Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejeboligenheden Solkrogen og Plejeboligenheden Engbo Uanmeldt tilsyn december

2 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Formalia Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Datagrundlag Observationer i forbindelse med rundgang på fællesarealer Tilsynets formål Indhold og metode Observationer i forbindelse med rundgang på fællesarealer Vurderingsskala Yderligere oplysninger Underskrifter

4 1 Formalia Plejeboligenheders navn og adresse Solkrogen, Damgårdsparken 42 44, 3660 Stenløse. Engbo, Carl Hansens Allé 51, 3650 Ølstykke. Leder Shannet Jackobsen Antal boliger Solkrogen, 17 individuelle boliger Engbo, 16 individuelle boliger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg D Kl Datagrundlag De 2 boligenheder er blevet samlet under fælles ledelse for 2 år siden. Ved tilsynet er der foretaget gennemgang af faglig dokumentation samt observationer hos beboerne. Beboerne har givet tilsagn om deltagelse i tilsynet. Tilsynet har interviewet 2 beboere ud af 17 på Solkrogen. Tilsynet har desuden gennemført interview med 2 medarbejdere: 1 Social- og sundhedsassistent 1 Social- og sundhedshjælper Tilsynet har interviewet 2 beboere ud af 16 på Engbo. Tilsynet har desuden gennemført interview med 2 medarbejdere: 1 Social- og sundhedsassistent 1 Social- og sundhedshjælper Der er ligeledes foretaget observationer på fællesarealer. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Manager, sygeplejerske Pia Larsen, Chefkonsulent, sygeplejerske 4

5 2 Samlet tilsynsresultat BDO KR har på vegne af Egedal Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn Demensboligerne på Solkrogen og Engbo. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende analyse heraf, vurderer BDO KR, at Solkrogen og Engbo er godkendt ved det uanmeldte tilsyn. Samlet vurdering x Godkendt Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejecentret vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Godkendt med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. 5

6 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynsresultatet præsenteres dels ud fra en samlet vurdering dels ud fra en beskrivelse af, hvilke mål og indikatorer manglerne forekommer Styrker På baggrund af tilsynet vurderes det, at plejeboligenheder er karakteriseret ved følgende styrker: Plejeboligenhederne Solkrogen og Engbo arbejder målrettet på at følge op på anbefalingerne fra sidste tilsyn. Den faglige dokumentation tager udgangspunkt i Tom Kitwood s demensteori, og har fokus på beboernes ressourcer. I forhold til at sikre tilstedeværelse af de rette kompetencer i plejeboligenhederne er den fremadrettede plan, at medarbejdergruppen skal tilføres flere social- og sundhedsassistenter. Plejeboligenhederne har en sygeplejerske tilknyttet, som deles med Plejeboligenheder Damgårdsparken. Den sundhedsfaglige dokumentation fremstår generelt tilfredsstillende, der er vurderet sammenhæng mellem beboernes behov for hjælp og de tildelte ydelser. De socialpædagogiske handleplaner viser stor indsigt og viden om beboernes mentale ressourcer, med fine beskrivelser af handlinger, der skal sikre beboerens følelse af tryghed. På trods af at Solkrogen og Engbo er undtaget, at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang, viser dokumentationen fine eksempler på beskrivelser af, hvad beboeren kan varetage af dagligdagsaktiviteter. Beboerne trives og har en god hverdag. Beboerne føler sig trygge og hjemme på Solkrogen og Engbo. Beboerne oplever, at de modtager den hjælp, som de mener at have brug for. Beboerne tilkendegiver, at medarbejderne tager hånd om eventuelle problemer. Beboerne oplever, at deres egne ressourcer anvendes i dagligdagen. Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes hjælpen skal udføres hos beboerne. Medarbejderne kan fagligt beskrive, hvordan beboerne kan motiveres til at deltage i opgaveløsningen. Medarbejderne kan redegøre for eget ansvar og kompetence i forbindelse med medicinadministration. Rengøringsstandarden på fællesarealerne er tilfredsstillende. Der er trivsel på fællesarealerne. Kommunikationen er god og beboerne behandles med værdighed. Mangler Der er ikke fundet mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. Alvorlige fejl og mangler Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 6

7 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til plejeboligenheders fremadrettede udvikling: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at relevante oplysninger fra helbredsoplysninger ikke nødvendigvis afspejles i den socialpædagogiske handleplan og døgnrytmeplanen. 2. Tilsynet bemærker, at døgnrytmeplanerne med fordel kan beskrives mere handlevejledende og i endnu større grad tage udgangspunkt i beboernes egne ressourcer og hvorledes disse medinddrages i den personlige pleje og omsorg gennem hele døgnet. 3. Tilsynet bemærker, at der i 3 ud af 4 døgnrytmeplaner mangler beskrivelse af beboerens behov for psykisk pleje og omsorg. 4. Tilsynet bemærker, at døgnrytmeplaner har mangler i forhold til beskrivelsen af den praktiske bistand. 5. Tilsynet bemærker, at opbevaring af doseringsæsker ikke følger gældende retningslinjer. Yderligere bemærker tilsynet, at skema til medicinsignering formentlig ikke stemmer overens med antallet af de doserede tabletter de pågældende dage. 6. Tilsynet bemærker, at der i de to plejeboligenheder er forskel på, i hvor stor en grad beboerne inkluderes i fællesskabet. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at plejeboligenhederne igangsætter en drøftelse af, hvorledes det sikres dels, at alle relevante oplysninger fra den socialpædagogiske handleplan synliggøres i døgnrytmeplanen og dels, at medarbejderne agerer efter de beskrevne indsatser fra begge dokumenter. 2. Tilsynet anbefaler, at plejeboligenhederne underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgnrytmeplaner, således at disse indeholder handlevejledende og individuelle beskrivelser af pleje og omsorgen for beboerne gennem hele døgnet. Tilsynet anbefaler herunder, at der i beskrivelserne af beboernes behov for pleje og omsorg tages udgangspunkt i beskrivelsen af beboernes ressourcer og hvorledes disse medinddrages i udførelsen af plejen gennem hele døgnet. 3. Tilsynet anbefaler, at plejeboligenhederne underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgnrytmeplaner, således at disse indeholder handlevejledende og individuelle beskrivelser af beboerens behov for psykisk pleje og omsorg, hvor dette skønnes relevant. Tilsynets anbefaling skal ses på baggrund af, at medarbejderne orienterer sig og anvender socialpædagogiske handleplaner og døgnrytmeplaner på forskellige niveauer. Yderligere har de to dokumenter et forskelligt fokus socialpædagogiske handleplaner er mere afdækkende i forhold til beboernes problemstillinger og døgnrytmeplanen er mere handlevejledende i forhold til den konkrete pleje og omsorg. 7

8 4. Tilsynet anbefaler, at plejeboligenhederne underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgnrytmeplaner, således at disse indeholder handlevejledende og individuelle beskrivelser af hjælpen til praktisk bistand. 5. Tilsynet anbefaler, at plejeboligenhederne drøfter retningslinjer for korrekt opbevaring af beboernes doseringsæsker samt sikrer, at alle medarbejdere følger de gældende retningslinjer i forhold til medicinadministration/medicinudlevering. 6. Tilsynet anbefaler, at Plejeboligenhederne drøfter, hvorledes det sikres, at alle medarbejdere har fokus på betydningen af at inkludere beboerne i fællesskabet. 3 Datagrundlag På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. Det skriftlige grundlag i henhold til vejledning nr. 2 til serviceloven og kommunens kvalitetsstandarder Mål 1 Der foreligger en skriftlig afgørelse med den bevilgede hjælp Dokumentation X Der er udarbejdet helbredsoplysninger på alle 4 beboere. Tilsynet bemærker positivt, at alle helbredsoplysninger indeholder detaljeret og faglige relevante beskrivelser af beboernes problemstillinger. Observation X Tilsynet observerer, at der er sammenhæng mellem helbredsoplysninger og de beskrevne problemstillinger i de socialpædagogiske handleplaner og døgnrytmeplaner. Tilsynet observerer dog, at relevante oplysninger fra helbredsoplysninger ikke nødvendigvis kan ses i den socialpædagogiske handleplan og døgnrytmeplanen. Beboer (1) X Beboerne giver generelt udtryk for, at de har kendskab til den bevilgede hjælps omfang. Beboerne kan dog kun delvis svare relevant på spørgsmålet på grund af deres demens sygdom. Beboer (2) X Beboerne har generelt kendskab til, hvor de evt. kan få hjælp til at klage. En beboer fortæller eksempelvis, at vedkommende vil tale med sin søn. 2 beboere har svært ved at forstå spørgsmålet. 8

9 Medarbejder X Medarbejderne kan fagligt redegøre for beboernes problemstillinger. Medarbejderne fremstår fagligt kompetente. Personlig pleje - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens 83 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 2 Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen Dokumentation x 3 ud af 4 beboere har en socialpædagogisk handleplan, som er individuel og handlevejledende med flotte beskrivelser af beboerens mentale tilstand og vaner, samt med fokus op beboerens ressourcer. Observation x Alle beboere er velplejede. Alle beboere har en døgnrytmeplan, hvoraf den daglige tilrettelæggelse af den personlige pleje og omsorg er beskrevet. Tilsynet bemærker dog, at døgnrytmeplanerne med fordel kan beskrives mere handlevejledende. Eksempelvis indeholder en døgnrytmeplan beskrivelse af de særlige problemstillinger, der er i forhold til beboeren, men mangler handlevejledende indsatser hertil. I to andre døgnrytmeplaner er hjælpen til det ugentlige bad ikke handlevejledende beskrevet. Eksempelvis beskrives kun, at beboerne skal have bad efter behov. I forhold til beskrivelserne for aften og nat er 3 ud af 4 døgnrytmeplaner ikke beskrevet tilstrækkelig handlevejledende. Eksempelvis er det kun angivet, at beboeren skal have tilsyn x 2 om natten. Beboer x De beboere der kan svare relevant på spørgsmålet oplever, at de får den hjælp, de har brug for. Medarbejder x Alle medarbejdere kan redegøre for den faglige indsats i forhold til den enkelte beboer. Eksempelvis fortæller en medarbejder, at beboeren får lov til at gøre det, han selv gerne vil. En anden medarbejder fortæller, at det kan variere, hvad beboeren selv kan. Hjælpen justeres dagligt efter beboerens psykiske tilstand. 9

10 Sundhedsfremme og forebyggelse Mål 3 Der tages hånd om potentielle og aktuelle risici hos beboeren (fysisk og socialt) Dokumentation x Beboernes potentielle og aktuelle risici er fint dokumenteret i journalerne. Der er generelt udarbejdet fokusområder, hvor dette er relevant. Eksempelvis ses fokus områder for medicin, ernæring, mental tilstand og forhøjet blodtryk. Tilsynet bemærker positivt, at der er en beskrivelse af en beboer, der forlader Engbo. I fokusområdet er der taget stilling til, hvordan man kan motiverer beboeren til at blive på Engbo. Observation x Tilsynet observerer, at der er taget hånd om beboernes fysiske og sociale forhold. Beboer x 3 beboere giver udtryk for, at de føler sig trygge. En beboer giver udtryk for, at medarbejderne passer godt på dem. Medarbejder X Medarbejderne kan fint redegøre for potentielle og aktuelle risici hos beboerne. Eksempelvis redegør en medarbejder for særlige udfordringer i forhold til en beboer med inkontinens. Medarbejderen har fokus på urinens lugt og farve. Aktivitet og træning - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens 86 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 4 Der foreligger en beskrivelse af beboerens ressourcer og hvordan de inddrages og anvendes i hverdagen (fra passiv til aktiv) Dokumentation x Døgnrytmeplanerne indeholder generelt beskrivelser af beboerens ressourcer og hvorledes disse medinddrages i forhold til den personlige pleje og omsorg. Eksempelvis beskrives det i en døgnrytmeplan, at beboer hjælpes med nedre toilette og kan guides til at varetage den øvre toilette selv. I en anden døgnrytmeplan foreligger beskrivelse af badesituationen, hvor der er fokus på, hvordan man kan overtale beboeren til et bad og de handlinger der følger fra medarbejder og beboer selv. I en tredje døgnrytmeplan er aften og nat fint beskrevet i forhold til, hvordan beboerens ressourcer inddrages i plejen og samtidig sikrer, at beboeren føler sig tryg. Eksempelvis beskrives, at hvis beboer bliver utryg, tilbydes beboer en gåtur inden sengetid. 10

11 Tilsynet bemærker, at der generelt i beskrivelserne for dag er mere fokus på, hvorledes beboernes ressourcer kan medinddrages, sammenlignet med beskrivelserne for resten af døgnet. Observation X Tilsynet oplever, at der generelt er en sammenhæng mellem beboerens ressourcer og de beskrevne handlinger. Beboer x Beboerne kan gøre rede for, at de gerne vil gøre brug af deres ressourcer. En beboer fortæller, at han får lov til at lave nogle ting for medarbejderne. Medarbejder x Medarbejderne kan fagligt gøre rede for beboernes ressourcer og fagligt beskrive, hvorledes disse inddrages i den daglige pleje og omsorg. Medarbejderne beskriver ressourcer hos beboerne, som ikke er beskrevet i dokumentation. Psykisk pleje og omsorg - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens 83 og 86 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 5 Der foreligger en samlet plan for psykisk pleje og omsorg Dokumentation x Beboernes behov for psykisk pleje og omsorg er generelt dokumenteret i de socialpædagogiske handleplaner. På 3 ud af 4 beboer er den socialpædagogiske handleplan udfyldt med fokus på mentale problemstillinger. De er individuelle og handlevejledende beskrevet. På en beboer foreligger ikke en socialpædagogisk handleplan. Medarbejder angiver, at man ikke er nået til den endnu. I forhold til beskrivelse af beboerens behov for psykisk pleje og omsorg i døgnrytmeplanerne observerer tilsynet, at beskrivelserne mangler i 3 ud af 4 døgnrytmeplaner. Tilsynet får oplyst, at man primært har fokus på udfyldelse af den socialpædagogiske handleplan og mindre på døgnrytmeplanen. Begge dokumenter er indeholdt i beboerens mappe og anvendes i plejen. Observation x Tilsynet observerer, at ved gennemlæsning af den socialpædagogiske handleplan og døgnrytmeplanen, fremgår de observerbare risici af journalen. Beboer x Flertallet af beboerne føler sig trygge og oplever demensheden som et rart sted. En beboer angiver, at hun føler dig ensom. Dog mener beboeren ikke, det er demensenhedens skyld, at hun har det psykisk dårligt. 11

12 Medarbejder x Medarbejderne kan redegøre for den psykiske pleje og omsorg for beboerne. Tilsynet bemærker, at medarbejderne kan redegøre for indsatser, der ikke fremgår af den socialpædagogiske handleplan eller døgnrytmeplanen. Praktisk hjælp - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til 83 Mål 6 Beboeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen. Dokumentation x Tilsynet vurderer, at beskrivelserne af praktisk hjælp ikke er individuel og handlevejledende. Beskrivelserne er kortfattede beskrevet. Eksempelvis fremgår det kun, at rengøringen skal foregå hver 14 dag. Både Solkrogen og Engbo har i forvejen fokus på, at medinddrage beboeren mest muligt og tilsynet vurderer, at de med fordel kan beskrive de opgaver, der kan være i boligen, eksempelvis oprydning, vanding af blomster, sengeredning og lignende, som beboeren selv kan varetage. I en bolig er der lidt urinlugt. Observation x Tilsynet observerer, at den hygiejniske tilstand i boligerne er tilfredsstillende. En bolig fremtræder meget spartansk. Medarbejder angiver, at beboer ikke har boet hos dem så længe, at de har fokus på det og er i dialog med den pårørende. Beboer x Beboerne udtrykker tilfredshed med boligens renholdelse. En beboer fortæller, at han selv deltager i rengøringen, han tørre vindueskarme af, tømmer skraldespanden og fejer lidt. Medarbejder x Medarbejderne kan fortælle om eventuelle indsatser i forhold til hygiejniske risikofaktorer hos beboerne. Medarbejderne har fokus på at medinddrage beboeren i de praktiske opgaver i beboerens egen bolig. En medarbejder fortæller, at når de er ude og handle, er det vigtigt for beboeren at få lov til at holde poserne, da det er manden, der bærer de tunge ting. En medarbejder har ikke bemærket tidligere, at der lugter af urin i boligen, men vil følge op på det. 12

13 Hverdag på plejeboligenhederne Mål 7 Beboeren har en god og tilfredsstillende hverdag Dokumentation x Tilsynet observerer, at 3 ud af 4 beboere har en formuleret livshistorie. Tilsynet observerer, at livshistorierne generelt er detaljeret udfyldt og indeholder mange oplysninger, som er med til at sikre beboeren en tryg hverdag. Observation x Tilsynet observerer respektfuld kommunikation i forhold til en beboer, der gerne vil have mere mad. Medarbejder har fokus på, at beboer overspiser og tilbyder beboeren, at hun selv kan gå ud i køkkenet og bede om en mandarin. Der er god omgangstone på begge demensenheder. Den personlige papirer opbevares forsvarligt og skærmes af for beboer og pårørende. Beboer x Beboerne oplever generelt, at de behandles respektfuldt. Medarbejderne beskrives som søde og rare, dog oplever en beboer, at de sjældent kommer ind og snakker. Medarbejder x Medarbejderne kan fint redegøre for handlinger, der sikrer respekt og værdighed for den enkelte beboer. En beboer har for vane at stå tidligt op og medarbejderne sørger for, at han kan få sin morgenkaffe kl En anden beboer har brug for at tale med sin pårørende, særligt om aftenen og medarbejderne sikrer, at dette er beskrevet og sker ved behov. En beboer er vant til at gå alene ned i det lokale center dagligt, personalet går nogle gange med ellers holder de øje med tiden og går ud efter ham, hvis beboeren er væk for længe. Medicinindtagelse Mål 8 Beboeren modtager hjælp til medicinhåndtering iht. sundhedsloven og lov om social service - sygeplejerske og/eller assistent opgave. Dokumentation x Tilsynet finder, at medicindokumentationen er tilfredsstillende udfyldt. Det aktuelle medicinskema stemmer overens med beboerens medicin. 13

14 Observation (1) X På Solkrogen og Engbo, må man i forhold til de gældende medicinske retningslinjer for Egedal kommunes ældreområde, opbevare beboerens medicin op til et døgn ad gangen i et aflåst skab indrettet til opbevaring af medicin. Den enkelte beboers medicin skal være adskilt fra andre beboers medicin. Tilsynet får oplyst, at man på Solkrogen og Engbo opbevarer alle beboeres dagsdosisæsker i en fælles aflåst kasse. Dette er ikke i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, idet beboernes medicin hermed ikke er adskilt fra andre beboeres medicin. Beboernes medicin og de andre doseringsæsker opbevares i et aflåst skab i beboernes bolig. Medicinskema opbevares i fællesrummet i en fællesmappe. Tilsynet observerer, at navn og cpr.nr. Forefindes på alle doseringsæsker. Aktuel og uaktuel medicin opbevares adskilt. Observation (2) x Hos en beboer på Engbo stemmer antal tabletter på medicinskema ikke overens med antal tabletter i doseringsæske. I dokumentationen kan der redegøres for handling i forhold til den manglende tablet, og at der afventes medicin fra apoteket. Tilsynet finder forklaringen acceptabel. Dog har andre medarbejdere på medicinsigneringsark angivet, at der nogle dage er udleveret 2 tabletter og andre dage 4 tabletter. Tilsynet finder ikke, at denne signering/dokumentation kan være korrekt i forhold til antallet af tabletter, der er doseret i den omtalte situation. Lederen vil undersøge dette nærmere. Beboer x Beboerne har svært ved at angive, hvorfor de har behov for hjælp til medicindosering. En beboer kan dog fortælle, at han gik i stå og derfor havde brug for medicin og hjælp til dette fra personalet. Medarbejder (1) x De adspurgte medarbejdere kan fint redegøre for processen vedrørende medicindosering og administration. De adspurgte medarbejdere er bevidste om deres ansvar og kompetenceområder. Medarbejder (2) x Social- og sundhedsassistenten kan fint redegøre for, hvordan hun sikrer sig, når hun doserer medicin. Social- Sundhedshjælperne kan fint redegøre for, hvordan de udleverer medicin til beboerne, at de kontrollerer navn, cpr.nr. og antal tabletter med det relevante medicinskema. 14

15 Vedligeholdelse af beboerens færdigheder- længst mulig i eget liv også i plejeboliger Mål 9 At der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang. Dokumentation x Plejeboligenhederne Solkrogen og Engbo er fritaget for at tage udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang. I Egedal kommune har man valgt ikke at medtage denne målgruppe. Tilsynet kan dog i dokumentationen finde fine eksempler på beskrivelser af, hvad beboerne kan varetage af dagligdags aktiviteter. I en døgnrytmeplan er beskrevet, at beboer går ud med skrald og deltager i rengøring af fællesrum. Observation x Tilsynet observerer en beboer på Engbo, der er i gang med at vaske op og en anden beboer spørges, om han vil være med til at lave frokost. Beboer x Beboerne oplever, at de bliver medinddraget i forhold til at anvende egne ressourcer. En bebor angiver, at han bærer skrald ud for medarbejderne. Medarbejder x Medarbejderne angiver, at de ikke har fokus på den rehabiliterende tankegang, da de ikke har været med på undervisning. Medarbejderne fortæller, at de arbejder ud fra Tom Kitwoods 5 punkter. Her tages udgangspunkt i beboeren og det der er vigtigt for beboeren, hermed afdækkes beboerens ressourcer og hvad der har en betydning for beboeren. Eksempelvis dagligdagsopgaver, såsom borddækning, tømme skrald, lægge tøj sammen eller passe robotsælen. Demens Mål 10 Evidensbaserede tilbud til demensramte beboere Dokumentation (1) x Hos 3 ud af 4 beboer er der udarbejdet en socialpædagogisk handleplan. Dokumentation (2) x I de udarbejdede Socialpædagogiske handleplaner er der beskrevet handlinger, der skal dæmme op for beboerens adfærd. Eksempelvis hos en dørsøgende borger er det vigtigt at gå med ham, så han ikke får følelsen af, at man holder ham tilbage. Dokumentation (3) x Alle beboer har et fint udfyldt aftale ark i journalen, der angiver, hvem der gør hvad i forhold til beboeren. 15

16 Observation (1) x Der er fint samspil mellem beboerens tilstand og den pleje som er beskrevet i journalen. Observation (2) x Der er fin sammenhæng mellem den planlagte pleje og samspillet mellem beboer og medarbejder. Eksempelvis er der hele tiden en medarbejder, der har fokus på den dørsøgende beboer. Medarbejder (1) x Alle medarbejdere kan fint redegøre for beboernes særlige behov for socialpædagogisk indsats. Medarbejder (2) x Alle medarbejdere kan fint redegøre for, hvordan de sikrer beboerens velbefindende. Eksempelvis fortæller en medarbejder, hvor vigtigt det er for hendes beboer, at han får en fornemmelse af at være med i de praktiske gøremål. Medarbejder (3) x Alle medarbejdere kan fint redegøre for samarbejdet med de pårørende. De er i løbende dialog med de pårørende. Eksempelvis fortæller en medarbejder, at hun har været i dialog med beboerens hustru for at få indrettet boligen lidt hyggeligere, samtidig er hun klar over, at den pårørende er i krise og har brug for tid. 3.1 Observationer i forbindelse med rundgang på fællesarealer Der er udarbejdet fem målepunkter for Rundgang på plejecentret. Observationer på fællesarealer Er der et aktivt miljø på fællesarealerne? x Tilsynet observerer et aktivt miljø på begge demensenheder. På Solkrogen er et par beboere i gang med at spiser deres morgenmad i fællesrummet, mens personalet er i køkkenet og sidder ved deres eget bord. Solkrogen har besøg af frisøren, som klipper beboerne efterhånden, som de er klar. Der er en hyggelig stemning, mens der klippes. På Engbo sidder medarbejdere og beboere samlet og julehygger med sang og levende musik, imens løber en besøgshund rundt i fællesrummet. På Engbo kommer der hver 14 dag 2 frivillige og spiller musik og synger. Frivillige kommer på Engbo 1 gang om ugen og laver gymnastik med beboerne. Medarbejderne angiver, at de er meget obs. på at være omkring beboerne og sikrer at de føler 16

17 sig trygge i fællesrummet. Da tilsynet spørger ind til dagligdags- aktiviteter, svarer man på Solkrogen at der kommer musik og sang hver 14 dag. Der kommer en frivillig 1 gang om ugen og går med de beboere som har lyst til at gå tur og hver 4 uge kommer nogle frivillige og hygger med beboerne. I det daglige er der ikke planlagt småaktiviteter. På Engbo har en medarbejder udover de faste aktiviteter udarbejdet et aktivitetskatalog, som angiver forslag til småaktiviteter, såsom at gå ned til grisene med foder, eller tage en tur i gyngen og hygge. Tilsynet oplever, at Engbo arbejder aktivt med at skabe daglige aktiviteter for beboerne og inkludere beboerne i deres fællesskab. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet Er kommunikationen respektfuld Bliver beboerne behandlet værdigt x x x x Både Solkrogen og Engbo har en tilfredsstillende rengøringsstandard. Tilsynet observerer på Solkrogen, 2 beboere der sidder for sig selv og spiser deres morgenmad, mens medarbejderne sidder ved deres eget bord. På Engbo sidder 2 beboere med 2 medarbejdere og hygger med kaffe i det ene fællesrum, mens der er fællessang og musik i det andet fællesrum. Tilsynet bemærker, at der er stort fokus på inklusion af beboerne på Engbo. Tilsynet observerer, at der både på Solkrogen og på Engbo er en respektfuld kommunikation. Tilsynet observerer, at både på Solkrogen og på Engbo bliver beboerne behandlet respektfuldt og værdigt. Beboerne har mulighed for at bevare deres egen dagsrytme, sådan at morgenmåltidet spises over flere timer og det er muligt at spise morgenmad i sin egen bolig. 17

18 Uanmeldt tilsyn, Demensboligerne, Solkrogen og Engbo December Tilsynets formål Det overordnede formål med de uanmeldte tilsyn er at afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem de beskrevne og vedtagne rammer, og den praksis der udføres på stedet. Tilsynet skal bidrage til den løbende udvikling og kvalitetsforbedring af kontraktens rammer og indhold. BDO KR s tilsynskoncepter for uanmeldte tilsyn har til formål at: Kontrollere og belyse samt bidrage til dokumentation for indsatsen og til systematisk kvalitetssikring og udvikling. Kontrollere og belyse, om der på plejecentrene er en god sammenhæng mellem de udmeldte rammer og den praksis, der findes på det enkelte plejecenter. Kontrollere, om der på det enkelte plejeboligenheder udføres forsvarligt pleje og omsorgsopgaver i forhold til målgruppen, og at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative retningslinjer efterleves. Understøtter en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for beboerne gennem en anerkendende, dialogbaseret og læringsorienteret tilgang til medarbejdere og ledelse. Skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos både medarbejdere og ledelse. Afdækker styrker og forbedringsmuligheder i plejecentrets måde at håndtere opgaverne på, og identificere potentielle udviklingsmuligheder. 4.1 Indhold og metode I BDO s tilsynskoncept for uanmeldte tilsyn på plejecentre i Egedal Kommune er der udarbejdet 9 mål, som tager udgangspunkt i Egedal Kommunes visioner, kvalitetsstandarder, ydelseskatalog og retningslinjer. I det uanmeldte tilsyn på plejecentre har BDO KR udviklet målepunkter og indikatorer på 9 forskellige områder 1) dokumentation, 2) personlig pleje og omsorg, 3) sundhedsfremme og forebyggelse 4) aktivitet og træning, 5) psykisk pleje og omsorg, 6) praktisk hjælp, 7) hverdagen på plejecentret, 8) medicinhåndtering samt 9) vedligeholdelse af færdigheder. Egedal kommune har yderligere valgt, at der i forhold til demensenhederne skal indgå mål vedr. demens. Der indsamles data ud fra fire forskellige datakilder, hhv. faglig dokumentation, observation, interview med beboeren og interview med en relevant medarbejder. Samlet set giver den metodiske tilgang en dybtgående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecentret. Der er ligeledes udarbejdet et målepunkt som omhandler observation af fællesarealer. 18

19 Uanmeldt tilsyn, Demensboligerne, Solkrogen og Engbo December 2013 Følgende punkter indgår i tilsynskonceptet: Omsorgs- og plejemæssige praksis Det skriftlige grundlag for ydelsen Personlig pleje, herunder sundhedsfremme og forebyggelse Aktivitet og træning Psykisk pleje og omsorg Praktisk hjælp Hverdag på plejeboligenheder, herunder respektfuld omgangstone Medicinhåndtering Demens Organisatoriske og personalemæssige forhold Miljø og atmosfære Rengøringsstandard Trivsel Omgangsform Øvrige Vedligeholdelse af beboerens færdigheder- længst mulig i eget liv 4.2 Observationer i forbindelse med rundgang på fællesarealer Der er udarbejdet fem målepunkter for rundgang på plejeboligenheder. I forbindelse med rundgang på plejecentret havde tilsynsførende fokus på, om beboerne deltog i aktiviteter og/eller underholdning individuelt eller i grupper. Desuden observerede tilsynsførende omgangsformen, herunder om der var dialog mellem beboere og medarbejdere, beboere imellem, samt mellem medarbejderne. 4.3 Vurderingsskala Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til plejeboligenheders fremadrettede udvikling: Vurderingen Godkendt er kendetegnet ved gode og tilfredsstillende forhold, som kan give anledning til at påpege udviklingspunkter i form af bemærkninger eller anbefalinger. Disse bemærkninger eller anbefalinger angiver, hvordan stedet kan arbejde videre med yderligere kvalitetsforbedringer. Vurderingen Godkendt med mangler er kendetegnet ved gode og jævne forhold og med mangler på enkelte områder. Denne vurdering giver anledning til anbefalinger om, hvilke områder der skal arbejdes med for at rette op på de pågældende forhold. Vurderingen Alvorlige fejl og mangler er kendetegnet ved, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere fx omsorgssvigt eller ubegrundet brug af magt. Vurderingen giver anbefaling om, at kommunen straks iværksætter tiltag for at afhjælpe og forbedre forholdene, samt foretager et op følgende tilsyn efter en nærmere aftalt periode. 19

20 Uanmeldt tilsyn, Demensboligerne, Solkrogen og Engbo December Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Egedal Kommune Bente Henningsen Plejefaglig konsulent Mobil nr Underskrifter 16. december 2013 Pia Larsen Chefkonsulent, sygeplejerske BDO Rådgivning Havneholmen København V 20

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejeboligenheden Solkrogen og Plejeboligenheden Engbo Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Hundested Uanmeldt tilsyn april 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn februar2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn februar 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Halsnæs Søndergade 81 3390 Hundested WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Kommunal leverandør hjemmepleje/sygepleje April 2013 Forord

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2011...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. OK-Huset Gurli-Vibeke

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. OK-Huset Gurli-Vibeke INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen OK-Huset Gurli-Vibeke Uanmeldt tilsyn september 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Plejecenter Kærbo Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Rapport redigeret

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Æblehaven

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Æblehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Æblehaven Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Skovvang

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Skovvang INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Skovvang Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet Uanmeldt tilsyn April 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Demenscenter Borrebakken

Demenscenter Borrebakken Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport April 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Demenscenter Borrebakken Uanmeldt tilsyn April 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Humlehaven Bavnager 1 A, 3310 Ølsted WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Områdecenter Baunehøj

Områdecenter Baunehøj Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Baunehøj Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet Uanmeldt tilsyn juni 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Uanmeldt tilsyn Juli 2016 INDHOLD 1. Formalia 3 2. Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5 3.0

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de

Læs mere

Området for Forebyggelse og Sundhed

Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Humlehaven WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder November 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål...

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter. Øresundshjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter. Øresundshjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest Uanmeldt tilsyn Juli 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn juni 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen Anmeldt

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Søndervang Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere