Billigere kulturanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billigere kulturanlæg"

Transkript

1 Øst Nr. 6 September Billigere Kulturanlæg Beretning 07/08 Generalforsamling i Skovdyrkerforeningen ØST Billede: Flisning af hugstaffald efter renafdrift med terrængående maskine Udgivet af Skovdyrkerforeningen ØST Elmegården 2, 4450 Jyderup Tlf.: Fax: Billigere kulturanlæg Kulturanlægget er nøglen til alle fremtidige indtægter i skoven. Det er samtidig den største investering over en omdrift, og den der skal forrentes længst. Der har derfor altid været fokus på billiggørelse af netop denne. Traditionelt har man leget med planteantallet, plantestørrelsen og med mekanisering af planteprocessen. Idag plantes stort set udelukkende med maskine på landbrugsjord og ved gentilplanting af juletræer. Når forholdene tillader det også efter afdrift af regulære bevoksninger. Meget ofte er man dog i skoven henvist til at håndplante. Hvad planteantallet angår, er man efterhånden nået ned på noget der ligner pr. hektar for nåletræet og godt for løvtræet, mindre går næppe hvis der skal kunne produceres kvalitetstræ på sigt. I dag ser regnestykket for en hektar plantet med planter, plantet efter afdrift nogenlunde således ud:

2 Kvasrydning og afbrænding ca ,- (Alternativt knusning ca ,-) Plantning og planter ca ,- Hertil kommer eventuelt et hegn. Samlet kulturudgift uden hegn mellem og kr. pr. hektar. Priserne på energitræ og flis har udviklet sig positivt over de sidste par år, en række nye aftagere har meldt sig på banen også flere som kan tage grøn flis (flis fra friskskovede træer). Det er derfor begyndt at kunne betale sig at flise hugstaffaldet efter en afdrift. I Skovdyrkerforeningen arbejder vi med at udvikle metoder hertil som principielt skulle kunne gå i nul. bliver naturligvis lidt dyrere ca kr. pr. hektar. Ved plantning i risene skabes der et bedre mikroklima omkring planterne og dermed formodentlig en bedre og sikrere kulturstart. Færdslen på arealet er næsten lige så enkel som efter en knusning. I Skovdyrkerforeningen synes vi perspektivet er interessant og hvis priserne på energitræ fortsætter med at stige, bliver det blot endnu mere interessant. Foreløbige forsøg viser, at vi kan flise op mod 75% af hugstaffaldet, hvorefter det skulle være muligt at plante direkte i det tilbageværende hugstaffald som ligger spredt over arealet. Plantningen Gamle bøge ud til Kalundborg Fjord.

3 Øst 2007/2008 Beretning ØST 07/08 Bestyrelsens arbejde Personale og organisation Medlemmer og konsulentbesøg Handel og entreprise Foreningens økonomi DDS DFE Midteropslag: Resultatopgørelse før revision 07/08 Udgivet af Skovdyrkerforeningen ØST Elmegården 2, 4450 Jyderup Tlf.: Fax: Når man planter i det åbne landskab er farverne, forår såvel som efterår, med til at give beplantningen karakter Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har i 07/08 afholdt fire møder, stort set ét pr. kvartal. Ved hvert møde har der været forelagt en budgetopfølgning for foreningens drift, senest også med en opdeling på skovpartsniveau. Bestyrelsen har løbende drøftet foreningens udvikling, der har været i tråd med ønsket om at konsolidere foreningens økonomi, medlemsbasis og udbygge tilbuddet til medlemmerne. Det er derfor positivt at konstatere, at foreningen er vokset både hvad angår medlemstallet og de tilknyttede skovarealer i det forløbne regnskabsår. På det seneste er der i bestyrelsen påbegyndt en debat om fastsættelse af pejlemærker og helt konkrete målsætninger med en årig horisont. Personale og organisation Foreningen har i det forløbne år fået sin struktur på plads, hvilket bl.a. har medført en række nyansættelser. Hvert medlem er tilknyttet en skov-

4 foged, men såvel skovrideren som skovfogeder, med et særligt ansvar for f.eks læplantning, juletræer eller andet, vil tid efter anden kunne være inde over. Vi prøver derudover så vidt muligt at arbejde i teams for at udnytte personalets mange kompetencer bedst muligt. Nordvest-sjælland betjenes således af skovfogederne Per Bundgaard Larsen, Morten Brændholt, Claus Boel og Rasmus Gregersen. Det syd-østlige Sjælland, Møn og Lolland-Falster betjenes af skovfogederne Rasmus Larsen, Jesper Christiansen, Jens Rasmussen og Henning Kragh Jensen. Nordsjælland og Bornholm betjenes af henholdsvis Flemming Sehested og Steffen Jørgensen. Vi har i det forløbne år budt velkommen til bogholder Connie Rickens, der har afløst Lene Kjærgaard og skovfogederne Morten Brændholt, Steffen Jørgensen, Jens Rasmussen og skovbrugskonsulent Flemming Sehested. Medlemmer og konsulentbesøg Det har været et år med en stor medlemsfremgang. Netto er foreningen vokset med 18 medlemmer og hektar skov, således at vi ved årets udgang hjalp 423 medlemmer med at passe deres næsten hektar skov. Velkommen til de mange nye medlemmer, men også pænt farvel til de medlemmer som har forladt os. Mange fordi de har solgt deres ejendom og enkelte, fordi de har fundet andre løsninger omkring pasningen af deres skov. Det er vores intention hvert år at få Palletering af juletræer hos et af foreningernes medlemmer.

5 Skovene rummer ofte mange fortidsminder som i de fleste tilfælde har været velbeskyttede og dermed velbevarede. besøgt så mange af medlemmerne som muligt, for bl.a. at få udarbejdet en rådgivningsrapport og en årsplan i samarbejde med dem. Vi fik i 07/08 rådgivet mere end 60% af medlemmerne med tilsammen ca. 80% areal. Vi tager i høj grad selv initiativ til at besøge medlemmerne, men ingen behøver sidde og vente. Ønskes besøg af en skovbrugsfaglig medarbejder, så ring endelig og få en aftale. Handel og entreprise Foreningens to store aktivitetsområder ved siden af rådgivningen er hjælp til udførelsen af arbejdet i skovene og afsætning af medlemmernes skovprodukter. Det være sig alt fra selvskoverbrænde over juletræer til tømmer og kævler. Sammenlignet med forrige år har afsætningen udviklet sig meget positivt, hvad mængderne angår. Dette har i høj grad været drevet af de stigende priser på de fleste af sortimenterne. Foreningen har i 07/08 hjulpet med afsætningen af: m3 løvtræ - en stigning på 85% i forhold til året før - og m3 nåletræ svarende til godt og vel 3 gange mere end året før. Det blev til juletræer og 256 ton klippegrønt sammenlignet med 06/07 s henholdsvis stk. og 29 ton. Foreningens økonomi Foreningen er inde i en stabil gænge. Årets resultat svarer nogenlunde til det fra sidste års resultat, nemlig et

6 Resultatopgørelse før revision 07/ / /07 Kontingentindtægt Konsulenthonorar Undervisning Andre aktiviteter Statstilskud Dækningsbidrag konsulentafdeling Salg entreprenørydelser Køb entreprenørydelser Dækningsbidrag entreprenørafdeling Salg planter, råtræ, juletræer, grønt Køb samme Dækningsbidrag handelsafdeling Dækningsbidrag i alt Lønninger Pensioner Andre omk, sundhedsforsikring Regulering feriepengeforpligtelse Lønninger i alt Kørselsgodtgørelse og autodrift Øvrig personaleudgifter Lokaleomkostninger Tryksager, porto, telefon, kontorart mm EDB 1) Møder Efteruddannelse 2) Kontingent DDS Abonnementer, faglitteratur og kontingenter Revision Diverse udgifter Afskrivninger Finansielle indtægter/udgifter netto Andre udgifter i alt Ekstraordinære poster Årets resultat Noter: 1) Udfaktureret C5 pilotprojekt ) Er incl opholdsudgifter 4

7 Status 2007/ /07 AKTIVER Inventar Tilgang Biler primo Tilgang Afgang Afskrivninger Værdipapir Varebeholdninger Igangværende arbejde Likvider Tilgodehavender Andre tilgodehavender PASSIVER Egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital i alt Gæld Bankgæld Kreditorer Feriepengeforpligtelse Moms, Askat, FP m.v Passiver i alt

8 Korttømmer på Bornholm. På skovparten blev der efter flere års konjunktur-bestemt tilbageholdenhed skovet ca m 3 i 07/08. overskud på kr. i 07/08. For det kommende år budgetteres med et overskud i samme størrelsesorden. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi efter fusionen nu er ved at være igennem den fase, der handler om etablering af ny struktur og organisation, og således fra 09/10 for alvor bør være inde i en konsolideringsfase, hvor et væsentligt mål vil være konsolidering af foreningen. Bestyrelsen sigter på opbygning af en egenkapital der til hver en tid svarer til minimum 10% af omsætningen. Foreningens samlede omsætning blev i 07/08 på 34,6 mio. en stigning i forhold til året før på næsten 55%. DDS I Skovdyrkerforeningerne blev der i det forgangne år igangsat en leanproces i alle foreningerne. Målet er at forenkle og strømline forretningsgange og minimere spildtiden i alle led. De lokale foreninger har valgt forskellige indsatsområder, og der udveksles løbende erfaringer. I ØST har vi set på vores afvikling af juletræs- og klippegrøntsæsonen. Selv har vi opfattelsen af at have fået et bedre overblik og på et tidligere tidspunkt - noget også medlemmerne snart kommer, eller allerede er kommet, til at mærke. Mellem foreningerne udveksles løbende de indhøstede erfaringer. Et andet stort emne har været vores forhold til konkurrencestyrelsen, der er optaget af om vi koordinerer i et 6

9 omfang, der begrænser den frie konkurrence, selvom vi som koncept har eksisteret i 104 år. Det paradoksale er at hvis alle Skovdyrkerforeningerne juridisk set var en enhed ville konkurrencestyrelsen aldrig anfægte vores samarbejde. Der er en løbende dialog, men det kan muligvis på sigt få indflydelse på arbejdsformen i fællesskabet. Indien, Skovfoged Morten Brændholt har snuset til arbejdet i DFE i forbindelse med en opgave i Estland og endelig er skovbrugskonsulent Flemming Sehested, som Karsten Raae, ansat i DFE, hvorfra han løser opgaver for Skovdyrkerforeningen svarende til ¼ del af hans tid. DFE Skovdyrkernes udenlandske aktiviteter er placeret i Danish Forestry Extension. Skovrideren i ØST var indtil udgangen af året ansat på ½ tid i DFE. Fra indeværende år er det aftalt med DFE s bestyrelse, at skovrideren er på ¾ tid i ØST og ¼ som direktør i DFE. I foreningen løser skovfoged Per Bundgaard Larsen opgaver for DFE i Et læs bøgekævler på vej ind på Hvalsø Savværk, der er en af foreningernes gode samarbejdspartnere på Sjælland. 7

10 Et kig op i trækronerne. Det er faktisk heroppe skovbrugskonsulenten får sin information, når der skal træffes beslutning om at tynde en bevoksning

11 Generalforsamling i Skovdyrkerforeningen Øst Der indkaldes hermed til Generalforsamling tirsdag d. 28. oktober kl. 17:00 på Langtved Færgekro, Munkholmvej 138, 4060 Kirke Sonnerup (tlf ). Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært for et mindre traktement. Til generalforsamlingen foreligger følgende: DAGSORDEN For udførlig kørselsvejledning, tjek Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Forelæggelse af budget for det kommende år og godkendelse af kontingent og tilsynshonorar for såvel aktive som passive medlemmer efter indstilling fra bestyrelsen. Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Valg af statsautoriseret eller registreret revisor På valg til bestyrelsen er: Lars Holst Frederiksen (genopstiller) og Kaj Westh (genopstiller ikke). Som suppleant: Gorm Lunn (genopstiller). Der kan opstilles kandidater til og med på selve generalforsamlingen. Forud for generalforsamlingen kl. 14:00 vil repræsentanter fra Forskningscenter for Skov og Landskab præsentere de seneste erfaringer og forskningsresultater omkring temaet kultursikkerhed. Hvordan tager vi bedst muligt højde for stormfald, klimaændringer og alle de andre udfordringer, der kan være i en bevoksnings mellem 50 og mere end 100-årige liv. Ifølge vedtægterne skal forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, afgives skriftligt og være foreningens kontor i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senere indkomne forslag kan kun komme til behandling med bestyrelsens godkendelse. Efter indlægget, der også foregår på Langtved Færgekro, vil skovfoged Per Bundgaard forestå en guidet tur i Strandskoven som opfølgning på oplægget fra Skov og Landskab. Tilmelding til såvel generalforsamling (spisning) som ekskursion bedes foretaget til foreningens kontor senest d. 20. oktober. 3

12 Medlemsarrangement på Bornholm Medlemmerne af Skovdyrkerforeningen indbydes hermed til en lille faglig ekskursion og et efterfølgende medlemsmøde torsdag d. 2. oktober. Mødested: Nørremarksvej 3, Nexø kl. 14:00 Ekskursionstemaer: Kollektiv læplantning hegning, vildtbid, jordbearbejdning, plantning vedligehol delse og jagt Førstegangs tynding i nåletræ hugst styrker og træpriser Afdrift hegning og gentilplantning, tilskud og grønne driftsplaner Etablering af sø Efter ekskursionen er foreningen vært ved en kop kaffe og vil samtidig orientere om udviklingen i foreningen og på Bornholms skovpart i særdeleshed. Skovejer Kaj Westh har valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem i Skovdyrkerforeningen i forbindelse med først kommende generalforsamling, det er derfor også tanken at mødet skal indstille en ny kandidat. Hele arrangementet forventes at slutte kl. 17:00. Tilmelding senest d. 30. september til Skovfoged Steffen Jørgensen på tlf eller mail Foreningens personale Skovrider Karsten Raae Mobil: Nordsjælland Skovbrugskonsulent (deltid) Flemming Sehested Mobil: Nord-vestsjælland Skovfoged (deltid) Per Bundgaard Larsen Mobil: Skovfoged Morten Brændholt Mobil: Skovfoged / vildtforvalter Claus Boel Mobil: Skovfoged / driftsplanlægger Rasmus Gregersen Mobil: Syd- og Østsjælland, Møn og Lolland-Falster Skovfoged Jesper Christiansen Mobil: Skovfoged Rasmus Larsen Mobil: Skovfoged Jens Rasmussen Mobil: Skovfoged (deltid) Henning Krag Jensen Mobil: Bornholm Skovfoged Steffen Adelsten Jørgensen Mobil: Administration (deltid) Susanne Lykke Nielsen Tlf.: Bogholderi Connie Rickens Tlf.:

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF "Vi har i 2003/04 stort set haft rygvind hele året igennem." Det sagde formanden for DLF AmbA, Benny Kirkebække Christensen, da han først

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Dyrkning af kvalitetsløvtræ

Dyrkning af kvalitetsløvtræ Dyrkning af kvalitetsløvtræ Baggrund og ide Af skovfoged Hans Chr. Graversgaard, Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland Vi laver for meget bulkproduktion i Danmark der skal også produceres kvalitetstræ.

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere