas FN's Global Compact og følger de ti principper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og korruptionsbekæmpelse. Omsætning og EBIT for fjerde kvartal (mio. EUR) (46) Q Q Q Q Q ,9% Vestas opnåede i 2009 en EBIT-margin på 12,9 pct. Forventninger til 2010 Vestas forventer i 2010 at realisere en EBIT-margin på pct. og en omsætning på EUR 7 mia. mod tidligere forventet henholdsvis pct. og EUR 7-8 mia. Præciseringen skyldes, at årets forventede indgang af faste og ubetingede ordrer på MW nu ventes at ligge så sent på året, at det ikke er sandsynligt, at omsætningen vil kunne nå EUR 8 mia. Justeret for inputpriser forventer Vestas generelt uændrede priser og betingelser i 2010 i forhold til Opbremsningen i lønsomhedsfremgangen skyldes, at Vestas har overkapacitet, og at langt hovedparten af omsætningen og specielt indtjeningen forventes at ligge i andet halvår. Nettoarbejdskapitalen ventes at udvise meget store udsving i 2010 og at udgøre omkring 15 pct. af årsomsætningen ved årets udgang. Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver ventes at udgøre henholdsvis EUR 250 mio. og EUR 350 mio. Nedgangen i materielle investeringer i forhold til 2009 skyldes, at de senere års investeringer i USA og Kina afsluttes i Forventninger til 2010 (mio. EUR) Ordreindgang, faste og ubetingede ordrer (MW) Omsætning heraf serviceomsætning 600 EBIT-margin (%) EBIT-margin, service (%) 15 Finansielle poster, netto (25) Skatteprocent (%) 28 Nettoarbejdskapital (%) 15 Investeringer, materielle aktiver 250 Investeringer, immaterielle aktiver 350 Garantihensættelser (%) 3,0 Ulykkesfrekvens 7,0 Kundeloyalitet (indekstal) 70 Grøn energiandel (%) 55 Kvalitetsniveau, ultimo (Sigma) 5 Ulykkesfrekvens (antal ulykker pr. en million arbejdstimer) , , , , , Vestas årsrapport Vestas årsrapport 2009 Vestas Wind Systems A/S Koncernregnskab Ikke-finansielle forhold Ledelsesberetning

12

13 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 015 No. 1 in Modern Energy 015 Vind, Olie og Gas 015 Failure is not an option 015 Viljen 016 Ledelsesfokus 019 Forretningsudvikling 021 Risikostyring 025 Vestas' finansielle udvikling 026 Forventninger til Begivenheder og hændelser efter regnskabsårets afslutning Selskabsledelse 031 Ledelsesstruktur 033 Vederlag 034 Danske anbefalinger for god selskabsledelse 040 Bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv 045 Direktionens kompetencer og ledelseshverv 046 Presidents for koncernens forretningsenheder Vestas Wind Systems A/S Koncernregnskab Ikke-finansielle forhold

14 Ledelsesberetning Vestas' produktprogram 6 MW 6 MW-offshoremøllen, som er under udvikling, skal reducere Cost of Energy pris pr. MWh massivt i forhold til alle kendte konkurrerende produkter. V MW V MW onshore V MW offshore V90-1.8/2.0 MW V MW V kw V kw V MW V MW En væsentligt bedre kundeforståelse og åben kundedialog skal resultere I en markant forbedret kundeloyalitet, der er en forudsætning for, at Vestas kan nå TRiple15. Ditlev Engel, koncernchef Indeks 64 Vestas opnåede et kunde loyalitets indeks på 64 i 2009 en fremgang fra 52 i % af Vestas' energi forbrug i 2009 var grønt en stigning på 11 procentpoint 014 Vestas årsrapport 2009

15 No. 1 in Modern Energy Vestas' strategi hedder No. 1 in Modern Energy. For Vestas betyder No. 1 bedst, og bedst betyder, at sikkerheden på Vestas' arbejdspladser skal være i verdensklasse, at Vestas skal have de mest tilfredse kunder, de bedst ydende vindkraftværker og den grønneste produktion. Vestas ønsker at skabe verdens stærkeste energibrand som markedsleder inden for vindkraft. Vindkraft er moderne energi, fordi den er finansielt konkurrencedygtig, forudsigelig, uafhængig, hurtig og ren. Vestas vil sikre sine kunder de laveste omkostninger pr. produceret MWh, Cost of Energy, og optimal sikkerhed for investeringen i et vindkraftværk, Business Case Certainty Vestas leverer som lovet. Samtidig arbejder Vestas under overskriften Easy to work with på at blive en mere fleksibel og indsigtsfuld samarbejdspartner, da en markant forbedret kundeloyalitet er en forudsætning for, at Vestas kan fastholde positionen som markedsleder. En lang række initiativer, der optimerer interne processer, og markant øget fokus på samarbejdet med kunder og leverandører skal understøtte ovennævnte forbedringer og sammen med nye produkter skabe grundlaget for den høje vækst i omsætning og lønsomhed i de kommende år. Vestas skal således nå en EBITmargin på 15 pct. og en omsætning på EUR 15 mia. senest i 2015 Triple15. Vestas arbejder samtidig som industriens førende aktør og "pureplay"-talsmand på at sikre, at vindkraft forbliver øverst på den poli tiske dagsorden. Det sker blandt andet gennem dialog med poli tikere, embedsmænd, interesseorganisationer og NGO'er i hele verden og gennem rådgivning og information til offentligheden om vindkrafts potentiale på enkeltmarkeder og globalt. Vestas' finansielle prioritering afspejler Vestas' fortsatte fokus på lønsomheden. 1. EBIT-margin 2. Nettoarbejdskapital 3. Omsætning Trods den finansielle krise øgede Vestas i 2009 sin overskudsgrad, EBIT-margin, som det har været tilfældet hvert år siden Resultatet af primær drift, EBIT, blev i 2009 EUR 856mio., svarende til en EBIT-margin på 12,9 pct. mod 11,1 pct. i Nettoarbejdskapitalen udgjorde ved årets udgang EUR mio., hvilket svarer til 19 pct. af omsætningen. Ultimo 2008 var nettoarbejdskapitalen EUR 299 mio. eller 5 pct. af omsætningen. Omsætningen var i 2009 EUR mio., en fremgang på EUR 601 mio. eller 10 pct. i forhold til Vind, Olie og Gas Vind, Olie og Gas er Vestas' vision, som udtrykker ambitionen om at gøre vind til en energikilde på lige fod med fossile brændstoffer. Ved udgangen af 2009 udgjorde vindkraft under 2 pct. af verdens samlede elproduktion. Vindkraft er den vedvarende energiform, der i dag bedst kan bidrage til at sikre, at de globale temperaturstigninger som følge af CO 2 -udledning begrænses til maksimalt to grader. Nødvendigheden heraf anerkendte FN's medlemslande ved klimakonferencen COP15 i København i decem ber Hvis de nødvendige politiske beslutninger på nationalt og internationalt niveau om udbygning af elnettet og udpegning af sites træffes nu, forventer Vestas, at vindkrafts andel af den samlede elproduktion vil kunne øges til mindst 10 pct. i Det svarer til en installeret vindkraftkapacitet på mindst MW mod omkring MW ved udgangen af Failure is not an option Vestas' mission, Failure is not an option, udtrykker organisationens holdning til konstant at søge forbedringer og til konsekvent og struktureret at følge op på og rette fejl. Missionen afspejler samtidig Vestas' kompromisløse holdning til sikkerhed, der i alle sammenhænge har førsteprioritet. Ambitionen om at nå et kvalitetsniveau på 6 Sigma i hele værdi kæden senest i 2015 understreger denne stræben efter konstant forbedring. Ved udgangen af 2008 var Vestas og langt hoved parten af Vestas' leverandører på 4 Sigma. Målet er 5 Sigma ultimo Massive investeringer i uddannelse og faciliteter til udvikling og test af møller og komponenter skal sikre fremgangen. Vestas samarbejder derfor tæt med alle leverandører for at give kunderne optimal kvalitet og driftssikkerhed og dermed laveste Cost of Energy og højeste Business Case Certainty. Vestas' systematiske tilgang til risikostyring i forhold til kunder og leverandører betyder, at alle identificerede risici prissættes, og beslutninger træffes baseret på fakta. Kvalitet og leveringsdygtighed er gennem en fokuseret indsats hos mange leverandører forbedret markant over de seneste år. Kundernes afkast og Vestas' omdømme belastes imidlertid stadig af enkelte leverandørers utilfredsstillende kvalitetsstyring, hvorfor kvalitetsarbejdet nu intensiveres ved etableringen af en koncernstabsfunktion med ansvar for Vestas' kvalitetstiltag. Viljen Vestas' medarbejdere har med viljestyrke, fantasi og evnen til konstant at udvikle både vindmølleteknologien og Vestas som organisation sikret Vestas' førende position i industrien. Dette er udtrykt i skulpturen Viljen, der er opstillet på en række Vestas-lokationer. Vestas ønsker at fremme en kultur kendetegnet ved selvstændigt initiativ og samarbejde, og hvor den dynamik og ansvarsfølelse, der normalt kendetegner en mindre virksomhed, fastholdes. Samtidig er skulpturens solide fundament udtryk for den pålidelighed, omtanke og troværdighed, der er central i alle Vestas' aktiviteter. Den opdaterede Code of Conduct, som Vestas introducerede i 2009, skal sikre, at alle medarbejdere og personer, der handler på vegne af Vestas, ved, hvad der er korrekt Vestas-adfærd. Vestas' Code of Conduct kan downloades fra vestas.dk under menupunktet Om Vestas/Principper/Bæredygtighed. Vestas' Code of Conduct er blevet gjort tilgængelig for alle Vestas' medarbejdere via e-learning, informationsbrochurer på 18 sprog, præsentationer mv. Endvidere er alle blevet oplyst om Vestas' EthicsLine, som kan anvendes til at rapportere om overtrædelse af selskabets politikker og til at søge vejledning, hvis med arbejderne står over for et dilemma. Derudover er der udarbejdet skræddersyede e-learning-moduler, som er obligatoriske for udvalgte medarbejdergrupper, og som udbydes til alle. Samtlige nye medarbejdere vil blive indført i Code of Conduct i forbindelse med deres introduktionsforløb. >> Vestas årsrapport Ledelsesberetning Vestas Wind Systems A/S Koncernregnskab Ikke-finansielle forhold

16 >> Vestas' standarder og målsætninger bygger på anerkendte ramme aftaler nedfældet af internationale organisationer som FN, ILO og OECD. I 2009 underskrev Vestas FN's Global Compact og følger de ti generelt anerkendte principper inden for menneskeog arbejdstagerrettigheder, miljø og korruptionsbekæmpelse. Mindst én gang årligt vil Vestas udarbejde en statusrapport, Communication on Progress, om udviklingen inden for Global Compact. Statusrapporten for 2009 findes under afsnittet Ikkefinansielle forhold på side Vestas-medarbejdere pr. 31. december 2009 Nord- og Europa Sydamerika Asien/ Oceanien Total Produktionsenheder Salgsenheder Udvikling Øvrige Total Ledelsesfokus Vestas' ledelses overordnede fokus er rettet mod kunder, kolleger, Cost of Energy og aktionærer. Her er succes en forudsætning for at fastholde førerpositionen i hård konkurrence med nogle af verdens største virksomheder. Udvikling 7% Øvrige 6% Kunder Vestas forventer, at store kunder i fremtiden vil tegne sig for en større del af den nye kapacitet, især på modne markeder. Vestas' omsætning fordelte sig i 2009 på 201 kunder mod 228 i Den generelt øgede professionalisme blandt kunderne stiller stadig større krav til alle dele af Vestas. Med etableringen af den selvstændige koncernstabsfunktion Group Marketing & Customer Insight i 2009, intensiverede Vestas indsatsen for at opbygge en stærk kundekultur i hele organisationen. En væsentligt bedre kundeforståelse og åben kundedialog skal resultere i en markant forbedret kundeloyalitet, der er en forudsætning for, at Vestas kan nå Triple15. Group Marketing & Customer Insight skal understøtte salgsforretningsenhederne og systematisere kunderelaterede aktiviteter, så de mest hensigtsmæssige arbejdsmetoder og processer anvendes i hele Vestas, og Vestas bliver således en bedre samarbejdspartner for kunderne. Endvidere har funktionen ansvaret for produktlanceringer og løbende indsamling af viden om kundernes behov for at sikre hurtigere og bedre opfølgning på samarbejdet med den enkelte kunde og dennes tilfredshed med Vestas. For at sikre Vestas' største internationalt opererende kunder en ensartet, høj kvalitet i alle dele af samarbejdet, blev der i 2009 indført et Key Account Management-program, der omfatter alle salgsforretningsenheder. Samtidig involveres kunderne tættere i produktudviklingen og skal generelt have bedre adgang til information og data af forretningsmæssig og teknologisk karakter. Kundeloyalitetsanalyse Vestas har som de foregående år i 2009 gennemført en loyalitetsanalyse blandt sine kunder. I alt deltog 684 personer fra 155 kunder i undersøgelsen. Vestas' målsætning var et indeks på 65, hvilket næsten blev nået med resultatet på 64 en fremgang fra 52 i Forbedringen er et tegn på, at Vestas' fortsatte fokus på at forbedre samarbejdet med kunderne og levere bedre mølleperformance og service, bærer frugt. Vestas forventer i 2010 at opnå et kundeloyalitetsindeks på 70, og i 2012 skal indekset være steget til mindst 75. Kolleger Vestas har siden 2005 ansat netto medarbejdere, og pr. 31. december 2009 var de medarbejderes gennemsnitlige anciennitet 3,7 år, idet 48 pct. af medarbejderne havde mindre end to års anciennitet. Uddannelse og fastholdelse af nye og eksis terende medarbejdere er derfor et centralt indsatsområde. Salgsenheder 37% Produktionsenheder 50% Vestas har således udbygget programmerne for lederudvikling og øget fokus på intern rekruttering af fremtidige ledere. Den interne rekruttering af ledere understøttes blandt andet af Vestas' High Potential-program, der udpeger og støtter medarbejdere, der har potentialet til at indtage en lederposition i organisationen inden for en kort årrække. En forudsætning for fortsat fremgang er, at Vestas bliver mere international med langt flere ikke-danskere på ledende poster. Vestas ønsker ligeledes flere kvindelige chefer. Ved udgangen af 2009 bestred danskere 54 pct. af stillingerne i top-2.500, og 19 pct. var kvinder. Vestas har herudover som mål, at der på alle lokaliteter er mange nationaliteter for herigennem at skabe en ægte global virksomhed, der samtidig har stor lokal indsigt og forståelse. På grund af kapacitetsopbygningen i USA og manglende vækst i efterspørgslen på flere markeder i Nordeuropa, var det desværre nødvendigt i 2009 af tilpasse fabrikskapaciteten. Vestas måtte derfor afskedige medarbejdere i Danmark og England. Trods afskedigelserne i 2009 var antallet af medarbejdere næsten det samme som i 2008, hvilket skyldes udvidelserne i USA og Kina. Det forventes, at medarbejderantallet fremover vil øges langsommere end forretningsvolumen på grund af øget effek tivitet, forbedret mølleperformance og stordriftsfordele. Vestas vil fortsat ansætte efter devisen Mennesker før megawatt, da udgifterne til en veluddannet overkapacitet er mindre end omkostningerne til fejludbedring som følge af en forceret opmanding ved kraftig MW-vækst. For Vestas er afskedigelser sidste udvej, da viden- og erfaringstabet forbundet hermed er meget betydeligt. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse I lighed med tidligere år gennemførte Vestas i november 2009 en tilfredshedsundersøgelse blandt alle medarbejdere for at kortlægge og udpege indsatsområder såvel lokalt som på koncernniveau medarbejdere, svarende til en svarprocent i verdensklasse på 92 pct., deltog i undersøgelsen. I 2008 var svarprocenten 86. Omend resultaterne viser, at der er områder, der kan forbedres, så er hovedkonklusionen, at Vestas' medarbejdere er meget loyale og engagerede, hvilket den meget høje svarprocent også afspejler. 016 Vestas årsrapport 2009

17 Som opfølgning på undersøgelsen udarbejdes handlingsplaner med konkrete forbedringstiltag på alle niveauer af organisationen, så alle kender såvel de overordnede mål og prioriteringer som de lokale handlingsplaner for Triple15. Sikkerhedskultur I overensstemmelse med Vestas' mission, Failure is not an option, er det endegyldige mål at nedbringe antallet af arbejdsulykker til nul. For fjerde år i træk har Vestas således også i 2009 opnået den laveste ulykkesfrekvens nogensinde. Ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer var 8,1, hvilket var et fald fra 15,6 i I 2010 er målet at nå en ulykkesfrekvens på 7,0 arbejdsulykker pr. en million arbejds timer og i 2012 er målet 3,0 eller derunder. Ambitionen kræver en målrettet styring af sikkerhedsindsatsen ikke kun hos Vestas men også hos Vestas' forretningspartnere. Sikkerheden på Vestas' arbejdspladser skal være i verdensklasse, hvorfor Vestas fortsat vil arbejde med sit omfattende uddannelsesprogram for ledere. Uddannelsesprogrammet er baseret på fem sikkerhedsprincipper, der skal vejlede medarbejderne i hverdagen: Alle arbejdsulykker kan forhindres. Alle risici kan styres. Ledelsen har ansvaret for sikkerheden. Mennesker er den vigtigste del af et sikkerhedstiltag. Det er et krav for ansættelse hos Vestas, at man arbejder sikkert. En vigtig del af uddannelsen er safety walks, hvor der fokuseres på sikkerhed i arbejdet som led i den daglige ledelse for at vise synlig involvering i sikkerhedsmæssige forhold og øge bevidstheden om sikkerhed overalt i Vestas. For at understrege prioriteringen af sikkerhed er ulykkesfrekvensen blandt kriterierne i den globale bonusordning for medarbejderne. Vestas' globale bonusprogram Alle Vestas-ansatte er omfattet af en bonusordning, der skal styrke den resultatorienterede virksomhedskultur. Udbetaling af bonus i Vestas' globale bonusprogram afhænger af opfyldelsen af en række mål: I Vestas' 14 forretningsenheder afhænger udbetalingen af den enkelte enheds resultater, der vægter 30 pct., og koncernens resultater, der vægter 70 pct. For medarbejdere i moderselskabet beregnes bonus alene på koncernens resultater. For 2009 var målene på koncernniveau: En EBIT-margin på 13 pct. vægtede 50 pct., en nettoarbejdskapital på max. 10 pct. af omsætningen vægtede 20 pct., en omsætning på EUR 7,2 mia. vægtede 10 pct. og et kundeloyalitetsindeks på 65 vægtede 20 pct. Vestas forventer, at der vil blive udbetalt ca. EUR 60 mio. i bonus for Ved udmålingen af bonus i 2010 vægter de enkelte koncernmål således: En EBIT-margin på 10 pct. vægter 40 pct., en nettoarbejdskapital på 15 pct. vægter 20 pct., en omsætning på EUR 7 mia. vægter 20 pct., og et kundeloyalitetsindeks på 70 vægter 20 pct. På længere sigt vil bonus i højere grad blive knyttet direkte til den enkelte medarbejders daglige resultater. Bonusudbetalingen tager udgangspunkt i national lovgivning og er genstand for lokal tilpasning. I 2010 udvides Vestas' optionsordning til at omfatte omkring 250 medarbejdere. De nye deltagere i ordningen er en række chefer, ledende specialister og projektledere. Optionsprogrammet har hidtil kun omfattet direktionen, Presidents for forretnings enhederne og Senior Vice Presidents for koncernstabsfunktionerne. Cost of Energy Vestas arbejder målrettet på at nedbringe Cost of Energy målt både som prisen pr. MWh og som miljøpåvirkningen. Vestas skal til stadighed producere og servicere mere robuste og driftssikre vindkraftværker, hvilket øger konkurrencedygtigheden og værdien af vindkraft. Den fremtidige vækst understøttes af, at prisen på fossile brændstoffer og CO 2 -udledning vil stige markant. Vestas har en bred produktportefølje, der løbende optimeres for at sikre bedst mulig ydelse og afkast fra vindkraftværker under alle vind- og transmissionsforhold. I februar 2009 indledtes markedsføringen af to nye vindmøller; V MW og V MW, der vil være klar til levering til sites med middel og lav vind i henholdsvis 2010 og Prototypen af den nye V kw-mølle fra Vestas' fabrik i Hohhot i Indre Mongoliet, Kina, blev præsenteret i april 2009, og den første ordre på denne mølle blev modtaget i december MW offshore-møllen, der er under udvikling, skal reducere Cost of Energy massivt i forhold til alle kendte konkurrerende produkter. Sammen med lanceringen af V MW-møllen til offshore understreger den nye 6 MW offshore-mølle Vestas' engagement inden for offshore, hvor Vestas' anslåede akkumulerede markeds andel ved udgangen af 2009 var 40 pct. Af Vestas' samlede installerede base ultimo 2009 udgør offshore 2 pct. Vindkraftværker producerer strøm uden at udlede CO 2, NO x og SO x, og uden at forbruge vand. I 2008 besluttede Vestas under overskriften As green as it gets at opprioritere miljøindsatsen. Vestas vil gøre vindmølleproduktionen så grøn som muligt for dels at spare penge og for dels at have industriens mest bæredygtige produktion og således styrke sin konkurrenceevne. Vestas har siden tilsluttet sig fælles initiativer som FN's Global Compact og World Business Council for Sustainable Development og implementeret en grøn elektricitetspolitik, en grøn bilpolitik og en grøn byggepolitik. I 2010 skal disse tiltag medvirke til at øge Vestas' andel af vedvarende energi til 55 pct. via en stigning i andelen af vedvarende elektricitet til mindst 90 pct. Det oprindelige mål for 2010 var 50 pct. Der er tale om et ambitiøst mål, da vedvarende elektricitet ikke er tilgængelig for alle Vestas' enheder. I 2009 var andelen af grøn energi 49 pct., mens andelen af vedvarende elektricitet udgjorde 85 pct. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Ikke finansielle forhold på side I mere end ti år har Vestas systematisk anvendt livscyklusvurderinger for at kortlægge den miljøpåvirkning, som vindmøllerne har igennem hele deres levetid, herunder fremstilling, transport og nedtagelse af møllerne. Vurderingerne identificerer, evaluerer og fokuserer på de potentielle miljøforbedringer. Over møllernes levetid udledes der kun 5-8 gram CO 2 pr. kwh produceret inklusive den stærkt energikrævende produktion af stål, der udgør den største råvareandel i en vindmølle. Vurderingerne viser, at forholdet mellem forbrug af materialer til fremstilling af en vindmølle og den energi, som møllen efterfølgende genererer, er afgørende for miljøpåvirkningen. Vestas' >> Vestas årsrapport Ledelsesberetning Vestas Wind Systems A/S Koncernregnskab Ikke-finansielle forhold

18 >> Likviditetsrisici Renterisici Interne kontrol risici Valutarisici Vestas' organisationsstruktur Direktion Koncernstabsfunktioner Vestas People & Culture Vestas Americas Vestas Spare Parts & Repair Vestas Asia Pacific Skatterisici Kreditrisici Råvarerisici Leverandørrisici Produktrisici Salgsrisici Omdømmerisici Risikostyring Vestas Technology Vestas Central Europe Vestas Blades Vestas China organisationsstruktur i en salgsforretningsenhed Vestas Control Systems Vestas Mediterranean President Vestas Nacelles Vestas Northern Europe Communications Government Relations Vestas Towers Vestas Offshore Vestas Quality Management & Process Excellence Marketing & Customer Insight organisationsstruktur i en PRODUKTIONS FORRETNINGSENHED People & Culture Legal & Contract Review President Key Account Management Sales Operations Finance Process Excellence Finance & IT People & Culture Vestas Quality Management Supply Chain Management Production Engineering Production Unit 1 Production Unit Vestas årsrapport 2009

19 store inves teringer i udvikling og forskning skal derfor føre til flere MWh pr. kg mølle for at mindske Vestas' belastning af miljø, klima, jordens ressourcer og omgivelserne i øvrigt. Målt således er Vestas' nye V MW-vindmølle mere end 20 pct. bedre end V MW-møllen, der også er udviklet til lav vind. Samtidig tilstræber Vestas, at en så stor del af produktet som muligt kan genanvendes. Således kan ca. 80 pct. af en V MW-vindmølle på et 80 meter tårn genanvendes, hvilket bevirker, at vindmøllens samlede miljøpåvirkning mindskes væsentligt. For yderligere oplysninger herom henvises til afsnittet Ikkefinansielle forhold på side eller til vestas.dk, hvor alle de foretagne livscyklusvurderinger er tilgængelige. For yderligere oplysninger om mål for fabrikker og salgsenheder henvises til de 50 anlægsbeskrivelser, der ligeledes er tilgængelige på vestas.dk under menupunktet Om Vestas/Principper/Bæredygtighed. Aktionærer Det er Vestas' mål at give sine ejere et langsigtet konkurrencedygtigt afkast og i en åben dialog informere sine omgivelser om udviklingen i Vestas under hensyntagen til de begrænsninger, som en børsnoteret virksomhed er omfattet af, og selskabets kommercielle konkurrenceevne. Vestas ønsker en stadig mere international ejerkreds, der afspejler aktiviteternes geografiske spredning. Forretningsudvikling Organisationsændringer For at sikre konkurrenceevnen i de kommende år er det afgørende, at Vestas' organisation effektivt kan håndtere den fremtidige vækst, uden at omkostningerne og kompleksiteten øges tilsvarende. Vestas gennemfører derfor en strømlining af koncernens forretningsenheder, så opbygning, afdelinger, jobbeskrivelser og arbejdsprocesser er de samme på tværs af koncernen. Ændringerne skal øge gennemsigtigheden, sikre en klar ansvarsfordeling, nedbringe Vestas' reaktionstid og reducere omkostningsniveauet. I 2009 er ændringerne gennemført i Vestas' fire produktionsforretningsenheder, mens den nye struktur vil være implementeret i alle salgsforretningsenheder i løbet af første halvår 2010, hvor en lignende forandringsproces påbegyndes i koncernstabsfunktionerne og Vestas Technology R&D. Sideløbende med strømliningen foretages en række ændringer i Vestas' governance-struktur, hvor en række fora nedlægges, og andre etableres med entydige ansvar og forpligtelser. Pr. 1. januar 2009 oprettedes to nye forretningsenheder: Vestas China og Vestas Spare Parts & Repair. Salgsforretningsenheden Vestas China fokuserer udelukkende på Kina og dette markeds store vækstpotentiale. Forretningsenheden Vestas Spare Parts & Repair styrker Vestas' aktiviteter inden for service og reservedele. Enheden skal støtte Vestas' serviceorganisation på alle markeder og hermed bidrage til at sikre forbedret kvalitet, større pålidelighed, og at Vestas bliver en mere fleksibel og hurtigt reagerende sam arbejdspartner for alle kunder. I 2009 oprettedes ligeledes fem koncernstabsfunktioner: Group Marketing & Customer Insight, Group Forecasting & Planning, Group Engagement Office, Group Quality og Vestas Excellence. Group Marketing & Customer Insight skal bidrage til at opbygge en stærk kundekultur i Vestas. En tættere dialog med kunderne og forståelse for disses behov skal sammen med bedre vindmølleperformance bane vejen for en markant forbedret kundeloyalitet. Group Forecasting & Planning har som opgave at sikre et tæt samspil mellem salgs- og produktionsforretningsenhederne. Group Engagement Office skal implementere top ledelsens strategi på taktisk og operationelt niveau gennem identificering og levering af interne initiativer. Koncernstabsfunktionen Group Quality skal sikre, at fokus på kvalitet, herunder brugen af Six Sigma, intensiveres i alle dele af Vestas. De nødvendige forbedringer skal opnås gennem tæt samarbejde med de lokale kvalitetsfunktioner, der er blevet styrket i forbindelse med standardiseringen af forretningsenhedernes opbygning. Vestas Excellence-funktionen består af otte centre, der i samarbejde med forretningsenhederne skal kortlægge, organisere og optimere arbejdsmetoder og rutiner i Vestas, så de bedste løsninger anvendes overalt. Samtidig skal de sikre, at der i hele Vestas konstant er fokus på forbedring af lønsomheden. De otte centre er: Sales Excellence Sourcing Excellence Production Excellence Quality Excellence Transport & Logistics Excellence Construction Excellence Service Excellence Process Excellence Centrene bidrog i 2009 til en forbedret indtjening og har vist, at der fortsat er betragtelige besparelsesmuligheder i alle dele af værdikæden. Videnressourcer For at sikre at Vestas' samlede videnressourcer udvikles og udnyttes optimalt, implementerede Vestas i 2009 en klar struktur for koncernens forretningsprocesser og ansvar herfor. Globale procesejere for koncernens kerneprocesser er udpeget, og disse skal drive kortlægning og harmonisering af arbejdsgange for at sikre kontinuitet. Hermed kan siloer nedbrydes, og gennemsigtigheden øges. Indsatsen, der skal sikre øget gennemsigtighed og forbedret videndeling, er forankret i Process Excellence. I 2009 er der desuden udviklet guidelines og værktøjer, der under støtter arbejdet med ensretning og forbedringer af processer, baseret på Lean og Six Sigma-metoder. Initiativerne skal sikre, at alle processer i Vestas kontinuerligt forbedres, og best practise konsekvent deles på tværs af organisationen for at støtte opfyldelsen af Vestas' strategiske mål. Desuden intensiverede Vestas i 2009 yderligere samarbejdet med førende universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, hvilket bidrager til, at Vestas kan fastholde sin teknologiske førerposition i branchen. Leverandører Vestas samarbejder tæt med sine leverandører for at højne det professionelle niveau i leverandørkæden, så komponenter leveres til en konkurrencedygtig pris, der afspejler kvaliteten og rettidigheden af leveringen. Vestas årsrapport >> Ledelsesberetning Vestas Wind Systems A/S Koncernregnskab Ikke-finansielle forhold

20 >> Vestas introducerede på denne baggrund i 2005 Six Sigma som det centrale værktøj for kvalitetsforbedringer. Systemet er implementeret på Vestas' egne fabrikker og hos leverandørerne og sigter mod at reducere variansen i processer og derigennem ensarte kvaliteten. Six Sigma sikrer en fælles, ensartet tilgang til innovation og procesdesign, hvor fokus er på kontinuerlige forbedringer, der bygger på systematisk indsamling af data. I tæt samarbejde med den enkelte leverandør identificeres centrale specifikationer, der er afgørende for produktets pålidelighed og ydelse. Disse parametre overvåges løbende, så forbedringsinitiativer kan igangsættes. Vestas har egne medarbejdere hos mange leverandører for at kunne justere relevante processer tidligt og omkostningseffektivt. En række leverandører er i 2009 blevet dybere involveret i Vestas' produktudvikling, hvilket skal give lavere omkostninger og forbedret kvalitet. Effektivisering Bedre udnyttelse af ressourcer og højere produktivitet er en forudsætning for at sikre Vestas' konkurrencedygtighed, minimere påvirkningen af miljøet ved Vestas' egen produktion og fastholde positionen som markedsleder. I løbet af første kvartal 2010 omlægges Vestas' produktion fuldstændigt til make to order, hvilket kræver, at alle leverandører altid kan levere til tiden. Målet er at producere med minimum lagre, uden at tiden fra ordreindgåelse til afskibning og installation øges. Production Excellence skal sikre en fælles tilgang til produktion, baseret på produktivitetssystemerne Lean og Six Sigma. En ensartet tilgang til produktion, herunder fælles processer for forbedringsinitiativer, letter identifikation af synergieffekter og udveksling af best practise-erfaringer mellem fabrikkerne og forretningsenhederne. Målet er en produktion i verdensklasse. En væsentlig forudsætning for at kunne opnå best practise og synergi kom på plads med implementeringen af den nye organisationsstruktur i Vestas' produktionsforretningsenheder i For at sikre den nødvendige medarbejderinvolvering uddannes både ledelse og medarbejdere på fabrikkerne i Lean og Six Sigma. I 2009 har omkring medarbejdere deltaget i træning, hvilket medvirker til at opbygge en kultur, hvor alle medarbejdere til stadighed arbejder på at forbedre kvalitet og reducere lead-time, omkostninger og antallet af fejl. Der er i 2009 bygget videre på de forbedringer, der er opnået i de foregående år blandt andet har Vestas Spare Parts & Repair gennemført en fuld Lean-konvertering, som har medført væsentligt forbedret leveringstid på Vestas' hovedkomponenter. På alle fremtidige fabrikker vil arbejdet fra produktionsstart blive tilrettelagt efter de nye principper. Med fælles principper for optimering og ens organisationer forbedres muligheden for at kommunikere på tværs i organisationen, og mobiliteten blandt Vestas' medarbejdere øges. Service Med fokus på maksimal ydelse og afkast fra vindkraftværkerne gennem omhyggeligt planlagte servicebesøg er serviceorganisationen med til at sikre mere tilfredse kunder. Dette er opnået sideløbende med, at serviceforretningen er blevet mere lønsom. Vestas har siden begyndelsen af 2008 investeret betydelige ressourcer i at forbedre serviceorganisationens effektivitet og hermed vindkraftværkernes driftssikkerhed. Den gennemsnitlige tid mellem servicebesøgene i den enkelte mølle blev forbedret i 2009 sammenlignet med 2008, hvor den blev fordoblet. Vestas Performance & Diagnostics Centre overvåger løbende flere end vindmøller, i alt omkring MW, hvilket gør serviceorganisationen i stand til at foretage forebyggende udskiftninger og reparationer. Resultatet af omhyggelig planlægning af servicebesøg er forbedret drift og øget produktion og dermed en styrket indtjening for både kunderne og Vestas. Hver dag udvides antallet af vindmøller, der overvåges. Ultimo 2009 udgjorde disse møller 69 pct. af Vestas' samlede installerede kapacitet. Analyser af data fra møllerne, der samlet udgør verdens absolut største vindmøllepark, leverer samtidig input til design af opgraderingspakker, der afhængig af indgåede serviceaftaler, implementeres eller kan tilbydes i forbindelse med softwareopgraderinger på installerede møller. Den nyetablerede forretningsenhed Vestas Spare Parts & Repair understøtter alle Vestas' operationelle serviceenheder og vil bidrage til yderligere driftsoptimeringer og forbedringer af leveringstiderne for reservedele og reparationer. Enheden, der har det globale ansvar for forsyning af reservedele og reparation af hoved komponenter til Vestas' serviceorganisation, har hovedsæde i Randers og åbnede i årets løb afdelinger i Bristol, England, og i Barcelona, Spanien. I 2010 åbnes en serviceafdeling for repa rationer i Colorado, USA. Vestas forventer, at serviceforretningen vil vokse mindst lige så hurtigt som de øvrige aktiviteter. Implementering af SAP Vestas har nu introduceret Enterprise Resource Planningsystemet SAP i alle syv salgsforretningsenheder, samtlige koncernstabsfunktioner, Vestas Technology R&D og Vestas People & Culture. Implementeringen af SAP har gjort Vestas mere tilpasningsdygtig til en verden og et marked i konstant forandring. Ensartede og valide data har øget gennemsigtigheden afdelingerne imellem, øget videnbindingen og gjort Vestas i stand til at agere hurtigere og mere sikkert. Kvalitet Vestas sikrer og forbedrer løbende kvaliteten af produkter og service. Kvalitetsorganisationens struktur er designet til at sikre, at kvalitet indarbejdes i planlægningen af alle koncernens ydelser, og at defekter ikke når Vestas' kunder. Indsatsen styrkes nu med den nye koncernstabsfunktion, Group Quality. Vestas' kvalitetsledelsessystem sikrer desuden, at organisationen har opdaterede og stærke processer. Systemet auditeres, så alle dele af systemet undersøges mindst hvert tredje år. Patentering Beskyttelsen af de mange teknologier, der udvikles i Vestas, er af stor betydning for, at Vestas kan fastholde sin teknologiske førerposition i industrien, og er derfor et væsentligt bidrag til bevarelsen af den driftsmæssige frihed. Vestas øgede som i de foregående år også i 2009 sine investeringer på patentområdet, hvorfor antallet af nye patentansøgninger steg fra 153 i 2008 til 165 i Vestas har således siden 2005 mere end tidoblet antallet af nye patentansøgninger på årsbasis. Vestas forventer at fastholde det høje niveau i de kommende år. 020 Vestas årsrapport 2009

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

På trods. første ni. mia., som. med ca. grønne. mindst 5. Forventninger. risici. Dette er. udskyde. hertil, så. komponentpriser

På trods. første ni. mia., som. med ca. grønne. mindst 5. Forventninger. risici. Dette er. udskyde. hertil, så. komponentpriser Forventninger 2011 På trods af den makroøkonomiske usikkerhed og turbulensen på de d finansiellee markeder forventer Vestas fortsat en indgang af faste og ubetingede ordrer på 7.000-8.000 MW, derr nu ventes

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere