INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015

2 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Formalia Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Datagrundlag Observationer i forbindelse med rundgang på fællesarealer Tilsynets formål Indhold og metode Observationer i forbindelse med rundgang på fællesarealer Vurderingsskala Yderligere oplysninger

4 1 Formalia Plejecentrets navn og adresse Plejecenter Porsebakken, Nybøllevej 11, 2765 Smørum Leder Heidi Nielsen Antal boliger 48 boliger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 18. september 2015, Kl Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data ved fem beboere. Beboerne er tilfældigt udvalgt og fordeler sig på plejecentrets afdelinger. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af beboernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af beboerne og deres bolig og interview med henholdsvis beboere og medarbejdere. Tilsynet har endvidere foretaget observationer på fællesarealerne. Alle beboere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med fem medarbejdere: To social- og sundhedshjælpere En social- og sundhedshjælperelev En social- og sundhedsassistent En social- og sundhedsassistentelev Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding om tilsynsforløb og evt. udfordringer til leder. Tilsynsførende Manager Margit Kure, sygeplejerske, MHM 4

5 2 Samlet tilsynsresultat BDO KR har på vegne af Egedal Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på plejecenter Porsebakken. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende analyse heraf, vurderer BDO KR, at plejecenter Porsebakken er godkendt med mangler ved det uanmeldte tilsyn. Samlet vurdering Godkendt Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejecenteret vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. x Godkendt med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. 5

6 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynsresultatet præsenteres dels ud fra en samlet vurdering, dels ud fra en beskrivelse af, i hvilke mål og indikatorer manglerne forekommer. Styrker Leder som er forholdsvis nyansat oplyser, at den første tid er brugt på at få en fornemmelse af plejecenteret, deres daglige rutiner, medarbejdernes kompetencer og plejecenterets relationer både internt og eksternet. Leder har på denne baggrund planlagt en række udviklingstiltag med en klar målsætning om beboeren i centrum. Der skal være fokus på mad og måltidet, herunder at beboeren får tilbud, som matcher deres ernæringstilstand. Samarbejdet skal styrkes særligt på tværs af afdelinger og til eksterne samarbejdspartnere. Porsebakken har en fast gruppe af frivillige tilknyttet. Ud fra de nye omstændigheder har leder og de frivillige fået en anledning til på ny at drøfte det fremtidige samarbejde. Leder ser frem til det fremtidige samarbejde og afvikling af aktiviteter, som hun mener i høj grad bidrager til beboerens trivsel i hverdagen. Porsebakken har ansat to sygeplejersker, som er fordelt på 4 afdelinger. Der er udarbejdet helhedsvurdering på alle beboere, som generelt indeholder aktuelle og relevante beskrivelser af beboerens problemstillinger. Der er generelt oprettet relevante og aktuelle beskrivelser af den sundhedsfremmende og forbyggende indsats i døgnrytmeplan og/eller fokusområde. Der er udarbejdet døgnrytmeplaner på alle beboere, som generelt indeholder beskrivelser af beboernes behov for den fysiske pleje og omsorg. Beboerne trives på plejecentret og oplever, at de har indflydelse på deres hverdag. Beboerne oplever, at deres egne ressourcer anvendes i dagligdagen, og at medarbejderne motiverer til selvhjælp. Beboerne føler sig trygge og godt tilpasse og får den hjælp, de har behov for. Beboerne oplever, at de har en god kontakt til medarbejderne, og at der udvises respekt i hverdagen for deres ønsker om levevis. Beboerne behandles værdigt og kommunikationen er respektfuld. Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes såvel den personlige pleje og omsorg som hjælpen til den praktiske støtte, skal udføres hos beboerne. Medarbejderne har fokus på medinddragelse af beboernes ressourcer i forhold til den personlige pleje og omsorg og kan beskrive, hvordan beboerne medinddrages i opgaveløsningen. Standarden af rengøringen på fællesarealerne er tilfredsstillende. Mangler Tilsynet har fundet følgende mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet: Mål 1. Der foreligger en skriftlig afgørelse med den bevilgede hjælp. Der ses manglende sammenhæng mellem beskrivelserne i helbredsoplysninger, de udarbejdede fokusområder og/eller døgnrytmeplan. 6

7 Mål 2. Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen Der er delvis eller manglende beskrivelser af beboerens problemstillinger samt de handlingsvejledende indsatser. Mål 3. Der tages hånd om potentielle og aktuelle risici hos beboeren Der ses manglende dokumentation i forhold til beboernes potentielle og aktuelle risici, ligesom der mangler at bliver oprettet relevante fokusområder. Der ses manglende opfølgning og evaluering på ca. én tredjedel af de oprettede fokusområder. Mål 4. Der foreligger en beskrivelse af beboerens ressourcer, og hvordan de inddrages og anvendes i hverdagen Der ses manglende beskrivelser af beboernes mentale og psykiske ressourcer i døgnrytmeplanen. Mål 5. Der foreligger en samlet plan for psykisk pleje og omsorg Der ses manglende beskrivelse af beboerens mentale og psykiske problemstillinger samt de handlingsvejledende indsatser. Mål 6. Beboeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen. Tilsynet observerer, at der hos to beboere er snavset enten i forhold til beboerens hjælpemiddel eller på gulvet i beboerens dagligstue. Mål 8. Beboeren modtager hjælp til medicinhåndtering iht. sundhedsloven og lov om social service sygeplejerske- og/eller assistentopgave. Tilsynet bemærker, at der hos to beboere ligger to enslydende medicinskemaer, hvor det ene er overflødigt. På et medicinskema er samme præparat angivet to gange. Begge fund kan give anledning til fejlmedicinering. Hos to beboere er der ikke korrekt adskillelse mellem aktuel og ikke aktuel medicin. På tre ud af syv beboers doseringsæsker mangler der navn og cpr. nr. på æskerne. Hos en beboer står der medicin i skabet, som skal opbevares på køl, og der mangler en anbrudsdato. Fællesarealer. Er der et aktivt miljø på fællesarealerne? Flere medarbejdere ses i færd med at kigge i deres mobiltelefon enten alene eller sammen med andre kollegaer. I en afdeling står to linnedvogne meget tæt ved indgangen, som skal passeres tæt ved beboerens indgang til sin bolig. I en afdeling møder tilsynet en lugt af urin, da døren åbnes ind til afdelingen. Alvorlige fejl og mangler Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 7

8 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til plejecentrets fremadrettede udvikling: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at ledelsen på tilsynstidspunktet er bevidst om behovet for en målrettet indsats og igangsætning af udviklingstiltag. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at ledelsen følger op og sikrer, at beboerens helbredsoplysninger beskrives i helhedsvurderingen og skaber sammenhæng til fokusområder eller beboerens døgnrytmeplan. 2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen følger op og sikrer, at beboerens fokusområder følges op og evalueres. 3. Tilsynet anbefaler, at Porsebakken underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgnrytmeplaner, således at disse indeholder fyldestgørende beskrivelser af beboernes problemstillinger fysiske, psykiske og sociale samt beskrivelser af de handlingsvejledende indsatser. 4. Tilsynet anbefaler, at Porsebakken underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgnrytmeplaner, således at beboernes sundhedsmæssige risici, og den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i den forbindelse er beskrevet. 5. Tilsynet anbefaler, at Porsebakken underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgnrytmeplaner, således at disse indeholder fyldestgørende beskrivelser af beboernes mentale og psykiske ressourcer samt beskrivelser af de handlingsvejledende indsatser. 6. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne drøfter, hvilken hygiejnisk standard, der ønskes på plejecenteret både i forhold til beboerens hjælpemidler og bolig, men også på plejecenterets fællesarealer. 7. Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at retningslinjer for medicinhåndtering iht. sundhedsloven følges og overholdes. 8. Tilsynet anbefaler, at ledelsen med afsæt i målsætningen beboeren i centrum i samarbejde med medarbejderne drøfter betydningen i forhold til kommunikation, adfærd og samværet med beboerne i hverdagen. 8

9 3 Datagrundlag På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. Det skriftlige grundlag i henhold til vejledning nr. 2 til Serviceloven og kommunens kvalitetsstandarder Mål 1 Der foreligger en skriftlig afgørelse med den bevilgede hjælp Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Der er udarbejdet helbredsoplysninger på alle beboere. Fire helbredsbeskrivelser er aktuelle og opdaterede. En helbredsbeskrivelse er ikke fyldestgørende beskrevet, da der mangler en beskrivelse af, at beboeren har hudproblemer samt en ernæringsstatus. Observation x Hos to beboere ses der sammenhæng mellem beskrivelserne i helbredsoplysninger og de udarbejdede fokusområder og/eller døgnrytmeplan. Hos tre beboere mangler der sammenhæng eksempelvis i forhold til, at beboer har let til udvikling af sår, vægttab og tendens til udvikling af væske i bughulen. Beboer (1) x Alle beboere har kendskab til den bevilgede hjælps omfang. Beboer (2) x Tre beboere ved, hvor de kan få hjælp til at klage, hvis behovet herfor skulle opstå. To beboere ved ikke, hvor de kan få hjælp til at klage, men ville henvende sig til en medarbejder. Ingen af beboerne har noget at klage over. Medarbejder x Medarbejderne kan generelt redegøre for beboernes problemstillinger. Personlig pleje - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens 83 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 2 Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Alle beboere har en døgnrytmeplan. Tre døgnrytmeplaner indeholder beboerens problemstillinger, og beskriver hvordan hjælpen til beboeren tilrettelægges og udføres. 9

10 To døgnrytmeplaner har mangler og kan beskrives mere fyldestgørende. Den ene døgnrytmeplan mangler mere fyldestgørende beskrivelse af beboerens problemstillinger, svimmelhed, søvn og hvile samt hjælp til bad. Desuden er de handlevejledende indsatser ligeledes kortfattet beskrevet. Den anden døgnrytmeplan mangler generelt en beskrivelse af, hvordan medarbejderen støtter og hjælper beboeren i hverdagen. Eksempelvis når beboeren har drukket for meget alkohol. Alle døgnrytmeplaner kan generelt beskrives mere fyldestgørende Observation x Alle beboere er pæne i tøjet og syner velsoignerede. Beboer x Alle beboere oplever, at de får tilbudt den pleje og omsorg samt hjælp, de har behov for. To beboere oplever, at medarbejderne har meget travlt og mener, at der burde være mere tid i hverdagen. Beboer fortæller, at han indimellem får hjælp til badet, da han som udgangspunkt selv kan klare opgaven. Medarbejder x Medarbejderne kan redegøre for problemstillinger og behov for pleje og omsorg i forhold til den enkelte beboer. Eksempelvis kan medarbejderne redegøre for beboernes problemstillinger i forhold til hygiejne og mobilisering. Medarbejderne er også opmærksomme og observerende over for de beboere, som selv varetager den personlige hygiejne. Sundhedsfremme og forebyggelse Mål 3 Der tages hånd om potentielle og aktuelle risici hos beboeren (fysisk og socialt) Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Hos to beboere er de potentielle og aktuelle risici dokumenteret. Der er udarbejdet fokusområder, hvor dette er relevant. Eksempelvis ses fokusområder i forhold til træning, udskillelser, medicin, og hud og slimhinder. Tilsynet bemærker, at der i forhold til to beboere mangler at bliver fulgt op og evalueret på ca. en tredjedel af de oprettede fokusområder, eksempelvis opfølgning på blodsukkerværdi, træningsindsats og synsproblemer. Hos tre beboere er alle potentielle og aktuelle risici ikke dokumenteret i fokusområder eller beskrevet i døgnrytmeplan, hvor dette er relevant. Eksempelvis ses der manglende dokumentation i fokusområder i forhold til synsnedsættelse, ernæring, udskillelser og hud og slimhinder. 10

11 Tilsynet bemærker, at der i forhold til de tre beboere mangler at bliver fulgt op og evalueret på ca. en tredjedel af beboerens fokusområder. Hos alle beboere foreligger der et ernæringsark. Hos tre beboere er der udarbejdet en ernæringsplan, som ikke er fulgt op og evalueret. En af beboeren har haft et vægttab på 18 kilo inden for det sidste år. Observation x Tilsynet observerer en beboer, som har pergament tynd og sart hud. På forespørgsel fortæller beboer, at huden kun sjældent bliver smurt, og at hun nok ikke drikker nok væske. Beboer har ikke talt med medarbejder omkring dette. Beboer x Alle beboere fortæller, at de oplever, at der bliver taget hånd om deres problemstillinger. En beboer har varierende appetit, men ser det ikke som noget problem, da hun altid har været slank. Samme beboer fortæller, at medarbejderne husker hende på at drikke, da hun ikke selv føler tørst. En anden beboer drikker alt, hvad der bliver stillet foran hende. Medarbejder x Medarbejder fortæller, at beboer drikke alkohol og generelt takker nej til anden væske. Medarbejder har ikke talt med beboer omkring dette. Samme beboer har hudproblemer, som ind imellem udvikler sig til sår fordi beboeren piller i det. Medarbejder har ikke forespurgt beboer omkring dette og ved ikke, om det skyldes kløe eller andet ubehag. En anden medarbejder fortæller, at beboer har stærkt nedsat syn, men godt kan orientere sig om, hvor tingen står på fx morgenbakken. En tredje medarbejder fortæller, at beboer selv er opmærksom på fx fysiske forandringer og henvender sig til medarbejderne, hvis beboeren oplever ændringer. Samme beboer indtager indimellem for meget alkohol, men hvor det er aftalt, at beboer bliver i sin egen bolig. En fjerde medarbejder fortæller, at beboeren er begyndt at spise lidt mere, er blevet mere mobil og går nogle små ture. En femte medarbejder er ikke bekendt med, at beboeren har tabt sig, men vil følge op på dette. 11

12 Aktivitet og træning - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens 86 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 4 Der foreligger en beskrivelse af beboerens ressourcer, og hvordan de inddrages og anvendes i hverdagen (fra passiv til aktiv) Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x I alle døgnrytmeplaner er beboerens fysiske ressourcer beskrevet, samt hvordan de inddrages i den daglige pleje og omsorg. Eksempelvis, hvordan medarbejderne støtter, hjælper og motiverer beboeren. I en døgnrytmeplan er beboerens fysiske ressourcer dog sparsomt beskrevet i forhold til, at beboer er svagtseende og klarer mange ting selv. I en døgnrytmeplan er beboerens psykiske/mentale ressourcer beskrevet. Eksempelvis kan beboer godt lide at snakke om hverdagsting, og beboer bliver glad, når hun bliver anerkendt for, at det går fremad med fx at rejse sig fra seng til stol. I fire døgnrytmeplaner mangler der beskrivelser af beboernes psykiske/mentale ressourcer. Observation x Tilsynet observerer sammenhæng mellem beboernes fysiske ressourcer og beboernes tilstand Beboer x Beboerne tilkendegiver, at de gør det, som de selv magter og anvende egne ressourcer. En beboer har stor glæde af at bruge sin pc. En anden beboer kan godt lide at opholde sig i den fælles opholdsstue, da beboeren holder at fællesskabet og at tale med andre både beboere og medarbejdere. En tredje beboer klarer mange opgaver selv, eksempelvis at handle ind og gøre rent i egen bolig. En fjerde beboer fortæller, at optræningsforløbet har været rigtig godt, og beboeren er blevet så velfungerende, at hun forventer at flytte hjem til sin ægtefælle igen inden så længe. Medarbejder x Medarbejderne kan på en faglig måde redegøre for beboernes ressourcer samt fortælle om, hvordan disse inddrages i den daglige pleje og omsorg. Medarbejder fortæller, at beboeren for få måneder siden havde udtalt funktionsnedsættelse, men at beboeren i dag har opnået et betydeligt forbedret funktionsniveau gennem intensiv træning, som betyder, at hun måske skal flytte tilbage til sin ægtefælle. En anden medarbejder fortæller, at beboeren har været balletdanser og fortsat er meget fysisk smidig. Beboer varetager selv den personlige pleje og sætter stor pris på at være velsoigneret. Fx har beboeren et fast ritual på en time hver aftenen, hvor hun gør sig i stand og klar til natten. 12

13 En tredje medarbejder fortæller, at beboer næsten er blind, men føler sig frem i sin bolig. På trods af dette klarer beboerens mange funktioner selv. Psykisk pleje og omsorg - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til Servicelovens 83 og 86 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 5 Der foreligger en samlet plan for psykisk pleje og omsorg Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x I en døgnrytmeplan er beboernes psykiske problemstillinger og handlingsvejledende indsatser fyldestgørende beskrevet. I fire døgnrytmeplaner mangler der beskrivelse af eksempelvis tiltaleform, behovet for god tid og tålmodighed til at lytte samt hjælp til at huske indkøb. Observation x Der ses manglende sammenhæng mellem beboerens psykiske behov for hjælp og støtte og den dokumenterede indsats. Beboer x Beboerne tilkendegiver, at de føler sig trygge og sikre i hverdagen. En beboer følte sig mere tryg i sin tidligere bolig, fordi den lå på første sal, så forbipasserende ikke kunne kigge ind. Medarbejder x Alle medarbejdere kan på en kompetent måde redegøre for beboernes psykiske problemstillinger samt den psykiske pleje og omsorg. Medarbejder fortæller, hvordan de støtter og hjælper beboer med at skrive indkøbsliste og motiverer beboeren til personlig hygiejne. En anden medarbejder fortæller, at beboeren hurtig bliver forvirret og urolig, hvis der sker for meget på en gang, hvorfor de først informerer beboeren kortvarigt forinden en aktivitet. Praktisk hjælp - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til 83 Mål 6 Beboeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen. Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x I fire døgnrytmeplaner er beboerens hjælp til praktisk bistand beskrevet. I en døgnrytmeplan er beboerens hjælp til praktisk bistand ikke beskrevet. Tilsynet bemærker, at det i forhold til de praktiske opgaver i beboernes bolig vil være relevant at beskrive, hvorledes beboerne medinddrages heri. 13

14 Observation x Tilsynet observerer en beboer, som har et meget snavset nødkald og et ur hængende rundt om halsen. Medarbejder oplyser i den forbindelse, at beboer sjældent ønsker hjælp til at rengøre disse. Hos en anden beboer syner der snavset på gulvet ved siden af og under beboerens foretrukne lænestol, Der ligger blandt andet brødkrummer, støv og jord fra en potteplante. Beboer x Beboerne udtrykker tilfredshed med boligens renholdelse. En beboer fortæller, at han er svagtseende og derfor har behov for, at tingene ligger bestemte steder, hvilket medarbejderne dog ikke altid husker. Medarbejder x Medarbejderne kan redegøre for eventuelle indsatser i forhold til hygiejniske risikofaktorer hos beboeren. Medarbejder fortæller, at beboer blandt andet hjælper med oprydning i eget køleskab. En anden medarbejder fortæller, at beboer ikke magter at deltage i oprydning. En tredje medarbejder fortæller, at de hjælper beboer med håndhygiejne, da beboer ikke selv husker dette. Hverdag på plejecenteret Mål 7 Beboeren har en god og tilfredsstillende hverdag Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Der er udarbejdet livshistorie på to beboer, og en livshistorie er under udarbejdelse. Hos en fjerde beboer foreligger der en livshistorie, som er yderst sparsomt beskrevet. Hos den femte beboer er det ikke relevant, at der udarbejdes en livshistorie, da beboer formentlig skal flytte hjem til sin ægtefælle. Hos de to beboere, hvor der er udarbejdet en livshistorie, ses der sammenhæng mellem livshistorie og døgnrytmeplan i forhold til de beskrevet vaner og ønsker. Observation x Tilsynet observerer respektfuld kommunikation og god omgangstone på plejecentret. Beboer x Beboerne giver udtryk for, at de oplever respektfuld kommunikation med medarbejderne. Medarbejderne betegnes som søde, hjælpsomme, og ualmindelige flinke. En beboer mener, at god tone også handler om, hvordan beboerne selv taler til medarbejderne. 14

15 En anden beboer syntes, at medarbejderne er søde, men at der også er medarbejdere, som gerne vil bestemme. Beboer kan ikke lige fremkomme og huske nogle konkrete eksempler. En tredje beboer oplever, at medarbejderne passer på ham og de er meget bevidste om, at han har behov for struktur og støtte, hvilket de hjælper ham med i hverdagen. Medarbejder x Medarbejderne kan redegøre for handlinger, der sikrer respekt hos den enkelte beboer. En medarbejder fortæller, at beboer har brug for at medarbejder giver sig god tid til at hjælpe. En anden medarbejder fortæller, at det er vigtigt, at morgenmaden er klar, når beboeren vækkes. Samme beboer kan godt lide en frisk tone, som gør beboeren i godt humør. Medicinindtagelse Mål 8 Beboeren modtager hjælp til medicinhåndtering iht. Sundhedsloven og Lov om social service - sygeplejerske- og/eller assistentopgave. Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Tilsynet finder, at medicindokumentationen hos alle beboere generelt er korrekt udfyldt - det aktuelle medicinskema stemmer overens med beboerens aktuelle medicin. Tilsynet bemærker, at der hos to beboere ligger to enslydende medicinskemaer, hvor det ene er overflødigt. På et medicinskema er samme præparat angivet to gange, hvilket kan give anledning til fejlmedicinering. Tilsynet bemærker, at der som supplement til medicinskema er udarbejdet et doseringsskema, som ligeledes ligger ved medicinskema. Skema signeres, når beboeren får udleveret sin medicin. Alle doseringsskemaer er korrekt signeret. Observation (1) x Medicin / doseringsæsker er ikke opbevaret i overensstemmelse med retningslinjer. Hos to beboere er der ikke korrekt adskillelse mellem aktuel og ikke aktuel medicin. Al medicin er låst nede og opbevares sammen med doseringsæsker og dokumentation. Tilsynet observerer, at der hos en beboer mangler navn og cpr.nr. på tre ud af syv doseringsæsker. Hos en beboer står der medicin i skabet, som skal opbevares på køl, og der mangler en anbrudsdato. Observation (2) x Der er overensstemmelse mellem medicinskema og indhold i doseringsæskerne. 15

16 Beboer x Beboerne oplever, at der bliver taget hånd om deres medicinadministration, og at medarbejderne følger op på de behov, beboerne måtte have. En beboer undrer sig over, at hans medicin er låst inde i et skab i hans bolig, da han ikke mener, det er nødvendigt. Beboeren tænker om det skyldes, at medarbejderne ikke har tillid til ham. Medarbejder (1) x Medarbejderne kan redegøre for eget ansvar og kompetenceområde. Medarbejder (2) x Medarbejderne kan redegøre for, hvordan de tæller pillerne i doseringsæskerne og sammenligner antal tabletter med det aktuelle medicinskema/doseringsskema, inden beboeren får medicinen. Medarbejder fortæller, at de som udgangspunkt altid låser beboerens medicin inde, men at de ikke har haft nærmere overvejelser og drøftelser i forhold til nødvendigheden hos alle beboere. 3.1 Observationer i forbindelse med rundgang på fællesarealer Der er udarbejdet fem målepunkter for Rundgang på plejecenteret. Observationer på fællesarealer Ja Nej Bemærkninger Er der et aktivt miljø på fællesarealerne? x Tilsynet observerer flere beboere, som sidder i den fælles opholdsstue i de enkelte afdelinger. Medarbejderne er synlige på de fælles gang- og opholdsarealer. Beboerne sidder alene eller et par beboere sammen, der er stille og begrænset snak og aktivitet. I en afdeling sidder et par beboere og hygger sig med kortspil sammen med et par medarbejdere. Medarbejderne taler sammen indbyrdes. Flere medarbejdere ses i færd med at kigge på mobiltelefon både alene eller sammen. I en afdeling står to linnedvogne meget tæt ved indgangen, som skal passeres tæt ved beboerens indgang til sin bolig. Der er derfor noget trangt med pladsen. I en anden afdeling møder tilsynet en lugt af urin, da døren åbnes ind til afdelingen. Tilsynet oplyses af medarbejder, at det kan skyldes, at der står/ ligger et par skraldespande i forgangen, som senere afhentes. Et par beboere sidder og ser tv om eftermiddagen sammen med en medarbejder, som overvejende har sin opmærksomhed på sin mobiltelefon. 16

17 Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet Er kommunikationen respektfuld Bliver beboerne behandlet værdigt x x x x Der syner rent og pænt og ryddeligt på alle fælles gang- og opholdsarealer De fleste af beboerne vælger at spise i den fælles opholdsstue, som er tilknyttet den enkelte afdeling. Flere beboere sidder alene ved et fælles bord og spiser morgenmad. Medarbejderne er i gang med praktiske opgaver, såsom at tømme linnedvogn. Mens beboerne spiser, bliver der gjort rent både omkring og under bordet, hvor beboerne sidder. På de afdelinger, hvor tilsynet oplever middagsmåltidet, sidder beboerne ved et fælles bord og spiser. Medarbejdere sidder med ved bordene og hjælper de beboerne, som har et behov. Der observeres respektfuld kommunikation med beboerne på Porsebakken. Beboerne behandles værdigt. Der observeres ingen beboere, som ikke får hjælp, når de har brug for det. 17

18 Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Porsebakken September Tilsynets formål Det overordnede formål med de uanmeldte tilsyn er at afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem de beskrevne og vedtagne rammer, og den praksis der udføres på stedet. Tilsynet skal bidrage til den løbende udvikling og kvalitetsforbedring af kontraktens rammer og indhold. BDO KR s tilsynskoncepter for uanmeldte tilsyn har til formål at: Kontrollere og belyse samt bidrage til dokumentation for indsatsen og til systematisk kvalitetssikring og udvikling. Kontrollere og belyse, om der på plejecentrene er en god sammenhæng mellem de udmeldte rammer og den praksis, der findes på det enkelte plejecenter. Kontrollere, om der på det enkelte plejecenter udføres forsvarligt pleje og omsorgsopgaver i forhold til målgruppen, og at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative retningslinjer efterleves. Understøtter en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for beboerne gennem en anerkendende, dialogbaseret og læringsorienteret tilgang til medarbejdere og ledelse. Skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos både medarbejdere og ledelse. Afdækker styrker og forbedringsmuligheder i plejecenterets måde at håndtere opgaverne på, og identificere potentielle udviklingsmuligheder. 4.1 Indhold og metode I BDO s tilsynskoncept for uanmeldte tilsyn på plejecentre i Egedal Kommune er der udarbejdet 9 mål, som tager udgangspunkt i Egedal Kommunes visioner, kvalitetsstandarder, ydelseskatalog og retningslinjer. I det uanmeldte tilsyn på plejecentre har BDO KR udviklet målepunkter og indikatorer på 9 forskellige områder 1) dokumentation, 2) personlig pleje og omsorg, 3) sundhedsfremme og forebyggelse 4) aktivitet og træning, 5) psykisk pleje og omsorg, 6) praktisk hjælp, 7) hverdagen på plejecenteret, 8) medicinhåndtering samt 9) vedligeholdelse af færdigheder. Egedal kommune har yderligere valgt, at der i forhold til demensenhederne skal indgå mål vedr. demens. Der indsamles data ud fra fire forskellige datakilder, hhv. faglig dokumentation, observation, interview med beboeren og interview med en relevant medarbejder. Samlet set giver den metodiske tilgang en dybtgående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecenteret. Der er ligeledes udarbejdet et målepunkt som omhandler observation af fællesarealer. Følgende punkter indgår i tilsynskonceptet: Omsorgs- og plejemæssige praksis Det skriftlige grundlag for ydelsen Personlig pleje, herunder sundhedsfremme og forebyggelse Organisatoriske og personalemæssige forhold Miljø og atmosfære Rengøringsstandard Trivsel Omgangsform Øvrige Vedligeholdelse af beboerens færdigheder- længst mulig i eget liv 18

19 Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Porsebakken September2015 Aktivitet og træning Psykisk pleje og omsorg Praktisk hjælp Hverdag på plejecentret, herunder respektfuld omgangstone Medicinhåndtering Demens 4.2 Observationer i forbindelse med rundgang på fællesarealer Der er udarbejdet fem målepunkter for rundgang på plejecentret. I forbindelse med rundgang på plejecenteret havde tilsynsførende fokus på, om beboerne deltog i aktiviteter og/eller underholdning individuelt eller i grupper. Desuden observerede tilsynsførende omgangsformen, herunder om der var dialog mellem beboere og medarbejdere, beboere imellem, samt mellem medarbejderne. 4.3 Vurderingsskala Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til plejecentrets fremadrettede udvikling: Vurderingen Godkendt er kendetegnet ved gode og tilfredsstillende forhold, som kan give anledning til at påpege udviklingspunkter i form af bemærkninger eller anbefalinger. Disse bemærkninger eller anbefalinger angiver, hvordan stedet kan arbejde videre med yderligere kvalitetsforbedringer. Vurderingen Godkendt med mangler er kendetegnet ved gode og jævne forhold og med mangler på enkelte områder. Denne vurdering giver anledning til anbefalinger om, hvilke områder der skal arbejdes med for at rette op på de pågældende forhold. Vurderingen Alvorlige fejl og mangler er kendetegnet ved, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere fx omsorgssvigt eller ubegrundet brug af magt. Vurderingen giver anbefaling om, at kommunen straks iværksætter tiltag for at afhjælpe og forbedre forholdene, samt foretager et op følgende tilsyn efter en nærmere aftalt periode. 19

20 Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Porsebakken September Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Egedal Kommune Bente Henningsen Plejefaglig konsulent Mobil nr

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejeboligenheden Solkrogen og Plejeboligenheden Engbo Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Bøgehøjgård Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. OK-Huset Gurli-Vibeke

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. OK-Huset Gurli-Vibeke INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen OK-Huset Gurli-Vibeke Uanmeldt tilsyn september 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Hundested Uanmeldt tilsyn april 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen Anmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejeboligenheden Solkrogen og Plejeboligenheden Engbo Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Plejecentret Møllegården Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet Uanmeldt tilsyn juni 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5 3.0

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest Uanmeldt tilsyn Juli 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Uanmeldt tilsyn Juli 2016 INDHOLD 1. Formalia 3 2. Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet Uanmeldt tilsyn April 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn juni 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Kommunal leverandør hjemmepleje/sygepleje April 2013 Forord

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn februar2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn februar 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Æblehaven

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Æblehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Æblehaven Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov December 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Halsnæs Søndergade 81 3390 Hundested WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere