Studienævnet for folkesundhedsvidenskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studienævnet for folkesundhedsvidenskab"

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af Studienævnet for folkesundhedsvidenskab M Ø D E R E F E R A T T I L M Ø D E G O D K E N DT 4. JULI 2012 Forum Studienævnet for folkesundhedsvidenskab Mødedato: 22. juni 2012, kl Sted: Lokale Biostatistisk afdeling, CSS DIR Til stede: Signild Vallgårda (SV) - studieleder, Ida Hageman (IH) lærerrepræsentant (fra pkt. 4), Camilla Lindgreen (CL) studenterrepræsentant, Nicoline Lokdam (NL) studentersuppleant, Inge Kryger Pedersen (IKP) vicestudieleder, Jørgen Holm Petersen (JHP) lærerrepræsentant, Naja Hulvej Rod (NHR) lærerrepræsentant, Rikke Skaarup (RS) studenterrepræsentant Mette Skar (MS) studenterrepræsentant, Nina Svenstrup (NS) studentersuppleant og Sigrid Veber (SVE) studenterrepræsentant. REF: JWI SAG: / Observatører: Jessica Bengtsson (JB) studievejleder, Nanna S. Christiansen (NSC) studievejleder, Martin Stampe Noer (MASN) Fakultetssekretariatet (deltog til og med pkt. 4 og pkt. 10) og Jørgen Willadsen (JW) uddannelseskoordinator. Katja og Majbritt. Afbud: Torbjørn Aggernæs (TA) studentersuppleant, Julie G. F. Kristensen (JGFK) studenterrepræsentant/næstformand, Regitze Pals (RP) studentersuppleant og Veronica Pisinger (VP) studentersuppleant. Ref: JW Forud for mødet takkede SV JW for hans store og meget kompetente indsat for studienævnet igennem snart fem år. Fra 1. august skifter JW til en ny sektion på fakultetet, og der skal findes en ny studienævnssekretær.

2 1. Godkendelse af dagsorden Rækkefølgen blev ændret, således at pkt. 10 kom efter pkt. 4, da MASN skulle gå kl Derudover nyt pkt. 14 Godkendelse af budget for introforløb. Herefter blev dagsorden godkendt. 2. Endelig godkendelse af referat og opfølgning Endelig godkendelse af referat fra mødet d. 9. maj, som har været udsendt til godkendelse. Referatet blev godkendt. 3. Meddelelser a) Forskningsår Dekanatet har takket for SN s indstilling, og at det nu vil iværksætte en kortlægning af potentialet for at etablere forskningsår på det nye SUND s uddannelser. Det indbefatter en analyse af de faglige og økonomiske aspekter ved en evt. udbredelse af forskningsårsmodellen. Derfor vil SN s indstilling først blive behandlet efter sommerferien. b) Dialogmøde mellem rektor og studienævn de ordinære studienævnsmedlemmer er inviteret til dialogmøde i begyndelsen af september. I invitationen lyder det, at vi blandt andet vil debattere, hvordan vi får forskningen endnu bedre ind i uddannelserne, hvordan vi får mere fleksibilitet og sammenhæng i uddannelsessystemet, og hvordan alle spillerne i uddannelsesledelsen sammen kan arbejde for bedre uddannelser. Hvem deltager? SV opfordrede til, at nogen fra SN deltager. c) Skemalægning SV oplyste, at CSS er i gang med en stor undersøgelse og øvelse for at forbedre udnyttelse af lokalerne på CSS. Susanne Hannecke-Jensen og SV deltager fra FSV. Det kan komme til at betyde en mindre fleksibel skemaplacering, men mere faste skemaer, der gerne skulle reducere skemaomlægninger, der involverer sekretærer og kursusledere. Undervisningen skal spredes ud over tidsrummet fra 8-18 med hensyntagen til undervisere, der fx skal hente børn. 4. Forslag til indførelse af kapacitetstal på kandidatuddannelsen For at antallet af studerende, især på første semester på kandidatuddannelsen, ikke skal blive for stort, og dermed give anledning til pædagogisk uforsvarligt store hold, bør der være en grænse for, hvor mange studerende, vi optager. Grunden til at forslaget kommer nu er, at fra næste år vil bachelorer fra Aarhus Universitets bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab kunne søge ind på kandidatuddannelsen i København på samme måde som studerende fra SDU. De har uden videre adgang. Hvis det skulle vise sig, at mange af dem ønsker at læse i København, får vi et problem.

3 Indførelse af kapacitetstal eller en skærpelse af adgangskrav skal varsles mindst et år før, de kan træde i kraft. Se bilag. SV åbnede diskussionen med at præcisere, at SN ikke selv kan beslutte sig til et kapacitetstal, men kan indstille det til Fakultetet som et ønske. Forretningsudvalget foreslår, at der kommer et loft for at undgå for store hold på 1. semester af kandidatuddannelsen, da der i dag ikke er en øvre grænse for optaget. Det er usikkert, om der vil komme flere ansøgere, men næsten alle, der søgte ind på bacheloruddannelsen i Aarhus (AU) havde KU som 1.prioritet. Det første hold bachelorer fra AU vil være færdige sommeren MASN oplyste, at medicin har samme overvejelser. Han oplyste endvidere, at FSV-bachelorerne fra KU har retskrav på at blive optaget på kandidatuddannelsen umiddelbart i forlængelse af deres bachelor. Hvis en studerende holder pause efter sin bachelor, vil man komme i samme pulje som FSV-bachelorerne fra SDU og AU, når man søger ind på kandidatuddannelsen. Flere medlemmer af SN fandt, at der ikke skal være en øvre grænse jo flere, jo bedre, når ansøgerne er kvalificerede. Et større antal studerende kunne også medføre et større udbud af valgfag på både dansk og engelsk og kunne på den måde være med til at gøre uddannelsen endnu mere attraktiv. Følgende spørgsmål blev rejst: - Ud fra hvilke kriterier skal man vurdere/prioritere ansøgere med en anden baggrund end FSV. Hvad vil være en fornuftig kapacitet på 1. semester af KA? - Kan vi skaffe undervisere til et ekstra hold på hvert af de fire metodefag? - Professionsbachelorer vil have adgang fra efteråret 2014 kan uddannelsen beholde sine fagspecifikke adgangskrav? MASN oplyste, at uddannelsen fortsat kan indskrive fagspecifikke adgangskrav ind i studieordningen. SV foreslog, at emnet behandles igen på et senere møde. Når uddannelsen ved, hvor mange der søger ind i efteråret 2013, kan SN tage stilling til, om der skal indføres kapacitetstal. SV foreslog, at der indsættes et ekstra hold på metodefagene i efteråret 2013 i tilfælde af stor søgning. 5. Gruppeprøver/gruppeeksamen Ændringen af eksamensbekendtgørelsen betyder, at der igen er mulighed for at lave gruppeprøver. Dette er en første diskussion af, hvordan SN finder frem til egnede gruppeprøver. Det op til det enkelte studie at vedtage regler for, hvor mange gruppeeksamener en studerende kan have, og hvor mange studerende

4 der kan gå til eksamen samtidig. Efter en kort diskussion blev det besluttet, at SV laver et oplæg til gruppeeksamen for specialer, 1.årsprojekt og bachelorprojekt. Derudover vil SV og JW skrive ud til samtlige kursusledere for at høre, hvem der er interesseret i, at deres kursus har gruppeeksamen. IKP understregede, at eksamensformen skal afspejle fagets målsætning. Mht. valgfag går alle tilmeldte studerende til den eksamensform, som valgfaget er annonceret med. 6. Forslag om ændring af antal afleverede eksemplarer af bachelorprojektet Studieservicecentret får flere kopier af opgaverne, end der har brug for. Det er spild af de studerendes penge og af papir. Se bilag. Forslaget blev godkendt. De studerende nævnte, at bachelorformalia for projektet er forvirrende og de opfordrede til, at formalia sammenskrives og gøres enklere. Det gælder både for 1.årsprojektet og bachelorprojektet. SV gjorde klart, at der kun skal være et sæt retningslinjer pr. uddannelsesdel samt det fælles for Erhvervsorienteret projektforløb. Der skal ikke sendes noget ud pr. mail, som ikke findes i retningslinjerne. Bachelorudvalget vil gennemgå bachelorformalia for de to projekter, således at de er klar til efteråret. 7. Forslag til ændring af praksis ved skriftlige gruppeopgaver Forslag til SN om ændring af praksis for, hvordan studerende angiver, hvem der har skrevet hvad i gruppeopgaver. Hidtil har det skulle skrives på et separat ark, men det giver problemer, når der afleveres elektronisk i Absalon. Forslag til ny praksis: Fordelingen skrives ind i indholdsfortegnelsen af opgaven og ikke på et separat ark. Hvad er SNs holdning? Efter en kort diskussion blev det besluttet, at fordelingen skrives på en side, der indgår i opgaven, men ikke tæller med i anslag, således at opgave og ansvarsfordeling er en samlet fil, der nemt kan afleveres i Absalon. 8. Oprettelse af ekstra hold på fire bachelorfag i 2013 På baggrund af den store søgning af meritstuderende har FU lavet vedhæftede bilag. Fx har 22 meritstuderende søgt optagelse på Psykologi, pædagogik og kommunikation, 12 på Forebyggelse og sundhedsfremme og også 12 på Socialepidemiologi og folkesygdomme. Uddannelsen i IT og sundhed har 30 ECTS valgfag på deres 5. semester og mange har søgt fag på FSV. Derudover er der en del ansøgninger fra Idræt og Antropologi. Se bilag.

5 De fleste kursusledere har sagt ja til flere studerende på kurserne under forudsætning af, at holdlokalerne bliver store nok. Det arbejdes der på. Et enkelt førsteårsfag sætter dog som betingelse, at der kun kan komme flere studerende på holdet, såfremt der kan oprettes et ekstra hold. Studentergruppe fandt, det er en god idé fremover at få oprettet ekstra hold på de søgte kurser. IKP spurgte, om der skal oprettes særlige merithold. Studentergruppen var enig om, at holdene skal være blandede. Det blev besluttet at bede Fakultetet om lov til oprettelse af et ekstra hold i Socialepidemiologi og folkesygdomme allerede i efteråret 2012, såfremt der kan findes en underviser. Derudover blev det besluttet at budgettere med tre hold på de mest søgte bachelorfag i kursusbudget for Valgfag i foråret 2013 Godkendelse af valgfagsudbud i foråret Bilag eftersendes eller omdeles på mødet. Det reviderede forslag blev godkendt af SN. Foråret udbud bliver: - Psycho-physiological responses, disease and social stressors, 10 ECTS, course responsible Åse Marie Hansen - Health insurance, 10 ECTS, course responsible Christoph Schottmüller - Migration and health, 10 ECTS, Course Responsible: Tania Dræbel and Marie Nørredam - Global Health Technologies, 5 ECTS, Course responsible Annegrete Juul Nielsen and Henriette Langstrup - Genetic Epidemiology, 5 ECTS, course responsible Sofia I. Iqbal Kring - Livsforløbets betydning for helbred og aldring. Epidemiologi og teori, 10 ECTS, kursusleder Rikke Lund - Sundhedsfremme i lokalområdet teori og praksis fokus på implementering, 10 ECTS, kursusleder Else Nygaard - De store psykiatriske sygdomme og deres betydning for folkesundheden, 10 ECTS, kursusleder Ida Hagemann 10. Mulighed for at skrive på egen computer ved skriftlig eksamen og at medbringe noter i elektronisk form På baggrund af en henvendelse fra studerende har studielederen spurgt Eksamenskontoret. Svar fremgår af bilag. MASN uddybede sit svar. PC-eksamen blev indført fra december 2007, hvor fakulteterne aftalte regler for PC-eksamen. Hvert fakultet har en profil, der passer til fakultetet eksamensregler. Der arbejdes nu på en ny version med en mere fleksibel form, hvor man skal

6 kunne vælge forskellige hjælpepakker efter relevans for eksamen. MASN håber derfor, at det bliver mere fleksibelt fremover, hvor eksamensleder/kursusleder kan bestemme, hvilke hjælpemidler der skal kunne bruges ved eksamen. IT og sundhed har også ønsket mere fleksible regler. MASN understregede, at en ændring nok først er realistisk om 1-2 år, da systemet skal gennemtestes. NL spurgte, om man kunne medbringe pc med noter, indtil USB kan medbringes. MASN svarede nej, da man ikke kan kontrollere for fx internetadgang. SV foreslog, at SN laver en indstilling til fakultetet, om at der bliver sat skub i processen, så studerende ikke skal medbringe noter i papirform. RS spurgte, om der kan lægges slides fra undervisning ind på eksamenspc erne. MASN svarede ja. Det kræver, at kursusleder/eksamensleder afleverer en dokumentmappe til Eksamenskontoret. 11. Uddannelsesråd Orientering ved studielederen. SV orienterede, at de fire arbejdsgrupper nu har afleveret deres oplæg. Dekanatet har lyttet til arbejdsgrupperne, så det ser ud til, at uddannelsesrådene ikke får så mange opgaver som i første udspil, og at mange uddannelsesopgaver også fremover vil blive løst i SNregi. Spørgsmålet er fortsat, hvilken betydning rådene får. 12. Orientering fra Dispensations- og meritudvalget samt Kandidatoptagelse I alt 99 sager Alle meritstuderende afgøres, når kapaciteten er afklaret mht. lokaler. Derudover er 2 sager sendt videre til behandling på Fakultetet og 5 afventer afgørelse. 13. Orientering fra udvalg a. Orientering fra Kandidatudvalg NHR spurgt, om en konference kan indgå som et valgfag, der giver merit? SV svarede, at man fx kan udbyde en sommerskole svarende til 5 ECTS- 145 arbejdstimer i forbindelse med en konference. Studentergruppen ser gerne, at der udbydes sommerskoler også på engelsk, som kan bruges som valgfag, og at de indgår i KU's udbud eller fx i IARU-regi (International Alliance of Research Universities). En sommerskole skal mindst være på 5 ECTS og skal hellere ligge i august end i juli. Det kan fx være et intensivt kursusforløb, et pensum og fx en opgave, der bedømmes. SN har ikke midler til at kunne invitere gæsteforelæsere, så arrangøere må søge midler gennem fakultet eller IFSV. b. Orientering fra Bachelorudvalg - holder møde i august.

7 c. Orientering fra Internationalt udvalg - holder møde senere i dag. d. Orientering fra Evalueringsudvalg - der løber konstant evalueringer ind til udvalget. KA-udvalgsformand ønsker at modtage valgfagsevalueringerne. Det vil der blive sørget for. e. Orientering fra PR-udvalg har ikke holdt møde. NL arbejder med uddannelsesmesserne. SV har kontakt til Kommunikationsafdelingen om ny pjece. Den skulle gerne være klar til efteråret. f. Orientering fra FSV-forum - intet nyt 14. Budget for Introforløb Det runddelte budget for introforløb blev godkendt. 15. Orientering fra Studievejledningen Vejledningen har nu holdt andet tutormøde. Er p.t. i gang med planlægning af intromøde for udenlandske studerende, for meritstuderende og nystartere fra SDU. 16. Punkter til næste møde - Gruppeprøver - Kapacitetstal 17. Eventuelt - NSC fortalte, at der højest sandsynlig bliver optaget en studerende med fysiske problemer. Vejledningen vil høre, om denne studerende kan søge om at lave afløsningsopgaver i stedet for skriftlige stedprøver, da den studerende ellers skal have separat eksamenslokale med eksamensvagt, m.m. SN var umiddelbart positivt indstillet over for en sådan ansøgning - Næste møde bliver mandag d. 27. august kl

8 Bilag til referat 142 Orientering fra Dispensations- og meritudvalg juni 2012: I alt 99 sager Alle meritstuderende afgøres, når kapaciteten er afklaret mht. lokaler. Derudover er 2 sager sendt videre til behandling på Fakultetet. Dispensation: Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at udskyde afleveringsfrist for bachelorprojekt (Disp. 1). Ikke imødekommet - ikke fagligt begrundet, men kun ud fra personlige ambitioner. Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at skrive specialekontrakt 1. juni (Disp. 2). Ikke imødekommet skal benytte en af de fire officielle datoer. Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at udskyde afleveringsfrist for bachelorprojekt pga. problemer med data (Disp. 3). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at udskyde afleveringsfrist for bachelorprojekt pga. sen ændring af problemformulering (Disp. 4). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at overskride studierammen med 1 ECTS (Disp. 5). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at overskride studierammen med 2,5 ECTS (Disp. 6). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at blive indstillet direkte til reeksamen i faget Sundhedsfremme i Lokalområdet grundet sygdom (Disp. 7). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at overskride studierammen med 2,5 ECTS (valgfag med 2,5 ECTS og Statistik med 2 ECTS) samt blive tilmeldt eksamen i Folkesundhedsret den 6. juni (Disp. 8). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at udskyde afleveringsfrist på bachelorprojekt pga. problemer med data (Disp. 9). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til for sen tilmelding på kandidatdelen (Disp. 10). Imødekommet behandlet og afgjort af Fakultetet SN kan ikke afgøre sager om optag Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at benytte særlig IT-pen til oversættelse af engelske ord til dansk til skriftlig eksamen grundet ordblindhed (Disp. 11). Ikke imødekommet ikke en del af den særlige IT-pakke til studerende med ordblindhed Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at starte på kandidatdelen uden at have færdiggjort bachelordelen (Disp. 12). Sendt videre til behandling af Fakultetet SN kan ikke afgøre sager om optag Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at 1. aflevere speciale før alle ECTS på kandidaten er gennemført og 2. studietidsforlængelse (Disp. 13). Imødekommet mangler 10 ECTS ud over specialet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at 1. forlængelse af studietiden, 2. overskridelse af studieaktivitetskravene, 3. tilknytning af Ole Mogensen som bivejleder til specialet (Disp. 14). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at tage erhvervsorienteret projektforløb på 1. semester af kandidaten (Disp. 15). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om dispensation til at 1. få udskudt afleveringsfrist på specialet pga. personlige forhold og 2. få tilknyttet Esben Budtz-Jørgensen som bivejleder (Disp. 16). 1) Imødekommet og 2) Ikke nødvendigt med dispensation Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om dispensation til at blive tilmeldt direkte til reeksamen i Introduktion i Epidemiologi (Disp. 17). Imødekommet pga. særlige omstændigheder Ansøgning fra 2 KA-studerende: Ansøger om dispensation til at få nedskrevet erhvervsorienteret projektforløb fra 20 1

9 Bilag til referat 142 til 15 ECTS(Disp. 18). Imødekommet projektperiode er endnu ikke begyndt Forhåndsgodkendelser: Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af fagene: Needs Assessment and Health Program Planning; Health evaluation1; Health Program Evaluation: Public relations Campaigns; Health and Social Impact Assessment: Participatory Approaches to Development; Strategic Management, I alt 30 ECTS. Deakin University=(uddannelsesinstitution). (FG. 1). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af fagene: Public Health Leadership and management; Management Competencies; Health program Evaluation; Health Policy; Creative Thinking and the Power of Ideas; Internet Marketing and Social Media; Health Promotion; Professional Communication, 83,25 point svarende til ca.50 ECTS. University of Melbourne=(uddannelsesinstitution). (FG. 2). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om supplerende forhåndsgodkendelse af fagene: Emergancy prepartion and response; Intro to Health Services, ca. 10 ECTS. San Diego State Univeristy=(uddannelsesinstitution). (FG. 3). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af faget: Styring i den offentlige sektor, med sundhedssektoren som eksempel, 10 ECTS. Statskundskab (KU)=(uddannelsesinstitution). (FG. 4). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af faget: Sundhedsret, 10 ECTS. Jura (KU)==(uddannelsesinstitution). (FG. 5). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af faget: Mad og samfund, 7,5 (men ønsker nedskrevet til 5) ECTS, KU (LIFE)=(uddannelsesinstitution) som del af BA-valgfag. (FG. 6). Imødekommet men kan ikke nedskrives, ansøger kan få dispensation til at overskride studieramme med 2,5 ECTS Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af faget: Summer School in Global Health Challenges, 4 ECTS. Copenhagen School of Global Health=(uddannelsesinstitution). (FG. 7). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af fagene: Reklamen og dens omverden, Mediastrategi og Mediaplanlægning, 7,5+7,5 ECTS. CBS=(uddannelsesinstitution). (FG. 8). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af fagene: Epidemiological Research Using Large databases, Advanced Clinical Trials, Genentic Epidemiology, Applied Longitudinal and clustered data analysis, I alt 30 ECTS. University of Ottawa, Canada=(uddannelsesinstitution). (FG. 9). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af fagene: Taleskrivning og retorisk rådgivning, Social Netværksanalyse, Naturvidenskabelig kommunikation og formidling, ,5 ECTS. KU (Medier, erkendelse og formidling+sociologi+naturvidenskabelig Didatik)=(uddannelsesinstitution). (FG. 10). Imødekommet men skal kun tage et af fagene Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af faget: Innovation, evidens og projektdesign, 7,5 ECTS. KU(Idræt)=(uddannelsesinstitution). (FG. 11). Ikke imødekommet, da kurset er basalt til at kunne udgøre et valgfag på KA-niveau Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af faget: Summerschool om patientsikkerhed, 5 ECTS. Ålborg Universitet =(uddannelsesinstitution). (FG. 12). Ikke imødekommet, da kurset er basalt til at kunne udgøre et valgfag på KA-niveau Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af fagene: Worksite Health Promotion, Health Policy, Risk Communication, Project Management, 7,5+7,5+7,5+7,5 ECTS. SDU=(uddannelsesinstitution). (FG. 13). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om supplerende forhåndsgodkendelse af fagene: Public Health Capstone; Global Obesity and Health Prevention; Public Health Advocacy; Public Health Advocacy Strategies; Risk and Health: Communication and Policy; New Debates in Social Theory; Integration for Health Informatics, xx ECTS. X=(uddannelsesinstitution). (FG. 14). Imødekommet Meritstuderende: 2

10 Bilag til referat 142 Ansøgning fra studerende fra Idræt(KU): Ansøger om at følge fagene: Forebyggelse og Sundhedsfremme; Psykologi, Pædagogik og Kommunikation, 15 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 1). Ansøgning fra studerende fra Biologi(KU): Ansøger om at følge faget: Introduktion til Statistik, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 2). Ansøgning fra studerende fra Jounalistik(SDU): Ansøger om at følge fagene: Forebyggelse som etisk og politisk praksis; Advanced Health Economics, 15 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 3). Ansøgning fra studerende fra Idræt(KU): Ansøger om at følge fagene: Forebyggelse og Sundhedsfremme; Socialepidemiologi og Folkesygdomme; Psykologi, Pædagogik og Kommunikation, I alt 7,5+5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 4). Ansøgning fra studerende fra Idræt(KU): Ansøger om at følge faget: Forebyggelse og Sundhedsfremme og Psykologi, Pædagogik og Sundhedskommunikation, i Alt 15 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 5). Ansøgning fra studerende fra Kandidatuddannelse i fysioterapi, SDU: Ansøger om at følge faget: Public Health Science Communication, 5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 6). Ansøgning fra studerende fra Åben Uddannelse: Ansøger om at følge fagene: Socialepidemiologi og folkesygdomme, Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation, Sociologi, Forebyggelse og Sundhedsfremme, Social medicin og rehabilitering (ønsker kun at følge et ud af de fem fag, der er opstillet i prioriteret rækkefølge), (5+7,5+5+7,5+7,5) ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 7). Ansøgning fra studerende fra IT og Sundhed: Ansøger om at følge fagene: Social Medicin og Rehabilitering; Psykologi, Pædagogik og Kommunikation, 7,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 8). Ansøgning fra studerende fra Kandidatuddannelsen i Fysioterapi (SDU): Ansøger om at følge faget: Public Health Science Communication, 5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 9). Ansøgning fra studerende fra Kandidatuddannelsen i Fysioterapi (SDU): Ansøger om at følge fagene: Kvalitative analysestrategier og videnskabsteori; Forebyggelse som etisk og politisk praksis, i alt 15 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 10). Ansøgning fra studerende fra Kandidatuddannelsen i Fysioterapi (SDU): Ansøger om at følge fagene: Epidemiologi, Statistik, Public Health Science Communication, ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 11). Ansøgning fra studerende fra Idræt og sundhed (SDU): Ansøger om at følge faget: Socialepidemiologi og folkesygdomme, 5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 12). Ansøgning fra studerende fra Sociologi (KU): Ansøger om at følge fagene: Forebyggelse som etisk og politisk praksis; Fedme i folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv, 5+10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 13). Ansøgning fra studerende fra Europæisk Etnologi: Ansøger om at følge fagene: Humanbiologi og sygdomslære; Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation; Miljøfaktorer, arbejdsmiljø og helbred, International sundhed, 20+7,5+7,5+10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 14). Ansøgning fra studerende fra Center for Journalistik, SDU: Ansøger om at følge faget: Advanced Health Economics, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 15). Ansøgning fra studerende fra FSV (SDU): Ansøger om at følge faget: Public health science communication, 5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 16). Ansøgning fra studerende fra Sundhedsfaglig kandidat(sdu): Ansøger om at følge faget: Fedme i et Folkesundhedsvidenskabeligt Perspektiv, Evaluering: Introduktion til metoder og teori, ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 17). Ansøgning fra studerende fra Idræt: Ansøger om at følge fagene: Sundhedspolitiske analyser, Forebyggelse som etisk og politisk praksis, 2,5+5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 18). 3

11 Bilag til referat 142 Ansøgning fra studerende fra KU(Antropologi): Ansøger om at følge fagene: Sundhedsvæsenets struktur og funktion; Forebyggelse og Sundhedsfremme; Psykologi, pædagogik og kommunikation; Social Medicin og Rehabilitering, I alt 30 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 19). Ansøgning fra studerende fra Master of Science in Public Health (SDU): Ansøger om at følge fagene: Evidence Based Medicine; Advanced Health Economics; Themes in Demography, I alt 30 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 20). Ansøgning fra studerende fra Kandidat i Fysioterapi(SDU): Ansøger om at følge faget: Statistik, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 21). Ansøgning fra studerende fra Åben Uddannelse: Ansøger om at følge faget: Statistik (kandidat), 10 ECTS. (Merit 22). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Socialmedicin og rehabilitering, Psykologi, pædagogik og kommunikation, I alt 15 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 23). Ansøgning fra studerende fra Åben Uddannelse: Ansøger om at følge faget: Socialepidemiologi og folkesygdomme, 5 ECTS. (Merit 24). Ansøgning fra studerende fra Fødevarevidenskab(KU): Ansøger om at følge fagene: Sociologi, Forebyggelse og sundhedsfremme, i alt 12,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 25). Ansøgning fra studerende fra Biologi (KU): Ansøger om at følge faget: Introduktion til statistik, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 26). Ansøgning fra studerende fra Sociologi (KU): Ansøger om at følge fagene: Sundhedsvæsenets struktur og funktion, Socialepidemiologi og folkesygdomme, Forebyggelse og sundhedsfremme, 7,5+5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 27). Ansøgning fra studerende fra Psykologi (SDU): Ansøger om at følge faget: Forebyggelse og sundhedsfremme, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 28). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Psykologi, pædagogik og kommunikation, Økonomiske principper og sundhedsøkonomi 7,5+10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 29). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Økonomiske principper og sundhedsøkonomi, Sundhedspolitiske analyser, Psykologi, pædagogik og kommunikation, 10+2,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 39). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Psykologi, pædagogik og kommunikation, Socialmedicin og rehabilitering, 7,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 31). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Psykologi, pædagogik og kommunikation, Økonomiske principper og sundhedsøkonomi, 7,5+10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 32). Ansøgning fra studerende fra RUC: Ansøger om at følge faget: Introduktion til Statistik, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 33). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Psykologi, pædagogik og kommunikation, Økonomiske principper og sundhedsøkonomi, 7,5+10 ECTS.. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 34). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Psykologi, pædagogik og kommunikation, Socialmedicin og rehabilitering, 7,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 35). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge faget: Socialmedicin og rehabilitering, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 36). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Økonomiske Principper og sundhedsøkonomi, Socialmedicin og rehabilitering, Psykologi, pædagogik og kommunikation, 10+7,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 37). 4

12 Bilag til referat 142 Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge faget: Socialmedicin og rehabilitering, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 38). Ansøgning fra studerende fra Åben Uddannelse: Ansøger om at følge fagene: Sundhedsvæsenets struktur og funktion, Sundhedspolitiske analyser, Økonomiske principper og sundhedsøkonomi, Spørgeskemakonstruktion, 7,5+2, ECTS. (Merit 39). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge faget: Økonomiske principper og sundhedsøkonomi, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 40). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge faget: Psykologi, pædagogik og kommunikation, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 41). Ansøgning fra studerende fra Idræt: Ansøger om at følge faget: Psykologi, pædagogik og kommunikation, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 42). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Socialmedicin og rehabilitering, Psykologi, pædagogik og kommunikation, 7,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 43). Ansøgning fra studerende fra Fødevarevidenskab (KU): Ansøger om at følge faget: Socialepidemiologi og folkesygdomme, 5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 44). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge faget: Psykologi, pædagogik og kommunikation, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 45). Ansøgning fra studerende fra Antropologi (AU): Ansøger om at følge faget: Sundhedsvæsenets struktur og funktion, Socialepidemiologi og folkesygdomme, Sundhedspolitiske analyser, International Sundhed, Medicinsk Sociologi, Organisationsanalyse, 7,5+2, ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 46). Ansøgning fra studerende fra Fødevarevidenskab(KU): Ansøger om at følge faget: Forebyggelse og sundhedsfremme, 7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 47). Ansøgning fra studerende fra Sundhedsfaglig kandidat(sdu): Ansøger om at følge faget: Evaluering: Introduktion til metode og teori, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 48). Ansøgning fra studerende fra FSV(SDU): Ansøger om at følge faget: Themes in demography, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 49). Ansøgning fra studerende fra Pædagogik(KU): Ansøger om at følge fagene: Sociologi, Socialepidemiologi og folkesygdomme, Psykologi, pædagogik og kommunikation, Socialmedicin og rehabilitering, Introduktion til Epidemiologi, International Sundhed, Medicinsk Sociologi, 5+5+7,5+7,5+7, ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 50). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Psykologi, pædagogik og kommunikation, Socialmedicin og rehabilitering, 7,5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 51). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge fagene: Demografi, Sociologi, Kvalitative metoder, 5+5+7,5 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 52). Ansøgning fra studerende fra Sundhedsfaglig kandidatuddannelse(ku): Ansøger om at følge faget: fedme i folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 53). Ansøgning fra studerende fra Sundhedsfaglig kandidatuddannelse: Ansøger om at følge fagene: Fedme i et folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv eller Evaluering: introduktion til metode og teori, ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 54). Ansøgning fra studerende fra Åben uddannelse: Ansøger om at følge faget: Introduktion til statistik, 10 ECTS. (Merit 55). Ansøgning fra studerende fra IT og sundhed: Ansøger om at følge faget: Økonomiske Principper og Sundhedsøkonomi, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen er modtaget. (Merit 56). 5

13 Bilag til referat 142 Ansøgning fra studerende fra Idræt og sundhed: Ansøger om at følge faget: Advanced Health Economics, 10 ECTS. Forhåndsgodkendelsen mangler. (Merit 57). Meritgodkendelser: Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om endelig merit af faget: Managing Development Intervention og New Trends and New Actors in Global Development Assistance, 7,5+7,5 ECTS. CBS og RUC=(uddannelsesinstitution) (Meritgodk. 1). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om endelig merit af faget: Epidemiology and control of communicable diseases og Nutrition in emergencies, I alt 10 ECTS. London School of Hygiene=(uddannelsesinstitution) (Meritgodk. 2). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om endelig merit af fagene: Extended Epidemiology, Demographic Methods 1, Statistics for Epidemiology and Population Health, Epidemiology in Context, Clinical Trials, Data Management using Epi-Data and STATA, Communication Skills in Epidemiology, Study Design: Writing a Study proposal, Statistical Methods in Epidemiology, Epidemiology and Control of Communicable Diseases, Epidemiology of Noncommunicable Diseases, Advanced Statistical Methods in Epidemiology, project om overlevelse efter brystcancer, I alt 60 ECTS. London School of Hygiene and Tropical Medicine=(uddannelsesinstitution) (Meritgodk. 3). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om endelig merit af faget: Human ressource Management, 7,5 ECTS. CBS=(uddannelsesinstitution) (Meritgodk. 4). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om endelig merit af faget: Feltmetodekursus i Vellore, Indien, 10 ECTS. Antropologi (KU)=(uddannelsesinstitution) (Meritgodk. 5). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om merit af faget: Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter, 22,5 ECTS, Odontologi(KU) svarende til Humanbiologi og sygdomslære, 20 ECTS (Meritgodk. 6). Ikke imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om endelig merit af fagene: Risk Analysis: Application to Risk-based Decision; Epidemiology and Control of Infectious Diseases; Health Leadership and Effecting Change; International Comparative Health Systems; Advanced Epidemiologic Methods, I alt 30 ECTS. School of Public Health, University of Minnesota, USA =(uddannelsesinstitution) (Meritgodk. 7). Imødekommet Ansøgning fra BA-studerende: Ansøger om merit af fagene: 1) Basal humanbiologi og kursus i basal humanbiologi, 22 ECTS + Medicinsk celle- og vævsbiologi, 20 ECTS + Kursus i tidlig patientkontakt, 3 ECTS, og Tidlig patientkontakt, 2 ECTS Medicin (KU) svarende til Humanbiologi og sygdomslære, 20 ECTS og 2) Medicinsk psykologi og sundhedspsykologi 5 ECTS svarende til Psykologi, pædagogik og kommunikation, 7,5 ECTS (Meritgodk. 8). 1) Ikke imødekommet 2) Delvist imødekommet ansøger kan lave aftale med kursusleder om ikke at skulle eksamineres i psykologi-delen, men kun i pædagogik og kommunikation. Individuelt studieforløb: Ingen ansøgninger. Godkendte projektophold: Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af erhvervsorienterede projektforløb ved Minnesota Department of Health, 10 ECTS. Projekteksaminator er: Jeff Lazarus. (EP 1). Imødekommet Ansøgning fra KA-studerende: Ansøger om forhåndsgodkendelse af erhvervsorienterede projektforløb ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 15 ECTS. Projekteksaminator er: Hans Okkels Birk. (EP 2). Imødekommet 6

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 22. marts 2012 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 Tilstedeværende: Per Andersen, Ole Friis, Christian Kronborg, Bjarne Toft, Clement Lyngborg Tofterup, Morten

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET DIKUs Undervisningsudvalg R E F E R A T 28. NOVEMBER 2012 Vedr.: 41. møde den 1. november 2012 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Statistik over dette års KOT optag til uddannelserne udskudt til næste møde

Statistik over dette års KOT optag til uddannelserne udskudt til næste møde Referat af møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet torsdag d. 23. august 2007 kl. 10.00-13.00 i mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1 Tilstede: John Erik Hansen, Birgitte Lilholt Sørensen,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kristian Birk

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kristian Birk Referat af UFU-møde Pædagogisk sociologi og MA LLL Den 27. maj 2013 kl. 13-16 i lokale D219 Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 7. december 2010

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 7. december 2010 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI I ODENSE 16. december 2010 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 7. december 2010 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen,

Læs mere

Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør)

Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør) Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 2110 E-mail: dbl@hist.sdu.dk 30. april J. nr.: Ref.: PGM/dbl Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier onsdag den

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer Politrådsmøde 25.02.13 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer 2.) Godkendelse af dagsorden og referat Begge godkendt uden indsigelser. 3.) Orientering

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Bugge T. Daniel, Gry Friis Vinterlie Møller Hansen, Anders Daniel

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015

P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015 SCIENCE UDDANNELSE

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard KØBENHAVNS UNIVERSITET DIKUs Undervisningsudvalg SAGSNOTAT 30. JANUAR 2014 Vedr.: 47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard Til stede: Andrzej Filinski

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 6. NOVEMBER 2013 Forum: Studienævnet

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Torsdag, den 18. april 2013 kl. 9.00 12.30 Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, lokale 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale C1-2.1.028

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Mødesal A, Universitetsparken 2, 2100 København Ø

Mødesal A, Universitetsparken 2, 2100 København Ø D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmer: Harald S. Hansen, Ole J. Bjerrum, Susanne Kaae, Eva Horn Møller, Tine Worm Damgaard,

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Afgivet merit for 2014

Afgivet merit for 2014 Afgivet merit for År Have- og Parkingeniør (PBA) uddannelsessted ECTS personer 5981 Selandia Slagelse Jordbrugsteknolog 60 2 5980 Slagelse Jordbrugsteknolog 60 Microbiology for Allied Health, Organic Chemistry

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Tirsdag, den 11. juni 2013 kl. 10.00 14.00 Sted: Aalborg Universitet CPH, Frederikskaj 10A, lokale 0.106 Deltagere: Afbud: Lars Uggerhøj,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323

Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323 Deltagere Dagsorden Per Madsen; Søren Erik Nielsen; Frank Pedersen; Steen Nielsen; Finn

Læs mere

Bachelor-Orientering for dataloger. Revideret 11. September 2015

Bachelor-Orientering for dataloger. Revideret 11. September 2015 Bachelor-Orientering for dataloger Revideret 11. September 2015 Bachelor-orientering Vigtige valg Krav til studieprogrammet Praktiske oplysninger Slides: www.cs.au.dk/studieorientering Bachelor-orientering

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi d e t n at u r - o g b i o v i d e n s k a b e l i g e fa k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Jordbrugsøkonomi En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling Jordbrugsøkonomi

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 1) Godkendelse af referat 23. marts 2010 kl. 10:00-13:00 i mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 1a. Godkendelse af referat

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere