BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College"

Transkript

1 BIM kontekst digitalt udbud 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College Forfatter: Brian Hermansen Vejleder: Viggó Magnússon

2 Titelblad Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUC (Århus afd.) 7. semester speciale Hovedemne: Kommunikation Afleveringsfrist: Rapportens titel: BIM Kontekst - digitalt udbud Vejleder: Viggó Magnússon Antal anslag: sider. + Bilag Forfatter: Brian Hermansen - BKAR71P-S12 VIAUC - Studie nr maj 2012 Generel information: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. Denne rapport er udarbejdet som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives. Side 2 af 55

3 Forord Specialet er en del af pensum på 7. semester bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College. Det vil sige specialet er en vigtig del af den afsluttende eksamens resultat. I udarbejdelsen af specialet er der foretaget interview med en software leverandør / BIM ekspert med henblik på kommentering af afprøvningen og BIM delen generelt. Interviewet kontaktperson hos software-leverandøren: Martin Wriedt Grønvaldt, BIM Integration Product Manager, CodeGroup A/S. Herefter (MWG). Selve den praktiske afprøvning er foregået på mit afgangsprojekt, med inspiration og sparring fra specialist i Parametrisk Modellering: Jacob Güldner, Bygningskonstruktør MAK, Specialist i Parametrisk Modellering, medstifter af Bimobjekter.dk. Herefter (JG) Den del af afgangsprojektet der har relevans for specialet er uploadet på egen hjemmeside for besigtigelse, se vedlagte bilagsliste. Abstract The main topic of this report is BIM in context Digital Tendering. The reason that I chose my subject is based on two points: 1. BIM will be the most urgent challenge for a long time. 2. If we as Constructing architects are to differentiate ourselves and show our abilities, it s especially in the late part of the design process where the project is very specific unambiguous and the task is for closure, ie. Tendering. That s why - the connection BIM and Digital Tendering. In the report I have asked several sub-questions that I have answered with the purpose of answering my main question: How can BIM support the Digital Tendering? As a method to answer my sub-questions I have primarily tested my examination project, the process of 3D - 5D and 4D until Tendering and finally annotated by expert interviews. The conclusion is that the process eventually causes the two parts, BIM and Digital Tendering, to appear as a symbiosis and the future belongs to BIM, whether we want it or not. Side 3 af 55

4 Indholdsfortegnelse Billedliste Indledning med problemformulering Baggrund Emnevalg og fagligt formål Hovedspørgsmål Underspørgsmål Afgrænsning Teoretisk grundlag og kilder Metode og empiri Specialets struktur og argumentation Grundlaget for digitalt udbud BIM Værktøjer Udgifter Afprøvningen Konklusion på afprøvningen Kommentar til afprøvningen Den lille arkitekttegnestue Konklusion Kildeliste Side 4 af 55

5 Billedliste Alle billederne i specialet er screen-dumps fra software tage under afprøvningen, undtaget er det første diagram i afprøvningen der er en egenproduktion. Alle rettigheder overfor de enkelte software producenter vedkendes. Billederne er ikke manipulerede, eller er på anden vis forfalskede. Side 5 af 55

6 1. Indledning med problemformulering 1.1 Baggrund Som et led i bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College, skal der på det afsluttende 7. semester, skrives et speciale, der giver mulighed for, at fordybe sig i et selvvalgt emne, i hvilket man har særlig interesse for. 1.2 Emnevalg og fagligt formål Kriterierne for mit valg af emnet, BIM i kontekst digitalt udbud, er at BIM for de projekterende aktører er tidens store udfordring. Bygningskonstruktører skal generelt være skarpe, men specielt i den sidste del af projekteringen, hvor projektet bliver meget konkret, entydigt og opgaven skal lukkes, dvs. udbuddet - derfor koblingen BIM og udbud. Det kunne derfor være interessant, at se hvad BIM har til det digitale udbud p.t. Det faglige formål er, at blive mere afklaret i processerne samt i den praktiske viden om brugen af dokument-, kalkulations- og planlægningsværktøjer. 1.3 Hovedspørgsmål Hvordan kan BIM understøtte det digitale udbud? 1.4 Underspørgsmål Hvorledes er reglerne/kravene til grundlaget for digitalt udbud? Hvor kommer BIM ind? Hvilke værktøjer er der p.t.? Hvorledes virker disse værktøjer i denne kontekst? Hvad er perspektiverne for en lille arkitekttegnestue? 1.5 Afgrænsning Specialet vil til start have en bred fokus, der har til formål at give et overblik på områderne udbud og BIM. Senere vil specialet snævre sit fokus ind, når det kommer til brugen af de konkrete værktøjer, for så igen at åbne op for perspektiveringen for den lille arkitekttegnestue. Specialet vil ikke forholde sig kritisk til BIM som en del fremtidens projekteringsmetodik, men blot konstaterende. 1.6 Teoretisk grundlag og kilder Det teoretiske grundlag vil består af lovstof, internetsider, praktisk afprøvning på mit afgangsprojekt ved hjælp af manualer, video-guides og personlig vejledning/sparring fra/med en specialist i Parametrisk Modellering. Herudover foretages interview med en software leverandør / BIM-ekspert. Side 6 af 55

7 1.7 Metode og empiri I besvarelsen af mit hovedspørgsmål, har det været nødvendigt at opstille en række underspørgsmål. Disse vil hovedsageligt forsøges besvaret ved brug af sekundære kilder. De primære kilder anvendes med henblik på at kvalificere besvarelserne ved interview af en software leverandør / BIM-ekspert, det vil sige kvalitative data. Årsagen til at der ikke er anvendt kvantitative data er, at når det kommer til software og metoder, er det meget svært at få brugbare svar i skemaform, uden at der hele tiden skal stilles opklarende spørgsmål alligevel, hvilket blandt andet var erfaringen ved udarbejdelsen af uddannelsens 3. semester rapport. Derfor har det været formålet, at gå efter toppen af fødekæden, om jeg så må sige, med henblik på at opnå nogle gode og forhåbentligt solide og bredt funderede betragtninger. 1.8 Specialets struktur og argumentation Specialet består af 3 hoveddele: Indledning med problemformulering Hovedafsnit med delkonklusioner Konklusion 2. Grundlaget for digitalt udbud Specialets juridiske udbudsgrundlag Eftersom, at vi i skoleregi, i videst muligt omfang bestræber os på, at opfylde/lære de nedenstående 5 bygherrekrav, er det i dette speciale valgt, at målrette afgangsprojektet (grundet den praktiske afprøvning) et offentligt byggeri udbudt i fagentreprise. Projektet er i virkeligheden privat, og ville højst sandsynligt være udbudt i totalentreprise. Det juridiske grundlag for kravene til digitalt udbud i byggeriet»lov om offentlig byggevirksomhed«. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Essens: Gældende for statslige, regionale og kommunale byggerier.»bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i statsligt byggeri«. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Essens: Byggerier over 5 millioner kr. Bekendtgørelsens bilag 1, populært kaldet de 5 bygherrekrav, er et must at have styr på. Alle 5 krav er oplistet herunder. Krav nr. 4 er styrende for dette speciale og derfor udfoldet i sin fulde tekst. Krav nr. 1 - Dansk Bygge Klassifikation: Krav om brug af Dansk Bygge Klassifikation i byggeprojekter. Krav nr. 2 Projektweb: Krav om brug af projektweb i byggeprojekter. Krav nr. 3 - Digitale bygningsmodeller: Krav om brug af digitale bygningsmodeller i 3D. Side 7 af 55

8 Krav nr. 4 - Digitalt udbud: Krav om digitalt udbud med udbudsmængder ved fag- og hovedentrepriser. Bygherren skal stille krav om, at der anvendes en digital udbudsportal ved udbud af fag- og hovedentrepriser, at udbudsmaterialet er struktureret efter gængse standarder, samt at tilbudslisten indeholder udbudsmængder. Bygherren skal sikre: At udbud og tilbud gennemføres i en internetbaseret udbudsportal, der som minimum opfylder udbudsdirektivets og tilbudslovens krav til elektroniske udbudssystemer. Bygherren skal sikre, at udbudsmaterialet: Struktureres i henhold til Dansk Bygge Klassifikation (DBK), jf. dog krav nr. 1 for så vidt angår byggeprojekter, der overstiger de til enhver tid gældende tærskelværdier i EU s udbudsregler ( : kr. - red.). Indeholder beskrivelser, der er udarbejdet efter principperne i bips beskrivelsesværktøj B1.000 Beskrivelsesanvisning struktur. Indeholder digitale bygningsmodeller i 3D til visualisering af byggeprojektet samt informationsudtræk omkring bygningsdele. De digitale bygningsmodeller skal leveres i filformatet IFC. Indeholder udbudsmængder i tilbudslisten, og at der er sammenhæng mellem posterne i tilbudslistens udbudsmængder og beskrivelsernes bygningsdelsbeskrivelser. Indeholder opmålingsregler, hvoraf det fremgår, hvilke ydelser hver af udbudsmængderne i tilbudslisten indeholder, samt hvordan udbudsmængderne er fremkommet. Krav nr. 5 - Digital aflevering: Krav om digital aflevering af sags-, drifts-, vedligeholdelses- og forvaltningsinformation. Praktisering af juraen krav nr. 4 Det er bygherrens pligt, at overholde kravene, men den praktiske opgave med at overholde kravene er udlagt til de projekterende aktører. IKT aftalen er i dag af største vigtighed, da det er aftalen som definerer samarbejdet og konkretiserer ydelsesbeskrivelserne, og derved endeligt definerer snitfladerne mellem de projekterende parter, og bliver dermed det tekniske samarbejdsværktøj, der danner basis for det digitale udbuds struktur, tilblivelse og endelige udformning. Krav nr. 4 tekniske valg træffes om: 1. Internetbaseret udbudsportal.(hvilken/hvordan) 2. Dansk Bygge Klassifikation.(hvilket kodnings niveau) 4. Filformatet IFC. (a. hvilken version, b. hvilke informationer skal kunne udtages fra modellen) Side 8 af 55

9 BMF, - beskrivende mængdefortegnelse, er det produkt/stadie vi gerne skal nå frem til i udbudsmaterialet, BMF er summen af udbudsprojektets beskrivelser og tilbudslister med mængder. Så BMF er grundlaget ud fra hvilket de udførende afgiver tilbud. Krav nr. 4 - opfyldes: 3. Beskrivelser. (Bips beskrivelsesværktøj B1.000) 5. Udbudsmængder i tilbudslisten. (mængdeudtag manuelt eller vha. BIM) 6. Opmålingsregler. (Bips Anvisning - F110 Opmålingsregler 2008) Hvorefter vi endeligt kommer frem til hvad nærværende speciale udspringer af: Bygherrekrav nr. 4. pkt. 5: Udbudsmængder i tilbudslisten (mængdeudtag manuelt eller ved hjælp af BIM). 3. BIM En intro til begrebet BIM Informationsmodeller anvendes inden for flere og flere fagområder som værktøj til at strukturere og dele information og viden. I byggesektoren er Bygnings Informations Modellering, BIM, den nye metode til at tilvejebringe og samle de nødvendige informationer til en given proces. Modelleringen udmønter sig i en Bygnings Informations Model en container eller database med de nødvendige informationer til at håndtere de processer (bestille, opføre eller drive bygværket), som modellen er beregnet til. En bygningsinformationsmodel opbygges af objekter. Til hvert objekt kan knyttes egenskaber, informationer, som tilsammen definerer det pågældende objekt. De forskellige objekter relaterer sig indbyrdes til hinanden parametrisk dvs. at ændringer i ét objekt automatisk vil slå igennem i alle øvrige berørte objekter. BIM-metodikken giver alle relevante parter mulighed for selv at trække de informationer ud af modellen, som akkurat de har interesse i på en måde, som sikrer, at alle arbejder ud fra det samme og gældende informationsgrundlag. De enkelte parter kan opbygge egne modeller til egne formål, lige som forskellige fagmodeller kan integreres i én fælles- eller mastermodel for den pågældende proces. I byggeriet er BIM-anvendelsen endnu især knyttet til geometriske 3D-modeller, som giver de projekterende mulighed for at visualisere deres løsninger, simulere forskellige muligheder og koordinere arkitekt-, konstruktions- og installationsprojekterne. Endnu er brugen af BIM-modeller som informationsbærer i den videre proces med bestilling, udførelse og drift stærkt begrænset. Perspektiverne er til gengæld betydelige, når de nødvendige åbne standarder og smart software kommer på plads og vinder udbredelse. Side 9 af 55

10 En anden sag er så, at den geometriske model er et udmærket interface for de menneskelige aktiviteter, der skal til for at håndtere byggeprojektet komplekse information. Og de umiddelbare anvendelsesmuligheder rækker videre end blot projektering i 3D. Mange har allerede gode erfaringer med 4D, hvor man kobler 3D-geometrien med en tidsplan, sådan at man kan planlægge den mest hensigtsmæssige montage, tilknytte informationer om levering og byggelogistik, og visualisere byggeriets fremdrift som en animeret 3D-model. Både skandinaviske og amerikanske entreprenører anvender på den måde med stort held 4D modellen som værktøj ved leanmøderne på byggepladsen. I driftsperspektiv kan en 4D model tilsvarende anvendes som planlægnings- og styringsværktøj for arealanvendelse, ejendomsadministration og vedligeholdelse. 5D føjer yderligere en dimension til 4D modellen økonomi. Med pris- og omkostningsdata tilknyttet modellens objekter bliver 5D modellen et styringsværktøj for såvel (total)entreprenøren som bygherren akkurat som driftsherren kan anvende 5D modellen i sin forvaltning af ejendommens drift. Aktualisering af BIM BIM bliver interessant for det digitale udbud på næsten alle planer, som man kan fornemme på den ovenstående intro, men af hensyn til specialet vil jeg straks gå til det oplagte, de såkaldte lavt hængende frugter, dette er ikke ment nedladende, men som en konsekvens af kompleksiteten i BIM. Man må på sit nuværende stadie vælge de opgaver, der har en forventet succes-rate og tidsramme man kan leve med. Der vil komme mange tilbageslag på vejen, så dette er ekstremt vigtigt. Selv erfarne projekterende får noget af et chok, når de prøver at implementere skåltalerne. Citat (MWG): Som en lille sidebemærkning, så er det faktisk når vi snakker om BIM, faktisk entreprenørerne, der er længst fremme med BIM i Danmark. Det er dem der har implementeret det bedst indtil videre. 5D processen Populært kaldet Modelbaseret kalkulation. I BIM termologi er det prisinformationer indkodet i de enkelte bygningsdele. Hvordan kommer vi dertil fra vores 3D projekterings program Det man mangler er en unik ID på den enkelte bygningsdel og til dette formål skal bruges DBK. Side 10 af 55

11 DBK tabeller og kodning Se eksempel på DBK-kodning af bygningsdele via illustrationen herunder. Eksempel på kodning af DBK-bygningsdel -205 Vægsystem Vinduesparti (som indgår i Vægsystem) Vindue (der indgår i vinduesparti, som indgår i Vægsystem) Fuge (der indgår i Vinduesparti, som indgår i Vægsystem dansk-bygge-klassifikation Den næste udfordring er hvor kommer priserne fra? - der hvor de altid er kommet fra, egne erfaringsbiblioteker og/eller priskuranter. Det vil sige, at vi skal have parret bygningsdels ID og bygningsdels prisopslag. Så er der dog lige det problem, at man umuligt kan linke til hvert eneste unikke Element ID, til hver enkel lille bygningsdels prisopslag, så i stedet koder man ID på lignende bygningsdeletyper, sådan er DBK heldigvis også opbygget. Ved at bruge den geometriske information fra modellen kan det opgøres hvor meget af og/eller hvor mange. Således er man i stand til at parre kendte prisstrukturer og modellen, og automatisk få beregnet den samlede pris på alle bygningsdelene, mængderne opgjort og alt kædet sammen med ID (DBK). Lige pludselig går det op i en højere enhed, for vi opfylder Bygherrekrav nr. 4. pkt. 5: Udbudsmængder i tilbudslisten. (mængdeudtag manuelt eller vha. BIM) Senere vil jeg prøve at give et bud på, hvordan vi får alt dette udført rent praktisk, helt frem til udbuddets tilbudslister. 4D processen Men ind i mellem skal man presse citronen og bevæge sig ud på dybere vand, og det er for mig at tage den direkte sidegevinst med i specialet nemlig - 4D. I BIM termologi er 4D, som nævnt i introen, tid koblet sammen med 3D geometrien. Fidusen er, at vi fra vores priskuranter i 5D processen får foræret tiden, der medgår til et stykke arbejde, denne info er allerede koblet til bygningsdelstyper via unikke ID er (DBK koder), så det er blot at overføre disse til et planlægnings-program, og således fremkommer vores udbudstidsplan/byggetidsplan, vi skal blot huske at skjule bemandingen på udbudstidsplanen, såvel som vi skal skjule prisen i udbuddets tilbudslister. Side 11 af 55

12 Det næste trin vil i regi digitalt udbud, være lidt af en luksus, og ikke et krav fra hverken ydelsesbeskrivelserne eller de 5 bygherrekrav. Simulering af byggeprocessen, er et produkt i udbuddet, hvor de kvalitetssikrende og kommunikerende fordele ligger lige for. Senere vil jeg forsøge at give et bud på hvordan disse 2 trin i 4D processen udføres rent praktisk. 4. Værktøjer Autodesk Revit + Navisworks Beskrivelse: Autodesk Building Design Suite Premium AutoCAD AutoCAD Architecture AutoCAD MEP AutoCAD Structural Detailing Autodesk Showcase Autodesk SketchBook Designer Autodesk Revit Autodesk 3ds Max Design Autodesk Navisworks Simulate Forhandler kommentar: Typisk har man mindst én Autodesk Building Design Suite Premium, resten har så kun Autodesk Revit Architecture, der gives rabatter til meget store kunder, men mest til kurser og support. Priser: Autodesk Building Design Suite Premium: , årligt Autodesk Revit Architecture: , årligt Code group Sigma Beskrivelse: Kalkulationssoftware Revit integration Forhandler kommentar: Martin Wriedt Grønvaldt, BIM Integration Product Manager, CodeGroup A/S. Han er den interviewede og gennemgående software / BIM ekspert. Side 12 af 55

13 Priser; Codegroup Sigma Enterprise: kr ,- for en enkelt bruger licens + ca. kr. 2000,- årligt IP licenser med op til 15 samtidige brugere, der gives rabatter. Microsoft Office + Project Priser Microsoft Office Home and Business 2010: kr (opdatering svarer til ca. 1/3 årligt) = kr. 367 Microsoft Project Standard 2010: kr (opdatering svarer til ca. 1/3 årligt) = kr Byggecentrum Ludoc Constructor Beskrivelse: Dokuments håndtering af Bips-1000 beskrivelser. Kræver Bips Medlemsskab og en Bips Abonnement på beskrivelser. Forhandler kommentar: Kan generere Tilbudslister i bips format. Priser: 1 bruger: kr årligt IP 5 samtidige brugere kr årligt Egen kommentar: Jeg nåede ikke at afprøve dette værktøj, men det tilsendte materiale viser ganske rigtigt at ovennævnte udsagn fra medarbejderen var sandt. Layoutet var så at sige spot on. Nu kan man jo diskutere hvor tilbudslisten burde genereres, men Bips er med på sidelinjen, så det er måske det rigtige sted. V&S Prisdatabaser Beskrivelse: Prisdatabaser, for brug i Sigma. Priser: V&S Prisdatabaser - første prisdatabase kr./år, anden prisdatabase kr./år, tredje prisdatabase kr./år, fjerde prisdatabase kr./år, efterfølgende prisdatabaser kr./år. Side 13 af 55

14 Bips Abonnement på beskrivelser Beskrivelse: Bips-1000 beskrivelser Priser: Medlemskontingent: kr årligt Abonnement på beskrivelser: kr årligt 4.1 Udgifter Ud fra beregningerne i Bilag 1, kan det ses at en tegnestue med 1 projekterende medarbejder har en årlig softwarerelateret udgift på 4.6 % af en projekterendes netto-omsætning ved en sats på 600 kr. og en belægning på 80 %. Hvorimod en tegnestue med 50 projekterende har en direkte årlig softwarerelateret udgift på kun 0,9 %. Dvs. at det er 5,4 gange så dyrt at holde sig med fremme på softwaren for én-mands tegnestue som for en stor 50 mands tegne stue. Lyspunktet her er således, at allerede ved 4 projekterende er det kun dobbelt så dyrt. Jeg har i denne procent ikke taget højde for selve indkøbet at softwaren. Men denne fremgår tydeligt af skemaerne. I dette er ikke regnet med oplæring og kurser. Hvilket bare ville have forstærket denne tendens da forhandlerne i samtalerne, lod det skinne igennem, at det var der stordriftsfordelen virkelig lå. Side 14 af 55

15 5. Afprøvningen Jeg har valgt at foretage en afprøvning ud fra tilgængeligt Best Practice, på mit 7. semester afgangs projekt for at få praktisk erfaring under pres fra deadline og med et vist niveau som succeskriterie. Kort sagt afprøvningen skal lykkes og udføres fra A til Z Formen vil ikke kun blive en slavisk gennemgang, men en konstant kommentering som afprøvningen skrider frem, derfor mener jeg også at den som helhed har sin berettiges her i selve hoveddelen af opgaven. Processen 3D over 5D til 4D og for så til sidst at ende op med et brugbart udbudsmateriale har jeg her prøvet på at skitsere efter bedste evne, håber at det er tilpas overskueligt. De sorte talbokse diagrammet nedenfor refererer til Trin i taktgangen i dette afsnit. Side 15 af 55

16 Trin 1. Oprettelse af Projekt bibliotek Sigma: Opgaven var ganske tidskrævende da der under afprøvningen ikke har været tilgang til andet end standard V&S prisbøger, såvel som der ikke har været tilgang til foruddefinerede bygningsdele, dvs. alt er håndlavet til dette projekt. Herudover skulle der opbygges en DBK struktur fra bunden, hvilket man så kun skal gøre en gang i livet. Grundlæggende gælder det således blot om, at holde tungen lige i munden og være ekstrem systematisk. Selve projekt-biblioteket er rygraden i den modelbaserede kalkulation, så det virker helt ok at bruge tid her, såvel som man hele tiden sidder med følelsen af, at det virkelig beriger projektet og at man konstant bliver udfordret på modelleringsevner og forståelse af byggeprocessen: 3. I Sigma vælges Nyt og der vælges Bibliotek. 4. Projektet navngives og et underpunkt Entrepriseomkostninger oprettes. 5. Nu er vi klar til at opbygge hele DBK strukturen, jeg har brugt Rambølls, DBK fortolker som jeg efter lang tids brug, finder helt pædagogisk. 6. Med kun den grundlæggende DBK struktur på plads, vigtigt af tidshensyn, at man ikke koder mere end man absolut ved at man skal bruge, dvs. at denne proces vil pågå under hele opgaven. Nu kan den klassiske og for de fleste kendte proces gå i gang med at opbygge de enkelte bygningsdele ud fra V&S prisbøgerne. Her skal man hele tiden holde for øje, at det her drejer sig om, at man til sidst skal anvende sine data til tilbudslisten, det vil sige, at entrepriserne og enhederne skal stemme overens med opmålingsreglerne, og der skal være 100 % konsekvent samhørighed til beskrivelserne af bygningsdelene. Side 16 af 55

17 Med henblik på at gøre det mere konkret anvendes igennem hele forløbet eksemplet Facade Stålskeletvæg. Da det er hensigten at udføre hovedprojekt på denne bygningsdel i afgangsprojektet, virker dette mest praktisk. Fra V&S (Nybyggeri Bygningsdele) udtages Gipsydervæg TH245/245-Z 2P-1P-1P M denne bygningsdel passer perfekt til projektet, men der skal også udføres malerarbejde på den indvendige gipsplade, og derfor udtages Armeringsfilt og plastvægmaling på gipsplader - funktionsklasse II. Disse to V&S komponenter udgør Projekt-bibliotekets færdige bygningsdelstypes unikke kode -205-A20502 og DBK kode -A20502 i VÆGSYSTEM(205) og Ydervægge(A205) i DBK niveau 2, med teksten Facade Stålskeletvæg. Man kan kode i lige så mange DBK niveauer man lyster, men jeg finder at max DBK niveau 3 er passende detaljeret uden at blive en tidsbyrde. Det er naturligvis muligt, som vist i eksemplet, at kode i lavere niveauer. Når denne proces er foretaget for hele projektet fortsætter man videre til næste punkt i Trin 1. Sigma plugin i Revit - kodning: Sigma s Revit Integrations plugin installeres og så er vi klar til at åbne Revit projektet. 7. For at få Sigma plugin en til at virke skal oprettes et Shared Parameter i Revit. Dette foregår ved at gå til menupunktet Manage og åbne Shared Parameters New Group oprette Sigma og derefter New Parameters og oprette Sigma-link. Side 17 af 55

18 8. I menupunktet Add-Ins findes Sigma Revit Integrations plugin værktøjerne. I Revit lokaliseres bygningsdelen, men som det fremgår af billedet til venstre herunder er væggen opdelt i yder- og indervæg, men skulle have været som i billedet til højre. Det betyder i realiteten ikke noget, da man som et trick kan vælge at køre med en repræsentant for ens bygningsdel, hvis det ikke er praktisk at modellere dem som en enhed, eller som i mit tilfælde, at jeg var uvidende om denne konsekvens da jeg modellerede projektet, og nødigt vil modellere for meget om. I dette tilfælde vil det ikke heller ikke betyde noget for mængden der bliver udtaget, så her er det umiddelbart et godt trick, men mere om dette senere. 9. Med Revit 3D ydervæggen valgt/markeret, åbnes Sigma plugin værktøjet Element Properties og under fanebladet Type Parameters klikkes i Sigma-link og et nyt vindue åbnes. Under fanebladet Setup findes og vælges Projekt-biblioteket, der blev oprettede i Sigma. Værdierne sættes som på billedet herunder, for at sammenkoble Sigma med Revit databasen. Side 18 af 55

19 10. Derefter vælges fanebladet Value og bygningsdelen i Projekt-biblioteket der blev oprettet i Sigma, se markering i billedet til højre. I billedet til venstre ses resultat efter dette valg. Det vil nu sige, at alle Revit 3D objekter med navnet Ydervæg -- Stålskeletvæg - t 282,5mm nu er linket sammen med Projekt-bibliotekets bygningsdel -205-A Når denne proces er foretaget for hele projektet kan der forsættes til Trin 2. Trin 2. Oprettelse af Projekt-template i Sigma: Begrundelsen for at oprette og bruge en template og ikke bare sende data til en Projekt-kalkulationen er at vi ønsker at kunne strukturere efter DBK, samt udnytte muligheden for at oprette indsigtsvisninger så disse ikke skal laves på ny for hvert projekt, dvs. at arbejdet med templaten er nødvendigt og viser sig at være guld værd, måske allerede fra næste projekt. Templaten er i sin DBK punkt struktur helt identisk med Projekt-biblioteket, dette er afgørende for succes. Laver man ændringer eller tilføjelser i DBK punkt strukturen må man samtidigt og helt præcist lave de samme ændringer eller tilføjelser i sin template. 1. I Sigma vælges Nyt og der vælges Kalkulation. 2. Projektet navngives og et underpunkt Entrepriseomkostninger oprettes. Side 19 af 55

20 3. Nu opbygges hele DBK strukturen, som den er i vores Projekt-bibliotek. Til forskel fra Projektbiblioteket skal hvert DBK struktur-punkt have påført DBK koden i nummer kolonnen, dette nummer bruger Sigma til at finde den rigtige placering til bygningsdelen under overførelsen fra Revit. Sigma plugin i Revit - export: Tilbage i Revit er vi nu klar til at eksportere vores kodede 3D bygningsdele. 1. I menupunktet Add-Ins findes Sigma Revit Integrations plugin værktøjerne. 2. Vælg Export to Sigma og vinduet nedenfor åbnes, og fanbladet Export vælges. 3. Cost Breakdown Structure bruges til at fortælle Sigma i hvor mange struktur-punkts niveauer den skal lede efter en matchende DBK kode i vores Projekt-template. I projektet og som en rigtig god guide bruges 3 niveauer. Billedet viser fint hvorledes dette udfyldes med en gruppering efter overskriften i Sigma templaten, denne skal man selv skrive. Derefter vælges 3 gange ContainsNumber. Side 20 af 55

21 4. I Cost reference parameters vælges Shared parameter Sigma-link, som der blev oprettet tidligere. Dette fortæller Sigma hvilke data der er unikke for hvert 3D objekt, det vil sige, den lange DBK kode fra Projekt-biblioteket. 5. Sigma file her vælges hvor exporten skal gemmes, samt hvilken template fil der vælges at anvende, og når dette er gjort én gang, skal der ved efterfølgende opdateringer blot vælges Projektkalkulations-filen, men mere om dette senere. 6. Vælg fanebladet Configuration så ser det ud som på billedet herunder. 7. Units er vigtig, grundet forskellen mellem danske Sigma s måde at opgøre mængder på og den måde amerikanske Revit opgiver deres enheder på. Så Revit m og pcs bliver til lbm og stk i Sigma. 8. Configuration file ser tom ud, men det er her indstillingerne til disse to faneblade lagres. Det er min anbefaling til alle at sikkerhedskopiere konfigurationen løbende. Men herom senere. 9. Nu vendes tilbage til fanebladet Export og Exported elements åbnes. Her ses bygningsdelen vist ved dens Revit navn, Sigma Projekt-biblioteks-navn, den unikke lange DKB kode, exporteres eller ej, valgfrit felt i fra Revit for selve mængden samt til sidst enheden som vi lige har berørt i punkt 8. Her ved en simpel væg, er der ikke meget der skal gøres ud over at sætte et flueben i Export. Jeg mener det vil være en god idé at vælge Unit selv, hvis der til en start står default. Dette sikrer efterfølgende en hurtigere fejlfinding, uden at huske hvad der gemmer sig bag default for netop denne bygningsdels type. Side 21 af 55

22 Det er også vigtigt at forstå, at der her i exporten kan der kun være ét stk. af hvert Revit objekt navn, men flere ens og samtidige Sigma Projekt-bibliotek opslag. Dette giver jo egentlig muligheden for at modellere lidt friere ved at en væg f.eks. i Revit kan oprettes specielt for et hjørne osv. Hjørnet og den normale væg fra Revit linkes til det samme Sigma Projekt-bibliotek opslag, og mængden opgøres derfor samlet for hele vægen. Kun de kodede 3D objekter viser tekst i kolonnen Description, dvs. man skal kun skal forholde sig til disse, eller omvendt er en kontrol om man har alt med. Når operationerne fra punkt 11 til 14 er udført for alle projektets kodede 3D bygningsdele, trykket på Ok Nu er det vigtig at gå til fanbladet Configuration og i punktet Configuration file gemmer den nuværende opsætning, ellers mister man hele sin opsætning fra punkterne 11 til 15. Dette er højst sandsynligt en fejl i programmet (dette fænomen forsvandt et par dage senere!), men lige meget hvad, er det en vigtig ting at få med. Det betyder så, at hver gang der køres Export to Sigma, straks bør indlæse den sidst gemte konfigurations-fil. Tryk nu Ok for at eksportere filen. Når denne proces er foretaget kan forsættes til Trin 3. Side 22 af 55

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College BIM kontekst digitalt udbud 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College Forfatter: Brian Hermansen Vejleder: Viggó Magnússon Titelblad Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUC

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Modelbaseret kalkulation. Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem

Modelbaseret kalkulation. Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem Modelbaseret kalkulation Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem 1 Hvad er Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri? Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Microsoft Office Outlook 2007 Program sprogver.: Guide emne: ENG (US) Opsætning af POP3 e mail accounts Publikationsnr.: 281208.01.03 Udgivet af:

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011 Vibeke Petersen Chefkonsulent Kilde bips nyt 2, 2011 Agenda for seminaret 9:00 Velkomst 9:10 Den nye bekendtgørelse vedr. IKT som var forventet at træde i kraft den 17. september 2012 Herunder vigtighed,

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013 Arbejdsgrundlag for : Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 13 BIM er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil

Læs mere

CCS på Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - det samlede billede

CCS på Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - det samlede billede CCS på Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - det samlede billede Copyright 2013 Curavita Ved Mads Valentin, IKT Leder, CuraVita/Arkitema Architects Jacob Güldner, BIM Specialist, CuraVita/Grontmij 1 DNV-Gødstrup

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I B I M P R O C E S O G S T R A T E G I EIGIL NYBO ARKITEMA FREDERIKSGADE 32 8000 ÅRHUS C EIGIL NYBO ARKITEMA B I M PROCES OG STRATEGI BUILDING INFORMATION MODELING DET DIGITALE BYGGERI DIGITALE YDELSER

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format.

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format. Kvadratnetsmodel - Import af Laser Scan Datafiler Funktionen til at oprette kvadratnetsmodeller er nu blevet udvidet og omfatter nu også en funktion til at importere laser scanning datafiler. Metoden bag

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

IFC Egenskaber. Mohammad Hussain Parsianfar s102951 BYG DTU

IFC Egenskaber. Mohammad Hussain Parsianfar s102951 BYG DTU Mohammad Hussain Parsianfar s102951 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Hvorfor er det interessant... 3 1.2 Formål... 4 2 Simplebim... 5 2.1 Præsentation af softwaren... 5 2.1.1 Brugergrænseflade...

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet.

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet. byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Tilbudslistens XML-struktur Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode F111b F110 F110a F111 F111a F111b 2008-12-01 byggeri informationsteknologi

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Arkitema Architects 250 medarbejdere i hele norden. BIM/Revit siden 2006 90 % af projekterne kører

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

DaluxQA. BIM-Administrator. Udarbejdet til version 2.5.3 af DaluxQA. Lean Fuglsang

DaluxQA. BIM-Administrator. Udarbejdet til version 2.5.3 af DaluxQA. Lean Fuglsang DaluxQA BIM-Administrator Udarbejdet til version 2.5.3 af DaluxQA Lean Fuglsang 18-03-2013 Indhold 1. Introduktion... 2 2. BIM Administrator... 2 3. BIM Struktur... 2 4. Opret bygning... 3 5. Bygningsmodeller...

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejdirektoratet DRI-TRB

Vejdirektoratet DRI-TRB Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Udført:

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Jet Reports tips og tricks

Jet Reports tips og tricks Jet Reports tips og tricks Af Peter Christoffersen Ejer og grundlægger af Zeezit Zeezit Prinsensgade 20 9000 Aalborg info@zeezit.dk www.zeezit.dk Indledning Zeezit er grundlagt af Peter Christoffersen,

Læs mere

Revo Uninstaller Pro 3.1.2 en guide. Hanne B. Stegemüller 17. juni 2015

Revo Uninstaller Pro 3.1.2 en guide. Hanne B. Stegemüller 17. juni 2015 Revo Uninstaller Pro 3.1.2 en guide Hanne B. Stegemüller 17. juni 2015 2 Hvad gør Revo Uninstaller? Programmet, der fås både i en gratis udgave og en købeudgave, kan afinstallere alle dine forskellige

Læs mere

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010 Betjeningstryk

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring.

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring. Her er en hurtig guide til hvordan du kommer godt i gang med PM5. Der er visse ting der skal gøres i den rigtige rækkefølge, for at du får det bedste ud af systemet fra starten af. De enkelte punkter er

Læs mere

Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork Aps. Materialet må ikke gengives eller kopieres uden tilladelse. Download din gratis 30 dages

Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork Aps. Materialet må ikke gengives eller kopieres uden tilladelse. Download din gratis 30 dages Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork Aps. Materialet må ikke gengives eller kopieres uden tilladelse. Download din gratis 30 dages prøve på: http://abcsoftwork.com/free_trial 1 Velkommen

Læs mere

1. Du bliver mødt af denne boks. Klik på Gem, og gem filen et sted hvor du kan finde den igen.

1. Du bliver mødt af denne boks. Klik på Gem, og gem filen et sted hvor du kan finde den igen. Ewido hed programmet tidligere, nu hedder det AVG Antispyware og er et program, som først og fremmest skal holde trojanske heste ude fra din maskine. Derudover, beskytter programmet dig mod en hel del

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour 1 Indhold De efterfølgende sider indeholder gode råd og anbefalinger der kan benyttes i forbindelse med at du skal benytte Ajour. Inddragelse af underentreprenører:

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

BIM 3D, 4D & 5D. Med fokus på Revit, Sigma og MS Project. Nicolai Søren Tinghus. 7. Semester speciale. Vejleder: Ernest Vivian Müller

BIM 3D, 4D & 5D. Med fokus på Revit, Sigma og MS Project. Nicolai Søren Tinghus. 7. Semester speciale. Vejleder: Ernest Vivian Müller BIM 3D, 4D & 5D Med fokus på Revit, Sigma og MS Project Nicolai Søren Tinghus 7. Semester speciale Vejleder: Ernest Vivian Müller Bygningskonstruktør uddannelsen BH71P S15 VIA University College Campus

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere