Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v."

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav om obligatorisk tv-overvågning i taxier) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 8. oktober 2009, foretages følgende ændringer: 1. Efter 14 indsættes: Tv-overvågning 15. Køretøjer, der anvendes til taxikørsel, jf. 1, skal være forsynet med indvendig tv-overvågning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fritage køretøjet for pligten til at være forsynet med tv-overvågning, hvis køretøjet hovedsageligt anvendes til forudbestilt kørsel ifølge kontrakt. Stk. 3. Der skal ved synlig skiltning i køretøjets kabine oplyses om tv-overvågning i køretøjet. 2. I 16, stk. 1, nr. 1, udgår: samt 9 og 10, stk. 1, og i stedet indsættes: 9, 10, stk. 1, og 15, stk. 1 og stk. 3, 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Køretøjer, der er omfattet af 15, stk. 1, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1, og som ved lovens ikrafttræden ikke er forsynet med tv-overvågning, skal senest den 1. juli 2012 opfylde kravene i 15, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1. 1

2 Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund Lovforslaget er en opfølgning på folketingsbeslutning B 79, der blev vedtaget 26. maj Der kan endvidere henvises til, dels forslag til folketingsbeslutning B 23 af 3. november 2006 om obligatorisk videoovervågning i taxier, dels forslag til folketingsbeslutning B 34 af 18. januar 2008 om videoovervågning i taxier. Formålet med forslaget er at forebygge og bidrage til opklaring af røverier og overfald imod førere af taxier. På denne baggrund indsættes der en ny bestemmelse i taxiloven med krav om, at køretøjer, der bruges til taxikørsel, skal være forsynet med indvendig tv-overvågning. Forslaget giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan fritage en taxi for pligten til at være forsynet med tv-overvågning, hvis taxien hovedsageligt anvendes til forudbestilt kørsel ifølge kontrakt, f.eks. befordring af personale, børn, patienter, ældre m.v. Almindelig personlige bestillinger via bestillingskontor er ikke omfattet af dispensationsadgangen. Der skal ved synlig skiltning i køretøjets kabine oplyses om tv-overvågningen i køretøjet. Af hensyn til lovforslagets økonomiske konsekvenser i forbindelse med anskaffelse og vedligeholdelse af tv-overvågningsudstyret foreslås en overgangsperiode, således at taxier, der ved lovens ikrafttræden ikke er forsynet med tv-overvågning, først senest den 1. juli 2012 skal opfylde lovens krav. Tv-overvågning anvendes allerede i vid udstrækning i taxier i en række større kommuner, f.eks. Århus, Herning, Esbjerg og Odense. Det er således vurderingen, at der er det nødvendige udstyr på markedet i dag. Der vurderes ikke at være behov for at stille særlige tekniske krav til tv-overvågningsudstyr. Det er dog klart, at den foreslåede regel om obligatorisk tv-overvågning indebærer, at der skal være tale om udstyr, der kan optage og lagre billedmateriale, der gør det muligt at identificere de fotograferede. 2. Gældende ret Taxiloven indeholder ikke i dag regler om obligatorisk tv-overvågning i taxier. Transportministerens bemyndigelse i 12, stk. 1, nr. 8, til at fastsætte regler om køretøjers benyttelse, afmærkning, indretning og udstyr, herunder regler vedrørende taxameter, kontrolapparat, printer, mobiltelefon, kontroldokumenter og maksimaltakster, vurderes ikke at give en tilstrækkelig sikker hjemmel til at stille krav om obligatorisk tv-overvågning, da de i bestemmelsen nævnte regler alene er begrundet i hensynet til kundebetjening og til kontrol med omsætningen i erhvervet. 2

3 For så vidt angår tv-overvågningsloven bemærkes, at tv-overvågning, som alene sker inde i taxier, ikke er omfattet af forbuddet mod privates tv-overvågning i lovens 1, stk. 1. Forbuddet i 1, stk. 1, omfatter således alene tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel. Forbuddet i 1, stk. 1, indebærer imidlertid, at det skal sikres, at tv-overvågningen ikke omfatter personer udenfor taxiens kabine. Hvis der foretages tv-overvågning inde i taxier, følger det endvidere af tv-overvågningslovens 3, at der skal oplyses om overvågningen ved skiltning eller på anden tydelig måde. Tv-overvågning af personer er omfattet af persondataloven, der i dansk ret gennemfører Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 95/46 EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesdirektivet). Persondataloven stiller krav om, at grundlæggende principper om god databehandlingsskik, saglighed og proportionalitet iagttages. Dette vil bl.a. indebære, at tv-overvågningen skal foretages så skånsomt som muligt. Persondataloven fastsætter endvidere en række krav til bl.a. opbevaring, indsigt og videregivelse af personoplysninger, sletning m.v. Persondataloven stiller således bl.a. krav om, at personoplysninger skal behandles sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dette medfører, at der skal træffes de fornødne foranstaltninger mod, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Ifølge persondataloven skal der være en dataansvarlig, som har ansvar for, at tv-overvågningsoptagelser behandles i overensstemmelse med persondataloven. Det vil være den, der er ansvarlig for en taxis indretning (taxivognmanden), der bliver dataansvarlig efter persondataloven. Ifølge 26 a, stk. 1, i persondataloven må optagelser fra tv-overvågning videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed. Optagelser fra tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed skal som hovedregel ifølge persondatalovens 26, a, stk. 2, slettes senest 30 dage efter optagelse. Datatilsynet fører ifølge 62, stk. 3, i persondataloven tilsyn med, at den dataansvarlige behandler oplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik, herunder sørger for at oplysninger opbevares forsvarligt, at optagelser ikke videregives uretmæssigt, og at optagelser slettes senest 30 dage efter at de er foretaget, medmindre opbevaring er nødvendig i forbindelse med behandling af en konkret tvist. [Drøftelser med Datatilsynet om det nærmere forhold til persondataloven samt ressourcer pågår] 3. Lovforslagets indhold Det foreslås, at der i taxiloven stilles krav om, at taxier skal være forsynet med indvendig tvovervågning. Det foreslås endvidere, at kommunalbestyrelsen kan fritage en taxi for pligten til at være forsynet med indvendig tv-overvågning, hvis taxien hovedsageligt anvendes til forudbestilte kørsel ifølge kontrakt, herunder f.eks. kontrakt om befordring af personale, børn, patienter, ældre m.v. 3

4 Desuden foreslås det, at der ved synlig skiltning i taxiens kabine tydeligt skal oplyses om tvovervågning i køretøjet. Endelig foreslås det at en overtrædelse, både ved manglende tv-overvågning og ved manglende skiltning, skal medføre bødestraf, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. De foreslåede bestemmelser indebærer alene, at der i forhold til den gældende ordning indføres en almindelig pligt til at forsyne taxier med indvendig tv-overvågning. Forslaget ændrer således ikke på, at gældende regler for tv-overvågning, herunder navnlig tv-overvågningsloven og persondataloven, skal iagttages. Tv-overvågning skal således bl.a. foretages så skånsomt som muligt, og det skal sikres, at tvovervågningen ikke omfatter personer og genstande udenfor taxiens kabine. Indførelse af en almindelig pligt til tv-overvågning i taxier vil imidlertid indebære en fravigelse af ordningen i persondataloven, hvor det forudsættes, at den dataansvarlige - i dette tilfælde den enkelte vognmand selv har foretaget en vurdering af, i hvilket omfang tv-overvågning er nødvendig. En sådan særregulering bør derfor kun foretages, hvis vægtige samfundsmæssige hensyn taler herfor. Transportministeriet finder, at vægtige samfundsmæssige interesser taler for indførelse af obligatorisk tv-overvågning i taxier, idet det vurderes, at hensynet til beskyttelse af førere af taxier imod overfald og røverier samt hensynet til forebyggelse, efterforskning og retsforfølgning i forbindelse med overgreb mod førere af taxier nødvendiggør indførelse af obligatorisk tv-overvågning i taxier. Det vurderes således, at de indsamlede oplysninger vil være relevante, tilstrækkelige og ikke vil omfatte mere, end hvad der kræves for at opfylde formålet. Herudover vurderes det, at hensynet til en tilstrækkelig sikring af førere af taxier ikke kan tilvejebringes på anden måde end ved tv-overvågning. Det vurderes videre, at hensynet til sikring af førere af taxier imod røverier og overfald er så tungtvejende, at indførelse af obligatorisk tv-overvågning i taxier er sagligt og proportionalt i forhold til persondatalovens og databeskyttelsesdirektivets principper. Ifølge Rigspolitiet laves der ikke særskilte opgørelser over røverier og overfald mod førere af taxier. En chaufførorganisation har lavet sin egen opgørelse på baggrund af avisomtaler, indberetninger fra førere af taxier m.v. I en henvendelse fra samme organisation er det oplyst, at antallet af episoder med vold og trusler mod førere er stigende. I 2007 var der ifølge organisationen 35 tilfælde, som den betegnede som alvorlige. I de to første måneder af 2008 registrerede organisationen 16 af sådanne tilfælde. Det skønnes, at lovforslaget vil omfatte [xxx] taxivognmænd, og at lovforslaget indebærer at der skal indføres tv-overvågningsudstyr i [xxx] antal taxier. De pågældende taxivognmænd vil som nævnt i afsnit 2 blive dataansvarlige i henhold til persondataloven, herunder ansvarlige for, at tvovervågningsoptagelser behandles korrekt og kun videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed. Af hensyn til lovforslagets økonomiske konsekvenser i forbindelse med anskaffelse og vedligeholdelse af tv-overvågningsudstyret skal taxier, der ved lovens ikrafttræden ikke er forsynet med tvovervågning, senest den 1. juli 2012 opfylde lovens krav. 4

5 Tv-overvågning anvendes allerede i vid udstrækning i taxier i en række større kommuner, f.eks. Århus, Herning, Esbjerg og Odense. Det er således vurderingen, at der er det nødvendige udstyr på markedet i dag. Det stilles ikke krav om brug af en bestemt type teknologi. Det er dog klart, at den foreslåede regel om obligatorisk tv-overvågning indebærer, at der skal være tale om udstyr, der kan optage og lagre billedmateriale, der gør det muligt at identificere de fotograferede. 4. Administrative og økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Det vurderes, at forslaget ikke får administrative og økonomiske konsekvenser for regionerne. Forslaget vurderes i et mindre omfang at kunne medføre visse administrative konsekvenser for kommunerne og kommunale fællesskaber i forbindelse med behandlingen af eventuelle dispensationsansøgninger. Forslaget vurderes endvidere at kunne medføre visse mindre økonomiske omkostninger for kommunerne og kommunale fællesskaber i forbindelse med behandlingen af eventuelle dispensationsansøgninger. Forslaget vurderes endelig at medføre visse administrative og økonomiske konsekvenser for staten i forbindelse med tilsyn med dataansvarlige. 5. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger til, at lovforslaget bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget er derfor ikke forelagt Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspaneler. 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget vurderes at medføre økonomiske konsekvenser for taxierhvervet i form af udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af tv-overvågningsudstyr. Anskaffelsesudgifterne skønnes at være i størrelsesordenen kr. incl. montering pr. taxi. Hertil kommer årlige skønnede vedligeholdelsesomkostninger på kr. pr. taxi. Som nævnt i afsnit 2 skønnes det, at lovforslaget vil omfatte [xxx] taxivognmænd, og at lovforslaget indebærer, at der skal indføres tv-overvågningsudstyr i [xxx] antal taxier 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget vurderes ikke at medføre miljømæssige konsekvenser. 8. Erhvervsadministrative konsekvenser Lovforslaget vurderes at medføre administrative konsekvenser for taxierhvervet i forbindelse med varetagelse af reglerne for behandling af data i henhold til persondataloven. 9. Forholdet til EU-retten Databeskyttelsesdirektivet, som danner grundlag for dansk rets bestemmelser om beskyttelse af persondata, forudsætter i artikel 6, at enhver behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med grundlæggende principper om proportionalitet og saglighed. Databeskyttelsesdirektivets artikel 13, stk. 1, giver medlemsstaterne mulighed for at træffe lovmæssige foranstaltninger med henblik på at begrænse rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der bl.a. 5

6 er behandlet i direktivets artikel 6, hvis hensynet til statens sikkerhed, den offentlige sikkerhed eller forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i straffesager nødvendiggør det. Da formålet med lovforslaget er at forebygge og opklare røverier og overfald imod førere af taxier, vurderes lovforslaget at være i overensstemmelse med databeskyttelsesdirektivet. Der henvises herved til afsnit Ligestillingsmæssige konsekvenser Forslaget har gennemgået en ligestillingsvurdering. Det vurderes, at kvinder vil opleve tvovervågning i taxier som tryghedsskabende, og at tv-overvågning dermed vil bidrage til at forbedre kvinders adgang til transportsystemet både som passagerer og som førere. 11. Høring Lovforslaget er sendt til høring hos følgende myndigheder, organisationer mv.: Datatilsynet, Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark (C.A.T.), Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Metal, Dansk Taxi Råd, Danske Advokater, Danske Bilimportører, Danske Busvognmænd, Danske Regioner, Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening, De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Den Danske Bilbranche, Det Centrale Handicapråd, Det Økologiske Råd, DI, Fagligt Fælles Forbund (3F), Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere, Kommunernes Landsforening, Landsorganisationen i Danmark, NOAH-Trafik, Rådet for Større Færdselssikkerhed, Storkøbenhavns Taxi-Fører Forening og Taxinævnet i Region Hovedstaden. 11. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Forslaget kan medføre visse økonomiske omkostninger for Datatilsynet i forbindelse med tilsyn med dataansvarlige, kommunerne og kommunale fællesskaber i forbindelse med behandling af ansøgninger om dispensation. Forslaget kan påføre kommunerne og kommunale fællesskaber ekstra administrative opgaver i forbindelse med behandling af ansøgninger om dispen- 6

7 sation. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Forslaget medfører økonomiske konsekvenser for erhvervet til bl.a. indkøb og vedligeholdelse af tv-overvågningsudstyr. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget medfører administrative konsekvenser for taxierhvervet i relation til gennemgang, opbevaring og sletning af tv-overvågning. Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Der henvises afsnit 9 i de almindelige bemærkninger. Bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det foreslås i stk. 1, at køretøjer, der anvendes til taxikørsel, jf. 1, skal være forsynet med indvendig tv-overvågning. Bestemmelsen forpligter indehavere af taxitilladelser til at udstyre deres taxier med indvendig tv-overvågning. Forslaget har til formål at forebygge og bidrage til opklaring af røverier og overfald på førere af taxier. Lovforslaget kan endvidere bidrage til forebyggelse og opklaring af røveri og overfald på passagerer. Der stilles ikke krav om brug af en bestemt type teknologi i relation til tvovervågningsudstyr. Det er dog klart, at den foreslåede regel om obligatorisk tv-overvågning indebærer, at der skal være tale om udstyr, der kan optage og lagre billedmateriale, der gør det muligt at identificere de fotograferede. Tv-overvågning anvendes således allerede i vid udstrækning i taxier i en række større kommuner. Det er således vurderingen, at der er det nødvendige udstyr på markedet i dag. Det foreslås i stk. 2, at kommunalbestyrelsen kan fritage køretøjet for pligten til at være forsynet med tv-overvågning, hvis køretøjet hovedsageligt anvendes til forudbestilt kørsel ifølge kontrakt. Kommunalbestyrelsen kan fritage en taxi for pligten til at være forsynet med tv-overvågning, hvis taxien hovedsageligt anvendes til forudbestilte kørsel ifølge kontrakt, f.eks. befordring af personale, børn, patienter, ældre m.v. Almindelige bestillinger via bestillingskontor vil ikke være omfattet af dispensationsadgangen. 7

8 Det foreslås i stk. 3, at der ved synlig skiltning i køretøjets kabine skal oplyses om tv-overvågning i køretøjet. Passagerer skal ved tydelig skiltning i taxiens kabine orienteres om tv-overvågning i køretøjet. Der er tale om en skærpelse af det generelle krav om skiltning eller anden tydelig oplysning om tvovervågning i lov om tv-overvågning, da der udtrykkeligt stilles krav om indvendig skiltning i taxiens kabine. Baggrunden for denne skærpelse skyldes hensynet til passagerernes krav om information og viden om, at de udsættes for tv-overvågning af tæt og intensiv karakter. Til nr. 2 Det foreslås, at overtrædelse af kravet om tv-overvågning belægges med bødestraf, medmindre højere straf følger af anden lovgivning. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. juli Det foreslås i stk. 2, at taxier, der ved lovens ikrafttræden ikke er forsynet med tv-overvågning, senest den 1. juli 2012 skal opfylde lovens krav. 8

9 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering 15. (ophævet) 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) overtræder 1, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 1. pkt., 5, stk. 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 5, samt 9 og 10, stk. 1, Lovforslaget l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 8. oktober 2009, foretages følgende ændringer: 1. Efter 14 indsættes: Tv-overvågning 15. Køretøjer, der anvendes til taxikørsel, jf. 1, skal være forsynet med indvendig tv-overvågning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fritage køretøjet for pligten til at være forsynet med tv-overvågning, hvis køretøjet hovedsageligt anvendes til forudbestilt kørsel ifølge kontrakt. Stk. 3. Der skal ved synlig skiltning i køretøjets kabine oplyses om tv-overvågning i køretøjet. 2. I 16, stk. 1, nr. 1, udgår: samt 9 og 10, stk. 1, og i stedet indsættes: 9, 10, stk. 1, og 15, stk. 1 og stk. 3, 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Køretøjer, der er omfattet af 15, stk. 1, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1, og som ved lovens ikrafttræden ikke er forsynet med tv-overvågning, skal senest den 1. juli 2012 opfylde kravene i 15, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1. 9

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 1 (Obligatorisk tv-overvågning i taxier)

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 1 (Obligatorisk tv-overvågning i taxier) Trafikudvalget 2009-10 L 118 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 1 (Obligatorisk tv-overvågning i taxier) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 1) 2009/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Trafikmin., j.nr. 2010-16 Fremsat den 28. januar 2010 af transportministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Høringsnotat. Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav om obligatorisk tv- overvågning i taxier).

Høringsnotat. Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav om obligatorisk tv- overvågning i taxier). Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 209 Offentligt Færdselsstyrelsen Tilsynsafdelingen Dato: J. nr.: 19. januar 2010 FS 230-000005 Høringsnotat + Bilag Høring vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Bødeforhøjelser

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om videoovervågning i taxaer

Forslag til folketingsbeslutning om videoovervågning i taxaer 2008/1 BSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Kim Christiansen (DF), Rene Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF),

Læs mere

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 Pda@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. marts 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning af førere af taxier) Fremsat den 23. marts 2011 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 24 Bilag 9 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 24 Bilag 9 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 L 24 Bilag 9 Offentligt Af transport-, bygnings- og boligministeren, tiltrådt af Ændringsforslag til Forslag til Taxilov (L 24) Til 4 1) I stk. 1, nr. 2,

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 125 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative bøder og påbud om aflevering af nummerplader) I lov nr. 473

Læs mere

Udkast. Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence)

Udkast. Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence) 25. marts 2015 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence) 1 I

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v.

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. LBK nr 107 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 13 Folketinget Fremsat den 7. oktober 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 13 Folketinget Fremsat den 7. oktober 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) til Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

TVovervågning. Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af. TV-overvågning

TVovervågning. Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af. TV-overvågning TVovervågning Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af TV-overvågning Formål TV-overvågning i Struer Kommune benyttes for at bekæmpe, forebygge og opklare kriminelle handlinger som hærværk,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2010-11 Fremsat den 8. december 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Tilbagekaldelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse)

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 62 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. Lovforslag nr. L 92 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. Lovforslag nr. L 92 Folketinget Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Forslag UDKAST. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013.

Forslag UDKAST. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer og lov om forskellige forbrugsafgifter

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

1. Efter 3 a indsættes:

1. Efter 3 a indsættes: Dato: 18. januar 2018 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André Dybdal Pape Sagsnr.: 2017-7910-0007 Dok.: 625281 Forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om videoovervågning i taxaer

Forslag til folketingsbeslutning om videoovervågning i taxaer 2007/2 BSF 34 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 18. januar 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Kim Christiansen (DF), Colette L. Brix (DF), Kristian

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO TV-OVERVÅGNING Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO INDHOLD 1. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO...3 Definition Formål 2. Lovgivning...4 Hvad omfatter TV-overvågningsloven?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Videoovervågning i kommunale anlæg

Videoovervågning i kommunale anlæg Videoovervågning i kommunale anlæg Dagens program 1. Persondataloven 1. Kort om persondataloven og tv-overvågningsloven 2. Persondatalovens særlige behandlingsregler 2. Datatilsynets praksis Lovgivningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5048 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 11 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsminister Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 405 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) 1 I lov om jagt og vildtforvaltning,

Læs mere

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: LFA40601 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) Skatteministeriet J. nr. 16-0623007 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2014/1 LSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 22. januar 2015 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

artikel 96 eller artikel 97.

artikel 96 eller artikel 97. xxx xxx xxx 24. september 2001 Vedrørende Deres klage over Rigspolitiets afslag på indsigt i Schengen- Informationssystemet Datatilsynet Christians Brygge 28, 4. 1559 København V CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere