Studienævnet for folkesundhedsvidenskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studienævnet for folkesundhedsvidenskab"

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af Studienævnet for folkesundhedsvidenskab M Ø D E R E F E R A T T I L M Ø D E G O D K E N DT 4. JULI 2012 Forum Studienævnet for folkesundhedsvidenskab Mødedato: 22. juni 2012, kl Sted: Lokale Biostatistisk afdeling, CSS DIR Til stede: Signild Vallgårda (SV) - studieleder, Ida Hageman (IH) lærerrepræsentant (fra pkt. 4), Camilla Lindgreen (CL) studenterrepræsentant, Nicoline Lokdam (NL) studentersuppleant, Inge Kryger Pedersen (IKP) vicestudieleder, Jørgen Holm Petersen (JHP) lærerrepræsentant, Naja Hulvej Rod (NHR) lærerrepræsentant, Rikke Skaarup (RS) studenterrepræsentant Mette Skar (MS) studenterrepræsentant, Nina Svenstrup (NS) studentersuppleant og Sigrid Veber (SVE) studenterrepræsentant. REF: JWI SAG: / Observatører: Jessica Bengtsson (JB) studievejleder, Nanna S. Christiansen (NSC) studievejleder, Martin Stampe Noer (MASN) Fakultetssekretariatet (deltog til og med pkt. 4 og pkt. 10) og Jørgen Willadsen (JW) uddannelseskoordinator. Katja og Majbritt. Afbud: Torbjørn Aggernæs (TA) studentersuppleant, Julie G. F. Kristensen (JGFK) studenterrepræsentant/næstformand, Regitze Pals (RP) studentersuppleant og Veronica Pisinger (VP) studentersuppleant. Ref: JW Forud for mødet takkede SV JW for hans store og meget kompetente indsat for studienævnet igennem snart fem år. Fra 1. august skifter JW til en ny sektion på fakultetet, og der skal findes en ny studienævnssekretær.

2 1. Godkendelse af dagsorden Rækkefølgen blev ændret, således at pkt. 10 kom efter pkt. 4, da MASN skulle gå kl Derudover nyt pkt. 14 Godkendelse af budget for introforløb. Herefter blev dagsorden godkendt. 2. Endelig godkendelse af referat og opfølgning Endelig godkendelse af referat fra mødet d. 9. maj, som har været udsendt til godkendelse. Referatet blev godkendt. 3. Meddelelser a) Forskningsår Dekanatet har takket for SN s indstilling, og at det nu vil iværksætte en kortlægning af potentialet for at etablere forskningsår på det nye SUND s uddannelser. Det indbefatter en analyse af de faglige og økonomiske aspekter ved en evt. udbredelse af forskningsårsmodellen. Derfor vil SN s indstilling først blive behandlet efter sommerferien. b) Dialogmøde mellem rektor og studienævn de ordinære studienævnsmedlemmer er inviteret til dialogmøde i begyndelsen af september. I invitationen lyder det, at vi blandt andet vil debattere, hvordan vi får forskningen endnu bedre ind i uddannelserne, hvordan vi får mere fleksibilitet og sammenhæng i uddannelsessystemet, og hvordan alle spillerne i uddannelsesledelsen sammen kan arbejde for bedre uddannelser. Hvem deltager? SV opfordrede til, at nogen fra SN deltager. c) Skemalægning SV oplyste, at CSS er i gang med en stor undersøgelse og øvelse for at forbedre udnyttelse af lokalerne på CSS. Susanne Hannecke-Jensen og SV deltager fra FSV. Det kan komme til at betyde en mindre fleksibel skemaplacering, men mere faste skemaer, der gerne skulle reducere skemaomlægninger, der involverer sekretærer og kursusledere. Undervisningen skal spredes ud over tidsrummet fra 8-18 med hensyntagen til undervisere, der fx skal hente børn. 4. Forslag til indførelse af kapacitetstal på kandidatuddannelsen For at antallet af studerende, især på første semester på kandidatuddannelsen, ikke skal blive for stort, og dermed give anledning til pædagogisk uforsvarligt store hold, bør der være en grænse for, hvor mange studerende, vi optager. Grunden til at forslaget kommer nu er, at fra næste år vil bachelorer fra Aarhus Universitets bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab kunne søge ind på kandidatuddannelsen i København på samme måde som studerende fra SDU. De har uden videre adgang. Hvis det skulle vise sig, at mange af dem ønsker at læse i København, får vi et problem.

3 Indførelse af kapacitetstal eller en skærpelse af adgangskrav skal varsles mindst et år før, de kan træde i kraft. Se bilag. SV åbnede diskussionen med at præcisere, at SN ikke selv kan beslutte sig til et kapacitetstal, men kan indstille det til Fakultetet som et ønske. Forretningsudvalget foreslår, at der kommer et loft for at undgå for store hold på 1. semester af kandidatuddannelsen, da der i dag ikke er en øvre grænse for optaget. Det er usikkert, om der vil komme flere ansøgere, men næsten alle, der søgte ind på bacheloruddannelsen i Aarhus (AU) havde KU som 1.prioritet. Det første hold bachelorer fra AU vil være færdige sommeren MASN oplyste, at medicin har samme overvejelser. Han oplyste endvidere, at FSV-bachelorerne fra KU har retskrav på at blive optaget på kandidatuddannelsen umiddelbart i forlængelse af deres bachelor. Hvis en studerende holder pause efter sin bachelor, vil man komme i samme pulje som FSV-bachelorerne fra SDU og AU, når man søger ind på kandidatuddannelsen. Flere medlemmer af SN fandt, at der ikke skal være en øvre grænse jo flere, jo bedre, når ansøgerne er kvalificerede. Et større antal studerende kunne også medføre et større udbud af valgfag på både dansk og engelsk og kunne på den måde være med til at gøre uddannelsen endnu mere attraktiv. Følgende spørgsmål blev rejst: - Ud fra hvilke kriterier skal man vurdere/prioritere ansøgere med en anden baggrund end FSV. Hvad vil være en fornuftig kapacitet på 1. semester af KA? - Kan vi skaffe undervisere til et ekstra hold på hvert af de fire metodefag? - Professionsbachelorer vil have adgang fra efteråret 2014 kan uddannelsen beholde sine fagspecifikke adgangskrav? MASN oplyste, at uddannelsen fortsat kan indskrive fagspecifikke adgangskrav ind i studieordningen. SV foreslog, at emnet behandles igen på et senere møde. Når uddannelsen ved, hvor mange der søger ind i efteråret 2013, kan SN tage stilling til, om der skal indføres kapacitetstal. SV foreslog, at der indsættes et ekstra hold på metodefagene i efteråret 2013 i tilfælde af stor søgning. 5. Gruppeprøver/gruppeeksamen Ændringen af eksamensbekendtgørelsen betyder, at der igen er mulighed for at lave gruppeprøver. Dette er en første diskussion af, hvordan SN finder frem til egnede gruppeprøver. Det op til det enkelte studie at vedtage regler for, hvor mange gruppeeksamener en studerende kan have, og hvor mange studerende

4 der kan gå til eksamen samtidig. Efter en kort diskussion blev det besluttet, at SV laver et oplæg til gruppeeksamen for specialer, 1.årsprojekt og bachelorprojekt. Derudover vil SV og JW skrive ud til samtlige kursusledere for at høre, hvem der er interesseret i, at deres kursus har gruppeeksamen. IKP understregede, at eksamensformen skal afspejle fagets målsætning. Mht. valgfag går alle tilmeldte studerende til den eksamensform, som valgfaget er annonceret med. 6. Forslag om ændring af antal afleverede eksemplarer af bachelorprojektet Studieservicecentret får flere kopier af opgaverne, end der har brug for. Det er spild af de studerendes penge og af papir. Se bilag. Forslaget blev godkendt. De studerende nævnte, at bachelorformalia for projektet er forvirrende og de opfordrede til, at formalia sammenskrives og gøres enklere. Det gælder både for 1.årsprojektet og bachelorprojektet. SV gjorde klart, at der kun skal være et sæt retningslinjer pr. uddannelsesdel samt det fælles for Erhvervsorienteret projektforløb. Der skal ikke sendes noget ud pr. mail, som ikke findes i retningslinjerne. Bachelorudvalget vil gennemgå bachelorformalia for de to projekter, således at de er klar til efteråret. 7. Forslag til ændring af praksis ved skriftlige gruppeopgaver Forslag til SN om ændring af praksis for, hvordan studerende angiver, hvem der har skrevet hvad i gruppeopgaver. Hidtil har det skulle skrives på et separat ark, men det giver problemer, når der afleveres elektronisk i Absalon. Forslag til ny praksis: Fordelingen skrives ind i indholdsfortegnelsen af opgaven og ikke på et separat ark. Hvad er SNs holdning? Efter en kort diskussion blev det besluttet, at fordelingen skrives på en side, der indgår i opgaven, men ikke tæller med i anslag, således at opgave og ansvarsfordeling er en samlet fil, der nemt kan afleveres i Absalon. 8. Oprettelse af ekstra hold på fire bachelorfag i 2013 På baggrund af den store søgning af meritstuderende har FU lavet vedhæftede bilag. Fx har 22 meritstuderende søgt optagelse på Psykologi, pædagogik og kommunikation, 12 på Forebyggelse og sundhedsfremme og også 12 på Socialepidemiologi og folkesygdomme. Uddannelsen i IT og sundhed har 30 ECTS valgfag på deres 5. semester og mange har søgt fag på FSV. Derudover er der en del ansøgninger fra Idræt og Antropologi. Se bilag.

5 De fleste kursusledere har sagt ja til flere studerende på kurserne under forudsætning af, at holdlokalerne bliver store nok. Det arbejdes der på. Et enkelt førsteårsfag sætter dog som betingelse, at der kun kan komme flere studerende på holdet, såfremt der kan oprettes et ekstra hold. Studentergruppe fandt, det er en god idé fremover at få oprettet ekstra hold på de søgte kurser. IKP spurgte, om der skal oprettes særlige merithold. Studentergruppen var enig om, at holdene skal være blandede. Det blev besluttet at bede Fakultetet om lov til oprettelse af et ekstra hold i Socialepidemiologi og folkesygdomme allerede i efteråret 2012, såfremt der kan findes en underviser. Derudover blev det besluttet at budgettere med tre hold på de mest søgte bachelorfag i kursusbudget for Valgfag i foråret 2013 Godkendelse af valgfagsudbud i foråret Bilag eftersendes eller omdeles på mødet. Det reviderede forslag blev godkendt af SN. Foråret udbud bliver: - Psycho-physiological responses, disease and social stressors, 10 ECTS, course responsible Åse Marie Hansen - Health insurance, 10 ECTS, course responsible Christoph Schottmüller - Migration and health, 10 ECTS, Course Responsible: Tania Dræbel and Marie Nørredam - Global Health Technologies, 5 ECTS, Course responsible Annegrete Juul Nielsen and Henriette Langstrup - Genetic Epidemiology, 5 ECTS, course responsible Sofia I. Iqbal Kring - Livsforløbets betydning for helbred og aldring. Epidemiologi og teori, 10 ECTS, kursusleder Rikke Lund - Sundhedsfremme i lokalområdet teori og praksis fokus på implementering, 10 ECTS, kursusleder Else Nygaard - De store psykiatriske sygdomme og deres betydning for folkesundheden, 10 ECTS, kursusleder Ida Hagemann 10. Mulighed for at skrive på egen computer ved skriftlig eksamen og at medbringe noter i elektronisk form På baggrund af en henvendelse fra studerende har studielederen spurgt Eksamenskontoret. Svar fremgår af bilag. MASN uddybede sit svar. PC-eksamen blev indført fra december 2007, hvor fakulteterne aftalte regler for PC-eksamen. Hvert fakultet har en profil, der passer til fakultetet eksamensregler. Der arbejdes nu på en ny version med en mere fleksibel form, hvor man skal

6 kunne vælge forskellige hjælpepakker efter relevans for eksamen. MASN håber derfor, at det bliver mere fleksibelt fremover, hvor eksamensleder/kursusleder kan bestemme, hvilke hjælpemidler der skal kunne bruges ved eksamen. IT og sundhed har også ønsket mere fleksible regler. MASN understregede, at en ændring nok først er realistisk om 1-2 år, da systemet skal gennemtestes. NL spurgte, om man kunne medbringe pc med noter, indtil USB kan medbringes. MASN svarede nej, da man ikke kan kontrollere for fx internetadgang. SV foreslog, at SN laver en indstilling til fakultetet, om at der bliver sat skub i processen, så studerende ikke skal medbringe noter i papirform. RS spurgte, om der kan lægges slides fra undervisning ind på eksamenspc erne. MASN svarede ja. Det kræver, at kursusleder/eksamensleder afleverer en dokumentmappe til Eksamenskontoret. 11. Uddannelsesråd Orientering ved studielederen. SV orienterede, at de fire arbejdsgrupper nu har afleveret deres oplæg. Dekanatet har lyttet til arbejdsgrupperne, så det ser ud til, at uddannelsesrådene ikke får så mange opgaver som i første udspil, og at mange uddannelsesopgaver også fremover vil blive løst i SNregi. Spørgsmålet er fortsat, hvilken betydning rådene får. 12. Orientering fra Dispensations- og meritudvalget samt Kandidatoptagelse I alt 99 sager Alle meritstuderende afgøres, når kapaciteten er afklaret mht. lokaler. Derudover er 2 sager sendt videre til behandling på Fakultetet og 5 afventer afgørelse. 13. Orientering fra udvalg a. Orientering fra Kandidatudvalg NHR spurgt, om en konference kan indgå som et valgfag, der giver merit? SV svarede, at man fx kan udbyde en sommerskole svarende til 5 ECTS- 145 arbejdstimer i forbindelse med en konference. Studentergruppen ser gerne, at der udbydes sommerskoler også på engelsk, som kan bruges som valgfag, og at de indgår i KU's udbud eller fx i IARU-regi (International Alliance of Research Universities). En sommerskole skal mindst være på 5 ECTS og skal hellere ligge i august end i juli. Det kan fx være et intensivt kursusforløb, et pensum og fx en opgave, der bedømmes. SN har ikke midler til at kunne invitere gæsteforelæsere, så arrangøere må søge midler gennem fakultet eller IFSV. b. Orientering fra Bachelorudvalg - holder møde i august.

7 c. Orientering fra Internationalt udvalg - holder møde senere i dag. d. Orientering fra Evalueringsudvalg - der løber konstant evalueringer ind til udvalget. KA-udvalgsformand ønsker at modtage valgfagsevalueringerne. Det vil der blive sørget for. e. Orientering fra PR-udvalg har ikke holdt møde. NL arbejder med uddannelsesmesserne. SV har kontakt til Kommunikationsafdelingen om ny pjece. Den skulle gerne være klar til efteråret. f. Orientering fra FSV-forum - intet nyt 14. Budget for Introforløb Det runddelte budget for introforløb blev godkendt. 15. Orientering fra Studievejledningen Vejledningen har nu holdt andet tutormøde. Er p.t. i gang med planlægning af intromøde for udenlandske studerende, for meritstuderende og nystartere fra SDU. 16. Punkter til næste møde - Gruppeprøver - Kapacitetstal 17. Eventuelt - NSC fortalte, at der højest sandsynlig bliver optaget en studerende med fysiske problemer. Vejledningen vil høre, om denne studerende kan søge om at lave afløsningsopgaver i stedet for skriftlige stedprøver, da den studerende ellers skal have separat eksamenslokale med eksamensvagt, m.m. SN var umiddelbart positivt indstillet over for en sådan ansøgning - Næste møde bliver mandag d. 27. august kl

8 Bilag til referat 142 Orientering fra Dispensations- og meritudvalg juni 2012: I alt 99 sager Alle meritstuderende afgøres, når kapaciteten er afklaret mht. lokaler. Derudover er 2 sager sendt videre til behandling på Fakultetet. Dispensation: Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at udskyde afleveringsfrist for bachelorprojekt (Disp. 1). Ikke imødekommet - ikke fagligt begrundet, men kun ud fra personlige ambitioner. Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at skrive specialekontrakt 1. juni (Disp. 2). Ikke imødekommet skal benytte en af de fire officielle datoer. Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at udskyde afleveringsfrist for bachelorprojekt pga. problemer med data (Disp. 3). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at udskyde afleveringsfrist for bachelorprojekt pga. sen ændring af problemformulering (Disp. 4). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at overskride studierammen med 1 ECTS (Disp. 5). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at overskride studierammen med 2,5 ECTS (Disp. 6). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at blive indstillet direkte til reeksamen i faget Sundhedsfremme i Lokalområdet grundet sygdom (Disp. 7). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at overskride studierammen med 2,5 ECTS (valgfag med 2,5 ECTS og Statistik med 2 ECTS) samt blive tilmeldt eksamen i Folkesundhedsret den 6. juni (Disp. 8). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at udskyde afleveringsfrist på bachelorprojekt pga. problemer med data (Disp. 9). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til for sen tilmelding på kandidatdelen (Disp. 10). Imødekommet behandlet og afgjort af Fakultetet SN kan ikke afgøre sager om optag Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at benytte særlig IT-pen til oversættelse af engelske ord til dansk til skriftlig eksamen grundet ordblindhed (Disp. 11). Ikke imødekommet ikke en del af den særlige IT-pakke til studerende med ordblindhed Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at starte på kandidatdelen uden at have færdiggjort bachelordelen (Disp. 12). Sendt videre til behandling af Fakultetet SN kan ikke afgøre sager om optag Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at 1. aflevere speciale før alle ECTS på kandidaten er gennemført og 2. studietidsforlængelse (Disp. 13). Imødekommet mangler 10 ECTS ud over specialet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at 1. forlængelse af studietiden, 2. overskridelse af studieaktivitetskravene, 3. tilknytning af Ole Mogensen som bivejleder til specialet (Disp. 14). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at tage erhvervsorienteret projektforløb på 1. semester af kandidaten (Disp. 15). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at 1. få udskudt afleveringsfrist på specialet pga. personlige forhold og 2. få tilknyttet Esben Budtz-Jørgensen som bivejleder (Disp. 16). 1) Imødekommet og 2) Ikke nødvendigt med dispensation Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at blive tilmeldt direkte til reeksamen i Introduktion i Epidemiologi (Disp. 17). Imødekommet pga. særlige omstændigheder Ansøgning fra 2 KA-studerende: Ansøger om dispensation til at få nedskrevet erhvervsorienteret projektforløb fra 20 1

9 Bilag til referat 142 til 15 ECTS(Disp. 18). Imødekommet projektperiode er endnu ikke begyndt Forhåndsgodkendelser: Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af fagene: Needs Assessment and Health Program Planning; Health evaluation1; Health Program Evaluation: Public relations Campaigns; Health and Social Impact Assessment: Participatory Approaches to Development; Strategic Management, I alt 30 ECTS. Deakin University=(uddannelsesinstitution). (FG. 1). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af fagene: Public Health Leadership and management; Management Competencies; Health program Evaluation; Health Policy; Creative Thinking and the Power of Ideas; Internet Marketing and Social Media; Health Promotion; Professional Communication, 83,25 point svarende til ca.50 ECTS. University of Melbourne=(uddannelsesinstitution). (FG. 2). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om supplerende forhåndsgodkendelse af fagene: Emergancy prepartion and response; Intro to Health Services, ca. 10 ECTS. San Diego State Univeristy=(uddannelsesinstitution). (FG. 3). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af faget: Styring i den offentlige sektor, med sundhedssektoren som eksempel, 10 ECTS. Statskundskab (KU)=(uddannelsesinstitution). (FG. 4). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af faget: Sundhedsret, 10 ECTS. Jura (KU)==(uddannelsesinstitution). (FG. 5). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af faget: Mad og samfund, 7,5 (men ønsker nedskrevet til 5) ECTS, KU (LIFE)=(uddannelsesinstitution) som del af BA-valgfag. (FG. 6). Imødekommet men kan ikke nedskrives, ansøger kan få dispensation til at overskride studieramme med 2,5 ECTS Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af faget: Summer School in Global Health Challenges, 4 ECTS. Copenhagen School of Global Health=(uddannelsesinstitution). (FG. 7). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af fagene: Reklamen og dens omverden, Mediastrategi og Mediaplanlægning, 7,5+7,5 ECTS. CBS=(uddannelsesinstitution). (FG. 8). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af fagene: Epidemiological Research Using Large databases, Advanced Clinical Trials, Genentic Epidemiology, Applied Longitudinal and clustered data analysis, I alt 30 ECTS. University of Ottawa, Canada=(uddannelsesinstitution). (FG. 9). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af fagene: Taleskrivning og retorisk rådgivning, Social Netværksanalyse, Naturvidenskabelig kommunikation og formidling, ,5 ECTS. KU (Medier, erkendelse og formidling+sociologi+naturvidenskabelig Didatik)=(uddannelsesinstitution). (FG. 10). Imødekommet men skal kun tage et af fagene Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af faget: Innovation, evidens og projektdesign, 7,5 ECTS. KU(Idræt)=(uddannelsesinstitution). (FG. 11). Ikke imødekommet, da kurset er basalt til at kunne udgøre et valgfag på KA-niveau Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af faget: Summerschool om patientsikkerhed, 5 ECTS. Ålborg Universitet =(uddannelsesinstitution). (FG. 12). Ikke imødekommet, da kurset er basalt til at kunne udgøre et valgfag på KA-niveau Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af fagene: Worksite Health Promotion, Health Policy, Risk Communication, Project Management, 7,5+7,5+7,5+7,5 ECTS. SDU=(uddannelsesinstitution). (FG. 13). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om supplerende forhåndsgodkendelse af fagene: Public Health Capstone; Global Obesity and Health Prevention; Public Health Advocacy; Public Health Advocacy Strategies; Risk and Health: Communication and Policy; New Debates in Social Theory; Integration for Health Informatics, xx ECTS. X=(uddannelsesinstitution). (FG. 14). Imødekommet Meritstuderende: 2

10 Bilag til referat 142 Ansøgning fra studerende fra Idræt(KU): Ansøger om at følge fagene: Forebyggelse og Sundhedsfremme; Psykologi, Pædagogik og Kommunikation, 15 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 1). Ansøgning fra studerende fra Biologi(KU): Ansøger om at følge faget: Introduktion til Statistik, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 2). Ansøgning fra studerende fra Jounalistik(SDU): Ansøger om at følge fagene: Forebyggelse som etisk og politisk praksis; Advanced Health Economics, 15 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 3). Ansøgning fra studerende fra Idræt(KU): Ansøger om at følge fagene: Forebyggelse og Sundhedsfremme; Socialepidemiologi og Folkesygdomme; Psykologi, Pædagogik og Kommunikation, I alt 7,5+5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 4). Ansøgning fra studerende fra Idræt(KU): Ansøger om at følge faget: Forebyggelse og Sundhedsfremme og Psykologi, Pædagogik og Sundhedskommunikation, i Alt 15 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 5). Ansøgning fra studerende fra Kandidatuddannelse i fysioterapi, SDU: Ansøger om at følge faget: Public Health Science Communication, 5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 6). Ansøgning fra studerende fra Åben Uddannelse: Ansøger om at følge fagene: Socialepidemiologi og folkesygdomme, Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation, Sociologi, Forebyggelse og Sundhedsfremme, Social medicin og rehabilitering (ønsker kun at følge et ud af de fem fag, der er opstillet i prioriteret rækkefølge), (5+7,5+5+7,5+7,5) ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 7). Ansøgning fra studerende fra IT og Sundhed: Ansøger om at følge fagene: Social Medicin og Rehabilitering; Psykologi, Pædagogik og Kommunikation, 7,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 8). Ansøgning fra studerende fra Kandidatuddannelsen i Fysioterapi (SDU): Ansøger om at følge faget: Public Health Science Communication, 5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 9). Ansøgning fra studerende fra Kandidatuddannelsen i Fysioterapi (SDU): Ansøger om at følge fagene: Kvalitative analysestrategier og videnskabsteori; Forebyggelse som etisk og politisk praksis, i alt 15 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 10). Ansøgning fra studerende fra Kandidatuddannelsen i Fysioterapi (SDU): Ansøger om at følge fagene: Epidemiologi, Statistik, Public Health Science Communication, ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 11). Ansøgning fra studerende fra Idræt og sundhed (SDU): Ansøger om at følge faget: Socialepidemiologi og folkesygdomme, 5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 12). Ansøgning fra studerende fra Sociologi (KU): Ansøger om at følge fagene: Forebyggelse som etisk og politisk praksis; Fedme i folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv, 5+10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 13). Ansøgning fra studerende fra Europæisk Etnologi: Ansøger om at følge fagene: Humanbiologi og sygdomslære; Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation; Miljøfaktorer, arbejdsmiljø og helbred, International sundhed, 20+7,5+7,5+10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 14). Ansøgning fra studerende fra Center for Journalistik, SDU: Ansøger om at følge faget: Advanced Health Economics, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 15). Ansøgning fra studerende fra FSV (SDU): Ansøger om at følge faget: Public health science communication, 5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 16). Ansøgning fra studerende fra Sundhedsfaglig kandidat(sdu): Ansøger om at følge faget: Fedme i et Folkesundhedsvidenskabeligt Perspektiv, Evaluering: Introduktion til metoder og teori, ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 17). Ansøgning fra studerende fra Idræt: Ansøger om at følge fagene: Sundhedspolitiske analyser, Forebyggelse som etisk og politisk praksis, 2,5+5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 18). 3

11 Bilag til referat 142 Ansøgning fra studerende fra KU(Antropologi): Ansøger om at følge fagene: Sundhedsvæsenets struktur og funktion; Forebyggelse og Sundhedsfremme; Psykologi, pædagogik og kommunikation; Social Medicin og Rehabilitering, I alt 30 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 19). Ansøgning fra studerende fra Master of Science in Public Health (SDU): Ansøger om at følge fagene: Evidence Based Medicine; Advanced Health Economics; Themes in Demography, I alt 30 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 20). Ansøgning fra studerende fra Kandidat i Fysioterapi(SDU): Ansøger om at følge faget: Statistik, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 21). Ansøgning fra studerende fra Åben Uddannelse: Ansøger om at følge faget: Statistik (kandidat), 10 ECTS. (Merit 22). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Socialmedicin og rehabilitering, Psykologi, pædagogik og kommunikation, I alt 15 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 23). Ansøgning fra studerende fra Åben Uddannelse: Ansøger om at følge faget: Socialepidemiologi og folkesygdomme, 5 ECTS. (Merit 24). Ansøgning fra studerende fra Fødevarevidenskab(KU): Ansøger om at følge fagene: Sociologi, Forebyggelse og sundhedsfremme, i alt 12,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 25). Ansøgning fra studerende fra Biologi (KU): Ansøger om at følge faget: Introduktion til statistik, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 26). Ansøgning fra studerende fra Sociologi (KU): Ansøger om at følge fagene: Sundhedsvæsenets struktur og funktion, Socialepidemiologi og folkesygdomme, Forebyggelse og sundhedsfremme, 7,5+5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 27). Ansøgning fra studerende fra Psykologi (SDU): Ansøger om at følge faget: Forebyggelse og sundhedsfremme, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 28). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Psykologi, pædagogik og kommunikation, Økonomiske principper og sundhedsøkonomi 7,5+10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 29). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Økonomiske principper og sundhedsøkonomi, Sundhedspolitiske analyser, Psykologi, pædagogik og kommunikation, 10+2,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 39). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Psykologi, pædagogik og kommunikation, Socialmedicin og rehabilitering, 7,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 31). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Psykologi, pædagogik og kommunikation, Økonomiske principper og sundhedsøkonomi, 7,5+10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 32). Ansøgning fra studerende fra RUC: Ansøger om at følge faget: Introduktion til Statistik, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 33). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Psykologi, pædagogik og kommunikation, Økonomiske principper og sundhedsøkonomi, 7,5+10 ECTS.. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 34). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Psykologi, pædagogik og kommunikation, Socialmedicin og rehabilitering, 7,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 35). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge faget: Socialmedicin og rehabilitering, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 36). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Økonomiske Principper og sundhedsøkonomi, Socialmedicin og rehabilitering, Psykologi, pædagogik og kommunikation, 10+7,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 37). 4

12 Bilag til referat 142 Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge faget: Socialmedicin og rehabilitering, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 38). Ansøgning fra studerende fra Åben Uddannelse: Ansøger om at følge fagene: Sundhedsvæsenets struktur og funktion, Sundhedspolitiske analyser, Økonomiske principper og sundhedsøkonomi, Spørgeskemakonstruktion, 7,5+2, ECTS. (Merit 39). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge faget: Økonomiske principper og sundhedsøkonomi, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 40). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge faget: Psykologi, pædagogik og kommunikation, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 41). Ansøgning fra studerende fra Idræt: Ansøger om at følge faget: Psykologi, pædagogik og kommunikation, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 42). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Socialmedicin og rehabilitering, Psykologi, pædagogik og kommunikation, 7,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 43). Ansøgning fra studerende fra Fødevarevidenskab (KU): Ansøger om at følge faget: Socialepidemiologi og folkesygdomme, 5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 44). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge faget: Psykologi, pædagogik og kommunikation, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 45). Ansøgning fra studerende fra Antropologi (AU): Ansøger om at følge faget: Sundhedsvæsenets struktur og funktion, Socialepidemiologi og folkesygdomme, Sundhedspolitiske analyser, International Sundhed, Medicinsk Sociologi, Organisationsanalyse, 7,5+2, ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 46). Ansøgning fra studerende fra Fødevarevidenskab(KU): Ansøger om at følge faget: Forebyggelse og sundhedsfremme, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 47). Ansøgning fra studerende fra Sundhedsfaglig kandidat(sdu): Ansøger om at følge faget: Evaluering: Introduktion til metode og teori, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 48). Ansøgning fra studerende fra FSV(SDU): Ansøger om at følge faget: Themes in demography, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 49). Ansøgning fra studerende fra Pædagogik(KU): Ansøger om at følge fagene: Sociologi, Socialepidemiologi og folkesygdomme, Psykologi, pædagogik og kommunikation, Socialmedicin og rehabilitering, Introduktion til Epidemiologi, International Sundhed, Medicinsk Sociologi, 5+5+7,5+7,5+7, ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 50). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Psykologi, pædagogik og kommunikation, Socialmedicin og rehabilitering, 7,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 51). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Demografi, Sociologi, Kvalitative metoder, 5+5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 52). Ansøgning fra studerende fra Sundhedsfaglig kandidatuddannelse(ku): Ansøger om at følge faget: fedme i folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 53). Ansøgning fra studerende fra Sundhedsfaglig kandidatuddannelse: Ansøger om at følge fagene: Fedme i et folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv eller Evaluering: introduktion til metode og teori, ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 54). Ansøgning fra studerende fra Åben uddannelse: Ansøger om at følge faget: Introduktion til statistik, 10 ECTS. (Merit 55). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge faget: Økonomiske Principper og Sundhedsøkonomi, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 56). 5

13 Bilag til referat 142 Ansøgning fra studerende fra Idræt og sundhed: Ansøger om at følge faget: Advanced Health Economics, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 57). Meritgodkendelser: Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om endelig merit af faget: Managing Development Intervention og New Trends and New Actors in Global Development Assistance, 7,5+7,5 ECTS. CBS og RUC=(uddannelsesinstitution) (Meritgodk. 1). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om endelig merit af faget: Epidemiology and control of communicable diseases og Nutrition in emergencies, I alt 10 ECTS. London School of Hygiene=(uddannelsesinstitution) (Meritgodk. 2). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om endelig merit af fagene: Extended Epidemiology, Demographic Methods 1, Statistics for Epidemiology and Population Health, Epidemiology in Context, Clinical Trials, Data Management using Epi-Data and STATA, Communication Skills in Epidemiology, Study Design: Writing a Study proposal, Statistical Methods in Epidemiology, Epidemiology and Control of Communicable Diseases, Epidemiology of Noncommunicable Diseases, Advanced Statistical Methods in Epidemiology, project om overlevelse efter brystcancer, I alt 60 ECTS. London School of Hygiene and Tropical Medicine=(uddannelsesinstitution) (Meritgodk. 3). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om endelig merit af faget: Human ressource Management, 7,5 ECTS. CBS=(uddannelsesinstitution) (Meritgodk. 4). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om endelig merit af faget: Feltmetodekursus i Vellore, Indien, 10 ECTS. Antropologi (KU)=(uddannelsesinstitution) (Meritgodk. 5). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om merit af faget: Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter, 22,5 ECTS, Odontologi(KU) svarende til Humanbiologi og sygdomslære, 20 ECTS (Meritgodk. 6). Ikke imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om endelig merit af fagene: Risk Analysis: Application to Risk-based Decision; Epidemiology and Control of Infectious Diseases; Health Leadership and Effecting Change; International Comparative Health Systems; Advanced Epidemiologic Methods, I alt 30 ECTS. School of Public Health, University of Minnesota, USA =(uddannelsesinstitution) (Meritgodk. 7). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om merit af fagene: 1) Basal humanbiologi og kursus i basal humanbiologi, 22 ECTS + Medicinsk celle- og vævsbiologi, 20 ECTS + Kursus i tidlig patientkontakt, 3 ECTS, og Tidlig patientkontakt, 2 ECTS Medicin (KU) svarende til Humanbiologi og sygdomslære, 20 ECTS og 2) Medicinsk psykologi og sundhedspsykologi 5 ECTS svarende til Psykologi, pædagogik og kommunikation, 7,5 ECTS (Meritgodk. 8). 1) Ikke imødekommet 2) Delvist imødekommet ansøger kan lave aftale med kursusleder om ikke at skulle eksamineres i psykologi-delen, men kun i pædagogik og kommunikation. Individuelt studieforløb: Ingen ansøgninger. Godkendte projektophold: Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af erhvervsorienterede projektforløb ved Minnesota Department of Health, 10 ECTS. Projekteksaminator er: Jeff Lazarus. (EP 1). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af erhvervsorienterede projektforløb ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 15 ECTS. Projekteksaminator er: Hans Okkels Birk. (EP 2). Imødekommet 6

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet Rapport fra det paritetiske 12-mandsudvalg Rapport / februar 2014 Indholdsfortegnelse DET PARITETISKE

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION 1 BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION REDAKTION: Morten Kromann Nielsen,

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN Nr.XXVIII 19. maj Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 I FORM TIL EKSAMEN 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere