Journalnr.: P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Journalnr.: P"

Transkript

1 1. LokalMED i Center Familie og Handicap Lokal-Med i Center Familie og Handicap tager strategioplæg til Fremtidens senior- og handicapservice til efterretning. 2. DH Rebild Handicaprådet Pernille Oppelstup Vi vil fra DH Rebild opfordre til en klar og tydelig adskillelse af senior- og handicapservicen. Et oplæg for fremtidens seniorservice. Og et oplæg for fremtidens handicapservice. Vi ser fra DH Rebild frem til at modtage et nyt høringsoplæg og stategioplæg fra Rebild Kommune omkring fremtidens handicapservice som selvfølgelig kan ligge i forlængelse af Rebild Kommunes handicappolitik. Forvaltningen henviser til den politiske godkendte projektaftale, hvori det fremgår, at projektet rummer to sideløbende processer. Høringssvaret giver anledning til at gøre opmærksom på, at handicapservice indgår i det samlede projekt jf. ovenstående politisk godkendte projektaftale, hvorfor Handicaprådet også har været inviteret til at deltage i arbejdsgrupperne. I opstartsfasen har centerchefen endvidere været i en løbende dialog med daværende formand for Handicaprådet for at sikre deltagelse af Handicapråd i arbejdsgrupper og fastholdelse af fokus på både handicap og seniorer. Fremtidens senior politik har vi i DH Rebild og Handicaprådet principielt ingen holdninger til. Da det er uden for vores område. Det oplæg skal til høring i ældrerådet. I forlængelse af regeringers handicappolitiske handlingsplan opfordrer vi Rebild Kommune til, at udarbejde en handlingsplan på handicap området for Rebild Kommune. Denne handlingsplan kan laves i forlængelse af regeringens handeleplan for handicappede. Dog med et yderligere indsatsområde omkring fremtidens handicapboliger. Forvaltningen oplyser, at materialet også har været sendt i høring hos Ældrerådet. Høringssvaret giver anledning til, at Center Pleje og Omsorg går i dialog med Center Familie- og handicap og drøfter muligheden for at udarbejde en handleplan for handicap området. 3. Ældrerådet Generelt er Ældrerådet meget positive omkring de udarbejdede strategioplæg og uddeler ros til Journalnr.: P

2 arbejdsgrupperne. Ældrerådet opfordrer fremadrettet til, at man skriver i et sprog der kan forstås af alle målgrupper. Ældrerådet har følgende rettelser, tilføjelser o.l.: Organisering, ledelse og kommunikation: Ældrerådet ønsker, at det fremgår af oplægget, at der skal være en høj faglig kompetence blandt medarbejderne med en dedikeret ledelse i front. Det er vigtigt med synlig ledelse på hvert ældrecenter samt at der lyttes til borgeren og dennes individuelle behov. Bilag Kultur: Ældrerådet ønsker, at projekt Reagér på det du ser tænkes ind i denne strategi. Faglighed: Ældrerådet tager bilaget til efterretning. Ledelse: Ældrerådet tager bilaget til efterretning. Fremtidens medarbejder: Ældrerådet indstiller til, at rækkefølgen under Anbefalinger til indsatsområder ændres til Rekruttering, Uddannelse, Udvikling af faglighed og Fastholdelse (s. 3). Frivillige: Ældrerådet ønsker en præcisering af, at frivillige ikke erstatter medarbejdere. Boligformer og målgrupper: Ældrerådet indstiller til høring, at den geografiske placering af ældre- og plejeboliger bør være i alle de større lokalsamfund af hensyn til beboere og pårørende (s.5). Forvaltningen imødekommer høringssvaret og bestræber sig på i det fremadrettede arbejde at skrive i et sprog, der kan forstås af alle målgrupper. Forvaltningen er enig i, at der tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov jf. Rebild Kommunes kvalitetsstandarder på området, at høj faglig kompetence er et væsentligt parameter, og at der i strategien er fokus på, hvordan synlig ledelse defineres. Forvaltningen tænker Reagér på det du ser ind i strategien. Indarbejdet; s. 3 i strategien Fremtidens medarbejder Forvaltningen ændrer rækkefølgen under anbefalinger til indsatsområder til: Rekruttering Uddannelse Udvikling af faglighed Fastholdelse. Boligformer og målgrupper drøfter forslaget i det videre Journalnr.: P

3 Aktivitets og Samværstilbud: Ældrerådet indstiller til høring, at den østlige del af kommunen bør tilgodeses i forhold til visiterede dagcentre (s. 2). Aktivitets- og samværstilbud drøfter forslaget i det videre Personale og frivillige Kommunalt serviceniveau i forhold til de frivillige. Ældrerådet oplever ikke, at det kommunale serviceniveau efterleves i hele kommunen, men kun i dele af denne (s. 3). Demensområdet: Strategioplægget tages til efterretning. Velfærdsteknologi og digitalisering: Ældrerådet vil gerne have lagt vægt på, at teknikkerne skal afprøves - og at der skal være et behov, inden man indfører dem i praksis. Ældrerådet vil gerne have indføjet et punkt under Målsætninger At det giver borgeren øget selvværd at kunne klare sig selv uafhængigt af andre (s. 3). Det nære Sundhedsvæsen: Ældrerådet ønsker, at punktet Ensomhed tilføjes under de 5 tilgange (s. 2). Under Mål/Succeskriterier foreslår Ældrerådet, at man ændrer formuleringen Kvalitet ikke mere men bedre til mere kvalitet og øget faglighed (s. 2). Under Den videre proces Arbejdsgruppe for målgruppen seniorer 65 + indstiller Ældrerådet, at en repræsentant herfra er obligatorisk og eksempelvis slettes (s. 3). Ingen kommentarer Der er på Mastruplund inddraget en bolig til test og afprøvning af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt kompetenceudviklingen i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler for såvel brugere som personale. Indarbejdet; s. 3 i strategien Velfærdsteknologi og digitalisering Forvaltningen imødekommer høringssvaret og tilføjer målsætningen omkring øget selvværd. Indarbejdet; s. 2 i strategien Det nære sundhedsvæsen Ensomhed tilføjes Der vil således være 6 tilgange. Det nære Sundhedsvæsen drøfter forslaget i det videre Journalnr.: P

4 4. Hermed hørings svar fra Lokal MED fra Mastruplund Ældrecenter. Vi vil først gerne kvittere for det fine arbejde, der er lavet i arbejdsgrupperne og give udtryk for, at det er relevante fokusområder, man har fundet frem til. Dem bakker vi op om. Da det i sagens natur er nogle meget overordnede oplæg, har vi lidt svært ved at forholde os konkret til dem på lokalt niveau og vil derfor gerne henvise til det høringssvar, der gives på sektorniveau. Vi ser frem til vores involvering i det fremadrettede 5. Frivilligrådet Frivilligrådet har ikke haft repræsentanter i de to faser omkring strategioplæggene, hvorfor vi har svært ved at komme med konstruktive input. Dog ser vi frem til et samarbejde omkring de tre indsatsområder for Frivilligstrategien. Forvaltningen ser positivt på, at Frivilligrådet ser frem til at samarbejde omkring de tre indsatsområder for Frivilligstrategien. 6. LOKAL-MED i Bælum og Terndrup Distrikterne. Der er enighed om, at det er nogle rigtig fine og relevante strategi oplæg, der er blevet udarbejdet. Vi ser frem til at følge det videre arbejde samt blive involveret heri. Dog er der et meget stort ønske om, at ikke alle strategier bliver igangsat på en gang. Samtidig er det et stort ønske, at der startes med strategien for organisering ledelse og kommunikation. Og at denne strategi kommer helt på plads, inden det videre arbejde med de øvrige strategier igangsættes. Forvaltningen imødekommer høringssvaret og enig i, at der tages udgangspunkt i strategien Organisering, ledelse og kommunikation. For at sikre sammenhæng, ressourcer og implementering igangsættes det videre arbejde trinvis. 7. LOKAL-MED Ådalscentret Lokal Med finder, at det er meget fine og ambitiøse oplæg. Oplæggene falder meget godt i tråd med alle tilkendegivelserne på kick off seminaret i oktober Journalnr.: P

5 2013. Lokal MED opfordrer til at holde fokus på, at der skal arbejdes med strategien frem til ultimo 2018 og, at alle strategier ikke igangsættes på engang, men at der gives tid til en ordentlig implementering. Lokal MED opfordrer til at den første strategi der igangsættes er: LEDELSE, ORGANISERING og kommunikation. 8. Haverslev Ældrecenter Organisering, ledelse og kommunikation Ledelse: Der er enighed om, at synlig ledelse er vigtigt ude på ældrecentrene og i udegrupperne. De steder, hvor lederne er konstituerede flere steder eller distriktet er delt, er det svært at komme rundt til alle medarbejdere, da der også er døgndækning. I vores distrikt menes der ikke synlighed som Ansigt til ansigt, men at lederne er tilgængelige når der er brug for det. Det kan være tilgængelighed via svar på mail eller telefonisk. Men også tilstedeværelse i løbet af ugen. Fremtidens medarbejder Fastholdelse af medarbejder: Vi mener ikke, der skal være fastholdelse for enhver pris. Hvis medarbejderen ikke vil udvikling og bremser andre i det på sin vej, så ser vi grund til at lave andre aftaler. Nogle gange kan det også være en hjælp til en medarbejder der er låst fast, at blive afskediget eller flyttet til andre enheder. For at sikre sammenhæng, ressourcer og implementering igangsættes det videre arbejde trinvis. Jfr. svar på høringssvar 6 på side 4. Forvaltningen imødekommer høringssvaret. Der vil i det videre arbejde være fokus på, hvordan synlig ledelse defineres. Forvaltningen gør opmærksom på, at der i de konkrete tilfælde skal træffes en ledelsesmæssig beslutning. Frivillighed Det er meget vigtigt at der tales med de frivillige om tavshedspligt. Forvaltningen imødekommer høringssvaret. Der vil i det videre arbejde med Frivillighed være fokus på at udarbejde klare rammer for den lokale frivillige indsats i et gensidigt Journalnr.: P

6 Der er oplevelser i nærområderne hvor de frivillige taler over sig, så balancegangen er åbenbart svær. Når frivillige fx følger en ældre på sygehuset/lægen, hvor ligger grænsen så ift oplysninger om borgerens situation. Det ville være en god ide, men en folder eller en procedure der kan afleveres til frivillige om den slags. Der er konsekvenser for fast personale i brud på tavshedspligt, det skal der måske også være til frivillige? Boligformer og målgrupper Der er forståelse for de indsatsområder der beskrives. Dog mener vi, at det er godt at have aflastningsstuer på alle ældrecentrene i kommunen. Det gør at medarbejderne bliver opdateret på de forskellige problematikker/sygdomme/mm som borgerne bringer med sig ind på aflastningsstuerne, så vi kan fastholde at videre udvikler vores medarbejdere = fremtidens medarbejder. Medarbejderne ønsker sig også ny viden løbende og det får de på denne måde. Det er også en ekstra gevinst i at have borgere på aflastning. Mange af dem der er på aflastning opdager, at det er rart at være på et ældrecenter, og det bringer dem til at søge bolig fx på det ældrecenter. De ældrecentre i kommunen der ikke har aflastningsstuer, er også tit dem der har tomme boliger, da der ikke kommer andre i huset. sam Høringssvaret giver endvidere anledning til, at arbejdsgruppen Frivillighed drøfter forslaget om at udarbejde en folder eller procedure videre til arbejdsgruppen. Boligformer og målgrupper drøfter forslaget i det videre Korttidscenter: Videreudvikling af KTC kan være godt. Vi mener det kan ændres til også at have komplicerede borgere og ikke kun rehabilitering. Forvaltningen imødekommer høringssvaret. Der arbejdes videre med forslaget omkring Korttidscentret og dens anvendelse. Journalnr.: P

7 De borgere der indlægges med UVI, væskemangel og IV- behandling (for at nævne nogle) burde også kunne komme derover. Samt tidlige udskrivelse fra sygehusene og de ældre der har opkast/diarre/osv. Aktivitets - og samværstilbud Vi mener ikke, at der behøver at være Dagcentre på alle ældrecentrene. Men hvis der skal være det, så er det nødvendigt med personale til opgaven, så plejepersonalet ikke skal hives ud af plejen. Som det er nu, kan man åbne op for, at de beboere på ældrecentre der ikke har dagcenter, kan tilbydes at komme ud af huset og på dagcenter hvor man har det. Det kan man ikke i Rebild kommune i dag. Det er ikke fair. Vi mener IKKE at man skal samle alle aktiviteter i et dagcenter i Rørbæk. Det giver ikke mening at alle borgere skal køres til et sted, når der er mulighed for 4 forskellig steder nu. Desuden er Rørbæk i udkanten af kommunen og der vil kun være et tilbud i kommunen. Det hænger heller ikke sammen med nærhedsprincippet! Demensområdet Vi mener, at vi kan bruge de eksisterende ældrecentre til at have nogle af de demente borgere. Alle ældrecentre har demente borgere boende på gangene og flere ældrecentre kan lave små afdeligner til det. Det er godt for lokalområderne. Der skal selvfølgelig følge de nødvendige kompetencer, indretning og midler med. Det kan øge samarbejdet imellem Ådalscenteret og de andre ældrecentre. Aktivitets- og samværstilbud drøfter forslaget i det videre Demens drøfter forslaget i det videre Journalnr.: P

8 Velfærdsteknologi og digitalisering Ingen kommentar. Det nære sundhedsvæsen I mål og succeskriterier -hvor der står Forhindre og forebygge indlæggelser: Vi mener, at det at alle ældrecentre har aflastningsstuer og hvis KTC åbner op for flere mulige borgere, så kan vi forhindre flere indlæggelser. Ved at Fru Jensen kan blive indenfor kommunens grænser for at bekæmpe en UVI eller få væske, så kan vi undgå en indlæggelse. Samt at Fru Jensen er i nærmiljøet. Under punktet: Anbefalinger til indsatsområder Vi mener at vores nye redskab: Reager på det du ser skal tilføjes ift observationer og forebyggelse. Der mangler også noget om samarbejdet imellem læge/kommune/region. Alle 8 grupper Nogle grupper ønsker det nære (det nære sundhedsvæsen/nærmiljøet) Andre grupper vil lægge ting sammen Det nære sundhedsvæsen drøfter forslaget i det videre Jfr. svar på høringssvar 2 på side LOKAL-MED Center Pleje og Omsorg (Administration og Myndighed) man vil sammenlægge alle aflastningsboliger i et ældrecenter/man vil samle alle dagcenter på et sted) Det hænger ikke sammen som helhed. Processen fremadrettet bliver spændende! LokalMED Pleje og Omsorg finder, at de 8 strategioplæg rummer mange og gode indsatsområder, som de gerne vil arbejde videre frem i mod. I forlængelse heraf har LokalMED Pleje og Omsorg drøftet følgende: Journalnr.: P

9 Organisering, ledelse og kommunikation Hvordan skaber vi i praksis en vi -kultur og dermed et tæt samarbejde mellem centrene? LokalMED Pleje og Omsorg finder, at disse ændringer skal sikres ledelsesmæssigt. Centergrænser bør ikke hindre en helhedsorienteret løsning af opgaverne. Der bør anvendes et fælles dokumentationssystem i alle centre. Hvordan sikres den bedste organisering af specialisttemaet? LokalMED Pleje og Omsorg forslår, at der etableres en vidensbank. Fremtidens medarbejder LokalMED Pleje og Omsorg tilslutter sig, at der udarbejdes en løbende uddannelsesplan, som matcher faggrupper og profiler. I sammenhæng hermed er det vigtigt at sikre, at medarbejdere i sin tilgang til opgaveløsningen og til borgeren formår at arbejde ud fra kommunens grundlæggende værdier eksempelvis respekt for individet, dens ønsker og behov jf. kvalitetsstandarderne. Demensområdet LokalMED Pleje og Omsorg opfordrer til, at der skal tages højde for familiære forhold, når borgere med demens tilbydes en bolig. LokalMED Pleje og Omsorg tilslutter sig, at der mangler tilbud til de yngre demente. Forvaltningen er enig i, at der skal sikres et tæt samarbejde mellem centrene herunder at opgaven forankres ledelsesmæssigt. Overvejelser omkring etablering af en vidensbank vil indgå i det videre Demens drøfter forslaget i det videre 10 SektorMED Pleje og Omsorg SektorMED Pleje og Omsorg finder, at de 8 strategioplæg udgør et grundigt og gennemarbejdet materiale, hvor særligt indsatsområder i de enkelte strategipapirer giver et Journalnr.: P

10 godt overblik. SektorMED Pleje og omsorg ser frem til, hvordan indsatsområderne forventes løst konkret, eksempelvis: Hvordan sikres et godt samarbejde på tværs af centrene, og hvordan sikrer vi, at Rebild Kommune har de bedste medarbejdere i fremtiden? SektorMED Pleje og Omsorg ønsker at blive inddraget i den videre proces bl.a. for at sikre implementering. Herunder også at LokalMED inddrages. SektorMED Pleje og Omsorg opfordrer til, at der løbende sendes nyhedsbreve til alle medarbejdere i Center Pleje og Omsorg bl.a. fordi, forandringsprocesser oftere lykkes, hvis medarbejderne er informeret om de processer og tiltag, der iværksættes. Organisering, ledelse og kommunikation SektorMED Pleje og Omsorg finder, at dette er et utroligt flot strategioplæg. Strategioplægget omkring Organisering, ledelse og kommunikation udgør paraplyen for alle strategierne, hvorfor SektorMED Pleje og Omsorg opfordrer til, at der tages udgangspunkt i dette oplæg som den overordnede ramme for det videre Forvaltningen er enig i, at medarbejderne skal inddrages. Forvaltningen imødekommer høringssvaret og er enig i, at der skal udarbejdes nyhedsbreve for at sikre vidensdeling blandt medarbejderne. Jfr. svar på høringssvar 6 på side 4. Når den overordnede organisering af Center Pleje og Omsorg er besluttet, kan den videre udvikling iværksættes. SektorMED Pleje og Omsorg ser det endvidere som et vigtigt element, at der som forslået af arbejdsgruppen skabes en vi-kultur herunder, at dialog og samarbejde på tværs af centrene optimeres. Dette for at sikre en helhedsorienteret Forvaltningen er enig i, at der skal sikres et tæt samarbejde mellem centrene herunder at opgaven forankres ledelsesmæssigt. Journalnr.: P

11 opgaveløsning som det bedste tilbud for borgerne. 11 Sektor Med Center Sundhed og Lokal MED Sund Rebild Fremtidens medarbejder SektorMED Pleje og Omsorg opfordrer til, at der udover det fortsatte fokus på rehabilitering også skal sættes fokus på anvendelse af ny teknologi, forebyggelse og tidlig udskrivning. Frivillige SektorMED Pleje og Omsorg er enige i, at frivillige ikke kan erstatte fagpersonale. Velfærdsteknologi og digitalisering SektorMED Pleje og Omsorg finder, det er godt, der sættes fokus på velfærdsteknologi særligt målsætningerne i strategipapiret. SektorMED Pleje og Omsorg opfordrer til, at en medarbejderrepræsentant deltager i koordineringsgruppen. Det nære sundhedsvæsen SektorMED Pleje og Omsorg finder, det er vigtigt, at de forslåede arbejdsgrupper koordineres med de øvrige processer under Fremtidens senior- og handicap. Drøftelsen og nedenstående bemærkninger skal ses ud fra en antagelse om, at det tidligere politiske vedtagende udgangspunkt om at rehabilitering, og herunder hverdagsrehabilitering, er den grundlæggende arbejdsmetode. Forvaltningen er enig i, at der også er fokus på anvendelse af ny teknologi, forebyggelse og tidlig udskrivning. Styregruppen for velfærdteknologi og digitalisering træffer beslutning om inddragelse af medarbejderrepræsentant i koordineringsgruppen. På denne baggrund afgives følgende overordnede høringsbemærkninger: Journalnr.: P

12 Der ønskes en opmærksomhed på at fastholde fokus på, dels de indsatser, der er igangsat i regi af ældrepuljen, som har et rehabiliteringssigte, og fokus på tidlig opsporing samt de aftaler der foreligger i regi af økonomiaftalens udstukne målsætninger omkring forebyggelse af genindlæggelser, uhensigtsmæssigegenindlæggelser m.v. Forvaltningen er enig mht. at der fortsat skal være fokus på de indsatser, der er igangsat af ældrepuljen. I forhold til de enkelte indsatsområder afgives følgende bemærkninger: Strategi for aktivitets og samværstilbud At samarbejdet med frivillige organisationer indskrives, i oplægget næves blot frivillige. Strategi for organisering, ledelse og kommunikation At de nævnte fokus områder i indledningen, tager udgangspunkt i et rehabiliterende sigte og at det tydeliggøres, at strategien indeholder mål om træning før pleje. I relation til beskrivelsen af fagligheder, ønskes tilføjelse af endnu en faglighed: Ernæring og måltider. Indarbejdet; s. 2 i strategien Aktivitets- og samværstilbud Forvaltningen imødekommer høringssvaret og indarbejder, at samarbejdet også gælder de frivillige organisationer. Forvaltningen er enig i, at rehabilitering er den grundlæggende metode i samarbejdet med borgeren jf. Rebild Kommunes kvalitetsstandarder. Indarbejdet; s. 3 i strategien Organisering, ledelse og kommunikation Forvaltningen imødekommer høringssvaret og tilføjer Ernæring og måltider. Herunder tænkes emner som ernæring, spisesituationen, heldøgnsløsninger, brugerinddragelse før, under og efter. Center Sundhed vil desuden gerne i diagrammet have tilføjet, at forebyggende og sundhedsfremmende konsulentfunktioner også er omfattet. Ligeledes indarbejdes det: At forebyggende og sundhedsfremmende konsulentfunktioner også er omfattet. Journalnr.: P

13 Center Sundhed ser frem til fortsat at være en del af det tværfaglige samarbejde indenfor rammen af Fremtids senior og handicap service. 12 Skørping Ældrecenter Vi er enige om, at det er et flot stykke arbejde, der er et godt grundlag for at sætte tanker og ideer i gang. Vi glæder os meget til, at der kommer gang i arbejdsgrupperne og til, at strategierne begynder at blive omsat til praksis. Nogle strategierne er meget overordnede og andre er mere handlingsorienterede, så vi tillader os i høringssvaret, at komme med lidt mere konkrete bud på, hvad vi har talt om, kan tænkes ind i det fremtidige Demens området Skabe flere målrettede skærmede miljøer på de eksisterende ældrecentre. Boligformer og målgrupper Under enkeltmandstilbud ved udadreagerende borgere evt. at personale varetager plejen i eget miljø. Aflastningscenter: evt. i samarbejde med KTC. Ingen Kommentarer. Demens drøfter forslaget i det videre Boligformer og målgrupper drøfter forslaget i det videre Boliger drøfter forslaget i det videre Boliger Mere tidssvarende på alle ældrecentre og indrette til fremtidens ældre. Evt. flere integrerede enheder på tværs af forvaltninger, så børn, unge og ældre kan være sammen. Gæsteværelser på ældrecentrene, så pårørende kan overnatte og derved lettere være en del af livet på ældrecentrene. Journalnr.: P

14 Velfærdsteknologi og digitalisering Udarbejde E-learningsprogrammer til både borgere og medarbejdere. Kompetenceudvikling af både borgere og medarbejdere. Fremtidens medarbejder Kulturbærer for organisationen og værdierne hvordan ruster vi organisationen til ny kultur. Kompetenceudvikle i hvordan vi møder fremtidens ældre. Aktivitets- og samværstilbud Hvordan tænker vi tilbud og nærvær ind overfor de fremtidens ældre, hvor flere har levet i en anden familie struktur end kernefamilien så ensomhed og kedsomhed forebygges. Kultur Bør være et underliggende element i arbejdet med alle strategierne Hvad er det for en kultur vi gerne vil have at borgerne møder, hvilke værdier og hvordan udleves de. Velfærdsteknologi og digitalisering drøfter forslaget i det videre Fremtidens medarbejder drøfter forslaget i det videre Aktivitets- og samværstilbud drøfter forslaget i det videre Forvaltningen er enig i, at kultur skal udgør det underliggende element i arbejdet med strategierne og sikres delt af alle medarbejdere i hele organisationen. 13 Lokal MED ved Himmerlandshave og Birkehøj Generelt er det et flot og inspirerende produkt, som vi oplever, kommer omkring de udfordringer CPO står overfor i kommende år. I strategi og boligformer og målgrupper finder vi det meget interessant med et muligt indsatsområde med etablering af aflastningscenter. Medarbejder gruppen på Boligformer og målgrupper drøfter forslaget i det videre Journalnr.: P

15 Birkehøj ældrecenter ser Birkehøj som et absolut velegnet center til dette. Det er kommunens mindste center og rummer allerede nu 4 aflastningsboliger. Strategi for Organisering, ledelse og kommunikation ser begge lokal MED specielt meget frem til og anbefaler, at denne er med i opstarten af den fremadrettede proces. Det forventes, at en stillingtagen til fremtidig organisering vil give en ro ovenpå de mange og langvarige konstitueringer i CPO. Vi ser frem til den fortsatte involverende proces. Vi ser frem til, at de gode tanker omsættes til handlinger, til glæde for medarbejdere, frivillige og borgere i Rebild kommune. Vi vil fremadrettet anbefale en høj grad af information/nyhedsbreve til hele CPO som et led i implementeringsprocessen. Jfr. svar på høringssvar 6 på side 4. Forvaltningen er enig heri og vil sikre, at der løbende informeres om projektet. 14 MED-udvalget i sygeplejen Rebild Vi vil starte med at rose det store arbejde og ser frem til at deltage i det mere konkrete og praksis nære arbejde, der skal igangsættes senere på året. Vi har bemærkninger til tre af strategierne: Organisation, ledelse og kommunikation Strategien fremstår handlingsorienteret. Vi foreslår, at det er denne strategi, der arbejdes med som det første, da vi tænker, at det kan blive svært at arbejde med de andre strategier, hvis der er usikkerhed om, hvor man som medarbejder og ledelse er organiseret/placeret og dermed finde Jfr. svar på høringssvar 6 på side 4. Journalnr.: P

16 motivationen til arbejdet med de andre strategier. Boligformer og målgrupper Vi finder det spændende med sundhedsklinikker på de større ældrecentre i kommunen. Vi undrer os over, at der fra arbejdsgruppens side vurderes, at der ikke er behov for Oldekoller, da vi ser, at det er denne boligform, mange ældre søger hen imod. Aflastningscenter ét sted i kommunen tænker vi ikke giver mening for borgerne, da de fleste borgere ønsker om at være i nærmiljøet, og da vi oplever, at aflastningspladserne på ældrecentrene er med til at højne det faglige niveau hos personalet. Men måske der bliver behov for flere specialpladser. Et forslag kunne være gæsteværelser på Ældrecentrene, så pårørende kan bo og tage del i hverdagen på ældrecentrene. Forvaltningen fastholder, at det på nuværende tidspunkt vurderes, at der ikke er brug for kommunale Oldekolder. Boligformer og målgrupper drøfter forslaget i det videre Fremtidens medarbejder Under anbefalinger og indsatsområder tænker vi, at det er modstridende, at der skrives entydige nøglefunktioner på tværs af ældrecentrene og senere skriver ikke hæmmet af faggrænser. Vi kunne ønske os kompetenceudvikling i at møde fremtidens ældre. Forvaltningen imødekommer høringssvaret. Der vil blive sat fokus på kompetenceudvikling. Journalnr.: P

Strategi: Boligformer og målgrupper

Strategi: Boligformer og målgrupper Strategi: Boligformer og målgrupper Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Forskelligartede behov kræver fleksible boliger Pleje- og ældreboliger Fremtidens ældre- og handicapboliger skal imødekomme

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Boligformer og målgrupper Demensområdet Velfærdsteknologi og digitalisering Det nære sundhedsvæsen

Boligformer og målgrupper Demensområdet Velfærdsteknologi og digitalisering Det nære sundhedsvæsen Projektaftale Fremtidens medarbejder Fase 2 Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) Version af projektaftalen 00.01.10.10-P20-11-13 Version 1: Indstilling til politisk behandling godkendelse november 2014.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 22. marts Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Støvring Rådhus, mødelokale 4. Møde slut:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 22. marts Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Støvring Rådhus, mødelokale 4. Møde slut: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Rådhus, mødelokale 4 Møde slut: 12.30 Fraværende: Jette Vestergaard 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 33 sprotokol fra sidste møde 3 34 Godkendelse

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Kvalitetsstandarder 2015 Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet Ældrerådet anbefaler, at der under overskriften serviceniveau i kvalitetsstandarden for

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 23. oktober 2014. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Møde slut: 10.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 23. oktober 2014. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Møde slut: 10. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 08:00 Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro Møde slut: 10.30 Fraværende: Torben Andersen deltog ikke i mødet. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

Projekt: Fremtidens senior og handicap service - Det nære sundhedsvæsen

Projekt: Fremtidens senior og handicap service - Det nære sundhedsvæsen Evaluerings- og afslutningsrapport Projekt: Fremtidens senior og handicap service - Det nære sundhedsvæsen Der har været en fælles projektaftale 1, med to arbejdsgrupper. En gruppe med fokus på de handicappede

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. november 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Terndrup Ældrecenter, Skørpingvej 5A, 9575 Terndrup. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. november 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Terndrup Ældrecenter, Skørpingvej 5A, 9575 Terndrup. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Terndrup Ældrecenter, Skørpingvej 5A, 9575 Terndrup Møde slut: 12.30 Fraværende: Hanne-Grethe Christensen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 148 sprotokol

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen og Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 101 sprotokol

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Februar 2015 Sundhedsudvalget Indsats Beskrivelse Status august Indsatsområde: Styrket indsats rehabilitering og træning. Rehabilitering og forebyggelse Mere

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 6. februar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Skørping Ældrecenter. Møde slut: 13:00. Fraværende:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 6. februar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Skørping Ældrecenter. Møde slut: 13:00. Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Skørping Ældrecenter Møde slut: 13:00 Fraværende: Centerchef Rasmus Simonsen og Christian Peter Hjørne deltog ikke i mødet. Niels Ove Mikkelsen deltog ikke

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Tyngde Start-Slut, Alle

Tyngde Start-Slut, Alle Evaluering af Korttidscenter I 2013 blev der oprettet et korttidscenter i Center Sundhed, og det blev besluttet at indsatsen skulle evalueres i 2014. Formålet med Korttidscenteret er, at borgeren skal

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. november Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. november Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12:45 Fraværende: Frederik Espersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 124 sprotokol fra

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 22. oktober 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Ø. Hornum Ældrecenter, Birkehøjvej 10, Øster Hornum, 9530 Støvring

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 22. oktober 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Ø. Hornum Ældrecenter, Birkehøjvej 10, Øster Hornum, 9530 Støvring Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Ø. Hornum Ældrecenter, Birkehøjvej 10, Øster Hornum, 9530 Støvring Møde slut: 12.30 Fraværende: Torben Andersen og Fredrik Espersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Indholdsfortegnelse Indledning...3 Øget indsats på demensområdet...3...3 Ernæring...3...3 Det gode måltid...4...4 Selvtræning og udslusning...4...4

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Høringssvar fra Resume af indhold Forslag til ændringer Sundhedsafdelingens kommentarer

Høringssvar fra Resume af indhold Forslag til ændringer Sundhedsafdelingens kommentarer SU-02 Bilag 2: Resume af høringssvar på Sundhedspolitikken 2008 Høringssvar fra Resume af indhold Forslag til ændringer Sundhedsafdelingens kommentarer Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 22. oktober Mødetidspunkt: 10:00. Sted: Mødelokale 1, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:00.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 22. oktober Mødetidspunkt: 10:00. Sted: Mødelokale 1, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:00. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 10:00 Sted: Mødelokale 1, Rådhuset i Støvring Møde slut: 13:00 Fraværende: Herluf S. Thomsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 113 Evaluering af madprocedure på

Læs mere

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder)

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) August 2015 en del af arbejdet omkring kapacitetsanalyse omkring plejeboliger og ny struktur. GRUPPER FORMÅL

Læs mere

Forslag til indsatser under Værdighedspuljen

Forslag til indsatser under Værdighedspuljen Forslag til indsatser under Værdighedspuljen Center Pleje og Omsorg, april 2016 De fem temaområder Værdighedspolitikken rummer fem temaområder, som bekriver, hvordan Rebild Kommunes ældrepleje skal understøttes

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 28. april Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Haverslev Ældrecenter, Dahlsensvej 18, Haverslev, 9610 Nørager, Salen

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 28. april Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Haverslev Ældrecenter, Dahlsensvej 18, Haverslev, 9610 Nørager, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Haverslev Ældrecenter, Dahlsensvej 18, Haverslev, 9610 Nørager, Salen Møde slut: 12.30 Fraværende: Torben Andersen deltog ikke i dagens møde. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 16. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 16. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring Møde slut: 13:00 Fraværende: Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 sprotokol fra

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation

Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND... 4 1.2 INDHOLD I NOTAT... 4 2. TO LEDELSESNIVEAUER

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Administrationens kommentarer til høringssvarene til Værdighedspolitikken for 2016

Administrationens kommentarer til høringssvarene til Værdighedspolitikken for 2016 NOTAT Administrationens kommentarer til høringssvarene til Værdighedspolitikken for 2016 31. marts 2016 Journal nr. Sagsbehandler SLNIE Nr. 1: Høringssvar fra Ældrerådet BORGEREN i centrum: Værdighed for

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september 2013. Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:20.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september 2013. Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:20. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:30 Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring Møde slut: 13:20 Fraværende: Børge Kjær Rasmussen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 100 sprotokol fra sidste møde

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Projektinitieringsdokument for Strategi for demensområdet Projektleder Projektejer Styregruppeformand

Projektinitieringsdokument for Strategi for demensområdet Projektleder Projektejer Styregruppeformand Projektinitieringsdokument for Strategi for demensområdet 2015-2020 Projektleder Projektejer Styregruppeformand PID Træning og aktivitetschef Hanne Brusgaard Petersen Chefgruppen Ældre Sundhed Ældrechef

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik / med Ældrerådets kommentarer

Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik / med Ældrerådets kommentarer Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik 26.05.2016/ med Ældrerådets kommentarer Tema i værdighedspolitikken - Mål for indsatsen Livskvalitet a. At borgeren kan få gode oplevelser og deltage i sociale

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 27. oktober Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 27. oktober Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:30 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 13:00 Fraværende: Gytte Gade Jette Vestergaard Torben Andersen Herluf Schleppegrell Thomsen 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 sprotokol fra sidste

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Sundhed & Omsorgs handleplaner og status 2012 for udmøntning af handicappolitikken

Sundhed & Omsorgs handleplaner og status 2012 for udmøntning af handicappolitikken En sammenhængende indsats med handicap oplever at få et sammenhængende tilbud. Derfor vil Esbjerg Kommune have særligt At fremtidsperspektiv og helhedssyn i forhold til borgerens liv er tænkt ind i den

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Personale & Organisation Sundhed og Omsorg 1. Resume Århus Kommunes første omsorgspolitik sendes med denne indstilling

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Indledning Center for Sundhed og Velfærds udviklingsplan har til formål at sætte rammerne og vise retningen for arbejdet i Center for Sundhed

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere