Udlevering af håndvægt og fingerfjedre til indsat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlevering af håndvægt og fingerfjedre til indsat"

Transkript

1 Udlevering af håndvægt og fingerfjedre til indsat I en sag om udlevering af fingerfjedre m.m. til en varetægtsarrestant udtalt, at det havde været rigtigst, om arrestforvareren/arrestinspektøren - for så vidt effekterne ikke fandtes at kunne nægtes udleveret i henhold til 7, stk. 3, i cirkulære nr. 158 af 13. september havde udleveret effekterne, eller i umiddelbar forbindelse med nægtelsen havde fastsat en generel, skreven bestemmelse om, at effekter af den omhandlede art ikke kunne udleveres til varetægtsarrestanter i arresten, og gjort arrestanterne bekendt hermed. FOB nr Henstillet til arrestinspektøren og direktoratet for kriminalforsorgen at tage sagen op til fornyet overvejelse. (J. nr ). Advokat A klagede som beskikket forsvarer for B over, at direktoratet for kriminalforsorgen havde meddelt ham, at direktoratet ikke fandt tilstrækkeligt grundlag for at ændre en afgørelse fra arrestinspektøren i Kolding om, at B ikke kunne få udleveret nogle personlige effekter, herunder 2 stk. håndvægte à 5 kg og 2 stk. fingerfjedre. Det fremgik af de foreliggende oplysninger, at B blev varetægtsfængslet den 31. juli 1979 og indsat i vestre fængsel, hvor han blev isoleret. Den 13. februar 1980 blev han overført til arresthuset i Kolding, hvor han fortsat var varetægtsarrestant. I skrivelse af 17. februar 1980 til direktoratet for kriminalforsorgen klagede B over, at arresthuset i Kolding ikke ville udlevere følgende personlige effekter til ham: 2 sakse, en negleklipper, 2 håndvægte à 5 kg og 2 fingerfjedre med træhåndtag. Han anførte, at han under opholdet i vestre fængsel havde haft de nævnte effekter i sin celle, og at han følte, at han ved sin overførsel til Kolding arrest var blevet ringere stillet. I en udtalelse af 20. februar 1980 til direktoratet for kriminalforsorgen anførte arrestforvareren og arrestinspektøren i Kolding, at arresthuset hidtil havde fastholdt, at effekter af ovennævnte karakter af sikkerhedsmæssige grunde ikke kunne udleveres. Arresthuset fandt ikke, at der burde afviges fra denne praksis. I skrivelse af 3. marts 1980 rettede A for B henvendelse til direktoratet for kriminalforsorgen og anførte bl. a. følgende: Efter det for mig oplyste er de effekter, som man nu har frataget min klient, effekter, som han har medbragt fra vestre fængsel, hvor han har haft mulighed for at have tingene i sin celle. Det forekommer urimeligt, at der ikke følges en ensartet praksis i forskellige arresthuse, og under hensyn til at min klient nu har siddet isoleret siden ultimo juli 1979, og da der intet foreligger om, at

2 han skulle være voldelig eller på anden måde misbruge de ting, som han har udleveret, skal jeg anmode om, at han snarest får mulighed for at få tilbageleveret de omhandlede effekter. Under hensyn til den lange isolationsperiode er det så meget desto mere nødvendigt, at han har mulighed for at beskæftige sig i cellen, og jeg skal anmode om en snarlig afgørelse. Af et notat af 12. marts 1980, som en af overvagtmestrene ved Københavns fængsler udarbejdede i anledning af klagen fra B, fremgår bl. a. følgende: Med henvisning til klage af 17. februar 1980 bemærkes, at indsatte har haft udleveret sakse og negleklipper samt 2 håndvægte à 5 kilo under sit ophold i vestre fængsel. For så vidt angår de 2 håndvægte, er det ikke i overensstemmelse med Københavns fængslers regler, at de har været udleveret, da indsatte kun kan få udleveret håndvægte, der er mindst 10 kg tunge. Begrundelsen for reglen er, at håndvægtene ikke må kunne anvendes som kasteskyts. Det har ikke været muligt at klarlægge, hvorfor indsatte i modstrid med gældende regler har haft udleveret håndvægte, der kun har vejet 5 kilo. Med hensyn til udlevering af sakse og negleklipper udleveres de til indsatte. Kun hvis saksen er større end en almindelig neglesaks, sker der særlig notering på indsattes charteque på afdelingen.«i en udtalelse af 21. marts 1980, som Københavns fængsler afgav til direktoratet i anledning af klagen fra A og B, henholdt Københavns fængsler sig til notatet af 12. marts 1980 og tilføjede, at Københavns fængsler i almindelighed tillader udlevering af fingerfjedre. Denne udtalelse fra Københavns fængsler blev forelagt for arrestforvareren og arrestinspektøren i Kolding, der i udtalelser af 25. og 27. marts 1980 til direktoratet for kriminalforsorgen henholdt sig til den tidligere nævnte udtalelse af 20. februar I skrivelse af 21. april 1980 meddelte direktoratet for kriminalforsorgen A, at direktoratet ikke fandt tilstrækkeligt grundlag for at ændre arrestinspektørens afgørelse. I anledning af klagen til mig henholdt arrestforvareren og arrestinspektøren i Kolding sig i udtalelser af 23. maj 1980 til deres tidligere udtalelser i sagen. I en udtalelse af 4. juni 1980 anførte direktoratet for kriminalforsorgen følgende: Det bemærkes, at det beror på en fejl, at den pågældende under opholdet i Københavns fængsler fik udleveret håndvægte, jfr. herved notat af 12. marts 1980 udarbejdet af overvagtmester Københavns fængsler. Der henvises i øvrigt til bestemmelsen i 7 i justitsministeriets cirkulære af 13. september 1978 om varetægtsarrestanters adgang til at skaffe sig genstande til personligt brug og udstyr af eget opholdsrum, levnedsmidler m.v., hvorefter institutionens leder, såfremt det skønnes påkrævet af bl. a. sikkerhedshensyn, kan fastsætte generelle begrænsninger med hensyn til udlevering af effekter. 2/7

3 Advokat A sendte mig med skrivelse af 27. juni 1980 til besigtigelse 2 stk. fingerfjedre samt en papirsaks og anførte: Disse effekter må varetægtsarrestanter, der f. eks. opholder sig i vestre fængsel, have i cellen, hvorimod det altså nægtes i arresthuset i Kolding. Det synes vanskeligt at forstå arrestinspektørens begrundelse for at nægte at udlevere tingene, nemlig at det er af sikkerhedsmæssige hensyn.«i skrivelse af 25. juli 1980 til direktoratet for kriminalforsorgen udbad jeg mig en udtalelse i anledning af A's skrivelse af 27. juni 1980 og anførte i øvrigt bl. a.: Jeg udbeder mig oplysning om, hvorvidt arrestforvareren eller arrestinspektøren har fastsat regler i henhold til 7, stk. 1, i justitsministeriets cirkulære nr. 158 af 13. september 1978 om varetægtsarrestanters adgang til at skaffe sig genstande til personligt brug og udtyr af eget opholdsrum, levnedsmidler m.v. (»Såfremt det skønnes påkrævet af ordens- eller sikkerhedshensyn eller på grund af brandfare, kan institutionens leder fastsætte generelle begrænsninger med hensyn til udlevering af effekter«). I bekræftende fald bedes et eksemplar af de pågældende regler vedlagt med udtalelse om, hvorvidt reglerne omfatter de effekter, sagen drejer sig om. I benægtende fald udbeder jeg mig en fornyet udtalelse om grundlaget for, at udlevering af effekterne er nægtet. I en udtalelse af 14. august 1980 til mig anførte arrestforvareren ved arresthuset i Kolding følgende: Ved sagens fremsendelse til direktoratet for kriminalforsorgen den 20. februar 1980 anførtes fra arresthuset, at effekter som de nu nævnte - fingerfjedre og papirsaks - af sikkerhedsmæssige grunde ikke udleveres, og man finder, at der ikke bør ske afvigelse i den anvendte praksis. Der er ikke af arrestinspektøren eller arrestforvareren fastsat regler i henhold til 7, stk. 1, i justitsministeriets cirkulære nr. 158 af 13. september Arresthuset i Kolding har været og er stadig pålagt at skulle huse indsatte, der i deres adfærd er sådan, at det er utilrådeligt at de hensidder i mindre arresthuse enten på grund af vold, undvigelsesrisiko eller sagens omfang og karakter. Når en sådan opgave skal løses, er det nødvendigt at opretholde et internt sikkerhedssystem som sikrer de indsattes tilstedeværelse i arresthuset. Det interne sikkerhedssystem kombineret med personalets årvågenhed har som tidligere nævnt i en klagesag fra indsatte (B) bevirket, at der ikke har været undvigelser fra arresthuset i Kolding siden Når en sådan intern sikkerhed skal opretholdes, kan der ikke fastsættes regler som tidligere nævnt, jfr. 7, stk. 1. Arresthuset finder det nødvendigt, med de mangeartede effekter de indsatte medbringer eller får tilsendt, at foretage vurdering af den enkelte effekt, hvorvidt det er foreneligt med arresthusets sikkerhedssystem, endvidere en vurdering af den enkelte indsatte der begærer effektet udleveret. I det omhandlede tilfælde, hvor 2 stk. fingerfjedre og 1 stk. papirsaks er nægtet udleveret, er effekterne af en sådan karakter, at de generelt nægtes udleveret til alle indsatte. Når klageren, (B), på anmodning fra kriminalpolitiet i København er overført fra Københavns fængsler til arresthuset i Kolding efter det oplyste p.g.a. undvigelsesrisiko samt forsøg på at bryde den isolation som er 3/7

4 fastsat af retten, må yderlig agtpågivenhed fra arresthusets side indtages således, at overflytning hertil ikke gøres illusorisk. Arresthuset må derfor fastholde, at de nævnte effekter ikke udleveres.«i en udtalelse af 19. august 1980 anførte arrestinspektøren i Kolding følgende: I tilslutning hertil skal jeg bemærke, at det af hensyn til sikkerheden, herunder ikke mindst personalets sikkerhed, er nødvendigt at opretholde et ordens- og sikkerhedssystem, som tager hensyn til de særlige forhold, der er beskrevet i arrestforvarerens skrivelse, hvortil i øvrigt kan føjes, at der i den senere tid har været et relativt stort antal nyansatte - og således mindre erfarne - betjente stationeret ved arresten. Udgangspunktet for udlevering af personlige effekter er naturligvis det af ombudsmanden nævnte cirkulære, men inden for dettes rammer indtages der her i arresthuset sikkert en noget mere restriktiv holdning end i mange af kriminalforsorgens øvrige afsonings- og varetægtsinstitutioner. Imidlertid må jeg anse det for unødvendigt og af praktiske grunde næsten ugørligt at fastsætte lokale forskrifter i medfør af cirkulærets 7, stk. 1, som på en rimelig konkret måde beskriver de begrænsninger, som må være i retten til at få udleveret effekter. Vurderingen må ske på det grundlag, som er angivet i arrestforvarerens skrivelse I en udtalelse af 2. september 1980 anførte Københavns politi bl. a. følgende: Disse breve (breve udsmuglet fra vestre fængsel; min bemærkning) viste, at det uanset isolationen havde været muligt for (B) at opretholde en tilsyneladende temmelig ubesværet kommunikation med omverdenen. De viste også, at (B) var villig til at bruge selv de mest indgribende midler for at påvirke efterforskningen, og at han nærede planer om flugt. Det var på forhånd kendt, og blev på ny understreget ved brevene, at (B) på ingen måde afstår fra fysisk voldsudøvelse for at gennemføre sit formål. I den forbindelse kan der henvises til anklageskriftets forhold I d, hvori indgår et røverisk overfald I en udtalelse af 22. september 1980 anførte direktoratet for kriminalforsorgen følgende: Direktoratet er bekendt med, at de i sagen omhandlede effekter udleveres til indsatte i andre af kriminalforsorgens anstalter og arresthuse, herunder i Københavns fængsler. Der er ikke af arrestinspektøren ved arresthuset i Kolding udarbejdet generelle retningslinier for, hvilke effekter, som ikke tillades udleveret til de indsatte. Der henvises til arrestinspektørens udtalelse af 19. august 1980 med bilag. Det bemærkes, at arresthuset i Kolding i vidt omfang huser indsatte, som af sikkerheds- og ordensmæssige hensyn er overført dertil fra andre anstalter og arresthuse, og at (B) på politiets begæring er overført fra Københavns fængsler til arresthuset i Kolding. Der henvises til vedlagte erklæring af 2. september 1980 fra politiadvokaturen, afd. N. Under hensyn hertil er direktoratet enig med arrestinspektøren om, at der bør udvises forsigtighed ved vurderingen af, om der skønnes at foreligge fare for misbrug ved udlevering af bestemte effekter, og direktoratet har fortsat ikke fundet grundlag for at ændre arrestinspektørens afgørelse. 4/7

5 Det bemærkes, at spørgsmål om ændring af gældende cirkulærebestemmelser om de indsattes adgang til at skaffe sig genstande til personligt brug m.v. - herunder eventuel stramning af reglerne vedrørende udlevering af ting til fritidsbrug - for tiden er under overvejelse i direktoratet.«i en skrivelse til advokat A udtalte jeg herefter følgende:»efter min opfattelse havde Deres klient som udgangspunkt ret til at få udleveret de her omhandlede effekter. Dette følger af 5, stk. 1, nr. 1 og nr. 3, i direktoratets cirkulære af 13. september 1978 om varetægtsarrestanters adgang til at skaffe sig genstande til personligt brug og udstyr af eget opholdsrum, levnedsmidler m.v.:»der kan udleveres følgende effekter, der er medbragt ved indsættelsen: 1. Ting til personligt brug (f. eks. barbermaskiner, ) Ting til fritidsbrug (f. eks. ting til hobbybrug, musikinstrumenter, skrivemaskiner). Efter de oplysninger, som er anført i udtalelsen af 2. september 1980 fra Københavns politi, kunne det spørgsmål rejses, om arrestinspektøren efter reglen i 7, stk. 3, i det nævnte cirkulære (»Såfremt der i det enkelte tilfælde skønnes at foreligge fare for misbrug, kan institutionens leder nægte udlevering af bestemte effekter«) kunne have afslået at udlevere de heromhandlede effekter til Deres klient. Således som sagen foreligger oplyst, må jeg imidlertid lægge til grund, at arresthusets afgørelse blev truffet som led i en fast praksis, hvorefter arresthuset i Kolding af sikkerhedsmæssige grunde generelt nægter udlevering af effekter af den nævnte karakter. Jeg finder, at arrestinspektøren for Kolding arrest havde haft fornøden hjemmel i 7, stk. 1, i det nævnte cirkulære af 13. september 1978 (»Såfremt det skønnes påkrævet af ordens- eller sikkerhedshensyn eller på grund af brandfare, kan institutionens leder fastsætte generelle begrænsninger med hensyn til udlevering af effekter«) til at fastsætte en generel bestemmelse om, at de heromhandlede effekter ikke måtte udleveres til indsatte i Kolding arrest; det bemærkes herved, at det ikke kan kritiseres, at der af arresthuset i Kolding fastsættes strengere udleveringsregler end i (.visse) andre institutioner; sikkerhedshensynene må nødvendigvis i væsentlig grad vurderes på grundlag af de lokale forhold. 5/7

6 Arrestinspektøren havde imidlertid ikke fastsat forskrifter om en sådan generel begrænsning - og havde således ikke i den her omtalte henseende udnyttet sin bemyndigelse efter 7, stk. 1, i cirkulæret af 13. september At der i arresthuset følges en fast praksis, hvorefter f. eks. fingerfjedre og sakse generelt nægtes udleveret, kan efter min mening ikke sidestilles med den fastsættelse af generelle begrænsninger, som omtales i cirkulærebestemmelsen; jeg må efter ordlyden af cirkulærebestemmelsen anse det for ret utvivlsomt, at denne kræver, at begrænsninger tilkendegives ved skrevne bestemmelser, jfr. navnlig ordet»fastsætte«. Efter min opfattelse havde det derfor været rigtigst, om arrestforvareren/arrestinspektøren - for så vidt effekterne ikke fandtes at kunne nægtes udleveret i henhold til cirkulærets 7, stk. 3, jfr. ovenfor - havde udleveret effekterne, eller i umiddelbar forbindelse med nægtelsen - når det ikke var sket tidligere - havde fastsat en generel (skreven) bestemmelse om, at effekter af den omhandlede art ikke kunne udleveres til varetægtsarrestanter i Kolding arrest, og gjort arrestanterne bekendt med denne bestemmelse. Jeg finder det forståeligt, at arrestinspektøren i sin udtalelse af 19. august 1980 har givet udtryk for praktiske vanskeligheder i forbindelse med fastsættelse af»lokale forskrifter i medfør af cirkulærets 7, stk. 1, som på en rimelig konkret måde beskriver de begrænsninger, som må være i retten til at få udleveret effekter.«men dels finder jeg som nævnt ovenfor, at den nuværende udformning af cirkulærets 7, stk. 1, kræver, at eventuelle generelle begrænsninger tilkendegives i skrevne bestemmelser, dels må jeg anse det for forsvarligt at udforme sådanne bestemmelser som en eksempelopregning af forbudte effekter, suppleret med en»generalklausul«, der hjemler nægtelse af udlevering af nogle yderligere effekter på grundlag af et kriterium, der angiver de relevante hensyn (og dermed effekternes karakteristika), som kan begrunde udleveringsnægtelse. Det må erkendes, at fastsættelsen af sådanne skrevne (lokale) bestemmelser - modsat den blotte anvendelse af en lokal praksis - har ret ringe værdi i forhold til de indsatte; men den har dog den værdi, at de indsatte informeres om, at der i den pågældende institution gælder en ordning, der betegner en fravigelse af cirkulærets 5, og om denne fravigelses principielle rækkevidde. Jeg har gjort arrestinspektøren og direktoratet bekendt med min opfattelse og henstillet, at sagen tages op til fornyet overvejelse under hensyntagen til de ovenfor anførte synspunkter.«6/7

7 Med skrivelse af 3. april 1981 sendte direktoratet for kriminalforsorgen mig et eksemplar af direktoratets cirkulære nr. 216 af 17. december 1980 om de indsattes adgang til udlevering af egne effekter m.v. og anvendelse af penge. Ved de nye regler, jfr. 6, stk. 1, nr. 1 (kondiredskaber, hobbyværktøj og lignende), sammenholdt med 5, stk. 1, nr. 2 (mindre ting til fritidsbrug, fx. hobbymaterialer, musikinstrumenter, skrivemaskiner), er det nu præciseret, at adgangen til udlevering af ting til fritidsbrug ikke omfatter kondiredskaber, hobbyværktøj og lignende. Jeg anerkendte modtagelsen af direktoratets skrivelse og foretog herefter ikke videre i sagen. 7/7

Undervisning m. v. i arresthuse

Undervisning m. v. i arresthuse Undervisning m. v. i arresthuse Anmodet direktoratet for kriminalforsorgen om en nærmere redegørelse vedrørende udviklingen af undervisningsvirksomheden i arresthusene og om de planer for denne virksomheds

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Beskæftigelse af indsat under enrumsanbringelse

Beskæftigelse af indsat under enrumsanbringelse Beskæftigelse af indsat under enrumsanbringelse Udtalt, at en indsat i et statsfængsel under en enrumsanbringelse burde have været tilbudt cellearbejde, idet der ikke var noget i hans personlige forhold,

Læs mere

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udtalt over for justitsministeriet og tilsynet med udlændinge, at det var urigtigt, når tilsynet og ministeriet havde anset udlændingelovens

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.

Læs mere

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Beklaget, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke i en konkret prøveløsladelsessag, som indeholdt en stillingtagen til et spørgsmål om straftidens beregning,

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Efter pkt i de (nye) europæiske fængselsregler skal der som nævnt fastsættes minimumskrav til bl.a. cellestørrelse.

Efter pkt i de (nye) europæiske fængselsregler skal der som nævnt fastsættes minimumskrav til bl.a. cellestørrelse. Opfølgning FOB 2006, IV-C Nedlæggelse af dobbeltceller i landets arresthuse I anledning af inspektionschefens brev af 24. juni 2009 modtog ombudsmanden et brev af 30. oktober 2009 fra Direktoratet for

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Inspektion af statsfængslet i Ringe

Inspektion af statsfængslet i Ringe Inspektion af statsfængslet i Ringe Efter en inspektion af statsfængslet i Ringe henstillede jeg til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) og statsfængslet i Ringe, at der gennemførtes

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse til en skole Udtalt overfor undervisningsministeriet, at jeg ikke kunne anse det for godtgjort, at ministeriets afgørelse i en sag om aktindsigt

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Udtalt overfor Familieretsdirektoratet, at det forhold, at en faderskabssag uden pågældendes egen skyld er trukket ekstraordinært længe

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere