REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010"

Transkript

1 REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 Det vedlagte reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne (lokalbanetjenestemænd) indeholder bestemmelserne om ansættelse, herunder åremålsansættelse, lokalbanetjenestemandens pligter, suspension og disciplinærforfølgning, afsked og forhandlings- og organisationsforhold. Bestemmelserne om prøveansættelse er samlet i et protokollat, der er vedlagt reglementet I forbindelse med fornyelse af overenskomster og aftaler i 2005 blev parterne enige om, at de tjenestemandslignende ansatte under Dansk Jernbaneforbunds forhandlingsområde på lokalbaneområdet følger funktionærlovens opsigelsesbestemmelser i 2, 2a og 2b. Der er nu indføjet en bestemmelse herom i reglementet. December Jnr P27 Sagsid Ref LFR Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /2 Reglementet er i øvrigt justeret som følge af opgave og strukturreformen pr.1.januar 2007 og som følge ophævelse af den pligtige afgangsalder for tjenestemænd. Opmærksomheden henledes på at Aftale af 10. september 1992 om pligtig afgangsalder på 65 år for tjenestemandslignende ansatte lokomotivførere er bortfaldet son følge af Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, der indebærer forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.. Opmærksomheden skal henledes på, at nyansættelser af personale ved lokalbanerne skal ske som overenskomstansættelse og ikke som tjenestemandslignende ansættelse i henhold til reglementet. Der kan dog forekomme situationer, hvor det af rekrutteringsmæssige grunde ønskes at tilbyde en ansøger ansættelse på tjenestemandslignende vilkår i henhold til Reglementet, når ansøgeren kommer fra en forudgående ansættelse som lokalbanetjenestemand ved en anden lokalbane. Det er nu præciseret i reglementet, at det er lokalbanens bestyrelse, der ansætter direktionen, medens andre medarbejdere ansættes af direktøren

2 Dette reglement erstatter Reglement for tjenestemandslignende ansatte ved Danske Privatbaner af 2003 og har virkning fra udsendelsen, den 20. december

3 Side 1 Reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010

4 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde Lokalbanetjenestemænd... 4 Kapitel 2. Ansættelse Ansættelsesformer Ansættelsesmyndighed Generelle ansættelsesbetingelser Varig ansættelse Ansættelse på åremål Ansættelsesbrev... 5 Kapitel 3. Lokalbanetjenestemandens pligter Lydighedspligt Midlertidig tjeneste Forflyttelsespligt Bibeskæftigelse... 7 Kapitel 4. Suspension, disciplinærforfølgning og injuriesøgsmål Suspension Sagsfremstilling - adgang til udtalelse Tjenstligt forhør Orienteringspligt Udgifter Sanktionsformer Kapitel 5. Afsked Afskedigelseskompetence Ansøgt afskedigelse Uansøgt afskedigelse Afskedigelse af åremålsansatte Høringspligt Kapitel 6. Særbestemmelser Opsigelsesvarsler Kapitel 7. Forhandlings og organisationsforhold Aftaleret og forhandlingsret Forelæggelse for Kommunernes Lønningsnævn Ensidigt fastsatte regler Forhandlingsret Kapitel 8. Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser Ikrafttræden Bilag PROTOKOLLAT VEDR.: PRØVEANSÆTTELSE Anvendelsesområde Anvendelse af prøvetid... 13

5 3. Aldersbetingelse Prøvetidens længde Forlængelse af prøvetiden Vurdering af prøvetiden Afskedigelse af prøveansatte Side 3

6 Side 4 Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Lokalbanetjenestemænd For tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne (lokalbanetjenestemænd) anses enhver, der er ansat ved lokalbanerne i henhold til dette reglement. Kapitel 2. Ansættelse 2. Ansættelsesformer Ansættelse sker i følgende former: 1) Varig ansættelse. 2) Ansættelse på prøve med senere varig ansættelse for øje. 3) Ansættelse på åremål. 3. Ansættelsesmyndighed Direktionen ansættes af lokalbanens bestyrelse. Øvrige medarbejdere, der ansættes efter dette reglement, ansættes af direktøren. 4. Generelle ansættelsesbetingelser Ansættelse efter reglementet er betinget af, at vedkommende efter sin alder, helbredstilstand og uddannelse er i stand til at bestride tjenesten i den pågældende stilling. KL kan efter forhandling med vedkommende forhandlingsberettigede organisation fastsætte særlige betingelser med hensyn til alder, helbredstilstand og uddannelse, hvor sådanne ikke er fastsat i lovgivningen eller i medfør af denne. Ansættelse som lokalbanetjenestemænd efter dette reglement forudsætter, at vedkommende efter sin alder, helbredstilstand og uddannelse er i stand til at bestride tjenesten i netop den stilling, hvori pågældende ansættes. 5. Varig ansættelse Første varige ansættelse sker efter forudgående ansættelse på prøve.

7 Side 5 Uanset bestemmelsen i stk.1 kan lokalbanen efter regler fastsat af KL bestemme, at prøvetiden skal nedsættes eller helt bortfalde. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk.1 kan lokalbanen efter regler fastsat af KL kræve ansættelse på prøve, når en ved lokalbanen varigt ansat lokalbanetjenestemand efter ansøgning overgår til en anden stilling som lokalbanetjenestemand. Stk. 4. KL kan fastsætte nærmere regler om prøveansættelse. De gældende regler om prøveansættelse fremgår af Bilag 1 til dette reglement: Protokollat vedrørende prøveansættelse 6. Ansættelse på åremål Lokalbanen beslutter efter forhandling med vedkommende forhandlingsberettigede organisation, om en lokalbanetjenestemandsstilling skal besættes på åremål. Rammeaftale om åremålsansættelse, der er indgået mellem KL og KTO, kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår finder anvendelse ved åremålsansættelse af lokalbanetjenestemænd. Der vil f.eks. kunne være behov for anvendelse af åremålsansættelse ved besættelse af højere stilling, hvor der i en kortere årrække er brug for særlig teknisk og administrativ viden og erfaring. Der åbnes således mulighed for, at allerede ansatte i en afgrænset periode som åremålsansat kan påtage sig særligt krævende opgaver og ansvar i en anden stilling end den de hidtil har beklædt. Opmærksomheden henledes på, at åremålsstillinger skal opslås. Det skal fremgå af stillingsopslaget, at ansættelsen sker på åremål. Vedrørende åremålsvilkår henvises i øvrigt til Rammeaftale om åremålsansættelse. 7. Ansættelsesbrev Lokalbanetjenestemanden modtager et ansættelsesbrev med angivelse af stillingsbetegnelse og ansættelsesområde. Aftale mellem KL og KTO om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) gælder. Samtidig meddeles lokalbanetjenestemanden med hvilken aflønning pågældende for tiden aflønnes, og på hvilket tjenestested pågældende indtil videre skal gøre tjeneste. Stk. 3. Ingen kan samtidig være varigt ansat i mere end en pensionsberettigende stilling ved lokalbanerne.

8 Kapitel 3. Lokalbanetjenestemandens pligter Side 6 8. Lydighedspligt Lokalbanetjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for pågældende stilling, og vise sig værdig til den agtelse og tillid som stillingen kræver. Lokalbanetjenestemanden skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som pågældende i medfør af sin stilling bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge lovgivningen er påkrævet eller bliver denne foreskrevet. Tavshedspligten ophører ikke med pågældendes udtræden af tjenesten. Rammerne for offentlige myndigheders og offentligt ansattes tavshedspligt reguleres bl.a. af forvaltningslovens kapitel Midlertidig tjeneste Inden for sit ansættelsesområde har en lokalbanetjenestemand pligt til at gøre midlertidig tjeneste i en stilling, der er sideordnet eller højere end pågældendes egen, når stillingsindehaveren er forhindret i at udøve sin funktion. I andre tilfælde kan konstitution normalt højst vare 4 måneder. Aftale mellem KL og KTO om midlertidig tjeneste i højere stilling finder anvendelse. Til personer, der fungerer i højere stilling, ydes særlige ydelser efter tilsvarende regler, som gælder ved ferie og sygdom, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: Turlisten fastsættes af andre Der oppebæres ikke andre særlige ydelser under funktionen Der ydes ikke funktionstillæg 10. Forflyttelsespligt Inden for sit ansættelsesområde har en lokalbanetjenestemand pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i pågældendes tjenestes omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anse form passende for pågældende. I samme omfang kan det pålægges tjenestemanden at overtage en anden passende stilling. Den, der ansættes på åremål, og som i forvejen er lokalbanetjenestemand under lokalbanen har ved åremålets udløb eller ved ansættelsens ophør af andre årsager, der ikke kan tilregnes pågældende, pligt til at overtage et andet passende arbejdsområde inden eller uden for sit hidtidige ansættelsesområde ved lokalbanen.

9 11. Bibeskæftigelse Side 7 En lokalbanetjenestemand kan kun have beskæftigelse ved siden af sin lokalbanetjenestemandsstilling for så vidt og i det omfang det er foreneligt med en samvittighedsfuld udøvelse af de til lokalbanetjenestemandsstillingen knyttede pligter og med den for stillingen nødvendige agtelse og tillid. De hovedhensyn, der skal tages i betragtning ved vurderingen af en bibeskæftigelses tilladelighed er, om denne efter sin karakter og sit omfang er forenelig med den samvittighedsfulde udøvelse af lokalbanetjenestemandens pligter. Der må herved henses til såvel stillingens kvalitative som kvantitative forudsætninger. En lokalbanetjenestemand må ikke gennem sin bibeskæftigelse kunne bringe sig i en interessekonflikt i forhold til hovedstillingen. Banen kan endvidere knytte tids - eller ressourcemæssige grænser til en eventuel bibeskæftigelse. Kapitel 4. Suspension, disciplinærforfølgning og injuriesøgsmål. 12. Suspension En lokalbanetjenestemand kan suspenderes eller midlertidigt overføres til andet arbejde, når pågældende har pådraget sig grundet mistanke om et forhold, der betager lokalbanetjenestemanden den tillid som bestridelsen af stillingen kræver, eller som i øvrigt gør det betænkeligt, at pågældende vedblivende udfører sit hidtidige arbejde. Forhold, der medfører indskriden efter stk.1 og som ikke gøres til genstand for strafferetlig forfølgning, behandles ved disciplinær undersøgelse efter reglerne i Stk. 3. Suspension foretages af lokalbanens bestyrelse, dog kan direktøren eller nærmeste overordnede arbejdsleder fritage tjenestemanden foreløbigt for tjenesten indtil den endelig afgørelse foreligger. Stk. 4. Under suspensionen oppebæres 2/3 af lønnen og af alle almindelige og særlige tillæg, derimod oppebæres honorar og ikke-fastpåregnelige tillæg ikke. Reduktion af lønnen sker fra suspensionsdagen. Stk. 5. En suspenderet lokalbanetjenestemand kan pålægges at afvikle ferie i suspensionsperioden efter aftale om ferie for personale ansat i kommunerne (den kommunale ferieaftale) Under afvikling af ferie får en suspenderet lokalbanetjenestemand sædvanlig løn i overensstemmelse med bestemmelserne i den kommunale ferieaftale. Under suspension optjenes ret til ferie som om lokalbanetjenestemanden var i tjeneste.

10 Side 8 Stk. 6. Slutter sagen uden ikendelse af straf eller med forsættelse til anden tjeneste, advarsel, irettesættelse eller bøde, skal der ske efterbetaling af den ikke udbetalte løn, som lokalbanetjenestemanden skulle have oppebåret, hvis han ikke havde været suspenderet. Den endelige regulering skal finde sted den 1. i måneden efter ophævelse af suspensionen. Stk. 7. Slutter sagen med forflyttelse, træffes der samtidig bestemmelse om hvorvidt og i bekræftende fald i hvilket omfang efterbetaling skal finde sted. Stk. 8. I de tilfælde suspensionen skyldes anholdelse eller tiltale for en forbrydelse, hvori vedkommende findes skyldig, finder efterbetaling ikke sted. Stk. 9. Sluttes sagen med afskedigelse eller degradation, finder efterbetaling ikke sted. 13. Sagsfremstilling - adgang til udtalelse En lokalbanetjenestemand, der tjenstligt indberettes for en tjenesteforseelse eller et strafbart forhold, skal have udleveret en fremstilling af sagens faktiske omstændigheder og have adgang til at afgive en skriftlig udtalelse om fremstillingen. Tjenestemanden skal samtidig gøres bekendt med, at pågældende ikke har pligt til at udtale sig om fremstillingen. Indberetningen for en tjenesteforseelse eller et strafbart forhold skal ske til banens direktør /bestyrelse, der træffer beslutning om, hvorvidt der skal foretages tjenstligt forhør. 14. Tjenstligt forhør Lokalbanetjenestemanden er berettiget til at give møde med en bisidder og skal ved indkaldelse til det første forhør gøres bekendt hermed. Som bisidder kan f.eks.. anvendes en repræsentant for lokalbanetjenestemandens forhandlingsberettigede organisation, en lokalbanetjenestemand eller en advokat. Når disciplinær undersøgelse indledes mod en lokalbanetjenestemand for tjenstlig forseelse, anmodes auditøren under Transportministeriet om at fungere som forhørsleder. Stk. 3. Forhørslederen træffer bestemmelse om vidneførsel og om tilvejebringelse af andre beviseligheder.

11 Stk. 4. Enhver, der er ansat som lokalbanetjenestemand ved banen, har pligt til at give møde under forhør og afgive forklaring. Side 9 Stk. 5. Lokalbanetjenestemanden har adgang til at afgive skriftlige indlæg, også efter forhørets afslutning. Stk. 6. Forhørslederen afgiver efter sagens afslutning en beretning og afgiver efter anmodning fra banen eller fra vedkommende forhandlingsberettigede organisation en indstilling om sagens afgørelse. 15. Orienteringspligt Må det antages, at sagen slutter med forflyttelse, degradation eller afsked påhviler det banen forinden ikendelse af en disciplinærstraf af ovennævnte art finder sted at give vedkommende forhandlingsberettigede organisation meddelelse om sagens stilling, således at der kan gives en repræsentant for organisationen lejlighed til en mundtlig drøftelse, forinden endelig afgørelse om sanktion træffes. Ved henvendelse til banen har vedkommende forhandlingsberettigede organisation i alle tilfælde ret til at blive gjort bekendt med den afgørelse, der er truffet på grundlag af det materiale, der er fremkommet ved den tjenstlige undersøgelse. Stk. 3. Hvis en lokalbanetjenestemand er mistænkt for et strafbart forhold, kan pågældende forlange sagen behandlet som en straffesag. Dette er ikke til hinder for, at der efter straffesagens afslutning iværksættes tjenstligt forhør mod lokalbanetjenestemanden. Stk. 4. En lokalbanetjenestemand, der er tildelt en disciplinær straf uden forudgående tjenstligt forhør, jf. 17 kan begære en tjenstlig undersøgelse iværksat. Der er dog kun pligt til at imødekomme begæringen, såfremt den er anbefalet af den forhandlingsberettigede organisation. 16. Udgifter Sluttes undersøgelsen uden ikendelse af disciplinærstraf, godtgøres lokalbanetjenestemandens udgift til bisidder. I andre tilfælde afgør forhørslederen under hensyntagen til sagens udfald og omstændighederne i øvrigt, om udgiften til bisidder skal godtgøres helt eller delvist. Godtgørelse efter stk.1 ydes kun såfremt det må anses for rimeligt, at lokalbanetjenestemanden har afholdt udgifter til bisidder, og godtgørelsen kan ikke overstige, hvad der for et tilsvarende arbejde ville være blevet tilkendt en bekikket forsvarer i en straffesag. Forhørslederen afgiver efter begæring en udtalelse herom.

12 Stk. 3. Har en lokalbanetjenestemand under en disciplinærsag på egen hånd fremskaffet beviser, godtgøres udgifter herved pågældende helt eller delvist, når lokalbanetjenestemanden må anses for at have haft rimelig grund til at fremskaffe beviserne. Forhørslederen afgiver efter begæring en udtalelse herom. 17. Sanktionsformer Side 10 Som disciplinær straf for tjenstlig forseelse kan anvendes advarsel eller irettesættelse, bøde, der dog ikke må overstige ½ måneds løn, overførsel til andet arbejde, forflyttelse, degradation - herunder helt eller delvis bortfald af anciennitetsbestemte løndele - eller afsked. Hvis der ikke foreligger en skriftlig tilståelse, i hvilken lokalbanetjenestemanden vedgår de faktiske omstændigheder i det påsigtede forhold og erkender sig skyldig i en tjenesteforseelse, vil bøde over 1/25 af månedslønnen og overførsel til andet arbejde ikke kunne anvendes, forinden forhør er afholdt i overensstemmelse med Forflyttelse, degradation eller afsked kan aldrig finde sted uden efter afholdt tjenstligt forhør, medmindre forholdet er fastslået ved dom. I givet fald skal bestemmelse om afsked træffes inden 3 måneder efter domsafsigelsen. Ikendte bøder indeholdes i lønnen. Kapitel 5. Afsked 18. Afskedigelseskompetence Afskedigelse af lokalbanetjenestemænd foretages af ansættelsesmyndigheden jf Ansøgt afskedigelse Lokalbanetjenestemænd kan med 3 måneders varsel forlange sig afskediget til udgangen af en måned. 20. Uansøgt afskedigelse Lokalbanetjenestemænd kan afskediges uden ansøgning med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Afsked kan dog ske med kortere varsel, hvis afskedigelsen er begrundet i, at tjenestemanden som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket til at forblive i tjenesten. Varselsbestemmelserne i 19 og 21 tager sigte på lokalbanetjenestemænd med varig ansættelse. For så vidt angår prøveansatte lokalbanetjenestemænd og åremålsansatte lokalbanetjenestemænd gælder særlige regler. Funktionærlovens 2,2a og 2b finder anvendelse i det omfang funktionærlovens regler er gunstigere for lokalbanetjenestemænd end nærværende regelsæt.

13 . Bestemmelsen omfatter de personer, der hvis de ikke var ansat som tjenestemandslignende, ville være direkte omfattet af funktionærloven. Det drejer sig om ansatte, der hører ind under HK s forhandlingsområde. Med virkning fra den 1. april 2006 følger lokalbanetjenestemænd under Dansk Jernbaneforbunds forhandlingsområde under tilsvarende betingelser også funktionærlovens 2, 2a, og 2b. Side Afskedigelse af åremålsansatte Lokalbanetjenestemænd ansat på åremål kan kun afskediges uden ansøgning, såfremt afskedigelsen er begrundet i helbredsmæssige årsager eller i forhold som nævnt i 20, stk.1eller såfremt, der er hjemmel hertil i en eventuel åremålsaftale. I øvrigt ophører ansættelsen uden videre ved åremålets udløb. 22. Høringspligt Inden en lokalbanetjenestemand afskediges uden ansøgning, skal der gives såvel pågældende forhandlingsberettigede organisation som tjenestemanden selv adgang til at udtale sig, medmindre forhør har været afholdt efter Enhver der afskediges uden ansøgning, kan forlange at få skriftlig oplysning om afskedigelsesgrunden. Kapitel 6. Særbestemmelser 23. Opsigelsesvarsler En lokalbanetjenestemand ansat på prøve kan i de første 6 måneder af prøveansættelsen kan en lokalbanetjenestemand forlange sig afskediget med 14 dages varsel og i den resterende del af prøveansættelsen med 1 måneds varsel, i begge tilfælde til udgangen af en måned. I de første 6 måneder af prøveansættelsen kan en lokalbanetjenestemand afskediges uansøgt med 14 dages varsel, medmindre pågældende under forudgående ansættelse har opnået et længere varsel. Opmærksomheden henledes på, at bestemmelsen i 22, stk.2 om skriftlig oplysning om afskedigelsesgrunden også gælder for prøveansatte.

14 Kapitel 7. Forhandlings og organisationsforhold Side Aftaleret og forhandlingsret Løn og andre ansættelsesvilkår for lokalbanetjenestemænd fastsættes ved aftale mellem de forhandlingsberettigede organisationer jf. 27 og KL Løn-og ansættelsesvilkår fastsættes efter denne bestemmelse ved aftale. De forhandlingsberettigede personaleorganisationer og KL er aftaleparter. Aftale efter stk.1 kan ikke indgås om forhold, der bestemmes ved lov eller i henhold til lov eller dette reglement eller pensionsreglementet eller som angår banens opgaver, organisation eller personalebehov. I stk.2 er fastsat visse undtagelser fra hovedreglen i stk.1. Disse undtagelser vedrører en række forhold af administrativ art, som næppe vil kunne fastlægges ved aftale, selv om de i større eller mindre udstrækning berører lokalbanetjenestemandens ansættelsesvilkår. De anførte undtagelsesbestemmelser medfører dog ikke, at sådanne spørgsmål ikke skal forhandles med de forhandlingsberettigede organisationer, men forhandlingerne kan blot ikke resultere i aftale i den betydning udtrykket her anvendes. 25. Forelæggelse for Kommunernes Lønningsnævn Kan aftale efter 24 stk.1 ikke indgås, forelægger KL uoverensstemmelsen for Kommunernes Lønningsnævn. Nævnet kan i overensstemmelse med de herom gældende regler henstille, at der tages hensyn til sådanne synspunkter, som nævnet måtte lægge særlig vægt på. Lønningsnævnets henstilling kan rette sig mod såvel fortsatte forhandlinger efter 24, stk.1, som mod eventuelle beslutninger efter stk.2. Såfremt der herefter fortsat ikke kan indgås aftale i henhold til 25,fastsætter KL regler for de pågældende forhold. 26. Ensidigt fastsatte regler Bestemmelser om forhold, hvorom der i henhold til 24, stk.2, ikke kan indgås aftale samt ændringer af sådanne bestemmelser fastsættes af KL, henholdsvis banen efter forudgående forhandling med de berørte forhandlingsberettigede organisationer. Bestemmelsen hjemler en almindelig ret til forhandling for de forhandlingsberettigede organisationer, om ansættelsesforhold, der falder uden for aftaleområdet. Herudover har enhver personaleorganisation eller enkeltperson ret til at henvende sig til banens administration.

15 Side 13 De forhandlingsberettigede organisationer kan forhandle med lokalbanen eller KL om ethvert fagligt spørgsmål, der angår lokalbanetjenestemænd. 27. Forhandlingsret Lokalbanetjenestemændenes og lokalbanetjenestemandspensionisternes forhandlingsret udøves gennem de personaleorganisationer, med hvilke KL indgår hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler for udøvelse af forhandlinger i øvrigt. Kapitel 8. Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser 28. Ikrafttræden Dette reglement erstatter Reglement for tjenestemandslignende ansatte ved danske lokalbaner af 2003 med senere ændringer og har virkning fra udsendelsen den 20. december Bilag 1. PROTOKOLLAT VEDR.: PRØVEANSÆTTELSE. 1. Anvendelsesområde Reglerne gælder for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne (lokalbanetjenestemænd). 2. Anvendelse af prøvetid Første varige ansættelse som lokalbanetjenestemand sker efter forudgående ansættelse på prøve, jf. Reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne. 3. Aldersbetingelse Ansættelse på prøve kan normalt tidligst ske ved det fyldte 18. år, dog for lokomotivassistenter tidligst ved det fyldte 21.år. Varig ansættelse kan tidligst ske ved det fyldte 20.år. 4. Prøvetidens længde Ved første ansættelse er prøvetiden normalt 2 år.

16 5. Forlængelse af prøvetiden Prøvetiden skal være effektiv Side 14 Hvis en prøveansat lokalbanetjenestemand har været fraværende i sammenlagt 60 dage på grund af værnepligt sygdom fravær på grund af graviditet, barsel og adaption forlænges prøvetiden med 1 måned pr. påbegyndt 30 dages fravær ud over 60 dage. Stk. 3. Hvis en prøveansat lokalbanetjenestemand har været fraværende i mere ned 180 dage på grund af tilskadekomst i tjenesten eller tilskadekomst i tjenesten kombineret med fravær som nævnt i stk. 2 af indtil 60 dages varighed forlænges prøvetiden med 1 måned pr. påbegyndt 30 dages fravær ud over 180 dage. 6. Vurdering af prøvetiden Lokalbanetjenestemandens nærmeste overordnede chef skal inden for 3 måneder give en skriftlig bedømmelse af om lokalbanetjenestemandens prøvetid er forløbet tilfredsstillende. Bedømmelsen skal gives til ansættelsesmyndigheden jf. 3 i Reglement om tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne. Ansættelsesmyndigheden afgør på grundlag heraf, om ansættelsesforholdet kan fortsætte. Hvis ansættelsesforholdet kan fortsætte, skal lokalbanetjenestemanden gøres bekendt med bedømmelsen. Hvis ikke, afskediges lokalbanetjenestemanden jf. Reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne 24. Prøvetiden kan forlænges, hvis lokalbanetjenestemanden ikke har fuldført en uddannelse som påkrævet eller såfremt prøvetiden ikke er forløbet tilfredsstillende. Hvis prøvetiden agtes forlænget, fordi den ikke har været tilfredsstillende, skal lokalbanetjenestemanden underrettes herom senest 6 måneder før normal prøvetids udløb. 7 Afskedigelse af prøveansatte For prøveansatte gælder i henhold til 24 i Reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage til udgangen af en måned de første 6 måneder af prøveansættelsen. Herefter er opsigelsesvarslet 3 måneder til udgangen af en måned fra banens side og 1 måned til udgangen af en måned fra den prøveansattes side.

17 Hvis afskedigelsen er begrundet i strafbart forhold eller tjenesteforseelse, kan afskedigelsen ske med kortere varsel. Side 15

TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE

TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale/regulativ **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side O.05 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse...

Læs mere

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland Kapitel 1 Lovens område 1. Denne landstingslov finder anvendelse på enhver, der er ansat som tjenestemand

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 06.72 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse... 3 Kapitel 2. Iværksættelse

Læs mere

Tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde Side 1 Tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 21.01 Side 2 1. del. Almindelige bestemmelser... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Side 1 O.02 AMTSRÅDSFORENINGEN. Tjenestemandsregulativ for ansatte i amterne

Side 1 O.02 AMTSRÅDSFORENINGEN. Tjenestemandsregulativ for ansatte i amterne Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Tjenestemandsregulativ for ansatte i amterne 2004 Side 2 Indholdsfortegnelse FØRSTE DEL. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 KAPITEL I.... 5 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 5 KAPITEL II. ANSÆTTELSE...

Læs mere

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV.

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ULOVLIG UDEBLIVELSE...

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND.

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved professionshøjskoler for videregående uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved professionshøjskoler for videregående uddannelser m.v. BEK nr 1176 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 061.813.031 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Hermed bekendtgøres lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 17. september 1998, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 346 af 2. juni 1999 1. del

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 488. Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Hermed bekendtgøres lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 531 af 11. juni 2004, med de ændringer,

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2005 Cirkulære af 2. november 2005 Perst. nr. 052-05 PKAT nr. J.nr. 05-537-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse Redegørelse for alternative muligheder for ansættelseskontrakter i forbindelse med ansættelse af ledende embedsmænd i kommunen Sagen om underskuddet inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område anskueliggjorde

Læs mere

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664.

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664. Side 1 Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde KL 2009 1664.12 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Offentligt opslag... 3 2. Avertering... 3 Kapitel 2 Undtagelse

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd LBK nr 511 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2017-6002-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd LBK nr 488 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-30-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1365

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010.

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. Bestemmelserne vedrørende pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne(lokalbanetjenestemænd)

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Cirkulære om åremålsansættelse

Cirkulære om åremålsansættelse Namminersornerullutik Oqartussat Nuuk, ulloq 30. marts 2004 Grønlands Hjemmestyre Personaleadministrationen Aqutsinermut Pisortaqarfik J.nr. 16.11.02 Administrationsdirektoratet lida Cirkulære om åremålsansættelse

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Lønningsrådet. Marts 2017

Lønningsrådet. Marts 2017 Lønningsrådet Marts 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Lønningsrådets sammensætning 4 3. Lønningsrådets opgaver 5 4. Lønningsrådets sagsbehandling 9 5. Aktindsigt og forholdet til offentligheden 10 Side

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse med KTO s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Rammeaftale om åremålsansættelse... 7 Kapitel 1. Åremålsansættelse

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6 Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. omfattet af organisationsaftale for visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse

Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse 24.01 Side 1 Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom KL juli 2009 1764.13 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 3 2. Anmeldelse af sygdom og tilvejebringelse af helbredsoplysninger...

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Skoleleder og tjenestemand. når dit. job er. i fare. så kontakt altid skolelederforeningen...

Skoleleder og tjenestemand. når dit. job er. i fare. så kontakt altid skolelederforeningen... Skoleleder og tjenestemand når dit job er i fare så kontakt altid skolelederforeningen... 1 når dit job er i fare Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 Sag 167/2012 (1. afdeling) Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1 Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1 0.0.0.0 O.08 8. januar

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum.

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum. Sønderborg Kommune aktindsigt i personalesag 0 3-0 7-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 14. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i personalesag. Statsforvaltningen

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

En pressemeddelelse hvor KTO s formand kommenterer delforliget. En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget.

En pressemeddelelse hvor KTO s formand kommenterer delforliget. En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1207.8 JH/jb

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Indledning. Afsnit I Tjenestemandsbegrebet

Indledning. Afsnit I Tjenestemandsbegrebet Tjenestemænds rettigheder - og pligter - i forandrings- og afskedigelsessituationer - Koncern HR, Stab Viborg Niels Jørgen Andersen Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning. 4 Afsnit I Tjenestemandsbegrebet..

Læs mere