Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejeboligenheden Solkrogen og Plejeboligenheden Engbo Uanmeldt tilsyn november

2 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Formalia Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Datagrundlag Observationer på fællesarealer for demensenhederne Tilsynets formål Indhold og metode Observationer i forbindelse med rundgang på fællesarealer Vurderingsskala Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer

4 1 Formalia Plejeboligenheders navn og adresse Solkrogen, Damgårdsparken 42 44, 3660 Stenløse. Engbo, Carl Hansens Allé 51, 3650 Ølstykke. Leder Shannet Jackobsen Antal boliger Solkrogen, 17 individuelle boliger Engbo, 16 individuelle boliger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg D. 02. december 2014, Kl Datagrundlag De 2 boligenheder er blevet samlet under fælles ledelse for 4 år siden. Ved tilsynet er der foretaget gennemgang af faglig dokumentation samt observationer hos beboerne. Beboerne har givet tilsagn om deltagelse i tilsynet. Tilsynet har interviewet 2 beboere ud af 16 på Engbo. Tilsynet har desuden gennemført interview med 2 medarbejdere: 1 Social- og sundhedsassistent 1 Demenssygeplejerske Tilsynet har interviewet 2 beboere ud af 17 på Solkrogen. Tilsynet har desuden gennemført interview med 2 medarbejdere: 1 Social- og sundhedsassistent 1 Social- og sundhedshjælper Der er ligeledes foretaget observationer på fællesarealer. Tilsynsførende Kirsten Thornval, konsulent, sygeplejerske 4

5 2 Samlet tilsynsresultat BDO KR har på vegne af Egedal Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Demensboligerne på Solkrogen og i Plejeboligerne Engbo. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende analyse heraf, vurderer BDO KR, at Solkrogen og Engbo er godkendt ved det uanmeldte tilsyn. Samlet vurdering x Godkendt Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejecentret vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Godkendt med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. 5

6 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynsresultatet præsenteres dels ud fra en samlet vurdering dels ud fra en beskrivelse af, hvilke mål og indikatorer manglerne forekommer. Styrker På baggrund af tilsynet vurderes det, at plejeboligenheder er karakteriseret ved følgende styrker: Plejeboligenhederne Solkrogen og Engbo arbejder målrettet på at følge op på anbefalingerne fra sidste tilsyn. Den faglige dokumentation tager udgangspunkt i Tom Kitwood s demensteori, og har fokus på beboernes ressourcer. I forhold til at sikre tilstedeværelse af de rette kompetencer i plejeboligenhederne er den fremadrettede plan, at medarbejdergruppen skal tilføres flere social- og sundhedsassistenter. Plejeboligenhederne har fået en demenssygeplejerske ansat. Demenssygeplejersken arbejder på begge demensenheder. Demenssygeplejersken skal blandt andet have fokus på at udarbejde socialpædagogiske handleplaner i samarbejde med de øvrige medarbejdere. Fire medarbejdere udgør en demens task force og får supervision af en ekstern konsulent. Den sundhedsfaglige dokumentation fremstår generelt tilfredsstillende, der er vurderet sammenhæng mellem beboernes behov for hjælp og de tildelte ydelser. De socialpædagogiske handleplaner viser varierende indsigt og viden om beboernes problemstillinger. Beboerne trives og har en god hverdag. Beboerne føler sig trygge og hjemme på Solkrogen og Engbo. Beboerne oplever, at de modtager den hjælp, som de mener at have brug for. Beboerne tilkendegiver, at medarbejderne tager hånd om eventuelle problemer. Beboerne oplever, at deres egne ressourcer anvendes i dagligdagen. Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes hjælpen skal udføres hos beboerne. Medarbejderne kan fagligt beskrive, hvordan beboerne kan motiveres til at deltage i opgaveløsningen. En pårørende oplever, at medarbejderne er fagligt kompetente, og den pårørende bliver inddraget i alle forhold vedrørende sin ægtefælle. Medarbejderne kan redegøre for eget ansvar og kompetencer i forbindelse med medicinadministration. Rengøringsstandarden på fællesarealerne er tilfredsstillende. Der er trivsel på fællesarealerne. Kommunikationen er god, og beboerne behandles med værdighed. Der er søgt puljemidler til frivillighedsprojekt på Demensområdet i Dette har medført, at der nu er en gruppe på 8 frivillige, som er fast tilknyttet Engbo og Solkrogen. De frivillige laver mange forskellige aktiviteter på begge demensenheder. Beboerne og pårørende samt medarbejdere har megen glæde af de forskellige aktiviteter. Mangler Der er ikke fundet mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. Alvorlige fejl og mangler Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 6

7 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til plejeboligenheders fremadrettede udvikling: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at døgnrytmeplanerne med fordel kan beskrives mere handlevejledende i forhold til den personlige pleje og omsorg gennem hele døgnet. 2. Tilsynet bemærker, at der i 2 fokusområder mangler handlevejledende beskrivelser for, hvordan pleje og behandling bliver varetaget 3. Tilsynet bemærker, at der i 3 socialpædagogiske handleplaner mangler beskrivelser af beboerens konkrete problemstillinger 4. Tilsynet bemærker, at døgnrytmeplanerne har mangler i forhold til beskrivelsen af den praktiske bistand 5. Tilsynet bemærker, at der mangler 1 livshistorie hos en beboer. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at plejeboligenhederne underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgnrytmeplaner, således at disse indeholder handlevejledende og individuelle beskrivelser af plejen og omsorgen for beboerne gennem hele døgnet - herunder hvorledes beboernes ressourcer bliver inddraget i den daglige pleje. 2. Tilsynet anbefaler, at plejeboligenhederne underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af fokusområder, således at disse indeholder handlevejledende og individuelle beskrivelser af, hvordan plejen og behandlingen af beboerne skal varetages. 3. Tilsynet anbefaler, at plejeboligenhederne underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af de socialpædagogiske handleplaner, således at disse indeholder konkrete beskrivelser af beboerenes problemstillinger samt beskrivelser af, hvordan medarbejderne skal agere i forhold til disse problemstillinger. 4. Tilsynet anbefaler, at plejeboligenhederne underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgnrytmeplaner, således at disse indeholder handlevejledende og individuelle beskrivelser af hjælpen til praktisk bistand. 5. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes livshistorier hos alle beboere. 7

8 3 Datagrundlag På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. Det skriftlige grundlag i henhold til vejledning nr. 2 til serviceloven og kommunens kvalitetsstandarder Mål 1 Der foreligger en skriftlig afgørelse med den bevilgede hjælp Dokumentation X Der er udarbejdet helbredsoplysninger på alle 4 beboere. Tilsynet bemærker positivt, at alle helbredsoplysninger indeholder detaljeret og faglige relevante beskrivelser af beboernes problemstillinger. Observation X Tilsynet observerer, at der er sammenhæng mellem helbredsoplysninger og det beskrevne i de socialpædagogiske handleplaner og døgnrytmeplaner. Tilsynet bemærker dog, at døgnrytmeplanerne med fordel kan beskrives mere handlevejledende. Beboer (1) X Beboerne giver generelt udtryk for, at de har kendskab til den bevilgede hjælps omfang. Beboerne kan kun delvist svare relevant på spørgsmålet på grund af deres demens sygdom. Beboer (2) X Beboerne har svært ved at forstå spørgsmålet. Medarbejder X Medarbejderne kan fagligt redegøre for beboernes problemstillinger. Medarbejderne fremstår fagligt kompetente. Personlig pleje - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens 83 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 2 Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen Dokumentation x Alle 4 beboere har en socialpædagogisk handleplan, men kun 1 socialpædagogisk handleplan afdækker beboerens problemstillinger. Alle beboere har en døgnrytmeplan, hvoraf den daglige tilrettelæggelse af den personlige pleje og omsorg er beskrevet. Tilsynet bemærker, at der i en døgnrytmeplan mangler en handlevejledende beskrivelse af hjælpen til nedre toilette herunder hvordan borgerens ressourcer inddrages. 8

9 Eksempelvis beskrives kun, at beboerne skal have udført nedre toilette. I en anden døgnrytmeplan er beskrivelsen af hjælp om natten ikke beskrevet tilstrækkelig handlevejledende. Eksempelvis er det kun angivet, at beboeren skal have tilsyn x 3 om natten. Observation x Alle beboere er velplejede og velsoignerede. Beboer x De beboere der kan svare relevant på spørgsmålet oplever, at de får den hjælp, de har brug for. Medarbejder x Alle medarbejdere kan redegøre for den faglige indsats i forhold til den enkelte beboer. Eksempelvis fortæller en medarbejder, at beboeren får lov til at gøre det, beboeren selv gerne vil i sit eget tempo. En anden medarbejder fortæller, at det kan variere, hvor mange indtryk, som beboeren kan kapere, og hjælpen justeres dagligt efter beboerens psykiske tilstand. Sundhedsfremme og forebyggelse Mål 3 Der tages hånd om potentielle og aktuelle risici hos beboeren (fysisk og socialt) Dokumentation x Beboernes potentielle og aktuelle risici er dokumenteret i journalerne. Der er generelt udarbejdet fokusområder, hvor dette er relevant. Eksempelvis ses fokusområder for medicin, ernæring, mental tilstand og diabetes. Tilsynet bemærker, at der i to fokusområder mangler handlevejledende beskrivelser for, hvordan plejen og behandlingen bliver foretaget. Observation x Tilsynet observerer, at der er taget hånd om beboernes fysiske og sociale forhold. Beboer x Alle beboere giver udtryk for, at de føler sig trygge. Medarbejder X Medarbejderne kan fint redegøre for potentielle og aktuelle risici hos beboerne. Eksempelvis redegør en medarbejder for særlige udfordringer i forhold til en beboer, som har fået foretaget en maveoperation, og som ikke må overspise i forbindelse med de daglige måltider. En anden medarbejder redegør for, hvordan man på en værdig og respektfuld måde begrænser beboerens store behov for at få noget at drikke konstant. 9

10 Aktivitet og træning - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens 86 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 4 Der foreligger en beskrivelse af beboerens ressourcer og hvordan de inddrages og anvendes i hverdagen (fra passiv til aktiv) Dokumentation x Døgnrytmeplanerne indeholder generelt beskrivelser af beboerens ressourcer, og hvorledes disse medinddrages i forhold til den personlige pleje og omsorg. Eksempelvis beskrives det i en døgnrytmeplan, at en beboer hjælpes med nedre toilette og herefter guides til at varetage den øvre toilette selv. I en anden døgnrytmeplan foreligger beskrivelse af badesituationen, hvor der er fokus på, hvordan man kan motivere beboeren til et bad. I en tredje døgnrytmeplan er det beskrevet, at en beboer er meget blufærdig. Der er en handlingsvejledende beskrivelse af, hvordan man skal hjælpe beboeren med bad og toiletbesøg, så beboerens blufærdighedsgrænse ikke bliver overskredet. Observation X Tilsynet oplever, at der generelt er en sammenhæng mellem beboerens ressourcer og de beskrevne handlinger. Beboer x Beboerne kan med overbevisning gøre rede for, hvordan de gør brug af deres ressourcer. En beboer fortæller, at hun lærer medarbejderne at gøre rent. Medarbejder x Medarbejderne kan fagligt gøre rede for beboernes ressourcer og fagligt beskrive, hvorledes disse inddrages i den daglige pleje og omsorg. Medarbejderne beskriver ressourcer hos beboerne, som ikke er beskrevet i dokumentation. Eksempelvis har en beboer en ægtefælle, der besøger beboeren dagligt og hjælper med praktisk støtte. Psykisk pleje og omsorg - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens 83 og 86 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 5 Der foreligger en samlet plan for psykisk pleje og omsorg Dokumentation x Beboernes behov for psykisk pleje og omsorg er generelt dokumenteret i de socialpædagogiske handleplaner. I forhold til beskrivelse af beboerens behov for psykisk pleje og omsorg i døgnrytmeplanerne observerer tilsynet, at beskrivelserne er beskrevet i alle 4 døgnrytmeplaner. 10

11 Tilsynet bemærker, at der i 3 socialpædagogiske handleplaner ikke er rettet fokus på beboerens problemstillinger. Tilsynet får oplyst, at medarbejderne arbejder målrettet med de socialpædagogiske handleplaner, især på at få afdækket beboernes problemstillinger og hermed få en bedre sammenhæng mellem døgnrytmeplanerne og de socialpædagogiske handleplaner. Observation x Ved gennemlæsning af den socialpædagogiske handleplan og døgnrytmeplanen fremgår de observerbare risici af journalen. Beboer x Beboerne svarer alle ja til, at de føler sig trygge og oplever demensheden som et rart sted. Medarbejder x Medarbejderne kan redegøre for den psykiske pleje og omsorg for beboerne. Tilsynet bemærker, at medarbejderne kan redegøre for indsatser, der ikke fremgår af den socialpædagogiske handleplan eller døgnrytmeplanen. Praktisk hjælp - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til 83 Mål 6 Beboeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen. Dokumentation x Tilsynet vurderer, at beskrivelserne af praktisk hjælp ikke er Individuelle og handlevejledende. Beskrivelserne er kortfattede beskrevet. Eksempelvis fremgår det kun, at rengøringen skal foregå hver 14 dag. Både Solkrogen og Engbo har fokus på, at medinddrage beboerne mest muligt. Tilsynet vurderer, at man med fordel kan beskrive de opgaver, der kan være i boligen, eksempelvis oprydning, vanding af blomster og lignende, som beboeren eller de pårørende ikke selv kan varetage. Observation x Tilsynet observerer, at den hygiejniske tilstand i boligerne er tilfredsstillende. Beboer x Beboerne udtrykker tilfredshed med boligens renholdelse. Medarbejder x Medarbejderne kan fortælle om eventuelle indsatser i forhold til hygiejniske risikofaktorer hos beboerne. Medarbejderne har ansvaret for den daglige oprydning i boligerne. 11

12 Hverdag på plejeboligenhederne Mål 7 Beboeren har en god og tilfredsstillende hverdag Dokumentation x 3 ud af 4 beboere har en formuleret livshistorie. Livshistorierne er generelt detaljeret udfyldt og indeholder mange oplysninger, som er med til at sikre beboeren en tryg hverdag. Tilsynet bemærker, at der mangler en livshistorie hos 1 beboer. Observation x Tilsynet observerer respektfuld kommunikation i forhold til en beboer, der gerne vil have mere kakao. Medarbejder har fokus på, at beboer har kakao i koppen og viser beboeren sin kop. Der er en god omgangstone på begge demensenheder. De personlige papirer opbevares forsvarligt og skærmes af for beboere og pårørende. Beboer x Beboerne oplever generelt, at de behandles respektfuldt. Medarbejderne beskrives som søde og flinke. Medarbejder x Medarbejderne kan redegøre for handlinger, der sikrer respekt og værdighed for den enkelte beboer. En beboer passer høns og går ud flere gange dagligt og fodrer dem. Medicinindtagelse Mål 8 Beboeren modtager hjælp til medicinhåndtering iht. sundhedsloven og lov om social service - sygeplejerske og/eller assistent opgave. Dokumentation x Tilsynet finder, at medicindokumentationen er korrekt. Det aktuelle medicinskema stemmer overens med beboerens medicin. Observation (1) x Beboernes medicin og doseringsæsker med doseret medicin opbevares i et aflåst skab i beboernes boliger. Den aktuelle dagsæske opbevares utilgængeligt for uvedkommende i beboerens skab. Medicinskema opbevares i fællesrummet i en fælles mappe. Navn og cpr.nr. forefindes på alle doseringsæsker/doseringsposer. Observation (2) x Den doserede medicin er doseret korrekt. Aktuel medicin er adskilt fra den uaktuelle medicin. 12

13 Beboer x Beboerne har svært ved at angive, hvorfor de har behov for hjælp til medicindosering. Medarbejder (1) x De adspurgte medarbejdere kan redegøre for processen vedrørende medicindosering og medicinadministration. De adspurgte medarbejdere er bevidste om deres ansvar og kompetenceområder. Medarbejder (2) x Social- og sundhedsassistenterne kan redegøre for, hvordan de sikrer sig i forhold til en sikker medicindosering. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan de udleverer medicin til beboerne, at de kontrollerer navn, cpr.nr. og antal tabletter og signerer på medicinoptællingsskemaer med deres initialer, når de har givet beboerne deres medicin. Vedligeholdelse af beboerens færdigheder- længst mulig i eget liv også i plejeboliger Mål 9 At der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang. Dokumentation x Plejeboligenhederne Solkrogen og Engbo har været fritaget for at tage udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang. Observation x Tilsynet observerer, at beboerne ikke deltager aktivt i de daglige gøremål på fællesarealerne på begge demensenheder. Der er dog ved at blive lavet aftale med en beboer om fodring af hønsene. Beboer x Beboerne oplever, at de bliver medinddraget i forhold til at anvende egne ressourcer. En beboer angiver, at han passer hønsene. Medarbejder x Medarbejderne fortæller, at de arbejder ud fra Tom Kitwoods 5 punkter. Her tages udgangspunkt i beboeren, og hvad der er vigtigt for beboeren, hermed afdækkes beboerens ressourcer, og hvad der har betydning for beboeren. Eksempelvis dagligdagsopgaver såsom borddækning, tømme skrald, lægge tøj sammen eller passe høns. 13

14 Demens Mål 10 Evidensbaserede tilbud til demensramte beboere Dokumentation (1) x Alle 4 beboere har fået udarbejdet socialpædagogiske handleplaner. Dokumentation (2) x I den udarbejdede Socialpædagogiske handleplan er der beskrevet handlinger, der skal dæmme op for beboerens adfærd. Eksempelvis er det beskrevet, at en vredladen beboer skal skærmes - der er beskrevet, hvordan man skærmer beboeren mod for mange stimuli, som udløser vrede og frustration. Dokumentation (3) x Alle beboere har et fint udfyldt aftaleark i journalen, der angiver, hvem der gør hvad i forhold til beboeren. Observation (1) x Der er samspil mellem beboerens tilstand og den pleje, som er beskrevet i journalen. Observation (2) x Der er sammenhæng mellem den planlagte pleje og samspillet mellem beboer og medarbejder. Eksempelvis er der hele tiden en medarbejder, der har fokus på den beboer, som bliver skærmet. Medarbejder (1) x Alle medarbejdere kan redegøre for beboernes særlige behov for socialpædagogisk indsats. Medarbejderne oplever, at beboerne bliver mere harmoniske når alle medarbejdere gennem døgnet følger de socialpædagogiske handleplaner. Medarbejder (2) x Alle medarbejdere kan redegøre for, hvordan de sikrer beboerens velbefindende. Eksempelvis fortæller en medarbejder, hvor vigtigt det er for hendes beboer, at hun får en fornemmelse af at være med i fællesskabet samtidig med, at beboeren bliver skærmet. Medarbejder (3) x Alle medarbejdere kan fint redegøre for samarbejdet med de pårørende. De er i løbende dialog med de pårørende. Eksempelvis bliver de pårørende inddraget i udarbejdelsen af den socialpædagogiske handleplan og får hermed stor forståelse for, hvordan den daglige pleje varetages af medarbejderne. 14

15 3.1 Observationer på fællesarealer for demensenhederne Der er udarbejdet fem målepunkter for Rundgang på demensenhederne. Observationer på fællesarealer Er der et aktivt miljø på fællesarealerne? Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet Er kommunikationen respektfuld Bliver beboerne behandlet værdigt x x x x x Tilsynet observerer et aktivt miljø på begge demensenheder. På Engbo er et par beboere igang med at spise deres morgenmad i fællesrum. Der sidder medarbejdere sammen med beboerne. På Solkrogen sidder der beboere sammen med medarbejdere og drikker varm kakao og spiser boller. Der er etableret en frivilliggruppe, som kommer jævnligt. De frivillige har mange forskellige aktiviteter, blandt andet wellness, gymnastik, gåture, almindelig hygge, sang og musik og meget andet. Samarbejdet med de frivillige er rigtigt godt, og både beboere, pårørende og medarbejdere værdsætter deres deltagelse i de forskellige aktiviteter. Medarbejderne angiver, at de er meget opmærksomme på at være omkring beboerne og sikrer, at de føler sig trygge i fællesrummet. Tilsynet oplever, at demensenhederne arbejder aktivt med at skabe små daglige aktiviteter for beboerne, og inkluderer beboerne i deres fællesskab. Både Solkrogen og Engbo har en tilfredsstillende rengøringsstandard. Tilsynet observerer på Solkrogen, at medarbejderne sidder sammen med de beboere, som har behov for hjælp til måltidet. På Engbo sidder fire beboere med fire medarbejdere og hygger med kakao og boller i fællesrummet. Tilsynet bemærker, at der er stort fokus på inklusion af beboerne på både Engbo og Solkrogen. Tilsynet observerer, at der både på Solkrogen og på Engbo er en respektfuld kommunikation. Medarbejderne færdes stille og roligt rundt blandt beboerne. Tilsynet observerer, at både på Solkrogen og på Engbo bliver beboerne behandlet respektfuldt og værdigt. Beboerne har mulighed for at bevare deres egen dagsrytme, sådan at morgenmåltidet spises over flere timer, og det er muligt at spise sine måltider i egen bolig. 15

16 4 Tilsynets formål Det overordnede formål med de uanmeldte tilsyn er at afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem de beskrevne og vedtagne rammer, og den praksis der udføres på stedet. Tilsynet skal bidrage til den løbende udvikling og kvalitetsforbedring af kontraktens rammer og indhold. BDO KR s tilsynskoncepter for uanmeldte tilsyn har til formål at: Kontrollere og belyse samt bidrage til dokumentation for indsatsen og til systematisk kvalitetssikring og udvikling. Kontrollere og belyse, om der på plejecentrene er en god sammenhæng mellem de udmeldte rammer og den praksis, der findes på det enkelte plejecenter. Kontrollere, om der på det enkelte plejeboligenheder udføres forsvarligt pleje og omsorgsopgaver i forhold til målgruppen, og at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative retningslinjer efterleves. Understøtter en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for beboerne gennem en anerkendende, dialogbaseret og læringsorienteret tilgang til medarbejdere og ledelse. Skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos både medarbejdere og ledelse. Afdækker styrker og forbedringsmuligheder i plejecentrets måde at håndtere opgaverne på, og identificere potentielle udviklingsmuligheder. 4.1 Indhold og metode I BDO s tilsynskoncept for uanmeldte tilsyn på plejecentre i Egedal Kommune er der udarbejdet 9 mål, som tager udgangspunkt i Egedal Kommunes visioner, kvalitetsstandarder, ydelseskatalog og retningslinjer. I det uanmeldte tilsyn på plejecentre har BDO KR udviklet målepunkter og indikatorer på 9 forskellige områder 1) dokumentation, 2) personlig pleje og omsorg, 3) sundhedsfremme og forebyggelse 4) aktivitet og træning, 5) psykisk pleje og omsorg, 6) praktisk hjælp, 7) hverdagen på plejecentret, 8) medicinhåndtering samt 9) vedligeholdelse af færdigheder. Egedal kommune har yderligere valgt, at der i forhold til demensenhederne skal indgå mål vedr. demens. Der indsamles data ud fra fire forskellige datakilder, hhv. faglig dokumentation, observation, interview med beboeren og interview med en relevant medarbejder. Samlet set giver den metodiske tilgang en dybtgående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecentret. Der er ligeledes udarbejdet et målepunkt som omhandler observation af fællesarealer. 16

17 Følgende punkter indgår i tilsynskonceptet: Omsorgs- og plejemæssige praksis Det skriftlige grundlag for ydelsen Personlig pleje, herunder sundhedsfremme og forebyggelse Aktivitet og træning Psykisk pleje og omsorg Praktisk hjælp Hverdag på plejeboligenheder, herunder respektfuld omgangstone Medicinhåndtering Demens Organisatoriske og personalemæssige forhold Miljø og atmosfære Rengøringsstandard Trivsel Omgangsform Øvrige Vedligeholdelse af beboerens færdigheder- længst mulig i eget liv 4.2 Observationer i forbindelse med rundgang på fællesarealer Der er udarbejdet fem målepunkter for rundgang på plejeboligenheder. I forbindelse med rundgang på plejecentret havde tilsynsførende fokus på, om beboerne deltog i aktiviteter og/eller underholdning individuelt eller i grupper. Desuden observerede tilsynsførende omgangsformen, herunder om der var dialog mellem beboere og medarbejdere, beboere imellem, samt mellem medarbejderne. 4.3 Vurderingsskala Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til plejeboligenheders fremadrettede udvikling: Vurderingen Godkendt er kendetegnet ved gode og tilfredsstillende forhold, som kan give anledning til at påpege udviklingspunkter i form af bemærkninger eller anbefalinger. Disse bemærkninger eller anbefalinger angiver, hvordan stedet kan arbejde videre med yderligere kvalitetsforbedringer. Vurderingen Godkendt med mangler er kendetegnet ved gode og jævne forhold og med mangler på enkelte områder. Denne vurdering giver anledning til anbefalinger om, hvilke områder der skal arbejdes med for at rette op på de pågældende forhold. Vurderingen Alvorlige fejl og mangler er kendetegnet ved, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere fx omsorgssvigt eller ubegrundet brug af magt. Vurderingen giver anbefaling om, at kommunen straks iværksætter tiltag for at afhjælpe og forbedre forholdene, samt foretager et op følgende tilsyn efter en nærmere aftalt periode. 17

18 5 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Egedal Kommune Bente Henningsen Plejefaglig konsulent Mobil nr Underskrifter 16. december 2013 Kirsten Thornval Konsulent, sygeplejerske BDO Rådgivning Havneholmen København V 18

19 6 Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Jeg har bare to faktuelle rettelser: Plejeboligerne (Demensområdet) blev lagt sammen under fælles ledelse for 4 år siden. I rapporten står der 3 år Der er søgt puljemidler til frivilligheds projekt på Demensområdet. I rapporten står der, at der er bevilget midler til en frivillighedsvejleder. Ellers ingen kommentarer. God jul og godt nytår Med venlig hilsen Shannet Jakobsen Teamleder demensområdet 19

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejeboligenheden Solkrogen og Plejeboligenheden Engbo Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Hundested Uanmeldt tilsyn april 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Halsnæs Søndergade 81 3390 Hundested WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn februar2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2011...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn februar 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. OK-Huset Gurli-Vibeke

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. OK-Huset Gurli-Vibeke INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen OK-Huset Gurli-Vibeke Uanmeldt tilsyn september 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Plejecenter Kærbo Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Rapport redigeret

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Kommunal leverandør hjemmepleje/sygepleje April 2013 Forord

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet Uanmeldt tilsyn April 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5 3.0

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Æblehaven

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Æblehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Æblehaven Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Demenscenter Borrebakken

Demenscenter Borrebakken Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport April 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Demenscenter Borrebakken Uanmeldt tilsyn April 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet Uanmeldt tilsyn juni 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Humlehaven Bavnager 1 A, 3310 Ølsted WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Områdecenter Baunehøj

Områdecenter Baunehøj Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Baunehøj Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Uanmeldt tilsyn Juli 2016 INDHOLD 1. Formalia 3 2. Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen Anmeldt

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Skovvang

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Skovvang INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Skovvang Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest Uanmeldt tilsyn Juli 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter. Øresundshjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter. Øresundshjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov December 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn juni 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder November 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål...

Læs mere

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter. Benediktehjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter. Benediktehjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn november

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Søndervang Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere