Generelt Oversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0.0.1 Generelt Oversigt"

Transkript

1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering, tryktabsberegninger m.m. indgår ikke i dette afsnit. Projekteringsreglerne er udarbejdet for at lette projekteringen af et fordelingsnet på grundlag af denne manual og overholde de tekniske krav i den europæiske standard for projektering og montage af præisolerede fastrørsystemer til fjernvarme, EN Indhold Manualen 1.1 Overholdelse af projekteringskrav 1.2 Hjælp til projektering 1.3 Forudsætninger 1.4 Projektklasser 1.5 Enheder og symboler 1.6 Systemdefinitioner 1.7 Spændingsniveau og ekspansionsberegning 1.8 Eksempler på spændingsniveau og ekspansionsberegning 1.9 Fastlæggelse af tilladelig spændingsniveau 1.10 Fordele/ulemper ved forskellige løsninger for spændingsniveau 1.11 LOGSTOR A/S Tel Projektering

2 Generelt Manualen Manualer Denne manual er bind 2 i LOGSTOR A/S s manualsamling som p.t. består af: --Produktkatalog --Projektering --Håndtering & Montage Denne manual Manualen, Projektering, er et værktøj, der tjener følgende formål: Rådgivende og projekterende skal kunne vurdere de forskellige rørsystemers og lægningsmetoders egnethed til at løse konkrete opgaver. Manualen skal sikre, at der vælges optimale løsninger, hvor der anvendes færrest mulige komponenter til gavn for projektets totaløkonomi. Det gælder materialeforbrug, grave- og montageomkostninger og driftssikkerhed i hele systemets levetid. OBS! De tre manualer betragtes som selvstændige værker. Der er derfor ikke sammenhæng mellem nummereringen i de enkelte manualer. Sidenummereringen fungerer - udover at være en reference - også som identifikationsmarkør, der sætter os i stand til at skræddersy manualer til såvel enkelte lande som enkeltprojekter. Med andre ord: Vi kan levere præcis den dokumentation, der er relevant for det pågældende land, tilbud, projekt m.m. Brug af manualen Manualen eller dele heraf må ikke reproduceres til ekstern brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra LOGSTOR A/S. Informationerne/instruktionerne er generelle. Anvendelse og implementering skal ske under behørig hensyntagen til lokale forhold. Yderligere/specifikke informationer kan indhentes hos vore teknikere. Alle rettigheder forbeholdt. Den engelske udgave af manualen er originalen, mens de andre udgaver er oversættelser, som er lavet efter oversætternes bedste overbevisning. Informationerne i dette dokument er genstand for ændringer uden varsel. LOGSTOR forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og foretage ændringer i indholdet uden forpligtelse til at underrette personer eller organisationer om sådanne ændringer. LOGSTOR er et varemærke og må ikke anvendes uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra LOGSTOR A/S. Projektering LOGSTOR A/S Tel

3 Generelt Overholdelse af projekteringskrav LOGSTOR's indfaldsvinkel til projektering LOGSTOR's projektering er baseret på at optimere tekniske og økonomiske aspekter. Det betyder, at LOGSTOR bestræber sig på at udnytte materialernes potentiale og samtidig holde sig inden for grænserne for sikker anvendelse af materialerne og overholde kravene i den europæiske standard. Gyldighed Ved at følge denne Projekteringsmanual og tage højde for lokale forhold sikres det, at alle statiske krav i den europæiske standard EN er opfyldt. Generel dokumentation Overholdelse betyder, at dimensioner til og med DN 300 kan projekteres med denne Projekteringsmanual som dokumentation, forudsat at det pågældende projekts data ligger inden for de anførte værdier, og projekteringen udføres som specificeret. Specifik dokumentation Da standarden kræver en detaljeret analyse af rørsystemet, er specifikationerne i denne manual kun vejledende for dimensioner større end DN 300 og til og med DN 600, selvom de opfylder EN LOGSTOR A/S Tel Projektering

4 Generelt Hjælp til projektering Hvordan? Projekteringshjælp kan opnås fra LOGSTORs lokale forhandlere eller fra vore produktionsselskaber. Se også vore beregningsprogrammer på Internet. Teknisk service Vore tekniske rådgivere står altid til rådighed for besvarelse af alle spørgsmål, der opstår i forbindelse med et projekts udforming og udnyttelsen af systemet. Projektvurdering For at vurdere et projekt er det en fordel at nedenstående generelle oplysninger foreligger: --Beregningsstemperatur --Driftstemperatur --Montagetemperatur --Beregningstryk --Dimension og isoleringsserier --Jordbundsforhold --Jorddække --Andre ledninger eller forhindringer i jorden Med baggrund i ovenstående oplysninger kan systemet vurderes efter nedenstående punkter: Lige rør: --Acceptabelt aksialt spændingsniveau --De enkelte delstrækninger kan vurderes individuelt Retningsændringer: --Bevægelser ved bøjninger --Bøjninger - specielt andre vinkler end 90 --Elastiske buer og præfabrikerede buerør Afgreninger: --Hovedrørets bevægelse ved afgreninger --Hovedrørets spændingsniveau ved afgreninger --Afgreningens længde Reduktioner: --1 eller flere spring Projektering LOGSTOR A/S Tel

5 Generelt Hjælp til projektering Tilbud Vores Customer Service-afdeling kan tilbyde udarbejdelse af et optimalt løsningsforslag baseret på en ledningsplan med den øn skede tracé og rørdimensionerne indtegnet. På grundlag af forslaget kan der udarbejdes en komplet stykliste til brug ved tilbudsgivning ø168,3/250 E ø139,7/225 ø 88,9/160 ø60,3/125 Specifikation Til rørsystemer med overvågning kan udarbejdes komplette system- og montagetegninger. Varmetabsberegning og andre beregninger LOGSTOR har en indgående viden om beregning af varmetab ud fra specifikke forhold og indgår gerne i en dialog om specifikke projekter. Prøv også vores program til beregning af varmetab. Beregning af varmetabet fra et LOGSTOR præisoleret rørsystem kan udføres med det webbaserede program LOGSTOR Calculator. Ved hjælp af LOGSTOR Calculator kan det valgte præisolerede rørsystems energieffektivitet beregnes og vurderes med hensyn til: --Energitab --Energitabets omkostninger --CO 2 -udledningen LOGSTOR Calculator giver dig også følgende muligheder: --Dimensionering af medierør --Beregning af tryktab Beregningsprogrammet er frit tilgængeligt på LOGSTOR A/S Tel Projektering

6 Generelt Forudsætninger Anvendelse Dette afsnit indeholder forudsætninger for fastrørsystemer i henhold til EN Kontakt LOGSTORs teknikere, hvis de faktiske betingelser ikke stemmer overens med forudsætningerne, som danner grundlag for denne Projekteringsmanual. Hvad angår andre rørsystemer, se de relevante afsnit i denne manual. Forudsætninger for stålmedierøret Den kontinuerlige driftstemperatur i et fastrørsystem med enkeltrør eller TwinPipes er max. 140 C. Test og dokumentation i henhold til EN 253 er tilgængelig. Stålrørskvalitet i henhold til EN 253: --Dimension DN 300, P235 GH eller P235 TR 1 eller 2 --Alle andre dimensioner > DN300, P235 GH Beregningerne af alle dimensioner i denne manual baserer på diameter og godstykkelse i henhold til EN 253. Rørsystemet kan trykprøves med koldt vand på ca. 20 C ved max. 1,5 x driftstryk. Projekteringsmanualen gælder for stålrørsdimensioner op til og med DN 600. I tilfælde af større dimensioner så kontakt LOGSTOR. Sammen vil vi finde den optimale løsning. Anbefalet vandkvalitet For at undgå korrosion i stålmedierøret skal der anvendes behandlet vand. Vandbehandlingen afhænger af de lokale forhold, men skal overholde følgende krav: Cirkulationsvand ph-værdi 9,5-10 udseende ren og lerfrit olieindhold oliefrit iltindhold < 0,02 mg/l saltindhold < 3000 mg/l Forudsætning for andre medierør (FlexPipes) Se det relevante afsnit for hver rørtype i denne Projekteringsmanual. Medierør Max. kontinuerlig driftstemperatur C Max. driftstryk bar SteelFlex CuFlex AluFlex PexFlex 85 6 PEX DW Projektering LOGSTOR A/S Tel

7 Generelt Forudsætninger Anvendte standarder LOGSTOR projekteringregler baserer på følgende relevante og gyldige europæiske standarder. --EN Projektering og montage af præisolerede fastrørsystemer til fjernvarme --EN 253 Fjernvarmerør --EN Overvågningssystemer Andre europæiske standarder, som gælder for LOGSTOR produkter: --EN 448 Fittings --EN 488 Ventiler --EN 489 Muffer --EN TwinPipes --EN Fleksible rørsystemer LOGSTOR A/S Tel Projektering

8 Generelt Projektklasser Definition af projektklasser Den europæiske standard EN inddeler rørsystemer i projektklasser hovedsageligt på grundlag af medierørets aksiale spændingsniveau og rørets godstykkelse i forhold til diameter. Projektklasse A: Små og mellemstore rørdimensioner med lave aksialspændinger. Projektklasse B: Høje aksialspændinger, små og mellemstore rørdimensioner. Projektklasse C: Store rørdimensioner eller rør med høje indvendige overtryk. En mere detaljeret beskrivelse forefindes i standarden EN Lastcykler Beregningerne udføres minimum med følgende antal fulde lastcykler, d.v.s. antal temperaturændringer: Beskrivelse af røret Antal fulde cykler Større ledning (transmissionsledning) 100 Hovedledning (distributionsnet) 250 Stikledning* 1000 * I denne manual defineres stikledninger som maksimum DN 32 (ø 42,4 mm). Det anvendte antal lastcykler svarer til normale driftsforhold. Hvis antallet af lastcykler er højere, skal der udføres en speciel statisk beregning af komponenterne. Partialkoefficient Til hver projektklasse tilknyttes en partialkoefficient for udmattelse. Partialkoefficienten er inkluderet i projekteringsanvisningerne. Da forskellen mellem tilladelige udmattelsesspændinger i projektklasse A og B kun er ca. 7%, er begge klasser beregnet for højeste partialkoefficient. Dét sikrer, at projekteringen af projektklasse A er på den sikre side. Alle statiske beregninger baserer sig derfor enten på projektklasse B op til og med DN 300 eller projektklasse C for dimensioner > DN300. σ / T MPa C 300 B C 200 A C C 26,9 323, r m/t Projektering LOGSTOR A/S Tel

9 Generelt Enheder og symboler Introduktion Følgende enheder og deres tilsvarende symboler er baseret på: --EN253 --EN LOGSTOR symboler Enheder Længde Masse Kraft Spænding Tryk Temperatur m (meter) mm (millimeter) kg (kilogram) N (Newton) MPa (Newton pr. kvadratmillimeter) Bar (Pascal = Newton pr. kvadratmeter) (1 bar = 10 5 Pa = 0,1 MPa = 0,1 N/mm 2 ) C (grader celsius) Symboler A s Medierørets tværsnit D Kappediameter d Medierørets diameter E Elasticitetsmodul F Friktionskraft G Egenvægt I Inertimoment L 190 Montagelængde for et specifik spændingsniveau (her 190 MPa) L F Friktionslængde (for det aktuelle max. spændingsniveau) L L Friktionsfikseret sektion L E Afstand mellem E-Comps L B Afstand mellem en E-Comp og en bøjning s all Tilladelig aksialt spændingsniveau L Længde DL Ekspansion for længden L H Dækning over røret fra kappens top til toppen af overfladen Z Afstand til rørets centerlinje fra toppen af overfladen (Z=H+½D) R e Flydespænding T Temperatur i C a Længdeudvidelseskoefficient g Specifik tyngde r Densitet n Poisson s forhold j Jordens friktionsvinkel Indekser ins min max pre Installation Minimum Maksimum Forspænding LOGSTOR A/S Tel Projektering

10 Generelt Enheder og symboler Karakteristiske værdier Karakteristiske værdier for stålmedierør i henhold til EN I denne manual er anvendt nedenstående generelle værdier: E = MPa a = 1,2E-05 Det betyder at E a = 2,52 MPa/ C Ønskes en mere detaljeret analyse, kan værdierne i relation til temperaturer i tabellen anvendes. Temperatur Længdeudv.- Flyde- E-modul koefficient spænding E T a T Re T MPa MPa 20 C ,16E C ,18E C ,19E C ,21E C ,22E C ,23E C ,23E C ,24E C ,25E C ,26E Projektering LOGSTOR A/S Tel

11 Generelt Systemdefinitioner Fastrørsystemet Vores rørsystem er et fastrørsystem, hvor medierør, isoleringslag og kapperør er sammenstøbt i en sandwich-konstruktion til en fast enhed. Det vil sige, at de udvidelser eller sammentrækninger, som opstår i stålrøret som følge af temperaturændringer overføres til kapperøret via isoleringen, så bevægelsen sker mellem kapperøret og det omkringliggende sand. Bevægelserne bliver reduceret af friktionen mellem kapperør og det omkringliggende sand, hvilket betyder, at bevægelserne i et jordforlagt fastrørsystem er mindre end be vægelserne i et rørsystem, som kan ekspandere frit. Friktionen langs kapperøret forårsager trykspændinger ved opvarmning af stålrøret, og trækspændinger i stålrøret ved afkøling af medierøret. Temperaturændringerne i vandet kombineret med friktionskraften på kapperøret giver fastrør systemets grundlæggende virkemåde, som reducerer ekspansion ved de frie ender og ændrer spændingerne i stålmedie røret i de fikserede zoner. L Forankringer En forankring kan defineres på 2 måder: A: Tænkt forankring hvor rørets bevægelser er styret af sandets friktion mod kapperøret har vi en tænkt forankring. I denne Projekteringsmanual illustrerer en tænkt forankring centret mellem to frie ekspansionsender. Det kan være nødvendigt at anvende støbte forankringer for at reducere bevægelsen. B: Støbt forankring Generelt undgås støbte forankringer, da friktionen styrer bevægelsen i jordforlagte systemer. A B LOGSTOR A/S Tel Projektering

12 Generelt Spændingsniveau og ekspansionsberegning Introduktion Dette afsnit indeholder basisformlerne til at beregne spændinger og bevægelser i jordlagte fastrørsystemer. Formlerne giver grundlaget for at kunne udføre de nødvendige beregninger til et system, der ifølge EN13941 i projektklasse A og B kan projekteres med generel dokumentation fra en leverandørmanual. En del af formlerne i Projekteringmanualen er indarbejdet i tabeller, som med de angivne forudsætninger kan anvendes i stedet for formlerne, så det er enklere at projektere et rørsystem. Indhold Aksialt spændingsniveau Ekspansion ved bøjninger Ekspansion ved afgreninger Friktionskraft Projektering LOGSTOR A/S Tel

13 Spændingsniveau og ekspansionsberegning Aksialt spændingsniveau Maksimal aksialspænding L > 2 L F Hvordan den maksimale aksialspænding i en given rørsektion fastlægges afhænger af: --friktionskraften --temperaturforskellen --længden For en lige rørstrækning, som er længere end 2 L F kan det aksiale spændingsniveau beregnes efter følgende formel: s max = DT E a [MPa] Temperaturforskellen DT beror på forskellen mellem temperaturen, hvor rørene bliver tildækket og max. eller min. temperaturen. Aksialspændingerne vil normalt være trykspændinger, hvis T max anvendes, og trækspændinger, hvis T min anvendes. Den forenklede formel ved anvendelse af værdierne for a og E fra side bliver således: s max = DT 2,52 [MPa] Formlen inkluderer ikke virkningen af det indvendige overtryk. Det indvendige overtryk har kun begrænset effekt på det aksiale spændingsniveau for dimensionerne, omfattet af projektklasse A og B. Friktionslængde På grundlag af det etablerede maksimale aksiale spændingsniveau kan afstanden fra en rørsektions frie ende til punktet, hvor de maksimale spændinger optræder beregnes. Hvor: L F L F = σ max A s F = Friktionslængde afstanden fra ekspansionsbøjning til det punkt, hvor maksimal aksialspænding optræder. s max = Max. aksial spændingsniveau A s = Tværsnitsareal af stålrøret, som fremgår af tabellerne på side og F = Friktionskraft i jorden, d.v.s. modstanden mod bevægelser, som jorden overfører til det præisolerede rør. Fremgår af tabellerne på side og eller beregnes i henhold til afsnit Afstanden fra den frie ende (bøjning) til maksimal aksialspænding kaldes også: delvis friktionshæmmet sektion. N R = Kraft fra vandret jordreaktion mod ekspansion Ved den almindelige LOGSTOR projektering, hvor ekspansionen sker i en bøjning med skumpuder, kan N R sættes til 0. L F = Delvis friktionshæmmet sektion L L = Friktionsfikseret sektion N R L F L > 2 x L F L L L F N R LOGSTOR A/S Tel Projektering

14 Spændingsniveau og ekspansionsberegning Aksialt spændingsniveau Maksimal aksialspænding L < 2 L F Er afstanden mellem 2 ekspansionsbøjninger kortere end 2 L F er friktionskraften afgørende for spændingsniveauet. Det aksiale spændings niveau kan beregnes efter: σ max = ½ L F A s L < 2 x L F Aksialspænding i et vilkårlig punkt Aksialspændingen i et vilkårligt punkt på en rørstrækning kan findes efter følgende 2 formler: L x < L F L σ x = L x F A s L F L L L F L x > L F sx = DT E a L X Projektering LOGSTOR A/S Tel

15 Spændingsniveau og ekspansionsberegning Ekspansion ved bøjninger Ekspansion ved fri rørende Ekspansionen ved en bøjning kan beregnes efter: F L 2 L x = L x x α T - 2 A s E L x i formlen er afstanden fra den frie ende til den tænkte forankring og er maksimalt friktionslængden L F. L 1 L 1 L 2 L L 2 For rør i projektklasse A og B er betydningen af det indvendige tryk forsvindende lille på grund af rørets størrelse, så ovenstående forenklede formel kan anvendes Radial bevægelse Ved en bøjning kommer den aksiale ekspansion fra begge sider, hvilket medfører radial bevæg else ved bøjningen. Den radiale bevægelse for en 90 bøjning kan beregnes efter: L = L L 2 2 For at beskytte bøjningen mod for høje spændinger fra vandrette jordreaktioner er det vigtigt at sikre bøjningen ved at bruge skumpuder. Hvordan bevægelsen håndteres, se afsnit 4. LOGSTOR A/S Tel Projektering

16 Spændingsniveau og ekspansionsberegning Ekspansion ved afgreninger Ekspansion ved afgrening Et afgreningsrør følger hovedrørets bevægelser i afgreningspunktet. Det er vigtigt at være opmærksom på den aksiale ekspansion i hoved røret. Den vil føre til vandrette bevægelser i samme størrelsesorden ved afgreningsrøret. Ekspansionen i hovedrøret ved afgreningen kan beregnes efter følgende formel: L T L L T = α T L T - F (2 L - L T ) L T 2 E A s L er afstanden fra bøjningen til den tænkte forankring, men vil maksimalt være friktionslængden L F. For at beskytte T-afgreningen mod for høje spændinger fra vandrette jordreaktioner er det vigtigt at sikre afgreningsrøret ved at bruge skumpuder. Hvordan dette gøres, og hvordan man finder den type afgrening, som skal anvendes (vinkelret eller parallel) se afsnit 5. Projektering LOGSTOR A/S Tel

17 Spændingsniveau og ekspansionsberegning Friktionskraft Friktionskraft Friktionskraften kan beregnes efter følgende formel: F = 1 + K µ ( 0 σ 2 v π D + G - γ s π ( D 2) 2 ) Hvor: µ Normalt sættes til 0,4 som friktionskoefficient mellem sand og PE-kappe K 0 Hviletrykskoefficient (0,46 kan anvendes) s v Den effektive spænding i jorden ved rørets centerlinje = g s Z g s Jordens tyngde (kn/m 3 ) Z Afstanden fra overfladens top til rørets centerlinje (Z = H + ½D c ) H Jorddække over røret fra kappens top til overfladens top D Kappediameter G Vægt af vandfyldt præisoleret rør I stedet for ovenstående formel kan friktionskraften for alle dimensioner findes i tabellerne på side og som en funktion af jorddækket og isoleringsserie. Hvis rørledningen ligger i eller under grundvandsspejlet, skal der tages højde herfor i beregningen. Det fremgår af EN 13941, hvordan denne beregning udføres. LOGSTOR A/S Tel Projektering

18 Eksempler Spændingsniveau og ekspansionsberegning Introduktion Følgende eksempler er beregnet med 2 forskellige temperatursæt. Som følge heraf vil der være forskelle i: --Spændingsniveau --Friktionslængde --Ekspansionsbevægelse Dette anvendes til at vurdere: --Behovet for spændingsreduktion --Spændingsreduktionsmetoden Indhold Aksialt spændingsniveau Ekspansion ved bøjninger Ekspansion ved afgreninger Projektering LOGSTOR A/S Tel

19 Eksempler 1a, Aksialt spændingsniveau Forudsætninger for eksempel 1a ø 114,3 mm, serie 2 Jorddække H = 0,8 m Max. beregningstemperatur T max = 120 C Min. beregningstemperatur T min = 10 C Montagetemperatur T ins = 10 C Værdier fra tabellen på side lige rør, spændingsreduktion med bøjninger: A 300 m B 140 m F = 3,35 kn/m A s = 1252 mm 2 C Maksimal aksialspænding Beregning af maksimal termisk aksialspændingsniveau i et rørsystem: s max = DT 2,52 [MPa] s max = (120-10) 2,52 = 277 MPa Sektion A-B Beregning af friktionslængde: A 300 m B L F = σ max A s F L F = = m L F =103,5 m L L =93 m L F =103,5 m For sektion A-B er afstanden mere end dobbelt så lang som friktionslængden, hvilket betyder, at der er 2 delvis hæmmede sektioner på hver 103,5 m. I midten er der en friktionsfikseret sektion. Længden på denne sektion er: L L = L - (2 L F ) = (2 103,5) = 93 m σ max =277 MPa Sektion B-C For sektion B-C er afstanden < 2 L F, hvilket betyder, at aksialspændingen er laver end s max. Det maksimale spændingsniveau er: σ B-C = ½ L F A s B 140 m σ =187 MPa σ B-C = = 187 MPa C LOGSTOR A/S Tel Projektering

20 Eksempler 1b, Aksialt spændingsniveau Forudsætninger for eksempel 1b ø 114,3 mm, serie 2 Jorddække H = 0,8 m Max. beregningstemperatur T max = 80 C Min. beregningstemperatur T min = 10 C Montagetemperatur T ins = 10 C Værdier fra tabellen på side lige rør, spændingsreduktion med bøjninger: A 300 m B 140 m F = 3,35 kn/m A s = 1252 mm 2 C Maksimal aksialspænding Beregning af maksimal termisk aksialspændingsniveau i et rørsystem: s max = DT 2,52 [MPa] s max = (80-10) 2,52 = 176 MPa Sektion A-B Beregning af friktionslængde: L F = σ max A s F L F = = 66 m A L F =66 m 300 m L L =168 m B L F =66 m For sektion A-B er afstanden mere end dobbelt så lang som friktionslængden, hvilket betyder, at der er 2 delvis hæmmede sektioner på hver 66 m. σ max =176 MPa I midten er der en friktionsfikseret sektion. Længden på denne sektion er: L L = L - (2 L F ) = (2 66) = 168 m Sektion B-C For sektion B-C er afstanden mere end dobbelt så lang som friktionslængden L F hvilket betyder, at der er 2 delvis hæmmede sektioner på hver 66 m. I midten er der en friktionsfikseret sektion. Længden på denne sektion er: L L = L - (2 L F ) = (2 66) = 8 m 140 m B C L F =66 m L L =8 m L F =66 m σ max = 176 MPa Projektering LOGSTOR A/S Tel

21 Eksempler 2a, Ekspansion ved bøjninger Forudsætninger for eksempel 2a ø 114,3 mm, serie 2 Jorddække H = 0,8 m Max. beregningstemperatur T max = 120 C Min. beregningstemperatur T min = 10 C Montagetemperatur T ins = 10 C A 300 m B Værdier fra tabellen på side lige rør, spændingsreduktion med bøjninger: 140 m F = 3,35 kn/m A s = 1252 mm 2 C Beregning af bevægelse i punkt B Beregning af ekspansionen ved enden af en rørsektion i punkt B opdeles i 3 dele: 1. Beregning af ekspansion fra rørsektion A B, DL 1 2. Beregning af ekspansion fra rørsektion B C, DL 2 3. Ekspansionsbøjning B's samlede radial bevægelse, DL Afstanden L er afstanden fra den tænkte forankring til bøjningen og kan maksimal være friktionslængden L F 103,5 m L 1 B 70 m L L 2 Fra A-B: Afstanden fra bøjningen til den tænkte forankring er ½ 300 = 150 m. L F er 103,5 m (beregnet i eksempel 1a). L = 103,5 m (< 150 m) anvendes for L 1 i eksemplet. L 1 = L 1 α T - Beregning af DL 1 : F L A s E L 1 = (120-10) = 68 mm Fra B-C: Afstanden fra bøjningen til den tænkte forankring er ½ 140 = 70 m. L F er 103,5 m (beregnet i eksempel 1a). L = 70 m (< 103,5 m) anvendes for L 2 i eksemplet. Beregning af DL 2 : L 2 = (120-10) = 61 mm Radial bevægelse i punkt B: Radialforskydninger ved B er: L = L L 2 2 L = = 91 mm Hvordan denne ekspansion skal håndteres, se afsnit 4. LOGSTOR A/S Tel Projektering

22 Eksempler 2b, Ekspansion ved bøjninger Forudsætninger for eksempel 2b ø 114,3 mm, serie 2 Jorddække H = 0,8 m Max. beregningstemperatur T max = 80 C Min. beregningstemperatur T min = 10 C Montagetemperatur T ins = 10 C Værdier fra tabellen på side lige rør, spændingsreduktion med bøjninger: A 300 m B 140 m F = 3,35 kn/m A s = 1252 mm 2 C Beregning af bevægelse i punkt B Fra A-B: Afstanden fra bøjningen til den tænkte forankring er: ½ 300 = 150 m. L F er 66 m (beregnet i eksempel 1b). L = 66 m (< 150 m) anvendes for L 1 i eksemplet. 66 m L 1 B L 66 m L 2 L 1 = L 1 α T - F L A s E Beregning af DL 1 : L 1 = (80-10) = 28 mm Fra B-C: Afstanden fra bøjningen til den tænkte forankring er ½ 140 = 70 m. L F er 66 m (beregnet i eksempel 1b). L = 66 m (< 70 m) anvendes for L 2 i eksemplet. Beregning af DL 2 : L 2 = (80-10) = 28 mm Radial bevægelse i punkt B: L = L L 2 2 L = = 40 mm Hvordan denne ekspansion skal håndteres, se afsnit 4. Projektering LOGSTOR A/S Tel

23 Eksempler 3a, Ekspansion ved afgreninger Forudsætninger for eksempel 3a ø 114,3 mm, serie 2 Jorddække H = 0,8 m Max. beregningstemperatur T max = 120 C Min. beregningstemperatur T min = 10 C Montagetemperatur T ins = 10 C Værdier fra tabellen på side lige rør, spændingsreduktion med bøjninger: A L = 300 m L F =103,5 m LT 1 LT 2 20 m B F = 3,35 kn/m A s = 1252 mm 2 Beregning af bevægelse i afgreningspunkt D For at finde bevægelsen i hovedrøret ved afgreningen, skal vi finde: Afstanden fra bøjningen til den tænkte forankring for sektion A-B er ½ 300 = 150 m. L F is 103,5 m (beregnet i eksempel 1a). L = 103,5 m (< 150 m) er anvendt i eksemplet. L T1 = L - L T2 = = 83.5 m L T = α T L T1 - F (2 L - L T1 ) L T1 2 E A s L T = (120-10) ( ) Hvordan denne bevægelse skal håndteres, se afsnit 5. = 45 mm LOGSTOR A/S Tel Projektering

24 Eksempler 3b, Ekspansion ved afgreninger Forudsætninger for eksempel 3b ø 114,3 mm, serie 2 Jorddække H = 0,8 m Max. beregningstemperatur T max = 80 C Min. beregningstemperatur T min = 10 C Montagetemperatur T ins = 10 C Værdier fra tabellen på side lige rør, spændingsreduktion med bøjninger: A L = 300 m L F = 66 m LT 1 LT 2 20 m B F = 3,35 kn/m A s = 1252 mm 2 Beregning af bevægelse i afgreningspunkt B For at finde bevægelsen i hovedrøret ved afgreningen skal vi finde: Afstanden fra bøjningen til den tænkte forankring for sektion A-B er 0,5 300 = 150 m. L F er 66 m (beregnet i eksempel 1b). L = 66 m (< 150 m) er anvendt i eksemplet. L T1 = L - L T2 = = 46 m L T = α T L T1 - F (2 L - L T1 ) L T1 2 E A s L T = (80-10) ( ) Hvordan denne bevægelse skal håndteres, se afsnit 5. = 13 mm Projektering LOGSTOR A/S Tel

25 Aksialt spændingsniveau Fastlæggelse af tilladelige spændinger Introduktion Dette afsnit beskriver de forhold, der skal undersøges, før det tilladelige aksiale spændingsniveau fastlægges. Det beskriver også, hvordan det tilladelige spændingsniveau fastlægges og hvordan det eventuelt kan reduceres. Det indeholder også typiske spændingsdiagrammer for forskellige systemer med og uden spændingsreduktion. Indhold Fastlæggelse af tilladeligt spændingsniveau Spændingsniveau uden spændingsreduktion Spændingsreduktion med bøjninger Spændingsreduktion med varmeforspænding Spændingsreduktion med E-Comp LOGSTOR A/S Tel Projektering

26 Aksialt spændingsniveau Fastlæggelse af tilladeligt spændingsniveau Tilladeligt aksialt spændingsniveau Fastlæggelsen af det maksimale aksiale spændingsniveau for lige rørsektioner skal foretages med behørig hensyntagen til selve rørets stabilitet (lokal stabilitet) samt rørsektionens stabilitet i forhold til omgivelserne (global stabilitet). Lokal stabilitet Ved selve rørets stabilitet forstås beskyttelse mod lokal udknækning eller foldning. Der er risiko for lokal udknækning eller foldning ved høje aksialspændinger og relativt store diametre i forhold til godstykkelsen. Risikoen er dog ikke eksisterende, når det aksiale spændingsniveau ligger under grænsekurven (grænsetilstand C1 ifølge EN 13941) i nedenstående illustration. MPa C σ / T C 60 C B A C ,9 323, r m /t Se detaljerede værdier for grænsekurven under afsnit 3.2. "Lige rørsektioner uden spændingsreduktion. Global stabilitet Til sikring af de lige rørsektioners stabilitet skal flere parametre vurderes, da de påvirker det maksimale spændingsniveau. Dette kan være bestemt af forhold, som er tilstede ved projekteringen eller forhold, som påvirker rørene i forbindelse med fremtidige tiltag. -- Udgravning langs og på tværs af rørledningen -- Afstand til eksisterende og fremtidige rørsystemer -- Parallel udgravning af eksisterende og fremtidige rørsystemer -- Buerørs stabilitet ved lille overdækning -- Risiko for udknækning for rør med høje aksialspændinger -- Anvendelse af smigskæring -- Rørledningens og rørgravens kompleksitet -- Mulige forhindringer i rørgraven i forbindelse med byggearbejdet -- Reduktioner på lige rørsektioner -- Antallet af afgreninger og andre komponenter -- Ventilernes placering -- Omfanget af ekspansionen ved bøjninger Projektering LOGSTOR A/S Tel

27 Aksialt spændingsniveau Fastlæggelse af tilladeligt spændingsniveau Tilladeligt aksialt spændingsniveau fortsat EN gør det muligt at anvende et aksialt spændingsniveau med en grænse i henhold til kurven på foranstående side. Hver ledningsejer skal så fastlægge det faktiske spændingsniveau på grundlag af ovenstående. Spændingsniveauet behøver ikke være vurderet præcis ens i alle dele af et rørsystem, men kan fastlægges på baggrund af lokale forhold. LOGSTOR s Projekteringsmanual giver mulighed for at anvende hele spændingsområdet i projektklasse-kurven for stabilitet, men de enkelte forhold skal tjekkes og sikres i forhold til de anførte restriktioner for at opfylde kravene i standarden. Det kan betyde, at visse områder i et rørsystem kan etableres uden spændingsreducerende tiltag, og at andre områder kan opfylde kravene til global stabilitet ved at foretage spændingsreducerende tiltag. Ud over muligheden for at anvende hele spændingsniveauet i standarden har LOGSTOR i denne manual specificeret krav til spændingsreducerende tiltag for et spændingsniveau på 190 MPa. Så ud over stabilitetskravet kan den enkelte ledningsejer også selv bestemme sit eget niveau, såfremt det ønskes. Et aksialt spændingsniveau på 190 MPa har været anvendt gennem mange år og giver en sikkerhed på 1,1 mod at nå stålets flydespænding. Det betyder dog stadig, at rørsystemets globale stabilitet skal sikres efter specifikationerne i de følgende afsnit. System, udført uden spændingsreducerende tiltag, se afsnit 3.1. Hvis det ønskes eller er nødvendigt at reducere de aksiale spændinger, kan det ske ved hjælp af: --Bøjninger --Varmeforspænding i åben grav --E-Comp Disse er beskrevet på de efterfølgende sider og detaljeret i afsnit 3.2, 3.3 og 3.4. For et optimalt projekteret system betyder det, at der er taget hensyn til lokale forhold, og såfremt spændingsreduktion er påkrævet i de lige rørstrækninger, så udnyttes og kombineres de enkelte metoders fordele, så der opnås et både teknisk og økonomisk optimalt system. LOGSTOR A/S Tel Projektering

Projekteringsmanual. Version

Projekteringsmanual. Version Projekteringsmanual Version 2015.12 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer

Læs mere

Projektering med TwinPipes. Version

Projektering med TwinPipes. Version Projektering med Version 2016.08 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Denne manual indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af TwinPipe-rørsystemer - løser ekspansionsproblemer

Læs mere

Rørledningsnorm for Design og Konstruktion EN 13941

Rørledningsnorm for Design og Konstruktion EN 13941 Projektering 9:101 Rørledningsnorm for Design og Konstruktion EN 13941 Standarden EN 13941:2009 fastlægger kravene til kalkulation, projektering og installation af præisolerede rør nedlagt i rørkanal og

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Energieffektivitet og fleksibilitet

Energieffektivitet og fleksibilitet Energieffektivitet og fleksibilitet LOGSTOR FlexPipe Fleksible præisolerede rør til fjernvarme Fleksible rørsystemer til store og små fjernvarmeanlæg Det yderste, beskyttende kapperør er fremstillet af

Læs mere

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt v/100 Pa/m (10 mm VS/m) og medie temp. på 80 C Medierør Hastighed Masseflow Effekt v/ t=30 C Effekt v/ t=40 C Effekt v/ t=50

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Stålrør - dobbelt - lægningsregler 7.1

Stålrør - dobbelt - lægningsregler 7.1 Stålrør - dobbelt - lægningsregler 7.1 Generelt Lægningsmetoder I praksis anvendes nedlægningsmetoderne 1, 2 og 4 ved nedlægning af dobbeltrør, se katalogafsnit Stålrør enkelt - projektering. Nedlægningsmetode

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en gennemgang af nogle generelle og overordnede informationer om rørsystemerne fra LOGSTOR. Indhold LOGSTOR 1.1 Produktkataloget 1.2 Kvalitets- og

Læs mere

Projektering. Version 2007.03

Projektering. Version 2007.03 Projektering Version 2007.03 Generelt Generelt Fast system - Introduktion - Projektering 3.1.1 4.1.1 Fast system er kendetegnet ved, at medierør, polyurethanskum og kapperør udgør et sammenhængende hele.

Læs mere

Projektering - TwinPipes. Version 2015.10

Projektering - TwinPipes. Version 2015.10 Projektering - TwinPipes Version 2015.10 1.0.0.0 Oversigt Introduktion Denne projekteringsanual for TwinPipe-systeer er udarbejdet specielt til følgende driftsforhold: - Freløbsteperatur, T ax, på 80

Læs mere

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Velegnede i temperaturområdet 140 C-250 C Kan installeres såvel fritliggende som jordforlagte Er 100% tætte for udefra kommende vand Lette at rengøre [ We

Læs mere

Diffusionsspærre TwinPipe systemer Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri

Diffusionsspærre TwinPipe systemer Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri Reduktion af energitab fra rørsystemer Bjarne K. Jepsen 1 Agenda Diffusionsspærre TwinPipe systemer Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri 2 Varmetab λværdier 1 Varmetab Hvad har indflydelse på varmetabet

Læs mere

Tekniske Specifikationer for Prærørsudbud

Tekniske Specifikationer for Prærørsudbud Tekniske Specifikationer for Prærørsudbud Paradigme Poul Weiss 1 Baggrund Distributionsgruppen under Dansk Fjernvarme har taget initiativ til udarbejdelsen af et paradigme der kan tjene som guide i forbindelse

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk Gasreglementets afsnit A Bilag 8A Juni 1991 Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 147 Bilag 8A Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 1. Grundlag for dimensionering Det grundlæggende

Læs mere

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer den sikre og slanke krympemuffe til præisolerede rør Dobbelttætning sikrer fuldstændig tæthed i hele levetiden Høj krympetemperatur sikrer, at muffen

Læs mere

3.6.0.1 Afslutninger med FlexPipe Generelt

3.6.0.1 Afslutninger med FlexPipe Generelt 3.6.0.1 Generelt Afslutningsmuligheder. Beskrivelse Hvor FlexPipe skal føres ind i bygninger findes der principielt 4 løsningsmuligheder: - Lige sokkelgennemføring - Skrå, boret, sokkelgennemføring - 90

Læs mere

Pexflex - enkeltrør - varme 10.1

Pexflex - enkeltrør - varme 10.1 Pexflex - enkeltrør - varme 10.1 PE kapperør PE diffusionsspærre Polyuretan Pexrør Pexflex - enkeltrør - varme - serie 1 Pexflex Kapperør Bukkeradius Vægt Vandmængde Lev. lgd. Godst. mm D udv. mm Godst.

Læs mere

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt.

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Systembeskrivelse 6.100 1. Generelt MANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Afhængig af anvendelsen leveres MANT

Læs mere

Dansk Fjernvarme Seminar. Test Teknologisk Institut Peter Jorsal 13. og 14. December 2016

Dansk Fjernvarme Seminar. Test Teknologisk Institut Peter Jorsal 13. og 14. December 2016 Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2016 Peter Jorsal 13. og 14. December 2016 Kommentarer til årets testresultater Endeafslutninger Nu kan der vist ikke koges mere suppe på endeafslutningen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede

Læs mere

Information Januar 2013

Information Januar 2013 STAR PIPE Nordic ApS Fruetoften 11 7000 Fredericia Tlf. 25 27 39 10 E- mail:starpipenordic@starpipenordic.dk www.starpipenordic.dk Information Januar 2013 STAR PIPE Nordic ApS har indgået et samarbejde

Læs mere

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2014. Peter Jorsal

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2014. Peter Jorsal Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2014 Peter Jorsal Agenda Opdateringer/nyheder Diffusionsspærrens betydning Kommentar til Dansk Fjernvarmes test 2014 2 LOGSTOR FlextraPipe Nu op til ø180

Læs mere

VELKOMMEN TIL DISTRIBUTIONSGRUPPENS TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR

VELKOMMEN TIL DISTRIBUTIONSGRUPPENS TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR VELKOMMEN TIL DISTRIBUTIONSGRUPPENS TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR 2014 Dagens program Velkomst v/distributionsgruppen FORMIDDAGENS PROGRAM PROGRAM 09.00 Registrering og kaffe 09.30 Velkomst ved

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1001 Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af Håndterings- og montagemanualen samt nogle af de vigtigste forudsætninger for håndtering, tilpasning og nedlægning af præisolerede

Læs mere

Vi holder hvad vi lover!

Vi holder hvad vi lover! Præisolerede Flexrør Vi holder hvad vi lover! Side 1 INTRODUKTION 3E-Flex er et rørsystem for varme og kolde medier til primært fjernvarme, men kan med fordel også anvendes til brugsvand eller køling.

Læs mere

Produktkatalog. Version 2015.01

Produktkatalog. Version 2015.01 Produktkatalog Version 2015.01 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en gennemgang af nogle generelle og overordnede informationer om rørsystemerne fra LOGSTOR. Indhold LOGSTOR

Læs mere

FREMTIDENS FLEXSIBLE RØRSYSTEM

FREMTIDENS FLEXSIBLE RØRSYSTEM FREMTIDENS FLEXSIBLE RØRSYSTEM 1 3E PEX/ALUPEX - Flex 3E PEX/ALUPEX-Flex er et rørsystem for transport af flydende medier til f.ex. fjernvarme, brugsvand og kølevæsker. Rørerne kan leveres med to forskellige

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2015. Peter Jorsal Produktchef

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2015. Peter Jorsal Produktchef Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2015 Peter Jorsal Produktchef Agenda Fokus på totalomkostninger Diffusionstæt system Varmetabsberegningen Produkter og design Diffusionsspærrens betydning

Læs mere

Introduktion til Clamp-on flowmålere

Introduktion til Clamp-on flowmålere Introduktion til Clamp-on flowmålere Februar 2016 Notatforfatter: Pieter F. Nieman, Teknologisk Institut 1 Indledning Dette notat omhandler brugen af clamp-on flowmålere og beskriver i korte træk nogle

Læs mere

Brugg Pipesystems Præ-rørstest 2016

Brugg Pipesystems Præ-rørstest 2016 Brugg Pipesystems Præ-rørstest 2016 Seite 1 Produktoversigt Central- & Fjernvarme samt Fjernkøling CALPEX Stikledning fjernvarme & centralvarme PN6 COOLFLEX Fjernkølingsssystem CALPEX-ALU Stikledning fjernvarme

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Varmeanlæg (projekt 1)

Varmeanlæg (projekt 1) Varmeanlæg (projekt 1) Titel:...Varmeanlæg Afleveret:...2004.03.30 DTU-diplomlinie:...By og Byg.Ing DTU-kursus:... 11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2) Gruppemedlemmer:...

Læs mere

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation 06 2006 3010 Uponor Varmesystem PEX et komplet rørsystem til vandbåren varme fra varmekilde til radiator. Lige effektiv til

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme...

Alle fortjener fjernvarme... Alle fortjener fjernvarme... 1 Forbrugerne sparer og sparer... I Østerby betyder det 1.018 tons CO 2 mindre om året for 276 husstande Side 2 skift fra naturgas til fjernvarme I Rudersdal spares der tillige

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

Udformning af varmtvandsinstallationen

Udformning af varmtvandsinstallationen Udformning af varmtvandsinstallationen Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Installation & Kalibrering Hovedindhold i indlæg Hvor er der kritiske steder i installationen? Indretning af små installationer

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør MNT fjernvarmerør 6.230 Rørføring Der stilles ikke specielle krav til rørføringen for MNT fjernvarmerør, og røret bør overvejende udvælges på basis af ekspansionsevnen. I en normal rørføring vælges først

Læs mere

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 - hurtig og sikker samling af præisolerede rør Web-baseret dokumentation sikrer overblik over projektets status Multifunktionel svejsemaskine,

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Deformation af stålbjælker

Deformation af stålbjælker Deformation af stålbjælker Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Nedbøjning af bjælker... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 2 Formelsamling for typiske systemer... 8 1 Nedbøjning af bjælker

Læs mere

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Den kritiske bærevene... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 1.3 Søjlelængde... 8 1 Den kritiske bæreevne

Læs mere

Roth SnowFlex Rørsystem

Roth SnowFlex Rørsystem Roth SnowFlex Rørsystem Planlægning og projektering... living full of energy! 204 Roth SnowFlex Rørsystem Et komplet system som holder arealer fri for sne og is Roth Snowflex anlæg anvendes til at holde

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Præisolerede rør til industrien

Præisolerede rør til industrien Præisolerede rør til industrien [ Vi dokumenterer forskellen ] www.logstor.com indhold Verdens førende producent af præisolerede rørsystemer..... 3 Præisolerede rør fra LOGSTOR.........................

Læs mere

Energibesparelser i ledningsnet. Projektchef Mogens H. Nielsen

Energibesparelser i ledningsnet. Projektchef Mogens H. Nielsen Energibesparelser i ledningsnet Projektchef Mogens H. Nielsen Dagens Standard før og nu Repetition: Første udmelding i 2010: Twinrør serie 1 (op til DN150) Enkeltrør serie 2 (alle dimensioner) Det danske

Læs mere

Termisk isolering af tekniske installationer

Termisk isolering af tekniske installationer Dansk Standard DS 452 2. udgave Godkendt: 1999-07-22 Termisk isolering af tekniske installationer Code of practice for thermal insulation of technical service and supply systems in buildings DS 452 København

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. Rørsystem. fjernvarmeløsninger

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. Rørsystem. fjernvarmeløsninger 60210 Februar 2010 December 2007 DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM Rørsystem TIGRIS fjernvarmeløsninger - når navnet siger det hele er den ideelle løsning til etablering af et præisoleret Et meget

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Bygningsreglementet indeholde krav og anbefalinger omkring anvendelsen af solvarme i forbindelse med nye byggerier samt krav og anbefalinger i forbindelse

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK KONDENSERENDE GASKEDEL Milton HighLine HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK INDHOLD side Montering...3 Røggasaftræk...4 Balanceret aftræk...4 Balanceret aftræk, Centroflex...5 Følgende symboler

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Varme- og køleanlæg i bygninger

Varme- og køleanlæg i bygninger Dansk standard DS 469 2. udgave 2013-02-06 Varme- og køleanlæg i bygninger Heating and cooling systems in buildings DS 469 København DS projekt: M253996 ICS: 91.140.10 Første del af denne publikations

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Hovedstadens Forsyningsselskab. VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016

Hovedstadens Forsyningsselskab. VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016 Hovedstadens Forsyningsselskab VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016 HVORFOR NYE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME? Leveringsbestemmelserne og de tekniske bestemmelser fastsætter spillereglerne

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM Manual til beregningsprogram EVOFLOOR PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK EVOFLOOR GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Pettinarolis beregningssoftware

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Termisk isolering af tekniske installationer

Termisk isolering af tekniske installationer Dansk standard DS 452 3. udgave 2013-10-31 Termisk isolering af tekniske installationer Thermal insulation of technical service and supply systems COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial

Læs mere

Murgennemføring, advarselsbånd

Murgennemføring, advarselsbånd Murgennemføring, advarselsbånd 6. Murgennemføring a ataskema: murgennemføring a 133 153 168 183 3 1 223 2 265 2 395 4 4 4 0 5 600 630 6 710 7 0 8 Tal i Advarselsbånd Bredde Sprog ansk ansk Advarselsbånd

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

ENERGY EFFICIENCY ECONOMY ENVIRONMENT

ENERGY EFFICIENCY ECONOMY ENVIRONMENT Energieffektivitet i Fjernvarmeledninger Inspiration til design af ledningsnet ENERGY EFFICIENCY ECONOMY ENVIRONMENT 3E Side 1 Energieffektivitet på Fjernvarmeledninger Optimal design af fremtidens ledningsnet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.

Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. 1. Indholdsfortegnelse 2. Salling Plast AS 3. Ordliste 4. Muffer 4.1. Lige muffer 4.1.1. Krympemuffe 4.1.2. Svejsemuffe 4.1.3. Oval krympemuffe 4.1.4. Skydemuffe 4.2. Reduktionsmuffer

Læs mere

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast Bilag 2.1 Materialespecifikationer for ledninger af plast Tekniske krav: Plastrør skal som minimum overholde kravene i efterfølgende tabeller. Side 2 af 9 Tabel 1.1 - er for Glat PVC rør Reference til

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Øland præisoleret kanalsystem

Øland præisoleret kanalsystem Climate Recovery IK System Øland præisoleret kanalsystem Produkt links Bruchure Monteringsvejledning Tryktest Lydtest Teknisk data Brandtest Tæthedstest Øland præisoleret kanalsystem (IK) og fittings Oversigt

Læs mere

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569 Uponor Uponor NO-DIG-SYstemer 569 indhold 13.0 - indhold... 569 13.1 - indledning... 571 13.2 Uponor No-Dig-system Pipebursting...573 Dimensionering...576 13.3 Uponor No-Dig-system Omega-Liner...579 Godkendelser....

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010, REV. OKTOBER 2011 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum Efterisolering af rør, ventiler m.m. giver hurtigt tilbagebetalte energibesparelser. Hvis

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse? - Udvikling og optimering af et lavenergifjernvarmenet.

Fjernvarme til lavenergihuse? - Udvikling og optimering af et lavenergifjernvarmenet. Af Peter Kaarup Olsen og Torbjørn Ærenlund civilingeniør studerende Fjernvarme til lavenergihuse? - Udvikling og optimering af et lavenergifjernvarmenet. Af Svend Svendsen Professor, BYG.DTU Danmarks Tekniske

Læs mere

Januar 2011. Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING. Providing Essentials

Januar 2011. Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING. Providing Essentials Januar 2011 Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING Providing Essentials Produktegenskaber Wafix PP - komplet program til alle installationer Wafix er et unikt og komplet program med en optimal evne til at bortlede

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Armatec Trykhold Pneumatex

Armatec Trykhold Pneumatex Effekt kw Beholderstørrelse PN Temperaturområde Material Ståltank 300-12000 200-5000 6/10 Bælg: +5 til +70 C Butylgummibælg Anvendelse Optager de ændringer i vandmængden i varme og kølesystemer, som opstår

Læs mere

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Ventilationsanlæg (projekt 2) Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret:...2004.05.11 DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus:...11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2)

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINALE LINK

Læs mere

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu Technote Side 1 af 8 Anvendelse CirCon + og TemCon + er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Beregning af murbuer Indledning. Dette notat beskriver den numeriske model til beregning af stik og skjulte buer. Indhold Forkortelser Definitioner Forudsætninger Beregningsforløb

Læs mere

Orientering. En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter:

Orientering. En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter: Sidst opdateret den 1. juli 2011 Orientering En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter: (1) Såvel etablering som den fremtidige vedligeholdelse og senere

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere