Studienævnet for folkesundhedsvidenskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studienævnet for folkesundhedsvidenskab"

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af Studienævnet for folkesundhedsvidenskab M Ø D E R E F E R A T T I L M Ø D E G O D K E N DT 4. JULI 2012 Forum Studienævnet for folkesundhedsvidenskab Mødedato: 22. juni 2012, kl Sted: Lokale Biostatistisk afdeling, CSS DIR Til stede: Signild Vallgårda (SV) - studieleder, Ida Hageman (IH) lærerrepræsentant (fra pkt. 4), Camilla Lindgreen (CL) studenterrepræsentant, Nicoline Lokdam (NL) studentersuppleant, Inge Kryger Pedersen (IKP) vicestudieleder, Jørgen Holm Petersen (JHP) lærerrepræsentant, Naja Hulvej Rod (NHR) lærerrepræsentant, Rikke Skaarup (RS) studenterrepræsentant Mette Skar (MS) studenterrepræsentant, Nina Svenstrup (NS) studentersuppleant og Sigrid Veber (SVE) studenterrepræsentant. REF: JWI SAG: / Observatører: Jessica Bengtsson (JB) studievejleder, Nanna S. Christiansen (NSC) studievejleder, Martin Stampe Noer (MASN) Fakultetssekretariatet (deltog til og med pkt. 4 og pkt. 10) og Jørgen Willadsen (JW) uddannelseskoordinator. Katja og Majbritt. Afbud: Torbjørn Aggernæs (TA) studentersuppleant, Julie G. F. Kristensen (JGFK) studenterrepræsentant/næstformand, Regitze Pals (RP) studentersuppleant og Veronica Pisinger (VP) studentersuppleant. Ref: JW Forud for mødet takkede SV JW for hans store og meget kompetente indsat for studienævnet igennem snart fem år. Fra 1. august skifter JW til en ny sektion på fakultetet, og der skal findes en ny studienævnssekretær.

2 1. Godkendelse af dagsorden Rækkefølgen blev ændret, således at pkt. 10 kom efter pkt. 4, da MASN skulle gå kl Derudover nyt pkt. 14 Godkendelse af budget for introforløb. Herefter blev dagsorden godkendt. 2. Endelig godkendelse af referat og opfølgning Endelig godkendelse af referat fra mødet d. 9. maj, som har været udsendt til godkendelse. Referatet blev godkendt. 3. Meddelelser a) Forskningsår Dekanatet har takket for SN s indstilling, og at det nu vil iværksætte en kortlægning af potentialet for at etablere forskningsår på det nye SUND s uddannelser. Det indbefatter en analyse af de faglige og økonomiske aspekter ved en evt. udbredelse af forskningsårsmodellen. Derfor vil SN s indstilling først blive behandlet efter sommerferien. b) Dialogmøde mellem rektor og studienævn de ordinære studienævnsmedlemmer er inviteret til dialogmøde i begyndelsen af september. I invitationen lyder det, at vi blandt andet vil debattere, hvordan vi får forskningen endnu bedre ind i uddannelserne, hvordan vi får mere fleksibilitet og sammenhæng i uddannelsessystemet, og hvordan alle spillerne i uddannelsesledelsen sammen kan arbejde for bedre uddannelser. Hvem deltager? SV opfordrede til, at nogen fra SN deltager. c) Skemalægning SV oplyste, at CSS er i gang med en stor undersøgelse og øvelse for at forbedre udnyttelse af lokalerne på CSS. Susanne Hannecke-Jensen og SV deltager fra FSV. Det kan komme til at betyde en mindre fleksibel skemaplacering, men mere faste skemaer, der gerne skulle reducere skemaomlægninger, der involverer sekretærer og kursusledere. Undervisningen skal spredes ud over tidsrummet fra 8-18 med hensyntagen til undervisere, der fx skal hente børn. 4. Forslag til indførelse af kapacitetstal på kandidatuddannelsen For at antallet af studerende, især på første semester på kandidatuddannelsen, ikke skal blive for stort, og dermed give anledning til pædagogisk uforsvarligt store hold, bør der være en grænse for, hvor mange studerende, vi optager. Grunden til at forslaget kommer nu er, at fra næste år vil bachelorer fra Aarhus Universitets bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab kunne søge ind på kandidatuddannelsen i København på samme måde som studerende fra SDU. De har uden videre adgang. Hvis det skulle vise sig, at mange af dem ønsker at læse i København, får vi et problem.

3 Indførelse af kapacitetstal eller en skærpelse af adgangskrav skal varsles mindst et år før, de kan træde i kraft. Se bilag. SV åbnede diskussionen med at præcisere, at SN ikke selv kan beslutte sig til et kapacitetstal, men kan indstille det til Fakultetet som et ønske. Forretningsudvalget foreslår, at der kommer et loft for at undgå for store hold på 1. semester af kandidatuddannelsen, da der i dag ikke er en øvre grænse for optaget. Det er usikkert, om der vil komme flere ansøgere, men næsten alle, der søgte ind på bacheloruddannelsen i Aarhus (AU) havde KU som 1.prioritet. Det første hold bachelorer fra AU vil være færdige sommeren MASN oplyste, at medicin har samme overvejelser. Han oplyste endvidere, at FSV-bachelorerne fra KU har retskrav på at blive optaget på kandidatuddannelsen umiddelbart i forlængelse af deres bachelor. Hvis en studerende holder pause efter sin bachelor, vil man komme i samme pulje som FSV-bachelorerne fra SDU og AU, når man søger ind på kandidatuddannelsen. Flere medlemmer af SN fandt, at der ikke skal være en øvre grænse jo flere, jo bedre, når ansøgerne er kvalificerede. Et større antal studerende kunne også medføre et større udbud af valgfag på både dansk og engelsk og kunne på den måde være med til at gøre uddannelsen endnu mere attraktiv. Følgende spørgsmål blev rejst: - Ud fra hvilke kriterier skal man vurdere/prioritere ansøgere med en anden baggrund end FSV. Hvad vil være en fornuftig kapacitet på 1. semester af KA? - Kan vi skaffe undervisere til et ekstra hold på hvert af de fire metodefag? - Professionsbachelorer vil have adgang fra efteråret 2014 kan uddannelsen beholde sine fagspecifikke adgangskrav? MASN oplyste, at uddannelsen fortsat kan indskrive fagspecifikke adgangskrav ind i studieordningen. SV foreslog, at emnet behandles igen på et senere møde. Når uddannelsen ved, hvor mange der søger ind i efteråret 2013, kan SN tage stilling til, om der skal indføres kapacitetstal. SV foreslog, at der indsættes et ekstra hold på metodefagene i efteråret 2013 i tilfælde af stor søgning. 5. Gruppeprøver/gruppeeksamen Ændringen af eksamensbekendtgørelsen betyder, at der igen er mulighed for at lave gruppeprøver. Dette er en første diskussion af, hvordan SN finder frem til egnede gruppeprøver. Det op til det enkelte studie at vedtage regler for, hvor mange gruppeeksamener en studerende kan have, og hvor mange studerende

4 der kan gå til eksamen samtidig. Efter en kort diskussion blev det besluttet, at SV laver et oplæg til gruppeeksamen for specialer, 1.årsprojekt og bachelorprojekt. Derudover vil SV og JW skrive ud til samtlige kursusledere for at høre, hvem der er interesseret i, at deres kursus har gruppeeksamen. IKP understregede, at eksamensformen skal afspejle fagets målsætning. Mht. valgfag går alle tilmeldte studerende til den eksamensform, som valgfaget er annonceret med. 6. Forslag om ændring af antal afleverede eksemplarer af bachelorprojektet Studieservicecentret får flere kopier af opgaverne, end der har brug for. Det er spild af de studerendes penge og af papir. Se bilag. Forslaget blev godkendt. De studerende nævnte, at bachelorformalia for projektet er forvirrende og de opfordrede til, at formalia sammenskrives og gøres enklere. Det gælder både for 1.årsprojektet og bachelorprojektet. SV gjorde klart, at der kun skal være et sæt retningslinjer pr. uddannelsesdel samt det fælles for Erhvervsorienteret projektforløb. Der skal ikke sendes noget ud pr. mail, som ikke findes i retningslinjerne. Bachelorudvalget vil gennemgå bachelorformalia for de to projekter, således at de er klar til efteråret. 7. Forslag til ændring af praksis ved skriftlige gruppeopgaver Forslag til SN om ændring af praksis for, hvordan studerende angiver, hvem der har skrevet hvad i gruppeopgaver. Hidtil har det skulle skrives på et separat ark, men det giver problemer, når der afleveres elektronisk i Absalon. Forslag til ny praksis: Fordelingen skrives ind i indholdsfortegnelsen af opgaven og ikke på et separat ark. Hvad er SNs holdning? Efter en kort diskussion blev det besluttet, at fordelingen skrives på en side, der indgår i opgaven, men ikke tæller med i anslag, således at opgave og ansvarsfordeling er en samlet fil, der nemt kan afleveres i Absalon. 8. Oprettelse af ekstra hold på fire bachelorfag i 2013 På baggrund af den store søgning af meritstuderende har FU lavet vedhæftede bilag. Fx har 22 meritstuderende søgt optagelse på Psykologi, pædagogik og kommunikation, 12 på Forebyggelse og sundhedsfremme og også 12 på Socialepidemiologi og folkesygdomme. Uddannelsen i IT og sundhed har 30 ECTS valgfag på deres 5. semester og mange har søgt fag på FSV. Derudover er der en del ansøgninger fra Idræt og Antropologi. Se bilag.

5 De fleste kursusledere har sagt ja til flere studerende på kurserne under forudsætning af, at holdlokalerne bliver store nok. Det arbejdes der på. Et enkelt førsteårsfag sætter dog som betingelse, at der kun kan komme flere studerende på holdet, såfremt der kan oprettes et ekstra hold. Studentergruppe fandt, det er en god idé fremover at få oprettet ekstra hold på de søgte kurser. IKP spurgte, om der skal oprettes særlige merithold. Studentergruppen var enig om, at holdene skal være blandede. Det blev besluttet at bede Fakultetet om lov til oprettelse af et ekstra hold i Socialepidemiologi og folkesygdomme allerede i efteråret 2012, såfremt der kan findes en underviser. Derudover blev det besluttet at budgettere med tre hold på de mest søgte bachelorfag i kursusbudget for Valgfag i foråret 2013 Godkendelse af valgfagsudbud i foråret Bilag eftersendes eller omdeles på mødet. Det reviderede forslag blev godkendt af SN. Foråret udbud bliver: - Psycho-physiological responses, disease and social stressors, 10 ECTS, course responsible Åse Marie Hansen - Health insurance, 10 ECTS, course responsible Christoph Schottmüller - Migration and health, 10 ECTS, Course Responsible: Tania Dræbel and Marie Nørredam - Global Health Technologies, 5 ECTS, Course responsible Annegrete Juul Nielsen and Henriette Langstrup - Genetic Epidemiology, 5 ECTS, course responsible Sofia I. Iqbal Kring - Livsforløbets betydning for helbred og aldring. Epidemiologi og teori, 10 ECTS, kursusleder Rikke Lund - Sundhedsfremme i lokalområdet teori og praksis fokus på implementering, 10 ECTS, kursusleder Else Nygaard - De store psykiatriske sygdomme og deres betydning for folkesundheden, 10 ECTS, kursusleder Ida Hagemann 10. Mulighed for at skrive på egen computer ved skriftlig eksamen og at medbringe noter i elektronisk form På baggrund af en henvendelse fra studerende har studielederen spurgt Eksamenskontoret. Svar fremgår af bilag. MASN uddybede sit svar. PC-eksamen blev indført fra december 2007, hvor fakulteterne aftalte regler for PC-eksamen. Hvert fakultet har en profil, der passer til fakultetet eksamensregler. Der arbejdes nu på en ny version med en mere fleksibel form, hvor man skal

6 kunne vælge forskellige hjælpepakker efter relevans for eksamen. MASN håber derfor, at det bliver mere fleksibelt fremover, hvor eksamensleder/kursusleder kan bestemme, hvilke hjælpemidler der skal kunne bruges ved eksamen. IT og sundhed har også ønsket mere fleksible regler. MASN understregede, at en ændring nok først er realistisk om 1-2 år, da systemet skal gennemtestes. NL spurgte, om man kunne medbringe pc med noter, indtil USB kan medbringes. MASN svarede nej, da man ikke kan kontrollere for fx internetadgang. SV foreslog, at SN laver en indstilling til fakultetet, om at der bliver sat skub i processen, så studerende ikke skal medbringe noter i papirform. RS spurgte, om der kan lægges slides fra undervisning ind på eksamenspc erne. MASN svarede ja. Det kræver, at kursusleder/eksamensleder afleverer en dokumentmappe til Eksamenskontoret. 11. Uddannelsesråd Orientering ved studielederen. SV orienterede, at de fire arbejdsgrupper nu har afleveret deres oplæg. Dekanatet har lyttet til arbejdsgrupperne, så det ser ud til, at uddannelsesrådene ikke får så mange opgaver som i første udspil, og at mange uddannelsesopgaver også fremover vil blive løst i SNregi. Spørgsmålet er fortsat, hvilken betydning rådene får. 12. Orientering fra Dispensations- og meritudvalget samt Kandidatoptagelse I alt 99 sager Alle meritstuderende afgøres, når kapaciteten er afklaret mht. lokaler. Derudover er 2 sager sendt videre til behandling på Fakultetet og 5 afventer afgørelse. 13. Orientering fra udvalg a. Orientering fra Kandidatudvalg NHR spurgt, om en konference kan indgå som et valgfag, der giver merit? SV svarede, at man fx kan udbyde en sommerskole svarende til 5 ECTS- 145 arbejdstimer i forbindelse med en konference. Studentergruppen ser gerne, at der udbydes sommerskoler også på engelsk, som kan bruges som valgfag, og at de indgår i KU's udbud eller fx i IARU-regi (International Alliance of Research Universities). En sommerskole skal mindst være på 5 ECTS og skal hellere ligge i august end i juli. Det kan fx være et intensivt kursusforløb, et pensum og fx en opgave, der bedømmes. SN har ikke midler til at kunne invitere gæsteforelæsere, så arrangøere må søge midler gennem fakultet eller IFSV. b. Orientering fra Bachelorudvalg - holder møde i august.

7 c. Orientering fra Internationalt udvalg - holder møde senere i dag. d. Orientering fra Evalueringsudvalg - der løber konstant evalueringer ind til udvalget. KA-udvalgsformand ønsker at modtage valgfagsevalueringerne. Det vil der blive sørget for. e. Orientering fra PR-udvalg har ikke holdt møde. NL arbejder med uddannelsesmesserne. SV har kontakt til Kommunikationsafdelingen om ny pjece. Den skulle gerne være klar til efteråret. f. Orientering fra FSV-forum - intet nyt 14. Budget for Introforløb Det runddelte budget for introforløb blev godkendt. 15. Orientering fra Studievejledningen Vejledningen har nu holdt andet tutormøde. Er p.t. i gang med planlægning af intromøde for udenlandske studerende, for meritstuderende og nystartere fra SDU. 16. Punkter til næste møde - Gruppeprøver - Kapacitetstal 17. Eventuelt - NSC fortalte, at der højest sandsynlig bliver optaget en studerende med fysiske problemer. Vejledningen vil høre, om denne studerende kan søge om at lave afløsningsopgaver i stedet for skriftlige stedprøver, da den studerende ellers skal have separat eksamenslokale med eksamensvagt, m.m. SN var umiddelbart positivt indstillet over for en sådan ansøgning - Næste møde bliver mandag d. 27. august kl

8 Bilag til referat 142 Orientering fra Dispensations- og meritudvalg juni 2012: I alt 99 sager Alle meritstuderende afgøres, når kapaciteten er afklaret mht. lokaler. Derudover er 2 sager sendt videre til behandling på Fakultetet. Dispensation: Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at udskyde afleveringsfrist for bachelorprojekt (Disp. 1). Ikke imødekommet - ikke fagligt begrundet, men kun ud fra personlige ambitioner. Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at skrive specialekontrakt 1. juni (Disp. 2). Ikke imødekommet skal benytte en af de fire officielle datoer. Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at udskyde afleveringsfrist for bachelorprojekt pga. problemer med data (Disp. 3). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at udskyde afleveringsfrist for bachelorprojekt pga. sen ændring af problemformulering (Disp. 4). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at overskride studierammen med 1 ECTS (Disp. 5). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at overskride studierammen med 2,5 ECTS (Disp. 6). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at blive indstillet direkte til reeksamen i faget Sundhedsfremme i Lokalområdet grundet sygdom (Disp. 7). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at overskride studierammen med 2,5 ECTS (valgfag med 2,5 ECTS og Statistik med 2 ECTS) samt blive tilmeldt eksamen i Folkesundhedsret den 6. juni (Disp. 8). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at udskyde afleveringsfrist på bachelorprojekt pga. problemer med data (Disp. 9). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til for sen tilmelding på kandidatdelen (Disp. 10). Imødekommet behandlet og afgjort af Fakultetet SN kan ikke afgøre sager om optag Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at benytte særlig IT-pen til oversættelse af engelske ord til dansk til skriftlig eksamen grundet ordblindhed (Disp. 11). Ikke imødekommet ikke en del af den særlige IT-pakke til studerende med ordblindhed Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at starte på kandidatdelen uden at have færdiggjort bachelordelen (Disp. 12). Sendt videre til behandling af Fakultetet SN kan ikke afgøre sager om optag Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at 1. aflevere speciale før alle ECTS på kandidaten er gennemført og 2. studietidsforlængelse (Disp. 13). Imødekommet mangler 10 ECTS ud over specialet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at 1. forlængelse af studietiden, 2. overskridelse af studieaktivitetskravene, 3. tilknytning af Ole Mogensen som bivejleder til specialet (Disp. 14). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at tage erhvervsorienteret projektforløb på 1. semester af kandidaten (Disp. 15). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at 1. få udskudt afleveringsfrist på specialet pga. personlige forhold og 2. få tilknyttet Esben Budtz-Jørgensen som bivejleder (Disp. 16). 1) Imødekommet og 2) Ikke nødvendigt med dispensation Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at blive tilmeldt direkte til reeksamen i Introduktion i Epidemiologi (Disp. 17). Imødekommet pga. særlige omstændigheder Ansøgning fra 2 KA-studerende: Ansøger om dispensation til at få nedskrevet erhvervsorienteret projektforløb fra 20 1

9 Bilag til referat 142 til 15 ECTS(Disp. 18). Imødekommet projektperiode er endnu ikke begyndt Forhåndsgodkendelser: Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af fagene: Needs Assessment and Health Program Planning; Health evaluation1; Health Program Evaluation: Public relations Campaigns; Health and Social Impact Assessment: Participatory Approaches to Development; Strategic Management, I alt 30 ECTS. Deakin University=(uddannelsesinstitution). (FG. 1). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af fagene: Public Health Leadership and management; Management Competencies; Health program Evaluation; Health Policy; Creative Thinking and the Power of Ideas; Internet Marketing and Social Media; Health Promotion; Professional Communication, 83,25 point svarende til ca.50 ECTS. University of Melbourne=(uddannelsesinstitution). (FG. 2). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om supplerende forhåndsgodkendelse af fagene: Emergancy prepartion and response; Intro to Health Services, ca. 10 ECTS. San Diego State Univeristy=(uddannelsesinstitution). (FG. 3). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af faget: Styring i den offentlige sektor, med sundhedssektoren som eksempel, 10 ECTS. Statskundskab (KU)=(uddannelsesinstitution). (FG. 4). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af faget: Sundhedsret, 10 ECTS. Jura (KU)==(uddannelsesinstitution). (FG. 5). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af faget: Mad og samfund, 7,5 (men ønsker nedskrevet til 5) ECTS, KU (LIFE)=(uddannelsesinstitution) som del af BA-valgfag. (FG. 6). Imødekommet men kan ikke nedskrives, ansøger kan få dispensation til at overskride studieramme med 2,5 ECTS Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af faget: Summer School in Global Health Challenges, 4 ECTS. Copenhagen School of Global Health=(uddannelsesinstitution). (FG. 7). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af fagene: Reklamen og dens omverden, Mediastrategi og Mediaplanlægning, 7,5+7,5 ECTS. CBS=(uddannelsesinstitution). (FG. 8). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af fagene: Epidemiological Research Using Large databases, Advanced Clinical Trials, Genentic Epidemiology, Applied Longitudinal and clustered data analysis, I alt 30 ECTS. University of Ottawa, Canada=(uddannelsesinstitution). (FG. 9). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af fagene: Taleskrivning og retorisk rådgivning, Social Netværksanalyse, Naturvidenskabelig kommunikation og formidling, ,5 ECTS. KU (Medier, erkendelse og formidling+sociologi+naturvidenskabelig Didatik)=(uddannelsesinstitution). (FG. 10). Imødekommet men skal kun tage et af fagene Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af faget: Innovation, evidens og projektdesign, 7,5 ECTS. KU(Idræt)=(uddannelsesinstitution). (FG. 11). Ikke imødekommet, da kurset er basalt til at kunne udgøre et valgfag på KA-niveau Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af faget: Summerschool om patientsikkerhed, 5 ECTS. Ålborg Universitet =(uddannelsesinstitution). (FG. 12). Ikke imødekommet, da kurset er basalt til at kunne udgøre et valgfag på KA-niveau Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af fagene: Worksite Health Promotion, Health Policy, Risk Communication, Project Management, 7,5+7,5+7,5+7,5 ECTS. SDU=(uddannelsesinstitution). (FG. 13). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om supplerende forhåndsgodkendelse af fagene: Public Health Capstone; Global Obesity and Health Prevention; Public Health Advocacy; Public Health Advocacy Strategies; Risk and Health: Communication and Policy; New Debates in Social Theory; Integration for Health Informatics, xx ECTS. X=(uddannelsesinstitution). (FG. 14). Imødekommet Meritstuderende: 2

10 Bilag til referat 142 Ansøgning fra studerende fra Idræt(KU): Ansøger om at følge fagene: Forebyggelse og Sundhedsfremme; Psykologi, Pædagogik og Kommunikation, 15 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 1). Ansøgning fra studerende fra Biologi(KU): Ansøger om at følge faget: Introduktion til Statistik, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 2). Ansøgning fra studerende fra Jounalistik(SDU): Ansøger om at følge fagene: Forebyggelse som etisk og politisk praksis; Advanced Health Economics, 15 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 3). Ansøgning fra studerende fra Idræt(KU): Ansøger om at følge fagene: Forebyggelse og Sundhedsfremme; Socialepidemiologi og Folkesygdomme; Psykologi, Pædagogik og Kommunikation, I alt 7,5+5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 4). Ansøgning fra studerende fra Idræt(KU): Ansøger om at følge faget: Forebyggelse og Sundhedsfremme og Psykologi, Pædagogik og Sundhedskommunikation, i Alt 15 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 5). Ansøgning fra studerende fra Kandidatuddannelse i fysioterapi, SDU: Ansøger om at følge faget: Public Health Science Communication, 5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 6). Ansøgning fra studerende fra Åben Uddannelse: Ansøger om at følge fagene: Socialepidemiologi og folkesygdomme, Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation, Sociologi, Forebyggelse og Sundhedsfremme, Social medicin og rehabilitering (ønsker kun at følge et ud af de fem fag, der er opstillet i prioriteret rækkefølge), (5+7,5+5+7,5+7,5) ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 7). Ansøgning fra studerende fra IT og Sundhed: Ansøger om at følge fagene: Social Medicin og Rehabilitering; Psykologi, Pædagogik og Kommunikation, 7,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 8). Ansøgning fra studerende fra Kandidatuddannelsen i Fysioterapi (SDU): Ansøger om at følge faget: Public Health Science Communication, 5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 9). Ansøgning fra studerende fra Kandidatuddannelsen i Fysioterapi (SDU): Ansøger om at følge fagene: Kvalitative analysestrategier og videnskabsteori; Forebyggelse som etisk og politisk praksis, i alt 15 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 10). Ansøgning fra studerende fra Kandidatuddannelsen i Fysioterapi (SDU): Ansøger om at følge fagene: Epidemiologi, Statistik, Public Health Science Communication, ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 11). Ansøgning fra studerende fra Idræt og sundhed (SDU): Ansøger om at følge faget: Socialepidemiologi og folkesygdomme, 5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 12). Ansøgning fra studerende fra Sociologi (KU): Ansøger om at følge fagene: Forebyggelse som etisk og politisk praksis; Fedme i folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv, 5+10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 13). Ansøgning fra studerende fra Europæisk Etnologi: Ansøger om at følge fagene: Humanbiologi og sygdomslære; Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation; Miljøfaktorer, arbejdsmiljø og helbred, International sundhed, 20+7,5+7,5+10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 14). Ansøgning fra studerende fra Center for Journalistik, SDU: Ansøger om at følge faget: Advanced Health Economics, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 15). Ansøgning fra studerende fra FSV (SDU): Ansøger om at følge faget: Public health science communication, 5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 16). Ansøgning fra studerende fra Sundhedsfaglig kandidat(sdu): Ansøger om at følge faget: Fedme i et Folkesundhedsvidenskabeligt Perspektiv, Evaluering: Introduktion til metoder og teori, ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 17). Ansøgning fra studerende fra Idræt: Ansøger om at følge fagene: Sundhedspolitiske analyser, Forebyggelse som etisk og politisk praksis, 2,5+5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 18). 3

11 Bilag til referat 142 Ansøgning fra studerende fra KU(Antropologi): Ansøger om at følge fagene: Sundhedsvæsenets struktur og funktion; Forebyggelse og Sundhedsfremme; Psykologi, pædagogik og kommunikation; Social Medicin og Rehabilitering, I alt 30 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 19). Ansøgning fra studerende fra Master of Science in Public Health (SDU): Ansøger om at følge fagene: Evidence Based Medicine; Advanced Health Economics; Themes in Demography, I alt 30 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 20). Ansøgning fra studerende fra Kandidat i Fysioterapi(SDU): Ansøger om at følge faget: Statistik, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 21). Ansøgning fra studerende fra Åben Uddannelse: Ansøger om at følge faget: Statistik (kandidat), 10 ECTS. (Merit 22). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Socialmedicin og rehabilitering, Psykologi, pædagogik og kommunikation, I alt 15 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 23). Ansøgning fra studerende fra Åben Uddannelse: Ansøger om at følge faget: Socialepidemiologi og folkesygdomme, 5 ECTS. (Merit 24). Ansøgning fra studerende fra Fødevarevidenskab(KU): Ansøger om at følge fagene: Sociologi, Forebyggelse og sundhedsfremme, i alt 12,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 25). Ansøgning fra studerende fra Biologi (KU): Ansøger om at følge faget: Introduktion til statistik, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 26). Ansøgning fra studerende fra Sociologi (KU): Ansøger om at følge fagene: Sundhedsvæsenets struktur og funktion, Socialepidemiologi og folkesygdomme, Forebyggelse og sundhedsfremme, 7,5+5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 27). Ansøgning fra studerende fra Psykologi (SDU): Ansøger om at følge faget: Forebyggelse og sundhedsfremme, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 28). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Psykologi, pædagogik og kommunikation, Økonomiske principper og sundhedsøkonomi 7,5+10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 29). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Økonomiske principper og sundhedsøkonomi, Sundhedspolitiske analyser, Psykologi, pædagogik og kommunikation, 10+2,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 39). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Psykologi, pædagogik og kommunikation, Socialmedicin og rehabilitering, 7,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 31). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Psykologi, pædagogik og kommunikation, Økonomiske principper og sundhedsøkonomi, 7,5+10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 32). Ansøgning fra studerende fra RUC: Ansøger om at følge faget: Introduktion til Statistik, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 33). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Psykologi, pædagogik og kommunikation, Økonomiske principper og sundhedsøkonomi, 7,5+10 ECTS.. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 34). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Psykologi, pædagogik og kommunikation, Socialmedicin og rehabilitering, 7,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 35). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge faget: Socialmedicin og rehabilitering, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 36). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Økonomiske Principper og sundhedsøkonomi, Socialmedicin og rehabilitering, Psykologi, pædagogik og kommunikation, 10+7,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 37). 4

12 Bilag til referat 142 Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge faget: Socialmedicin og rehabilitering, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 38). Ansøgning fra studerende fra Åben Uddannelse: Ansøger om at følge fagene: Sundhedsvæsenets struktur og funktion, Sundhedspolitiske analyser, Økonomiske principper og sundhedsøkonomi, Spørgeskemakonstruktion, 7,5+2, ECTS. (Merit 39). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge faget: Økonomiske principper og sundhedsøkonomi, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 40). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge faget: Psykologi, pædagogik og kommunikation, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 41). Ansøgning fra studerende fra Idræt: Ansøger om at følge faget: Psykologi, pædagogik og kommunikation, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 42). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Socialmedicin og rehabilitering, Psykologi, pædagogik og kommunikation, 7,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 43). Ansøgning fra studerende fra Fødevarevidenskab (KU): Ansøger om at følge faget: Socialepidemiologi og folkesygdomme, 5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 44). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge faget: Psykologi, pædagogik og kommunikation, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 45). Ansøgning fra studerende fra Antropologi (AU): Ansøger om at følge faget: Sundhedsvæsenets struktur og funktion, Socialepidemiologi og folkesygdomme, Sundhedspolitiske analyser, International Sundhed, Medicinsk Sociologi, Organisationsanalyse, 7,5+2, ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 46). Ansøgning fra studerende fra Fødevarevidenskab(KU): Ansøger om at følge faget: Forebyggelse og sundhedsfremme, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 47). Ansøgning fra studerende fra Sundhedsfaglig kandidat(sdu): Ansøger om at følge faget: Evaluering: Introduktion til metode og teori, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 48). Ansøgning fra studerende fra FSV(SDU): Ansøger om at følge faget: Themes in demography, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 49). Ansøgning fra studerende fra Pædagogik(KU): Ansøger om at følge fagene: Sociologi, Socialepidemiologi og folkesygdomme, Psykologi, pædagogik og kommunikation, Socialmedicin og rehabilitering, Introduktion til Epidemiologi, International Sundhed, Medicinsk Sociologi, 5+5+7,5+7,5+7, ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 50). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Psykologi, pædagogik og kommunikation, Socialmedicin og rehabilitering, 7,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 51). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Demografi, Sociologi, Kvalitative metoder, 5+5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 52). Ansøgning fra studerende fra Sundhedsfaglig kandidatuddannelse(ku): Ansøger om at følge faget: fedme i folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 53). Ansøgning fra studerende fra Sundhedsfaglig kandidatuddannelse: Ansøger om at følge fagene: Fedme i et folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv eller Evaluering: introduktion til metode og teori, ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 54). Ansøgning fra studerende fra Åben uddannelse: Ansøger om at følge faget: Introduktion til statistik, 10 ECTS. (Merit 55). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge faget: Økonomiske Principper og Sundhedsøkonomi, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 56). 5

13 Bilag til referat 142 Ansøgning fra studerende fra Idræt og sundhed: Ansøger om at følge faget: Advanced Health Economics, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 57). Meritgodkendelser: Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om endelig merit af faget: Managing Development Intervention og New Trends and New Actors in Global Development Assistance, 7,5+7,5 ECTS. CBS og RUC=(uddannelsesinstitution) (Meritgodk. 1). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om endelig merit af faget: Epidemiology and control of communicable diseases og Nutrition in emergencies, I alt 10 ECTS. London School of Hygiene=(uddannelsesinstitution) (Meritgodk. 2). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om endelig merit af fagene: Extended Epidemiology, Demographic Methods 1, Statistics for Epidemiology and Population Health, Epidemiology in Context, Clinical Trials, Data Management using Epi-Data and STATA, Communication Skills in Epidemiology, Study Design: Writing a Study proposal, Statistical Methods in Epidemiology, Epidemiology and Control of Communicable Diseases, Epidemiology of Noncommunicable Diseases, Advanced Statistical Methods in Epidemiology, project om overlevelse efter brystcancer, I alt 60 ECTS. London School of Hygiene and Tropical Medicine=(uddannelsesinstitution) (Meritgodk. 3). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om endelig merit af faget: Human ressource Management, 7,5 ECTS. CBS=(uddannelsesinstitution) (Meritgodk. 4). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om endelig merit af faget: Feltmetodekursus i Vellore, Indien, 10 ECTS. Antropologi (KU)=(uddannelsesinstitution) (Meritgodk. 5). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om merit af faget: Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter, 22,5 ECTS, Odontologi(KU) svarende til Humanbiologi og sygdomslære, 20 ECTS (Meritgodk. 6). Ikke imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om endelig merit af fagene: Risk Analysis: Application to Risk-based Decision; Epidemiology and Control of Infectious Diseases; Health Leadership and Effecting Change; International Comparative Health Systems; Advanced Epidemiologic Methods, I alt 30 ECTS. School of Public Health, University of Minnesota, USA =(uddannelsesinstitution) (Meritgodk. 7). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om merit af fagene: 1) Basal humanbiologi og kursus i basal humanbiologi, 22 ECTS + Medicinsk celle- og vævsbiologi, 20 ECTS + Kursus i tidlig patientkontakt, 3 ECTS, og Tidlig patientkontakt, 2 ECTS Medicin (KU) svarende til Humanbiologi og sygdomslære, 20 ECTS og 2) Medicinsk psykologi og sundhedspsykologi 5 ECTS svarende til Psykologi, pædagogik og kommunikation, 7,5 ECTS (Meritgodk. 8). 1) Ikke imødekommet 2) Delvist imødekommet ansøger kan lave aftale med kursusleder om ikke at skulle eksamineres i psykologi-delen, men kun i pædagogik og kommunikation. Individuelt studieforløb: Ingen ansøgninger. Godkendte projektophold: Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af erhvervsorienterede projektforløb ved Minnesota Department of Health, 10 ECTS. Projekteksaminator er: Jeff Lazarus. (EP 1). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af erhvervsorienterede projektforløb ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 15 ECTS. Projekteksaminator er: Hans Okkels Birk. (EP 2). Imødekommet 6

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af Studienævnet for folkesundhedsvidenskab M Ø D E R E F E R A T T I L M Ø D E 1 4

Læs mere

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af Studienævnet for folkesundhedsvidenskab M Ø D E R E F E R A T T I L M Ø D E 1 4

Læs mere

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab. Lokale , Biostatistisk afdeling, CSS

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab. Lokale , Biostatistisk afdeling, CSS D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af Studienævnet for folkesundhedsvidenskab M Ø D E R E F E R A T A F M Ø D E 1 4 7

Læs mere

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab , afdeling for sundhedstjenesteforskning, CSS

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab , afdeling for sundhedstjenesteforskning, CSS D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af Studienævnet for folkesundhedsvidenskab M Ø D E R E F E R A T 26. OKTOBER 2012

Læs mere

Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab

Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab M Ø D E R E F E R A T 11. MARTS 2014 Forum Studienævnet

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Dette vil sige, at du ikke behøver vedlægge kursusbeskrivelse, når du søger om godkendelse. Listen kan

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Kapitel 1 Formål og kompetenceprofil

Kapitel 1 Formål og kompetenceprofil 2009-studieordning for bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, Uddannelsesråd for folkesundhedsvidenskaberne Denne studieordning

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab

Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab M Ø D E R E F E R A T A F M Ø D E 1 7 0 12. FEBRUAR 2015

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 03. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB PÅ AARHUS UNIVERSITET

VELKOMMEN TIL FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB PÅ AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN TIL FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB PÅ ET ET HE STUDIER 2016 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB ET HE STUDIER DAGSORDEN Strukturen på uddannelsen Studienævnet Jeres studieprogram (kassogram) Blackboard, mail Det

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management 1.1 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Direkte adgangsgivende for Spor 1: SEM-Ø: Humanistiske Bacheloruddannelser Arbejdslivsstudier

Læs mere

Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i Folkesundhedsvidenskab den 23. oktober 2012

Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i Folkesundhedsvidenskab den 23. oktober 2012 Censorformandskabet for de Folkesundhedsvidenskabelige Uddannelser i Danmark Sundhedsvidenskabeligt Fakultetssekretariat Niels Bohrs Vej 9-10 6700 Esbjerg Tlf. 6550 1000 Fax 6550 4283 www.sdu.dk/health/censorfsv

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 15. maj 2008

Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 15. maj 2008 Studienævn for Journalistik 9. juni 2008 J.nr. 033/578 -/nie Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 15. maj 2008 I mødet deltog: Peter Bro, Signe Damgaard, Troels Mylenberg, Kristian

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 12. september 2014 11. november 2014 pkt. 10 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 Tilstedeværende: Lone Grønbæk Kronbak, Christian Kronborg, Bjarne Toft,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Anders Daniel Møller, Charlotte Langer Søndergaard,

Læs mere

Referat af Studienævnsmøde Onsdag 17. september 2014 kl. 10.00

Referat af Studienævnsmøde Onsdag 17. september 2014 kl. 10.00 Referat af Studienævnsmøde Onsdag 17. september 2014 kl. 10.00 Deltagere: Peder Madsen Rene Nejst Mouritzen Nicole Scott Brown Pia Stampe Kenneth Schultz Hanne Larsen Afbud: Steen Scheuer Jette Risom Niels

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB FSV

AARHUS UNIVERSITET FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB FSV FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB FSV Bacheloruddannelsen Start 2010 Optag: max 50 (2 hold á 25); 40-42 færdige bachelorer juni 2013 Kandidatuddannelsen Start 2013 Optag: 37 (her af 34 egne bachelorer) Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 18. april 2016 fra kl. 10:00-12:30. Sted:

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 18. april 2016 fra kl. 10:00-12:30. Sted: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 18. APRIL 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde afholdt:

Læs mere

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen Møde den: Onsdag d. 21. november 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen,, Morten Toft, Aleksander Kokholm

Læs mere

Referat af Studienævnsmøde Onsdag 11. juni 2014 kl. 09.00

Referat af Studienævnsmøde Onsdag 11. juni 2014 kl. 09.00 Referat af Studienævnsmøde Onsdag 11. juni 2014 kl. 09.00 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Deltagere: Peder Madsen Jonas Vestergaard Rene Nejst Mouritzen Zenia Laila Skytte Søgaard Nicolai Krogh

Læs mere

Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab

Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab M Ø D E R E F E R A T A F M Ø D E 1 5 5 4. OKTOBER 2013

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 36. møde d. 14. oktober 2011. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 36. møde d. 14. oktober 2011. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET DIKUs Undervisningsudvalg SAGSNOTAT 14. OKTOBER 2011 Vedr.: 36. møde d. 14. oktober 2011 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard Til Stede:

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Dette vil sige, at du ikke behøver vedlægge kursusbeskrivelse, når du søger om godkendelse. Listen kan

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET GODKENDT REFERAT

AARHUS UNIVERSITET GODKENDT REFERAT Møde den: 5. maj 2014, kl. 14 16 Aarhus, Tåsingegade 3, lokale 1443-313 videolink til Emdrup lokale A112 Uddannelsesfagudvalgsmøde for Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi GODKENDT REFERAT Til stede:

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Indledning Uddannelsen i It og Sundhed optog de første studerende i 2008 og i 2014 blev de første kandidater færdige. I

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 24. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Christina Maj Hegelund,

Læs mere

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET,

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for Medicin MØDEREFERAT 11. MAJ 2012 Forum Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES SCHOOL OF Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 11 Sted: Bygn. 1483, lokale 516 Fagstudienævnet

Læs mere

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl Møde den: Mandag d. 11-11-2013 i studienævnet for idræt kl. 14.00-16.00 REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen, Kristian Olesen. Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi International virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi International Virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics

Læs mere

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Innovation & Management skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. november 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Mikkel Askløf, Christina

Læs mere

Medlemmerne af MPH-studienævnet. MPH- studienævnet MPH-SEKRETARIATET, INSTITUT FOR. Forum. Møde afholdt: 7. december 2015 kl

Medlemmerne af MPH-studienævnet. MPH- studienævnet MPH-SEKRETARIATET, INSTITUT FOR. Forum. Møde afholdt: 7. december 2015 kl D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af MPH-studienævnet MØDEREFERAT 15. DECEMBER 2015 Forum MPH- studienævnet MPH-SEKRETARIATET,

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Aftagerpanelet for Medicin

Aftagerpanelet for Medicin D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet for Medicin M Ø D E R E F E R A T 4. FEBRUAR 2015 Forum Møde mellem Aftagerpanelet

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 11. januar 2017 kl Sted Panum Karina Rømer. Referent

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 11. januar 2017 kl Sted Panum Karina Rømer. Referent K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 11. JANUAR 2017 Forum Odontologisk Studienævn DEPARTMENT

Læs mere

CSS, Bygning 26, 3. sal (Frokoststuen)

CSS, Bygning 26, 3. sal (Frokoststuen) Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Referat af studienævnsmødet 20-02-2015 M Ø D E R E F E R A T 23. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnsmøde STUDIEADMINISTRATIONEN Møde

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Kursus i excitable celler (2,5 ECTS) ECTS)

Kursus i excitable celler (2,5 ECTS) ECTS) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Overgangsordning fra 2006-bachelorstudieordningen i medicin til 2012- bachelorstudieordningen

Læs mere

Referat. Punkter til drøftelser: 1. Godkendelse af referat. Godkendt

Referat. Punkter til drøftelser: 1. Godkendelse af referat. Godkendt Det Tekniske Fakultet, Fakultetsadministrationen Referat Emne: Møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet Dato og tidspunkt: Torsdag den 23. februar 2017 kl. 10:00-14:00 Sted: Mødelokale

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi Torsdag den 27. april 2017 kl på campus Kolding

Studienævn for Erhvervsøkonomi Torsdag den 27. april 2017 kl på campus Kolding Dagsorden for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Torsdag den 27. april 2017 kl. 10.00-15.30 på campus Kolding 1) 10.00 10.10 Godkendelse af referat fra møde den 31. marts 2017 2) 10.10 10.40 Opfølgning

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE

KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE KANDIDATDAG 24. NOVEMBER 2016 præsen TATION PROGRAM FOR I DAG: 1) Introduktion ved studievejledningen 2) Lektor Hanne Kronborg om Cand.Cur. 3) Studievejledningen om optagelse

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 22. marts 2012 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 Tilstedeværende: Per Andersen, Ole Friis, Christian Kronborg, Bjarne Toft, Clement Lyngborg Tofterup, Morten

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69 Dato: 10. december 2014 REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl. 10.15 i lokale U69 I mødet deltog: formand professor Poul Nielsen (FKF), lektor Thomas J. D. Jørgensen

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Tilstedeværende: Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bugge T. Daniel, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Michael Buch Christensen, Josephine

Læs mere

CSS, 26.2.20 (lille seminarrum, 2. sal)

CSS, 26.2.20 (lille seminarrum, 2. sal) Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 26. MARTS 2015 STUDIEADMINISTRATIONEN Forum Studienævnsmøde ØSTER FARIMAGSGADE 5, BYGN. 26 LOK. 26.0.03

Læs mere

Studienævnsmøde Fredag den 30. april 2013 kl i lokale D1.18.

Studienævnsmøde Fredag den 30. april 2013 kl i lokale D1.18. Studienævnsmøde Fredag den 30. april 2013 kl. 10.30 i lokale D1.18. Deltagere: Peder Madsen Anders Bordum Ulrik Wagner Jesper Køks Andersen Daniel Trudsholm Sentow Anita Justesen Jensen Jette Risom Nina

Læs mere

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Møde den: 28. maj 2015, kl. 12.00-14.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Referat Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær Deltagere studerende:

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud)

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud) Møde den: 1. maj, 2013, kl. 14.30-16.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

De to studieordninger indeholder hver især følgende kurser: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

De to studieordninger indeholder hver især følgende kurser: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET O V E R G A N G S O R D N I N G M E L L E M 2 0 1 3 S T U D I E O R D N I N G E N O G 2 015 S

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Høringssvar vedr. ny bachelorstudieordning i medicin

Høringssvar vedr. ny bachelorstudieordning i medicin Høringssvar vedr. ny bachelorstudieordning i medicin Indhold Censorformandskabet for lægeuddannelsen i Danmark... 2 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet SDU... 3 Sundhedsstyrelsen Evidens, Uddannelse og

Læs mere

Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager under punkt 1-4.

Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager under punkt 1-4. Dagsorden for møde i undervisningsudvalg, Institut for Geoscience. 3. september 2014 kl. 15.15 17.15 Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal Møde den: 9. december 2015, kl. 11.30 13.30 Bygning 1611, lokale 121B Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg,

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi Styring og ledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

Studienævn for Farmaci

Studienævn for Farmaci DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET OG DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studienævn for Farmaci Den 13. april 2015 SN/JK Deltagere: Medlemmer af studienævn: Kim Brøsen, Catalin Maria Frydendal, Stina Schultz

Læs mere

Dagsordenen godkendt.

Dagsordenen godkendt. Møde den: 11. september, 2013, kl. 15.00-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET KANDIDAT ORIENTERING Studievejleder Mette W. Frederiksen 1 PROGRAM 17.15-18.00-3. års studerende Bachelorprojekt Kandidatopbygning Kandidatprogram Speciale Kandidatoptag SU Dimensionering Fremdriftsreform

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 09. oktober 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen (medlem), Brian Møller Andersen

Læs mere

Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi. VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus

Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi. VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus Lene Gertsen Grønkjær Lektor, Studievejleder Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik 6/28/2011 Indhold: Merit

Læs mere

Referat af studienævnsmøde torsdag den 2. december 2010 kl. 10 i seminarrum 1. sal, i bygning 26, CSS.

Referat af studienævnsmøde torsdag den 2. december 2010 kl. 10 i seminarrum 1. sal, i bygning 26, CSS. 1 Hanne Bengtsson Studienævnssekretær Økonomisk studienævn Øster Farimagsgade 5, bygn. 25, 1353 K Tlf. + 35 32 30 50 Hanne.Bengtsson@econ.ku.dk 2. december 2010 Møde nr. 105 02.12.10 Referat af studienævnsmøde

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig

Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig Referat fra studienævnsmødet den 27. maj 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig Afbud: John Kuada, Rasmus Lindgaard Christensen, Christine

Læs mere

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Sociologisk Institut udbyder en suppleringsuddannelse af 1 års varighed (60 ects) for studerende, som ikke læser sociologi. Ønskes et forløb på 1½ år (90 ects),

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Onsdag, den 14. maj 2014 kl. 9.00 12.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale C1-2.1.024

Læs mere

Studienævnet for Medicin. Studienævnet for Medicin. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 1. december, Sted: Malene K. K.

Studienævnet for Medicin. Studienævnet for Medicin. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 1. december, Sted: Malene K. K. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Medicin M Ø D E R E F E R A T 16. DECEMBER 2015 Forum Studienævnet for Medicin

Læs mere

Psykrådsmøde 8.april 2010

Psykrådsmøde 8.april 2010 Psykrådsmøde 8.april 2010 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Nyt fra SAMF-rådet/studenterrådet, herunder fagrådsfestival, politikkonference & generalforsamling 24.-25. april (O) 3. Nyt fra Evalueringsudvalget?

Læs mere

Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv.

Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv. Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv. 22. marts 2017 Ved beskikkelse som censor i Statskundskab vil man kunne blive anmodet om at censurere ved en række uddannelser, der

Læs mere

Harald S. Hansen, Janine M. Traulsen, Lene Jørgensen, Harrie Boonen, Eva Bøge, Anne-Marie Heegaard

Harald S. Hansen, Janine M. Traulsen, Lene Jørgensen, Harrie Boonen, Eva Bøge, Anne-Marie Heegaard DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Harald S. Hansen, Janine M. Traulsen, Lene Jørgensen, Harrie Boonen, Eva Bøge, Anne-Marie Heegaard MØDEREFERAT 17. JUNI 2015 Forum Studienævnet

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS Studieordning for Master of Pharmaceutical Affairs Studieordningen er fastsat i

Læs mere

Møde i Censorformandskabet. Møde afholdt: Onsdag den 6. november 2012 kl

Møde i Censorformandskabet. Møde afholdt: Onsdag den 6. november 2012 kl D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET MØDEREFERAT 16. DECEMBER 2013 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSERVICE Møde afholdt:

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi 01.10.13

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi 01.10.13 SYDDANSK UNIVERSITET almo Studienævn for Audiologi og Logopædi 01.10.13 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi mandag den 30. september 2013 Til stede: Rineke Brouwer, Ågot Møller Grøntved,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Design og Kommunikation skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere