Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015"

Transkript

1 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

2 Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport med tilladelse til taxi, limousine, sygetransport og offentlig servicetrafik mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxibranchen (tidligere DTA Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening / TBA Taxibranchens Arbejdsgivere) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen F-varenummer 3028

3 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde Arbejdstid Ansættelsesforhold Lønperiode Provisionsløn Timeløn Garantiløn Overarbejde i forbindelse med timeløn Pension Feriepenge/Feriefridage Feriekortordning Opsigelse Fuldtidsansatte og afløsere Sygdom og barsel Faglig strid Uddannelse Fornyelse af køre- og førerkort Henvisning til overenskomsten Varighed og opsigelse Protokollat 1. Samarbejdsudvalg Protokollat 2. Sikkerhedsorganisation Protokollat 3. Tillidsrepræsentantsregler Protokollat 4. Indkørings-/afregningsprocent Protokollat 5. Nyoptagede foreninger og virksomheder Protokollat 6. Løndumping Protokollat 7. Seniorordning

4 1. Gyldighedsområde Nærværende overenskomst dækker erhvervsmæssig persontransport i Danmark med tilladelse til taxi, limousine, sygetransport og offentlig servicetrafik. 2. Arbejdstid Den normale arbejdstid for en fuldtidsansat medarbejder udgør 37 timer, normalt fordelt på 5 dage pr. uge. 1 times spisepause pr. dag er ikke medregnet i arbejdstiden, medmindre andet er aftalt særskilt. Varige ændringer i vagtplanen skal ske med 5 arbejdsdages varsel, medmindre der er tale om ændringer grundet i kontraktmæssige forhold, eller akut opståede driftsmæssige forhold. I så fald kan ændringer ske uden varsel. Varsling af væsentlig ændringer i forhold til skift fra f.eks. dag til nat, skal ske med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Medarbejderen er berettiget til 2 ugentlige fridøgn. Disse skal så vidt muligt lægges i sammenhæng, hvis medarbejderen fremsætter ønske herom. Medarbejderen kan fremsætte ønsker om, at 2 ugentlige fridøgn placeres i forbindelse med weekend en gang om måned. Medmindre andet er aftalt placerer medarbejderen selv 37 timers effektiv ugentlig arbejdstid indenfor den tid han har vognen til rådighed. Den enkelte vagt kan ikke overstige 13 timer og Arbejdsmiljølovens bestemmelser skal overholdes. Vagter kan aftales på henholdsvis en 4- eller 6-dages uge. 3. Ansættelsesforhold Det skal fremgå af ansættelsesaftalen om der er tale om løn ved provision eller timeløn. Såfremt en provisionslønnet taximedarbejder lejlighedsvis beskæftiges på et køretøj med krav om timelønsafregning, aflønnes medarbejderen som minimum med garantilønnen pr. time, og timerne indgår i beregningen ved evt. krav om garantiløn. 3

5 Såfremt en timelønnet medarbejder lejlighedsvis udfører provisionskørsel aflønnes denne kørsel ved provision eller som minimum med timeløn. 4. Lønperiode Der træffes i ansættelseskontrakten aftale om lønafregning for hver 14 dage eller som månedsløn. En ændring skal dog varsles til den første i måneden 1 måned forud. Ved månedsløn skal udbetalingen ske således, at lønnen er til rådighed på medarbejdernes konto senest sidste bankdag i måneden. Ved 14-dages løn skal udbetalingen ske således, at lønnen er til rådighed senest 4 bankdage efter lønperiodens afslutning. 5. Provisionsløn Provisionslønnet kørsel kan udelukkede ske i en vogn med taxitilladelse. Der er mellem parterne indgået aftale om aflønning ved provision af det af medarbejderen indkørte beløb. De fastsatte procenter gælder for alle takster, tilbudskørsel og fastpriskørsel, under forudsætning af, at den gældende takst for en given kørsel er den samme, u- anset om kørslen udføres af arbejdsgiver eller medarbejder. Stigning eller fald i den af kommunen fastsatte maksimaltakst indregnes i procentafregningen, således, at kroner og øre-afregningen til medarbejderen er den samme efter som før takstreguleringen. Der regnes med 1 decimal. Den aktuelle løn fastsættes efter forhandling mellem parterne og fremgår af et særskilt "Protokollat vedr. løn", der udarbejdes som et tillæg til denne overenskomst. Regulering af medarbejderens procentvise indkørsel forhandles en gang årligt. Såfremt der indføres moms på taxikørsel, beregnes lønnen på grundlag af det indkørte beløb ekskl. moms. Udebliver vognen over en halv time efter normal arbejdstids begyndelse, tilkommer der medarbejderen en godtgørelse på kr. 115,00 pr. påbegyndt time Beløbet 4

6 reguleres med samme kr. og øre-størrelse som garantibetaling. Dog har medarbejderen pligt til at møde efter senere indkaldelse, indtil 3 timer efter vagtens start. Værkstedspenge afregnes pr. påbegyndt halve timer med kr. 115,00 pr. time. Beløbet reguleres med samme kr. og øre-størrelse som garantibetaling. Al overtid for provisionslønnede, der forlanges af arbejdsgiveren, betales med et tillæg på kr. 25,00 pr. time. Søn- og helligdagsbetaling indgår i afregningsprocenten. Parterne er enige om, at provisionsløn, såfremt det aftales særskilt, kan suppleres med produktivitetsfremmende lønsystemer i form af bonusaftaler. Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med 1. oktober oktober oktober ,5% 0,6% 0,6% 6. Timeløn Beskæftigelse i vogn med tilladelse til offentlig servicetrafik, i limousine og vogn med sygetransport tilladelse kan alene udføres på timeløn. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder, kan der aftales ansættelse på timeløn ved kørsel udført med tilladelse til taxikørsel. Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør 1. april oktober oktober 2014 kr. 134,95 kr. 136,80 kr. 138,65 Søn- og helligdagsbetaling er indregnet i timelønnen. Parterne er enige om, at timelønnen, såfremt det aftales særskilt, kan suppleres med produktivitetsfremmende lønsystemer i form af bonusaftaler. I forbindelse med kørsel af fast kontrakt kørsel kan der etableres delt tjeneste, hvor arbejdstiden afbrydes efter 2 timer fra arbejdstids begyndelse og indtil se- 5

7 nest 2 timer før arbejdstids ophør. Der betales ikke løn for de mellemliggende timer, der heller ikke medregnes til eventuel overtid. Ved første og andet fremmøde skal betales for minimum 6 timer samlet. Ved kun et fremmøde betales for mindst 4 timer. 7. Garantiløn Der betales en garantiløn med udgangspunkt i en timesats på 1. april oktober oktober 2014 kr. 127,00 kr. 128,85 kr. 130,70 Garantilønnen gælder kun medarbejdere på fuld tid. 14-dagslønnede beregnes i forhold til 74 timer pr. Lønperiode og månedslønnede beregnes i forhold til 160,33 timer og udgør for 1. april oktober oktober dagslønnede kr ,00 kr ,90 kr ,80 månedslønnede kr ,91 kr ,52 kr ,13 Note: Fortolkningen er følgende: Der er principielt enighed om, beregning af garantilønsprincippet tager udgangspunkt i garantilønssats x 37 timer = xxx kr. Skulle den enkelte medarbejder have indkørt mindre uden hensyntagen til om der er indkørt på timeløn/provisionsløn løftes medarbejderen op til garantilønssats x 37 timer. Arbejdsgiveren er pligtig til at udlevere eller fremsende lønseddel senest 2 uger efter lønudbetaling. Garantiløn kan kun kræves udbetalt, såfremt medarbejderen har fremsendt krav herom senest 4 uger efter modtagelse af lønsedlen. 8. Overarbejde i forbindelse med timeløn. Tillæg ved beordret overarbejde udgør 1. april oktober oktober og 2. time kr. 31,38 kr. 31,82 kr. 32,27 3. time kr. 45,48 kr. 46,12 kr. 46,77 Derefter kr. 82,39 kr. 83,54 kr. 84,71 6

8 Overtidstillægget udbetales og overarbejdstimerne opspares i virksomheden. I lønperioder, hvor der ikke er fuld tid, benyttes den opsparede afspadsering til at fylde op til den for perioden aftalte arbejdstid, i det omfang der er timer til rådighed. 9. Pension For medarbejdere, der har været ansat i 4 uger, oprettes en pensionsordning i PensionDanmark. Dog er medarbejdere pensionsberettigede fra ansættelsesdagen, såfremt medarbejderen i forvejen har en arbejdsmarkedspension fra et tidligere ansættelsesforhold. Pensionen udgør 12,0% af den skattepligtige indkomst. Heraf betaler arbejdsgiveren 2/3 og lønmodtageren 1/3. Hvor der er indgået aftale om bidrag til sundhedsordning, er bidraget til en sådan ordning indeholdt i det samlede pensionsbidrag. Arbejdsgiveren indbetaler det samlede beløb på lønmodtagerens konto i PensionDanmark. De i PensionDanmark vedtagne regler og bestemmelser er gældende. Der skal ikke indbetales pensionsbidrag til medarbejdere, der er berettigede grundet alder til folkepension eller modtager efterløn, i stedet udbetales arbejdsgiverbidraget som løn. Heller ikke hvis medarbejderen er fyldt 60 år og oppebærer pension efter Lov om socialpension eller alders-/invalidepension, i stedet udbetales arbejdsgiverbidraget som løn. 10. Feriepenge/Feriefridage I feriegodtgørelse betales 12,5% af lønnen. Feriedage er 25 dage pr. år. Såfremt arbejdsgiveren ikke anvender den mellem parterne aftalte feriekortordning, indbetales optjente feriepenge 12,5 % til Feriekonto i henhold til Ferieloven. 7

9 Feriefridage der afholdes skal afregnes pr. dag med 7,4 time efter gældende sats for garantiløn/timeløn. Placering af feriefridage sker i samarbejde mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder, hvor medarbejderens ønske bør imødekommes, medmindre hensynet til virksomhedens drift hindrer dette. I de tilfælde hvor medarbejderen ikke afholder sine feriefridage, udbetales de med den til enhver tid gældende garantilønsats, hvor en feriefridag svarer til 7,4 time. Udbetalingen finder sted sammen med den første løn i året efter optjeningen eller ved evt. fratræden. Lønmodtageren er berettiget til 5 feriefridage udover de 25 feriedage. Der optjenes en feriefridag for hver afsluttet 44 løndage, dog maksimalt 5 feriefridage pr. år, som en forsøgsordning frem til 1. oktober Feriekortordning I overenskomstperioden forhandles en feriekortordning på plads, umiddelbart efter indgåelse af denne overenskomst. 12. Opsigelse Følgende opsigelsesregler er gældende: Arbejdsgiver Lønmodtager Under 6 måneders anciennitet 0 kalenderdage 0 kalenderdage Efter 6 måneders anciennitet 14 kalenderdage 7 kalenderdage Såfremt trepartsforhandlingerne i 2012 udløser ekstra tryghed i ansættelsen optages der forhandlinger, mellem parterne. For tilsidesættelse af opsigelsesvarslet betaler den, der ikke overholder varslingsreglerne, til modparten det beløb, der skulle have været erlagt, hvis overenskomstmæssig opsigelse havde fundet sted. Pr. manglende opsigelsesdag betales der garantibetaling i henhold til 6. Såfremt medarbejderen påtager sig andet arbejde i opsigelsesperioden bortfalder garantilønnen for de dage, hvor medarbejderen oppebærer anden løn. 8

10 I tilfælde af skade eller havari på taxien, bortfalder de nævnte opsigelsesfrister, men medarbejderen skal genansættes, når vognen er klar. Faste medarbejdere, der afskediges på grund af indskrænkning i virksomheden eller lignende, skal beskæftiges som reservemedarbejdere. Der er en fratrædelsesgodtgørelse, efter 3 års uafbrudt beskæftigelse ved den samme arbejdsgiver, på kr ,00. Reglen er kun gældende når der er tale om afskedigelse. Det aftales at der optages forhandlinger om en forøgelse af ordningen ved første genforhandling af overenskomsten. 13. Fuldtidsansatte og afløsere Ved fuldtidsansættelser forpligter arbejdsgiveren sig til udelukkende at ansætte medarbejdere, der ikke samtidig har andet fast erhverv med fuldtidsbeskæftigelse. Arbejdsgiveren forpligter sig til fortrinsvist at ansætte afløsere uden andet erhverv med fuldtidsbeskæftigelse. 14. Sygdom og barsel Stk. 1. Sygdom Under sygdom betales i henhold til sygedagpengeloven. Dog betaler arbejdsgiveren garantiløn/timeløn, jf. ansættelsesaftale, pr. dag under sygdom i den til enhver tid gældende arbejdsgiverperiode, pt. 30 kalenderdage, af en sygdomsperiode. Regler for sygemelding aftales mellem medarbejderen og arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren betaler garantiløn/timeløn, jf. ansættelsesaftale, til medarbejdere, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af vedkommendes syge, hjemmeværende barn under 15 år. Dette vilkår omfatter alene barnets første sygedag. Arbejdsgiveren betaler garantiløn/timeløn, jf. ansættelsesaftale, til medarbejdere, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 15 år. 9

11 Denne frihed gælder alene indehaveren af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt frihed med garantiløn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Stk. 2. Barsel Arbejdsgiveren udbetaler garantiløn/timeløn, jf. ansættelsesaftale, til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden. Der udbetales garantiløn/timeløn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Til adoptanter udbetales garantiløn/timeløn, jf. ansættelsesaftale, under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger ligeledes garantiløn/timeløn, jf. ansættelsesaftale, under "fædreorlov". I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren garantiløn/timeløn, jf. ansættelsesaftale, under fravær i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen Betalingen i disse 11 uger svarer til garantiløn/timeløn, jf. ansættelsesaftale. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Forældrenes orlov skal tages i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, og hver af forældrenes orlov skal tages i en uafbrudt periode. 10

12 15. Faglig strid I overensstemmelse med hidtidig praksis behandles uoverensstemmelser om fortolkning af kollektive overenskomster endeligt ved de faglige voldgiftsretter og sager vedrørende brud på kollektive overenskomster behandles endeligt i Arbejdsretten. Stk. 1. Lokal forhandling Opstår der på en virksomhed en retstvist, skal uoverensstemmelsen søges bilagt ved lokal forhandling mellem parterne på virksomheden, eventuelt med inddragelse af den lokale 3F afdeling. Forhandlingerne skal påbegyndes og afsluttes så hurtigt som muligt. Stk. 2. Mæglingsmøde Opnås der ikke enighed ved den lokale forhandling, kan de respektive organisationer begære mægling i sagen. Mæglingsbegæringen skal være skriftlig og indeholde en kort beskrivelse af uoverensstemmelsen, således at temaet på mæglingsmødet klart fremgår af begæringen. Har der været lokale forhandlinger, jf. stk. 1, skal referat vedlægges. Mæglingsmødet skal, såfremt en af parterne kræver dette, eller såfremt det er af betydning for sagens afklaring, holdes på den virksomhed, hvor uoverensstemmelsen er opstået. Mæglingsmødet skal afholdes hurtigst muligt og senest 3 uger efter mæglingsbegæringens modtagelse i den modstående organisation. Tidsfristen kan fraviges efter aftale mellem organisationerne. På mæglingsmødet ledes forhandlingerne af organisationernes mæglingsmænd, der søger at tilvejebringe en løsning af uoverensstemmelsen. Mæglingsmændene udarbejder et referat af forhandlingerne, og dette underskrives med bindende virkning for parterne og de respektive organisationer af mæglingsmændene. Stk. 3. Organisationsudvalg Organisationerne nedsætter et stående udvalg. Organisationsudvalget er paritetisk sammensat. Udvalget behandler de nedenfor under punkterne 1 til 3 anførte spørgsmål af hver af organisationerne kan begæres behandlet: 11

13 1. Uoverensstemmelser af principiel karakter vedrørende forståelse af overenskomster og dermed ligestillede aftaler indgået mellem organisationerne. 2. Sager i en lokal uoverensstemmelse, hvor afgørelsen skønnes at kunne få betydning for flere overenskomstområder. 3. Sager hvor organisationerne har til hensigt at gøre organisationsansvar gældende. Den organisation, der har til hensigt at gøre organisationsansvar gældende, har pligt til at indbringe sagen for udvalget. Gøres organisationsansvar gældende i et fællesmøde, skal den klagende organisation forinden begære afholdt et plenummøde under fællesmødet. En eventuel videreførelse af en organisationsansvarspåstand i et klageskrift forudsætter, at sagen forinden har været behandlet i organisationsudvalget. Såfremt tidsfristen ved Arbejdsretten hindrer dette, skal sagen behandles i organisationsudvalget, inden sagen domsforhandles. Såfremt der ikke ved organisationsudvalgsmødet opnås enighed, videreføres sagen ved fortsat mægling. Stk. 4. Fornyelsesaftalens fortolkning Med henblik på at undgå fagretlige tvister, som baserer sig på misforståelser af aftaler indgået i forbindelse med overenskomstfornyelsen, er parterne enige om, at der på et hvilket som helst tidspunkt i overenskomstperioden, skal være adgang til at forelægge sådanne tvister for forhandlerne der har indgået denne overenskomst, dette til udtalelse inden en eventuel faglig voldgift. Formålet hermed er at tilstræbe hurtig afklaring af tvisterne. Udtalelser fra forhandlerne er bindende for organisationerne. Stk. 5. Faglig voldgift Er der ikke opnået enighed på et mæglingsmøde eller et organisationsmøde, kan uoverensstemmelser efter begæring videreføres til faglig voldgift. Stk. 6. Afskedigelser. Ved afskedigelse af en arbejdstager må vilkårligheder ikke finde sted, og klager over påståede urimelige afskedigelser kan derfor behandles af den mellem organisationerne nedsatte paritetiske afskedigelsesnævn. Sager om påståede urimelige afskedigelser behandles hurtigst muligt. Sager, i hvilke der nedlægges påstand om underkendelse af en afskedigelse, skal så vidt muligt være afsluttet inden udløbet af den pågældende arbejdstagers opsigelsesvarsel. 12

14 Såfremt der foretages afskedigelse af en arbejdstager, der har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 9 måneder, har den pågældende arbejdstager ret til at begære skriftlig oplysning om grunden til afskedigelsen. Hvis man fra arbejdstager side hævder, at afskedigelsen er urimelig og ikke begrundet i arbejdstagerens eller virksomhedens forhold, kan afskedigelsen kræves behandlet lokalt mellem repræsentanter for virksomhedens ledelse og dens arbejdstagere. Den lokale forhandling skal være afsluttet inden for en frist af 14 dage fra underretning om afskedigelse. Såfremt arbejdsgiveren har afgivet åbenbart urigtige oplysninger om grunden til afskedigelsen, som er af væsentlig betydning for sagen, regnes ovennævnte frist fra det tidspunkt, hvor arbejdstagersiden blev eller burde være blevet bekendt med de korrekte oplysninger. Den lokale forhandling skal dog være afsluttet inden 3 måneder fra under retning om afskedigelsen. Opnås der ikke herved enighed, skal der, omgående optages forhandling mellem organisationerne. Opnås der ikke herved enighed, er der ret til at indgive klage til det af organisationerne nedsatte afskedigelsesnævn. Klagen skal være Afskedigelsesnævnets "sekretariat" og den modparten organisation i hænde inden for en frist af 7 dage efter afslutningen af organisationernes forhandling. Regler om Afskedigelsesnævnets sammensætning og sagsbehandling fastsættes i en forretningsorden for nævnet. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet måtte finde, at den foretagne opsigelse er urimelig og ikke begrundet i arbejdstagerens eller virksomhedens forhold, kan nævnet efter påstand herom underkende opsigelsen, medmindre samarbejdet mellem virksomheden og arbejdstageren har lidt væsentlig eller må antages at lide væsentlig skade ved en fortsættelse af ansættelsesforholdet. Finder nævnet, at opsigelsen er urimelig, men at ansættelsesforholdet alligevel ikke skal fortsætte, eller nedlægges der påstand om godtgørelse for en urimelig afskedigelse, jf. ovenfor, kan nævnet bestemme, at virksomheden skal betale den pågældende en godtgørelse. Størrelsen af denne skal afhænge af sagens omstændigheder og ancienniteten af den uberettiget afskedigede arbejdstager. Godtgørelsen kan ikke overstige 13 u- gers garantiløn/timeløn, jf. ansættelsesaftale, beregnet efter den afskedigede arbejdstagers gennemsnitsfortjeneste gennem det sidste år. Såfremt der for Afskedigelsesnævnet indbringes sager med påstand om, at der er sket en urimelig afskedigelse, og den afskedigede i henhold til lovgivningen har 13

15 en anden retsstilling, skal Afskedigelsesnævnet efter påstand herom fra klageren lægge den pågældende lovgivning til grund ved sagens afgørelse. Stk. 7. Udløb af overenskomster 1. Selvom overenskomsten er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med følgende regler jf. pkt. 2 og pkt Ingen arbejdsstandsning kan lovligt etableres, medmindre den er vedtaget af organisationens kompetente forsamling. Arbejdsstandsningen kræver, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer vedtager igangsættelse af arbejdsstandsningen. Vedtagelsen af arbejdsstandsningen varslet modparten i overensstemmelse med reglen i pkt At man agter, at forelægge sin kompetente forsamling forslag om arbejdsstandsning, skal meddelelses den anden organisation ved anbefalet skrivelse, mindst med 14 dage varsel før arbejdsstandsningen agtes iværksat. På samme måde skal den anden part have meddelelse om beslutning om iværksættelse af arbejdsstandsningen med mindst 7 dages varsel. 16. Uddannelse Der oprettes en kompetencefond svarende til 0,50 kr. pr. præsteret arbejdstime. Fondsbestyrelsen fastsætter regler for arbejdsrelevant voksen og efteruddannelse og støtteordninger hertil, samt opkrævning procedure. Kompetencefonden kan funderes lokalt. Den enkelte medarbejder har placeret under fornødent hensyn til virksomhedens forhold efter 9 måneders uafbrudt fuldtidsbeskæftigelse hos samme arbejdsgiver ret til 2 ugers frihed (uden løn) om året til efter- eller videreuddannelse. Dog har en medarbejder ved fortsat beskæftigelse hos samme arbejdsgiver ret til akkumulering sin ret i maksimalt 3 år (6 uger efter 3 år). Parterne er enige om, at anbefale, at der kan gives medarbejderne frihed uden løn til at deltage i ønskede uddannelsesforløb under den forudsætning, at uddannelsen kan tilrettelægges under hensyn til virksomhedens forhold. 14

16 17. Fornyelse af køre- og førerkort Efter 1 års ansættelse har medarbejderen ret til betaling for fornyelse af køre- og førerkort. Ret til betaling gælder kun ved den retmæssige fornyelse, pt. hvert 5. år, og således ikke ved overtrædelser af gældende lov, hvor nye kort er påkrævet. Medarbejdere med kroniske lidelser, der bevirker en oftere fornyelse af køre- og førerkort, honoreres i lighed med andre. Der refunderes dog kun en gang pr. 5. år. 18. Henvisning til overenskomsten. Virksomheder der henviser til denne overenskomst indgået med ATAX skal betale kr. 1,50 pr. time som indbetales til kompetencefonden. 19. Varighed og opsigelse Overenskomsten er gældende og bindende for undertegnede organisationer, indtil den opsiges skriftligt, jf. de til enhver tid gældende regler, med mindst 3 måneders varsel til en 1. oktober, dog tidligst 1. oktober Overenskomsten får først virkning fra det tidspunkt overenskomsten er godkendt og underskrevet af de hertil kompetente personer/forsamlinger. København, den 13. april 2012 ATAX Arbejdsgiverforening for Taxibranchen Gert Mark Peter Kjærgaard 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Allan Andersen 15

17 Protokollat 1. Samarbejdsudvalg Hvis den tiltrædende part har mere end 25 ansatte, kan der nedsættes et samarbejdsudvalg som skal bestå af medarbejdere og vognmænd, lige vægt. Regler for samarbejdets virke fastsættes efter aftale mellem de lokale vognmænd og medarbejdernes klub. Efterfølgende fastsættes regler for sammensætningen. Protokollat 2. Sikkerhedsorganisation I overenskomstperioden undersøges nærmere regler for etablering af en sikkerhedsorganisation "branchemæssigt". Protokollat 3. Tillidsrepræsentantsregler Såfremt den tiltrædende part er en sammenslutning og har mere end 25 ansatte er nedenstående tillidsrepræsentants regler gældende: Stk. 1. Medarbejdere ansat ved ATAX's vognmænd kan vælge en tillidsrepræsentant. Der kan tillige vælges en suppleant, som fungerer under tillidsrepræsentantens forfald. Valget af tillidsrepræsentant skal finde sted på en sådan måde, at alle fuldtidsansatte medarbejdere, som er beskæftiget ved ATAX's vognmænd på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i valget. Stk. 2. Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige organiserede 3F-medarbejdere, der har arbejdet mindst 1 år ved ATAX's vognmænd. Valget er ikke gyldigt, før det er blevet godkendt af 3F og herfra meddelt ATAX, der er berettiget til at gøre indsigelse mod valget. Stk. 3. 3F s Transportgruppe giver tilsagn om, at medarbejdere, der vælges til tillidsrepræsentanter, og som ikke forud for valget har gennemgået uddannelsen for tillidsrepræsentanter, hurtigst muligt efter valget har fundet sted, gennemgår en sådan uddannelse. Fra ATAX's side giver man tilsagn om at medvirke til, at 16

18 den nyvalgte tillidsrepræsentant får den fornødne frihed til at deltage i uddannelsen. Stk. 4. Det er tillidsrepræsentantens såvel som arbejdsgiverens og dennes repræsentants pligt at gøre sit bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdsstedet. Når en eller flere af tillidsrepræsentantens kollegaer, enten fordi de føler sig forurettet eller af andre grunde ønsker det, kan tillidsrepræsentanten forebringe deres klage eller henstillinger for den lokale ledelse (den tiltrædende part). Tillidsrepræsentanten må ikke indlede drøftelser eller forhandling direkte med den enkelte vognmand. Føler tillidsrepræsentanten sig heller ikke tilfredsstillet ved den lokale ledelses (den tiltrædende part) afgørelse, står det tillidsrepræsentanten frit for at anmode sin organisation om at tage sig af sagen, men det er tillidsrepræsentantens og tillidsrepræsentantens arbejdskollegers pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af 3F. Stk. 5. Tillidsrepræsentantens udførelse af dennes påhvilende hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for tillidsrepræsentantens produktive arbejde. Dersom det er nødvendigt, at tillidsrepræsentanten, for at opfylde sine forpligtelser som tillidsrepræsentant på virksomheden, må forlade sit arbejde i arbejdstiden, skal tillidsrepræsentanten inden arbejdstids ophør meddele dette til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Hvis der på den lokale ledelses foranledning i øvrigt lægges beslag på tillidsrepræsentanten i spørgsmål, som angår virksomheden og medarbejderne, skal han for den tid der medgår hertil, aflønnes med garantiløn/timeløn, jf. ansættelsesaftale. Stk. 6. En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og vognmanden har pligt til at give ham et opsigelsesvarsel på i alt 13 uger. Såfremt en tillidsrepræsentant har fungeret som sådan i en sammenhængende periode på mindst 5 år, har tillidsrepræsentanten dog krav på 6 måneders varsel. Stk. 7. Tillidsrepræsentantens arbejdsforhold kan ikke afbrydes, medmindre opsigelsen skyldes arbejdsmangel, før hans organisation har fået lejlighed til at prøve berettigelsen ved fagretlig behandling. Denne skal for at have opsættende virkning påbegyndes inden 1 uge fra meddelelsen om afskedigelsen og skal afsluttes hurtigst muligt. 17

19 Såfremt en tillidsrepræsentant afskediges hos en vognmand, og samtidig tilbydes ansættelse på uændrede ansættelsesvilkår hos en anden vognmand tilsluttet ATAX, bortfalder opsigelsesvarslet, jf. stk. 6, samt retten til fagretlig sagsbehandling, jf. stk. 8. Stk. 8. Afskediges tillidsrepræsentanten fordi arbejdsmanglen giver tvingende grunde hertil, kan arbejdsforholdet ikke afbrydes i varslingsperioden, jf. stk. 10, før tillidsrepræsentantens organisation har haft lejlighed til at prøve berettigelsen ved fagretlig behandling. Denne skal for at have opsættende virkning påbegyndes inden 1 uge fra meddelelsen om afskedigelsen. Stk. 9. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder den særlige varslingspligt i henhold til stk. 6. I sådanne tilfælde har tillidsrepræsentanten krav på det almindelige opsigelsesvarsel i denne overenskomst. Stk. 10. Fastholder en arbejdsgiver sin afskedigelse af tillidsrepræsentanten, efter at afskedigelsen er kendt uberettiget ved den fagretlige behandling, er han ud over løn for varslingsperioden forpligtiget til at betale en erstatning, hvis størrelse skal være afhængig af omstændighederne, men som ikke kan overstige 13 u- gers løn, som beregnes efter tillidsrepræsentantens gennemsnitsfortjeneste i de sidste 3 måneder. Denne erstatning er endelig. Stk. 11. Spørgsmålet om berettigelsen af en tillidsrepræsentants afskedigelse og størrelsen af dennes eventuelt tilkommende erstatning afgøres endeligt ved fagretlig behandling. Foreligger der i sagen sådanne særlige forhold, som klart giver udtryk for, at der har foreligget organisationsforfølgelse, kan dette spørgsmål indbringes for Arbejdsretten. Stk. 12. Suppleanten er omfattet af ovennævnte bestemmelser om tillidsrepræsentanter i det omfang, suppleanten fungerer under tillidsrepræsentantens forfald. Stk. 13. En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket som sådan i mindst 1 år, og som fortsat beskæftiges ved en af ATAX's vognmænd, har inden for 1 år efter fratræden som tillidsrepræsentant ved afskedigelse krav på 6 ugers opsigelsesvarsel udover varslet i henhold til 12. Denne regel gælder alene fratrådte tillidsrepræsentanter. 18

20 Protokollat 4. Indkørings-/afregningsprocent Grundlaget i overenskomsten er, at medarbejderne er omfattet af en pensionsordning på 12,0% (arbejdsgiverbidraget udgør 2/3 og lønmodtagerbidraget udgør 1/3), ferieprocent på 12,5% og 5 feriefridage. Indkørings-/afregningsprocent udgør derfor 45,3% 1. april Protokollat 5. Nyoptagede foreninger og virksomheder Stk. 1. Foreninger og virksomheder, som ved deres optagelse i ATAX og som har en overenskomst med 3F eller en af 3F's afdelinger, hvad enten overenskomsten er en særoverenskomst, en tiltrædelsesoverenskomst eller en lokaloverenskomst, omfattes uden særlig opsigelse af denne overenskomst. Stk. 2. Der optages snarest, efter virksomhedens optagelse, tilpasningsforhandlinger med det formål at udforme eventuelle lokale aftaler på en sådan måde, at bestående overenskomstforhold ikke forrykkes som helhed. Sådanne forhandlinger sker på ATAX's foranledning. Stk. 3. Foreninger og virksomheder, som ved deres optagelse i ATAX ingen overenskomst eller lokalaftale har med 3F eller en af 3F's afdelinger, omfattes af denne overenskomst fra optagelsestidspunktet. Stk. 4. Pensionsoptrapningsordning Nyoptagede foreninger og virksomheder, der forinden indmeldelsen i ATAX ikke har etableret en pensionsordning for medarbejdere omfattet af en overenskomsten, eller som for disse medarbejdere har en pensionsordning med lavere pensionsbidrag end beskrevet i overenskomsten, kan kræve at bidraget til PensionDanmark skal fastsættes således: Grundlaget i overenskomsten er, at medarbejderne er omfattet af en pensionsordning på 12,0% (arbejdsgivers bidrag udgør 2/3 og medarbejders bidrag udgør 1/3), en ferieprocent på 12,5% og 5 feriefridage. Indkøringsprocent/afregningsprocent udgør derfor 45,3% 1. april

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2015-2018

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2015-2018 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2015-2018 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af AKT/3F Landsog Tillægsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse)

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING FOR MOLS-LINIEN A/S OG METAL SØFART OG DANSK EL-FORBUND For ansættelse i reparations-/vedligeholdelsesafdelingen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området

DI-DJ overenskomsten på JA området DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af DI-DJ overensksten på JA rådet for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Overenskomst. Søfartens Ledere. Copenhagen Malmö Port AB. Vagtchefer og Havneassistenter. mellem. for - 1 -

Overenskomst. Søfartens Ledere. Copenhagen Malmö Port AB. Vagtchefer og Havneassistenter. mellem. for - 1 - Overenskomst mellem Søfartens Ledere og Copenhagen Malmö Port AB for Vagtchefer og Havneassistenter gældende fra 1. april 2014 til 31. marts 2017-1 - 1 Overenskomstens område Overenskomsten er gældende

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

2002 O V E R E N S K O M S T

2002 O V E R E N S K O M S T 2002 O V E R E N S K O M S T mellem RØRVIG CENTRET A/S og HK HOLBÆK 1. OMRÅDE. Overenskomsten omfatter medarbejdere, der er beskæftiget som kontorfunktionærer på Rørvig Centret A/S. ARBEJDSTID. 2. Stk.

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

LOs juridiske informationsservice

LOs juridiske informationsservice LOs juridiske informationsservice Hovedaftale for Kooperationen Aftale af 26. marts mellem Det Kooperative Fællesforbund og Landsorganisationen i Danmark med ændringerne pr. 1 april 1993 Principudtalelse

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster

Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Information om Program Økonomisk bagtæppe rammen for forhandlingerne Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Pause Serviceoverenskomsten og

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp Og Dansk Socialrådgiverforening 2014-2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Hvem er omfattet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kapitel 1 Løn, pension og arbejdstid...

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere