Vejledning til prøverne i faget engelsk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til prøverne i faget engelsk"

Transkript

1 Vejledning til prøverne i faget engelsk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014

2 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget engelsk klasse Faglige områder Prøverne Baggrund for ændringerne Større progression i det skriftlige arbejde Engelsk med fornyet status Validitet, reliabilitet og wash-back -effekt Den skriftlige prøve i 9. klasse Receptive kompetencer Produktive kompetencer Vurderingen Den mundtlige prøve i 9. klasse Faglige områder Tekstopgivelser Forløbet af den mundtlige prøve Dispositionen Prøvespørgsmålet Forløbet af den mundtlige prøve Vurderingskriterier Vejledning til prøverne i faget engelsk 10. klasse Faglige områder Side 2 af 97

3 2. Prøverne Baggrund for ændringerne Den skriftlige prøve Før prøven Oplæggene Sprog og sprogbrug Skriftlig fremstilling Anvendelse af it Længde Ordbøger og grammatiske oversigter Vejledning af eleverne inden prøven Vurderingen Elementer, som indgår i helhedsvurderingen Evalueringsark skriftlig fremstilling ved FS10 i engelsk Den mundtlige FS10-prøve i engelsk Faglige områder Tekstopgivelser Forløbet af den mundtlige prøve Dispositionen Samtalen Lodtrækning Information til eleverne Censors opgave Vurderingen Vurderingskriterier Evalueringsark mundtlig fremstilling ved FS10-prøven i engelsk Side 3 af 97

4 7. Bekendtgørelser Folkeskolens afgangsprøve Folkeskolens 10.-klasse-prøver Side 4 af 97

5 Indledning Formålet med denne vejledning er at præcisere og uddybe de prøvekrav, der stilles i prøvebekendtgørelsen, og at tydeliggøre den sammenhæng, der er mellem prøvebekendtgørelsen og folkeskolens formål, fagformålet, de centrale kundskabs- og færdighedsområder, slutmål og den vejledende læseplan. Ifølge folkeskolelovens 18, stk. 4, skal lærer og elev løbende samarbejde om fastlæggelse af målene for elevens arbejde, og undervisningsformer, metoder og stofvalg skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde mellem lærer og elever. Denne paragraf skal naturligvis ses i lyset af såvel den overordnede formålsbestemmelse samt formålet for faget engelsk, de centrale kundskabs- og færdighedsområder og trin- og slutmål. Kravene i faget engelsk, som de er beskrevet i Fælles Mål 2009 og prøvebekendtgørelsen er grundlaget for tilrettelæggelsen af prøverne i engelsk. Ifølge folkeskolelovens 18, stk. 3, skal undervisningens indhold fastlægges således, at kravene ved prøverne i de enkelte fag kan opfyldes. Eleverne skal inden prøven orienteres om prøvekravene og vurderingskriterierne, og om hvordan prøvernes enkelte dele foregår. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Side 5 af 97

6 Vejledning til prøverne i faget engelsk 9. klasse Side 6 af 97

7 1. Faglige områder Engelskundervisningen er i de centrale kundskabs- og færdighedsområder i slutmål og trinmål beskrevet ud fra fire områder: Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse Kultur- og samfundsforhold. Disse fire områder er indarbejdet i reglerne for prøverne, og både den skriftlige og den mundtlige prøve indeholder udvalgte elementer af alle fire områder. Den mundtlige og den skriftlige prøve i engelsk er først og fremmest prøver i kommunikative færdigheder. Eleven prøves derved i både receptive og produktive færdigheder. Færdighedsområderne er elevens forudsætning for at klare prøven i kommunikative færdigheder og for i praksis at vise, at han eller hun har tilegnet sig viden og bevidsthed om områderne. 9. klasses indhold er afledt af slutmål, trinmål og læseplan for 9. klassetrin. Side 7 af 97

8 2. Prøverne Ved afslutningen af 9. klassetrin er den mundtlige prøve obligatorisk for alle elever, og den skriftlige del bestemmes ved udtræk. Den skriftlige del omfatter en opgave i lytning, læsning, sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling. Den mundtlige del består af elevens redegørelse for et selvvalgt emne ud fra tekstopgivelserne og en samtale ud fra et andet overordnet tema fra tekstopgivelserne, hvor eleven trækker et oplæg/spørgsmål, som skal have indholdsmæssig sammenhæng med et overordnet tema fra tekstopgivelserne. Folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse er først aflagt, når eleven har gennemført den mundtlige bundne prøve samt skriftlig engelsk, hvis denne prøve udtrækkes. Prøverne har som mål at dokumentere, hvor langt eleven er nået i sine færdigheder inden for specifikt udvalgte slutmål, hvor eleven bedømmes efter disse mål og krav. Målene for undervisningen skal leve op til de eksisterende bindende trin- og slutmål, der følger bekendtgørelsen for Fælles Mål Det understreges i sprogfagenes CKF, læseplan og trinmål, at det skriftlige arbejde skal integreres i undervisningen i alle forløb. Prøverne er derfor nu såvel skriftlige som mundtlige på 9. klassetrin og tester elevernes kompetencer i samtale og i receptive og produktive færdigheder. Pejlemærker for dette arbejde er også at finde i den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR Common European Framework of Reference for Languages) 1, som er en anerkendt rammebeskrivelse af niveauer inden for de forskellige sproglige kompetencer. Grundskolen har ansvaret for, at eleverne i engelsk når til et niveau, der svarer til niveau B1 i CEFR. Disse velbeskrevne kompetencebeskrivelser anses som væsentlige og anvendes som pejlemærker i test- og prøvearbejdet i de fleste europæiske lande i disse år. Et tilgængeligt eksempel herpå er den netbaserede sprogtest Dialang 2, der tilbyder selvscorende sprogtest på 14 forskellige sprog. I udarbejdelsen af nye prøveformer i engelsk har referencerammen været en vigtig inspiration. Hernæst har udviklingsarbejderne i engelsk igennem en årrække bidraget med vigtige oplysninger til prøvearbejdet. Det vil tage tid og kræve en årelang, målrettet indsats at tilpasse de nationale sprogprøver til CEFR. Prøverne bør ses som et skridt i retning af at udvikle et koncept, hvor færdighedsområderne opdeles og afprøves mere systematisk, end det hidtil er sket Side 8 af 97

9 2.1 Baggrund for ændringerne Efter 1975-loven var undervisningen kursusdelt (grundkursus og udvidet kursus) i klasse i engelsk. Grundkursus indebar mulighed for at aflægge folkeskolens afgangsprøve både efter 9. og 10. klasse, mens udvidet kursus pegede frem mod udvidet afgangsprøve efter 10. klasse. Udvidet afgangsprøve (nu FS10-prøven) svarede niveaumæssigt til realeksamen. Skoleforløbet i engelsk afsluttedes således reelt først efter 10. klasse. Elever, som fulgte undervisningen på udvidet kursus, havde mulighed for at gå til folkeskolens afgangsprøve efter 9. klassetrin, men gik således til en prøve, som var væsentlig lettere end det niveau, læseplanen foreskrev. De elever, der også den gang gik direkte fra 9. klasse til ungdomsuddannelserne i praksis gymnasiet afsluttede folkeskolen med en nem prøve og høje prøvekarakterer fra folkeskolen. Karakterniveauet lå naturligvis også højere end standpunktskarakteren, som var givet på baggrund af læseplanen. Med vedtagelsen af 1993-loven ophævedes kursusdelingen. Undervisningens indhold blev fastlagt ud fra fagets placering i skoleforløbet ud fra det vejledende timetal og de læseplaner, der blev udarbejdet som opfølgning på 1993-loven. Der ændredes ved denne lejlighed ikke på prøveniveauerne. Først i forbindelse med Klare Mål arbejdet, der iværksattes i 2001, blev der udarbejdet nye mål for undervisningen i fagene. Målene tog udgangspunkt i de eksisterende læseplaner. I de nye prøver adskilles og afprøves færdighederne såvel enkeltvis som integreret. I en kommunikativ undervisning vil man oftest integrere færdighederne. Eksempelvis forudsætter samtale, at man både kan lytte, forstå og ytre sig. Derfor kan det virke modstridende, når lytning nu testes i isolation. I prøvesituationen skal eleverne lytte og besvare nogle spørgsmål. Formålet hermed er at tydeliggøre elevernes lytteforståelse yderligere. Lytningen er et af folkeskolens hovedansvarsområder, og ved at adskille denne færdighed i prøvesammenhæng vil det blive tydeligt, om eleven har nået målene i denne færdighed. Side 9 af 97

10 3. Større progression i det skriftlige arbejde I fremmedsprog generelt og dermed også i engelsk er der mange tegn på, at det prioriteres lavt at opbygge en skriftlig progression igennem hele forløbet. De mundtlige færdigheder vægtes naturligt meget højt, men der er brug for, at der bliver en balance i vægtningen af kompetencerne. Forskellige evalueringer i de senere år har tydeliggjort behovet for, at det skriftlige arbejde med engelsk styrkes. Midtvejsevalueringen af indførelse af engelsk fra 3. klasse 3 peger således på, at der arbejdes meget lidt med de skriftlige færdigheder i begynderundersvisningen, på trods af at disse indgår i trinmålene allerede efter 4. klasse. Rapporten Engelsk i det danske uddannelsessystem 4 viser, at eleverne ikke har et tilstrækkeligt tydeligt niveau for sproglig korrekthed ved folkeskolens afslutning. Der efterlyses fra gymnasiets side især en større grammatisk bevidsthed samt evne til at formulere sig skriftligt. Mange elever kan mindre end forventet, når de begynder på en gymnasial uddannelse. Selvom eleverne generelt vurderer sig selv højere end lærerne, er de også enige i, at de især har problemer i forhold til deres skriftlige færdigheder. Der mangler en tydelig progression i faget både i grundskolen og mellem de forskellige uddannelser. Ifølge rapporten viser problemet sig at gå igen på alle uddannelsesniveauer. Rapporten anbefaler, at der stilles større krav til den løbende progression inden for og mellem alle uddannelsesniveauerne for at højne fagets status som et selvstændigt fag og ikke blot som et redskabsfag. Når eleverne skifter skole efter 9. klasse, kan de modtagende skoler, fx 10. klasse-skolerne, ungdomsuddannelserne og efterskolerne berette om en spredning i elevernes kundskaber og færdigheder inden for det skriftlige, som er langt større end en normalfordeling kan forklare. Der findes i dag elever, som fx åbenbart stort set ikke har skrevet sammenhængende engelsk i det obligatoriske forløb. Man kan ikke nå at lære at skrive engelsk, hvis det alene sker som et kursusforløb i 9. klasse. Kommunikationsmedierne bliver i disse år mere og mere skriftlige, og det er der taget højde for i målbeskrivelser og læseplan. Undervisningsindholdet i læseplanen og målbeskrivelserne er rettet mod de kvalifikationer, der er og bliver brug for. 3 k.ashx 4 Side 10 af 97

11 Indførelsen af en ny bekendtgørelse og prøveform bringer derfor en længe tiltrængt og bredt efterspurgt balance i afprøvningen af også de skriftlige kompetencer/slutmål. I maj 2007 løb den første skriftlige prøve i 9. klasse af stablen, og den er blevet særdeles godt modtaget af såvel lærere som elever ifølge censorernes tilbagemeldinger. Side 11 af 97

12 4. Engelsk med fornyet status Engelsk er via Globaliseringsrådet 5 udpeget til at være et af de fire grundfag, som skal give børn og unge de helt nødvendige kompetencer til, at de kan klare sig på fremtidens arbejdsmarked i en globaliseret verden 6. Såvel i Evalueringsinstituttets engelskrapport fra som i Rapporten fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen fra lyder én af hovedanbefalingerne, at der skal være større vægt på skriftlighed i undervisningen, og at der i 9. klasse skal indføres en afgangsprøve i skriftlig engelsk. Dette er implementeret ved at indføre en skriftlig prøve i udtræk på 9. klassetrin Validitet, reliabilitet og wash-back -effekt Ved prøverne skal eleverne have mulighed for på den bedst mulige måde at demonstrere deres tilegnede viden inden for udvalgte slutmål. I de nye prøver er der større bredde og variation for at opnå en forbedret validitet. Det vil sige, at de resultater, som kommer frem gennem prøverne, også er gode indikatorer på dét, man ønsker at bedømme. En vigtig forudsætning er naturligvis ligeledes, at resultatet er til at stole på, at det ikke er noget, man fornemmer sig frem til. Det har med prøvens reliabilitet at gøre, og denne sikres blandt andet ved, at der er en udførlig svarnøgle/facitliste til 3 ud af de 4 dele, som den skriftlige prøve består af. Den sidste del (den skriftlige fremstilling) kan ikke vurderes ud fra en facitliste, men vurderes ud fra opstillede kriterier. De to censorer afgiver hver deres karakter. Læs mere derom i afsnittet om vurdering. Af samme grund skal der også være to personer (lærer og censor) til at vurdere den mundtlige prøve. Ud over, at der er tale om en fornyet og forbedret, bred fokusering på de vigtigste af de slutmål, der er opstillet for faget engelsk, sigter justeringen også på, at der opnås en positiv tilbagevirkende effekt på undervisningen, især hvad angår fordybelsen i de engelskfaglige kerneområder. Ifølge Evalueringsinstituttets evaluering af Folkeskolens Afgangsprøver: Prøvernes betydning og sammenhæng med undervisningen i fremgår det meget klart, at det har overordentlig stor betydning, at et fag afsluttes med en afgangsprøve. En prøve i skriftlige færdigheder vil ifølge EVA-undersøgelsen 10 have en positiv, såkaldt wash-backeffekt på undervisningen. Det fremgår også, at uddannelsesledere og rektorer fra ungdomsuddannelserne tillægger prøvekaraktererne, især de skriftlige, meget stor værdi i forbindelse med at kunne forudse noget om, hvordan eleverne vil klare sig på disse uddannelser Handlingsplan for engelsk: Folkeskolens Afgangsprøver prøvernes betydning og sammenhæng med undervisningen 2002, Side 12 af 97

13 Side 13 af 97

14 5. Den skriftlige prøve i 9. klasse Den skriftlige prøve indeholder opgaver inden for: 1. lytning 2. læsning 3. sprog og sprogbrug 4. skriftlig fremstilling. Til besvarelsen af opgaven i skriftlig engelsk er der afsat 3 timer. Opgavekommissionen for engelsk producerer en lytte- og læsetest, der i niveau og omfang afspejler de krav, som er fastsat i prøvebekendtgørelsen. Kultur- og samfundsforhold vil indgå i mange af teksterne. Denne del af prøven varer 1 time, hvoraf de første minutter bruges til lytteprøven og den resterende tid til læseprøven. Herefter er der 2 timer til resten af prøven, hvor det anbefales, at der bruges ½ time på prøven i sprog og sprogbrug. Opgavekommissionen for engelsk producerer ligeledes opgaverne i sprog og sprogbrug samt opgaveforlægget til fri skriftlig fremstilling. Der er ikke tematisk sammenhæng mellem de enkelte dele af prøven. Alle instruktioner gives på engelsk i et kort, præcist sprog. Hvert spørgsmål (item) giver 1 point. Opgaverne vurderes af det kommunale og ministerielle censorkorps efter en nøjere fastlagt rettenøgle og udarbejdede rettekriterier. Prøvens forskellige dele: Hæfte 1. Opgaver i lytte- og læsefærdighed af samlet en times varighed. Ved prøven i lytte- og læsefærdigheder må der ikke anvendes hjælpemidler. Side 14 af 97

15 Hæfte 2. Opgaver i sprog og sprogbrug og en opgave i skriftlig fremstilling (cirka ord). Denne del af prøven varer samlet 2 timer, og det anbefales, at eleven anvender ½ time til løsningen af opgaverne i sprog og sprogbrug Receptive kompetencer Lyttefærdighed Slutmål: forstå talt engelsk inden for forskellige genrer, herunder lyd- og billedmedier om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans vælge lyttestrategier ift. teksttype, situation og formål. Der er følgende elementer i prøven i lyttefærdighed: lytte efter hovedindhold lytte efter specifik information i en længere tekst lytte efter detaljer uddrage ræsonnementer. Lytteprøven varer minutter. Cd'en indeholder hele lytteprøven, inklusive pauser og skal blot afspilles. Hver lydsekvens er indspillet en eller to gange, og der er indlagt pause til besvarelse. Cd en indeholder oplysninger om, hvor mange gange opgaven afspilles. Eksempler på opgavetyper A Multiple-choice-spørgsmål med 3-4 svarmuligheder, korte dialoger eller monologer. Opgavens fokus Lytte for at forstå hovedbudskab/hovedindhold i korte tekster. B Multiple-choice-spørgsmål og korte svar. En længere tekst. Lytte efter specifik information i en længere tekst. Lytte efter hovedindhold. Side 15 af 97

16 Nyhedsindslag. Uddrage ræsonnementer. Teksttype A Denne kan eksempelvis bestå af korte autentiske dialoger eller monologer med tilhørende spørgsmål. Eleverne lytter til teksten og skal fx besvare spørgsmål med 3-4 svarmuligheder, der har fokus på deres forståelse af tekstens hovedbudskab/overordnede tema. Dialogerne kan tage form af uformel konversation mellem to personer. Teksttype B Her lytter eleverne til en længere tekst, som fx kan være et interview, og skal hertil besvare et antal spørgsmål eller skrive korte svar, som fx kan være bestemte ord fra teksten. Disse dele af lyttetesten har både fokus på elevernes evne til at lytte efter detaljer samt til at lytte efter hovedpointer/uddrage ræsonnementer Læsefærdighed Slutmål: Forstå skrevne tekster inden for forskellige genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Vælge læsestrategier ift. teksttype, situation og formål. Nedenfor er eksempler på, hvilke item-typer læsedelen kan indeholde. Antallet af spørgsmål kan variere. Instruktionerne er på engelsk. Eksempler på opgavetyper A Multiple-choice-spørgsmål med 3-4 svarmuligheder, cirka 5 meget korte tekster: beskeder, s, instruktioner, anvisninger etc. Opgavens fokus Læse for at forstå hovedindholdet i korte autentiske beskeder. B C Multiple-matching-spørgsmål. Overskrifter skal matches med tilsvarende afsnit i en tekst. Multiple-matching-spørgsmål. Beskrivelser af personer skal matches med korte tekster med tematisk sammenhæng. Læse for at forstå hovedindholdet i en sammenhængende tekst. Læse flere tekster for at uddrage specifikke informationer og opnå detaljeret forståelse. Side 16 af 97

17 D Multiple-choice-spørgsmål og korte svar. En længere tekst. Forståelse af hovedindhold: færdighed i at identificere tekstens overordnede tema og hovedbudskab. Forståelse af detaljer i input: færdighed i at uddrage specifik information. Logisk ræsonnement: Færdighed i at ræsonnere sig frem til holdninger eller hensigter, som ikke er eksplicit tilkendegivet i teksten, samt evne til at identificere teksttype. Forståelse af ord i teksten: færdighed i at slutte sig til svære ord i teksten ud fra konteksten. Teksttype A Denne del kan fx bestå af 5 korte tekster i form af beskeder, skilte, s, postkort, instruktioner, annoncer med mere. Til hver tekst kan eleven få et spørgsmål med 3-4 svarmuligheder. Spørgsmålene har fokus på elevens forståelse af hovedbudskabet i de korte tekster. Del 1 indledes med et eksempel-item, som er besvaret. Teksttype B Denne item-type kan bestå af multiple-matching. Eleverne læser en tekst, som er opdelt i afsnit, og bliver præsenteret for forskellige overskrifter. Eleverne skal nu finde en overskrift til hvert afsnit. Et par overskrifter passer ikke til nogen af afsnittene. Teksten til denne opgave kan fx være en avisartikel, hvor overskrifterne giver udtryk for afsnittenes hovedpointer. Hensigten med denne opgavetype er at teste elevernes forståelse af hovedpointer i en sammenhængende tekst. Teksttype C I denne del af testen er det hensigten at teste elevernes evne til at læse efter specifik information, og til dette formål kan anvendes items af typen multiple-matching. Der kan fx forekomme to former for multiple-matching, som begge har fokus på elevernes evne til at læse efter specifik information i teksten: Matche beskrivelser af fx personer med tekster Denne del kan eksempelvis bestå af korte beskrivelser af forskellige personer, der skal matches med de rigtige tekster. Teksterne kan enten være separate afsnit i den samme tekst eller være separate tekster med en tematisk sammenhæng. Side 17 af 97

18 Matche informationer/holdninger på cirka 1 linje med tekster Som et alternativ til ovenstående kan man eksempelvis anvende en opgave, hvor eleverne skal identificere, hvilken tekst en given information stammer fra. I denne opgave bliver eleverne præsenteret for korte informationer, statements, holdninger etc., som de skal matche med forskellige tekster. Disse tekster kan enten være afsnit i den samme tekst eller separate tekster med tematisk sammenhæng. Eleverne skal således forsøge at finde ud af, i hvilken tekst den givne information optræder. Teksttype D Denne type kan eksempelvis bestå af en længere tekst med tilhørende multiple-choicespørgsmål og åbne, korte svar. Der er fx i alt 10 spørgsmål, der, i den grad det er muligt, præsenteres i samme rækkefølge, som informationerne optræder i teksten. Spørgsmålene kan være rettet imod: forståelse af hovedindhold (evne til at identificere tekstens overordnede tema og hovedbudskab) forståelse af detaljer (evne til at uddrage specifik information) forståelse af ord i teksten (evne til at slutte sig til svære ord i teksten ud fra konteksten). Spørgsmål, der er rettet imod forståelse af hovedindhold og ordforråd, kan være udformet som multiple-choice. Spørgsmål, der er rettet imod forståelse af detaljer, har åbne svarmuligheder. Antallet af spørgsmål, der er rettet imod de forskellige læsefærdigheder, afhænger af den givne tekst. Side 18 af 97

19 5.2. Produktive kompetencer Sprog og sprogbrug Slutmål: anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd, herunder idiomatiske vendinger inden for udvalgte emneområder skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler følges anvende fagets hjælpemidler, herunder ordbøger, grammatiske oversigter og computerens stave- og grammatikkontrol hensigtsmæssigt. Eleverne skal her vise deres forståelse og tilegnelse af sproget ved at anvende det så korrekt som muligt. Intentionen især ved denne del af prøven er at gøre det vigtigste til genstand for afprøvning og ikke dét, der lettest lader sig afprøve. Med det vigtigste menes her dét, som er kernen i det kommunikative sprogsyn i Fælles Mål. Opgaven i sprog og sprogbrug vil blandt andet omfatte opgaver, hvor eleven skal vise sin viden inden for centrale grammatiske områder, fx sætningens grundstruktur, de vigtigste sætningstyper, grammatik og ordforråd. Formålet er, at eleverne viser, at de kan anvende en grundlæggende viden om sprog og sprogbrug. Elevernes leksikalske kompetence er afgørende for, hvor præcist og nuanceret de kan udtrykke sig. Derfor vil opgaver i anvendelse af ordforråd have en central placering i denne del af prøven. I et item repræsenteres fx fire valgmuligheder med forskellige betydninger af et ord, men kun én betydning kan bruges i den specifikke kontekst. Det betyder, at eleven skal kunne inddrage konteksten for at svare rigtigt på spørgsmålet. På denne måde demonstrerer eleven, om han eller hun kan identificere eller vælge, hvilket udtryk han eller hun skal bruge for at udtrykke forskellige budskaber. Selvom eleven vil skulle læse for at løse disse opgaver, er det ikke læsningen, der er i fokus, og derfor vil læseteksternes sværhedsgrad ikke være høj her. Det er sproglige strukturer, ordforråd og orddannelser, der er i centrum for besvarelsen. Nogle af elevernes største problemer ligger inden for ordforrådsfejl repræsenteret i minefelter som idiomatiske vendinger, synonymik, false friends, homofoner og homonymer. Det er svært eller umuligt at kortlægge disse faldgruber, og man må derfor tilråde eleverne at gøre flittig brug af deres hjælpemidler. Side 19 af 97

20 Eksempler på områder, der vil kunne indgå i prøven: 1. Idiomatiske vendinger: Faren ved idiomatik ligger i, at mange idiomer uden videre lader sig oversætte fra dansk til engelsk, hvor vi måske har dem fra. Eksempler: to the bitter end, take the bull by the horns, elbow-room, lose face, the irony of fate, in the long run, keep a low profile. 2. False friends: Her er tale om engelske ord, der er lumske, fordi de ligger så tæt på danske ord, at man ikke tænker på at få klarhed over, at de betyder noget andet end dét, man tror. Eksempler: mean/think, meaning/opinion, gymnasium/high school. 3. Synonymer: Eksempler: work/job, live/stay, use/spend, carry/bear/wear, story/history, quick/fast, high/tall, drive/ride, little/small, think/mean/believe, great/big/large, road/way, wait/expect. 4. Homofoner: Eksempler: their/there, blue/blew, eight/ate, hair/hare, week/weak, hole/whole, his/he s, its/it s, your/you re, who s/whose, two/too/to, no/know, by/buy, piece/peace. 5. Viden om den nødvendige grammatik: Eksempler på fejltyper: fejl i ordklassernes former og funktioner fejl i anvendelsen af do i spørgende og nægtende sætninger kongruensfejl præpositionsfejl. Fejltyperne kan fx blive testet via øvelser, hvor fejl i en kort elev-produceret tekst skal rettes, eller opgaver, hvor eleven skal indsætte et manglende ord, der skal passe ind i konteksten: Eksempler på typer af fejl, som eleven skal rette: They went to there (their) sister s birthday party. They were poisoned (married) in church. Side 20 af 97

21 Eksempler på sætninger, der er dannet på baggrund af en dansk sætningskonstruktion/et dansk ordforråd, som eleven skal rette: Why don t you and I try to screw something together? After the fire the children were left by their grandparents. The company in Britain did not work very well, so Peter had to take over to the fabric in order to help them. Joan wore one of her husband s hats /Joan wore one of her husbands hats Skriftlig fremstilling Grundlaget for prøverne i skriftlig fremstilling er de fleste af slutmålene, der omhandler det skriftlige arbejde: Kommunikative færdigheder udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, samt anvende informationer og viden inden for udvalgte genrer. Sprog og sprogbrug anvende et tilstrækkeligt og forholdsvist præcist ordforråd, herunder idiomatiske vendinger inden for udvalgte emneområder skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler følges stave og sætte tegn på engelsk så præcist, at kommunikationen lykkes anvende centrale regler for opbygning af tekster med struktur og sammenhæng inden for almindeligt forekommende genrer afpasse udtryksformen i rimelig grad efter hensigt, modtager, situation og genre. Sprogtilegnelse vælge skrivestrategier, herunder anvende grundlæggende viden om skriveprocessens faser anvende fagets hjælpemidler, herunder ordbøger, grammatiske oversigter og computerens stave- og grammatikkontrol hensigtsmæssigt. Kultur og samfundsforhold anvende viden om dagligliv, levevilkår, værdier og normer hos forskellige befolkningsgrupper, primært i lande, hvor engelsk anvendes som modersmål og sekundært i lande, hvor engelsk anvendes som andetsprog kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer. Side 21 af 97

22 Oplægget I den skriftlige fremstilling søges indhold og stil afpasset efter læser og formål. Opgavekommissionen for engelsk udarbejder en opgave ud fra fx følgende genrer: brevform reportageform artikler historier debatindlæg. I oplægget indgår forskellige mængder tekst. Nogle gange skal eleverne forholde sig til teksten, andre gange er teksten tænkt som inspirationsmateriale. Besvarelsen skal udformes som en sammenhængende tekst. Af opgaveformuleringen fremgår det, hvorledes opgaven skal besvares. Af opgaven fremgår det også, hvilken længde besvarelsen bør have, fx ord. Afsender-/modtagersituationen skal være i overensstemmelse med opgaveformuleringen, fx skal brevformen benyttes, hvis opgaveformuleringen kræver det. Afsnitsinddeling og tegnsætning er her væsentlige virkemidler, der viser hensigten med dispositionen. Eleven skal kunne disponere stoffet og udtrykke sig hensigtsmæssigt og sammenhængende i overensstemmelse med opgaven. Det er af stor betydning, at eleverne har lært at tømme tekster for indhold, så de kan hente så meget inspiration fra oplæggene som muligt. Det er også vigtigt, at eleverne er fortrolige med opgaveformuleringens krav. Besvarelsen skal være udformet i et sprog, der passer til den situation, som opgaven indebærer. Uformelt skriftsprog kan accepteres, når det passer til genren. Talesprog kan kun accepteres, når det optræder som en del af direkte tale. Sms-sprog (fx u = you) bør ikke anvendes, medmindre det fremgår af opgaven. Med hensyn til enkeltgloser viser erfaringen, at det er klogt i den daglige undervisning at advare mod den danske misbrug af bandeord som fuck og shit og God, der jo alle virker stærkere på en englænder, end en dansker formoder. Såvel britisk- som amerikansk-engelsk ordforråd og retskrivning må anvendes. Afhængigt af oplægget forventes det, at eleven giver udtryk for følelser, erfaringer, holdninger, viden eller fantasi i besvarelsen. Der stilles krav om færdighed i at udtrykke sig forholdsvis præcist og nuanceret. Fejlagtig sprogbrug forringer sprogets brugsværdi. En præcis og nuanceret brug af sproget indebærer både et ordforråd, som er præcist og varieret samt passer til situationen. Side 22 af 97

23 En hensigtsmæssig anvendelse af viden inden for centrale grammatiske områder, fx kongruens, ordstilling, verbernes former og funktioner, pronominer, retskrivning og tegnsætning, vil også spille ind på den samlede vurdering, jævnfør vurderingskriterierne. Med hensyn til retskrivning bør eleverne være opmærksomme på faren ved at forlade sig på stavekontrollen. Valg af det korrekte ord kræver også ordbogsopslag. Det er positivt, hvis eleven kan anvende konjunktioner og varierede sætningsstrukturer Før prøven Inden prøven bør eleverne naturligvis gøres bekendt med de regler for prøven, der fremgår af prøvebekendtgørelsen. Inden den egentlige prøve bør de desuden have stiftet bekendtskab med prøveformen i praksis, fx ved at have gennemført et prøvesæt. At lære og at bruge engelsk er sammensatte processer, hvor de enkelte kundskabs- og færdighedsområder er indbyrdes afhængige. Derfor bør de integreres i de enkelte undervisningsforløb og herved støtte hinanden. Dette gælder også arbejdet med skriftlig engelsk. Det skriftlige udtryk skal være en del af engelskundervisningen lige fra 1. forløb, hvor eleverne skal eksperimentere med skriftsproget, indtil 4. forløb, hvor eleverne skal skrive længere sammenhængende tekster, fx redegørelser, fortællinger og debatindlæg, hvor indhold og stil søges afpasset læser og formål, og hvor der sigtes mod den størst mulige grad af sproglig variation og præcision. At FSA nu indeholder en skriftlig prøvedel bør få en positiv wash-back effekt på den daglige undervisning, så vi kommer frem til at udvikle det skriftlige udtryk successivt igennem hele forløbet og ikke udelukkende eller hovedsagligt på de ældste klassetrin. Udviklingen af gode skrivekundskaber tager tid, både for eleven og for læreren. Det er af stor betydning, at eleven vænner sig til at få konstruktiv feedback på sine produkter både hvad angår form og indhold. Hvis eleven kun får respons på grammatik- og ordforrådsfejl og ikke opmuntres til at gennemskrive en ekstra gang ud fra såvel kammeraters som lærerens kommentarer, sker der ikke den store udvikling. Det skriftlige er ikke bare grammatik, men en kompliceret aktivitet, der kræver et godt sprogkendskab. Selvom en elev er god mundtligt, er det ingen garanti for, at vedkommende mestrer det skriftlige. Skriveprocessen er en ganske anderledes struktureret aktivitet end det talte sprog, der er spontant og mindre struktureret. Eleven skal derfor vænnes til at se med kritiske øjne på sit eget produkt herunder at slette, korrigere, flytte afsnit osv. Side 23 af 97

5. Den skriftlige prøve i 9. klasse

5. Den skriftlige prøve i 9. klasse 5. Den skriftlige prøve i 9. klasse Den skriftlige prøve indeholder opgaver inden for: 1. lytning 2. læsning 3. sprog og sprogbrug 4. skriftlig fremstilling. Til besvarelsen af opgaven i skriftlig engelsk

Læs mere

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vurderingen 1. Rammer for prøven Skriftlig

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Vejledning til prøverne i tysk 6 1. Indledning 7 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse FSA 8 1.1. Faglige

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen April 2015 Side 1 af 75 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse... 6 1.1. Faglige områder... 7 1.2.

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget ENGELSK Indholdsfortegnelse: Engelsk 1. Generelt for faget engelsk..... 3 2. Formål for faget engelsk... 4 3. Slutmål.. Kommunikative

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Beskrivelse af prøven 2. Rammer for prøven 3. Vurderingskriterier 4. Vejledende karakterbeskrivelse 5. Uddybning

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 9 klasse De humanistiske fag:dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendom, Samfundsfag Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab.

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Prøven er enkelfaglig, men denne vejledning gælder for alle tre fag. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt.

Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt. Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013 Klassen: 7 elever. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt. Materialer: Bogsystemet First Choice for

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk. Inerisaavik/KIIIN 2009

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk. Inerisaavik/KIIIN 2009 Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af overlærer Bodil Brandt Redigeret af fagkonsulenterne Birthe

Læs mere

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer Censorvejledning Maj/juni 2013 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold februar 2013 Indhold Forord... 3 Formål... 3 Baggrundsmaterialer... 3 Indstilling som statslig beskikket censor...

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 2 Maj-juni 2009 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat 1 Bilag 1a Dansk: den obligatoriske optagelsesprøve Prøvegrundlag: en tekst af max 1 normalsides omfang. Teksttyperne kan være prosa, lyrik eller sagprosa. Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Elevinformation om at gå til terminsprøve Der er terminsprøver i uge 50, hvor 9. årgang skal til FSA-prøver, mens 10. skal til FS10. MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik TIRSDAG

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Note: Bilag 3 i denne vejledning indeholder prøvevejledningen til henholdsvis 9.- og 10.-klasseprøverne i dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet.

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold Censorvejledning for prøveperioden maj/juni 2015 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold Februar 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Ændringer som følge af folkeskolereformen... 6 1.1 Nyt

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2015 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets materiale Forenklede Fælles Mål. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Fransk begyndersprog A stx

Fransk begyndersprog A stx Lærerens hæfte Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave 2014-2016 Fransk begyndersprog A stx Råd og vink til arbejdet med nye opgavetyper Januar 2015 1 Indhold Forord til lærerens hæfte 3 En kort

Læs mere

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog CFU Hjørring Indhold og intention Fokus på ordforrådstilegnelsens vigtighed Hvorfor? Hvordan? Kort gennemgang af hvorfor Ideer til praksis. Hvorfor? Kommer det ikke

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Velkommen til workshoppen! Læringsmålet for i dag er at vi alle (fordi det er en workshop

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Fransk Maj-juni 2007 1 v/eva Kambskard, medlem af opgavekommissionen 2 Indhold Indledning Nye prøver i spil...4 Den skriftlige prøve FSA i fransk...6 Rettevejledning...12

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

Dansk. Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse

Dansk. Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse Dansk Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse Undervisere: Christian Bruun, Ole Richter, Lone Tietze, Carsten Birkedal og Lisbeth Kristensen Slutmål for faget dansk efter 9. klassetrin

Læs mere