Klippebevoksning af gul cypres. Julen står for døren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klippebevoksning af gul cypres. Julen står for døren"

Transkript

1 Øst December 2009 nr. 7 Indhold: Julen står for døren Generalforsamlingen Klima og biomasse Enkeltbetaling til nonfood beplantninger Klippebevoksning af gul cypres Udgivet af Skovdyrkerforeningen ØST Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf.: Fax: Julen står for døren Generalforsamlingen Det er hvert år overraskende så hurtigt det går. Nu er vi stort set færdige med at klippe pyntegrønt og de sidste juletræer er ved at være nettet, pakket på paller og på vej til udlandet. Omkring 40 medlemmer og medarbejdere deltog i årets generalforsamling. Gorm Lunn, Knabstrup blev valgt som dirigent og ledede slagets gang på forbilledlig vis. I ØST synes vi at sæsonen ser ud til at have forløbet godt. Vi forventer at slutte med et antal juletræer svarende til sidste år. Det samme gælder klippegrøntet. Vi har oplevet en flot fremgang på klip af nordmannsgran og ikke haft helt så mange problemer med koglesætning i nobilis som frygtet tidligere på året. Den mundtlige beretning Skovdyrkerforeningen Øst kommer i sit fjerde regnskabsår ud med et resultat på ,- kr., hvilket bestyrelsen under de givne omstændighederne anser for tilfredsstillende - om end kun for det aktuelle regnskabsår. For det kommende år budgetteres da også med et langt bedre resultat. S-NYT ØST nr December.indd :48:16

2 Resultatet skal bl.a. ses på følgende baggrund: I forbindelse med finanslovsforhandlingerne blev konsulenttilskuddet fjernet natten over. Her mistede foreningen en indtægt på godt ,- kr., som stort set var tjent. Som følge af finanskrisen og en svensk kronekurs, der styrtdykkede, gik skovningen af nåletræ næsten i stå fra sidst på året. To ud af tre store ansøgte projekter under ordningen for bæredygtigskovdrift nåede ikke at blive færdigbehandlede i regnskabsåret på grund af langsom sagsbehandling i Skov- og Naturstyrelsen. De indgik i budgettet med et betydeligt dækningsbidrag. På regnskabssiden har vi valgt at opgradere i forbindelse med, at vores deltids regnskabsmedarbejder Susanne fik andet job. Til erstatning blev derfor i foråret ansat en fuldtidsbogholder. I forbindelse med indgåelsen af et strategisk samarbejde med Gefion har foreningen ansat Gefion s medarbejder indenfor området natur og vildt. For 09/10 har foreningen overtaget regnskabsfunktionen for Skovdyrkernes udenlandske aktiviteter i selskabet Danish Forestry Extension (DFE). Foreningen har også påtaget sig ansvaret for etableringen af en videntjeneste for Natur og Vildt for DDS i lighed med den, der allerede findes under titlen Dyrkningsaktuelt for Juletræer og Klippegrønt. Det er tanken også at tilbyde Natur og Vildt i abonnement til lodsejere udenfor den traditionelle medlemskreds. Vi har arbejdet videre med vores taktiske mål, og her er et første bud på, hvordan vi forestiller os, de kan nås. For ØST er opstillet følgende taktiske mål, som forventes nået i 2012: traditionelle medlemmer andre (abonnenter) uden for medlemskredsen på f.eks. Natur og Vildt hektar tilknyttet skovareal mio. i omsætning juletræer afsatte juletræer på årsbasis 6. 1,1 mio. i egenkapital stilende mod 10% af omsætningen i eller flere aktive læplantningslaug 8. Årlig etablering af mindst ha ny skov ,- faktureret til DFE på årsbasis i bidrag fra undervisning, ERFA-grupper mv. på årsbasis 11. Flis: ØST skal være en vægtig spiller på vores side af Storebælt 12. Overskudsgrad på 1,5% Måltal for medlemsantal og tilknyttede ha Hver medarbejder lægger en personlig plan for opsøgende aktivitet, som tages op i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale. Måltal for andre abonnementer udenfor medlemskredsen ØST står for etableringen af DDS s videntjeneste for Natur og Vildt på vores fælleshjemmeside. Når denne er oppe at køre, annonceres den i relevante landbrugstidsskrifter, Jæger mv. Der tilbydes en prøvetid for ikke medlemmer på ½ år, hvorefter der skal be- 2 S-NYT ØST nr December.indd :48:16

3 tales en årlig afgift for at have adgang. Adgang vil være gratis for medlemmer af Skovdyrkerforeningen. Måltal for omsætning En omsætningsstigning skal særligt hidrøre fra en systematisk indsats omkring flis og juletræer i kombination med flere opgaver for det offentlige. Udvalgte medarbejdere vil blive sat til at videreudvikle de nævnte forretningsområder. Måltal for omsat antal juletræer Investering i og udbygning af afsætning gennem Geen Product skal medvirke til en styrkelse af afsætningen af juletræer og grønt. Alle arealansvarlige skal ifølge vores lean beskrivelse være opmærksomme på, hvor der er kulturer, der kan have interesse. Alt grønt og juletræsstyring skal gå via vores interne entreprise styringssystem, Pinus, så vi hele tiden har styr på afvikling og indtjening. Måltal for egenkapitalens størrelse For at nå de 1,1 mio. skal der genereres overskud på ,- per år de næste 3 år. Dette vil kræve en tilpasning af vores priser. Kontingenterne pristalsreguleres, men entreprise og timesatser skal tilpasses. En konsekvent brug af timeregistreringen, som basis for fakturering, vil kunne samle en del timer op, som nok ikke faktureres i dag. Bedre arbejdstilrettelæggelse og mindre kørsel vil sammen med øget fokus på udgifter også kunne bidrage til indtjeningen. Måltal for antal læplantningslaug Allerede nu har vi 3 laug i gang. Det ene afvikles i 2009, og vores læplantnings-skovfoged er opmærksom på mulighederne for at positionere foreningen til det næste. Et blik på vores kontor. Herfra kan man bl.a. se ned i kantinen. 3 S-NYT ØST nr December.indd :48:18

4 I vores nye hus i Sorø råder vi også over en flot kantine, som naturligvis blev benyttet i forbindelse med generalforsamlingen. Måltal for etablering af ny skov Til årets ansøgningsfrist har vi samlet søgt projekter hjem for omkring 80 ha. To medarbejdere er udpeget som ansvarlige for udførelsen. Alle skovfogeder skal arbejde på at skaffe projekterne, og vi vil løbende sikre, at der skrives herom i landbrugspressen, ligesom vi vil prøve med kampagnetiltag. Nogle er allerede planlagt på landsplan i DDS regi. Måltal for fakturering til Danish Forestry Extension (DFE) Med aftalen om bogføring for DFE er der sikret et årligt beløb på ,-. To medarbejdere udover skovrideren er engageret i DFE aktiviteter, og flere har udtrykt interesse. Der vil blive søgt bragt flere medarbejdere i spil hos DFE for at nå målsætningen på de kr./år. I år nåede vi den faktisk. Måltal vedr. bidrag til indtjeningen via undervisningsydelser m.v. Der er lavet aftale med Skovskolen og Københavns Universitet - Life, Frederiksberg, om bidrag til undervisning. Der skal fra foreningens side markedsføres mere effektivt omkring foredrag og aktiviteter for ERFA-grupper. Dette forventes taget op nu, efter vi er kommet på plads i Sorø. Aftaler med tekniske skoler og lignende vil blive forsøgt. Måltal for flisandel på markedet Flis er et område, hvor vi forventer et indtjeningspotentiale både for medlem- 4 S-NYT ØST nr December.indd :48:20

5 mer og foreningen. Vi øver os derfor meget på flisen og omsætter mere og mere. Der er langt til en betydende andel af et marked, der hele tiden synes at vokse, og vi har endnu ikke egne leveringskontrakter, men arbejder pt. på et par stykker. Allermest oplagt og givende synes det at være på Bornholm. På Sjælland kan en rolle som underleverandør i en række tilfælde være både vejen ind på markedet og den bedste løsning. Der bindes en del likviditet i flis, som på den bedst mulige måde skal deles mellem medlemmerne og foreningen. To skovfogeder er udpeget som ansvarlige for området. Måltal for overskudsgraden i foreningen En overskudsgrad på 1,5% svarer til ,- om året med den målsatte omsætning. For at nå derhen skal vi ralisere den ovenfor beskrevne vækst samtidig med, at vi hele tiden ser på vores omkostninger. Vi ser fra bestyrelsens side positivt på fremtiden, men er også bevidst om, at vi ikke som flere af de andre Skovdyrkerforeninger har øget vores kontingenter svarende helt eller delvis til bortfaldet af rådgivningstilskuddet. Med de lagte budgetter håber vi at kunne undgå dette samt væsentlige takstjusteringer i øvrigt. Regnskabet og budget Dette blev godkendt. I sammenligningskolonnen til sidste år var der i status beklageligvis indsneget sig en fejl i sidste års opgørelse af egenkapitalen. De overførte tal var fra før revisors reguleringer. Ultimo tallet for 07/08 skulle naturligvis have været svarende til primo tallet for 08/09. Der blev spurgt til medlemstallet, som på dagen var 426 aktive medlemmer. Omsætningen har været på ca. 33. mio. og forventningen til det igangværende år er på mio. Foreningen har en årlig udgift til forsikring af debitorer på omkring ,- kr. Budgettet for det igangværende år blev gennemgået og taget til efterretning. Valgene Karin Plass Scheel og Birgit Hartvig Larsen genvalgtes til bestyrelsen. Gorm Lunn indtræder som nyvalgt. Til suppleantposten var der nyvalg af Jes Lützhøft. Formanden takkede Lars- Jørgen Jensen for hans mangeårige indsats i bestyrelsen. Revisionsfirmaet Grant Thornton genvalgtes. Klima og Biomasse Som bekendt er biomasse et såkaldt CO2 neutralt brændstof, så de steder i energiforyningen, hvor man kan erstatte kul, olie og naturgas med træ spares der CO2 udledning til gavn for vores klima. København har sat sig for i 2025 at blive verdens første CO2 neutrale hovedstad. Forud for generalforsamlingen fortalte energi- og klimamedarbejder Maren Madsen om Københavns ambitiøse klimamål. For en skovdyrker var det interessant at høre at: 5 S-NYT ØST nr December.indd :48:20

6 I foreningen satses der energisk på at finde de rigtige flisløsninger til medlemmerne Blandt de fem indsatsområder var energiforsyningen tiltænkt at skulle bidrage med 75% af CO2 reduktionen. Man på kraftværkerne fortrækker træpiller og flis frem for halm af fyringstekniske grunde Det er Amagerværkets blok 3, der primært skal omstilles til biomasse Det kan komme på tale at bygge nyt ved Lynetten, så træet, pillerne eller flisen kan sejles til En logisk havn for Skovdyrkerne at levere på må så formodes at blive Køge Der er tale om rigtig store mængder Der mangler et overblik over hvad, der er til rådighed i bl.a. de sjællandske skove. København planlægger desuden energieffektiviseringer, mere vindenergi til lands og til havs, grønnere transport, klimarenovering af kommunale bygninger og meget andet. Yderligere information kan hentes på Enkeltbetaling til nonfood beplantninger? En del landmænd har tilplantet arealer under den såkaldte non-food ordning. Tilplantningen er sket med træarter, der - efter nedskæring til energiformål (fx til flis) - kan skyde igen fra roden. Det har været muligt for landmanden at få enkeltbetaling til disse arealer. 6 S-NYT ØST nr December.indd :48:22

7 Reglerne for tilplantninger er nu skærpet betydeligt. Er der fortsat muligheder for at modtage enkeltbetaling til disse arealer? I vejledning for enkeltbetaling fremgår det, at der fremover bl.a. er følgende krav: Minimum planter per ha ved tilplantning Færre godkendte træarter og der må ikke længere anvendes buske Arealerne skal dyrkes efter gængse dyrkningsnormer for lavskov Desuden kræves det, at eksisterende non-food tilplantninger også skal opfylde de nye, skærpede krav senest og det gør de fleste non-food beplantninger nok ikke umiddelbart. Skovdyrkerne har været i dialog med FødevareErhverv for at få retningslinjer for, hvorledes landmænd med eksisterende non-food beplantninger skal forholde sig. FødevareErhverv har kun i et vist omfang været i stand til at give retningslinjer: En mulighed er at køre uændret videre med non-food beplantningen, Hvis den ikke opfylder de nye skærpede krav til lavskov, så kan enkeltbetalingsstøtten for 2009 bibeholdes, men arealet kan ikke opnå enkeltbetalingsstøtte i 2010 og frem. En anden mulighed er, at suppleringsplante, så de nye krav til plantetal m.m. bliver opfyldt. En suppleringsplantning skal være gennemført inden Enkeltbetalingsstøtten kan nu fortsætte i 2010 og frem. Løsningen er ofte dyr eller teknisk vanskelig. En tredje mulighed er, at afvikle den nuværende bevoksning og herefter bringe arealet i en tilstand, der opfylder kravene i enkeltbetalingsordningen (fx som udyrket areal eller som areal med en traditionel markafgrøde). Til Skovdyrkernes store overraskelse har FødevareErhverv dog efter en del måneders betænkningstid ingen anvisninger på, hvorledes landmændene skal forholde sig. 7 S-NYT ØST nr December.indd :48:22

8 Master_A5_skovdyrkerNyt_blank 08/03/05 11:21 Side 1 Efter Skovdyrkernes opfattelse bør landmanden dog kunne udføre en konvertering uden at miste muligheden for fremtidig enkeltbetalingsstøtte. Det er en forudsætning, at arealet nedskæres inden og at det nedskårne materiale rent faktisk anvendes til brændsel (det vil nok være en fordel at kunne dokumentere/sandsynliggøre dette ved en senere kontrol). Arealet skal desuden opfylde enkeltbetalingsordningens såkaldte GLM-krav til landbrugsjord inden nytår (indebærer bl.a. at stubbe fjernes). Men som sagt har FødevareErhverv ikke set sig i stand til at fastlægge retningslinjer. I vejledning til enkeltbetaling fremgår reglerne om lavskov (s.41). GLM-reglerne findes i bilag C (s.49-54). Vejledningen kan findes på FødevareErhvervs hjemmeside (http:// ferv.fvm.dk). Torsten Hansen, skovrider De Danske Skovdyrkerforeninger Skovdyrkerne Øst ønsker medlemmerne en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi siger tak for et godt samarbejde i 2009 og glæder os til Foreningens personale Skovrider Karsten Raae Mobil: Nordsjælland Skovbrugskonsulent (deltid) Flemming Sehested Mobil: Skovfoged / vildtforvalter René Didriksen Mobil: Nord-Vestsjælland Skovfoged (deltid) Per Bundgaard Larsen Mobil: Skovfoged Morten Brændholt Mobil: Skovfoged / vildtforvalter Claus Boel Mobil: Forstass. / driftsplanlægger Rasmus Gregersen Mobil: Øst- og Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster Skovfoged Jesper Christiansen Mobil: Stevns, Køge, Ringsted,Solrød, Greve, Lejre, Roskilde Syd Skovfoged Rasmus Larsen Mobil: Slagelse Syd, Næstved, Vordingborg, Faxe Skovfoged Jens Rasmussen Mobil: Lolland, Falster Skovfoged (deltid) Henning Krag Jensen Mobil: Bornholm Skovfoged Steffen Adelsten Jørgensen Mobil: Adm. og bogholderi Helle Madsen Tlf.: Connie Rickens Tlf.: S-NYT ØST nr December.indd :48:22

Billigere kulturanlæg

Billigere kulturanlæg Øst Nr. 6 September Billigere Kulturanlæg Beretning 07/08 Generalforsamling i Skovdyrkerforeningen ØST Billede: Flisning af hugstaffald efter renafdrift med terrængående maskine Udgivet af Skovdyrkerforeningen

Læs mere

Øst. De nye kommuner. Tilladelser, tilsyn og dispensationer

Øst. De nye kommuner. Tilladelser, tilsyn og dispensationer Øst Nr. 5 Februar 2007 De nye kommuner Skovrejsningsordningen 2007 Natura 2000 Grønne driftsplaner - også et godt udgangspunkt for eventuel certificering af skovdriften Stormskadeforsikring Biotopplaner

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Skovdyrkeren ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013

Skovdyrkeren ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013 Skovdyrkeren Nr. 23 December 2013 ØSTJYLLAND Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse Generalforsamling 2013 i Skovdyrkerforeningen og regionsmøde i DDS Tirsdag d. 22. oktober 2013 blev den årlige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen.

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen. Et selskab med så mange år bag sig som Houborg Plantage skaber sig rent umiddelbart en række traditioner. Så længe de er gode og aktuelle, bør de bevares. Men bliver de forældede og uegnede, bør de slettes.

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling. Beretning 2007 Der er to ting, der især vil være i fokus i beretningen for 2007. Det ene er byggeriet og de nye værksteder, og det andet er eksamensfri skole og obligatoriske prøver. Ved generalforsamlingen

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013 Skovdyrkeren Nr. 23 December 2013 NORD-ØSTJYLLAND Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse Et meget gunstigt råtræmarked Nåletræ Vi ser i øjeblikket den mest gunstige afsætning af nåletræ i flere

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Niels Iuel Reventlow

Niels Iuel Reventlow ÅRET 2010-2011 Efter 6 års stilstand og afvikling sker der omsider noget i dansk skovpolitik: Regeringen nedsatte Skovpolitisk Udvalg i 2010. Skovforeningen har deltaget i udvalget, og vi har satset hårdt

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere