CCS klassifikation og identifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CCS klassifikation og identifikation"

Transkript

1 UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation, der kan knyttes til objekter i forbindelse med bearbejdning og udveksling af information i en byggeproces. Udvekslingsspecifikationen indeholder dels en beskrivelse af den proces, som understøttes inkl. den forretningsmæssige betydning af denne proces og dels en beskrivelse af de data i form af objekter med tilhørende egenskaber, der skal være til at understøtte processen. Udvekslingsspecifikationen anvendes: af kravstillere til at specificere, hvilke informationer, der skal indgå i en informationsleverance af opgaveløsere til at bestemme rammerne for løsning af en opgave af systemleverandører til at fastlægge, hvilke informationer et system kan forvente at modtage samt hvilke informationer, det skal kunne aflevere. Udvekslingsspecifikationen er udarbejdet så den er koordineret med IDMmetodikken, der er udviklet af buildingsmart International. Det vil dermed være naturligt, at indholdet af denne udvekslingsspecifikation kan videreudvikles med henblik på egentlig softwareimplementering. Nærværende beskrivelse af udvekslingsspecifikationen er opbygget efter den struktur, der er anvist i bips IDM-metodeguide, som der henvises til for en beskrivelse af IDM.

2 klassifikation og identifikation s 2 af 19 Indhold Forord... 1 Indledning... 3 Baggrund... 3 Formål... 3 Generelle regler... 4 bips anvisning A104 Dokumenthåndtering... 4 klassifikation... 4 identifikation Klasser af egenskaber... 4 Egenskabsdatabase... 4 Udarbejdelse... 5 Implementering... 5 IfcClassification... 5

3 klassifikation og identifikation s 3 af 19 Indledning Baggrund I klassifikation er der defineret en række tabeller, der indeholder koder med tilhørende definitioner, der kan anvendes til at klassificere objekter inden for domænet det byggede miljø. bl.a. identifikation beskriver en række metoder til at identificere objekter under hensyntagen til en række definerede formål. I egenskabsdatabasen er der defineret en række egenskaber, der kan anvendes når information om klassifikation og identifikation skal knyttes til digitale objekter. Formål Denne udvekslingsspecifikation indeholder en oversigt over, hvilke af ovennævnte egenskaber, der kan knyttes til en række objekter med relevans for det byggede miljø. Det skal understreges, at specifikationen anviser hvilke egenskaber, der kan knyttes til objekterne. Det fastlægges virksomheds- eller projektspecifikt hvilke egenskaber, der skal knyttes til de enkelte klasser.

4 klassifikation og identifikation s 4 af 19 Generelle regler Denne udvekslingsspecifikation benytter sig af forskellige værktøjer, som er tilgængelige i andre publikationer: bips anvisning A104 Dokumenthåndtering Anvisningen har til formål at etablere en fælles standard for håndtering, søgning og opbevaring af dokumenter. Anvendelse af anvisningen gør brugeren i stand til nemt at håndtere og udføre præcise søgninger efter specifikke dokumenter ved hjælp af metadata. Anvisningen angiver en række obligatoriske metadata som skal være til stede i ethvert dokument. Når man supplerer denne række med flere specifikke metadata kan man elektronisk søge efter dokumenter der vedrører vedligehold af bygninger. klassifikation Klassifikation er en ordning af objekter i klasser. En klasse repræsenterer objekter, der har en defineret mængde af fælles egenskaber. For et bygværk vil man kunne sortere de bygningsdele, der indgår i klasser, dvs. bygningsdelene kan genkendes og adskilles fra hinanden. Fx vil alle de søjler, der er indeholdt i bygværket, kunne henføres til klassen søjler. Klasser er kodet ved anvendelse af bogstaver. identifikation Klassifikation viser blot, at et objekt fx er en søjle. Klassifikationen beretter ikke, hvilken søjle der omtales, eller hvor den er placeret. Hertil anvendes identifikation, ved at objekterne tilknyttes ID er. Ethvert objekt kan, alt efter behov, tildeles et entydigt ID for følgende aspekter:, produkt, placering og funktion. For nogle ID er gælder, at man kan anvende både en simpel identifikation og en sammensat identifikation, hvor det sammensatte ID identificerer det betragtede objekt som en del af en helhed. - Klasser af egenskaber Klasser af egenskaber sorterer informationer i emner, således at informationerne fremtræder overskuelige. En egenskab er i denne sammenhæng defineret ved at være en basis information, og ikke en samling af informationer som de fx optræder i dokumenter. Et dokument kan indeholde en lang række informationer, der er sorteret efter Klasser af egenskaber. Klasser af egenskaber knytter sig til objekter, som kan være bygværker, fysiske rum, brugsrum, bygningsdele og ressourcer. Egenskabsdatabase egenskabsdatabasen indeholder en række egenskaber, der er beskrevet mht. definitioner, klasser af egenskab, eventuel enhed og værdiliste samt en række andre metadata. Hvor det er muligt, er egenskaber baseret på IFC Properties. Alle egenskaber har fået tilknyttet en unik kode, der gør det muligt at identificere egenskaben. Egenskaberne er knyttet til relevante objektklasser i klassifikation.

5 klassifikation og identifikation s 5 af 19 Udarbejdelse Implementering I tabellen nedenfor er angivet hvilke parametre, der anvendes til at angive klassifikation og identifikation i henhold til. Alle egenskaber er tilknyttet Property Settet: _Administrative. Klassifikation kan enten tildeles ved at angive værdier for klassifikationsegenskaberne, som angivet nedenfor eller ved at anvende IFC Classification Reference. Angivelse af klassifikation med IFC Classification Reference er beskrevet nedenfor. IfcClassification IfcClassification benyttes til angivelse af klassifikationssystem og IfcClassification skal udelukkende bruges til angivelse af klassen i et klassifikationssystem og ikke til angivelse af, forekomst eller kombinationer af disse. Klassifikation vha. IfcClassification udføres ved, at der skabes en relation mellem det objekt, der klassificeres, og et klassifikationsobjekt, der både refererer til det klassifikationssystem, der anvendes, og den kode som objektet har i dette klassifikationssystem. Denne fremgangsmåde bevirker, at man sideløbende kan klassificere et objekt efter flere klassifikationssystemer. Ved angivelse af klassifikation efter klassifikation angives udelukkende klassifikationskode som klassifikationsparameter. Domænet for klassifikationen angives i form af den klassifikation, der henvises til, således at ved klassifikation efter Klassifikation af bygningsdele vil parametrene for IfcClassification være følgende: Name: Classification of Construction elements Source: Edition: R0 EditionDate: Klassifikationen for bygningsdelen vindue vil således være angivet i form af et IfcClassificationItem med Title angivet til [L]QQA, og en relation til et IfcClassification-objekt, som angivet ovenfor. I Revit sættes Classification parameteren til: [][L]AD:Vægopbygning Dette er for at Revits eksporter kan håndtere det automatisk. Figur1: Klassifikation med IfcClassification (forenklet)

6 klassifikation og identifikation s 6 af 19 Formål Egenskaberne til angivelse af klassifikation og identifikation angives med udgangspunkt i de behov, der er i projektet. I nedenstående tabeller er beskrevet sammenhængen mellem behovene og de enkelte egenskaber. ene kan fx stamme fra bygherrens krav i en IKTaftale. ene er identificeret med koder, der går igen i tabellerne med egenskaber i afsnittet Udveksling, der starter på side 14. ene vedrører følgende områder: D: Domæner C: Klassifikation U: Anvendelse I: Forekomst F: Funktion T: Typer L: Placering Eksempel: et Angivelse af domæne for objekter har fået tildelt koden D1.I tabellerne på side 14 og fremefter kan man se, at egenskaben Topnode har koden D1 angivet i kolonnen. Det betyder, at man skal anvende denne egenskab, når der er stillet kra om, at man skal angive domæne for objekterne. Angivelse af domæne for objekter (D1) Anvendes når man ønsker at angive hvilket domæne (fx bygværk, brugsrum, fysisk rum, etage, materiel etc.) et objekt tilhører. Projekter, bygværker, etager, afsnit, brugsrum, fysiske rum, bygningsdele, proces, byggevare, aktør, dokument. IfcProject, IfcBuilding, IfcBuildingStorey, IfcZone, IfcSpace, IfcElement, IfcProcess, IfcResource, IfcActor. IfcDocumention Topnode Identificerer den overordnede klasse af objekter som objektet tilhører.

7 klassifikation og identifikation s 7 af 19 Klassifikation af bygningsdele med samlet kode inkl. topnode (C1) Anvendes når klassifikation angives som en egenskab, der både indeholder topnode og klassifikationskode. Det anbefales at denne metode anvendes. Bygningsdele IfcElement Classification Topnode og kode for den klasse som objektet tilhører i henhold til klassifikationen. Kan også indeholde angivelse af klasse navn. I Revit ser syntaks ud som dette: [][L]AD:Vægopbygning Dette er for at Revits eksporter kan håndtere det automatisk. ClassName Navn for den klasse som objektet tilhører i klassifikation. Klassifikation af bygningsdele med separat angivelse af kode og topnode (C2) Anvendes når klassifikation angives som to egenskaber, der indeholder hhv. topnode og klassifikationskode og topnode. Bygningsdele IfcElement ClassCode Kode for den klasse som objektet tilhører i henhold til klassifikation. ClassName Navn for den klasse som objektet tilhører i klassifikation. Topnode Identificerer den overordnede klasse af objekter som objektet tilhører.

8 klassifikation og identifikation s 8 af 19 Kodning af planlagt anvendelse af rum (U1) Driftsherren kan i forbindelse med planlægningen af arealanvendelsen for sit bygværk anvende denne kode til at få et overblik over, hvilken anvendelse brugsrum og fysiske rum oprindelig er designet til uanset, hvad den aktuelle anvendelse af rummene er. Bygværker, afsnit, brugsrum og fysiske rum IfcBuilding, IfcZone, IfcSpace DesignedUseClassCode Kode der angiver planlagt anvendelse i henhold til klassifikation. DesignedUseName Navn svarende til koden for den planlagte anvendelse af objektet. Kodning af aktuel anvendelse af rum (U2) Driftsherren kan i forbindelse med planlægningen af arealanvendelsen for sit bygværk anvende denne kode til at få et overblik over, hvad den aktuelle anvendelse af rummene er uafhængigt af, hvilken anvendelse rummene er designet til. Bygværker, afsnit, brugsrum og fysiske rum IfcBuilding, IfcZone, IfcSpace ActualUseClassCode Kode der angiver den aktuelle anvendelse i henhold til klassifikation. ActualUseName Navn svarende til koden for den aktuelle anvendelse af objektet. Kodning af forekomster af objekter (I1) Identifikation af forekomster anvendes til at referere til specifikke objekter som fx ét bestemt brugsrum eller ét bestemt vindue uafhængigt af hvilke -, funktions- eller systemmæssige sammenhænge objektet indgår i. Projekter, bygværker, etager, afsnit, brugsrum, fysiske rum og bygningsdele IfcProject, IfcBuilding, IfcBuildingStorey, IfcZone, IfcSpace, IfcElement ObjectName Navn for den forekomst som er angivet i objektets Produkt-ID. SingleLevelID Identificerer et objekt betragtet som et selvstændigt objekt.

9 klassifikation og identifikation s 9 af 19 Kodning af systemmæssige sammenhænge (I2) Anvendes til at angive hvordan objekter systemmæssigt er forbundet med hinanden. Dette kan fx angives til at angive, hvilke vægsystemer døre og vinduer indgår i eller til at dokumentere sammenhængen i fx installationssystemer. Bygværker, etager, afsnit, brugsrum, fysiske rum og bygningsdele IfcBuilding, IfcBuildingStorey, IfcZone, IfcSpace, IfcElement MultiLevelID Identificerer et objekt som en del af en fysisk helhed. Kodning af funktionsmæssige sammenhænge (F1) Anvendes til at angive hvordan objekter funktionsmæssigt er forbundet med hinanden. Dette kan fx anvendes i forbindelse med rumprogrammer eller funktionsdiagrammer for installationer. Bygværker, afsnit, brugsrum, fysiske rum og bygningsdele IfcBuilding, IfcZone, IfcSpace, IfcElement FunctionalID Identificerer et objekt som en del af en funktionel helhed. Typekodning (T1) Anvendes til at angive for objekter. Dette kan anvendes til at angive tilhørsforhold til en gruppe af objekter, der har fælles værdier for et udvalgt sæt af egenskaber. Bygværker, afsnit, brugsrum, fysiske rum og bygningsdele IfcBuilding, IfcZone, IfcSpace, IfcElement TypeID Identificerer en TypeName Navn for den som er angivet i objektets Type-ID.

10 klassifikation og identifikation s 10 af 19 Kodning af mæssige sammenhænge (T2) Anvendes til at angive hvordan objekter mæssigt er forbundet med hinanden. Det kan fx anvendes til at definere en fælles for alle trin, der indgår i en af trapper. Bygværker, afsnit, brugsrum, fysiske rum og bygningsdele IfcBuilding, IfcZone, IfcSpace, IfcElement MultiLevelTypeID Identificerer en klasse som en del af en objekter inden for samme Kodning af mæssige sammenhænge med hoved- og underr (T3) Anvendes til at angive hvordan objekter mæssigt er forbundet med hinanden med anvendelse af hoved- og underr. Dette kan fx være relevant i forbindelse med strukturering af udbudsmateriale, hvor en posistion i en beskrivelse svarende til en hoved vil kunne have flere underr på tilbudslisten. Bygværker, afsnit, brugsrum, fysiske rum og bygningsdele IfcBuilding, IfcZone, IfcSpace, IfcElement Identificerer en hoved inden for en MainTypeID objekter inden for samme MainTypeName Navn for den hoved som er angivet i objektets Hoved-ID. TypeID Identificerer en TypeName Navn for den som er angivet i objektets Type-ID. Identificerer en under inden for en SubTypeID objekter inden for samme SubTypeName Navn for den under som er angivet i objektets Under-ID.

11 klassifikation og identifikation s 11 af 19 Kodning af placeringsmæssige sammenhænge (L1) Anvendes til at angive placeringsmæssige relationer i flere niveauer. Kan fx anvendes til at angivelse af en bygningsdels placering i forhold til bygværk, etage og rum. Etage, afsnit, brugsrum, fysiske rum og bygningsdele IfcBuildingStorey, IfcZone, IfcSpace, IfcElement MultiLevelLocationID Identificerer et sted. Kodning af placering i forhold til bygværk, etage, afsnit eller rum (L2) Anvendes til fx at angive hvilken etage i en bygning en bygningsdel er placeret på. Etage, afsnit, brugsrum, fysiske rum og bygningsdele IfcBuildingStorey, IfcZone, IfcSpace, IfcElement SingleLevelLocationAtI D Kode der angiver placering i form af reference til et sted i form af rum, etage, afsnit eller bygværk. Kodning af placering i forhold til bygningsdele (L3) Anvendes til at angive at en bygningsdel er indbygget i en anden bygningsdel. Bygningsdele IfcElement SingleLevelLocationOn ID Kode der angiver placering i form af en reference til en anden bygningsdel.

12 klassifikation og identifikation s 12 af 19 Udveksling I nedenstående udvekslingsspecifikationer er for hvert domæne med tilsvarende IFC-entiteter angivet, hvilke egenskaber der skal anvendes. For hver egenskab er angivet en kode, der henviser til formålene i forrige afsnit. Ved udveksling med IFC skal alle nedenstående egenskaber knyttes til Property Set _Administrative. ionsbehov ion om projekt og bygværk Projekt IfcProject A, Administrativt ObjectName SingleLevelID Topnode Navn for den forekomst Produkt-ID. Identificerer et objekt betragtet som et selvstændigt objekt. Identificerer den overordnede klasse af objekter som objektet tilhører. I1 I1 D1 Bygværk IfcBuilding A, Administrativt ActualUseClassCode ActualUseName DesignedUseClassCode DesignedUseName FunctionalID MainTypeID Kode der angiver den aktuelle anvendelse i henhold til klassifikation. Navn svarende til koden for den aktuelle anvendelse af objektet. Kode der angiver planlagt anvendelse i henhold til klassifikation. Navn svarende til koden for den planlagte anvendelse af objektet. Identificerer et objekt som en del af en funktionel helhed. Identificerer en hoved inden for en U2 U2 U1 U1 F1 T3

13 klassifikation og identifikation s 13 af 19 ionsbehov MainTypeName MultiLevelID MultiLevelTypeID ObjectName SingleLevelID SubTypeID SubTypeName Topnode Navn for den hoved Hoved-ID. Identificerer et objekt som en del af en fysisk helhed. Identificerer en klasse som en del af en Navn for den forekomst Produkt-ID. Identificerer et objekt betragtet som et selvstændigt objekt. Identificerer en under inden for en Navn for den under Under-ID. Identificerer den overordnede klasse af objekter som objektet tilhører. T3 I2 T2 I1 I1 T3 T3 D1 Identificerer en TypeID T1/T 3 TypeName Navn for den som er angivet i objektets Type- ID. T1/T 3 Etager IfcBuildingStorey A, Administrativt

14 klassifikation og identifikation s 14 af 19 ionsbehov MultiLevelID Identificerer et objekt som en del af en fysisk helhed. I2 MultiLevelLocationID Identificerer et sted. L1 ObjectName SingleLevelID SingleLevelLocationAtID Topnode Navn for den forekomst Produkt-ID. Identificerer et objekt betragtet som et selvstændigt objekt. Kode der angiver placering i form af reference til et sted i form af rum, etage, afsnit eller bygværk. Identificerer den overordnede klasse af objekter som objektet tilhører. I1 I1 L2 D1 ionsbehov ioner om rum Rum IfcSpace A, Administrativt ActualUseClassCode ActualUseName DesignedUseClassCode DesignedUseName FunctionalID Kode der angiver den aktuelle anvendelse i henhold til klassifikation. Navn svarende til koden for den aktuelle anvendelse af objektet. Kode der angiver planlagt anvendelse i henhold til klassifikation. Navn svarende til koden for den planlagte anvendelse af objektet. Identificerer et objekt som en del af en funktionel helhed. U2 U2 U1 U1 F1

15 klassifikation og identifikation s 15 af 19 ionsbehov MainTypeID MainTypeName MultiLevelID Identificerer en hoved inden for en projektspecifik gruppe af objekter inden for samme Navn for den hoved Hoved-ID. Identificerer et objekt som en del af en fysisk helhed. T3 T3 I2 MultiLevelLocationID Identificerer et sted. L1 MultiLevelTypeID ObjectName SingleLevelID SingleLevelLocationAtID SubTypeID SubTypeName Topnode Identificerer en klasse som en del af en Navn for den forekomst Produkt-ID. Identificerer et objekt betragtet som et selvstændigt objekt. Kode der angiver placering i form af reference til et sted i form af rum, etage, afsnit eller bygværk. Identificerer en under inden for en projektspecifik gruppe af objekter inden for samme Navn for den under Under-ID. Identificerer den overordnede klasse af objekter som objektet tilhører. T2 I1 I1 L2 T3 T3 D1 Identificerer en TypeID T1/T 3

16 klassifikation og identifikation s 16 af 19 ionsbehov TypeName Navn for den som er angivet i objektets Type- ID. T1/T 3 Rumafgr ænsning er Afsnit IfcZone A, Administrativt ActualUseClassCode ActualUseName DesignedUseClassCode DesignedUseName FunctionalID MainTypeID MainTypeName MultiLevelID Kode der angiver den aktuelle anvendelse i henhold til klassifikation. Navn svarende til koden for den aktuelle anvendelse af objektet. Kode der angiver planlagt anvendelse i henhold til klassifikation. Navn svarende til koden for den planlagte anvendelse af objektet. Identificerer et objekt som en del af en funktionel helhed. Identificerer en hoved inden for en projektspecifik gruppe af objekter inden for samme Navn for den hoved Hoved-ID. Identificerer et objekt som en del af en fysisk helhed. U2 U2 U1 U1 F1 T3 T3 I2 MultiLevelLocationID Identificerer et sted. L1 MultiLevelTypeID Identificerer en klasse som en del af en T2

17 klassifikation og identifikation s 17 af 19 ionsbehov ObjectName SingleLevelID SingleLevelLocationAtID SubTypeID SubTypeName Topnode Navn for den forekomst Produkt-ID. Identificerer et objekt betragtet som et selvstændigt objekt. Kode der angiver placering i form af reference til et sted i form af rum, etage, afsnit eller bygværk. Identificerer en under inden for en projektspecifik gruppe af objekter inden for samme Navn for den under Under-ID. Identificerer den overordnede klasse af objekter som objektet tilhører. I1 I1 L2 T3 T3 D1 Identificerer en TypeID T1/T 3 TypeName Navn for den som er angivet i objektets Type- ID. T1/T 3 ionsbehov ion om virksomhed Virksom heder

18 klassifikation og identifikation s 18 af 19 ionsbehov ion om bygningsdele Bygning sdele IfcElement A, Administrativt ClassCode Classification Kode for den klasse som objektet tilhører i henhold til klassifikation. Topnode og kode for den klasse som objektet tilhører i henhold til klassifikation. C2 C1 ClassName Navn for den klasse som objektet tilhører i klassifikation. C1/C 2 FunctionalID MainTypeID MainTypeName MultiLevelID MultiLevelTypeID Identificerer et objekt som en del af en funktionel helhed. Identificerer en hoved inden for en Navn for den hoved Hoved-ID. Identificerer et objekt som en del af en fysisk helhed. Identificerer en klasse som en del af en F1 T3 T3 I2 T2 MultiLevelLocationID Identificerer et sted. L1 ObjectName SingleLevelID Navn for den forekomst Produkt-ID. Identificerer et objekt betragtet som et selvstændigt objekt. I1 I1

19 klassifikation og identifikation s 19 af 19 ionsbehov SingleLevelLocationAtID SingleLevelLocationOnID SubTypeID SubTypeName Kode der angiver placering i form af reference til et sted i form af rum, etage, afsnit eller bygværk. Kode der angiver placering i form af en reference til en anden bygningsdel. Identificerer en under inden for en Navn for den under Under-ID. L2 L3 T3 T3 Identificerer den Topnode overordnede klasse af objekter som objektet tilhører. D1/C 2 Identificerer en TypeID T1/T 3 TypeName Navn for den som er angivet i objektets Type- ID. T1/T 3

CCS Identifikation R5, juni 2015

CCS Identifikation R5, juni 2015 CCS Identifikation R5, juni 2015 Kolofon 2015-06-10 < Forrige side CCS Identifikation Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 bips@bips.dk bips.dk

Læs mere

CCS Identifikation R4, januar 2015

CCS Identifikation R4, januar 2015 CCS Identifikation R4, januar 2015 Kolofon 2015-01- 09 < Forrige side CCS Identifikation Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 bips@bips.dk

Læs mere

SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG

SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG Metode for egenskaber i kodestreng - 4. udgave.docx SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG cuneco en del af bips Dato 30. januar 2014 Projektnr. 12 071 Sign. SSP 1 Indledning Formålet med kodestrukturen for

Læs mere

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 cuneco buildingsmart Formidling og indarbejdning af cuneco-resultater i buildingsmart International CCS-klassifikation

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

CCS strukturelle aspekter

CCS strukturelle aspekter Indhold 2 Indledning 3 Generelle regler 4 Typeaspekt 5 Produktaspekt 6 Sammensat produktaspekt 7 Placeringsaspekt 8 Funktionsaspekt 9 Supplerende strukturelle aspekter 10 Eksempler på kodning af bygningsdele

Læs mere

CCS Identifikation. Regler, definitioner og eksempler

CCS Identifikation. Regler, definitioner og eksempler Indhold 2 Indledning 3 Generelle regler 4 Type-ID 5 Produkt-ID 6 Sammensat produkt-id 7 Placerings-ID 8 Funktions-ID 9 Supplerende ID er 10 Eksempler på kodning af bygningsdele 11 Eksempler på kodning

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af bygningsdele Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende cuneco classification system (CCS) til at holde styr på og udveksle informationer om bygningsdele

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. ccs_- _strukturelle_aspekter_r1_ pdf Allan Dam Jepsen, CPC Center for Product Customization Aps

KOMMENTARSKABELON. ccs_- _strukturelle_aspekter_r1_ pdf Allan Dam Jepsen, CPC Center for Product Customization Aps KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E-mail: Dokument ccs_- _strukturelle_aspekter_r1_2013-01-09.pdf Allan Dam Jepsen, CPC Center for Product Customization Aps adj@pfmp.com Navn på CPC - ADJ CPC - ADJ afsnit

Læs mere

CCS Informationsniveauer

CCS Informationsniveauer CCS Informationsniveauer R0, december 2014 Kolofon 2014-12- 11 < Forrige side CCS Informationsniveauer Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af rum center for produktivitet i byggeriet Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende de forskellige elementer i cuneco classification system (CCS) til at håndtere

Læs mere

Leverancespecifikationer med informationsniveauer. Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d.

Leverancespecifikationer med informationsniveauer. Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d. Leverancespecifikationer med informationsniveauer Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d. bips konference, 16. september 2013 cuneco en del af bips 2 Hvad er et hovedprojekt? 13

Læs mere

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informationer

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informationer WHAT S IN IT FOR ME? Mandag den 15. september Nyborg Strand Objektet og dets informationer Objektet og dets informationer Tilsammen kan CCS Klassifikation, Identifikation og Egenskaber bidrage til at holde

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

høringseksemplar CCS Informationsniveauer

høringseksemplar CCS Informationsniveauer høringseksemplar CCS Informationsniveauer januar 2014 Kolofon 2014-01-24 < Forrige side CCS Informationsniveauer Produktblad 2 cuneco en del af bips cuneco.dk bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Find det relevante dokument på rekordtid med A104 Dokumenthåndtering Gunnar Friborg, bips

Find det relevante dokument på rekordtid med A104 Dokumenthåndtering Gunnar Friborg, bips Find det relevante dokument på rekordtid med A104 Dokumenthåndtering Gunnar Friborg, bips Dokumenthåndtering er nøglen Nøglen til dokumenterne Nøglen til informationerne Nøglen til data Preben Mejer, Innovation

Læs mere

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift Kolofon 2016-08-19

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informa?oner

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informa?oner WHAT S IN IT FOR ME? Mandag den 15. september Nyborg Strand Objektet og dets informa?oner Objektet og dets informa?oner Tilsammen kan CCS Klassifika/on, Iden/fika/on og Egenskaber bidrage /l at holde konsistens

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Metode & struktur for egenskabsdata Onsdag 30. maj 2012 Byggecentrum i Ballerup Høringsworkshop Agenda Velkomst Præsentation af projektet Pause Debat Afrunding Løbende

Læs mere

Generelt Internationalisering

Generelt Internationalisering Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Side 1 af 7 Generelt Digital Konvergens samarbejdet, har i sit hidtidige arbejde fokuseret på at implementere vindende, digitale standarder, der

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Branchen sætter nye standarder Temamøde Onsdag den 20. marts 2013 Kosmopol cuneco en del af bips Objekt Et objekt kan være en bebyggelse, et bygværk, et brugsrum eller en bygningsdel.

Læs mere

Udarbejdelse af objektbiblioteker

Udarbejdelse af objektbiblioteker november 2015 Udarbejdelse af objektbiblioteker bips standard Kolofon 2015-11-20R0

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning

CCS en helhedsbetragtning CCS en helhedsbetragtning Keynote bips konference, 16. september 2013 Bent Feddersen, Rambøll, og formand for cunecos styregruppe cuneco en del af bips CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 2 Før CCS CCS/BF/bips

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 1 CCS en helhedsbetragtning Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 2 Før CCS CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 3 ECer CCS 4 Objekter Bro Enfamilieshus Søjle Stue Vægsystem 5 Objekt over 6d Objekter er ualængig

Læs mere

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation Afleveringsansvarlig Bilag nr. : ProjektID: Dato: 23.09.2011 Byggesag: Revision: IKT-teknisk sspecifikation 1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale af D&Vdokumentation

Læs mere

Definition: unikt beskrivende navn på engelsk, der entydigt refererer til egen- skaben

Definition: unikt beskrivende navn på engelsk, der entydigt refererer til egen- skaben Bilag 1 - Felter i CCS- egenskabstabel - 3. udgave.docx BESKRIVELSE AF FELTNAVNE I CCS EGENSKABSTABEL cuneco en del af bips 21. januar 2014 Projektnr. 12 061 Sign. SSP 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Indledning...

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

bips F104, Dokumenthåndtering

bips F104, Dokumenthåndtering bips F104, Dokumenthåndtering af Gunnar Friborg & Charlotte Lund Poulsen Disposition Introduktion Tidsforløb og historik Hvad erstatter anvisningen? Baggrund Struktur og tankesæt Dokumenthåndtering Genfinding

Læs mere

CCS Formål Mangelregistrering

CCS Formål Mangelregistrering CCS Formål Mangelregistrering Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

Strukturering af egenskaber

Strukturering af egenskaber Strukturering af egenskaber R0, januar 2015 Kolofon 2014-12- 18 < Forrige side CCS Egenskaber Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 bips@bips.dk

Læs mere

Cuneco klassifikation af brugsrum

Cuneco klassifikation af brugsrum Cuneco klassifikation af brugsrum Juni 2014 CUNECO - 15031 AFPRØVNING AF CCS OG AREAL IDM, DTU Afrapportering PROJEKT Cuneco - 15031 Afprøvning af CCS og Areal IDM, DTU Afrapportering Projekt nr. 210958

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Arkitekten kobler model, beskrivelser og 2lbudslister vha. CCS

Arkitekten kobler model, beskrivelser og 2lbudslister vha. CCS Arkitekten kobler model, beskrivelser og 2lbudslister vha. CCS Ronny Niemann - Produk2onsleder Jesper Pildal Hansen IT Chef BIPS konference 2015, Nyborg Strand JJW ARKITEKTER 85 medarbejdere BY OG BOLIG

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

CCS Håndtering af rum

CCS Håndtering af rum CCS Håndtering af rum Februar 2015 Forord < Forrige side Indhold >> Næste side > 2 Forord bips Lautrupvang 1B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 bips@bips.dk bips.dk cuneco står for fællesskab.

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. Præsentationen redegør for forløbet ved opstarten af samarbejdet

Læs mere

Mapping-tabeller. Indholdsfortegnelse. 1. Forord. 1. Forord. 2. Tabellernes opbygning og indhold. 3. Formålet med tabellerne

Mapping-tabeller. Indholdsfortegnelse. 1. Forord. 1. Forord. 2. Tabellernes opbygning og indhold. 3. Formålet med tabellerne Mapping-tabeller Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Tabellernes opbygning og indhold 3. Formålet med tabellerne 4. Tabellernes anvendelsesområde 5. Afsluttende bemærkninger 1. Forord Lige fra dengang de

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

høringseksemplar CCS Klasser af information

høringseksemplar CCS Klasser af information høringseksemplar CCS Klasser af information januar 2014 Kolofon 2014-01-24 < Forrige side CCS Klasser af information Produktblad 2 cuneco en del af bips cuneco.dk bips Lyskær 1

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. kommentarer (Noteret, afvist, delvist acceptret eller accepteret)

KOMMENTARSKABELON. kommentarer (Noteret, afvist, delvist acceptret eller accepteret) KOMMENTARSKABELON Dato Dokument 02-02-2014 Høring af CCS Klassifikation af ressourcer Udfyldt af: E-mail: Arkidata v. Peter Hauch hauch@arkidata.dk Navn på person der kommer med kommenta rer Henvisni ng

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Ole Berard olb@mth.dk

KOMMENTARSKABELON. Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Ole Berard olb@mth.dk KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E-mail: Dokument Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Ole Berard olb@mth. Navn på er afsnit figur 5.3 Generel Hele funktionsinddelingen er ikke tilgængelig. Hvad

Læs mere

Orientering om brug af IFC model i konkurrence program

Orientering om brug af IFC model i konkurrence program Orientering om brug af IFC model i konkurrence program Projektkonkurrence om Universitetscampus Ballerup Februar 2011 1 Formål Formålet med aflevering af IFC modellen er at den skal give forståelse for

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet CCS-egenskaber for hele værdikæden fra idé til producent Mandag den 16. september 2012 bips konference 2013 Agenda Intro til CCS egenskaber Anvendelse i praksis Klassificerende

Læs mere

TG: Informationsniveauer

TG: Informationsniveauer Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering KR-møde, den 7. dec. 2011 TG: Informationsniveauer Jan Karlshøj Arbejdsområde, metode og relation til andre Temagruppen

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 22.3.27 SortimentStruktur. DataStructure: SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis

Læs mere

11 091 Klasser af bygværksanvendelse Besvarede høringskommentarer 18/08/14

11 091 Klasser af bygværksanvendelse Besvarede høringskommentarer 18/08/14 11 091 Klasser af bygværksanvendelse Besvarede hørings 18/08/14 til slide 1 figur 4 bakker op om intentionen med at skabe ét fælles sprog for byggebranchen og om projektets formål: - - at få klassificeret

Læs mere

IFC Egenskaber. Mohammad Hussain Parsianfar s102951 BYG DTU

IFC Egenskaber. Mohammad Hussain Parsianfar s102951 BYG DTU Mohammad Hussain Parsianfar s102951 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Hvorfor er det interessant... 3 1.2 Formål... 4 2 Simplebim... 5 2.1 Præsentation af softwaren... 5 2.1.1 Brugergrænseflade...

Læs mere

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I B I M P R O C E S O G S T R A T E G I EIGIL NYBO ARKITEMA FREDERIKSGADE 32 8000 ÅRHUS C EIGIL NYBO ARKITEMA B I M PROCES OG STRATEGI BUILDING INFORMATION MODELING DET DIGITALE BYGGERI DIGITALE YDELSER

Læs mere

CCS Formål Arealudnyttelse

CCS Formål Arealudnyttelse CCS Formål Arealudnyttelse Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Temaer Hvilke produkter er kommet ud til medlemmerne det sidste år Hvilke projekter er sat i søen, og hvilke produkter er på vej Oversigt over bips fora og lidt

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata?

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata? Data på BIM-objekter Data bliver en stadig vigtigere del af BIM-objekter. I dag har data lige så stor og i flere tilfælde større betydning end 3D-geometrien på BIM-objektet. Hvilke overvejelser bør materialeproducenten

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 8.2.27 SortimentStruktur. SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis i en given

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

1 KlassifikationStruktur

1 KlassifikationStruktur ..27 KlassifikationStruktur. KlassifikationStruktur Klassifikation er det abstrakte objekt som samler et klassifikationssystem. Klassifikation holder klassifikationssystemets metadata. Klassifikationssystemet

Læs mere

Klassifikation af bygningsdele. April 2013

Klassifikation af bygningsdele. April 2013 Klassifikation af bygningsdele April 2013 2 Projektgruppen og faglig sparring Martin Uhre Mandrup COWI Kenneth Asbech NIRAS Lars Z. Hansen ALECTIA Jakob Alfast JAKON Bent Feddersen RAMBØLL Ole Bruun Pedersen

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

Implementering af det digitale byggeri

Implementering af det digitale byggeri Implementering af det digitale byggeri Proces THT Revit Plug-in KS KS Pro Stabilitet Rumgitter Robot Komponenter KS Sigma Prisberegning Solibri MS Project Tidsplan ArchiCad Database Rapport MagiCad BMF

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 2.9.27 SortimentStruktur. SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis i en given

Læs mere

CCS i praksis. Fremtidens cuneco-services. bips konference 2012. cuneco en del af bips

CCS i praksis. Fremtidens cuneco-services. bips konference 2012. cuneco en del af bips CCS i praksis Fremtidens cunecoservices bips konference 2012 bips forretningsmodel Forretningen bips Foreningen bips Business model Business case Produkter Fora / medlemsaktiviteter Forskelligt sprog og

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Bent Feddersen fra Rambøll og Søren Spile fra

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Bent Feddersen fra Rambøll og Søren Spile fra bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Bent Feddersen fra Rambøll og Søren Spile fra cuneco. Præsentationen indeholder dels en redegørelse for

Læs mere

1 Klassifikation Informationsmodel

1 Klassifikation Informationsmodel 23..27 Klassifikation Informationsmodel. Facet En facet angiver en bestemt synsvinkel på klassificering af de objekter, som klassifikationssystemet udgør taxonomien for. Facetten grupper klasser i klassifikationssystemet.

Læs mere

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler bips bips@bips.dk gf@bips.dk Dok.nr: 45116 Ref.:IME/IME E-mail:ime@frinet.dk 21. august 2008 FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler Generelle kommentarer FRI glæder sig over, at se at der trods

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Oplæg vedr. egenskabsdata

Oplæg vedr. egenskabsdata 22. maj 2012 Oplæg vedr. egenskabsdata cuneco projektnummer: 12 011 Metode og struktur for egenskabsdata FORELØBIG UDGAVE TIL OFFENTLIG HØRING cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Oplæg vedr.

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

CCS Klasser af egenskaber

CCS Klasser af egenskaber CCS Klasser af egenskaber Oktober 2014 Kolofon 2014-10- 23 < Forrige side CCS Klasser af egenskaber Produktblad 2 Forord bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Klassifikation af bygværker. Henrik L. Bang, Bygherreforeningen

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Klassifikation af bygværker. Henrik L. Bang, Bygherreforeningen KOMMENTARSKABELON Dato Dokument Høring af CCS Klassifikation af bygværker Udfyldt af: E- mail: Bang, Bygherreforeningen hlb@bygherreforeningen.dk Navn på person der kommer med kommentarer Bang - 1 Henvisning

Læs mere

CCS kodningsregler. Kodningsregler for klassifikation og identifikation af objekter

CCS kodningsregler. Kodningsregler for klassifikation og identifikation af objekter 3. december 2012 CCS kodningsregler Kodningsregler for klassifikation og identifikation af objekter cuneco projektnummer: 11011 Afklaring af kode og struktur for bygningsdele FORELØBIG UDGAVE TIL OFFENTLIG

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Opmåling af mængder generelt... 3 2.1 Tilbudslister og beskrivelser... 3 2.2 Opmåling...

Læs mere

Beskrivelses- og klassifika/onsværktøjet. Og dets rolle i digital projektering Michael Schou White arkitekter

Beskrivelses- og klassifika/onsværktøjet. Og dets rolle i digital projektering Michael Schou White arkitekter Beskrivelses- og klassifika/onsværktøjet Og dets rolle i digital projektering Michael Schou White arkitekter Hvem er MS og hvorfor de=e indlæg White arkitekter - beskrivelses- og klassifiak;onsværktøjer

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

Document id Title Organisation /Author Date Status DK-GOV-Area Arealinformation fra projekt til FM buildingsmart-dk 20100816 App

Document id Title Organisation /Author Date Status DK-GOV-Area Arealinformation fra projekt til FM buildingsmart-dk 20100816 App Document id Title Organisation /Author Date Status DK-GOV-Area Arealinformation fra projekt til FM buildingsmart-dk 20100816 App Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

Januar 2016. a 102-1. IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 1 klassifikation

Januar 2016. a 102-1. IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 1 klassifikation Januar 2016 a 102-1 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 1 klassifikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere

DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER

DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER MedCom 28. Oktober 2013 Thor Schliemann OM REFERENCEARKITEKTURER (I) Tager udgangspunkt i forretningsmæssige målsætninger

Læs mere