Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: Udstedt af Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 26. marts 2015 om uddannelsen til maskinsnedker. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Ny nummerering af kompetencemålene. Nyt kompetencemål angående praktikprojekt mellem 3H og 4H. Fagrækken er ændret, og der er kommet nye fag. Som følge af EUD reformen er der indført EUV og talentspor. 3. Uddannelsens formål og opdeling Der er ikke behov for uddybning af bekendtgørelsens bestemmelser om formål og opdeling af uddannelsen. 4. Uddannelsens struktur Afslutning af uddannelsens trin 2 skal ske den sidste fredag i marts september. Hvis denne dag er en helligdag afsluttes uddannelsen den senest forudgående hverdag. Nærmere oplysninger herom findes på Merit Med hensyn til merit henvises der til Bilag 1 i bekendtgørelsen, hvor krav til at give merit er specificeret. Det faglige udvalg tager stilling til afkortning af hovedforløbets uddannelsestid på baggrund af en dokumenteret ansøgning. Ansøgningsskema findes på Hvis eleven har indgået en uddannelsesaftale, vedlægges en indstilling fra praktikvirksomheden. Det faglige udvalg anbefaler, at skole- og praktikperioderne planlægges, som det fremgår af nedenstående skema. Det omtrentlige antal uger der er angivet mellem skoleperioderne, er det minimum, der bør planlægges. Summen af de viste uger svarer derfor ikke nødvendigvis til en præcis uddannelseslængde. Som vist i skemaet, skal H3 være gennemført inden for de første to år af uddannelsestiden inkluderet grundforløbet.

2 2 år (inklusive G2) og 3 år og 3 9 måneder (inklusive G2) 1.år 2.år 3.år 4.år 1.år 2.år Speciale Hovedforløb 3 år 3-9 måneder Døre og Vinduer 2 år Møbel 2 år Indledende praktik kun for praktikadgangsvejens elever Grundforløb G1 = 20 uger og G2 = 20 ugers skoleundervisning Ca. 23 ugers praktik Ca. 23 ugers praktik Ca. 23 ugers praktik H1 5 ugers Skole H1 5 ugers Skole H1 5 ugers Skole ca. 23 ugers praktik ca. 23 ugers praktik ca. 23 ugers praktik H2 5 ugers Skole H2 5 ugers Skole H2 5 ugers Skole ca. 23 ugers praktik ca. 23 ugers praktik ca. 23 ugers praktik H3 5 ugers Skole H3 5 ugers Skole H3 5 ugers Skole ca ugers praktik Praktik til aftale ophører Praktik til aftale ophører H4 5 ugers Skole ca ugers praktik H5 5 ugers Skole ca ugers praktik H6 5 ugers Skole Svendeprøve

3 Uddannelsesforløb for EUV 1 og EUV 2 2 år og 8 måneder (27 ugers skoleophold), Møbel og Døre og Vinduer 1 år og 4 måneder (13 ugers skoleophold) 2 år og 8 måneder G2 P1 / H1 P2 H2 P3 H3 P4 H4 P5 H5 P6 H6 2 år 8 måneder EUV 1 EUV 2 Ingen grundforløb og ingen praktik Se bilag 1 Hele dele af grundfor-løb Se bilag uger H1 5,0 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 5,0 0,0 4,0 0,0 5,0 5, uger 5, uger 3, uger 5, uger 4, uger 5,0 1 år og 4 måneder EUV 1 EUV 2 Ingen grundforløb og ingen praktik Se bilag 1 5,0 0,0 5,0 0,0 3,0 Hele dele af grundfor-løb Se bilag uger 5, uger 5, uger 3,0 G = Grundforløb 2 H = Hovedforløb Den angivne tid er uden merit. Mht. merit på praktiktid og skoleuger henvises til Bilag 1 i bekendtgørelse. Skoleundervisning på hovedforløbet er afkortet med 10 %, hvilket betyder, at skoleundervisningen for EUV 1 og EUV 2 bliver på 27 uger. Afkortningen er fundet ved at fjerne de to ugers vagfrie specialefag på trin 1 på H3, og en uge af det vagfrie specialefag på trin 2 på H5.

4 Uddannelsesforløb for EUV 3 2 år (inklusive G2) og 3 år og 3 9 måneder (inklusive G2) 3 år og 3 9 måneder inklusiv G2 3 år 3-9 måneder EUV 3 G2 Hele dele af grundforløb Se bilag 1 ca. 23 ugers praktik H1 på 5,0 uge ca. 23 ugers praktik H2 på 5,0 uge ca. 23 ugers praktik Hovedforløb H3 på 5,0 uge ca. 21 ugers praktik H4 på 5,0 uge ca. 21 ugers praktik H5 på 5,0 uge ca. 21 ugers praktik H6 på 5,0 uge 2 år G2 Hovedforløb Møbel/Døre og Vinduer 2 år EUV 3 Hele dele af grundforløb Se bilag 1 ca. 23 ugers praktik H1 på 5,0 uge ca. 23 ugers praktik H2 på 5,0 uge ca. 23 ugers praktik H3 på 5,0 uge Evt. praktik G2 = Grundforløb 2 H = Hovedforløb Skoleundervisningen på EUV 3 svarer til forløb for unge under 25 år.

5 5. Kompetencemål for hovedforløbet Uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved, at skolen og praktikstedet(er) planlægger og gennemfører uddannelsens grundfag, uddannelsesspecifikke fag og valgfag, samt praktikmål ud fra pædagogiske refleksioner, der kombinerer teori og praktik. Skolen tilrettelægger undervisningen således, at den i videst muligt omfang afspejler de arbejdsfunktioner og den teknologianvendelse, der er karakteristisk for træ- og møbelbranchen. Undervisningen skal give viden om, og forståelse for miljømæssige problemstillinger i forbindelse med materialeanvendelse. Fagene er beskrevet med henblik på, at skolen tilrettelægger projektorienteret undervisningen, som giver eleven forudsætninger for udvikling af en faglig identitet. Eleven skal både selvstændigt og i samarbejde med andre, møde fagligt udviklende problemstillinger, der kan medføre en personlig udvikling både på et indre plan som individ, og på et ydre plan som samfundsborger. I maskinsnedkeruddannelsen og i snedkeruddannelsen er der en del fælles mål i fagene i trin 1 og trin 2 med henblik på samlæsning og mulighed for brede studiemiljøer på de skoler, der udbyder begge uddannelser. Uddannelsesspecifikke fag og valgfrie specialefag er beskrevet på rutineret og/ samt ekspert niveau. På niveau anvendes begrebet innovativt for at differentiere mellem rutineret og /ekspert niveau. Begrebet innovativt skal i denne sammenhæng forstås som, at eleven kan løse en given opgave ved at forandre videreudvikle den, så det viser elevens faglige bredde og indsigt i en given problemstilling. Grundfaget Teknologi er valgt, fordi målbeskrivelsen giver mulighed for at supplere og understøtte alle de uddannelsesspecifikke fag i en helhedsorienteret undervisning med hensyn til produktion og produktudvikling. Faget afsluttes på trin 1 på E niveau. Grundfaget Fremmedsprog er valgt for at give mulighed for at anvende og forstå et fremmedsprog i forbindelse med faglige opgaver. Endvidere skal faget styrke elevens forståelse for at fungere i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Skolerne opfordres til at tilrettelægge undervisningen i sammenhæng med de uddannelsesspecifikke fag. Faget afsluttes på trin 2. Det uddannelsesspecifikke fag Arbejdsmiljø, Træ, Møbel og Byg er nyt, og er en afløser for det tidligere grundfag Arbejdsmiljø modul 2. Faget skal give eleverne en grundlæggende forståelse for at tænke personlig sikkerhed og værnemidler ind i alle faser af en arbejdsopgave. Endvidere giver faget eleven mulighed for at forholde sig til arbejdspladsen og virksomhedens opgaver og ansvar i forhold til dens arbejdsmiljøorganisation. Det uddannelsesspecifikke fag Design og formgivning er nyt, og er en afløser for det tidligere områdefag Design, produktudvikling og produktion. Indholdet i det tidligere områdefag er med hensyn til produktions- og produktudvikling identisk med det nye grundfag Teknologi. Derfor er der i stedet lavet et nyt uddannelsesspecifikt fag med fokus på design og formgivning, som understøtter de andre uddannelsesspecifikke fag sammen med grundfaget Teknologi. Faget tages på trin 1 på rutineret niveau og på trin 2 på niveau. Det uddannelsesspecifikke fag IT og CAD/CAM er nyt, og er en afløser for det tidligere områdefag, Datalære og IT. Faget har det samme indhold, men med fokus på CAD/CAM.

6 Det uddannelsesspecifikke fag Robotteknologi er et nyt fag i maskinsnedkeruddannelsen. Faget skal give eleverne en grundlæggende indsigt i robottens forskelige bevægelsesmetoder. Desuden skal man prøve at opbygge enkle programmer og kende til sikkerhedskrav ved robotbetjening. Talentspor Det faglige udvalg har tilrettelagt uddannelsen med talentspor, hvoraf 50 % af skoleundervisningen i hovedforløbet foregår på højere niveauer end de obligatoriske. Vi opfordrer skolerne til at samarbejde omkring at tilbyde talentsporet inden for maskinsnedkeruddannelsen. Talentsporet bør kobles med den internationale maskinsnedkeruddannelse. Derfor er et af de fag, der løftes i talentsporet fremmedsprog. Derudover opfordrer vi til, at 3-4 uger af grundforløbet tages på en skole i udlandet, hvor eleverne skal kommunikere på et fremmedsprog, og hvor eleverne kan blive fagligt udfordret i forhold til de kompetencer, der skal tilegnes på grundforløbet. På hovedforløbet bør en del af elevens praktiktid omfatte en udstationering i udlandet. Derudover vil det give god mening at vælge et ekstra valgfrit specialefag på ekspertniveau, som en del af de 4 ugers påbygning, Med hensyn til at tilbyde de valgfrie specialefag på ekspertniveau, opfordrer det faglige udvalg til, at skolerne samarbejder omkring udbuddet, således at der bliver større valgmulighed for den enkelte elev og virksomheden. Fagene i talentsporet på maskinsnedkeruddannelsen er: Teknologi løftes til D niveau Fremmedsprog løftes til E niveau IT og CAD/CAM løftes til ekspertniveau Håndværksmæssig og maskinel fremstilling af plademøbel løftes til ekspertniveau Industriel møbel og bygningskomponenter løftes til ekspertniveau Robotteknologi og betjening løftes til ekspertniveau Valgfrie specialefag på trin 1 tages på niveau Valgfrie specialefag på trin 2 tages på ekspertniveau Valgfrie uddannelsesspecifikke fag Hovedforløbet indeholder 2,0 ugers valgfri specialefag på rutineniveau på trin 1, og 2,0 ugers valgfrie specialefag på niveau og ekspertniveau på trin 2. Det valgfrie specialefag på trin 1 anbefales gennemført på elevens 2. uddannelsesår. Det anbefales at gennemføre det valgfrie specialefag på trin 2 på H5. Det gælder for tre af de valgfrie specialefag, at de kun kan gennemføres på trin 2, fordi de kræver et ekspertniveau (undtaget talentsporet). Det drejer sig om; Design, Produktionsudvikling og Produktionsmodning, Iværksætteri og entreprenørskab og Renovering og restaurering af møbler. Endvidere er der et antal AMU mål, der bl.a. kan bruges ved behov. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau, som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Et skema slettes, hvis den pågældende elevtype ikke eksisterer i uddannelsen. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere til sidst i ordningen.

7 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Træindustriens Uddannelsesudvalg har en praktiklogbog, som skolen udleverer til eleven ved udgangen af grundforløbet. De praktikerklæringer, som praktikvirksomheden skal udstede efter de enkelte praktikophold jf. hovedbekendtgørelsen, indgår som en del af logbogen. Virksomheden kan også benytte samme mulighed i elevplan. Praktikvirksomhedens angivelse af elevens arbejdsopgaver og kompetenceniveau danner grundlag for tilrettelæggelse af undervisningen, således at elevens praksiserfaringer og refleksioner inddrages i opgaveløsningen på skolen. Logbogen udfyldelse af elevplan udgør også den afsluttende praktikerklæring efter sidste praktikperiode, og er adgangsgivende til svendeprøven. Logbogen er en del af det faglige udvalgs kvalitetskontrol med praktikperioderne, og behandles af de lokale uddannelsesudvalg efter nærmere aftale herom. Eleven skal udføre et projekt i praktikperioden mellem 3. og 4. skoleophold. Problemstillingen skal hentes fra virksomhedens arbejdsområde / produktområde. Produkt af projektarbejdet skal kunne anvendes i virksomheden. Med hensyn til planlægningen af opgaven skal skolerne indkalde de enkelte virksomheder til et møde på skolen, mens eleven gennemfører 3. skoleophold. På mødet mellem elev, virksomhed og skole skal parterne aftale, hvad praktikprojektet / problemstillingen skal indeholde, og en tidsplan for evalueringen. Eleven skal i forbindelse med evalueringen fremstille dokumentation i form af f.eks. skitse/tegning, materiale/opskæresedler og kort redegøre for problemstillinger i udførelsen af projektet. Elev, virksomhed og skole skal i samarbejde gennemføre evalueringen enten på virksomheden på skole. Evalueringen skal synliggøres i elevplan og i logbogen. Praktikmålene er i overensstemmelse med de arbejdsopgaver, som indgår i den virksomhedsvurdering, som Træets Uddannelser foretager ved godkendelsen af praktikvirksomheden. Praktikmålene fremgår af det elektroniske værktøj, elevplan, som både elev og virksomhed kan anvende. Praktikmålene fremgår også af den uddannelseslogbog, som følger den enkelte elev. Virksomhedernes arbejdsopgaver giver ikke altid mulighed for at gennemføre alle de anførte praktikmål. Det er virksomhedens ansvar at sørge for en alsidig praktiktid evt. ved udlån til andre virksomheder supplerende skoleundervisning. Bedømmelse og beviser mv. Prøver og bedømmelse er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen 6 om erhvervsuddannelsen til maskinsnedker, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes. Virksomheden indbetaler et gebyr til det faglige udvalg til dækning af udgifterne ved prøvens afholdelse. Tilmelding til eksamen og svendeprøve skal finde sted senest en måned før prøvens afholdelse. Eleven afleverer senest 14 dage før begyndelsen af den sidste skoleperiode et projektoplæg i form af en målsat konstruktionstegning, der godkendes af skolen i samråd med det faglige udvalg. Prøven bedømmes af en eksaminator udpeget af skolen, og to fagkyndige censorer udpeget af det faglige udvalg. Eventuelle fag hvor der ikke gives karakterer, skal være gennemført efter reglerne om faget. For elever, der afslutter uddannelsen som maskinsnedker, skal hver af de nævnte delprøver være bestået. Det faglige udvalg udarbejder en censorvejledning til brug for bedømmelsen.

8 I svendebrevet anføres den samlede karakter og der tilføjes det bogstav fra ECTS-skalaen, som svarer til den pågældende karakter, som angivet i nedenstående skema: Karakter ECTS 12 A 10 B 7 C 4 D 02 E Herudover påtegnes elevens svendebrev efter følgende fordelingsnøgle, som angivet i nedenstående skema: Fordelingsnøgle Benævnelse 12,0-11,5 Antaget med sølv 11,4-10,6 Antaget med bronze 10,5-8,5 Antaget med ros 8,4-02 Antaget Oplysning om bedømmelsesresultat og udlevering af uddannelsesbevis svendebrev foregår under en elevsamling, som altid er sammenfaldende med elevens afslutningssdato. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af 6: 1) aflægge seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau, 2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, og 3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser. Projektet udarbejdes i Teknikfag B - Byggeri og energi og mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan projektet udarbejdes i et yderligere fag. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før uddannelsens afslutning. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen, ud over det i uddannelsesbekendtgørelsen nævnte uddannelsesbevis, et bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis.

9 Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau. Karaktererne på beviset indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet.

10 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Antallet af kolonner med trin specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, Vejledende tid nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Møbel Døre og Vinduer Grundfag i alt 2,0 2,0 2,0 2,0 Teknologi E 2,0 x x x 1,2,3,5,6,8,12,17,19,20,21 Fremmedsprog 4,5,20 F 2,0 x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 11,0 11,0 11,0 11,0 Specialet, produktionsassistent døre & vinduer, produktionsassistent Møbel IT og CAD/CAM 4,5,13,17,24 Rutineret 1,0 x x x IT og CAD/CAM 1 4,5,13,17,24 Avanceret 1,5 x Arbejdsmiljø, 8 Rutineret 1,0 x x x Trin 2 Design og formgivning 4,5 Rutineret 1,0 x x x 10

11 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Design og formgivning Industrielt plademøbel Industrielt plademøbel 1 Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre 1 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel, Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel 1 Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer Trin 2 4,5 Avanceret 1,0 x 1,2,3,5,6,8,10,11 Rutineret 1,5 x x x 1,2,3,5,8,10,11,14 Avanceret 1,0 x x 1,2,3,5,6,8,12,15,21, 22 1,2,3,5,6,8,12,15,21, 22 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 13,14,21 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 13,14,15,21 Rutineret 4,5 x Avanceret 2,0 x Rutineret 3,0 x Avanceret 2,0 x 11

12 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Siddemøbel 1,2,6,8,9,11,14,15, 18,22 Industriel og håndværksmæssig fremstilling af møbler Industrielt møbel og bygningskomponenter Robotteknologi og betjening Robotteknologi og betjening 1,2,3,4,5,6,8,10,11, 23 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,18,22 Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer Trin 2 Avanceret 3,0 x Rutineret 2,5 x x Avanceret 2,5 x 2 Rutineret 1,0 x x x 2 1,0 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 2,0 2,0 2,0 2,0 Specialet og trin 1 Udvendige vinduer og døre Udvendige vinduer og døre Udvendige vinduer og døre 1,2,3,5,6,8,12,15,21, 22 1,2,3,5,6,8,12,15,21, 22 1,2,3,5,6,8,12,15,21, Rutineret 2,0 x x Avanceret 2,0 x Ekspert 2,0 x 12

13 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Plademøbler og massivtræ Plademøbler og massivtræ Plademøbler og massivtræ CNC programmering og bearbejdning CNC programmering og bearbejdning CNC programmering og bearbejdning Design, produktudvikling og produktionsmodning Design, produktion og produktionsmodning Iværksætteri og entrepenørskab Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 22 Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer Trin 2 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 13,14,21 Rutineret 2,0 x x x 1,2,3,4,5,6,7,8,10, Avanceret 2,0 x x x x 13,14,21 1,2,3,4,5,6,7,8,10, Ekspert 2,0 x 15,13,14, 15, 18, 21,22 1,2,8,12 Rutineret 2,0 x x x 1,2,8,12 Avanceret 2,0 x x x x 1,2,8,12 Ekspert 2,0 x 3,4,5,7,8,18,23 Avanceret 2,0 x 3,4,5,7,8,18,23 Ekspert 2,0 x 4,5,6,7,17,20,23 Avanceret 2,0 x 13

14 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Iværksætteri og entrepenørskab Renovering og restaurering af møbler Renovering og restaurering af møbler Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer Trin 2 4,5,6,7,17,20,23 Ekspert 2,0 x 1,3,4,8,9,10,11,14, 15,17 1,3,4,8,9,10,11,14, 15,17 Avanceret 2,0 x Ekspert 2,0 x Robotteknologi 2 Rutineret 2,0 x x x Robotteknologi 2 Avanceret 2,0 x x x x Robotteknologi 2 Ekspert 2,0 x x x x Skæredata, træ AMU mål 0,2 x x x x PTP teknik, træ AMU mål 1,0 x x x x 3D kant- og overfladebearbejdning på træemner Systemværktøjer, vendeplatter, og profilslibemaskine Fixturer, krumme emner på CNC overfræser træ AMU mål 0,6 x x x x AMU mål 0,8 x x x x AMU mål 0,4 x x x x 14

15 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner Produktionsgrundlaget i træindustrien Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer Trin 2 AMU mål 0,8 x x x x AMU mål 0,2 x x x x s valgfag 0,0 0,0 0,0 0,0 Antal skoleuger i alt 15,0 15,0 15,0 15,0 15

16 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret,, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, Teknologi D 2,0 Teknologi E Fremmedsprog E 2,0 Fremmedsprog F IT og CAD/CAM 1 Ekspert 1,5 IT og CAD/CAM 1 Avanceret Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel 1 Industrielt møbel og bygningskomponenter Ekspert 2,0 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel 1 Ekspert 2,5 Industrielt møbel og bygningskomponenter Avanceret Avanceret Robotteknologi og betjening Ekspert 1,0 Robotteknologi og betjening Avanceret 16

17 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. 2 år og 8 måneder og Møbel/Døre og vinduer 1 år og 4 måneder. Den angivne tid er uden merit. Mht. merit på praktiktid og skoleuger henvises til Bilag 1 i bekendtgørelse. Skoleundervisning på hovedforløbet er afkortet med 10 %, hvilket betyder at skoleundervisningen for EUV bliver på 27 uger. De to af ugerne er det vagfrie specialefag på trin 1på H3 og den sidste uge er en uge af det vagfrie specialefag på trin 2 på H5. Elever på EUV har fortsat mulighede for at tage valgfrie specialefag under påbygning. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, Vejledende tid nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Møbel Døre og Vinduer Grundfag i alt 2,0 2,0 2,0 2,0 Teknologi 1,2,3,5,6,8,12,17,19,20,21 E 2,0 x x x Fremmedsprog 4,5,20 F 2,0 x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 11,0 11,0 11,0 11,0 Specialet, produktionsassistent døre & vinduer, produktionsassistent Møbel IT og CAD/CAM 4,5,13,17,24 Rutineret 1,0 x x x IT og CAD/CAM 1 4,5,13,17,24 Avanceret 1,5 x Arbejdsmiljø 8 Rutineret 1,0 x x x Trin 2 17

18 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Design og formgivning Design og formgivning Industrielt plademøbel Industrielt plademøbel 1 Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre 1 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel, Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer 4,5 Rutineret 1,0 x x x Trin 2 4,5 Avanceret 1,0 x 1,2,3,5,6,8,10,11 Rutineret 1,5 x x x 1,2,3,5,8,10,11,14 Avanceret 1,0 x x 1,2,3,5,6,8,12,15,21, 22 1,2,3,5,6,8,12,15,21, 22 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 13,14,21 Rutineret 4,5 x Avanceret 2,0 x Rutineret 3,0 x 18

19 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel 1 Siddemøbel 1,2,6,8,9,11,14,15, 18,22 Industriel og håndværksmæssig fremstilling af møbler Industrielt møbel og bygningskomponenter Robotteknologi og betjening Robotteknologi og betjening 1,2,3,4,5,6,8,10,11, 23 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,18,22 Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 13,14,15,21 Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer Trin 2 Avanceret 2,0 x Avanceret 3,0 x Rutineret 2,5 x x Avanceret 2,5 x 2 Rutineret 1,0 x x x 2 1,0 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0,0 0,0 0,0 1,0 Specialet og trin 1 Udvendige vinduer og døre 1,2,3,5,6,8,12,15,21, 22 Rutineret 2,0 x x 19

20 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Udvendige vinduer og døre Udvendige vinduer og døre Plademøbler og massivtræ Plademøbler og massivtræ Plademøbler og massivtræ CNC programmering og bearbejdning CNC programmering og bearbejdning CNC programmering og bearbejdning Design, produktudvikling og produktionsmodning Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 1,2,3,5,6,8,12,15,21, 22 1,2,3,5,6,8,12,15,21, 22 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 13,14,21 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 13,14,21 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 15,13,14, 15, 18, 21,22 Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer Trin 2 Avanceret 2,0 x Ekspert 2,0 x Rutineret 2,0 x x x Avanceret 2,0 x x x x Ekspert 2,0 x 1,2,8,12 Rutineret 2,0 x x x x 1,2,8,12 Avanceret 2,0 x x x x 1,2,8,12 Ekspert 2,0 x 3,4,5,7,8,18,23 Avanceret 2,0 x 20

21 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Design, produktion og produktionsmodning Iværksætteri og entrepenørskab Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer Trin 2 3,4,5,7,8,18,23 Ekspert 2,0 x 4,5,6,7,17,20,23 Avanceret 2,0 x Iværksætteri og entrepenørskab Renovering og restaurering af møbler Renovering og restaurering af møbler 4,5,6,7,17,20,23 Ekspert 2,0 x 1,3,4,8,9,10,11,14, 15,17 1,3,4,8,9,10,11,14, 15,17 Avanceret 2,0 x Ekspert 2,0 x Robotteknologi 2 Rutineret 2,0 x x x Robotteknologi 2 Avanceret 2,0 x x x x Robotteknologi 2 Ekspert 2,0 x Skæredata, træ AMU mål 0,2 x x x x PTP teknik, træ AMU mål 1,0 x x x x 3D kant- og overfladebearbejdning på træemner AMU mål 0,6 x x x x 21

22 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Systemværktøjer, vendeplatter, og profilslibemaskine Fixturer, krumme emner på CNC overfræser træ Produktionsgrundlaget i træindustrien Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner Antal skoleuger i alt Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer Trin 2 AMU mål 0,8 x x x x AMU mål 0,4 x x x x AMU mål 0,2 x x x x AMU mål 0,8 x x x x 13,0 13,0 13,0 14,0 22

23 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret,, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, Teknologi D 2,0 Teknologi E Fremmedsprog E 2,0 Fremmedsprog F IT og CAD/CAM 1 Ekspert 1,5 IT og CAD/CAM 1 Avanceret Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel 1 Industrielt møbel og bygningskomponenter Ekspert 2,0 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel 1 Ekspert 2,5 Industrielt møbel og bygningskomponenter Avanceret Avanceret Robotteknologi og betjening Ekspert 1,0 Robotteknologi og betjening Avanceret 23

24 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Fagene der løftes i talentsporet på maskinsnedkeruddannelsen er: Fremmedsprog er løftet fra niveau F til niveau E Teknologi er løftet fra niveau E til niveau D IT og CAD/CAM løftet fra til ekspert Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel løftet fra til ekspert Industrielt møbel og bygningskomponenter løftet fra til ekspert Robotteknologi og betjening løftet fra til ekspert Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, Vejledende tid nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Møbel Døre og Vinduer Grundfag i alt 2,0 2,0 2,0 2,0 Teknologi 1,2,3,5,6,8,12,17,19,20,21 D 2,0 x x x Fremmedsprog 4,5,20 E 2,0 x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 11,0 11,0 11,0 11,0 Specialet IT og CAD/CAM 4,5,13,17,24 Rutineret 1,0 x x x Trin 2 24

25 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer IT og CAD/CAM 1 4,5,13,17,24 Ekspert 1,5 x Arbejdsmiljø 8 Rutineret 1,0 x x x Design og formgivning 4,5 Rutineret 1,0 x x x Design og formgivning 4,5 Avanceret 1,0 x Industrielt plademøbel 1,2,3,5,6,8,10,11 Rutineret 1,5 x x x Industrielt plademøbel 1 1,2,3,5,8,10,11,14 Avanceret 1,0 x x Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre 1 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel, 1,2,3,5,6,8,12,15,21, 22 1,2,3,5,6,8,12,15,21, 22 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 13,14,21 Rutineret 4,5 x Avanceret 2,0 x Rutineret 3,0 x Trin 2 25

26 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel 1 Siddemøbel 1,2,6,8,9,11,14,15, 18,22 Industriel og håndværksmæssig fremstilling af møbler Industrielt møbel og bygningskomponenter Robotteknologi og betjening Robotteknologi og betjening 1,2,3,4,5,6,8,10,11, 23 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,18,22 Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 13,14,15,21 Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer Trin 2 Ekspert 2,0 x Avanceret 3,0 x Rutineret 2,5 x x Ekspert 2,5 x 2 Rutineret 1,0 x x x 2 Ekspert 1,0 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 2,0 2,0 2,0 2,0 Specialet og trin 1 Udvendige vinduer og døre 1,2,3,5,6,8,12,15,21, 22 Avanceret 2,0 x x 26

27 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Udvendige vinduer og døre Plademøbler og massivtræ Plademøbler og massivtræ CNC programmering og bearbejdning CNC programmering og bearbejdning Design, produktudvikling og produktionsmodning Design, produktion og produktionsmodning Iværksætteri og entrepenørskab Iværksætteri og entrepenørskab Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 1,2,3,5,6,8,12,15,21, 22 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 13,14,21 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 13,14,21 Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer Trin 2 Ekspert 2,0 x Avanceret 2,0 x x x Ekspert 2,0 x 1,2,8,12 Avanceret 2,0 x x x 1,2,8,12 Ekspert 2,0 x 3,4,5,7,8,18,23 Avanceret 2,0 x 3,4,5,7,8,18,23 Ekspert 2,0 x 4,5,6,7,17,20,23 Avanceret 2,0 x 4,5,6,7,17,20,23 Ekspert 2,0 x 27

28 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Renovering og restaurering af møbler Renovering og restaurering af møbler Robotteknologi og betjening Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 1,3,4,8,9,10,11,14, 15,17 1,3,4,8,9,10,11,14, 15,17 Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer Trin 2 Avanceret 2,0 x Ekspert 2,0 x 2 Avanceret 2,0 x Robotteknologi 2 Ekspert 2,0 x Skæredata, træ AMU mål 0,2 x x x x PTP teknik, træ AMU mål 1,0 x x x x 3D kant- og overfladebearbejdning på træemner Systemværktøjer, vendeplatter, og profilslibemaskine Fixturer, krumme emner på CNC overfræser træ Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner AMU mål 0,6 x x x x AMU mål 0,8 x x x x AMU mål 0,4 x x x x AMU mål 0,8 x x x x 28

29 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Produktionsgrundlaget i træindustrien Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer Trin 2 AMU mål 0,2 x x x x s valgfag 0,0 0,0 0,0 0,0 Antal skoleuger i alt 15,0 15,0 15,0 15,0 29

30 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret,, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, Teknologi D 2,0 Teknologi E Fremmedsprog E 2,0 Fremmedsprog F IT og CAD/CAM 1 Ekspert 1,5 IT og CAD/CAM 1 Avanceret Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel 1 Industrielt møbel og bygningskomponenter Ekspert 2,0 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel 1 Ekspert 2,5 Industrielt møbel og bygningskomponenter Avanceret Avanceret Robotteknologi og betjening Ekspert 1,0 Robotteknologi og betjening Avanceret 30

31 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 2 men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. 2 år og 8 måneder og Møbel/Døre og vinduer 1 år og 4 måneder. Den angivne tid er uden merit. Mht. merit på praktiktid og skoleuger henvises til Bilag 1 i bekendtgørelse. Skoleundervisning på hovedforløbet er afkortet med 10 %, hvilket betyder at skoleundervisningen for EUV bliver på 27 uger. De to af ugerne er det vagfrie specialefag på trin 1på H3 og den sidste uge er en uge af det vagfrie specialefag på trin 2 på H5. Elever på EUV har fortsat mulighede for at tage valgfrie specialefag under påbygning. Fagene der løftes i talentsporet på maskinsnedkeruddannelsen er: Fremmedsprog er løftet fra niveau F til niveau E Teknologi er løftet fra niveau E til niveau D IT og CAD/CAM løftet fra til ekspert Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel løftet fra til ekspert Industrielt møbel og bygningskomponenter løftet fra til ekspert Robotteknologi og betjening løftet fra til ekspert Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, Vejledende tid nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Møbel Døre og Vinduer Grundfag i alt 2,0 2,0 2,0 2,0 Teknologi 1,2,3,5,6,8,12,17,19,20,21 D 2,0 x x x Trin 2 31

32 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer Fremmedsprog 4,5,20 E 2,0 x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 11,0 11,0 11,0 11,0 Specialet IT og CAD/CAM 4,5,13,17,24 Rutineret 1,0 x x x IT og CAD/CAM 1 4,5,13,17,24 Ekspert 1,5 x Arbejdsmiljø 8 Rutineret 1,0 x x x Trin 2 Design og formgivning Design og formgivning Industrielt plademøbel Industrielt plademøbel 1 Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre 4,5 Rutineret 1,0 x x x 4,5 Avanceret 1,0 x 1,2,3,5,6,8,10,11 Rutineret 1,5 x x x 1,2,3,5,8,10,11,14 Avanceret 1,0 x x 1,2,3,5,6,8,12,15,21, 22 Rutineret 4,5 x 32

33 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre 1 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel, Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel, 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 13,14,21 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 13,14,15,21 Siddemøbel 1,2,6,8,9,11,14,15, 18,22 Industriel og håndværksmæssig fremstilling af møbler Industrielt møbel og bygningskomponenter Robotteknologi og betjening 1,2,3,4,5,6,8,10,11, 23 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,18,22 Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 1,2,3,5,6,8,12,15,21, 22 Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer Avanceret 2,0 x Rutineret 3,0 x Trin 2 Ekspert 2,0 x Avanceret 3,0 x Rutineret 2,5 x x Ekspert 2,5 x 2 Rutineret 1,0 x x x 33

34 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Robotteknologi og betjening Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer Trin 2 2 Ekspert 1,0 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0,0 0,0 0,0 1,0 Specialet og trin 1 Udvendige vinduer og døre Udvendige vinduer og døre Plademøbler og massivtræ Plademøbler og massivtræ CNC programmering og bearbejdning CNC programmering og bearbejdning Design, produktudvikling og produktionsmodning 1,2,3,5,6,8,12,15,21, 22 Avanceret 2,0 x x x x 1,2,3,5,6,8,12,15,21 Ekspert 2,0 x x x x, 22 1,2,3,4,5,6,7,8,10, Avanceret 2,0 x x x x 13,14,21 1,2,3,4,5,6,7,8,10, Ekspert 2,0 x x x x 13,14,21 1,2,8,12 Avanceret 2,0 x x x x 1,2,8,12 Ekspert 2,0 x x x x 3,4,5,7,8,18,23 Avanceret 2,0 x x x x 34

35 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Design, produktion og produktionsmodning Iværksætteri og entrepenørskab Iværksætteri og entrepenørskab Renovering og restaurering af møbler Renovering og restaurering af møbler Robotteknologi og betjening Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer Trin 2 3,4,5,7,8,18,23 Ekspert 2,0 x x x x 4,5,6,7,17,20,23 Avanceret 2,0 x x x x 4,5,6,7,17,20,23 Ekspert 2,0 x x x x 1,3,4,8,9,10,11,14, 15,17 Avanceret 2,0 x x x x 1,3,4,8,9,10,11,14, Ekspert 2,0 x x x x 15,17 2 Avanceret 2,0 x x x x Robotteknologi 2 Ekspert 2,0 x x x x Skæredata, træ AMU mål 0,2 x x x x PTP teknik, træ AMU mål 1,0 x x x x 3D kant- og overfladebearbejdning på træemner AMU mål 0,6 x x x x 35

36 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Systemværktøjer, vendeplatter, og profilslibemaskine Fixturer, krumme emner på CNC overfræser træ Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner Produktionsgrundlaget i træindustrien Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende Mø- tid bel Døre og Vinduer Trin 2 AMU mål 0,8 x x x x AMU mål 0,4 x x x x AMU mål 0,8 x x x x AMU mål 0,2 x x x x s valgfag 0,0 0,0 0,0 0,0 Antal skoleuger i alt 13,0 13,0 13,0 14,0 36

37 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret,, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, Teknologi D 2,0 Teknologi E Fremmedsprog E 2,0 Fremmedsprog F IT og CAD/CAM 1 Ekspert 1,5 IT og CAD/CAM 1 Avanceret Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel 1 Industrielt møbel og bygningskomponenter Ekspert 2,0 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel 1 Ekspert 2,5 Industrielt møbel og bygningskomponenter Avanceret Avanceret Robotteknologi og betjening Ekspert 1,0 Robotteknologi og betjening Avanceret 37

38 SKEMA 4 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, og fag med grundfagslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Konkret betyder det, at følgende fag fra erhvervsuddannelsen udgår: Teknologi E Fremmedsprog F Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Om eux Det faglige udvalg anbefaler at skole- og praktikperioderne planlægges, som det fremgår af nedenstående skema. De gymnasiale eksamener ligger i forbindelse med 3 Hovedforløb. Svendeprøven afvikles på 4 Hovedforløb i uge 13 og uge 39, således at uddannelsen afsluttes samtidig med de elever, der følger et ordinær EUD forløb. Vejledende forløbsoversigt for EUX-elever GF 1 GF 2 Praktik 1H 19 ugers skole Praktik 2H 19 ugers skole Praktik 3H 19 ugers skole Praktik 4H Minimum 5 ugers skole Der afvikles tre skoleforløb af minimum 19 uger med faglige og gymnasiale fag. Dertil det afsluttende skoleforløb på minimum 5 uger til bl.a. svendeprøven. 38

39 Dermed mangler der tre uger, for at nå de fastsatte 65 undervisningsuger i uddannelsen med EUX. De resterende tre skoleuger på hovedforløbet er en del af de 2 x 2 ugers valgfrie specialefag, som det er op til den enkelte skole at aftale i den lokale undervisningsplan. Det faglige udvalgs anbefaling af fordeling af fag og timer for de fire specialer i uddannelsen i forlængelse af fagbilagets bestemmelser om afkortning af de gymnasiale fag og godskrivning for fag på EUD fremgår af Bilag 1. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, Vejledende tid nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Skoleperiode 1 Kryds indikerer, hvilken skoleperiode faget anbefales at være på. Skoleperiode 2 Eux gymnasiale fag: Obligatoriske fag (fælles fag fra eux-modellen samt fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse) Dansk A 7 x x x Engelsk B 5,2 x x Matematik B 5,6 x x Fysik B 4,2 x x Kemi C 3 x x Teknologi B 3 x x Teknikfag - Byggeri og energi B 4 x x Større skriftlig opgave 1 x Skoleperiode 3 Skoleperiode 4 39

40 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Vejledende tid Fx niveau C, D, E, F begynder, rutineret, nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Skoleperiode 1 Kryds indikerer, hvilken skoleperiode faget anbefales at være på. Skoleperiode 2 Eksamensprojekt 1 x Valgfag 5 Matematik A x Kemi B x Samfundsfag B x Antal skoleuger i alt 39 Skoleperiode 3 Skoleperiode 4 I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. 40

41 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Praktikmål Specialet maskinsnedker Teknisk dokumentation til møbel- og bygningsdele Eleven kan tilegne sig ny viden inden for uddannelsesområdet Produktions- og kvalitetskontrol Eleven kan læse og anvende konstruktionstegninger Eleven kan indgå i samarbejdsmæssige relationer med andre faggrupper Aktiviteten bidrager til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. - møbel døre og vinduer x x x x x x 41

42 Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Eleven kan overholde og anvende gældende miljøkrav og sikkerhedsregler ved anvendelse af udstyr, værktøj, maskiner, personlig sikkerhed og god værkstedspraksis Aktiviteten bidrager til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. - møbel døre og vinduer Betjen. af maskiner til bearbejdning døre/vinduer Kan udføre industriel bearbejdning og samlinger af døre og vinduer Kan udføre industriel overfladebehandling af døre og vinduer Kan udføre lim og lamineringsopgaver af døre og vinduer x Kan anvende og vedligeholde faste værktøjer og systemværktøjer til maskinel bearbejdning af døre og vinduer Betjen. af maskiner til plademøbelproduktion Kan opstille og betjene standardmaskiner og specialemaskiner til plademøbelproduktion Betjening af øvrige træbearbejdningsmaskiner x x x x 42

43 Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. - møbel døre og vinduer Kan opstille, betjene og vedligeholde standardmaskiner Kan opstille, betjene og vedligeholde hel- og halvautomatiske specialmaskiner Bearbejdning af træ og pladematerialer, plademat. Kan udføre industriel bearbejdning og samlinger af korpus- og pladematerialer Kan udføre industriel overfladebehandling pladematerialer Kan udføre limopgaver til plademøbler Betjening af træindustrimaskiner til massivtræ Eleven kan opstille og betjene standardmaskiner og specialmaskiner til møbelproduktion i massivtræ Anvender faste værktøjer til maskinel bearbejdning af møbelemner i massivtræ og pladematerialer x x 43

44 Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. - møbel døre og vinduer Opstiller og betjener CNC-maskiner til pladebearbejdning Bearbejdning af træ- og pladematerialer, massivtræ x x Eleven kan udføre industriel bearbejdning og samlinger af møbelemner i massivtræ og plademateriale Eleven kan udføre industriel overfladebehandling af møbler i massivtræ og plademateriale Eleven kan udføre limopgaver til møbler i massivtræ og plademateriale Kan anvende og vedligeholde faste værktøjer og systemværktøjer til bearbejdning af møbelemner i massivtræ og plademateriale Evaluering af praktikprojekt mellem 3. H og 4. H Eleven udfører et projekt/produkt fra virksomhedens arbejdsområde/produktområde i praktikperioden mellem 3H og 4H, der evalueres på virksomheden med deltagelse af skole, virksomhed og lærling 44 x

45 Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. - møbel døre og vinduer 45

46 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. 46

47 Elevtype EUV3 EUX MEST Uddybning Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester i virksomheden erstatter grundforløbet. PREUD Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Snedkerfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 366 af 1. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Snedkerfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 292 af 15. marts 2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01. juli 2017 Udstedt af Snedkerfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 6. april 2017 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 25. juni 2008 maskinsnedker Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.februar 2008, som

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Ændret den 25. juni 2010 maskinsnedker Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 20.07.2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 8. marts 2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 25. juni 2010 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 208 af 8. marts 2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af 26. marts 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere