Oversigt over ændringsforslag til Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2013, Randers Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over ændringsforslag til Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2013, Randers Kommune"

Transkript

1 Oversigt over ændringsforslag til Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2013, Randers Kommune Forslag til nye kvalitetsstandarder: Støtte til bil. Kontant tilskud efter Servicelovens 95 Ændringsforslag til eksisterende kvalitetsstandarder: Titel for Ændringsforslag kvalitetsstandarden 1. Rengøring 1. Ydelsen trappevask udgår. 2. Ydelsen indvendig vinduespolering udgår. 2. Omsorgstandpleje 1. Formuleringen om egenbetaling ændres. 2. Formuleringen om visitation hvert 2. år ændres. 3. Genoptræning efter Sundhedsloven 4. Genoptræning efter Serviceloven 5. Psykisk pleje og omsorg Formulering om visitation ændres Formuleringen om valg af træningssted ændres I Hvem kan modtage ydelsen ændres formuleringen Psykisk syge til Psykisk sårbare 6. Aflastning Formulering om behov for træning og genoptræning udgår Begrundelse 1. Trappevask har været givet som hjælp til beboere i lejeboliger, som iht. lejekontrakten skal vaske trappe. Rengøring uden for boliger er ikke en lovpligtig opgave. Nogle kommuner tilbyder trappevask, andre gør ikke. I stadig flere lejeboliger vaskes trappen af et rengøringsfirma og betales over huslejen. Det har ingen konsekvens i forhold til lejekontrakten hvis en beboer ikke vasker trappe. 2. Indvendig vinduespolering indgår ikke i de ydelser der er omfattet af vedligeholdende rengøring 1. Egenbetaling er for et år ad gangen og satsen reguleres årligt. Kvalitetsstandarderne revideres ikke hvert år, og angivelse af et beløb bliver ukorrekt hvis dette ikke rettes hvert år. 2. Revisitering forekommer sjældnere end hvert 2. år, idet de fleste der er berettiget til omsorgstandpleje, har et varigt behov. Visitationen er flyttet fra Visitationsenheden til det koordinerende genoptræningsteam. Træningstilbuddene er blevet mere specialiserede, så der er færre centre at vælge imellem for de konkrete træningstilbud. Dette gælder især for den individuelle træning. For at undgå misforståelser, idet medarbejderne i hjemmeplejen ikke er kvalificerede til at yde støtte og omsorg for svært sindslidende. Formuleringen stammer tilbage til da der ikke fandtes et tilbud om døgngenoptræning, og da træning derfor kunne være et af formålene med et

2 7. Personlige hjælpemidler 8. Diabetes insulinkrævende diabetikere I flere standarder er formuleringen om egenbetaling ved brug af frit valg præciseret. Der indføjes at andre injektionspræparater end insulin kan være omfattet af ydelsen. Fjernet angivelse af hvor mange stk. der udleveres. 9. Lændebælte og støttekorset 10. Paryk Fjernet angivelse af hvor ofte der udleveres. 11. Kompressionsstrøm Ændret betegnelse og tilføjes per m.v. ny type hjælpemiddel aflastningstilbud. Det fremgår af den nye formulering, at det er prisforskellen til det kommunale produkt, som borgeren skal betale. Præcisering Antal og hyppighed vurderes efter individuelt behov. Udskiftning vurderes efter individuelt behov. Præcisering 1. Rengøring Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvad er formålet med Hvem kan modtage 83 og 84 i Lov om Social Service At den enkelte borger fremmer eller bevarer sin mulighed for at klare sig selv, eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Der tages udgangspunkt i den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Støtte/hjælp bevilges efter, hvad den enkelte selv kan, og hvad pårørende kan bidrage med. Borgere, der er for syge eller svækkede til selv alene at klare hverdagens konkrete opgaver. Der kan ydes aflastende hjælp til rengøring til rask pårørende, der støtter eller hjælper en person med behov for personlig hjælp og pleje. Hvilke aktiviteter kan indgå i Støtte og hjælp til rengøring kan omfatte forskellige ydelser. Der tages udgangspunkt i den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Støtte / hjælp bevilliges i forhold til, hvad den enkelte selv kan, og hvad pårørende kan

3 bidrage med. Hjælp til rengøring ydes som udgangspunkt til hvad der svarer til en 2-værelses lejlighed, ca. 67 kvm. Det vil sige entre eller bryggers, badeværelse, køkken, opholdsstue samt soveværelse. Hvilke opgaver borgeren kan få støtte eller hjælp til, fremgår af brevet fra visitatoren. Det kan omfatte følgende opgaver efter en individuel vurdering: Entre: Støvsugning, gulvvask samt aftørring af støv. Soveværelse: Støvsugning, gulvvask, aftørring af støv samt skift af sengetøj. Badeværelse: Rengøring af håndvask, tilstødende væg, toilet, badekar og øvrigt inventar samt gulvvask. Opholdsstue: Støvsugning af gulv, gulvtæpper samt gulvpaneler og polstrede møbler. Gulvvask og aftørring af støv i ståhøjde. Køkken: Støvsugning, gulvvask, rengøring af køkkenbord og hårde hvidevarer (udvendigt) samt evt. afrimning/aftørring af køleskab og fryser. Generelt: Blomstervanding, oprydning, udluftning, ryste dørmåtte. Er ydelsen omfattet af fleksibel hjemmehjælp? Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen og er ikke omfattet af fleksibel Ja. Hovedrengøring. Rengøring efter flytning og efter håndværkere. Ekstra rengøring pga. dyr. Havearbejde. Snerydning.

4 hjemmehjælp? Ydelsens omfang? Opvask og oprydning efter gæster. Flytning af tunge møbler. Udvendig vinduespudsning. Hjælp til rengøring ydes fortrinsvis i dagtimerne på hverdage og som udgangspunkt hver 14. dag. Vejledende max tid pr. 14. dag: 90 min. Hjælpen bliver tildelt ud fra en individuel vurdering, særlige behov kan udløse hyppigere besøg. Er der valgmulighed mht. leverandør? Hvordan følges der op på Ja. Der kan vælges mellem den kommunale hjemmepleje og godkendte private leverandører. Leverandøren følger løbende op på hjælpen. Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov. (Jfr. Serviceloven 88, stk. 2) 2. Omsorgstandpleje Hvad er ydelsens 131 og 132 i Sundhedsloven lovgrundlag? Bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007 om tandpleje. Ifølge Sundhedsloven skal kommunen tilbyde omsorgstandpleje til personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvor ydes omsorgstandpleje Behov i forbindelse med forebyggende og behandlende tandpleje. At tilbyde tandpleje, der kan bidrage til at: Sikre en god tyggeevne Undgå smertefulde tilstande og dermed fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel. Forebyggelse og undersøgelse gives sædvanligvis i borgerens hjem.

5 Behandling foretages på tandklinikken eller i hjemmet - alt efter behandlingens omfang. Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvilke aktiviteter indgår ikke i Er der valgmulighed mht. leverandør? Hvem leverer Hvad koster ydelsen for borgeren? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: - visitation Almen og individuel forebyggelse, herunder oplysning og instruktion i tandpleje til den enkelte patient og relevant omsorgspersonale. Undersøgelse af tænder, mund og kæber tilrettelagt ud fra faglige kriterier. Behandlinger af symptomer og sygdomme fra tænder, mund og kæber - herunder svamp og irritation, vedligeholdelse af tandproteser, plomberinger af tænder, tandudtrækninger og tandrensninger. Behandlingsvalget skal være realistisk; dvs. fordelen ved behandling skal overstige ulemperne ved behandlingen eller ulemperne ved slet ikke at behandle. Behandlinger på et højt teknologisk niveau, f.eks. kroner, broer og implantater, indgår ikke i ydelsen. Udgift til transport. Ja Den kommunale tandpleje aflægger det første besøg. Herefter kan borgeren frit vælge mellem den kommunale tandpleje, privatpraktiserende tandlæge eller tandtekniker, som Randers Kommune indgår aftale med. Der er en årlig egenbetaling for deltagelse, denne prisfremskrives løbende. At vedligeholde eller forbedre tand- og/eller proteseforhold. At medvirke til at bevare eller forbedre det personlige velvære. Nyvisiterede borgere kontaktes inden for 10 hverdage, så der kan aftales tid (dette gælder dog ikke i juli, hvor tandplejen har lukket). - leverancesikkerhed

6 og udførelse Hvordan følges op på Nyvisiterede borgere skal tilbydes besøg af tandlæge inden for 10 hverdage efter denne kontakt (dette gælder dog ikke i juli, hvor tandplejen har lukket). Herefter fastlægges besøgene ud fra faglige kriterier Ved akut behov for hjælp ydes denne så vidt muligt samme dag eller førstkommende hverdag. Hvis den kommunale tandpleje har lukket, henvises til privatpraktiserende tandlæge eller tandlægevagten. De behandlende tandlæger tilpasser løbende det faglige tilbud, jfr. lovgivningen. Visitator revurderer behovet for omsorgstandpleje løbende. 3. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter udskrivelse fra hospital. Hvad er formålet med Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter kan indgå i At sikre en målrettet, sammenhængende og effektiv genoptræning. Borgere, der efter udskrivelse fra hospitalet har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Genoptræningen tilrettelægges på baggrund af genoptræningsplanen, borgerens ressourcer, individuelle mål og aktive medvirken. Ved opstart udarbejdes en målrettet individuel handleplan sammen med borgeren. Ydelsen kan indeholde: Undersøgelse, test, målsamtale, rådgivning og vejledning af borgeren Vejledning af pårørende Undervisning og vejledning af medarbejdere med

7 henblik på, at disse kan videreføre genoptræningsforløbet Hvilke aktiviteter indgår ikke i Ydelsens omfang? Er der valgmulighed mht. til leverandør? Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning samt egen træning jf. vejledningen. Genoptræningen foregår fortrinsvist i dagtimerne Tilbuddets omfang og varighed vurderes individuelt og afhænger af diagnose samt af, hvor langt borgeren er i genoptræningsforløbet Træningen suppleres oftest med selvtræning Borgere, der har en genoptræningsplan, har frit valg mellem kommunens genoptræningstilbud. Borgeren kan også vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner. Hvad koster det? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Genoptræning efter Sundhedsloven er gratis for borgeren. Genoptræningsforløbet: Hospitalet udleverer genoptræningsplanen til borgeren senest ved udskrivelsen fra hospitalet. Genoptræningsplanen sendes også til borgerens egen læge samt til visitationsenheden. En terapeut fra det koordinerende genoptræningsteam kontakter borgeren senest 3 hverdage efter at genoptræningsplanen er modtaget for at informere om, hvor i Randers Kommune borgeren kan vælge at gennemføre sin genoptræning. Den valgte genoptræningsleverandør kontakter borgeren for at aftale opstart af genoptræningen. Genoptræningen iværksættes hurtigst muligt og senest 10 hverdage efter, at genoptræningsplanen er

8 Hvordan følges op på modtaget i kommunen. Hvis en borger har behov for akut genoptræning efter udskrivning, koordineres dette mellem hospital og kommunen. At borgerne får den aftalte træning. Hvis borgeren udebliver fra en aftalt træning, tilbydes der ikke anden træning. Ved hjælp af brugerundersøgelse. 4. Genoptræning efter Lov om Social Service Hvad er ydelsens 86 stk. 1 i Lov om Social Service lovgrundlag? Hvad er formålet med At borgere opnår samme funktionsevne som tidligere eller bedst muligt for bevægelse og aktivitet, kognitivt, emotionelt som socialt - og derved kan opnå at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. At træningen og samarbejdet gør borgeren så selvhjulpen som muligt. At borgeren ved hjælp af træningen opnår bedre funktions- og mestringsevne. Der arbejdes forebyggende og sundhedsfremmende. Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter kan indgå i Borgere, som har behov for genoptræning for at genvinde mistede færdigheder. En terapeut vurderer konkret og individuelt, om borgeren er motiveret eller kan motiveres til genoptræningen. Genoptræningen tilrettelægges på baggrund af en individuel vurdering af borgerens ressourcer, individuelle mål og aktive medvirken. Ved opstart udarbejdes en målrettet individuel handleplan sammen med borgeren.

9 Genoptræning sigter mod at styrke borgerens sundhedsmæssige funktionsevne for fysisk styrke, hverdagsaktiviteter og involvering i dagliglivet. Ydelsen kan indeholde: Undersøgelse, test, samtale, rådgivning og vejledning af borgeren. Vejledning af pårørende. Undervisning og vejledning af medarbejdere, som kan støtte brugerne i at vedligeholde daglige aktiviteter. Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Ydelsens omfang? Individuel træning. Holdtræning. Instruktion til selvtræning. Hjemmetræning. Genoptræningen foregår fortrinsvist i dagtimerne Genoptræningens omfang og varighed vurderes individuelt og afhænger af diagnose samt af, hvor langt borgeren er i genoptræningsforløbet Genoptræningsforløbet revurderes som minimum hver 3. måned Randers Kommune har også et tilbud om døgngenoptræning. Er der valgmulighed mht. til leverandør? Der er frit valg mellem specialiserede genoptræningssteder i område NORD, SYD, og VEST. Borgere, som ikke kan benytte et specialiseret genoptræningstilbud pga. helbred, får tilbudt genoptræning i borgerens hjem eller nærmiljø. Hvad koster det? Ved aktiviteter kan opkræves betaling for materialeforbrug ol. På centret er det muligt at købe frokost, kaffe/te m.v.

10 Kørsel til genoptræning ydes efter Serviceloven 117. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Hvordan følges op på Ved behov for genoptræning kan borger eller pårørende henvende sig til hjemmeplejen, aktivitetscentret, egen læge eller til visitator Genoptræningsstedet skal senest 3 hverdage efter henvisning kontakte borgeren for at aftale genoptræningsforløbet Genoptræningen iværksættes hurtigst muligt og senest 10 hverdage efter henvisning Hvis borgeren udebliver fra en aftalt træning, tilbydes ikke anden træning Ved hjælp af brugerundersøgelse. 5. Psykisk pleje og omsorg Hvad er ydelsens 83 i Lov om Social Service lovgrundlag? Hvad er formålet med Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter kan indgå i At den enkelte borger fremmer eller bevarer sin mulighed for at klare sig selv, eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Borgere, der har behov for støtte og hjælp til at overkomme hverdagen, eller som er ude af stand til at varetage hverdagen, fordi de er: Psykisk sårbare Psykisk svage Demente Isolerede/ensomme Psykisk pleje og omsorg kan omfatte forskellige ydelser. Der tages udgangspunkt i den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Støtte / hjælp bevilges i forhold til, hvad den enkelte selv kan, og hvad pårørende kan bidrage med. Vejledning og støtte. Formidling af kontakt til aktivitetstilbud.

11 Hvilke aktiviteter indgår ikke i Ydelsens omfang? Er der valgmulighed mht. til leverandør? Er ydelsen omfattet af fleksibel hjemmehjælp? Hvordan følges der op på Støtte til at fastholde / opbygge netværk. Støtte i forbindelse med sorg og kriser. Hjælp og støtte til at strukturere hverdagen. Kontakt til andre sociale instanser hvis der ikke i netværket er nogen, som magter dette. Gåtur - hvor formålet er træning. Forebygge social isolation. Behandling og terapi Omfanget og varigheden af ydelsen pr. besøg er afhængig af borgerens behov. Ja Ja Leverandøren følger løbende op på hjælpen. Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov. (Jfr. Serviceloven 88, stk. 2) 6. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov dækker Behov for hjælp og støtte til pårørende, der trænger til aflastning. Behov for afløsning, så ægtefælle kan forlade hjemmet i en periode. Omfattende plejebehov, der ikke kan afhjælpes i egen bolig. Plejebehov i forbindelse med sygdom, hvor indlæggelse ikke skønnes nødvendigt. Behov for afklaring af fremtidig bolig. Behov for særlig støtte og omsorg ved livets afslutning. Behov for styrkelse af mestringsevnen i forbindelse med sygdom.

12 Hvad er formålet med Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvilke aktiviteter indgår ikke i Ydelsens omfang? Er der valgmulighed mht. til leverandør? Hvem leverer Akut behov for opsyn eller tryghed efter en social hændelse i eget hjem. Sikre, at pårørende fortsat kan passe en plejekrævende borger i eget hjem. Sikre, at borgeren genvinder eller forbedrer sine muligheder for at tage vare på sig selv. Give pleje og tryghed til døende. Sikre, at borgere med stort plejebehov kan bo i egnet bolig. Sikre trygge rammer til plejekrævende borgere, hvor en pårørende er fraværende f.eks. ved indlæggelse. Borgere, der i en periode har særligt pleje og omsorgsbehov, der ikke kan løses i eget hjem. Pårørende til plejekrævende borgere. Døende Pleje og omsorg. Aktiviteter og træning. Praktisk hjælp. Tilsyn Transport i forbindelse med terminal pleje Døgnaflastning i eget hjem. Transport til og fra midlertidigt ophold. Omfanget beror på den enkelte borgers behov. Varighed aftales ved opstart og kan evt. forlænges. Et midlertidigt ophold kan vare op til 3 uger, hvorefter behovet skal revurderes. Nej. Ældreområdet varetager opgaven. Midlertidige ophold foregår på et af kommunens områdecentre. Aflastning for ægtefælle foregår fortrinsvis i lokalområdet. Terminal aflastning foregår også fortrinsvist lokalt. Øvrige aflastningsophold placeres efter central henvisning til relevante tilbud.

13 Hvad koster ydelsen borgeren? Opholdet er gratis, men borgeren betaler en fast pris for mad samt eventuel vask af tøj og linned. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation - leverancesikkerhed og udførelsen Hvordan følges op på At borgeren senest 3 hverdage efter ansøgning om hjælp modtager en afgørelse. Akut behov for aflastning/afløsning løses inden for max. 24 timer. Ved akut aflastning kan borgeren ikke selv vælge aflastningsplads. At hjælpen iværksættes i henhold til afgørelsen. Der opsættes mål og aftaler for midlertidigt ophold, som revurderes inden opholdet afsluttes. Leverandøren følger løbende op på hjælpen. Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov.(jfr. Serviceloven 88, stk. 2) Fjernet: Formulering om at behov for træning kan være grundlag for aflastning. 7. Personlige hjælpemidler formulering om egenbetaling ved frit valg Formuleringen indgår for alle de hjælpemidler, hvor borgeren har frit valg. Hvad koster ydelsen for modtageren? Ydelsen er gratis for brugeren Hvis brugeren vælger en anden leverandør, end den leverandør kommunen har valgt, kan der blive en prisforskel, som brugeren selv skal betale. 8. Diabetes - Insulinkrævende diabetikere Hvad er ydelsens Lov om Social Service 112 lovgrundlag?

14 Ydelsestype Hvad indgår i Formål Hvem kan modtage Tildelingskriterier Kvalitetsmål Diabetesmaterialer til diabetikere, der er i behandling med insulin, andet godkendt injektionspræparat eller kombinationsbehandling. Det omfatter: Insulinpenne Injektionskanyler til engangsbrug Injektionskanyler til flergangsbrug eller til permanent brug Teststrimler Lancetter til fingerprikkere Blodsukkermåleapparat Taleenhed til blodsukkermåleapparat for synshandicappede. Max teststrimler. Max fingerprikkere. 50 % af udgiften til et blodsukkermåleapparat Insulinpenne. Diabetesmaterialerne bevilges løbende. At brugeren selv kan kontrollere sit blodsukker og sin diabetes, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Diabetikere, der er i behandling med insulin eller andet godkendt injektionspræparat. Dokumentation fra læge eller sygehus om behov At bruger kan kontrollere sin diabetes, så følgesygdomme og komplikationer kan undgås Er der valgmulighed mht. leverandør? Hvad koster ydelsen for borgeren? Nej - Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ved blodsukkermåleapparat dækkes 50 % af udgiften. Øvrige ydelser er gratis for brugeren

15 9. Ortoser og proteser - Lændebælte og støttekorset Hvad er ydelsens Lov om Social Service 112 lovgrundlag? Hvad indgår i Hvad er formålet med Hvem kan modtage Tildelingskriterier Afgrænsning Er der valgmulighed mht. leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Ortopædisk hjælpemiddel, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion: Lændebælte Støttekorset Hjælpemidlerne fornyes ca. hver 18. måned. Repareres efter behov. At hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper brugerens nedsatte funktionsevne i ryggen. Brugere med nedsat funktionsevne i ryggen Ved første bevilling kræver kommunen dokumentation fra almindelig læge, ortopædkirurg eller reumatolog. For at kunne få bevilget støttekorset eller lændebælte skal brugeren have en af følgende diagnoser: Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen Degeneration af båndskive i rygsøjlens lændedel Scoliosis Spondylitis ankylopoietica (Bechterews sygdom) Spondylolishesis Osteoporose (Knogleskørhed) Muskeldystrofi (svind af rygmuskulatur) Varige eftervirkninger efter brud. Ikke til midlertidig korrektion Ja Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Hvis brugeren vælger en anden leverandør, end den leverandør kommunen har valgt, kan der blive en

16 prisforskel, som brugeren selv skal betale. Leverandørens opgaver Særlige forhold Skal kunne levere individuelt tilpassede korsetter eller færdigfremstillede evt. med tilpasning. Ved kropsforandringer som følge af f.eks. udvikling af lidelsen eller vægtændringer, kan kommunen yde hjælp til et nyt korset. Fjernet angivelse af hvor mange stk. hjælpemiddel der udleveres. 10. Parykker Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvad indgår i Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Tildelingskriterier Afgrænsning Lov om Social Service 112 Fabriksfremstillede parykker Individuelt fremstillede parykker Herretoupeer At kompensere for varigt hårtab At give brugeren mere selvværd Brugere med vansirende skaldethed - som udgangspunkt på baggrund af sygdom eller ulykke Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge Der skal foreligge lægehenvisning med dokumentation for diagnose samt udredning og stillingtagen til behandling Ydelsen bevilges ikke ved almindeligt hårtab hos mænd f.eks. familiær skaldethed Ydelsen omfatter ikke hår-extensions men udelukkende helparykker og toupéer Ydelsen bevilges ikke ved midlertidigt hårtab som følge af kemoterapi. Parykken leveres af sygehusvæsenet

17 Er der valgmulighed mht. leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Ja Ydelsen er gratis for brugeren Særlige forhold Der er sjældent behov for paryk til skiftebrug ved herretoupeer, da de kan tages i brug umiddelbart efter vask Ved overfølsomhed for syntetiske stoffer kan parykken/toupeen fores med bomuld Fjernet angivelse af hvor hyppigt der udleveres paryk 11. Kompressionsstrømper m.v. Hvad er ydelsens Lov om Social Service 112 lovgrundlag? Ydelsestype Hvad indgår i Strømper og sokker Kompressionsærmer Kompressionshandsker Kompressionsstrømper Kompressionsveste Kompressions-BH Der bevilges som hovedregel 1 stk./par samt 1 stk./par til skiftebrug Behov og formål Tildelingskriterier At afhjælpe svær, varig kredsløbslidelse Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge Ydelsen bevilges til brugere: Med svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter fornøden behandling

18 Med varige følger efter blodpropper i ben eller arme Med varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling Med kronisk ødem (væske) pga. en varig, utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar Hjerte-karsygdomme Kvalitetsmål Afgrænsning Er der valgmulighed mht. leverandør? Hvad koster ydelsen for modtageren? Leverandørens opgaver Tilbehør Mindske brugerens gener ved kredsløbslidelsen Der kan ikke ydes hjælp til støttestrømper og antiembolistrømper, som anvendes ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser Ja Randers Kommune har indgået leverandøraftale Ydelsen er gratis for brugeren Hvis brugeren vælger en anden leverandør, end den leverandør kommunen har valgt, kan der blive en prisforskel, som brugeren selv skal betale Der foretages korrekt mål af hjælpemidlet Kommunen kan i særlige tilfælde udlåne et hjælpemiddel, hvis brugeren har svært ved at tage kompressionshjælpemidlerne af og på.

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Indhold Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler... 1 Diabetes - Insulinkrævende

Læs mere

Indledning... 3 Om kvalitetsstandarder... 3 Ældreområdets værdier og målsætning... 3 Hvornår kan borgeren få hjælp?... 4 Hvordan får man hjælp og

Indledning... 3 Om kvalitetsstandarder... 3 Ældreområdets værdier og målsætning... 3 Hvornår kan borgeren få hjælp?... 4 Hvordan får man hjælp og Kvalitetsstandarder på ældreområdet Randers Kommune Bind 1 2015 1 Indledning... 3 Om kvalitetsstandarder... 3 Ældreområdets værdier og målsætning... 3 Hvornår kan borgeren få hjælp?... 4 Hvordan får man

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Indledning... 3 Om kvalitetsstandarder... 3 Ældreområdets værdier og målsætning... 3 Hvornår kan borgeren få hjælp?... 4 Hvordan får man hjælp og

Indledning... 3 Om kvalitetsstandarder... 3 Ældreområdets værdier og målsætning... 3 Hvornår kan borgeren få hjælp?... 4 Hvordan får man hjælp og Kvalitetsstandarder på ældreområdet Randers Kommune Bind 1 2013 1 Indledning... 3 Om kvalitetsstandarder... 3 Ældreområdets værdier og målsætning... 3 Hvornår kan borgeren få hjælp?... 4 Hvordan får man

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2013 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Personlig hjælp og pleje Hvad er ydelsens 83 i Lov om Social Service Hvad er formålet med At den enkelte borger fremmer eller bevarer sin mulighed for at klare sig selv, eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er besluttet af Social og Sundhedsudvalget d. 6. oktober 2010. Som en del af kvalitetsopfølgningen

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. for. Godkendt på byrådet d. xx.12

Kvalitetsstandard. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. for. Godkendt på byrådet d. xx.12 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.12 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 10 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Indsatsens lovgrundlag 83 i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander til den indsats. Formålet

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Revideret den 26. januar 2009. 2

Revideret den 26. januar 2009. 2 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2009 OM KVALITETSSTANDARDER... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD... 3 ÆLDREOMRÅDETS VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING... 4 HVORDAN FÅR MAN HJÆLP OG STØTTE?...

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Personlig hjælp og pleje. Praktisk bistand. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d

Kvalitetsstandarder. Personlig hjælp og pleje. Praktisk bistand. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d Kvalitetsstandarder Personlig hjælp og pleje & Praktisk bistand Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes udfra

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Hjemmehjælp Skanderborg Kommune

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Hjemmehjælp Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Hjemmehjælp 2015 Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune. Vejledning til de markerede forslag til rettelser i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune. Vejledning til de markerede forslag til rettelser i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Vejledning til de markerede forslag til rettelser i kvalitetsstandarden. De indsatte kommentarbokse til højre: giver forklaring

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Målgruppe Målgruppen for afløsning eller aflastning er forældre, ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer børn eller voksne borgere i en af følgende målgrupper:

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2009 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere