Ad pkt Cellerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad pkt. 2.2. Cellerne"

Transkript

1 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold. Jeg bad om at disse underretninger blev sendt gennem Direktoratet for Kriminalforsorgen for at direktoratet kunne få lejlighed til at kommentere det som arresthuset anførte. Jeg modtog med brev af 5. april 2000 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen udtalelser fra Arresthuset i Holstebro af 4. november 1999 og 26. januar 2000 med bilag samt direktoratets bemærkninger. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt Cellerne I den endelige rapport udtalte jeg at det var uhensigtsmæssigt at der kun var et el-stik ved døren i hvert cellerum, hvorfor der lå mange løse ledninger i cellerne. Jeg henstillede til arresthuset at arresthusets elinstallationer blev gennemgået med henblik på at tilvejebringe mere tilfredsstillende forhold i de enkelte celler. Arresthuset har hertil oplyst at bortset fra en enkelt celle har samtlige celler ud over en dobbelt stikkontakt ved siden af døren en dobbelt stikkontakt på en væg. Samtlige celler vil blive gennemgået, og i de tilfælde hvor stikkontakterne sidder løse, vil disse blive fastgjort. Direktoratet har henholdt sig hertil.

2 2 Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Besøgsrum Jeg udtalte i rapporten at besøgsrummet med møbler ikke var af særlig god standard, og at rummet ikke dannede en naturlig og venlig besøgsatmosfære. Jeg henstillede til arresthuset at overveje at undersøge mulighederne for at rummet i højere grad kom til at bære præg af en mere venlig ramme om besøgene. Arresthuset har oplyst at der vil blive købt nyt inventar til besøgsrummet, hvilket efter arresthusets opfattelse vil give en mere venlig ramme om besøgene. Direktoratet har oplyst at arresthuset den 5. april 2000 har oplyst at der (nu) er indkøbt nyt inventar til besøgsrummet. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Undervisningslokaler Under inspektionen blev det oplyst at der ikke i arresthuset var et undervisningslokale, og at undervisningen foregik i cellerne på sengekanten. I rapporten udtalte jeg at det var utilfredsstillende at der ikke var noget undervisningslokale. Jeg var opmærksom på at de bygningsmæssige forhold vanskeliggjorde etableringen af egentlige undervisningslokaler. Jeg henstillede imidlertid til arresthuset at overveje at etablere undervisning i et lokale

3 3 der eventuelt også kunne bruges til andre formål. Jeg bad om oplysning om hvad der skete vedrørende dette spørgsmål. Arresthuset har oplyst at der ikke findes et disponibelt lokale til undervisning undervisning foregår nu i besøgslokalet. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste om at undervisningen nu foregår i besøgslokalet, til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Gårdtursarealer Jeg udtalte i rapporten at de to gårdtursarealer var meget små og nedslidte. Jeg bad arresthuset om at overveje muligheden af at friske gårdtursarealerne op og eventuelt opstille borde og bænke. Jeg bad også arresthuset om at overveje muligheden af at afskærme gårdene således at indkig fra naboejendommen i videst muligt omfang blev undgået. Jeg bad om underretning om resultatet af disse overvejelser. Arresthuset har oplyst at gården er blevet pudset op hvor betonen var skallet af, og at der er stillet plasticstole frem således at der er mulighed for at sidde under gårdturen. Spørgsmålet om afskærmning er mere kompliceret, idet dette vil kræve en afskærmning på ikke under otte meter. Direktoratet har henholdt sig hertil. Dog vil direktoratet sammen med arresthuset nærmere overveje om der kan findes en brugbar løsning som kan formindske muligheden for indkig. Ombudsmanden vil blive underettet herom.

4 4 Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg har noteret mig at ombudsmanden vil blive underrettet om resultatet af direktoratets og arresthusets overvejelser. Jeg foretager mig på det foreliggende grundlag ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Andet Arresthusets lægerum bliver tillige anvendt som omklædnings- og natopholdsrum for personalet. Jeg udtalte i rapporten at dette naturligvis ikke var hensigtsmæssigt. Jeg var opmærksom på at det var arresthusets bygningsmæssige forhold der havde ført til denne løsning. Jeg anmodede Direktoratet for Kriminalforsorgen om at udtale sig om holdbarheden af denne løsning. Direktoratet har hertil oplyst at den anvendte løsning naturligvis ikke er hensigtsmæssig, men en nødvendighed på grund af de bygningsmæssige forhold. I det omfang arresthuset drager omsorg for den fornødne orden og hygiejne, er det direktoratets opfattelse at løsningen ikke kan betragtes som værende uforsvarlig. Arresthuset har telefonisk til direktoratet oplyst at løsningen ikke giver anledning til problemer i arresthuset. Direktoratet har anmodet arresthuset om fortsat at være opmærksom på at der drages omsorg for den fornødne orden og hygiejne. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Jeg udtalte i rapporten at helhedsindtrykket af de bygningsmæssige forhold i arresthuset var at de var meget utidssvarende, hvilket har væsentlig indflydelse på hvilke forhold de indsatte kan tilbydes, blandt andet med hensyn til arbejde, fællesskab, fritidsfaciliteter og undervisning. Jeg anmodede direktoratet og arresthuset om at overveje i hvilket omfang det var muligt at tilvejebringe ændringer/forbedringer af de bygningsmæssige forhold mv. i arresthuset. Jeg bad om underretning om resultatet af disse overvejelser.

5 5 Arresthuset har til direktoratet oplyst at man vil overveje spørgsmålet og rette henvendelse til direktoratet om resultatet heraf. Direktoratet har henholdt sig hertil, og direktoratet vil til sin tid underrette ombudsmanden om resultatet af overvejelserne. Jeg tager til efterretning at ombudsmanden vil blive orienteret om resultatet af overvejelserne. Jeg foretager mig på nuværende tidspunkt ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Undervisning Arresthuset var på tidspunktet for inspektionen bevilget 160 timer årligt til undervisning. Disse timer blev ikke benyttet af arresthuset. Jeg udtalte i rapporten at det var beklageligt at der ikke inden for de givne bevillingsmæssige rammer var givet et tilbud til de indsatte om undervisning. Arresthuset havde oplyst at der pr. 1. februar 1999 var blevet ansat en timelærer. Jeg bad arresthuset oplyse nærmere om denne lærers tilknytning til arresthuset, herunder hvilken undervisning der (nu) blev tilbudt de indsatte, og på hvilken måde de indsatte blev gjort bekendt med tilbuddet. Arresthuset har oplyst at den omhandlede timelærer er ansat til undervisning ca. fire timer om ugen i dansk, regning og matematik. Personalet vurderer den enkeltes behov for undervisning, hvorefter timelæreren efter en samtale med den pågældende afgør om der er et behov for eller et reelt ønske om at modtage undervisning. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har forstået det oplyste således at de indsatte nu får et tilbud om undervisning. Jeg tager herefter det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet.

6 6 Ad pkt. 4. Lægebetjening mv. På tidspunktet for inspektionen fik metadonbrugere der blev indsat i Arresthuset i Holstebro, frataget metadonen og gik herefter på fenemalnedtrapning. Metadon anvendtes efter det oplyste ikke i Ringkøbing Amt. Jeg bad Direktoratet for Kriminalforsorgen udtale sig om det forhold at metadonbrugere ikke havde mulighed for at fortsætte en uden for arresthuset iværksat handlingsplan. Direktoratet har hertil udtalt følgende: Arresthuset har i en skrivelse af 8. januar 2000 oplyst, at der nu er åbnet mulighed for, at metadonbrugere kan fortsætte en før indsættelsen iværksat handlingsplan. Arresthuset har derudover den 12. januar 2000 telefonisk oplyst, at denne ændring af praksis fandt sted i eftersommeren 1999, efter at der på baggrund af en konkret sag havde været afholdt et møde om stofmisbrugsbehandling med deltagelse af repræsentanter fra Ringkøbing Amts Misbrugscenter, embedslægen og Kriminalforsorgen. Direktoratet kan tilføje, at man den 4. november 1999 har udsendt vedlagte Vejledning om ordination af metadon og andre euforiserende stoffer som led i behandling af indsatte stofmisbrugere (substitutionsbehandling). Vejledning er udarbejdet i samarbejde med blandt andet Amtsrådsforeningen og udsendt til samtlige amter. Med denne vejledning er det udtrykkeligt over for såvel amterne som over for Kriminalforsorgens institutioner understreget, at et samarbejde om behandlingen af den persongruppe, der kommer i kontakt med Kriminalforsorgen også i den tid, de opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner, er ønskelig. Endvidere er der henvist til, at det af forarbejderne til lov nr. 435 af 14. juni 1995 om ændring af lov om sygehusvæsenet og lov om udøvelse af lægegerning fremgår, at det skal tilstræbes, at behandlingen af de indsatte i arresthusene som udgangspunkt finder sted i overensstemmelse med den almindeligt gældende ordning uden for Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgens læger har imidlertid det overordnede ansvar for den lægelige behandling af de indsatte. Af vedlagte vejledning af 4. november 1999 om ordination af metadon og andre euforiserende stoffer som led i behandling af indsatte stofmisbrugere (substitutionsbehandling) fremgår blandt andet følgende:

7 7 Det er præciseret i lovbemærkningerne, at det skal tilstræbes, at behandlingen af indsatte i arresthusene som udgangspunkt finder sted i overensstemmelse med den almindelige gældende ordning udenfor Kriminalforsorgen. Behandlingsplan. Det er forudsat, at spørgsmålet om fortsættelse, ophør eller iværksættelse af behandling med metadon eller lignende midler (substitutionsbehandling) indgår som et integreret led i den sociale behandlingsplan, der udarbejdes for den enkelte stofmisbruger. Formålet er at sikre kontinuitet i behandlingen og sammenhæng med de forudsatte supplerende behandlingstilbud, som amterne i samarbejde med kommunerne er forpligtet til at stille til rådighed. Kriminalforsorgens institution skal derfor så tidligt som muligt rejse sagen overfor de relevante myndigheder. Stofmisbrugere i arresthusene. Det er i overensstemmelse med lovbemærkningerne udgangspunktet, at den kommunalt ansatte læge efter drøftelse med arresthuslægen træffer beslutning om eventuel substitutionsbehandling af stofmisbrugere indsat i arresthusene. Den kommunalt ansatte læge tager samtidig efter samråd med arresthuslægen stilling til gennemførelsen af nødvendige kontrolforanstaltninger m.v. jf. Sundhedsstyrelsens cirkulære om ordination af afhængighedsskabende midler m.v. Det forudsættes at der kan indgås aftaler mellem det enkelte amt, Københavns og Frederiksberg Kommuner og arresthusene, hvorefter forpligtelser vedrørende ordination af metadon m.v., som nævnt ovenfor, kan tilrettelægges lokalt. Behandlingen af indsatte i arresthus, der iværksættes af kommunalt ansatte læger, påhviler ifølge lovbemærkningerne økonomisk amterne, Københavns og Frederiksberg Kommuner. Dette gælder også eventuelle forudgående og sideløbende undersøgelser, kontrolforanstaltninger, sidemedicin m.v. i tilknytning til ordinationen. Ansvar for den lægelige behandling. Fælles for arresthusene og fængslerne gælder det, at Kriminalforsorgens læge har det overordnede ansvar for den lægelige behandling af de indsatte. Såfremt Kriminalforsorgens læge for eksempel finder, at særlige grunde taler imod, at der ordineres medicin eller lignende til en konkret stofmisbruger, kan lægen bestemme, at den pågældende ikke skal behandles med metadon uanset, at en sådan behandling anbefales af den amtskommunalt ansatte læge. Jeg tager til efterretning at Arresthuset i Holstebro nu har åbnet mulighed for at metadonbrugere kan fortsætte en før indsættelsen iværksat handlingsplan. Jeg tager endvidere til efterretning at det i den nu udsendte vejledning er anført at det skal tilstræbes at behandlingen af de indsatte i arrest-

8 8 husene som udgangspunkt finder sted i overensstemmelse med den almindelige gældende ordning uden for Kriminalforsorgen. Jeg foretager mig herefter ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Fællesskab Det blev under inspektionen oplyst at besøg mellem de indsatte i arresthuset kan ske to og to på cellerne. De indsatte må ikke arbejde sammen i cellerne i arbejdstiden. I særlige tilfælde kan der opnås tilladelse til at arbejde sammen to og to. Jeg udtalte i den endelige rapport at direktoratet i brev af 10. februar 1999 havde oplyst at udgangspunktet er at afsonere og varetægtsarrestanter så vidt muligt eller i almindelighed skal have adgang til fællesskab. Adgang til fællesskab kan begrænses såfremt de bygningsmæssige forhold eller ordens- og sikkerhedsmæssige er til hinder for at indsatte får adgang til ubegrænset fællesskab. Vedrørende begrænsninger som følge af bygningsmæssige forhold vil dette særligt gøre sig gældende for arresthuse som ikke er indrettet med henblik på fællesskabsmuligheder. Jeg meddelte at jeg gik ud fra at arresthuset i lyset af det som Direktoratet for Kriminalforsorgen havde udtalt om fællesskab, ville overveje fællesskabsmulighederne i arresthuset. Jeg udbad mig underretning om resultatet af overvejelserne. Arresthuset har hertil oplyst at der ikke i arresthuset findes et lokale der kan indrettes til udvidet fællesskab. Fællesskab foregår for øjeblikket ved at indsatte etagevis har fællesskab under gårdturen, og at tre personer samtidig kan dyrke motion i arresthusets kondirum. Fællesskab efter kl foregår ved at de indsatte kan sidde sammen to og to på cellerne.

9 9 Direktoratet har ingen bemærkninger hertil. Direktoratet har i øvrigt oplyst at spørgsmålet om fællesskab skulle drøftes med arresthusene og ville være på dagsordenen på det førstkommende møde med arrestforvarerne, der forventedes afholdt i foråret 2000 (afholdt i begyndelsen af maj måned 2000). Direktoratet har vedrørende spørgsmålet i et brev af 7. juni 2000 til ombudsmanden blandt andet skrevet følgende:... På baggrund af drøftelserne på mødet (mødet med arrestforvarerne; min tilføjelse) stod det klart, at det under henvisning til spørgsmålets omfang og kompleksitet vil være nødvendigt at lade en lille, hurtigtarbejdende arbejdsgruppe se nærmere på fællesskab i arresthusene, herunder cellefællesskab, fællesskab på gangareal og etageadskillelse, arbejdsfællesskab og fællesskab under gårdtur. På mødet blev der desuden gjort opmærksom på en tidligere anmodning fra direktoratet om, at arresthusene skal sørge for, at rammerne for fællesskab i det enkelte arresthus bør fremgå af husordenen. Det er nu i overensstemmelse med ovenstående besluttet at nedsætte en sådan hurtigtarbejdende arbejdsgruppe bestående at repræsentanter fra arresthusene, de relevante kontorer i direktoratet samt fra Dansk Fængselsforbund. Under henvisning til den kommende sommerferieperiode kan arbejdsgruppens arbejde først forventes afsluttet i medio oktober eller primo november Direktoratet vil herefter vende tilbage til spørgsmålet over for ombudsmanden.... Jeg tager til efterretning at direktoratet vil orientere mig om resultatet af arbejdsgruppens arbejde. Jeg foretager mig på det foreliggende grundlag ikke mere vedrørende spørgsmålet i forbindelse med inspektionen at Arresthuset i Holstebro. Ad pkt Disciplinærsager Jeg modtog ved inspektionen to rapporter vedrørende disciplinærsager.

10 10 Ad pkt Det fremgår af 7, stk. 2, i Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære af 10. marts 1976 med senere ændringer om anvendelse og fuldbyrdelse af disciplinærstraf over for indsatte og om disciplinærsagers gennemførelse at disciplinærsager skal behandles så hurtigt som muligt. I en sag fremgik det ikke af rapporten hvornår en hændelse der udløste overførsel, var sket, eller hvornår den indsatte var blevet overført til et andet arresthus. Jeg bad i rapporten arresthuset om en udtalelse herom. Arresthuset har oplyst at hændelsen fandt sted den 3. januar 1999, og at den indsatte blev overført til et andet arresthus samme dag. Det er beklageligt at det ikke fremgår af rapporten hvornår hændelsen og den efterfølgende overførsel er fandt sted. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Af disciplinærstrafcirkulærets 9, stk. 1 og 2, fremgår det at den indsatte skal gøres bekendt med hvad der er indberettet, og i hovedtræk orienteres om hvad der måtte være fremkommet under eventuelle afhøringer i sagen. Afgørelsen skal træffes under den indsattes tilstedeværelse efter at han har haft lejlighed til at udtale sig. Begge disciplinærsager blev afsluttet med overførsel. Det fremgik ikke af de to rapporter om de indsatte var blevet gjort bekendt med det indberettede og havde haft lejlighed til at udtale sig inden afgørelsen om overførsel blev truffet.

11 11 Jeg bad i den endelige rapport arresthuset udtale sig om hvorvidt cirkulærets 9, stk. 1 og 2, var blevet iagttaget. Hertil har arresthuset i skrivelse af 27. oktober 1999 svaret følgende:... Da der efter arresthusets vurdering ikke har været tale om disciplinære afgørelser i nogle af sagerne, har der ikke været foretaget egentlig forhør. I den sager hvor indsatte er overført til arresthuset i Århus, har dette været af sikkerhedsmæssige grunde. I de tilfælde, hvor indsatte er fundet i besiddelse af narkotiske stoffer, er der ikke idømt disciplinære foranstaltninger, sagerne er i hvert tilfælde overgivet til kriminalpolitiet som herefter foretager afhøring og tager stilling til en eventuel sigtelse.... Direktoratet har om spørgsmålet oplyst at procedurereglerne i disciplinærcirkulærerne mv. skal anvendes i alle disciplinærsager uanset om sagen ender med en disciplinærstraf eller en anden foranstaltning, eksempelvis overførsel. Dette fremgår af punkt 11 i Direktoratet for Kriminalforsorgens vejledning af 5. december 1995 om behandling af sager om disciplinærstraf mv. i Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse. Direktoratet finder det derfor beklageligt at disciplinærcirkulærets 9, stk. 1 og 2, ikke er blevet iagttaget i de to sager. Direktoratet har meddelt arresthuset dette. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at disciplinærcirkulærets 9, stk. 1 og 2, ikke er blevet iagttaget i de to sager. Idet direktoratet har meddelt arresthuset dette, og idet jeg går ud fra at arresthuset fremover er opmærksom på dette forhold, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet.

12 12 Ad pkt Ingen af de to disciplinærsager var vedlagt forhørsnotat. Jeg bad i min endelige rapport arresthuset om at oplyse om der var foretaget forhør i sagerne. Arresthuset har på ny henvist til at der ifølge arresthusets opfattelse ikke har været tale om disciplinære afgørelser i sagerne. Der har derfor ikke været afholdt forhør. Direktoratet finder at der skulle være afholdt forhør i sagerne i overensstemmelse med punkt 11 i disciplinærvejledningen. Direktoratet har gjort arresthuset bekendt hermed. Jeg er enig med direktoratet i at der burde være afholdt forhør i de to sager. Det er således beklageligt at dette ikke er sket. Idet direktoratet har meddelt arresthuset dette, og idet jeg går ud fra at arresthuset fremover er opmærksom på dette forhold, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Det fremgår af cirkulærets 9, stk. 4, at der skal gøres notat i en særlig rapport om disciplinærsagens gennemførelse. Jeg bad i den endelige rapport arresthuset oplyse om en sådan rapport fandtes, og i bekræftende fald sende mig en kopi af denne. Arresthuset har oplyst at arresthuset har en mappe hvori kopi af forhør bliver indsat. I de to ovennævnte sager er der dog ikke foretaget forhør.

13 13 Direktoratet har fundet det beklageligt at der ikke findes en protokol i de to omhandlede sager, idet procedurereglerne i disciplinærcirkulærerne skulle have været anvendt uanset at sagerne endte med overførsel. Direktoratet har gjort arresthuset bekendt hermed. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at der i de to sager ikke findes en protokol. Idet direktoratet har meddelt arresthuset dette, og idet jeg går ud fra at arresthuset fremover er opmærksom på dette forhold, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Ved inspektionen modtog jeg fire sager hvori der var sket konfiskation. Vedrørende konfiskation hos en varetægtsarrestant fremgik det af rapporten at der hos den indsatte blev fundet fire gram hash. Den indsatte afleverede herefter en pibe stoppet med en rygeklar blanding af hash og tobak. Den indsatte blev gjort bekendt med at hashen samt piben ville blive overgivet til politiet til videre foranstaltning. Ved konfiskationen hos en strafafsoner blev der fundet en hash/-tobaksblanding, og den indsatte afleverede herefter yderligere en klump hash. I de to øvrige konfiskationssager (besøgende og forsøg på indsmugling af piller pr. brev) fremgår det ikke hvad der er sket med de konfiskerede effekter. Jeg bad i den endelige rapport arresthuset oplyse hvad der herefter skete med de nævnte effekter. Arresthuset har hertil oplyst at de konfiskerede effekter er blevet overleveret til politiet. Direktoratet har henholdt sig hertil. Direktoratet finder det dog beklageligt at der ikke er gjort notat herom. Direktoratet har meddelt arresthuset dette.

14 14 Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at der ikke er gjort notat om overlevering af effekterne til politiet. Idet direktoratet har meddelt arresthuset dette, og idet jeg går ud fra at arresthuset fremover er opmærksom på dette forhold, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Visitation Jeg modtog under inspektionen syv rapporter vedrørende visitation, herunder en vedrørende visitation af to besøgende. Ingen af sagerne vedrørte visitation af indsattes person. Reglerne om visitation af de indsatte og deres opholdsrum findes i Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære af 15. december 1980 med senere ændringer. Reglerne om visitation af besøgende findes i Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulæreskrivelse af 28. januar 1981 om retningslinier med hensyn til kontrollen med at adgangen til besøg til indsatte i lukkede institutioner ikke benyttes til indsmugling. Efter cirkulæreskrivelsens 10 skal der optages rapport om videregående visitation af besøgendes yderbeklædning. Det er ikke nærmere fastsat hvad der skal anføres i en sådan rapport. Jeg har tidligere i forbindelse med min inspektion af Anstalten ved Herstedvester udtalt at rapporterne bør indeholde de oplysninger der er nødvendige for at det efterfølgende så vidt muligt kan konstateres om cirkulæreskrivelsens (og eventuelle interne) regler er iagttaget. Jeg kunne på baggrund af det materiale som jeg havde modtaget vedrørende den visitation der blev foretaget af to besøgende, ikke vurdere hvorvidt der var forholdt i overensstemmelse med reglerne i cirkulæreskrivelsen og i eventuelle interne regler. Jeg bad i den endelige rapport arresthuset om nærmere oplysninger om den foretagne visitation, herunder om oplysninger om eventuelle interne regler vedrørende spørgsmålet om visitation.

15 15 Arresthuset har oplyst at der ikke forefindes interne regler vedrørende visitation af besøgende. Arresthuset har endvidere oplyst at den ene af de besøgende blev visiteret af Holstebro Politi idet den pågældende blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og visiteret under iagttagelse af retsplejelovens regler. Den anden besøgende blev visiteret efter 1-7 i Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulæreskrivelse af 28. januar 1981 om retningslinier med hensyn til kontrollen med at adgangen til indsatte i lukkede institutioner ikke benyttes til indsmugling. Arresthuset har efterfølgende over for direktoratet præciseret at visitation skete efter reglerne i cirkulæreskrivelsens 6 og 7, og at den besøgende havde givet samtykke til visitationen, jf. cirkulæreskrivelsens 3. Direktoratet har henholdt sig hertil. Direktoratet finder dog at arresthuset i notat om visitationen burde have henvist til de for sagen relevante regler i cirkulæreskrivelsen. Direktoratet har meddelt arresthuset dette. Jeg er enig med direktoratet i at arresthuset i notat om visitationen burde have henvist til de relevante regler i cirulæreskrivelsen. Idet direktoratet har meddelt arresthuset dette, og idet jeg går ud fra at arresthuset fremover er opmærksom på dette forhold, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Anbringelse i sikringscelle Der er i Arresthuset i Holstebro ingen sikringscelle. Dog modtog jeg under inspektionen en rapport vedrørende anbringelse i sikringscelle. Jeg bad i den endelige rapport arresthuset om en udtalelse om hvor den pågældende blev anbragt. Jeg bad ligeledes om en udtalelse om grundlag for anbringelsen.

16 16 Arresthuset har hertil oplyst at der ikke var tale om en sikringscelleanbringelse. Der var derimod tale om overførsel til et andet arresthus. Dette skete efter at den pågældende havde lavet et hul i muren i sin celle. Vedkommende blev umiddelbart herefter overført til Arresthuset i Århus idet der ikke var andre ledige celler i Arresthuset i Holstebro. Det var en fejl at dette blev skrevet på en sikringscellerapport. Direktoratet finder det beklageligt at bemærkningerne om overførslen til Arresthuset i Århus er skrevet på en sikringscellerapport, idet der rettelig burde være afholdt forhør. Direktoratet har meddelt arresthuset dette. Jeg er enig med direktoratet i at dette er beklageligt. Idet direktoratet har meddelt arresthuset dette, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt. 10. Underretning Denne opfølgningsrapport er sendt til Direktoratet for Kriminalforsorgen, Arresthuset i Holstebro, Politimesteren i Holstebro, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. Inspektionschef Lennart Frandsen

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 18. maj 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 6. december 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af Arresthuset i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg arresthuset og Direktoratet for

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...4 Folketingets Ombudsmand Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Bygningsmæssige forhold mv....5 2.1. Bygning og gangarealer...5 2.2. Cellerne...6 2.3. Øvrige rum mv....8 2.3.1. Toilet og badeforhold...8

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. Folketingets Ombudsmand 1 Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra lederen

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Direktoratet har oplyst at der i 1999 er installeret brandalarmeringsanlæg i arresthuset.

Direktoratet har oplyst at der i 1999 er installeret brandalarmeringsanlæg i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 27. januar 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne.

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne. 1 Den 15. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af institutionen Egely den 30. november 1999. I rapporten bad jeg institutionen Egely og Fyns Amt om nærmere underretning mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af statsfængslet i Ringe

Inspektion af statsfængslet i Ringe Inspektion af statsfængslet i Ringe Efter en inspektion af statsfængslet i Ringe henstillede jeg til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) og statsfængslet i Ringe, at der gennemførtes

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere