STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008"

Transkript

1 STUDIEORDNING 2006 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

2 Nærværende rettelsesblad indeholder ændringer for: 16 Psykolingvistik og Sprogtilegnelse Ændring af forløb: Psykolingvistik og Sprogtilegnelse II flyttes fra 5. semester til 6. semester 17 Pædagogik og Handicap Ændring af eksamensform: Pædagogik & Handicap I ændres fra bunden hjemmeopgave til portfolio-eksamen. Ændring af forløb: Pædagogik & Handicap II flyttes fra 5. semester til 6. semester 19 Projektorienteret Forløb Ændring af forløb: Det bundne projekt-forløb ændres fra 6. semester til 5. semester. Det valgfri projekt-forløb afholdes stadig i 6. semester. Ændring af betingelser for deltagelse i Projektorienteret Forløb. 20 BA-projekt Ændring af betingelser for deltagelse i valgfri del af Projektorienteret Forløb samt modtage vejledning i BA-projekt.

3 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt 2 Forløbsmodel for BA i Logopædi Introduktion til Audiologopædi * Disciplinansvarligt fakultet Beskr. i 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem Eksamens placering efter semester Humaniora Titel på undervisningsfag ECTSvægt Psykologi I Humaniora Psykologi II Humaniora Teoretisk og Anvendt Sprogvidenskab I * Teoretisk og Anvendt Sprogvidenskab II * Teoretisk og Anvendt Sprogvidenskab III * Teoretisk og Anvendt Sprogvidenskab IV * Humaniora ,5 Humaniora ,5 Humaniora Humaniora Anatomi og Fysiologi * Sundhedsvidenskab Videnskabsteori Sundhedsvidenskab Neurobiologi og Neurologi Sundhedsvidenskab

4 Medicinsk Audiologi Sundhedsvidenskab Sprog- og Talevanskeligheder m. klinik I Hum/Sund Valgfag ** Humaniora Pædagogik og Handicap I Humaniora Oto-rhino-laryngologi Sundhedsvidenskab Sprog- og Talevanskeligheder m. klinik II Psykolingvistik og Sprogtilegnelse II Humaniora Humaniora Pædagogik og Handicap II Humaniora Projektorienteret forløb I og II *** Hum/Sund og 6 15 BA projekt **** Hum/Sund Valgfri del knyttes til BA-projektet. * Disse prøver er identiske med førsteårsprøven. ** Studienævn for Audiologi og Logopædi udbyder Psykolingvistik og Sprogtilegnelse I som valgfag. Se nærmere under afsnit C og i 15 og 16. *** Forberedelsen til det projektorienterede forløb er væsentlig kortere sammenlignet med forberedelsen til en almindelig undervisningstime, hvilket resulterer i et højere antal praktiktimer end de 6 timer undervisningstimer, som er angivet i skemaet. Hertil findes en særlig beskrivelse af det projektorienterede forløb. **** Valgfri del af det projektorienterede forløb afprøves i forbindelse med BA-projektet (se eksamensoversigt). 3

5 3 Eksamensoversigt for Logopædi Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering ECTSvægt Beskr. i Introduktion til Audiologopædi * Hjemmeopgave Ingen 7-trinsskala 5 7 Psykologi I og II Mundtlig Ekstern 30 min. 7-trinsskala 10 8 Teoretisk og Anvendt Sprogvidenskab I * Afløsning Ingen B/IB 7,5 9 Teoretisk og Anvendt Sprogvidenskab II * Afløsning Ingen B/IB 7,5 9 Teoretisk og Anvendt Sprogvidenskab III og IV * Skriftlig Ekstern 5 timer 7-trinsskala 15 9 Anatomi og Fysiologi * Skriftlig Ingen 4½ timer 7-trinsskala Videnskabsteori Hjemmeopgave Intern B/IB 5 11 Neurobiologi og Neurologi Skriftlig Ekstern 4 timer 7-trinsskala Sprog- og talevanskeligheder m. Klinik I Mundtlig Ekstern 45 min 7-trinsskala Sprog- og talevanskeligheder m. Klinik II Mundtlig Ekstern 45 min 7-trinsskala Medicinsk Audiologi Skriftlig Ingen 2 timer 7-trinsskala 5 14 Valgfag ** Afhænger af det valgte fag Afhænger af det valgte fag Afhænger af det valgte fag Psykolingvistik og Sprogtilegnelse II Hjemmeopgave Ekstern 7-trinsskala

6 Pædagogik og Handicap I Portfolio Ingen B/IB 5 17 Pædagogik og Handicap II Mundtlig Ekstern 30 min. 7-trinsskala 5 17 Oto-rhino-laryngologi *** Mundtlig Ekstern 5 18 Projektorienteret Forløb (I) Hjemmeopgave Ingen B/IB Projektorienteret Forløb (II) Afløsning BI/B 5 **** 19 BA-projekt Hjemmeopgave Ekstern 7-trinsskala ECTS-points i alt: 180 * Fagene indgår i førsteårsprøven. Teoretisk og Anvendt Sprogvidenskab III og IV afprøves sammen. ** Studienævn for Audiologi og Logopædi udbyder Psykolingvistik og Sprogtilegnelse I som valgfag. Se nærmere under afsnit C og i 15 og 16. *** Afprøves sammen med Sprog- og talevanskeligheder med Klinik. Kan ikke eksamineres særskilt. **** Valgfri del af det projektorienterede forløb afprøves i forbindelse med BA-projektet. 5

7 16 Psykolingvistik og Sprogtilegnelse (Psycholinguistics and Language Acquisition) a. Undervisningens omfang: Psykolingvistik og Sprogtilegnelse I: 4 ugentlige timer i 3. semester. Vægtning 10 ECTS Psykolingvistik og Sprogtilegnelse II: 2 ugentlige timer i 6. semester. Vægtning: 5 ECTS b. Målbeskrivelse: Psykolingvistik og Sprogtilegnelse I: Den studerende skal kunne: redegøre for psykologiske, biologiske og psykolingvistiske mekanismer demonstrere indsigt i grundlæggende psykolingvistiske teorier og metoder med henblik på at kunne: beskrive, analysere og diskutere forskellige typer af sprogbrug hos børn og voksne beskrive normalt første sprogtilegnelsesforløb på dansk Psykolingvistik og Sprogtilegnelse II: Den studerende skal kunne: redegøre for udvalgte teorier om sprogtilegnelse med henblik at: teste teorier og metoder på autentiske sprogtilegnelsesdata inden for et eller flere lingvistiske delområder give konstruktiv formuleret faglig og metodisk kritik af de foreliggende analyser redegøre for sprogtilegnelsesforløb c. Undervisningsfagets indhold: Faget som helhed (del I og II) opbygger faglige, intellektuelle og praktiske kompetencer. Psykolingvistik og Sprogtilegnelse I: Undervisningen på 3. semester bibringer den studerende kendskab til sammenhænge mellem sprogbrug og underliggende psykologiske mekanismer involveret i sprog samt indsigt i udvalgte psykolingvistiske teorier og metoder. 6

8 Med udgangspunkt i en generel introduktion til psykolingvistiske forskningsparadigmer introduceres til de biologiske forudsætninger for sprog. I forløbet sammenlignes forskellige arters kommunikationssystemer, herunder forskellige mulighedsbetingelser for kommunikation. Der introduceres til teorier og undersøgelser om sprogperception og sprogproduktion i talesprog og skriftsprog; andetsprogstilegnelse eller særlige forudsætninger som følge af sygdom studeres særskilt. Der redegøres for kategorisering og repræsentation af det mentale leksikon. Psykolingvistik og Sprogtilegnelse II: Undervisningen på 5. semester bibringer den studerende faglige, intellektuelle og praktiske kompetencer inden for begge disse specialer. Med udgangspunkt i en generel introduktion til teorier om børnesprogstilegnelse og en gennemgang af naturalistiske, semi-naturalistiske og eksperimentelle metoder redegøres for tilegnelsen af og interaktionen mellem de lingvistiske delområder (lyd, leksikon, morfologi, syntaks, semantik, pragmatik og diskurs). Områder som individuel variation, kønsforskelle, sociale forskelle og tosprogethed inddrages. Der arbejdes med dele af det sproglige input, herunder betydningen af tale-henvendt-til-børn. Den narrative udvikling og den tidlige skriftsprogstilegnelse gennemgås. Der arbejdes selvstændigt med data for lingvistiske delområder. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning, øvelser, studiegrupper og e-læring. e. Pensum: f. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på BA-uddannelsens 3. og 5. semester (jf. karakterbekendtgørelsen). Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i 1. g. Eksamensbestemmelser: Psykolingvistik og Sprogtilegnelse I: Prøveform: Fri hjemmeopgave Sideomfang: sider Gruppeopgave: Mulig, maks. 3 studerende pr. gruppe. 5 sider ekstra pr. ekstra studerende 7

9 Censur: Intern Bedømmelse: 7-trinsskalaen Vægtning: 10 ECTS Psykolingvistik og Sprogtilegnelse II: Prøveform: Bunden hjemmeopgave uden vejledning. Der gives 3 uger til besvarelse af opgaven. Sideomfang: sider Gruppeopgave: Mulig, maks. 3 studerende pr. gruppe. 5 sider ekstra pr. ekstra studerende Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskalaen Vægtning: 5 ECTS 17 Pædagogik og Handicap (Pedagogy and Handicap) a. Undervisningens omfang: Pædagogik og Handicap I: 2 ugentlige timer i 4. semester. Vægtning: 5 ECTS Pædagogik og Handicap II: 2 ugentlige timer i 6. semester. Vægtning: 5 ECTS. b. Målbeskrivelse: Pædagogik og handicap I: Den studerende skal: redegøre for udvalgte psykologiske og specialpædagogiske teorier demonstrere indsigt i tilrettelæggelse af pædagogiske strategier med udgangspunkt i den enkeltes kommunikationshandicap vurdere hensigtsmæssighed og implikationer af de valgte pædagogiske strategier Pædagogik og handicap II: Den studerende skal: redegøre for udvalgte kommunikationsmodeller med relevans for den professionelle logopædiske samtale demonstrere indsigt i forskellige kommunikationsstrategier, herunder aktiv lytning, observation og vejledning formulere sig sprogligt hensigtsmæssigt i relation til personer med kommunikationshandicaps og deres familier 8

10 c. Undervisningsfagets indhold: Undervisningens referenceramme er International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) og dette klassifikationssystems handicapbegreb. Pædagogik og handicap I: I undervisningen gennemgås udvalgte psykologiske og specialpædagogiske teorier med relevans for den logopædiske praksis. Der er arbejdes med planlægning og udførelse af pædagogiske strategier i relation til forskellige grupper med kommunikationshandicaps. I undervisningen inddrages forholdet mellem teori og den logopædiske praksis centralt. Pædagogik og handicap II: Med udgangspunkt i videnskabelige paradigmer redegøres for forskellige mulige tilrettelæggelser af undervisnings- og vejledningsforløb i den logopædiske praksis såvel historisk som aktuelt. Der introduceres til forskellige kommunikationsmodeller og forskellige kommunikative strategier. I undervisningen indgår øvelser som træner den studerende i observation og vejledning med særlig opmærksomhed på den sproglige formidling i den logopædiske praksis. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsning og gruppeøvelser e. Pensum: f. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på BA-uddannelsens 4. og 5. semester (jf. karakterbekendtgørelsen). Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i 1. g. Eksamensbestemmelser: Pædagogik og Handicap I: Prøveform: Portfolio-eksamen. Hver studerende besvarer 6 kortere øvelser i en portfolio på e-learn. Alle opgaver skal være løst på et acceptabelt niveau inden for en nærmere angivet tidsfrist. Gruppeprøve: Nej Censur: Ingen Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Vægtning: 5 ECTS 9

11 Pædagogik og Handicap II Prøveform: Mundtlig prøve Varighed: 30 min. inkl. censur Forberedelse: 30 min. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler undtagen elektroniske Gruppeprøve: Nej Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskalaen Vægtning: 5 ECTS 19 Projektorienteret Forløb (Vocational training) a. Undervisningens omfang: I (bunden del): 5. semester. Vægtning 10 ECTS. II (valgfri del): 6. semester. Vægtning: 5 ECTS Den studerende skal have bestået Introduktion til Audiologopædi ( 7), Psykologi I og II ( 8), Teoretisk og Anvendt Sprogvidenskab I-IV ( 9), Anatomi & Fysiologi ( 19), Neurobiologi & Neurologi ( 12), Psykolingvistik & Sprogtilegnelse I ( 16), Sprog- og Talevanskeligheder I ( 13) Pædagogik & Handicap I ( 17) og Oto-rhino-laryngologi ( 18), samt være tilmeldt eksamen i Sprog- og Talevanskeligheder II ( 13) for at deltage i Projektorienteret Forløb b. Målbeskrivelse: Den studerende skal kunne undersøge klienter med tale-stemme og sprogvanskeligheder, samt vurdere vedkommendes behov for undervisning/behandling, herunder anvendelse af test og undervisningsmateriale. Den studerende skal selvstændigt kunne gennemføre et undervisnings/behandlingsforløb. Desuden skal den studerende kunne redegøre for pædagogiske overvejelser i forbindelse med undervisning/behandling. c. Undervisningsfagets indhold: Faget som helhed opbygger den praktiske logopædiske kompetence og forbindes med den teoretiske og metodiske logopædiske kompetence i BAprojektet. Forløbet foregår på et praktiksted, indholdet afhænger af mulighederne på det pågældende praktiksted, og omfatter såvel observation som selvstændig behandling/undervisning. 10

12 Mindst 33 % af projektforløbet afvikles inden for børneområdet og mindst 33 % inden for voksenområdet. De første 10 ECTS er et bundet forløb bestemt af den ansvarlige for det projektorienterede forløb. De sidste 5 ECTS af det projektorienterede forløb er knyttet til BA-projektet. I denne del har den studerende større valgfrihed. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Dels observation, dels skal den studerende forestå selvstændige funktioner i form af undersøgelser og/eller undervisning af klienter. e. Pensum: Afhænger af det valgte projekt. f. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på BA-uddannelsens 6. semester (jf. karakterbekendtgørelsen). Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i 1. g. Eksamensbestemmelser: Prøveform: Bunden hjemmeopgave Sideomfang: 8-10 sider Gruppeprøve: Nej Censur: Ingen Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Vægtning: 10 ECTS Den valgfrie del af det projektorienterede forløb afprøves i forbindelse med BA-projektet Vægtning: 5 ECTS 20 BA-projekt (BA Project) a. Undervisningens omfang: Selvstændigt projektarbejde på 6. semester. Vægtning: 15 ECTS Den studerende skal have bestået Introduktion til Audiologopædi ( 7), Psykologi I og II ( 8), Teoretisk og Anvendt Sprogvidenskab I-IV ( 9), 11

13 Anatomi & Fysiologi ( 19), Neurobiologi & Neurologi ( 12), Psykolingvistik & Sprogtilegnelse I ( 16), Sprog- og Talevanskeligheder I og II ( 13) Pædagogik & Handicap I ( 17) og Oto-rhino-laryngologi ( 18), samt være tilmeldt eksamen i Pædagogik & Handicap II ( 13) og Psykolingvistik & Sprogtilegnelse II ( 16) for at deltage i det valgfri Projektorienterede Forløb og modtage vejledning i BA-projektet. b. Målbeskrivelse: Den studerende skal demonstrere tilegnelse af grundlæggende teoretisk og metodisk viden, og den studerende skal formulere, analysere og diskutere en videnskabelig problemstilling med logopædisk relevans. I BA-projektet skal den studerende inddrage det projektorienterede forløb (jf. 19). c. Undervisningsfagets indhold: BA-projektet forener de faglige kvalifikationer og kompetencer med de praktiske kvalifikationer og kompetencer. Derfor skal BA-projektet behandle problemstillinger, der har forbindelse til både teori og praksis inden for det logopædiske område. Afhængigt af emnet skal der inddrages elementer af sprogvidenskabelig/ psykologisk og/eller sundhedsvidenskabelig og/eller logopædisk karakter i projektet Den valgfrie del af det projektorienterede forløb (jf. 19; 5 ECTS) skal knyttes til BA-projektet. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Selvstudium og vejledning e. Pensum: Afhænger af det valgte projekt. f. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på BA-uddannelsens 6. semester (jf. karakterbekendtgørelsen). Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i 1. g. Eksamensbestemmelser: Der prøves i den studerendes evne til selvstændigt at formulere, analysere og diskutere en videnskabelig problemstilling. 12

14 Prøveform: BA-projekt Sideomfang pr. studerende: sider. Ved fælles projekt udvides omfanget med 10 sider for hver ekstra studerende. Ved fælles projekt skal det klart fremgå, hvilket afsnit den enkelte studerende er ansvarlig for Sideomfang pr. studerende, resumé: 1 side Fremmedsprogligt resumé: Engelsk eller - efter aftale med vejleder et andet europæisk hovedsprog som fx tysk, fransk eller spansk Gruppeopgave: Gruppeopgave er mulig. Antal deltagere: Maks. 3 studerende pr. gruppe. Bedømmelsen er individuel Censur: Ekstern Afleveringsfrist: Fastsættes af vejleder efter aftale med censor senest 1. april Bedømmelse: 7-trinsskalaen Vægtning: 15 ECTS 13

15

16 Ikraftræden Nærværende Rettelsesblad har virkning fra forårssemestret Indstillet til godkendelse af Studienævn for Audiologi og Logopædi den 4. februar 2008 Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 28. august

Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2007 Audiologi med specialiseringer i Pædagogisk og Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI,

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG

STUDIEORDNING 2005 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG STUDIEORDNING 2005 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG OPDATERET I HENHOLD TIL NY KARAKTERBEKENDTGØRELSE

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG OPDATERET I HENHOLD TIL NY KARAKTERBEKENDTGØRELSE STUDIEORDNING 2006 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG OPDATERET I HENHOLD TIL NY KARAKTERBEKENDTGØRELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse)

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse) Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie (Åben Uddannelse) Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for det særligt tilrettelagte tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis)

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis) Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og arabisk 2011 samt bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 2011 Gælder for studerende indskrevet

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Audiologi med specialiseringer i Pædagogisk og Teknisk Audiologi ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2005 Audiologi med specialiseringer i Pædagogisk og Teknisk Audiologi ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 00 Audiologi med specialiseringer i Pædagogisk og Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG REVIDERET 006 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Logopædi STUDIEORDNING 2013 BACHELORUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2014

Logopædi STUDIEORDNING 2013 BACHELORUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2014 STUDIEORDNING 2013 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2014 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Rettelsesblad

Læs mere

UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET

UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING 2013 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

Audio logi STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK MED SPECIALISERING I TEKNISK AUDIOLOGI BACHELORUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2010

Audio logi STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK MED SPECIALISERING I TEKNISK AUDIOLOGI BACHELORUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2010 STUDIEORDNING 2009 Audio logi MED SPECIALISERING I TEKNISK AUDIOLOGI BACHELORUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 24.05.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 10. maj 2006 kl. 13.30 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelserne vedrører bestemmelserne om profileringsfag - øvrige

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014 Overgangsordning for kandidatuddannelsen med side i Filosofi (50 ECTS) 2011 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014, som har taget bachelortilvalg i filosofi iht. Studieordning 2009. Overgangsordningen

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Viden og beslutninger A. Mål og forudsætninger... 2 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel...

Læs mere

Studieordning Audiologi med specialiseringer i Pædagogisk og Teknisk Audiologi Bacheloruddannelsen centralt fag og tilvalg

Studieordning Audiologi med specialiseringer i Pædagogisk og Teknisk Audiologi Bacheloruddannelsen centralt fag og tilvalg Studieordning 2007 Audiologi med specialiseringer i Pædagogisk og Teknisk Audiologi Bacheloruddannelsen centralt fag og tilvalg 1 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning.

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning. Rettelsesblad til Studieordning for Master i Gymnasiepædagogik 2009, revideret 2012 Gælder for studerende der har påbegyndt uddannelsen i efteråret 2012 og senere Didaktik-linjen vedr. Gruppeprøver Rettelser

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr.

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 På 5. og 6. ester ændres forløbet, og enkelte discipliner har også fået

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2008 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE Tillægget for Propædeutisk sprogundervisning for religionsstuderende indeholder studieordninger for de propædeutiske

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Audiologi STUDIEORDNING 2009 ODENSE MED SPECIALISERING I TEKNISK AUDIOLOGI BACHELORUDDANNELSEN

Audiologi STUDIEORDNING 2009 ODENSE MED SPECIALISERING I TEKNISK AUDIOLOGI BACHELORUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2009 Audiologi MED SPECIALISERING I TEKNISK AUDIOLOGI BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET :52 FAGBESKRIVELSE. Amerikansk politik

DET HUMANISTISKE FAKULTET :52 FAGBESKRIVELSE. Amerikansk politik DET HUMANISTISKE FAKULTET 24-12-2017 05:52 FAGBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse Fagnummer Fagtitel Ansvarligt studienævn Udbudssteder Niveau Udbudsterminer Varighed Overordnet målbeskrivelse Målbeskrivelse

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Pædagogisk Audio logi

Pædagogisk Audio logi STUDIEORDNING 2011 Pædagogisk Audio logi BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faglig del

Indholdsfortegnelse. Faglig del Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i pædagogik A. Mål og forudsætninger... 3 Adgangskrav... 5 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel... 7 Eksamensoversigt...

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2009 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen

Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen Tanken bag det projektorienterede forløb er, at du som studerende får (mere) praksiserfaring inden for det audiologiske/logopædiske område. Det

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 20 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelserne er markeret med understregning. 14. Historisk formidling f. ksamen ændres

Læs mere

Audiologi STUDIEORDNING 2013 BACHELORUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2014

Audiologi STUDIEORDNING 2013 BACHELORUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2014 STUDIEORDNING 2013 Audiologi BACHELORUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2014 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK 1 Rettelsesblad

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Audiologopædi ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN OVERGANGSORDNING

STUDIEORDNING 2005 Audiologopædi ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN OVERGANGSORDNING STUDIEORDNING 2005 Audiologopædi KANDIDATUDDANNELSEN OVERGANGSORDNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Audiologopædi Logopædi-spor ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING 2008 Audiologopædi Logopædi-spor ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING 2008 Audiologopædi Logopædi-spor KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR audiologi og logopædi, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 På 5. og 6. ester ændres forløbet, og enkelte discipliner har også fået justeret

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013.

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelser vedr. bacheloruddannelsen i dansk: Rettelserne er understreget. 22.

Læs mere

Studieordning for faget LOGOPÆDI

Studieordning for faget LOGOPÆDI Studieordning for faget LOGOPÆDI Logopædi er et tværfagligt studium der kvalificerer til arbejdet som logopæd med børns og voksnes sprog- og talevanskeligheder. Logopædi er således en praktisk orienteret

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi mandag den 26.

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi mandag den 26. SYDDANSK UNIVERSITET almo Studienævn for Audiologi og Logopædi 28.01.15 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi mandag den 26. januar 2015 Til stede: Ågot Møller Grøntved, Malene Nørskov

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØST-STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Bacheloruddannelsen Logopædi 2015 rev og rev DET HUMANISTISKE FAKULTET

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Bacheloruddannelsen Logopædi 2015 rev og rev DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Bacheloruddannelsen Logopædi 2015 rev. 2016 og rev. 2017 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Faglig del... 4 I. Bestemmelser

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Audiologopædi. Logopædispor STUDIEORDNING 2008 ODENSE MED RETTELSESBLAD 2010

Audiologopædi. Logopædispor STUDIEORDNING 2008 ODENSE MED RETTELSESBLAD 2010 STUDIEORDNING 2008 Audiologopædi Logopædispor kandidatuddannelsen MED RETTELSESBLAD 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Pædagogisk Audiologi STUDIEORDNING 2011 BACHELORUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2013

Pædagogisk Audiologi STUDIEORDNING 2011 BACHELORUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2013 STUDIEORDNING 2011 Pædagogisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2013 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Rettelsesblad

Læs mere

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget.

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget. Rettelsesblad til Studieordning for Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 2015 Gælder kun for studerende indskrevet pr. 1. september 2015 og kun for undervisning i foråret 2016 26. It-pædagogik udgår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faglig del

Indholdsfortegnelse. Faglig del Studieordning for kandidatuddannelserne i engelsk i Kolding: kandidatuddannelsen i engelsk, international linie, kandidatuddannelsen med centralt fag i engelsk, gymnasielinien, og kandidatuddannelsen med

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Audiologopædi ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN OVERGANGSORDNING OPDATERET I HENHOLD TIL NY KARAKTERBEKENDTGØRELSE

STUDIEORDNING 2005 Audiologopædi ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN OVERGANGSORDNING OPDATERET I HENHOLD TIL NY KARAKTERBEKENDTGØRELSE STUDIEORDNING 2005 Audiologopædi KANDIDATUDDANNELSEN OVERGANGSORDNING OPDATERET I HENHOLD TIL NY KARAKTERBEKENDTGØRELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

Organisatorisk Kommunikation TILVALG

Organisatorisk Kommunikation TILVALG STUDIEORDNING 2011 Organisatorisk Kommunikation TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

Audiologopædi STUDIEORDNING 2011 KANDIDATUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2013

Audiologopædi STUDIEORDNING 2011 KANDIDATUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2013 STUDIEORDNING 2011 Audiologopædi KANDIDATUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2013 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Rettelsesblad 2013

Læs mere

Audiologopædi STUDIEORDNING 2011 ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN

Audiologopædi STUDIEORDNING 2011 ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2011 Audiologopædi KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009

Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009 Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009 Filosofi- Kandidattilvalg 50 ECTS Ændringer i 34 e) og g), 35 e) og g), 38 e) og g), 39 e) og g). Etik og Politisk filosofi Moral Philosophy and Political

Læs mere

Rettelsesblad til. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014 og senere

Rettelsesblad til. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i international virksomhedskommunikation med engelsk og tysk og et fremmedsprog, it og webkommunikation 2013, revideret 2014 Gælder for studerende indskrevet pr.

Læs mere

Pædagogisk Audiologi STUDIEORDNING 2013 BACHELORUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2014

Pædagogisk Audiologi STUDIEORDNING 2013 BACHELORUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2014 STUDIEORDNING 2013 Pædagogisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2014 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Eksempler på målbeskrivelser:

Eksempler på målbeskrivelser: Det Humanistiske Fakultet 17. januar 2007 Eksempler på målbeskrivelser: - Dansk Virksomhedskommunikation og Tekstforfatning - Retorik og IT-pædagogik - Historiebrug og historieformidling - Europa i verden

Læs mere

Audiologopædi STUDIEORDNING 2011 KANDIDATUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2014

Audiologopædi STUDIEORDNING 2011 KANDIDATUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2014 STUDIEORDNING 2011 Audiologopædi KANDIDATUDDANNELSEN MED RETTELSESBLAD 2014 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Rettelsesblad 2014

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger

Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger Rettelserne vedrører 16, 17, 23, 5 forløbsmodel spansk/tysk-retningen, engelsk retningen samt flere fagbeskrivelser.

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

5 b REGLER FOR UDLANDSOPHOLD DET 3. ÅR PÅ ARABISKRETNINGEN

5 b REGLER FOR UDLANDSOPHOLD DET 3. ÅR PÅ ARABISKRETNINGEN RETTELSESBLAD VEDR. SAMDREVNE FAG I ARABISK. Ikrafttræden pr. 1. september 2013 Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 19. august 2013 Gældende fra den 1. september 2013 for alle studerende

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin DET HUMANISTISKE FAKULTET 2015 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for kurserne i propædeutisk sprogundervisning....

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webteknologi. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2008

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webteknologi. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2008 Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i Webteknologi Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2008 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webteknologi A.

Læs mere

Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens placering i semester semester semester semester** semester**

Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens placering i semester semester semester semester** semester** Studieordning 2006 revideret 2008 for BA Design og kulturøkonomi Rettelsesblad til 4 Bacheloruddannelsens centrale fag forløbsmodel Godkendt af studienævnet for dansk, engelsk og design den 28.1. 2009

Læs mere

Amerikanske Studier STUDIEORDNING 2007 ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN

Amerikanske Studier STUDIEORDNING 2007 ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2007 Amerikanske Studier KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Forord De fleste danskere har en

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Bacheloruddannelsen Logopædi 2017 DET HUMANISTISKE FAKULTET

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Bacheloruddannelsen Logopædi 2017 DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Bacheloruddannelsen Logopædi 2017 DET HUMANISTISKE FAKULTET Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Faglig del... 4 I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen i

Læs mere