Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation"

Transkript

1 Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice

2 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a. grundet ændret sygdomsbillede ved udskrivning fra sygehusene til kommunerne, forventeligt flere borgere med demens og tilsvarende flere ældre med psykiske lidelser. Derudover forventes det, at flere ældre vælger at blive længst muligt i eget hjem. Det betyder, at de ved indflytning på et ældrecenter må forventes at være langt mere plejekrævende end i dag. Behov for aflastningspladser på ældrecenter og stigende faglig ekspertise blandt kommunalt plejepersonale i Center Pleje og Omsorg forventes at blive øget i takt med tidligere udskrivning fra sygehuse. Boformerne forventes at skulle kunne rumme flere forskellige grupper af borgere med såvel medfødte som erhvervede hjerneskader eksempelvis nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Ovenstående har ledt frem til fire overordnede fokusområder ud fra hvilke de rette tilbud til borgeren skal skabes: Større fokus på den plejekrævende indsats på ældrecentrene Større fokus på individuelle indsatser i boformerne Større fokus på indsats i borgerens hjem Nye tilbud Afsættet for tilbuddene er altid borgeren i centrum, hvor individuelle behov tilgodeses og tilbuddet tilpasses den enkelte borgers ressourcer ud fra den rehabiliterende tilgang. Strategiens overordnede formål bliver således at sikre: Tilbuddet skal tilpasses den enkeltes behov Fokus på en helhedsorienteret tilgang i opgaveløsningen Pårørende skal tænkes ind og inddrages Idet der er en forventning om, at flere borgere vil blive længst muligt i eget hjem, vil der blive et behov for at kanalisere ressourcer og viden fra ældrecentrene til borgere i eget hjem. I forlængelse heraf formoder arbejdsgruppen, at der fremadrettet skal anvendes færre ressourcer på de opgaver, der ikke er dedikeret direkte til pleje. Arbejdsgruppen forventer et stigende behov for flere ressourcer med specialistfunktioner grundet den øgede kompleksitet i opgaveporteføljen. Side 2 af 6

3 Faglighed I forlængelse af ovenstående bliver et fokuspunkt, hvordan Rebild Kommune kan give et fagligt velfunderet tilbud til borgerne på tværs af geografi, distrikter og centre. For at sikre det bedst mulige tilbud til borgeren vil der fremadrettet være behov for andre kompetencer og dermed øget fokus på andre særlige fagligheder. Et muligt afsæt er, at der i endnu højere grad gøres brug af forskellige videnspersoner, der inden for hvert fagområde (sygepleje, pædagogik mm.) forventes at arbejde på tværs af ældrecentrene og boformerne jf. nedenstående figur og bilag 1 Faglighed. Viden om ernæring og måltider skal indgå i de tværfaglige specialistteam på samme vis som eksempelvis viden om demens, sygepleje og pædagogik. For at sikre en helhedsorienteret tværfagligindsats til borgerne skal repræsentanter fra hvert af disse tværfaglige specialistteam sikre vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af faggrupper og centre i Rebild Kommune. De tværfaglige specialistteam kan eksempelvis have deres daglige gang i boformerne eller på Ådalscentret, hvorfra de kan være med til at understøtte og udvikle den faglige viden. Der sikres via disse team fælles procedurer i forhold til opgaveløsningen, overblik og synergi mellem senior- og handicapområdet. Side 3 af 6

4 De tværfaglige specialistteams forventes at understøtte og udvikle den faglige viden. Dette i tæt samspil med personalet i kommunens respektive institutioner og centre, hvilket illustreres ved de dobbeltrettede pile. Når pilen set i forhold til borgerens eget hjem kun går én vej, er det fordi, cirklen symboliserer private hjem, hvor Rebild Kommune ikke har personale ansat. Pilen fra ældrecentre til borgerens eget hjem illustrerer en forventning om, at der fremadrettet vil blive flyttet opgaver og dermed ressourcer fra ældrecentrene til borgere i eget hjem, idet flere vælger at bo i eget hjem længst muligt. Organisering af Center Pleje og Omsorg En udfordring i forbindelse med den overordnede organisationsstruktur i Center Pleje og Omsorg bliver at sikre en smidig organisering, der har fokus på borgeren og på en tæt kommunikation omkring samarbejdet. Den nuværende organisering vurderes ikke at understøtte det fremtidige behov for tilbud til demente og senhjerneskadede samt det forventede behov for øget aflastning og/eller længerevarende træningsindsatser. Herudover skal fokus rettes på det forhold, at flere borgere ønsker at blive længere i eget hjem. En drøftelse om, hvorvidt det tilsiger en anden form for organisering af distrikterne og ældrecentrene er relevant, fordi borgere på et ældrecenter og borgere i eget hjem ikke befinder sig i samme livssituation Side 4 af 6

5 og ikke har de samme behov. Arbejdsgruppen vurderer således, at der er behov for at drøfte organisering og (lokal) ledelse i forhold til nuværende geografisk opdeling af Rebild Kommune. Arbejdsgruppen vurderer ikke, at der vil være et behov for ændring af boformernes organisering. Ledelse I henhold til ovenstående får Rebild Kommune i høj grad behov for tværfaglig ledelse og samarbejde. Hvordan skal ledelsen af de tværfaglige specialistteam eksempelvis sikres på tværs af ældrecentre, indeog udegrupper og med boformerne? Et indsatsområde bliver at sikre rette ledelse på rette niveau. For at kunne gøre det, er der behov for en definition af den ledelsesmæssige platform herunder rolleafklaring. I sammenhæng hermed er en afklaring omkring hvilke faglige kompetencer, ledelsesfaglige kompetencer og personlige egenskaber den enkelte lederprofil bør rumme relevant jf. bilag 2 Ledelse. Kultur og kommunikation Et indsatsområde bliver at sikre, hvordan ledere og medarbejdere kan understøtte, at der skal samarbejdes på tværs og tænkes nyt. En fremgangsmåde er fokus på kultur og på, hvordan medarbejdere og ledere interagere med hinanden, deres tilgang til og interaktion med borgerne. Rebild Kommune kan drage nytte af en vi kultur og et fælles sprog, hvor fokus er på at løse opgaven bedst muligt for den enkelte borger i form af det tværfaglige samarbejde men med respekt for de decentrale enheders subkulturer dvs. ældrecentrenes og boformernes kulturelle forskelle jf. bilag 3 Kultur. Det tværfaglige samarbejde forventes skabt via en fælles overordnet organisationskultur, hvor erfaringer og viden deles indenfor en fælles ramme, forståelse og tilgang til borgerne. Væsentlige aspekter for indsatsområdet og det videre arbejde er; Hvilket menneskesyn arbejdes der ud fra både set i relation til medarbejdere og til borgere, løbende drøftelse af det fælles værdigrundlag, hvordan fremmes samarbejde og nytænkning? En mulig tilgangsvinkel er at sætte fokus på social kapital. Arbejdsgruppen anbefaler, derfor, at der vælges én model for implementering af tværfagligt samarbejde. Dermed er det arbejdsgruppens vurdering, at der sikres en ensartethed i forhold til en fælles indsats omkring eksempelvis forandringsprincipper. Side 5 af 6

6 Anbefaling til indsatsområder I det videre arbejde med Organisering, ledelse og kommunikation fremsætter arbejdsgruppen følgende anbefaling til indsatsområder: Specialviden er altid til rådighed Videnspersoner inden for relevante fagområder - eksempelvis pædagoger, sygeplejersker, terapeuter m.fl. Tværfaglige specialistteams vejledning og supportering Videns-/erfaringsdeling generelt på ledelsesniveau, på medarbejderniveau, på tværs af ældrecentre, boformer mm. I forbindelse med brug af specialistteams kan det give udfordringer, at en medarbejder fra specialist teamet tager ud på andre ældrecentre eller i borgerens eget hjem ved behov og derved mangler på sin faste arbejdsplads. Sikre tæt samarbejde og faglig sparring mellem medarbejderne i Center Sundhed, Center Familie og Handicap og Center Pleje og Omsorg. Organisering fremadrettet Organisering af ældrecentre og distrikter herunder organisering af inde- og udegrupper Organisering af boformerne forventes fortsat pædagogisk ledelse og udmøntning af byrådets beslutning om samling af tilbud i Rørbæk Organisering af nye tilbud med særlig fokus på demente, psykisk syge og senhjerneskadede (Arbejdsgruppe omkring demens, boligformer og målgrupper samt fremtidens medarbejdere). Organisering af aflastning (Arbejdsgruppen omkring boligformer og målgrupper) Definition af den ledelsesmæssige platform herunder ledelsesniveauer og ledelsesprofil; faglige kompetencer, ledelsesfaglige kompetencer og personlige egenskaber afklaring af organisering Kommunikation i en Vi-Kultur ; En fælles organisationskultur med plads til forskelligheder Fælles sprog hvordan kommunikere vi internt og eksternt Digitalisering med og om borgerne Via kultur sikrer samarbejde på tværs Værdier respekt for den enkelte borger Social kapital Samarbejde om kerneopgaven (borgeren) via trivsel, motivation og tillid Forandringsparathed hvordan skabes tillid til at turde nytænkning Side 6 af 6

Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation

Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND... 4 1.2 INDHOLD I NOTAT... 4 2. TO LEDELSESNIVEAUER

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Temaer: 50.52.T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1,0 50.52.T2. Fremtidige eff.potentialer

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Fagcenter myndighed og pleje strategiplan 2013- Vision:

Fagcenter myndighed og pleje strategiplan 2013- Vision: Fagcenter myndighed og pleje strategiplan 2013- Vision: Borgere i Odsherred er sunde og aktive. Vi tager ansvar for os selv og vores familie. Vi deltager i lokalsamfundet uanset alder, ressourcer og geografi.

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune

hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Rammer og retning...6 3. Opgaver...8 4. Organisationsplan...10 5.

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 5 Februar 2014 Dette er projektets sidste nyhedsbrev og samler op på projektets resultater i hhv. Vejle og Slagelse kommuner Det gode BUM-samarbejde

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere