Generelt Oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0.0.1 Generelt Oversigt"

Transkript

1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering, tryktabsberegninger m.m. indgår ikke i dette afsnit. Projekteringsreglerne er udarbejdet for at lette projekteringen af et fordelingsnet på grundlag af denne manual og overholde de tekniske krav i den europæiske standard for projektering og montage af præisolerede fastrørsystemer til fjernvarme, EN Indhold Manualen 1.1 Overholdelse af projekteringskrav 1.2 Hjælp til projektering 1.3 Forudsætninger 1.4 Projektklasser 1.5 Enheder og symboler 1.6 Systemdefinitioner 1.7 Spændingsniveau og ekspansionsberegning 1.8 Eksempler på spændingsniveau og ekspansionsberegning 1.9 Fastlæggelse af tilladelig spændingsniveau 1.10 Fordele/ulemper ved forskellige løsninger for spændingsniveau 1.11 LOGSTOR A/S Tel Projektering

2 Generelt Manualen Manualer Denne manual er bind 2 i LOGSTOR A/S s manualsamling som p.t. består af: --Produktkatalog --Projektering --Håndtering & Montage Denne manual Manualen, Projektering, er et værktøj, der tjener følgende formål: Rådgivende og projekterende skal kunne vurdere de forskellige rørsystemers og lægningsmetoders egnethed til at løse konkrete opgaver. Manualen skal sikre, at der vælges optimale løsninger, hvor der anvendes færrest mulige komponenter til gavn for projektets totaløkonomi. Det gælder materialeforbrug, grave- og montageomkostninger og driftssikkerhed i hele systemets levetid. OBS! De tre manualer betragtes som selvstændige værker. Der er derfor ikke sammenhæng mellem nummereringen i de enkelte manualer. Sidenummereringen fungerer - udover at være en reference - også som identifikationsmarkør, der sætter os i stand til at skræddersy manualer til såvel enkelte lande som enkeltprojekter. Med andre ord: Vi kan levere præcis den dokumentation, der er relevant for det pågældende land, tilbud, projekt m.m. Brug af manualen Manualen eller dele heraf må ikke reproduceres til ekstern brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra LOGSTOR A/S. Informationerne/instruktionerne er generelle. Anvendelse og implementering skal ske under behørig hensyntagen til lokale forhold. Yderligere/specifikke informationer kan indhentes hos vore teknikere. Alle rettigheder forbeholdt. Den engelske udgave af manualen er originalen, mens de andre udgaver er oversættelser, som er lavet efter oversætternes bedste overbevisning. Informationerne i dette dokument er genstand for ændringer uden varsel. LOGSTOR forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og foretage ændringer i indholdet uden forpligtelse til at underrette personer eller organisationer om sådanne ændringer. LOGSTOR er et varemærke og må ikke anvendes uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra LOGSTOR A/S. Projektering LOGSTOR A/S Tel

3 Generelt Overholdelse af projekteringskrav LOGSTOR's indfaldsvinkel til projektering LOGSTOR's projektering er baseret på at optimere tekniske og økonomiske aspekter. Det betyder, at LOGSTOR bestræber sig på at udnytte materialernes potentiale og samtidig holde sig inden for grænserne for sikker anvendelse af materialerne og overholde kravene i den europæiske standard. Gyldighed Ved at følge denne Projekteringsmanual og tage højde for lokale forhold sikres det, at alle statiske krav i den europæiske standard EN er opfyldt. Generel dokumentation Overholdelse betyder, at dimensioner til og med DN 300 kan projekteres med denne Projekteringsmanual som dokumentation, forudsat at det pågældende projekts data ligger inden for de anførte værdier, og projekteringen udføres som specificeret. Specifik dokumentation Da standarden kræver en detaljeret analyse af rørsystemet, er specifikationerne i denne manual kun vejledende for dimensioner større end DN 300 og til og med DN 600, selvom de opfylder EN LOGSTOR A/S Tel Projektering

4 Generelt Hjælp til projektering Hvordan? Projekteringshjælp kan opnås fra LOGSTORs lokale forhandlere eller fra vore produktionsselskaber. Se også vore beregningsprogrammer på Internet. Teknisk service Vore tekniske rådgivere står altid til rådighed for besvarelse af alle spørgsmål, der opstår i forbindelse med et projekts udforming og udnyttelsen af systemet. Projektvurdering For at vurdere et projekt er det en fordel at nedenstående generelle oplysninger foreligger: --Beregningsstemperatur --Driftstemperatur --Montagetemperatur --Beregningstryk --Dimension og isoleringsserier --Jordbundsforhold --Jorddække --Andre ledninger eller forhindringer i jorden Med baggrund i ovenstående oplysninger kan systemet vurderes efter nedenstående punkter: Lige rør: --Acceptabelt aksialt spændingsniveau --De enkelte delstrækninger kan vurderes individuelt Retningsændringer: --Bevægelser ved bøjninger --Bøjninger - specielt andre vinkler end 90 --Elastiske buer og præfabrikerede buerør Afgreninger: --Hovedrørets bevægelse ved afgreninger --Hovedrørets spændingsniveau ved afgreninger --Afgreningens længde Reduktioner: --1 eller flere spring Projektering LOGSTOR A/S Tel

5 Generelt Hjælp til projektering Tilbud Vores Customer Service-afdeling kan tilbyde udarbejdelse af et optimalt løsningsforslag baseret på en ledningsplan med den øn skede tracé og rørdimensionerne indtegnet. På grundlag af forslaget kan der udarbejdes en komplet stykliste til brug ved tilbudsgivning ø168,3/250 E ø139,7/225 ø 88,9/160 ø60,3/125 Specifikation Til rørsystemer med overvågning kan udarbejdes komplette system- og montagetegninger. Varmetabsberegning og andre beregninger LOGSTOR har en indgående viden om beregning af varmetab ud fra specifikke forhold og indgår gerne i en dialog om specifikke projekter. Prøv også vores program til beregning af varmetab. Beregning af varmetabet fra et LOGSTOR præisoleret rørsystem kan udføres med det webbaserede program LOGSTOR Calculator. Ved hjælp af LOGSTOR Calculator kan det valgte præisolerede rørsystems energieffektivitet beregnes og vurderes med hensyn til: --Energitab --Energitabets omkostninger --CO 2 -udledningen LOGSTOR Calculator giver dig også følgende muligheder: --Dimensionering af medierør --Beregning af tryktab Beregningsprogrammet er frit tilgængeligt på LOGSTOR A/S Tel Projektering

6 Generelt Forudsætninger Anvendelse Dette afsnit indeholder forudsætninger for fastrørsystemer i henhold til EN Kontakt LOGSTORs teknikere, hvis de faktiske betingelser ikke stemmer overens med forudsætningerne, som danner grundlag for denne Projekteringsmanual. Hvad angår andre rørsystemer, se de relevante afsnit i denne manual. Forudsætninger for stålmedierøret Den kontinuerlige driftstemperatur i et fastrørsystem med enkeltrør eller TwinPipes er max. 140 C. Test og dokumentation i henhold til EN 253 er tilgængelig. Stålrørskvalitet i henhold til EN 253: --Dimension DN 300, P235 GH eller P235 TR 1 eller 2 --Alle andre dimensioner > DN300, P235 GH Beregningerne af alle dimensioner i denne manual baserer på diameter og godstykkelse i henhold til EN 253. Rørsystemet kan trykprøves med koldt vand på ca. 20 C ved max. 1,5 x driftstryk. Projekteringsmanualen gælder for stålrørsdimensioner op til og med DN 600. I tilfælde af større dimensioner så kontakt LOGSTOR. Sammen vil vi finde den optimale løsning. Anbefalet vandkvalitet For at undgå korrosion i stålmedierøret skal der anvendes behandlet vand. Vandbehandlingen afhænger af de lokale forhold, men skal overholde følgende krav: Cirkulationsvand ph-værdi 9,5-10 udseende ren og lerfrit olieindhold oliefrit iltindhold < 0,02 mg/l saltindhold < 3000 mg/l Forudsætning for andre medierør (FlexPipes) Se det relevante afsnit for hver rørtype i denne Projekteringsmanual. Medierør Max. kontinuerlig driftstemperatur C Max. driftstryk bar SteelFlex CuFlex AluFlex PexFlex 85 6 PEX DW Projektering LOGSTOR A/S Tel

7 Generelt Forudsætninger Anvendte standarder LOGSTOR projekteringregler baserer på følgende relevante og gyldige europæiske standarder. --EN Projektering og montage af præisolerede fastrørsystemer til fjernvarme --EN 253 Fjernvarmerør --EN Overvågningssystemer Andre europæiske standarder, som gælder for LOGSTOR produkter: --EN 448 Fittings --EN 488 Ventiler --EN 489 Muffer --EN TwinPipes --EN Fleksible rørsystemer LOGSTOR A/S Tel Projektering

8 Generelt Projektklasser Definition af projektklasser Den europæiske standard EN inddeler rørsystemer i projektklasser hovedsageligt på grundlag af medierørets aksiale spændingsniveau og rørets godstykkelse i forhold til diameter. Projektklasse A: Små og mellemstore rørdimensioner med lave aksialspændinger. Projektklasse B: Høje aksialspændinger, små og mellemstore rørdimensioner. Projektklasse C: Store rørdimensioner eller rør med høje indvendige overtryk. En mere detaljeret beskrivelse forefindes i standarden EN Lastcykler Beregningerne udføres minimum med følgende antal fulde lastcykler, d.v.s. antal temperaturændringer: Beskrivelse af røret Antal fulde cykler Større ledning (transmissionsledning) 100 Hovedledning (distributionsnet) 250 Stikledning* 1000 * I denne manual defineres stikledninger som maksimum DN 32 (ø 42,4 mm). Det anvendte antal lastcykler svarer til normale driftsforhold. Hvis antallet af lastcykler er højere, skal der udføres en speciel statisk beregning af komponenterne. Partialkoefficient Til hver projektklasse tilknyttes en partialkoefficient for udmattelse. Partialkoefficienten er inkluderet i projekteringsanvisningerne. Da forskellen mellem tilladelige udmattelsesspændinger i projektklasse A og B kun er ca. 7%, er begge klasser beregnet for højeste partialkoefficient. Dét sikrer, at projekteringen af projektklasse A er på den sikre side. Alle statiske beregninger baserer sig derfor enten på projektklasse B op til og med DN 300 eller projektklasse C for dimensioner > DN300. σ / T MPa C 300 B C 200 A C C 26,9 323, r m/t Projektering LOGSTOR A/S Tel

9 Generelt Enheder og symboler Introduktion Følgende enheder og deres tilsvarende symboler er baseret på: --EN253 --EN LOGSTOR symboler Enheder Længde Masse Kraft Spænding Tryk Temperatur m (meter) mm (millimeter) kg (kilogram) N (Newton) MPa (Newton pr. kvadratmillimeter) Bar (Pascal = Newton pr. kvadratmeter) (1 bar = 10 5 Pa = 0,1 MPa = 0,1 N/mm 2 ) C (grader celsius) Symboler A s Medierørets tværsnit D Kappediameter d Medierørets diameter E Elasticitetsmodul F Friktionskraft G Egenvægt I Inertimoment L 190 Montagelængde for et specifik spændingsniveau (her 190 MPa) L F Friktionslængde (for det aktuelle max. spændingsniveau) L L Friktionsfikseret sektion L E Afstand mellem E-Comps L B Afstand mellem en E-Comp og en bøjning s all Tilladelig aksialt spændingsniveau L Længde DL Ekspansion for længden L H Dækning over røret fra kappens top til toppen af overfladen Z Afstand til rørets centerlinje fra toppen af overfladen (Z=H+½D) R e Flydespænding T Temperatur i C a Længdeudvidelseskoefficient g Specifik tyngde r Densitet n Poisson s forhold j Jordens friktionsvinkel Indekser ins min max pre Installation Minimum Maksimum Forspænding LOGSTOR A/S Tel Projektering

10 Generelt Enheder og symboler Karakteristiske værdier Karakteristiske værdier for stålmedierør i henhold til EN I denne manual er anvendt nedenstående generelle værdier: E = MPa a = 1,2E-05 Det betyder at E a = 2,52 MPa/ C Ønskes en mere detaljeret analyse, kan værdierne i relation til temperaturer i tabellen anvendes. Temperatur Længdeudv.- Flyde- E-modul koefficient spænding E T a T Re T MPa MPa 20 C ,16E C ,18E C ,19E C ,21E C ,22E C ,23E C ,23E C ,24E C ,25E C ,26E Projektering LOGSTOR A/S Tel

11 Generelt Systemdefinitioner Fastrørsystemet Vores rørsystem er et fastrørsystem, hvor medierør, isoleringslag og kapperør er sammenstøbt i en sandwich-konstruktion til en fast enhed. Det vil sige, at de udvidelser eller sammentrækninger, som opstår i stålrøret som følge af temperaturændringer overføres til kapperøret via isoleringen, så bevægelsen sker mellem kapperøret og det omkringliggende sand. Bevægelserne bliver reduceret af friktionen mellem kapperør og det omkringliggende sand, hvilket betyder, at bevægelserne i et jordforlagt fastrørsystem er mindre end be vægelserne i et rørsystem, som kan ekspandere frit. Friktionen langs kapperøret forårsager trykspændinger ved opvarmning af stålrøret, og trækspændinger i stålrøret ved afkøling af medierøret. Temperaturændringerne i vandet kombineret med friktionskraften på kapperøret giver fastrør systemets grundlæggende virkemåde, som reducerer ekspansion ved de frie ender og ændrer spændingerne i stålmedie røret i de fikserede zoner. L Forankringer En forankring kan defineres på 2 måder: A: Tænkt forankring hvor rørets bevægelser er styret af sandets friktion mod kapperøret har vi en tænkt forankring. I denne Projekteringsmanual illustrerer en tænkt forankring centret mellem to frie ekspansionsender. Det kan være nødvendigt at anvende støbte forankringer for at reducere bevægelsen. B: Støbt forankring Generelt undgås støbte forankringer, da friktionen styrer bevægelsen i jordforlagte systemer. A B LOGSTOR A/S Tel Projektering

12 Generelt Spændingsniveau og ekspansionsberegning Introduktion Dette afsnit indeholder basisformlerne til at beregne spændinger og bevægelser i jordlagte fastrørsystemer. Formlerne giver grundlaget for at kunne udføre de nødvendige beregninger til et system, der ifølge EN13941 i projektklasse A og B kan projekteres med generel dokumentation fra en leverandørmanual. En del af formlerne i Projekteringmanualen er indarbejdet i tabeller, som med de angivne forudsætninger kan anvendes i stedet for formlerne, så det er enklere at projektere et rørsystem. Indhold Aksialt spændingsniveau Ekspansion ved bøjninger Ekspansion ved afgreninger Friktionskraft Projektering LOGSTOR A/S Tel

13 Spændingsniveau og ekspansionsberegning Aksialt spændingsniveau Maksimal aksialspænding L > 2 L F Hvordan den maksimale aksialspænding i en given rørsektion fastlægges afhænger af: --friktionskraften --temperaturforskellen --længden For en lige rørstrækning, som er længere end 2 L F kan det aksiale spændingsniveau beregnes efter følgende formel: s max = DT E a [MPa] Temperaturforskellen DT beror på forskellen mellem temperaturen, hvor rørene bliver tildækket og max. eller min. temperaturen. Aksialspændingerne vil normalt være trykspændinger, hvis T max anvendes, og trækspændinger, hvis T min anvendes. Den forenklede formel ved anvendelse af værdierne for a og E fra side bliver således: s max = DT 2,52 [MPa] Formlen inkluderer ikke virkningen af det indvendige overtryk. Det indvendige overtryk har kun begrænset effekt på det aksiale spændingsniveau for dimensionerne, omfattet af projektklasse A og B. Friktionslængde På grundlag af det etablerede maksimale aksiale spændingsniveau kan afstanden fra en rørsektions frie ende til punktet, hvor de maksimale spændinger optræder beregnes. Hvor: L F L F = σ max A s F = Friktionslængde afstanden fra ekspansionsbøjning til det punkt, hvor maksimal aksialspænding optræder. s max = Max. aksial spændingsniveau A s = Tværsnitsareal af stålrøret, som fremgår af tabellerne på side og F = Friktionskraft i jorden, d.v.s. modstanden mod bevægelser, som jorden overfører til det præisolerede rør. Fremgår af tabellerne på side og eller beregnes i henhold til afsnit Afstanden fra den frie ende (bøjning) til maksimal aksialspænding kaldes også: delvis friktionshæmmet sektion. N R = Kraft fra vandret jordreaktion mod ekspansion Ved den almindelige LOGSTOR projektering, hvor ekspansionen sker i en bøjning med skumpuder, kan N R sættes til 0. L F = Delvis friktionshæmmet sektion L L = Friktionsfikseret sektion N R L F L > 2 x L F L L L F N R LOGSTOR A/S Tel Projektering

14 Spændingsniveau og ekspansionsberegning Aksialt spændingsniveau Maksimal aksialspænding L < 2 L F Er afstanden mellem 2 ekspansionsbøjninger kortere end 2 L F er friktionskraften afgørende for spændingsniveauet. Det aksiale spændings niveau kan beregnes efter: σ max = ½ L F A s L < 2 x L F Aksialspænding i et vilkårlig punkt Aksialspændingen i et vilkårligt punkt på en rørstrækning kan findes efter følgende 2 formler: L x < L F L σ x = L x F A s L F L L L F L x > L F sx = DT E a L X Projektering LOGSTOR A/S Tel

15 Spændingsniveau og ekspansionsberegning Ekspansion ved bøjninger Ekspansion ved fri rørende Ekspansionen ved en bøjning kan beregnes efter: F L 2 L x = L x x α T - 2 A s E L x i formlen er afstanden fra den frie ende til den tænkte forankring og er maksimalt friktionslængden L F. L 1 L 1 L 2 L L 2 For rør i projektklasse A og B er betydningen af det indvendige tryk forsvindende lille på grund af rørets størrelse, så ovenstående forenklede formel kan anvendes Radial bevægelse Ved en bøjning kommer den aksiale ekspansion fra begge sider, hvilket medfører radial bevæg else ved bøjningen. Den radiale bevægelse for en 90 bøjning kan beregnes efter: L = L L 2 2 For at beskytte bøjningen mod for høje spændinger fra vandrette jordreaktioner er det vigtigt at sikre bøjningen ved at bruge skumpuder. Hvordan bevægelsen håndteres, se afsnit 4. LOGSTOR A/S Tel Projektering

16 Spændingsniveau og ekspansionsberegning Ekspansion ved afgreninger Ekspansion ved afgrening Et afgreningsrør følger hovedrørets bevægelser i afgreningspunktet. Det er vigtigt at være opmærksom på den aksiale ekspansion i hoved røret. Den vil føre til vandrette bevægelser i samme størrelsesorden ved afgreningsrøret. Ekspansionen i hovedrøret ved afgreningen kan beregnes efter følgende formel: L T L L T = α T L T - F (2 L - L T ) L T 2 E A s L er afstanden fra bøjningen til den tænkte forankring, men vil maksimalt være friktionslængden L F. For at beskytte T-afgreningen mod for høje spændinger fra vandrette jordreaktioner er det vigtigt at sikre afgreningsrøret ved at bruge skumpuder. Hvordan dette gøres, og hvordan man finder den type afgrening, som skal anvendes (vinkelret eller parallel) se afsnit 5. Projektering LOGSTOR A/S Tel

17 Spændingsniveau og ekspansionsberegning Friktionskraft Friktionskraft Friktionskraften kan beregnes efter følgende formel: F = 1 + K µ ( 0 σ 2 v π D + G - γ s π ( D 2) 2 ) Hvor: µ Normalt sættes til 0,4 som friktionskoefficient mellem sand og PE-kappe K 0 Hviletrykskoefficient (0,46 kan anvendes) s v Den effektive spænding i jorden ved rørets centerlinje = g s Z g s Jordens tyngde (kn/m 3 ) Z Afstanden fra overfladens top til rørets centerlinje (Z = H + ½D c ) H Jorddække over røret fra kappens top til overfladens top D Kappediameter G Vægt af vandfyldt præisoleret rør I stedet for ovenstående formel kan friktionskraften for alle dimensioner findes i tabellerne på side og som en funktion af jorddækket og isoleringsserie. Hvis rørledningen ligger i eller under grundvandsspejlet, skal der tages højde herfor i beregningen. Det fremgår af EN 13941, hvordan denne beregning udføres. LOGSTOR A/S Tel Projektering

18 Eksempler Spændingsniveau og ekspansionsberegning Introduktion Følgende eksempler er beregnet med 2 forskellige temperatursæt. Som følge heraf vil der være forskelle i: --Spændingsniveau --Friktionslængde --Ekspansionsbevægelse Dette anvendes til at vurdere: --Behovet for spændingsreduktion --Spændingsreduktionsmetoden Indhold Aksialt spændingsniveau Ekspansion ved bøjninger Ekspansion ved afgreninger Projektering LOGSTOR A/S Tel

19 Eksempler 1a, Aksialt spændingsniveau Forudsætninger for eksempel 1a ø 114,3 mm, serie 2 Jorddække H = 0,8 m Max. beregningstemperatur T max = 120 C Min. beregningstemperatur T min = 10 C Montagetemperatur T ins = 10 C Værdier fra tabellen på side lige rør, spændingsreduktion med bøjninger: A 300 m B 140 m F = 3,35 kn/m A s = 1252 mm 2 C Maksimal aksialspænding Beregning af maksimal termisk aksialspændingsniveau i et rørsystem: s max = DT 2,52 [MPa] s max = (120-10) 2,52 = 277 MPa Sektion A-B Beregning af friktionslængde: A 300 m B L F = σ max A s F L F = = m L F =103,5 m L L =93 m L F =103,5 m For sektion A-B er afstanden mere end dobbelt så lang som friktionslængden, hvilket betyder, at der er 2 delvis hæmmede sektioner på hver 103,5 m. I midten er der en friktionsfikseret sektion. Længden på denne sektion er: L L = L - (2 L F ) = (2 103,5) = 93 m σ max =277 MPa Sektion B-C For sektion B-C er afstanden < 2 L F, hvilket betyder, at aksialspændingen er laver end s max. Det maksimale spændingsniveau er: σ B-C = ½ L F A s B 140 m σ =187 MPa σ B-C = = 187 MPa C LOGSTOR A/S Tel Projektering

20 Eksempler 1b, Aksialt spændingsniveau Forudsætninger for eksempel 1b ø 114,3 mm, serie 2 Jorddække H = 0,8 m Max. beregningstemperatur T max = 80 C Min. beregningstemperatur T min = 10 C Montagetemperatur T ins = 10 C Værdier fra tabellen på side lige rør, spændingsreduktion med bøjninger: A 300 m B 140 m F = 3,35 kn/m A s = 1252 mm 2 C Maksimal aksialspænding Beregning af maksimal termisk aksialspændingsniveau i et rørsystem: s max = DT 2,52 [MPa] s max = (80-10) 2,52 = 176 MPa Sektion A-B Beregning af friktionslængde: L F = σ max A s F L F = = 66 m A L F =66 m 300 m L L =168 m B L F =66 m For sektion A-B er afstanden mere end dobbelt så lang som friktionslængden, hvilket betyder, at der er 2 delvis hæmmede sektioner på hver 66 m. σ max =176 MPa I midten er der en friktionsfikseret sektion. Længden på denne sektion er: L L = L - (2 L F ) = (2 66) = 168 m Sektion B-C For sektion B-C er afstanden mere end dobbelt så lang som friktionslængden L F hvilket betyder, at der er 2 delvis hæmmede sektioner på hver 66 m. I midten er der en friktionsfikseret sektion. Længden på denne sektion er: L L = L - (2 L F ) = (2 66) = 8 m 140 m B C L F =66 m L L =8 m L F =66 m σ max = 176 MPa Projektering LOGSTOR A/S Tel

21 Eksempler 2a, Ekspansion ved bøjninger Forudsætninger for eksempel 2a ø 114,3 mm, serie 2 Jorddække H = 0,8 m Max. beregningstemperatur T max = 120 C Min. beregningstemperatur T min = 10 C Montagetemperatur T ins = 10 C A 300 m B Værdier fra tabellen på side lige rør, spændingsreduktion med bøjninger: 140 m F = 3,35 kn/m A s = 1252 mm 2 C Beregning af bevægelse i punkt B Beregning af ekspansionen ved enden af en rørsektion i punkt B opdeles i 3 dele: 1. Beregning af ekspansion fra rørsektion A B, DL 1 2. Beregning af ekspansion fra rørsektion B C, DL 2 3. Ekspansionsbøjning B's samlede radial bevægelse, DL Afstanden L er afstanden fra den tænkte forankring til bøjningen og kan maksimal være friktionslængden L F 103,5 m L 1 B 70 m L L 2 Fra A-B: Afstanden fra bøjningen til den tænkte forankring er ½ 300 = 150 m. L F er 103,5 m (beregnet i eksempel 1a). L = 103,5 m (< 150 m) anvendes for L 1 i eksemplet. L 1 = L 1 α T - Beregning af DL 1 : F L A s E L 1 = (120-10) = 68 mm Fra B-C: Afstanden fra bøjningen til den tænkte forankring er ½ 140 = 70 m. L F er 103,5 m (beregnet i eksempel 1a). L = 70 m (< 103,5 m) anvendes for L 2 i eksemplet. Beregning af DL 2 : L 2 = (120-10) = 61 mm Radial bevægelse i punkt B: Radialforskydninger ved B er: L = L L 2 2 L = = 91 mm Hvordan denne ekspansion skal håndteres, se afsnit 4. LOGSTOR A/S Tel Projektering

22 Eksempler 2b, Ekspansion ved bøjninger Forudsætninger for eksempel 2b ø 114,3 mm, serie 2 Jorddække H = 0,8 m Max. beregningstemperatur T max = 80 C Min. beregningstemperatur T min = 10 C Montagetemperatur T ins = 10 C Værdier fra tabellen på side lige rør, spændingsreduktion med bøjninger: A 300 m B 140 m F = 3,35 kn/m A s = 1252 mm 2 C Beregning af bevægelse i punkt B Fra A-B: Afstanden fra bøjningen til den tænkte forankring er: ½ 300 = 150 m. L F er 66 m (beregnet i eksempel 1b). L = 66 m (< 150 m) anvendes for L 1 i eksemplet. 66 m L 1 B L 66 m L 2 L 1 = L 1 α T - F L A s E Beregning af DL 1 : L 1 = (80-10) = 28 mm Fra B-C: Afstanden fra bøjningen til den tænkte forankring er ½ 140 = 70 m. L F er 66 m (beregnet i eksempel 1b). L = 66 m (< 70 m) anvendes for L 2 i eksemplet. Beregning af DL 2 : L 2 = (80-10) = 28 mm Radial bevægelse i punkt B: L = L L 2 2 L = = 40 mm Hvordan denne ekspansion skal håndteres, se afsnit 4. Projektering LOGSTOR A/S Tel

23 Eksempler 3a, Ekspansion ved afgreninger Forudsætninger for eksempel 3a ø 114,3 mm, serie 2 Jorddække H = 0,8 m Max. beregningstemperatur T max = 120 C Min. beregningstemperatur T min = 10 C Montagetemperatur T ins = 10 C Værdier fra tabellen på side lige rør, spændingsreduktion med bøjninger: A L = 300 m L F =103,5 m LT 1 LT 2 20 m B F = 3,35 kn/m A s = 1252 mm 2 Beregning af bevægelse i afgreningspunkt D For at finde bevægelsen i hovedrøret ved afgreningen, skal vi finde: Afstanden fra bøjningen til den tænkte forankring for sektion A-B er ½ 300 = 150 m. L F is 103,5 m (beregnet i eksempel 1a). L = 103,5 m (< 150 m) er anvendt i eksemplet. L T1 = L - L T2 = = 83.5 m L T = α T L T1 - F (2 L - L T1 ) L T1 2 E A s L T = (120-10) ( ) Hvordan denne bevægelse skal håndteres, se afsnit 5. = 45 mm LOGSTOR A/S Tel Projektering

24 Eksempler 3b, Ekspansion ved afgreninger Forudsætninger for eksempel 3b ø 114,3 mm, serie 2 Jorddække H = 0,8 m Max. beregningstemperatur T max = 80 C Min. beregningstemperatur T min = 10 C Montagetemperatur T ins = 10 C Værdier fra tabellen på side lige rør, spændingsreduktion med bøjninger: A L = 300 m L F = 66 m LT 1 LT 2 20 m B F = 3,35 kn/m A s = 1252 mm 2 Beregning af bevægelse i afgreningspunkt B For at finde bevægelsen i hovedrøret ved afgreningen skal vi finde: Afstanden fra bøjningen til den tænkte forankring for sektion A-B er 0,5 300 = 150 m. L F er 66 m (beregnet i eksempel 1b). L = 66 m (< 150 m) er anvendt i eksemplet. L T1 = L - L T2 = = 46 m L T = α T L T1 - F (2 L - L T1 ) L T1 2 E A s L T = (80-10) ( ) Hvordan denne bevægelse skal håndteres, se afsnit 5. = 13 mm Projektering LOGSTOR A/S Tel

25 Aksialt spændingsniveau Fastlæggelse af tilladelige spændinger Introduktion Dette afsnit beskriver de forhold, der skal undersøges, før det tilladelige aksiale spændingsniveau fastlægges. Det beskriver også, hvordan det tilladelige spændingsniveau fastlægges og hvordan det eventuelt kan reduceres. Det indeholder også typiske spændingsdiagrammer for forskellige systemer med og uden spændingsreduktion. Indhold Fastlæggelse af tilladeligt spændingsniveau Spændingsniveau uden spændingsreduktion Spændingsreduktion med bøjninger Spændingsreduktion med varmeforspænding Spændingsreduktion med E-Comp LOGSTOR A/S Tel Projektering

26 Aksialt spændingsniveau Fastlæggelse af tilladeligt spændingsniveau Tilladeligt aksialt spændingsniveau Fastlæggelsen af det maksimale aksiale spændingsniveau for lige rørsektioner skal foretages med behørig hensyntagen til selve rørets stabilitet (lokal stabilitet) samt rørsektionens stabilitet i forhold til omgivelserne (global stabilitet). Lokal stabilitet Ved selve rørets stabilitet forstås beskyttelse mod lokal udknækning eller foldning. Der er risiko for lokal udknækning eller foldning ved høje aksialspændinger og relativt store diametre i forhold til godstykkelsen. Risikoen er dog ikke eksisterende, når det aksiale spændingsniveau ligger under grænsekurven (grænsetilstand C1 ifølge EN 13941) i nedenstående illustration. MPa C σ / T C 60 C B A C ,9 323, r m /t Se detaljerede værdier for grænsekurven under afsnit 3.2. "Lige rørsektioner uden spændingsreduktion. Global stabilitet Til sikring af de lige rørsektioners stabilitet skal flere parametre vurderes, da de påvirker det maksimale spændingsniveau. Dette kan være bestemt af forhold, som er tilstede ved projekteringen eller forhold, som påvirker rørene i forbindelse med fremtidige tiltag. -- Udgravning langs og på tværs af rørledningen -- Afstand til eksisterende og fremtidige rørsystemer -- Parallel udgravning af eksisterende og fremtidige rørsystemer -- Buerørs stabilitet ved lille overdækning -- Risiko for udknækning for rør med høje aksialspændinger -- Anvendelse af smigskæring -- Rørledningens og rørgravens kompleksitet -- Mulige forhindringer i rørgraven i forbindelse med byggearbejdet -- Reduktioner på lige rørsektioner -- Antallet af afgreninger og andre komponenter -- Ventilernes placering -- Omfanget af ekspansionen ved bøjninger Projektering LOGSTOR A/S Tel

27 Aksialt spændingsniveau Fastlæggelse af tilladeligt spændingsniveau Tilladeligt aksialt spændingsniveau fortsat EN gør det muligt at anvende et aksialt spændingsniveau med en grænse i henhold til kurven på foranstående side. Hver ledningsejer skal så fastlægge det faktiske spændingsniveau på grundlag af ovenstående. Spændingsniveauet behøver ikke være vurderet præcis ens i alle dele af et rørsystem, men kan fastlægges på baggrund af lokale forhold. LOGSTOR s Projekteringsmanual giver mulighed for at anvende hele spændingsområdet i projektklasse-kurven for stabilitet, men de enkelte forhold skal tjekkes og sikres i forhold til de anførte restriktioner for at opfylde kravene i standarden. Det kan betyde, at visse områder i et rørsystem kan etableres uden spændingsreducerende tiltag, og at andre områder kan opfylde kravene til global stabilitet ved at foretage spændingsreducerende tiltag. Ud over muligheden for at anvende hele spændingsniveauet i standarden har LOGSTOR i denne manual specificeret krav til spændingsreducerende tiltag for et spændingsniveau på 190 MPa. Så ud over stabilitetskravet kan den enkelte ledningsejer også selv bestemme sit eget niveau, såfremt det ønskes. Et aksialt spændingsniveau på 190 MPa har været anvendt gennem mange år og giver en sikkerhed på 1,1 mod at nå stålets flydespænding. Det betyder dog stadig, at rørsystemets globale stabilitet skal sikres efter specifikationerne i de følgende afsnit. System, udført uden spændingsreducerende tiltag, se afsnit 3.1. Hvis det ønskes eller er nødvendigt at reducere de aksiale spændinger, kan det ske ved hjælp af: --Bøjninger --Varmeforspænding i åben grav --E-Comp Disse er beskrevet på de efterfølgende sider og detaljeret i afsnit 3.2, 3.3 og 3.4. For et optimalt projekteret system betyder det, at der er taget hensyn til lokale forhold, og såfremt spændingsreduktion er påkrævet i de lige rørstrækninger, så udnyttes og kombineres de enkelte metoders fordele, så der opnås et både teknisk og økonomisk optimalt system. LOGSTOR A/S Tel Projektering

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt v/100 Pa/m (10 mm VS/m) og medie temp. på 80 C Medierør Hastighed Masseflow Effekt v/ t=30 C Effekt v/ t=40 C Effekt v/ t=50

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en gennemgang af nogle generelle og overordnede informationer om rørsystemerne fra LOGSTOR. Indhold LOGSTOR 1.1 Produktkataloget 1.2 Kvalitets- og

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

3.6.0.1 Afslutninger med FlexPipe Generelt

3.6.0.1 Afslutninger med FlexPipe Generelt 3.6.0.1 Generelt Afslutningsmuligheder. Beskrivelse Hvor FlexPipe skal føres ind i bygninger findes der principielt 4 løsningsmuligheder: - Lige sokkelgennemføring - Skrå, boret, sokkelgennemføring - 90

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1001 Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af Håndterings- og montagemanualen samt nogle af de vigtigste forudsætninger for håndtering, tilpasning og nedlægning af præisolerede

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme...

Alle fortjener fjernvarme... Alle fortjener fjernvarme... 1 Forbrugerne sparer og sparer... I Østerby betyder det 1.018 tons CO 2 mindre om året for 276 husstande Side 2 skift fra naturgas til fjernvarme I Rudersdal spares der tillige

Læs mere

Produktkatalog. Version 2015.01

Produktkatalog. Version 2015.01 Produktkatalog Version 2015.01 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en gennemgang af nogle generelle og overordnede informationer om rørsystemerne fra LOGSTOR. Indhold LOGSTOR

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Præisolerede rør til industrien

Præisolerede rør til industrien Præisolerede rør til industrien [ Vi dokumenterer forskellen ] www.logstor.com indhold Verdens førende producent af præisolerede rørsystemer..... 3 Præisolerede rør fra LOGSTOR.........................

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 - hurtig og sikker samling af præisolerede rør Web-baseret dokumentation sikrer overblik over projektets status Multifunktionel svejsemaskine,

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Varmeanlæg (projekt 1)

Varmeanlæg (projekt 1) Varmeanlæg (projekt 1) Titel:...Varmeanlæg Afleveret:...2004.03.30 DTU-diplomlinie:...By og Byg.Ing DTU-kursus:... 11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2) Gruppemedlemmer:...

Læs mere

Januar 2011. Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING. Providing Essentials

Januar 2011. Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING. Providing Essentials Januar 2011 Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING Providing Essentials Produktegenskaber Wafix PP - komplet program til alle installationer Wafix er et unikt og komplet program med en optimal evne til at bortlede

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Ventilationsanlæg (projekt 2) Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret:...2004.05.11 DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus:...11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2)

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Termisk isolering af tekniske installationer

Termisk isolering af tekniske installationer Dansk standard DS 452 3. udgave 2013-10-31 Termisk isolering af tekniske installationer Thermal insulation of technical service and supply systems COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Murgennemføring, advarselsbånd

Murgennemføring, advarselsbånd Murgennemføring, advarselsbånd 6. Murgennemføring a ataskema: murgennemføring a 133 153 168 183 3 1 223 2 265 2 395 4 4 4 0 5 600 630 6 710 7 0 8 Tal i Advarselsbånd Bredde Sprog ansk ansk Advarselsbånd

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Juni 2009. TIGRIS Pex-One rør. en fleksibel og holdbar løsning naturligvis. Brugsvands- og varmeinstallationer

Juni 2009. TIGRIS Pex-One rør. en fleksibel og holdbar løsning naturligvis. Brugsvands- og varmeinstallationer Juni 2009 TIGRIS Pex-One rør en fleksibel og holdbar løsning naturligvis Brugsvands- og varmeinstallationer Overblik, der giver indblik TIGRIS Pex-One rør 4-5 Teknisk information 12-13 Fittings 6 Teknisk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme

Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme NOTAT Dato: 19. marts 2015 Af: Thomas Engell BAGGRUND I 2007 indledte

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

Hovedforsyningsledning fremløb

Hovedforsyningsledning fremløb Hovedforsyningsledning fremløb Anbefalet isolering til denne rørdimension: 110 mm Varmetabsberegning Inddata Nuværende Inddata Efterisoleret Rør-/kanaltype Rørledning Rørledning Rørets/kanalens diameter

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. Nordre Strandvej 46 DK-8240 Risskov www.aaenas.dk Næstved Varmeværk A.m.b.a. Tracégennemgang og anlægsbudget Beslutningsnotat August 2013 Udarbejdet af Aaen Rådgivende Ingeniører A/S for Næstved Varmeværk

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM Manual til beregningsprogram EVOFLOOR PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK EVOFLOOR GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Pettinarolis beregningssoftware

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KLIK-INNOVATION HURTIGERE. STØRRE. MERE FLEKSIBELT. REHAU tilbyder RAUGEO CLICK modulfordeler

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

Fremtidens fjernvarme

Fremtidens fjernvarme Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 89 Offentligt Fremtidens fjernvarme Et koncept for et skalérbart fjernvarmenet, der ved hjælp af lodrette jordvarmeboringer og varmepumper,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Bilag 2.1 Temperatur til brug for dimensionering, regulering og overvågning

Bilag 2.1 Temperatur til brug for dimensionering, regulering og overvågning Bilag 1 Dimensionerings temperatur for varmeinstallationer Bilag 2.1 Temperatur til brug for dimensionering, regulering og overvågning Dimensionerings-temperatur for varmt brugsvandsanlæg Maksimal fjernvarme

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer.................... 4 2 Rørledninger

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme... 2

Alle fortjener fjernvarme... 2 Alle fortjener fjernvarme... 2 Vi vil kende patientens tilstand... Fjernvarme Fyn har investeret i LOGSTOR Detect Side 3 Røggaskondensering Aars Fjernvarme anvender alle former for brændsel Side 4 80 km

Læs mere

ny varmetunnel under københavn

ny varmetunnel under københavn ny varmetunnel under københavn Fotograf: Henrik Pyndt Sørensen Københavns Energi bygger en 4 km lang tunnel til miljøvenlig fjernvarme. www.ke.dk største byggeprojekt i københavn siden metroen Københavnerne

Læs mere

VORDINGBORG FJERNVARME A/S

VORDINGBORG FJERNVARME A/S VORDINGBORG FJERNVARME A/S Tekniske bestemmelser Maj 2013 VORDINGBORG FJERNVARME A/S - Tekniske Bestemmelser Maj 2013 Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Infomøde om ledningsrenovering. Møde for forbrugere i Elleparken den 20. november 2013 v/poul B. Skou

Infomøde om ledningsrenovering. Møde for forbrugere i Elleparken den 20. november 2013 v/poul B. Skou Infomøde om ledningsrenovering Møde for forbrugere i Elleparken den v/poul B. Skou Program for informationsmøde Kl. 19.30 19.35: Velkomst/Der serveres kaffe Kl. 19.35 19.45: Renoveringer af fjernvarmeledninger

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Centrale støvsugeranlæg

Centrale støvsugeranlæg CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Centrale støvsugeranlæg www.flexair.dk Centrale støvsugeranlæg Vakuumpumper Alle anlæg dimensioneres til den enkelte opgave og der vælges den type vakuumpumpe der er bedst

Læs mere

Fjernvarme SAV isoleret VentilSyStem

Fjernvarme SAV isoleret VentilSyStem Fjernvarme Sav Isoleret ventilsystem SAV isoleret ventilsystem 1 4-5 Enkeltrør 6-7 Dobbeltrør 8-9 Dobbelt/enkeltrør 10-11 Singleventil 12-13 Singleventil med 1 serviceventil 14-15 Singleventil med 2 serviceventiler

Læs mere