TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE"

Transkript

1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale/regulativ **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens/aftalens/regulativets ikrafttrædelse **NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens/aftalens/regulativets ikrafttræden 2008

2 Side 2 Indholdsfortegnelse FØRSTE DEL. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 KAPITEL I ANVENDELSESOMRÅDE... 5 KAPITEL II. ANSÆTTELSE ANSÆTTELSESFORMER ANSÆTTELSESMYNDIGHED ANSÆTTELSE OFFENTLIGT OPSLAG VARIG ANSÆTTELSE ÅREMÅLSANSÆTTELSE FORFREMMELSE ANSÆTTELSESBREV... 7 KAPITEL III. TJENESTEMANDENS PLIGTER LYDIGHEDSPLIGT - DECORUM MIDLERTIDIG TJENESTE FORFLYTTELSESPLIGT TJENESTEBOLIG BORGERLIGT ELLER KOMMUNALT OMBUD BIBESKÆFTIGELSE AFLØNNING KAPITEL IV. SUSPENSION, DISCIPLINÆRFORFØLGNING OG INJURIESØGSMÅL SUSPENSION... 10

3 Side SAGSFREMSTILLING - UDTALEADGANG TJENSTLIGT FORHØR ORIENTERINGSPLIGT UDGIFTER SANKTIONSFORMER ÆRESKRÆNKELSER KAPITEL V. AFSKED AFSKEDIGELSESMYNDIGHED ANSØGT AFSKEDIGELSE UANSØGT AFSKEDIGELSE AFSKEDIGELSE PÅ GRUND AF ALDER AFSKEDIGELSE AF ÅREMÅLSANSATTE HØRINGSPLIGT RÅDIGHEDSLØN KAPITEL VI. SÆRBESTEMMELSE OM PRØVEANSATTE OPSIGELSESVARSEL ANDEN DEL. ALMINDELIGE LØN- OG ANDRE ANSÆTTELSESVILKÅR17 KAPITEL VII. FORHANDLINGS- OG ORGANISATIONSFORHOLD FORHANDLINGSRET KAPITEL VIII. LØNNINGSRÅDET SAMMENSÆTNING... 18

4 Side 4 TREDJE DEL. FORSKELLIGE BESTEMMELSER KAPITEL IX. OVERGANG TIL LAVERE LØNNET STILLING LØNFORHOLD VED OVERGANG TIL LAVERE LØNNET STILLING19 KAPITEL X. EKSTRAORDINÆR TJENESTEFRIHED AFLØNNING UNDER TJENESTEFRIHED TJENESTEFRIHED TIL NÆRMERE AFGRÆNSET FORMÅL KAPITEL XI. LØNFORSKUD OG LØNFORSKRIVNING LØNFORSKUD TRANSPORT PÅ LØN KAPITEL XII. OVERGANGS- OG IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER BILAG 1. UDDRAG FRA TJENESTEMANDSREGULATIV AF 1994, JF. 42, STK BILAG 2. AFSKRIFT AF 1A I LOV OM SOCIAL PENSION... 24

5 Side 5 FØRSTE DEL. ALMINDELIGE BESTEMMELSER KAPITEL I. 1. ANVENDELSESOMRÅDE Som tjenestemand i henhold til dette regulativ anses enhver, der er ansat i regionens tjeneste efter reglerne i dette regulativ. KAPITEL II. ANSÆTTELSE 2. ANSÆTTELSESFORMER Ansættelse som tjenestemand sker i følgende former: 1. Varig ansættelse. 2. Ansættelse på prøve med senere varig ansættelse for øje. 3. Ansættelse på åremål. 3. ANSÆTTELSESMYNDIGHED Tjenestemænd ansættes af regionsrådet. Med mindre andet er anført i ansættelsesbrevet, er ansættelsesområdet regionen. 4. ANSÆTTELSE Ansættelse som tjenestemand forudsætter, at vedkommende efter sin alder, helbredstilstand og uddannelse er i stand til at bestride tjenesten i den pågældende stilling. Regionsrådet eller Regionernes Lønnings- og Takstnævn kan efter forhandling med vedkommende forhandlingsberettigede organisationer fastsætte særlige betingelser med hensyn til alder, helbredstilstand og uddannelse, hvor sådanne ikke er fastsat i lovgivningen eller i medfør af denne. Der henvises nærmere til cirkulære om helbredsvurdering ved tjenestemandsansættelse. (Regionernes OK-Samling 1 OK C ). 5. OFFENTLIGT OPSLAG Ansættelse som tjenestemand sker efter offentligt opslag, medmindre den pågældende ansættes efter forudgående ansættelse på prøve eller i henhold til reglerne i Regionernes OK-samling benævnes fremover OK

6 Side 6 Enhver tjenestemandsstilling besættes efter opslag, og dette skal være offentligt for at sikre, at såvel personer uden for regionen som ansatte inden for regionen får adgang til at søge. Det er dog fundet naturligt at undtage eksempelvis følgende tilfælde heraf: Hvor ansættelse sker efter forudgående ansættelse på prøve. Hvor stillingen påtænkes besat med en allerede ansat tjenestemand, hvis hidtidige stilling inddrages. Hvor en tjenestemand bliver uskikket til at bestride tjenesten i den hidtidige stilling. Hvor en åremålsansat tjenestemand ved åremålets udløb genansættes på åremål eller fastansættes. Opslaget skal angive ansættelsesområdet og stillingens betegnelse, den aflønning, der er den for tiden gældende for stillingen, samt det for tiden gældende tjenestested. Hvor ikke ganske særlige forhold er til stede, må ansøgningsfristen ikke være mindre end 14 dage. Stk. 4. Hvis ansættelsesmyndigheden skønner, at ingen af de ansøgere, der rettidigt har meldt sig til en opslået stilling, er tilstrækkeligt egnet til stillingen, eller at man ved fornyet opslag kan fremskaffe mere kvalificerede ansøgere, skal stillingen opslås på ny. Stk. 5. Regionernes Lønnings- og Takstnævn kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved opslag og kan efter forhandling med de forhandlingsberettigede organisationer fastsætte undtagelser fra reglerne i stk. 1 og 2. Der henvises til Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i regioner m.v. (OK ). 6. VARIG ANSÆTTELSE Første varige ansættelse sker efter forudgående ansættelse på prøve. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan regionsrådet, efter regler fastsat af Regionernes Lønnings- og Takstnævn, kræve ansættelse på prøve, når en i regionen varigt ansat tjenestemand efter ansøgning overgår til anden tjenestemandsstilling i regionen.

7 Side 7 Regionernes Lønnings- og Takstnævn kan fastsætte nærmere regler om prøveansættelser. regionsrådet kan i overensstemmelse med disse regler fastsætte undtagelser fra stk. 1. Der henvises til Regler og aftale om ansættelse som tjenestemand på prøve. (OK ). 7. ÅREMÅLSANSÆTTELSE Efter forhandling med de forhandlingsberettigede organisationer kan Regionernes Lønnings- og Takstnævn fastsætte regler, jf. 34, og indgå aftale, jf. 32, om besættelse af tjenestemandsstillinger på åremål. Der henvises til rammeaftale om ansættelse på åremålsvilkår. (OK ). 8. FORFREMMELSE Regionsrådet eller Regionernes Lønnings- og Takstnævn kan efter forhandling med de forhandlingsberettigede organisationer fastsætte nærmere bestemmelser om forfremmelsessagers behandling, herunder om grundlaget for personalebedømmelser. 9. ANSÆTTELSESBREV Tjenestemanden modtager et ansættelsesbrev med angivelse af blandt andet stillingsbetegnelse og ansættelsesområde. Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) gælder (OK ). Samtidig skal tjenestemanden have meddelelse om den lønmæssige placering, der for tiden er gældende for stillingen, og om på hvilket tjenestested tjenesten indtil videre skal udføres. Ingen kan samtidig være varigt ansat i mere end én tjenestemandsstilling.

8 Side 8 KAPITEL III. TJENESTEMANDENS PLIGTER 10. LYDIGHEDSPLIGT - DECORUM Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for pågældendes stilling, og vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Rammerne for offentlige myndigheders og offentligt ansattes tavshedspligt reguleres bl.a. af Forvaltningslovens kapitel 8 (OK ). 11. MIDLERTIDIG TJENESTE Inden for sit ansættelsesområde har en tjenestemand pligt til at gøre midlertidig tjeneste i en stilling, der er sideordnet med eller højere end pågældendes egen, når stillingsindehaveren er forhindret i at udøve sin funktion. I andre tilfælde kan konstitution normalt højst vare 4 måneder. Adgangen til konstitution i sideordnet stilling tænkes kun at skulle omfatte tilfælde af samtidig varetagelse af to stillinger. 12. FORFLYTTELSESPLIGT Inden for sit ansættelsesområde har en tjenestemand pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i pågældendes tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende for pågældende. I samme omfang kan det pålægges pågældende at overtage en anden stilling. En tjenestemand, der bliver uskikket til at udføre den virksomhed, hvortil pågældende er antaget, eller hvis stilling inddrages, er pligtig at overtage en anden efter pågældendes uddannelse og helbredstilstand passende stilling under regionen eller en fællskommunal/-regional virksomhed, som regionen er parthaver i, hvis sådan tilbydes. Hvis en tjenestemandsstilling inddrages, eller hvis en tjenestemand bliver uegnet til at udføre tjenesten i sin hidtidige stilling, og der ikke tilbydes pågældende ansættelse i en anden passende stilling under regionen, må pågældende afskediges. Der er i 30 optaget en bestemmelse om, at tjenestemanden i tilfælde af stillingens inddragelse bevarer sin hidtidige løn i indtil 3 år imod at stå til rådighed i denne periode. Den, der ansættes på åremål, og som i forvejen er tjenestemand under regionen, har ved åremålets udløb, eller hvis ansættelsen ophører af anden årsag, der ikke kan tilregnes

9 Side 9 den pågældende, pligt til at overtage et andet passende arbejdsområde inden eller uden for sit tidligere ansættelsesområde under regionen eller en fællskommunal/-regional virksomhed, som regionen er parthaver i. Der henvises til rammeaftale om ansættelse på åremålsvilkår (OK ). 13. TJENESTEBOLIG Såfremt det af hensyn til udførelsen af tjenestepligterne er nødvendigt at knytte tjenestebolig til stillingen, har tjenestemanden pligt til at bebo denne, så længe pågældende beklæder stillingen, og til derefter at fraflytte den. Bestemmelser om indretning og vedligeholdelse af tjenesteboliger og om ind- og udflytning af sådanne boliger fastsættes af regionsrådet eller af Regionernes Lønningsog Takstnævn. Tjenestemandens bidrag for anvendelse af tjenesteboligen samt eventuel flyttegodtgørelse ved ind- og udflytning af tjenesteboligen fastsættes dog ved aftale i henhold til 32. Der henvises til gældende cirkulære vedrørende tjeneste- og lejeboligbidrag. (OK ). 14. BORGERLIGT ELLER KOMMUNALT OMBUD Regionsrådet eller Regionernes Lønnings- og Takstnævn kan fastsætte nærmere regler for, i hvilket omfang eventuelle udgifter til tjenestens udførelse under en tjenestemands fravær som følge af borgerligt eller kommunalt ombud kan afholdes af regionen. Der henvises til regulativ vedrørende tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud eller lignende. (OK ). 15. BIBESKÆFTIGELSE En tjenestemand kan kun have beskæftigelse ved siden af sin tjenestemandsstilling, hvis dette er foreneligt med en samvittighedsfuld udøvelse af de til tjenestemandsstillingen knyttede pligter og med den for stillingen nødvendige agtelse og tillid. Det er ikke tilladt en tjenestemand for andre mod vederlag at udføre arbejde, hvormed regionen skal føre kontrol. De hovedhensyn, der skal tages i betragtning ved vurderingen af, hvorvidt en bibeskæftigelses kan tillades er, om denne efter sin karakter og omfang er

10 Side 10 forenelig med den samvittighedsfulde udøvelse af tjenestemandens pligter. Det er samtidig forudsat, at disse hensyn også skal iagttages, såfremt en tjenestemand har bibeskæftigelse inden for regionen. Såvel stillingens kvalitative som kvantitative forudsætninger må her tages i betragtning. En tjenestemand må ikke igennem bibeskæftigelse kunne bringe sig i en interessekonflikt i forhold til hovedstillingen. Regionsrådet kan knytte tids- eller ressourcemæssige grænser til en eventuel bibeskæftigelse. Regionsrådet eller Regionernes Lønnings- og Takstnævn kan efter aftale med vedkommende forhandlingsberettigede organisation fastsætte særlige regler med hensyn til tjenestemænds adgang til bibeskæftigelse. 16. AFLØNNING En tjenestemand kan for varetagelsen af de pligter, der følger af tjenestemandsstillingen, samt for sådanne hverv, der må betragtes som led i tjenestemandsstillingen, kun oppebære sådan løn og andre ydelser, der er fastsat i henhold til eller 37. KAPITEL IV. SUSPENSION, DISCIPLINÆRFORFØLGNING OG INJURIESØGS- MÅL 17. SUSPENSION En tjenestemand kan suspenderes eller midlertidigt overføres til andet arbejde, når pågældende har pådraget sig grundet mistanke om et forhold, der betager tjenestemanden den tillid, som bestridelsen af stillingen kræver, eller som i øvrigt gør det betænkeligt, at pågældende vedblivende udfører sit hidtidige arbejde. Bestemmelser om den lønmæssige stilling i forbindelse med suspension er fastlagt i Aftale om suspension m.v. (OK ). Forhold, der medfører indskriden efter stk. 1, og som ikke gøres til genstand for strafferetlig forfølgning, behandles ved disciplinær undersøgelse efter reglerne i Regionsrådet eller Regionernes Lønnings- og Takstnævn kan fastsætte nærmere regler om iværksættelse og ophør af suspension. 18. SAGSFREMSTILLING - UDTALEADGANG En tjenestemand, der tjenstligt indberettes for en tjenesteforseelse eller et strafbart forhold, skal have udleveret en fremstilling af sagens faktiske omstændigheder og have

11 Side 11 adgang til at afgive en skriftlig udtalelse om fremstillingen. Tjenestemanden skal samtidig gøres bekendt med, at pågældende ikke har pligt til at udtale sig om fremstillingen. Når disciplinær undersøgelse indledes mod en tjenestemand for tjenstlig forseelse, anmoder regionsrådet præsidenten for vedkommende landsret om at udpege en forhørsleder. Såfremt forhørslederen anmoder derom, kan regionsrådet efter indhentet udtalelse fra vedkommende forhandlingsberettigede organisation udpege en person til at repræsentere regionen. 19. TJENSTLIGT FORHØR Tjenestemanden er ved forhør berettiget til at give møde med en bisidder og skal ved indkaldelse til det første forhør gøres bekendt hermed. Som bisidder kan anvendes f.eks. en repræsentant for vedkommende forhandlingsberettigede organisation, en tjenestemand i vedkommende administrationsgren eller en advokat. Forhørslederen træffer beslutning om vidneførsel og om tilvejebringelse af andre bevisligheder. Enhver, der er ansat som tjenestemand i regionen, har pligt til at give møde ved forhør og afgive forklaring, og forhørslederen kan forlange udtalelser afgivet på ære og samvittighed af en tjenestemand, der er ført som vidne. Vidnesbyrd kan dog nægtes, når besvarelsen af det stillede spørgsmål vil udsætte vidnet selv for tab af borgerlig agtelse eller velfærd. Der kan, hvis forhørslederen skønner det påkrævet, foretages vidneafhøring for domstolene under straffeansvar efter retsplejelovens bestemmelser om isoleret bevisoptagelse. Stk. 4. Tjenestemanden har adgang til at afgive skriftlige indlæg, også efter forhørenes afslutning. Stk. 5. Forhørslederen afgiver efter sagens afslutning en beretning og kan efter anmodning fra regionsrådet eller fra vedkommende forhandlingsberettigede organisation afgive en indstilling om sagens afgørelse.

12 Side 12 Stk. 6. Tjenestemandsforhør er ikke offentlige, og medvirken til offentlig gengivelse af, hvad der er passeret under sådanne forhør, er ikke tilladt. Forbudet gælder oplysninger tilvejebragt såvel før som under forhøret, og hvad enten oplysningerne foreligger mundtligt eller skriftligt. Regionsrådet kan dog bestemme, at offentligheden skal have adgang til at overvære sagens behandling, hvis tjenestemanden med tilslutning af sin forhandlingsberettigede organisation fremsætter begæring herom. 20. ORIENTERINGSPLIGT Må det antages, at sagen slutter med overførelse til andet arbejdssted eller til anden stilling under regionen, degradation eller afsked, skal der gives tjenestemandens forhandlingsberettigede organisation meddelelse om sagens stilling, således at denne kan få lejlighed til at udtale sig i sagen, inden denne afgøres. Tjenestemandens forhandlingsberettigede organisation har efter begæring krav på at blive gjort bekendt med den afgørelse, som er truffet på grundlag af det materiale, der er tilvejebragt ved den tjenstlige undersøgelse. Hvis en tjenestemand er mistænkt for et strafbart forhold, kan pågældende forlange sagen behandlet som straffesag. Dette er ikke til hinder for, at der efter straffesagens afslutning iværksættes tjenstligt forhør imod tjenestemanden. Stk. 4. En tjenestemand, hvem der er tildelt en disciplinærstraf uden forudgående tjenstligt forhør, jf. 22, kan begære en tjenstlig undersøgelse iværksat. Der er dog kun pligt til at imødekomme begæringen, såfremt den er anbefalet af tjenestemandens forhandlingsberettigede organisation. 21. UDGIFTER Sluttes undersøgelsen uden ikendelse af disciplinærstraf, godtgøres tjenestemandens udgift til bisidder. I andre tilfælde afgør forhørslederen under hensyntagen til sagens udfald og omstændighederne i øvrigt, om udgiften til bisidder skal godtgøres helt eller delvis. Godtgørelse efter stk. 1 ydes kun, såfremt det må anses for rimeligt, at tjenestemanden har afholdt udgifter til bisidder, og godtgørelsen kan ikke overstige, hvad der for et tilsvarende arbejde ville være blevet tilkendt en beskikket forsvarer i en straffesag. Forhørslederen afgiver efter begæring en udtalelse herom.

13 Side 13 Har en tjenestemand under en disciplinærsag på egen hånd fremskaffet beviser, godtgøres udgifter herved pågældende helt eller delvis, når tjenestemanden må anses for at have haft rimelig grund til at fremskaffe beviserne. Forhørslederen afgiver efter begæring en udtalelse herom. 22. SANKTIONSFORMER Som disciplinær straf for tjenstlig forseelse kan anvendes advarsel eller irettesættelse, bøde, der dog ikke må overstige 1/2 måneds løn, overførelse til andet arbejde eller andet arbejdssted eller til anden stilling inden eller uden for ansættelsesområdet under regionen, degradation herunder helt eller delvis bortfald af anciennitetsbestemte løndele eller afsked. Bøde over 1/25 af månedslønnen og overførelse til andet arbejde kan ikke anvendes, inden forhør er afholdt i overensstemmelse med 18-20, medmindre der foreligger en uforbeholden skriftlig tilståelse, i hvilken tjenestemanden vedgår de faktiske omstændigheder i det påsigtede forhold og erkender sig skyldig i en tjenesteforseelse. Overførelse til andet arbejdssted eller til anden stilling inden eller uden for ansættelsesområdet under regionen, degradation eller afsked som straf for tjenesteforseelser kan, når forholdet ikke er fastslået ved dom, aldrig finde sted uden efter afholdt tjenstligt forhør. Ikendte bøder kan tilbageholdes i lønnen. Der er ikke med den ændrede formulering i relation til degradation tilsigtet en ændring af retstilstanden. 23. ÆRESKRÆNKELSER Når en tjenestemand beskyldes for uretskaffenhed i tjenesten, eller der fremsættes ærerørige beskyldninger mod pågældende, kan regionsrådet pålægge pågældende at fralægge sig beskyldningen ved dom. Såfremt forholdene taler derfor, kan regionsrådet bestemme, at der af regionen ydes tjenestemanden hel eller delvis godtgørelse af eventuelle udgifter ved retssagen. KAPITEL V. AFSKED 24. AFSKEDIGELSESMYNDIGHED Tjenestemænd afskediges af regionsrådet. 25. ANSØGT AFSKEDIGELSE Tjenestemænd kan med 3 måneders varsel forlange sig afskediget til udgangen af en måned.

14 Side UANSØGT AFSKEDIGELSE Tjenestemænd kan afskediges uden ansøgning med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Afsked kan dog ske med kortere varsel, hvis afskedigelsen er begrundet i, at tjenestemanden som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket til at forblive i stillingen. **NYT** Bestemmelsen i 25 og varselsbestemmelsen i 26 tager sigte på tjenestemænd med varig ansættelse. For så vidt angår prøveansatte tjenestemænd og åremålsansatte tjenestemænd gælder særlige regler. 27. AFSKEDIGELSE PÅ GRUND AF ALDER Tjenestemænd afskediges fra udgangen af den måned, hvori de opnår den alder over 60 år, som ved aftale, jf. 32, er fastsat som aldersgrænse for vedkommende stillingsgruppe. 28. AFSKEDIGELSE AF ÅREMÅLSANSATTE Tjenestemænd ansat på åremål kan kun afskediges uden ansøgning, såfremt afskedigelsen er begrundet i helbredsmæssige årsager eller i forhold som nævnt i 26, 2. punktum, 27 eller såfremt, der er hjemmel hertil i en eventuel åremålsaftale. I øvrigt ophører ansættelsen uden videre ved åremålets udløb. Der henvises til rammeaftalen om ansættelse på åremålsvilkår. (OK ). 29. HØRINGSPLIGT Inden en tjenestemand afskediges uden ansøgning, skal der, bortset fra de i 27 nævnte tilfælde, gives såvel pågældendes forhandlingsberettigede organisation som tjenestemanden selv adgang til at udtale sig, medmindre forhør har været afholdt efter Der henvises til Procedure ved uansøgt afskedigelse af tjenestemænd (OK ). Der henvises endvidere til Vejledning om Forvaltningsloven ved ansættelsesforhold m.m. (OK ).

15 Side 15 Forud for hver uansøgt afsked - bortset fra de i 27 nævnte tilfælde - skal det afklares, hvorvidt tjenestemanden har krav på pension i henhold til kapitlerne 2 og 7 i pensionsregulativ for tjenestemænd ansat i regionerne. Det samme gælder ved ansøgt afsked, når afskedigelsen skyldes helbredsmæssige årsager. Der henvises til 22 i Forvaltningsloven (OK ), hvorefter alle skriftlige afgørelser skal være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. 30. RÅDIGHEDSLØN En tjenestemand, der afskediges, fordi ændringer i forvaltningens opgaver, organisation eller personalebehov medfører, at stillingen nedlægges, bevarer sin hidtidige løn i 3 år (rådighedsløn), jf. dog stk. 3, 4 og 5. Hidtidig løn omfatter grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn. Hidtidig løn omfatter også resultatløn, hvis resultatlønnen er udmøntet som et løbende fast tillæg uden tidsbegrænsning, eller har medført en omklassificering af stillingen. Den, der modtager rådighedsløn efter stk. 1, er omfattet af reglerne i 12, stk. 2. Rådighedsløn fra ansættelse i en åremålsstilling ydes længst til åremålets udløb. Bestemmelsen svarer til hidtidig fortolkningspraksis. **NYT** Stk. 4. Der ydes ikke rådighedsløn til den, der 1) ansættes i eller får anvist en anden stilling, som den pågældende har pligt til at overtage efter 12, stk.2, 2) har opnået folkepensionsalderen jf. 1a i lov om social pension, 3) har opnået den for stillingen fastsatte afgangsalder eller 4) på afskedstidspunktet på grund af sygdom eller uegnethed ikke er i stand til at overtage en stilling, som den pågældende efter 12, stk. 2 ville have pligt til at overtage.

16 Side 16 **NYT** Afskrift af 1a i lov om social pension er optaget som bilag 2 til dette regulativ. Ud over de situationer, hvor der foreligger en pensioneringssituation som følge af sygdom, vil stk. 4, punkt 4, alene kunne anvendes i de tilfælde, hvor der er sagligt grundlag for at afskedige tjenestemanden fra den stilling, der bliver nedlagt, også selv om der ikke aktuelt forelå en stillingsnedlæggelsessituation. Hvorvidt, der i det enkelte tilfælde foreligger en sådan situation, beror på en konkret afvejning af, om situationen ud fra en samlet vurdering er således, at regionen ville være berettiget til at gennemføre en uansøgt afsked med hjemmel i tjenestemandsregulativets 29. Stk. 5. Regionernes Lønnings- og Takstnævn kan fastsætte bestemmelser om, at udbetaling af rådighedsløn midlertidigt standses helt eller delvis til den, der 1) opnår ansættelse, som efter pensionsregulativets 4 medregnes i pensionsalderen som tjenestemand, og som ikke er omfattet af stk. 4, nr. 1, 2) opnår anden ansættelse på andre vilkår end tjenestemandsvilkår inden for det i 4a, stk. 1 i pensionsregulativ for regioner nævnte område, eller 3) opnår ansættelse i et aktieselskab, som efter en opgaveomlægning varetager de arbejdsopgaver, inden for hvilke den pågældende var beskæftiget som ansat i regionen, og hvori et eller flere regionsråd ejer mere end 50 pct. af aktierne. Der henvises til Cirkulære vedrørende midlertidig standsning af udbetaling af rådighedsløn og ventepenge (OK C ). Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse for ventepenge, der ydes i medfør af de regler, der var gældende forud for dette regulativs ikrafttræden, jf. 42. KAPITEL VI. SÆRBESTEMMELSE OM PRØVEANSATTE 31. OPSIGELSESVARSEL En tjenestemand ansat på prøve kan i de første 6 måneder af prøveansættelsen forlange sig afskediget med 14 dages varsel og i den resterende del af prøveansættelsen med 1 måneds varsel, i begge tilfælde til udgangen af en måned.

17 Side 17 Det bemærkes, at bestemmelsen i 29, stk. 2, også omfatter prøveansatte. Der henvises nærmere til Regler og aftale om ansættelse som tjenestemand på prøve. (OK ). I de første 6 måneder af prøveansættelsen kan sådanne tjenestemænd afskediges uden ansøgning med 14 dages varsel til udgangen af en måned. Bestemmelsen i 30 gælder ikke for tjenestemænd ansat på prøve. ANDEN DEL. ALMINDELIGE LØN- OG ANDRE ANSÆTTELSESVILKÅR KAPITEL VII. FORHANDLINGS- OG ORGANISATIONSFORHOLD 32. Løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd fastsættes ved aftale mellem tjenestemændenes forhandlingsberettigede organisationer, jf. 35, og Regionernes Lønnings- og Takstnævn eller regionen. Aftale efter stk. 1 kan dog ikke indgås om forhold, der bestemmes ved lov eller i henhold til lov eller nærværende regulativ og pensionsregulativet for regionerne, eller som angår regionens opgaver, organisation eller personalebehov. I stk. 2 er fastsat visse undtagelser fra hovedreglen i stk. 1. Disse undtagelser vedrører en række forhold af administrativ art, som næppe vil kunne fastlægges ved aftale, selv om de i større eller mindre udstrækning berører tjenestemændenes ansættelsesvilkår. Den anførte undtagelsesbestemmelse medfører dog ikke, at sådanne spørgsmål ikke skal forhandles med tjenestemandsorganisationerne, men forhandlinger kan blot ikke resultere i aftale i den betydning, udtrykket her anvendes, jf. i øvrigt bemærkningerne til Kan aftale efter 32, stk. 1, ikke indgås, forelægges uoverensstemmelsen for Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Nævnet kan - i overensstemmelse med de herom gældende regler henstille, at der tages hensyn til sådanne synspunkter, som nævnet måtte lægge særlig vægt på. Nævnets henstillinger kan rette sig mod såvel fortsatte forhandlinger efter 32, stk. 1, som mod eventuelle beslutninger efter stk. 3.

18 Side 18 Såfremt en eller flere af de berørte parter ønsker det, indhentes en udtalelse om de omstridte spørgsmål fra det i 36 omhandlede lønningsråd, forinden sagen forelægges Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Såfremt der herefter fortsat ikke kan indgås aftale i henhold til 32, fastsætter Regionernes Lønnings- og Takstnævn eller, såfremt kompetencen er delegeret til regionsrådet, regionsrådet regler for det pågældende forhold. Dette sker, såfremt sagen har været forelagt lønningsrådet, på grundlag af en redegørelse for lønningsrådets behandling af sagen. 34. Bestemmelser om forhold, hvorom der i henhold til 32, stk. 2 ikke kan indgås aftale, samt ændring af sådanne bestemmelser fastsættes af regionsrådet henholdsvis Regionernes Lønnings- og Takstnævn efter forudgående forhandling med de berørte forhandlingsberettigede organisationer. De forhandlingsberettigede organisationer kan forhandle med regionsrådet eller Regionernes Lønnings- og Takstnævn om ethvert fagligt spørgsmål, der angår tjenestemænd. 35. FORHANDLINGSRET Tjenestemændenes og tjenestemandspensionisternes forhandlingsret udøves gennem de personaleorganisationer, med hvilke Regionernes Lønnings- og Takstnævn indgår en hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og om regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt. KAPITEL VIII. LØNNINGSRÅDET 36. SAMMENSÆTNING Lønningsrådet består af 8 medlemmer og af 8 stedfortrædere. Regionernes Lønnings- og Takstnævn udpeger 4 medlemmer og 4 stedfortrædere. De i 35 omhandlede forhandlingsberettigede personaleorganisationer udpeger ligeledes 4 medlemmer og 4 stedfortrædere. Medlemmerne og stedfortræderne vælges for 4 år ad gangen, dog afgår medlemmer og stedfortrædere, såfremt Regionernes Lønnings- og Takstnævn eller vedkommende personaleorganisation ønsker at foretage nyvalg for den resterende del af 4-års perioden.

19 Side 19 Lønningsrådet vælger af sin midte et formandsskab bestående af 2 formænd. Formandsskabet tilrettelægger i fællesskab rådets arbejde og leder på skift rådets møder. Stk. 4. Til medhjælp for formandsskabet udpeger lønningsrådet 2 sekretærer. Stk. 5. Rådets beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. TREDJE DEL. FORSKELLIGE BESTEMMELSER KAPITEL IX. OVERGANG TIL LAVERE LØNNET STILLING 37. LØNFORHOLD VED OVERGANG TIL LAVERE LØNNET STILLING En tjenestemand, som i medfør af reglerne i 12 eller af anden årsag, der ikke kan tilregnes den pågældende, overgår til en anden passende stilling, hvor lønnen er lavere end i den hidtidige stilling, bevarer lønnen i den hidtidige stilling. Lønnen i den hidtidige stilling omfatter den samlede faste løn, herunder pensionsbidrag til en supplerende pensionsordning. Løndele, der ydes som kompensation for overarbejde, merarbejde eller arbejde på ubekvemme tidspunkter, indgår ikke. Tidsbegrænsede og opgavebestemte løndele indgår indtil periodens udløb henholdsvis opgavevaretagelsens ophør. Stk. 3 Anciennitetsbetingede lønstigninger ydes på de tidspunkter, hvor tjenestemanden ville have været berettiget hertil ved fortsat ansættelse i den hidtidige stilling. Stk. 4 Lønnen i den hidtidige stilling fastsættes på grundlag af stillingens lønmæssige placering på nedrykningstidspunktet beregnet efter forholdene på det nye tjenestested. Stk. 5 Lønnen reguleres i overensstemmelse med generelle reguleringer af tjenestemandslønninger. Stk. 6 En tjenestemand, som i henhold til stk. 1 har bevaret lønnen i den hidtidige stilling, kan til enhver tid vælge i stedet at overgå til de lønvilkår, der er eller bliver fastsat for den pågældendes ansættelse i den nye stilling. Bemærkningerne til Tjenestemandslovens 55 lægges til grund for administration og fortolkning af regulativets 37 i relation til alle sager om

20 Side 20 opsigelse/ophør af funktionstillæg aftalt med hjemmel i ny løndannelse, herunder evt. sager, der relaterer sig til perioden før 1. september Det betyder bl.a. følgende: Lønnen i den hidtidige stilling omfatter den samlede faste løn, herunder pensionsbidrag til en eventuel supplerende pensionsordning. Eventuelle løndele, der ydes for funktioner, som ikke er en integreret del af den hidtidige stilling, bortfalder, hvis opgaven ikke længere varetages efter stillingsskiftet. Eventuelle løndele, der i den hidtidige stilling blev ydet for overarbejde, merarbejde (rådigheds-)vagttillæg eller arbejde på ubekvemme tidspunkter, bortfalder ligeledes. Eventuelle tidsbegrænsede og opgavebestemte løndele indgår indtil periodens udløb, henholdsvis opgavevaretagelsens ophør. Tjenestemanden får de anciennitetsbetingede lønstigninger, som den pågældende ville have været berettiget til ved fortsat ansættelse i den hidtidige stilling. Ved ændring af ansættelsesstedet betales områdetillæg for den kommune, det nye ansættelsessted er beliggende i. KAPITEL X. EKSTRAORDINÆR TJENESTEFRIHED 38. AFLØNNING UNDER TJENESTEFRIHED Regionsrådet kan give en tjenestemand tjenestefrihed uden løn i en på forhånd fastsat periode på mindst 1 måned. Perioden fradrages ved beregning af lønanciennitet. Regionsrådet kan indrømme en tjenestemand tjenestefrihed uden for den egentlige ferie. Såfremt det er foreneligt med tjenestens tarv, kan regionsrådet imødekomme en tjenestemands anmodning om nedsat tjenestetid for begrænset tid eller indtil videre mod tilsvarende lønnedsættelse. Stk. 4. Bestemmelser om hel eller delvis bevarelse af løn og lønanciennitet under tjenestefrihed efter stk. 2 eller under nedsat tjenestetid efter stk. 3 fastsættes af regionsrådet eller af Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

21 39. TJENESTEFRIHED TIL NÆRMERE AFGRÆNSET FORMÅL Side 21 Tjenestemænd har ret til tjenestefrihed uden løn i henhold til aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål. Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål (OK ) gælder også for tjenestemænd. KAPITEL XI. LØNFORSKUD OG LØNFORSKRIVNING 40. LØNFORSKUD En tjenestemand kan under ganske særlige og påtrængende omstændigheder opnå et lønforskud uden sikkerhedsstillelse. 41. TRANSPORT PÅ LØN Efter regler, der er fastsat af regionsrådet, kan tjenestemænd give transport på løn til låneinstitutter, som af regionsrådet er godkendt hertil. Bortset fra de i stk. 1 nævnte tilfælde kan tjenestemanden ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over løn, der ikke er udbetalt. KAPITEL XII. OVERGANGS- OG IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER 42. **NYT** Dette regulativ, der er godkendt af Regionernes Lønnings- og Takstnævn, træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stykke og 40a i Tjenestemandsregulativet for ansatte i amterne af september 1994 gælder for de tjenestemænd, som har opnået personligt tillæg efter disse bestemmelser. I 2002 blev en ny bestemmelse 40 a fastsat. Denne bestemmelse er sammen med 40 i 1994-regulativet afløst af 37 i dette regulativ. Se bemærkninger til 37 og bilag 1. **NYT** 27 træder i kraft den 1. august Ansøgt eller uansøgt afsked, der er foretaget forud for 1. august 2008 på baggrund af den forud for 1. august 2008

22 Side 22 gældende pligtige afgangsalder på 70 år, berøres ikke af ophævelsen af den generelle pligtige afgangsalder. En tjenestemand, der før 1. august 2008 er afskediget ansøgt eller uansøgt på grund af den pligtige afgangsalder på 70 år, fratræder på det fastsatte fratrædelsestidspunkt, også selv om tjenestemanden først fylder år efter 1. august Der vil dog ikke være noget til hinder for, at regionen kan trække afskedigelsen tilbage, hvis regionen og tjenestemanden er enige om, at ansættelsesforholdet kan fortsætte. Ansættelsesforholdet fortsætter i givet fald uændret på tjenestemandsvilkår.

23 Side 23 BILAG 1. UDDRAG FRA TJENESTEMANDSREGULATIV AF 1994, JF. 42, STK Stk. 1 Såfremt en tjenestemand i medfør af reglerne i 12 eller af anden pågældende utilregnelig årsag overgår til en stilling, der er henført til en lavere lønramme end den hidtidige, ydes der pågældende et personligt tillæg til udligning af lønforskellen. Stk. 2 Tillæg efter stk. 1 bortfalder i det omfang, der opnås lønfremgang ved overgang til højere lønramme eller løntrin. 40 a Stk. 1 Hvis en tjenestemand, som er omfattet af Aftale om ny løndannelse, i medfør af reglerne i dette regulativs 12, eller anden årsag, der ikke kan tilregnes pågældende, må acceptere ændringer i stillingens arbejds- og ansvarsområde eller overgår til en stilling, hvor pågældende aflønnes med en lavere løn/lønforløb (grundløn og eventuel funktionsog kvalifikationsløn) end i den hidtidige stilling, ydes der pågældende et personligt tillæg til udligning af forskellen. Stk. 2 Tillæg efter stk. 1 nedsættes i det omfang, der opnås lønfremgang ved overgang til højere løn, medmindre andet aftales.

24 Side 24 **NYT** BILAG 2. AFSKRIFT AF 1A I LOV OM SOCIAL PENSION 1a. Folkepensionsalderen er: 1) 65 år for personer, der er født før 1. januar ) 65½ år for personer, der er født fra den 1. januar 1959 til den 30. juni ) 66 år for personer, der er født i perioden den 1. juli 1959 til den 31. december ) 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1960 til den 30. juni ) 67 år for personer, der er født efter den 30. juni I 2015 og herefter hvert 5. år beregnes, jf. stk. 3, om folkepensionsalderen for personer født efter den 31. marts 1962 skal reguleres. Folkepensionsalderen for personer født den 31. december 1962 forhøjes, hvis den gennemsnitlige levetid for 60 årige på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse heraf overstiger levetiden i på 81,4 år. Levetiden opgøres som et simpelt gennemsnit for mænd og kvinder. Folkepensionsalderen fastsættes af socialministeren til levetiden for 60 årige i de seneste 2 år tillagt en forudsat stigning i levetiden på 0,6 år og fratrukket en forudsat folkepensionsperiode på 14,5 år. Der afrundes til nærmeste halve år. Folkepensionsalderen fastsættes med virkning pr. 1. januar i kalenderåret 15 år efter det år hvori folkepensionsalderen reguleres. Stk. 1a. træder i kraft den 1. juli Stk. 1a. har dog ikke virkning for tjenestemænd, der er fyldt 48 år ved udgangen af 2006, jf. stk. 2.

Side 1 O.02 AMTSRÅDSFORENINGEN. Tjenestemandsregulativ for ansatte i amterne

Side 1 O.02 AMTSRÅDSFORENINGEN. Tjenestemandsregulativ for ansatte i amterne Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Tjenestemandsregulativ for ansatte i amterne 2004 Side 2 Indholdsfortegnelse FØRSTE DEL. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 KAPITEL I.... 5 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 5 KAPITEL II. ANSÆTTELSE...

Læs mere

Tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde Side 1 Tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 21.01 Side 2 1. del. Almindelige bestemmelser... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel

Læs mere

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 Det vedlagte reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne (lokalbanetjenestemænd) indeholder bestemmelserne

Læs mere

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland Kapitel 1 Lovens område 1. Denne landstingslov finder anvendelse på enhver, der er ansat som tjenestemand

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 488. Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Hermed bekendtgøres lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 531 af 11. juni 2004, med de ændringer,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Hermed bekendtgøres lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 17. september 1998, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 346 af 2. juni 1999 1. del

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 06.72 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse... 3 Kapitel 2. Iværksættelse

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side O.05 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV.

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ULOVLIG UDEBLIVELSE...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved professionshøjskoler for videregående uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved professionshøjskoler for videregående uddannelser m.v. BEK nr 1176 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 061.813.031 Senere

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd LBK nr 511 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2017-6002-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd LBK nr 488 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-30-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1365

Læs mere

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND.

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE

Læs mere

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664.

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664. Side 1 Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde KL 2009 1664.12 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Offentligt opslag... 3 2. Avertering... 3 Kapitel 2 Undtagelse

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Under henvisning til tjenestemandsregulativets 32, stk. 1, er følgende aftale om

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Lønningsrådet. Marts 2017

Lønningsrådet. Marts 2017 Lønningsrådet Marts 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Lønningsrådets sammensætning 4 3. Lønningsrådets opgaver 5 4. Lønningsrådets sagsbehandling 9 5. Aktindsigt og forholdet til offentligheden 10 Side

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse med KTO s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Rammeaftale om åremålsansættelse... 7 Kapitel 1. Åremålsansættelse

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Cirkulære om åremålsansættelse

Cirkulære om åremålsansættelse Namminersornerullutik Oqartussat Nuuk, ulloq 30. marts 2004 Grønlands Hjemmestyre Personaleadministrationen Aqutsinermut Pisortaqarfik J.nr. 16.11.02 Administrationsdirektoratet lida Cirkulære om åremålsansættelse

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel 24.11 Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (01-04- Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1994 Type Regulativ Nummer 24.11 Publiceret 01-04-1994

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 21.01.4 Side 1. Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 21.01.4 Side 1. Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 21.01.4 Side 1 Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL TIL UANSØGT AFSKEDIGELSE/VARSEL... 3 2. UDTALERET... 3 3. FREMGANGSMÅDE

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2005 Cirkulære af 2. november 2005 Perst. nr. 052-05 PKAT nr. J.nr. 05-537-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGULATIV OM TJENESTEFRIHED OG LØNAFKORTNING FOR TJENESTEMÆND, DER VARETAGER OMBUD OG LIGNENDE

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGULATIV OM TJENESTEFRIHED OG LØNAFKORTNING FOR TJENESTEMÆND, DER VARETAGER OMBUD OG LIGNENDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGULATIV OM TJENESTEFRIHED OG LØNAFKORTNING FOR TJENESTEMÆND, DER VARETAGER OMBUD OG LIGNENDE 2007 Side 2 I medfør af 14 og 38 i tjenestemandsregulativ for ansatte

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORENING FORENINGEN AF KOMMUNER I KØBENHAVNS AMT KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE AFSKRIFT

Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORENING FORENINGEN AF KOMMUNER I KØBENHAVNS AMT KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE AFSKRIFT Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORENING FORENINGEN AF KOMMUNER I KØBENHAVNS AMT KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE AFSKRIFT R E G L E M E N T for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum.

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum. Sønderborg Kommune aktindsigt i personalesag 0 3-0 7-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 14. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i personalesag. Statsforvaltningen

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse Redegørelse for alternative muligheder for ansættelseskontrakter i forbindelse med ansættelse af ledende embedsmænd i kommunen Sagen om underskuddet inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område anskueliggjorde

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL Frederiksberg Kommune Akademikernes Centralorganisation Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet...

Læs mere

Tjenestemandspension er

Tjenestemandspension er Tjenestemandspension er en løbende og livsvarig ved indtrædende/afsked pga alder (baseret på optjening/opsparing) sygdom (forsikringsmæssig dækning af risiko for sygdom) dødsfald (risikodækning af forsørgelsen

Læs mere

Indledning. Afsnit I Tjenestemandsbegrebet

Indledning. Afsnit I Tjenestemandsbegrebet Tjenestemænds rettigheder - og pligter - i forandrings- og afskedigelsessituationer - Koncern HR, Stab Viborg Niels Jørgen Andersen Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning. 4 Afsnit I Tjenestemandsbegrebet..

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Januar 2001 J.nr. APV2119-38990 AFSKRIFT Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 2 Indholdsfortegnelse 1... 3 1

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Skoleleder og tjenestemand. når dit. job er. i fare. så kontakt altid skolelederforeningen...

Skoleleder og tjenestemand. når dit. job er. i fare. så kontakt altid skolelederforeningen... Skoleleder og tjenestemand når dit job er i fare så kontakt altid skolelederforeningen... 1 når dit job er i fare Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1 Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner KL 62.05 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 62.05 Side

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98 C.603/ 21.02 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 OPSAT PENSION Vedlagt følger cirkulære om beregning af opsatte pensioner,

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling Side 1 Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Betalingen...3 3. Kommunaldirektørregel...4 4.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. REGULATIVETS ANVENDELSESOMRÅDE... 4

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere