STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN"

Transkript

1 STUDIEORDNING 2009 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

2 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i pædagogik A. Mål og forudsætninger... 3 Adgangskrav... 5 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel... 7 Eksamensoversigt... 8 C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget... 9 II. Beskrivelse af uddannelsens discipliner A. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Professionsteori Vidensteori Uddannelse og læring i et modernitetsperspektiv Læringsteori I Læringsteori i pædagogisk belysning II Åbent fag Kommunikationsteori og interkulturel pædagogik Teori og metode til forskning- og udviklingsarbejde I Teori og metode til forskning- og udviklingsarbejde II Valgfag Organisation og ledelse Didaktik og faglighed Speciale III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Almen del IV. Fællesbestemmelser... 31

3

4 I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen pædagogik I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne udbydes kandidatuddannelsen i pædagogik. A. Mål og forudsætninger 1. Kandidatuddannelsen i pædagogik Kandidatuddannelsen i pædagogik er et fuldtidsstudium, der udgør 120 ECTS. Formålet med uddannelsen er at give den studerende en række fagspecifikke og fagrelaterede kompetencer herunder fælles humanistiske kompetencer. Kandidatuddannelsen repræsenterer den fulde faglige udbygning af den studerendes samlede studieforløb. Den færdige kandidat vil have opnået faglige og erhvervsmæssige kompetencer, der kvalificerer den studerende til at varetage et bredt spektrum af erhvervsfunktioner. Enhver kandidatuddannelse giver adgang til at søge ind på en ph.d.-uddannelse. Uddannelsen stræber mod følgende kompetencemål for den studerende: Generelle kompetencemål: Den studerende skal: 1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem 2. kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder 3

5 3. kunne udvælge og systematisere kompleks viden og data samt udvælge og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet 4. kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder 5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 6. kunne argumentere på et holdbart videnskabeligt grundlag 7. kunne indgå i en faglig dialog 8. have et klart fokus og sammenhæng i løsning af opgaver 9. tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi 10. anvende et sprog skriftligt og/eller mundtligt der er emneorienteret, præcist og korrekt 11. formidle et komplekst stof, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper 12. kunne indgå i et samarbejde, herunder kunne modtage kritik af eget arbejde og give konstruktiv kritik til andre 13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia 14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig formidling 15. kunne forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog 16. kunne formulere sig om faglige emner på et fremmedsprog. Fagspecifikke kompetencemål: De fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed og opdeles i faglige, intellektuelle og praktiske kompetencemål i henhold til den danske kvalifikationsnøgle. Faglige kompetencer: Den studerende skal kunne demonstrere et bredt teoretisk vidensfundament på basis af nyere forskning inden for pædagogik, viden og læring forholde sig kritisk reflekterende til den særlige kobling mellem teori og praksis der karakteriserer pædagogiske vidensformer forholde sig selvstændigt diskuterende og vurderende til feltets teorier og metoder forbinde analyse og refleksion i tilgangen til pædagogisk teori og praksis 4

6 demonstrere indsigt i det pædagogiske forskningsfelt og i forlængelse heraf at forholde sig kritisk vurderende til teori- og metodespørgsmål i relation til pædagogisk forskning og udvikling. Intellektuelle kompetencer: Den studerende skal kunne formulere og analysere pædagogiske problemstillinger selvstændigt, systematisk og kritisk gennem anvendelse af videnskabelig metode kommunikere om pædagogiske problemstillinger både med specialister, praktikere og udenforstående reflektere lærings- og udviklingsstrategier som en del af sin faglighed selvstændigt fortsætte egen kompetenceudvikling og specialisering. Praktiske kompetencer: Den studerende skal kunne gennemskue og håndtere komplicerede problemer i relation til undersøgelse og udvikling af det pædagogiske praksisfelt anvende teorier om læring og interkulturel dialog i refleksion over egen praksis. Kandidatuddannelsen i pædagogik består af konstituerende fag på 80 ECTS, heraf 70 ECTS særfag og 10 ECTS åbne fag valgfag på 10 ECTS kandidatspeciale på 30 ECTS. 2. Adgangskrav: Adgangskravet er en relevant bachelor- eller professionsbachelorgrad. Bacheloruddannelsens specialiseringer og den studerendes faglige kompetencer er afgørende. Således vil optaget afhænge af en reel vurdering og eventuelt forudsætte et supplerende modul. Direkte adgang forudsætter en faglig viden på bachelorniveau inden for et eller flere af de følgende områder: Psykologi, pædagogik, udviklingsteori, erkendelsesteori, læringsteori, innovation, kommunikationsteori eller sprogudvikling på mindst 30 ECTS. 5

7 Der gives således adgang for en række bachelorer med relevante specialiseringer eller tilvalg, men følgende bacheloruddannelser opfylder umiddelbart betingelserne i forhold til uddannelsens sigte og giver således direkte adgang: Audiologi BA i sprog og kommunikation BA i sproglig og kulturel formidling Filosofi Idehistorie Informationsvidenskab Logopædi-talepædagogik Psykologi Pædagogik Øvrige akademiske bachelorer og professionsbachelorer eksempelvis sygeplejersker, bibliotekarer, fysio- og ergoterapeuter og socialrådgivere samt lærer- og pædagogbachelorer optages under forudsætning af, at der sker en faglig supplering inden for videnskabsteoretiske og fagrelevante discipliner udbudt af et universitet eller en højere læreanstalt med forskningsbaseret undervisning. Undtaget er professionsbachelorer, der efter ansøgning og på baggrund af en individuel vurdering af dokumenteret tilsvarende niveau, kan opnå dispensation. 3. Titel Kandidatuddannelsen i pædagogik giver ret til betegnelsen cand.mag. (candidatus/candidata magisterii) i pædagogik. Master of Arts (MA) in Education. 6

8 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel Placering af undervisning og eksamen 4. Kandidatuddannelsen i pædagogik (120 ECTS) Undervisningsfag Beskr. i Undervisningens placering (ugentligt antal timer) 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. Eksamens Placering (Efter periode) Åbne fag Titel på undervisningsfag Disciplinansvar Særfag Projektorienteret forløb Professionsteori 9. IFPR 6 (½ sem.) Medio 1. sem. x 10 Vidensteori 10. IFPR 6 (½ sem.) 1. sem. x 10 ECTSvægt Uddannelse og læring i et moder-nitetsperspektiv 11. IFPR 3 1. sem. x 10 Læringsteori I 12. IFPR 6 (½ sem.) Medio 2. sem. x 10 Læringsteori i pædagogisk belysning II 13. IFPR 6 (½ sem.) 2. sem. x 10 Åbent fag 14. IFPR x 2. sem. x 10 Teori og metode til forsknings- og udviklingsarbejde I Teori og metode til forsknings- og udviklingsarbejde II 16. IFPR 6 (½ sem.) Medio 3. sem. x IFPR 6 (½ sem.) 3. sem. x 10 Valgfag 18. IFPR x 3. sem. x 10 Speciale 21. IFPR x 4. sem. x 30 7

9 Eksamensoversigt 5. Kandidatuddannelsen i pædagogik (120 ECTS) Prøve, henvisninger m.v. Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering ECTSvægt Beskr. i Professionsteori Hjemmeopgave Intern 8 dage Bestået/ikke bestået Vidensteori Hjemmeopgave Ekstern 1 måned 7-trinsskala Uddannelse og læring i et modernitetsperspektiv Hjemmeopgave Intern 3 dage Bestået/ikke bestået Læringsteori I Hjemmeopgave Intern 8 dage 7-trinsskala Læringsteori i pædagogisk belysning II Hjemmeopgave Ekstern 1 måned 7-trinsskala Åbent fag Teori og metode til forsknings- og udviklingsarbejde I Teori og metode til forsknings- og udviklingsarbejde II Valgfag Afhænger af de udbudte fag Undervisningsdeltagelse Hjemmeopgave og mundtlig prøve Afhænger af det valgte fag Afhænger af de udbudte fag Afhænger af de udbudte fag Afhænger af de udbudte fag Ingen Bestået/ikke bestået Ekstern 1 måned 7-trinsskala Afhænger af det valgte fag Afhænger af det valgte fag Afhænger af det valgte fag Speciale Kandidatspeciale Ekstern 7-trinsskala ECTS-points i alt: 120 8

10 C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget 6. Fællesbestemmelser I Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser, jfr. studieordningens afsnit IV findes definitioner af ECTS ( 26) Typeenheder ( 28) Normalsider ( 27) Endvidere er der bl.a. fastsat regler om Kandidatspeciale ( 16) Resumé i forbindelse med bachelorprojekt og kandidatspeciale ( 17) Individuelle prøver ( 10) Interne og eksterne prøver ( 6) Stave- og formuleringsevne ( 9) Eksamenssprog ( 11) Webhenvisninger i specialer og andre skriftlige hjemmeopgaver ( 18) Regler for afholdelse af reeksamen og sygeeksamen ( 13) Regler for studieaktivitet ( 31) 7. For skriftlige eksaminer, der kan afholdes på computer gælder»det Humanistiske Fakultets regelsæt for skriftlige eksaminer med anvendelse af de studerendes egne computere: ion/intern%20information/materialesamling.aspx» Det Humanistiske Fakultets regelsæt for skriftlige eksaminer med anvendelse af universitetets computere, ion/intern%20information/materialesamling.aspx 8. Projektorienteret forløb Der er mulighed for at få merit for valgfaget på baggrund af et projektorienteret forløb. 9

11 Reglerne for meritoverførsel af et projektorienteret forløb er følgende: Studerende, der har skaffet sig en praktikplads, kan søge studienævnet om at få meritoverført det projektorienterede forløb. Det skal klart fremgå af ansøgningen, hvad det faglige indhold er, og hvilken relevans dette indhold har for uddannelsens overordnede formål. Det skal endvidere fremgå, at virksomheden har godkendt forløbet. Der indgås en aftale mellem studienævnet, den studerende og praktikværten. Der udpeges blandt fagets videnskabelige personale en vejleder, som er fagligt tilsynsførende. Vejlederen skal i rimeligt omfang (dette afgøres af studienævnet) vejlede den pågældende studerende i forbindelse med det projektorienterede forløb. Vejlederen vil typisk også være eksaminator for den studerendes rapport. Studienævnet kan i særlige tilfælde og efter konkret vurdering dispensere fra ovenstående. Den studerende skal ved afslutning af det projektorienterede forløb aflevere en rapport på normalsider eksklusive bilag til studienævnet. Opgaven skal dokumentere at det faglige indhold, som den studerende har påberåbt sig i ansøgning om det projektorienterede forløb, har været tilfredsstillende. Studienævnet udpeger en eksaminator til at bedømme rapporten. Rapporten bedømmes bestået/ikke bestået. Såfremt rapporten bedømmes til ikke bestået, kan det projektorienterede forløb ikke meritoverføres. 10

12 II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Kandidatuddannelsen, 120 ECTS Særfag 9. Professionsteori (Theories of Professions) a. Undervisningens omfang 6 ugentlige timer i ½ semester. Vægtning: 10 ECTS b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne redegøre for og reflektere over forskellige professionsteorier anvende teorierne til kritisk analyse af professionsudvikling i forskellige kontekster c. Undervisningsfagets indhold Der undervises i forskellige professionsteorier og i teorier om professionsudvikling. Forskellige professionsteknologier diskuteres. Teorierne anvendes til analyser af professionel praksis, kompetenceudvikling og pædagogisk praksis, samt til analyse af forskellige professioners kulturelle og faglige identitet og deraf følgende repertoirer. d. Undervisnings- og arbejdsformer Forelæsninger, studenteroplæg, analyser, arbejde med cases og øvelser. e. Pensum 600 sider. f. Bedømmelseskriterier: Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på kandidatuddannelsens 1. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerende lever op til målbeskrivelsen. Der lægges i bedømmelsen vægt på i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i 1 særlig punkt

13 g. Eksamensbestemmelser Eksamen er placeret umiddelbart efter undervisningens afslutning. Prøveform: mundtligt oplæg med udgangspunkt i pensum og efterfølgende hjemmeopgave på baggrund af det mundtlige oplæg Sideomfang pr. studerende: max. 10 normalsider ekskl. bilag Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja, max. 3 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer Censur: Intern Bedømmelse: Bestået/ikke-bestået Vægtning: 10 ECTS 10. Vidensteori (Theories of Knowledge) a. Undervisningens omfang 6 ugentlige timer i ½ semester. Vægtning: 10 ECTS b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne demonstrere forståelse og overblik over forskellige teorier om vidensformer, herunder samspillet mellem forskellige vidensformer i forskellige praksissammenhænge analysere pædagogisk praksis og kompetenceudvikling i specifikke kontekster i forhold til de professionelles anvendelse af forskellige former for viden c. Undervisningsfagets indhold Forskellige vidensteorier introduceres og diskuteres, teorier om eksplicit og implicit viden, om logisk videnskabelig viden i forhold til narrativ viden, og om kreativ viden og innovation. Endvidere undervises i professionsteorier, professionsudvikling. Forskellige professionsteknologier diskuteres. Teorierne anvendes til analyser af professionel praksis, kompetenceudvikling og pædagogik praksis, samt til analyse af forskellige professioners kulturelle og faglige identitet og deraf følgende repertoirer. d. Undervisnings- og arbejdsformer Forelæsninger, studenteroplæg, analyser, arbejde med cases og øvelser. 12

14 e. Pensum 600 sider. f. Bedømmelseskriterier: Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på kandidatuddannelsens 1. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerende lever op til målbeskrivelsen. Der lægges i bedømmelsen vægt på i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i 1 særlig punkt 1-8. g. Eksamensbestemmelser Den studerende udformer petitum og problemformulering som efterfølgende godkendes af eksaminator senest en måned før afleveringsfristen. Prøveform: Fri hjemmeopgave Sideomfang pr. studerende: 10 Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja, max. 3 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10 ECTS 11. Uddannelse og læring i et modernitetsperspektiv (Education and Learning in a Contemporary Context) a. Undervisningens omfang 3 ugentlige timer i 1. semester. Vægtning: 10 ECTS b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne redegøre for uddannelsessociologiske teorier om sammenhængen mellem uddannelse og samfundsudvikling demonstrere forståelse af de krav og udfordringer til uddannelse og læring, som institutioner og individer står overfor i et regionalt, nationalt og globalt perspektiv forholde sig diskuterende og vurderende til teorierne 13

15 bruge teorier til at foretage kritiske analyser af den faktiske uddannelsespraksis inden for konkrete områder formidle uddannelsessociologisk viden til fagfæller. c. Undervisningsfagets indhold Der præsenteres uddannelsessociologiske teorier om de samfundsmæssige sammenhænge og udviklingstendenser i et samfund, som i stigende grad præges af globalisering og vidensøkonomi. Teorier om den samfundsmæssige baggrund for livslang læring præsenteres, og fortolkninger af begrebet diskuteres. Forskellige uddannelsespolitiske aktørers roller og diskurser behandles, og redskaber til styring af uddannelserne, såsom benchmarking, best practice og evaluering, præsenteres. d. Undervisnings- og arbejdsformer Forelæsninger, studenteroplæg, workshops og gruppearbejde. e. Pensum 800 sider. f. Bedømmelseskriterier: Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på kandidatuddannelsens 1. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerende lever op til målbeskrivelsen. Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i 1, særligt punkt 1-2, 4-6 og g. Eksamensbestemmelser: Opgaven har karakter af en tre dages prøve, hvor de studerende udfærdiger en skriftlig opgave. Prøveform: Fri hjemmeopgave Sideomfang pr. studerende: max. 8 normalsider ekskl. bilag Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja, max. 3 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuel bedømmelse. Censur: Intern Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Vægtning: 10 ECTS 14

16 12. Læringsteori I (Theories of Learning I) a. Undervisningens omfang: 6 ugentlige timer i ½ semester. Vægtning: 10 ECTS. b. Målbeskrivelse: Den studerende skal kunne redegøre for forskellige læringsteorier diskutere læringsteorier kritisk og i relation til hinanden c. Undervisningsfagets indhold Neuropsykologiske, kognitive, sociale og relationelle læringsteorier præsenteres. Også grænselæring, læring i tværfagligt samarbejde og i tværprofessionelt samarbejde inddrages. Læringsperspektiverne knyttes til teorier om kompetenceudvikling. Endvidere behandles teorier om biografisk læring i forskellige kontekster, læring i relation til vejledning og samspillet mellem individuel og organisatorisk læring. d. Undervisnings- og arbejdsformer Forelæsninger, studenteroplæg, workshops og gruppearbejde. e. Pensum 600 sider. f. Bedømmelseskriterier Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på kandidatuddannelsens 2. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerende lever op til målbeskrivelsen. Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i 1, særligt punkt 1-6 og g. Eksamensbestemmelser Den studerende udformer petitum og problemformulering som efterfølgende godkendes af eksaminator senest en måned før afleveringsfristen. Eksamen er placeret umiddelbart efter undervisningens afslutning. Prøveform: Fri hjemmeopgave Sideomfang pr. studerende: max. 10 normalsider ekskl. bilag 15

17 Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja, max. 3 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer Censur: Intern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10 ECTS 13. Læringsteori i pædagogisk belysning II (Theories of Learning II) a. Undervisningens omfang: 6 ugentlige timer i ½ semester. Vægtning: 10 ECTS. b. Målbeskrivelse: Den studerende skal kunne redegøre for relevansen af forskellige teorier i forhold til en given problemstilling analysere cases gennem inddragelsen af læringsteori og pædagogiske refleksioner anvende læringsteoretisk og pædagogisk refleksion på egen faglighed c. Undervisningsfagets indhold Læringsteorierne fra læringsteori I analyseres i forhold til specifikke pædagogiske cases med henblik på at befordre den studerendes pædagogiske refleksioner og det læringsmæssige udbytte i forskellige pædagogiske kontekster d. Undervisnings- og arbejdsformer Forelæsninger, studenteroplæg, workshops og gruppearbejde. e. Pensum 600 sider. f. Bedømmelseskriterier Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på kandidatuddannelsens 2. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerende lever op til målbeskrivelsen. Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i 1, særligt punkt 1-6 og

18 g. Eksamensbestemmelser Den studerende udformer petitum og problemformulering som efterfølgende godkendes af eksaminator senest en måned før afleveringsfristen. Prøveform: Fri hjemmeopgave Sideomfang pr. studerende: max. 10 normalsider ekskl. bilag Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja, max. 3 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10 ECTS 14. Åbent fag (Open course) a. Undervisningens omfang Undervisningen ligger i 2. semester. Vægtning: 10 ECTS b. Målbeskrivelse Den studerende skal uddybe sit kendskab til områder med relevans for kommunikationsteori og interkulturel pædagogik. c. Undervisningsfagets indhold Det åbne fag omfatter undervisning inden for et nærmere afgrænset emne eller felt inden for kommunikationsteori og interkulturel pædagogik. Faget skal være godkendt af studienævnet. Studienævn for Pædagogik udbyder åbent fag beskrevet i 15. d. Undervisnings- og arbejdsformer Afhænger af de udbudte fag. e. Pensum Afhænger af de udbudte fag. f. Bedømmelseskriterier Afhænger af de udbudte fag. 17

19 g. Eksamensbestemmelser Afhænger af de udbudte fag. Åbent fag udbudt af studienævn for Pædagogik: 15. Kommunikationsteori og interkulturel pædagogik (Communication Theory and Intercultural Learning) a. Undervisningens omfang 3 ugentlige timer i 2. semester. Vægtning: 10 ECTS b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne redegøre for forskellige human- og samfundsvidenskabelige kommunikationsteorier forbinde kommunikationsteori med teorier om sprogmøder og kulturmøder analysere pædagogisk kommunikation i interkulturelt perspektiv reflektere over relevante cases i lyset af nyere forskning i kulturmøder konstruere handlescenarier med udgangspunkt i viden om kommunikation og interkulturel pædagogik teoretisk og praktisk udvikle kompetencer til interkulturel dialog i pædagogisk praksis. c. Undervisningsfagets indhold Forskellige human- og samfundsvidenskabelige kommunikationsteorier studeres og sættes i perspektiv til forskning i interkulturel pædagogik. Teori om sprogmøder og kulturmøder lægges til grund for analyser af pædagogisk praksis i forskellige sammenhænge. Den analytiske tilgang forbindes med praktisk refleksion og konstruktion af scenarier for mulig handling. De studerende trænes i formidling af analyser og refleksioner til såvel akademiske som professionelle modtagergrupper. d. Undervisnings- og arbejdsformer Forelæsninger, studenteroplæg, workshops med fokus på opgaveprojekter og gensidig kritik. e. Pensum 800 sider. 18

20 f. Bedømmelseskriterier Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på kandidatuddannelsens 3. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerende lever op til målbeskrivelsen. Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i 1, særligt punkt 1-4, 7-9, g. Eksamensbestemmelser Prøveform: Mundtlig prøve på baggrund af synopsis Synopsis: Sideomfang pr. studerende: max. 8 normalsider ekskl. bilag Flere studerende kan bidrage til synopsis: Nej Mundtlig prøve: Varighed pr. studerende: 30 min Forberedelse: Nej Hjælpemidler: Tilladt Censur: Intern Bedømmelse: 7-trinsskala. Vægtning: 10 ECTS 16. Teori og metode til forsknings- og udviklingsarbejde I (Research and Development work Theories and Methodologies I) a. Undervisningens omfang 6 ugentlige timer i ½ semester på 3. semester. Vægtning: 10 ECTS. b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne redegøre for og forsøgsvist afprøve forskellige metoder til forsknings- og udviklingsarbejde c. Undervisningsfagets indhold Metoder til forsknings og udviklingsarbejde introduceres, herunder metoder vedrørende forskellige former for empirisk forskning. d. Undervisnings- og arbejdsformer Forelæsninger, studenteroplæg, arbejde med cases og øvelse, mindre gruppe- og projektarbejde. 19

21 e. Pensum 600 Sider. f. Bedømmelseskriterier: Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på kandidatuddannelsens 3. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerende lever op til målbeskrivelsen. Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i paragraf 1, særlig punkt 1-8, 13 og 15. g. Eksamensbestemmelser: Prøven aflægges ved undervisningsdeltagelse. Hermed forudsættes aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver, etc). Underviseren specificerer ved undervisningens start, hvad der forstås ved aktiv deltagelse, herunder hvor mange opgaver der skal udarbejdes. Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 80 % af de udbudte timer. Med tilfredsstillende forstås, at de skriftlige oplæg og opgaver bedømmes til bestået. Prøveform: Undervisningsdeltagelse Censur: Ingen Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Vægtning: 10 ECTS Reeksamen: Fri hjemmeopgave Omfang pr. studerende: 15 normalsider ekskl. bilag Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja, max. 3 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Censur: Intern Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Vægtning: 10 ECTS 17. Teori og metode til forsknings- og udviklingsarbejde II (Research and Development work Theories and Methodologies II) a. Undervisningens omfang 6 ugentlige timer i ½ semester på 3. semester. Vægtning: 10 ECTS. 20

22 b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne redegøre for teorier og metoder til forsknings- og udviklingsarbejde, herunder teorier og metoder vedrørende evaluering, videndeling og valorisering kunne analysere relevante problemstillinger i et forsknings- og udviklingsperspektiv kunne forholde sig analytisk og kritisk reflekterende til forsknings- og udviklingsarbejde diskutere og vurdere relevansen af forskellige teorier og metoder i forhold til en given problemstilling kunne begrunde og reflektere over valg af bestemte teorier og metoder i relation til udvikling af praksis kunne formidle dennes undersøgelse til fagfæller. kunne demonstrere inddragelse af kandidatuddannelsens discipliner i det konkrete projekt. c. Undervisningsfagets indhold Metoder til forsknings- og udviklingsarbejde introduceres, herunder metoder vedrørende forskellige former for empirisk forskning. d. Undervisnings- og arbejdsformer Forelæsninger, studenteroplæg, arbejde med cases og øvelse, mindre gruppe- og projektarbejde. e. Pensum 600 Sider. f. Bedømmelseskriterier: Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på kandidatuddannelsens 3. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerende lever op til målbeskrivelsen. Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i paragraf 1, særlig punkt 1-8, 13 og 15. g. Eksamensbestemmelser: Den studerende udformer petitum og problemformulering som efterfølgende godkendes af eksaminator senest en måned før afleveringsfristen for den skriftlige opgave. 21

23 Prøveform: Fri hjemmeopgave med mundtlig prøve Fri hjemmeopgave: Sideomfang pr. studerende: Max. 20 normalsider ekskl. bilag Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja, max. 3 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Individuel mundtlig prøve: Varighed: 30 min. inkl. censur. Forberedelse: Nej Hjælpemidler: Tilladt Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskala. Der gives én samlet karakter for hjemmeopgave og mundtlig prøve. Vægtning: 10 ECTS Valgfag 18. Valgfag (Elective) a. Undervisningens omfang: Vægtning: 10 ECTS. b. Målbeskrivelse: Den studerende skal uddybe sit kendskab til områder med relevans for pædagogik; og opnå en bredere kompetence herindenfor. Mere specielle mål er afhængige af de udbudte fag. c. Undervisningens indhold Valgfag omfatter undervisning inden for et nærmere afgrænset emne eller felt inden for kandidatuddannelsens fagområde. Disciplinen skal være godkendt af studienævnet. Valgfag kan principielt tages ved en hvilken som helst højere læreanstalt i Danmark eller udlandet, når blot indholdet er af relevans for området pædagogik. 22

24 Hvis en studerende ønsker at tage et valgfag ved en anden højere læreanstalt eller et andet studienævn ved SDU, skal vedkommende henvende sig til studienævnet for Pædagogik og sikre sig, at valgfaget kan godkendes. Valgfaget kan afvikles som et projektorienteret forløb jf. 8. Studienævn for Pædagogik udbyder valgfag beskrevet i 19 og 20. d. Undervisnings- og arbejdsformer Afhænger af det valgte fag. e. Bedømmelseskriterier Afhænger af det valgte fag. f. Eksamensbestemmelser Afhænger af det valgte fag. Valgfag udbudt af studienævn for Pædagogik: 19. Organisation og ledelse (Organisation and Management) a. Undervisningens omfang 3 ugentlige timer i 3. semester. Vægtning: 10 ECTS. b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne redegøre for nyere teorier om organisation og ledelse kunne diskutere og vurdere relevansen af forskellige teorier i forhold til en given problemstilling kunne analysere relevante problemstillinger i et organisatorisk og ledelsesmæssig udviklingsperspektiv kunne formulere og analysere en organisatorisk og ledelsesmæssig problemstilling i relation til en given professionel og/eller organisatorisk kontekst. c. Undervisningsfagets indhold Teorier om organisation og ledelse introduceres. Feltet anskues såvel historisk og aktuelt som i relation til forskellige organisatoriske og faglige kontekster. Teorier anskues i et anvendelses- og udviklingsper- 23

25 spektiv gennem analyser af konkrete faglige, professionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger. De studerende gennemfører en undersøgelse af organisatoriske og ledelsesmæssige udviklingsprocesser i relation til en relevant faglighed og/eller organisation. d. Undervisnings- og arbejdsformer Forelæsninger, studenteroplæg, arbejde med cases og øvelser og workshops med fremlæggelser e. Pensum 800 Sider f. Bedømmelseskriterier Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på kandidatuddannelsens 3. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerende lever op til målbeskrivelsen. Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i paragraf 1, særlig punkt 1-4, 7-8, g. Eksamensbestemmelser Prøveform: Mundtlig prøve på baggrund af synopsis Synopsis: Sideomfang pr. studerende: max. 8 normalsider ekskl. bilag Flere studerende kan bidrage til synopsis: Nej Mundtlig prøve: Varighed pr. studerende: 30 min. Forberedelse: Nej Hjælpemidler: Tilladt Censur: Intern Bedømmelse: Bestået/ikke bestået. Vægtning: 10 ECTS 20. Didaktik og faglighed (Didactics) a. Undervisningens omfang: 3 ugentlige timer i 3. semester. Vægtning: 10 ECTS 24

26 b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne redegøre for nyere teorier om didaktik og fagdidaktik kunne diskutere og vurdere relevansen af forskellige teorier i forhold til en given problemstilling kunne analysere relevante cases i didaktisk og fagdidaktisk perspektiv kunne formulere og analysere en fagdidaktisk problemstilling i relation til den faglighed de har med sig fra deres bacheloruddannelse. kunne formidle deres undersøgelse mundtligt til fagfæller. c. Undervisningsfagets indhold Didaktik og fagdidaktik introduceres som forskningsfelt i lyset af nyere teoridannelser. Feltet ses i et udviklingsperspektiv såvel teoretisk som i relation til faglige praksisformer. Teorier forbindes med et anvendelsesperspektiv gennem analyser af praktiske didaktiske og fagdidaktiske problemstillinger og gennem refleksioner over forklaringspotentialerne i forskellige teoretiske tilgange. De studerende gennemfører en undersøgelse af didaktiske forandringsprocesser i relation til en relevant faglighed. d. Undervisnings- og arbejdsformer Forelæsninger, studenteroplæg, workshops med fremlægninger og gensidig kritik. e. Pensum 800 sider. f. Bedømmelseskriterier Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på kandidatuddannelsens 3. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerende lever op til målbeskrivelsen. Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i 1, særligt punkt 1-4, 7-8, g. Eksamensbestemmelser Prøveform: Mundtlig prøve på baggrund af synopsis Synopsis: Sideomfang pr. studerende: max. 8 normalsider ekskl. bilag Flere studerende kan bidrage til synopsis: Nej 25

27 Mundtlig prøve: Varighed pr. studerende: 30 min. Forberedelse: Nej Hjælpemidler: Tilladt Censur: Intern Bedømmelse: Bestået/ikke bestået. Vægtning: 10 ECTS Speciale 21. Speciale (Thesis) a. Specialets omfang Specialet udarbejdes i 4. semester under vejledning og afslutter uddannelsen. Vægtning: 30 ECTS. b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne afgrænse og definere et emne for specialet og med udgangspunkt heri formulere en klar videnskabelig problemstilling, som er produktiv i forhold til det valgte område kvalificeret kunne redegøre for relevant forskningslitteratur kunne tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi kunne systematisere kompleks viden og data samt udvælge og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet kritisk og selvstændigt kunne undersøge, analysere og diskutere det faglige problem på baggrund af beskrevne intentioner ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder og kunne argumentere på et holdbart videnskabeligt grundlag kunne evaluere og revidere egne metodiske og teoretiske tilgange kunne samle sine resultater i en klar, struktureret og sproglig korrekt fremstillingsform, der lever op til videnskabelige krav om analyse, argumentation og dokumentation. kunne uddrage og sammenfatte undersøgelsens resultater samt vurdere stærke og svage sider i eget arbejde på engelsk i resumeform kunne gøre rede for arbejdets intentioner, fremgangsmåde, teoretiske grundlag, analyser og resultater. 26

28 c. Specialets indhold og emne Specialet er en større skriftlig opgave, der giver den studerende mulighed for på egen hånd at fordybe sig i et emne inden for området pædagogik og herigennem dokumentere sin evne til at anvende videnskabelig metode. Specialets emne vælges af den studerende i samråd med en af fagets faste undervisere, der fungerer som vejleder. Det tilrådes, at den studerende allerede i starten af 3. semester overvejer specialeemne og tager kontakt til en vejleder. d. Bedømmelseskriterier Under hensyntagen til specialeformen og niveauet på kandidatuddannelsens sidste semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Af de i 1 nævnte intellektuelle, praktiske og faglige kompetencer vil forløbet understøtte alle punkter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. e. Eksamensbestemmelser Specialeafhandlingen er en skriftlig hjemmeopgave. Indgåelse af specialekontrakten er samtidig en eksamenstilmelding, jf. Eksamensbekendtgørelsens 27, stk. 2. Hvis ikke andet aftales forfattes specialet på dansk. Der henvises til desuden til fællesbestemmelserne 16. Prøveform: Kandidatspeciale Flere studerende kan bidrage til specialet: Ja. Specialet kan laves af op til tre personer. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. Sideomfang pr. studerende, speciale: normalsider eksklusive bilag. Sideomfang pr. studerende, resumé: max. 4 normalsider. Fremmedsprog resumé: engelsk. Censur: Ekstern. Bedømmelse: 7-trinsskala. Vurderingen af specialeresuméet kan påvirke den samlede karakter i opadgående eller nedadgående retning. Vægtning: 30 ECTS. 27

29

30 III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne og har virkning for studerende immatrikuleret 1. september 2009 eller senere. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Pædagogik den 10. februar Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 29. maj

31

32 Almen del IV. Fællesbestemmelser for de humanistiske studier ved Syddansk Universitet Fællesbestemmelserne er revideret i henhold til bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (nr. 338 af 6. maj 2004) og til eksamensbekendtgørelsen (nr. 867 af 19.august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser). Findes på Fakultetssekretariatets hjemmeside: /Intern%20information/Materialesamling.aspx under Studieordningsreform. Revideret af dekanen den 1. september 2007 Om dispensation fra regler i studieordningen Universitetet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet (jf. kap. 8, 67, stk 5 i Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne). 31

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2008 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faglig del

Indholdsfortegnelse. Faglig del Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i pædagogik A. Mål og forudsætninger... 3 Adgangskrav... 5 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel... 7 Eksamensoversigt...

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse)

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse) Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie (Åben Uddannelse) Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for det særligt tilrettelagte tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Viden og beslutninger A. Mål og forudsætninger... 2 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel...

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik

Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik 1 Indhold I. Bestemmelser for Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik A. Mål og forudsætninger... 4 Undervisningslinjen 4 Ledelseslinjen... 6 Adgangskrav. 8 Titel.. 8

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE  TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØST-STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr.

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 På 5. og 6. ester ændres forløbet, og enkelte discipliner har også fået

Læs mere

Organisatorisk Kommunikation TILVALG

Organisatorisk Kommunikation TILVALG STUDIEORDNING 2011 Organisatorisk Kommunikation TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faglig del

Indholdsfortegnelse. Faglig del Studieordning for kandidatuddannelserne i engelsk i Kolding: kandidatuddannelsen i engelsk, international linie, kandidatuddannelsen med centralt fag i engelsk, gymnasielinien, og kandidatuddannelsen med

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Amerikanske Studier STUDIEORDNING 2007 ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN

Amerikanske Studier STUDIEORDNING 2007 ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2007 Amerikanske Studier KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Forord De fleste danskere har en

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning.

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning. Rettelsesblad til Studieordning for Master i Gymnasiepædagogik 2009, revideret 2012 Gælder for studerende der har påbegyndt uddannelsen i efteråret 2012 og senere Didaktik-linjen vedr. Gruppeprøver Rettelser

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1.

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2008 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE  BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2006 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webteknologi. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2008

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webteknologi. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2008 Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i Webteknologi Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2008 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webteknologi A.

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik

Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik Revideret 2005 1 Indhold I. Bestemmelser for Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik A. Mål og forudsætninger... 4 B.1 Forløbsmodel... 6 B.2 Oversigtsnøgle... 7 C. Definitioner

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier TILVALG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i Tyrkietstudier

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Krop og Kultur STUDIEORDNING 2007 ODENSE TILVALG

Krop og Kultur STUDIEORDNING 2007 ODENSE  TILVALG STUDIEORDNING 2007 Krop og Kultur TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KULTURSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del Indledning...

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 På 5. og 6. ester ændres forløbet, og enkelte discipliner har også fået justeret

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelserne vedrører bestemmelserne om profileringsfag - øvrige

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel Kommunikation TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR International VIRKSOmhedskommunikation,

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for et særligt BA-forløb med centralt fag i Medievidenskab. (særligt forløb)

Studieordning for et særligt BA-forløb med centralt fag i Medievidenskab. (særligt forløb) Studieordning for et særligt BA-forløb med centralt fag i Medievidenskab. (særligt forløb) I nutidens samfund er medier og informations- og kommunikationsteknologi grundlæggende midler, hvormed vi skaber,

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget inden for europastudier

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014 Overgangsordning for kandidatuddannelsen med side i Filosofi (50 ECTS) 2011 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014, som har taget bachelortilvalg i filosofi iht. Studieordning 2009. Overgangsordningen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

STUDIEORDNING 2007 Dansk ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG

STUDIEORDNING 2007 Dansk ODENSE  KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG STUDIEORDNING 2007 Dansk KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR NORDISK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Medievidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Medievidenskab Studieordning for kandidatuddannelsen i Medievidenskab 1 Studieordning for kandidatuddannelsen med centralt fag i Medievidenskab og for kandidatuddannelsen med tilvalg i Medievidenskab I nutidens samfund

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K. September 1999

Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen i Nordisk Sprog

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R September 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 2 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Gymnasiepædagogik ODENSE WWW.SDU.DK MASTERUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2009 Gymnasiepædagogik ODENSE WWW.SDU.DK MASTERUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2009 Gymnasiepædagogik MASTERUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indhold I. Bestemmelser for Masteruddannelse

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K August 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

TYSK STUDIEORDNING 2012 KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG ODENSE

TYSK STUDIEORDNING 2012 KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG ODENSE STUDIEORDNING 2012 TYSK KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR TYSK OG SPANSK SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Historie STUDIEORDNING 2007 ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN

Historie STUDIEORDNING 2007 ODENSE  KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2007 Historie KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del: I. Bestemmelser

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere