Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område"

Transkript

1 Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland Kapitel 1 Lovens område 1. Denne landstingslov finder anvendelse på enhver, der er ansat som tjenestemand i Grønlands Hjemmestyres eller kommunernes tjeneste i Grønland samt for personer ansat i henhold til 35, stk. 3, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Denne landstingslov gælder ikke for ansatte under Landstingets institutioner. Kapitel 2 Normering og klassificering 2. Tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre optages på et normativ. Normeringen af de kommunale tjenestemandsstillinger sker gennem et kommunalt normativ. Stk. 2. Klassificering af tjenestemandsstillinger fastsættes efter reglerne i kapitel 12. Kapitel 3 Ansættelse 3. Ansættelse som tjenestemand sker i følgende former: 1) Ansættelse på prøve med senere varig ansættelse for øje. 2) Varig ansættelse. 3) Ansættelse på åremål. 4. Tjenestemænd under Grønlands Hjemmestyre udnævnes af Landsstyret. Tjenestemænd under kommunerne udnævnes af kommunalbestyrelsen. 5. Ansættelse som tjenestemand forudsætter, at vedkommende efter sin alder, helbredstilstand og uddannelse er i stand til at bestride tjenesten i den pågældende stilling. Hvor betingelser med hensyn til alder, helbredstilstand og uddannelse ikke er fastsat i den øvrige lovgivning eller i medfør af denne, kan regler indeholdende sådanne betingelser fastsættes af Landsstyret. 6. Ansættelse som tjenestemand sker efter offentligt opslag, medmindre den pågældende ansættes efter forudgående ansættelse på prøve. Stk. 2. Opslaget skal angive ansættelsesområdet og stillingens betegnelse samt den for tiden gældende klassificering og det for tiden gældende tjenestested. Stk. 3. Ansøgningsfristen skal være mindst 3 uger, medmindre ganske særlige forhold gør sig

2 gældende. Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved opslag og kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet fastsætte undtagelser fra reglerne i stk. 1 og Når ansøgningsfristen er udløbet, udleveres der på begæring af ansøgere og organisationer, hvis medlemmer er naturlige ansøgere til stillingen, en liste med oplysning om navnene på alle ansøgere og eventuelt tillige andre personlige data, der er nødvendige for at identificere de enkelte ansøgere. Stk. 2. Oplysninger udleveret efter stk.1 kan gengives offentligt efter indhentet samtykke fra samtlige ansøgere. Stk. 3. Hvis ikke samtlige ansøgere over for ansættelsesmyndigheden har givet samtykke til offentlig gengivelse, må offentlig gengivelse af ansøgerlisten eller dele af denne ikke ske. For overtrædelse heraf idømmes bøde. Er overtrædelsen begået af en faglig organisation, kan der pålægges den faglige organisation som sådan bødeansvar. 8. Hvis ansættelsesmyndigheden skønner, at ingen af de ansøgere, der rettidigt har meldt sig til en opslået stilling, er tilstrækkeligt egnet til stillingen, eller at man ved fornyet opslag kan fremskaffe ansøgning fra mere kvalificerede ansøgere, skal stillingen opslås på ny. 9. Første varige ansættelse sker efter forudgående ansættelse på prøve. Stk. 2. Landsstyret kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet fastsætte regler om undtagelser fra reglen i stk. 1. Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om prøveansættelsen, herunder om uddannelse og konstatering af udfaldet. 10. Når en tjenestemand søger en ledig stilling, skal tjenestemandens chef efter anmodning fra tjenestemanden afgive en skriftlig bedømmelse af tjenestemanden. 11. Tjenestemanden modtager et ansættelsesbrev med angivelse af stillingsbetegnelse og ansættelsesområde. Stk. 2. Samtidig meddeles det tjenestemanden, hvordan stillingen for tiden er klassificeret, og på hvilket tjenestested tjenestemanden indtil videre skal gøre tjeneste. Stk. 3. Ingen kan samtidigt være varigt ansat i mere end én tjenestemandsstilling efter denne landstingslov. Stk. 4. Ved samtidig ansættelse i en tjenestemandsstilling efter denne landstingslov og en tjenestemandsstilling efter anden lov, vedtægt eller lignende udbetales eventuel pension efter den pensionslov, vedtægt eller lignende, der gælder for den stilling, hvori tjenestemanden gør tjeneste på pensioneringstidspunktet. Kapitel 4 Tjenestemandens pligter 12. Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for stillingen og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Stk. 2. Tjenestemanden skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som tjenestemanden i

3 medfør af sin stilling bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse i følge sagens natur er påkrævet. Tavshedspligten ophører ikke med tjenestemandens udtræden af tjenesten. 13. Ansættelsesområdet for tjenestemænd, der ansættes i henhold til denne landstingslov, fastsættes i geografisk henseende til tjenestemandsstillinger i Grønland. 14. En tjenestemand har pligt til at gøre midlertidig tjeneste i en stilling, der er sideordnet med eller højere end tjenestemandens egen. 15. En tjenestemand har pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende for tjenestemanden. I samme omfang kan det pålægges tjenestemanden at overtage en anden stilling. Stk. 2. Såfremt ændringer i forvaltningens organisation eller arbejdsform gør det nødvendigt, kan det pålægges en tjenestemand at overtage en stilling uden for det hidtidige saglige ansættelsesområde efter aftale med den pågældende centralorganisation. Stk. 3. Hvis en varigt ansat tjenestemand under 60 år af helbredsmæssige grunde bliver uegnet til at varetage tjenesten i sin stilling, kan det pålægges tjenestemanden at overtage en stilling, som må anses for passende for tjenestemanden. 16. Såfremt det af hensyn til udførelsen af tjenestepligterne skønnes nødvendigt at knytte tjenestebolig til stillingen, har tjenestemanden pligt til at bebo denne, så længe stillingen beklædes, og til derefter at fraflytte den, jf. dog 33, stk. 1, sidste punktum. Stk. 2. Bestemmelser om indretning, vedligeholdelse og benyttelse af tjenesteboliger og om ind- og udflytning m.v. af sådanne boliger kan fastsættes af Landsstyret efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet. Tjenestemandens bidrag for anvendelse af tjenesteboligen fastsættes dog efter reglerne i kapitel 12. Stk. 3. Det fastsættes efter reglerne i kapitel 12, i hvilket omfang der, ud over de i stk. 1 nævnte tilfælde, skal anvises bolig. En sådan bolig har tjenestemanden ret til at bebo, så længe stillingen beklædes, og pligt til derefter at fraflytte, jf. dog 33, stk. 1, sidste punktum. 17. En tjenestemand kan efter ansøgning fritages for at overtage et borgerligt ombud, når ansættelsesmyndigheden finder det påkrævet af hensyn til tjenestens forsvarlige udførelse. Ansættelsesmyndigheden anmoder på baggrund af tjenestemandens ansøgning Landsstyret om at træffe afgørelse. Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler for, i hvilket omfang eventuelle udgifter til tjenestens udførelse under en tjenestemands fravær som følge af et borgerligt ombud kan afholdes af ansættelsesmyndigheden. 18. En tjenestemand kan kun have beskæftigelse ved siden af sin tjenestemandsstilling, hvis det er foreneligt med den samvittighedsfulde udøvelse af de pligter, der knytter sig til stillingen, og med den nødvendige agtelse og tillid i stillingen. 19. En tjenestemand kan for varetagelsen af de pligter, der følger af tjenestemandsstillingen, samt for sådanne hverv, der må betragtes som led i tjenestemandsstillingen, kun modtage sådan løn og andre

4 ydelser, som er fastsat i henhold til eller 56. Kapitel 5 Suspension og disciplinærforfølgning 20. Hvis tjenestemanden er under grundet mistanke for et forhold, der strider mod den tillid, som varetagelse af stillingen kræver, eller som i øvrigt gør det betænkeligt, at tjenestemanden fortsætter i stillingen, kan tjenestemanden suspenderes eller midlertidigt overføres til andet arbejde. Stk. 2. Reglerne om disciplinær undersøgelse i bruges ved forhold efter stk. 1, som ikke forfølges kriminalretligt. Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om iværksættelse og ophør af suspension. 21. En tjenestemand, der tjenstligt indberettes for en tjenesteforseelse eller et forhold, der kan medføre kriminalretlig foranstaltning, skal have udleveret en fremstilling af sagens faktiske omstændigheder og have mulighed for at aflevere en skriftlig udtalelse om fremstillingen. Tjenestemanden skal samtidig oplyses om, at der ikke er pligt til at udtale sig om fremstillingen. Stk. 2. Når disciplinær undersøgelse påbegyndes mod en tjenestemand for tjenstlig forseelse, anmoder ansættelsesmyndigheden Landsdommeren i Grønland om at udpege en forhørsleder. Hvis Landsdommeren efter sagens karakter skønner det påkrævet, kan denne anmode præsidenten for en af de kollegiale retter uden for Grønland om at udpege en forhørsleder. 22. Tjenestemanden er berettiget til at møde med en bisidder og en tolk og skal ved indkaldelsen til det første forhør oplyses om dette. Stk. 2. Som bisidder kan anvendes en repræsentant for tjenestemandens organisation, en ansat hos den ansættende myndighed eller institution eller en advokat. Stk. 3. Tjenestemanden har mulighed for at afgive skriftlige indlæg, også efter forhørenes afslutning. 23. Forhørslederen træffer bestemmelse om vidneførelse og om fremskaffelse af andre beviser. Stk. 2. Enhver ansat har pligt til at møde under forhørene og give forklaring. Den, som afgiver urigtig forklaring som vidne, kan idømmes foranstaltning efter kriminallovens 85. Hvis et vidne undlader at møde eller nægter at afgive forklaring, kan forhørslederen lade vidnet afhøre ved kredsretten på det sted, hvor forhørene afholdes, eller pågældende bor. Stk. 3. Forhørslederen afgiver efter sagens afslutning en beretning. Efter ansættelsesmyndighedens eller centralorganisationens ønske, skal forhørslederen give en indstilling om sagens afgørelse. 24. Tjenestemandsforhør og retsmøder, der afholdes under sagen, er ikke offentlige. Ansættelsesmyndigheden kan dog bestemme, at offentligheden skal have adgang til at overvære sagens behandling, hvis tjenestemanden og centralorganisationen begærer dette. Stk. 2. For offentlig gengivelse af, hvad der er sket under ikke offentlige forhør og retsmøder, idømmes bøde. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter skriftlige og mundtlige oplysninger, som fremkommer både før og under forhør og retsmøder, der afholdes under sagen. 25. Forventes det, at sagen slutter med overførelse til andet arbejdssted eller til anden stilling,

5 degradering eller afskedigelse, skal der gives centralorganisationen meddelelse om sagens stilling, så denne har lejlighed til at udtale sig i sagen, inden denne afgøres. Stk. 2. Centralorganisationen har ved begæring krav på at blive orienteret om den afgørelse, som er truffet på grundlag af det materiale, der er tilvejebragt ved den tjenstlige undersøgelse. Stk. 3. Hvis tjenestemanden er mistænkt for et forhold, der kan medføre en kriminalretlig foranstaltning, kan tjenestemanden forlange sagen behandlet som kriminalsag. Efter kriminalsagens afslutning er der mulighed for tjenstligt forhør mod tjenestemanden. Stk. 4. En tjenestemand, der er straffet disciplinært uden forudgående tjenstligt forhør, jf. 27, kan begære en tjenstlig undersøgelse iværksat. Der er dog kun pligt til at imødekomme begæringen, såfremt den er anbefalet af centralorganisationen. 26. Sluttes undersøgelsen uden disciplinær straf, godtgøres tjenestemandens udgift til bisidder og tolk. I andre tilfælde afgør ansættelsesmyndigheden under hensyntagen til sagens udfald og omstændighederne i øvrigt, om udgiften til bisidder og tolk skal godtgøres helt eller delvis. Stk. 2. Godtgørelse efter stk. 1 ydes med et efter forholdene passende beløb, men kun hvis det anses for rimeligt, at tjenestemanden har afholdt udgifter til bisidder. Forhørslederen afgiver efter begæring en udtalelse herom. Stk. 3. Har en tjenestemand under en disciplinær sag på egen hånd fremskaffet beviser, godtgøres udgifter herved helt eller delvis, når tjenestemanden må anses for at have haft rimelig grund til at fremskaffe beviserne. Forhørslederen afgiver efter begæring en udtalelse herom. 27. Som disciplinær straf for tjenstlig forseelse kan anvendes advarsel eller irettesættelse, bøde, der dog ikke må overstige ½ måneds løn, overførsel til andet arbejde eller andet arbejdssted eller anden stilling, degradering eller afskedigelse. Stk. 2. Hvis der foreligger en uforbeholden skriftlig tilståelse, i hvilken tjenestemanden vedgår de faktiske omstændigheder i det påsigtede forhold og erkender sig skyldig i en tjenesteforseelse, kan bøde og overførsel til andet arbejde anvendes uden at afholde forhør i overensstemmelse med Stk. 3. Advarsel, irettesættelse eller bøde under 1/25 af månedslønnen kan anvendes uden skriftlig tilståelse eller forhør. Stk. 4. Overførsel til andet arbejdssted eller til anden stilling, degradering eller afskedigelse som straf for tjenesteforseelser kan, når forholdet ikke er fastslået ved dom, kun finde sted efter afholdt tjenstligt forhør. Stk. 5. Ikendte bøder kan indeholdes i lønnen. Kapitel 6 Afsked 28. Tjenestemænd afskediges af de i 4 nævnte ansættende myndigheder. 29. Tjenestemænd kan med 3 måneders varsel forlange sig afskediget til udgangen af en måned, jf. dog Tjenestemænd kan afskediges uden ansøgning med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

6 Afsked kan dog ske med kortere varsel, såfremt den er begrundet i, at tjenestemanden er uskikket til at forblive i stillingen som følge af forhold, som kan medføre en kriminalretlig foranstaltning, tjenesteforseelse eller mislighed. Stk. 2. Tjenestemænd ansat på åremål kan afskediges uden ansøgning efter reglerne i 30, stk. 1 og 31. Iøvrigt ophører ansættelsen ved åremålets udløb. 31. Tjenestemænd afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 65 eller opnår den alder over 60, som er fastsat efter reglerne i kapitel Inden en tjenestemand afskediges uden ansøgning, skal der, bortset fra de i 31 nævnte tilfælde, gives såvel centralorganisationen som tjenestemanden selv adgang til at udtale sig, medmindre forhør har været afholdt efter Stk. 2. Forud for enhver uansøgt afsked, bortset fra de i 31 nævnte tilfælde, indhentes en udtalelse fra den pensionsbevilgende myndighed om tjenestemandens krav på pension. Det samme gælder ved ansøgt afsked, når afskedsansøgningen skyldes helbredsmæssige årsager. 33. Hvis en tjenestemand afskediges, fordi ændringer i forvaltningens organisation eller arbejdsform medfører, at stillingen nedlægges, og det ikke er muligt at anvise tjenestemanden en anden stilling, som tjenestemanden efter 15 har pligt til at overtage, bevarer tjenestemanden sin hidtidige lønning i 3 år, dog ikke længere end til den for stillingen fastsatte afgangsalder. I denne periode er tjenestemanden omfattet af reglerne i 15. I denne periode bevarer tjenestemanden tillige en eventuel ret til bolig. Stk. 2. Såfremt den pågældende opnår ansættelse, som efter tjenestemandspensionslovens 3 medregnes i pensionsalderen som tjenestemand, inddrages den i stk. 1 omtalte rådighedsløn. Tilsvarende gælder for ventepenge, der måtte være tillagt tjenestemænd i medfør af den forud for 9. juni 1971 gældende tjenestemandslovgivning. Stk. 3. Rådighedsløn fra ansættelse i en åremålsstilling ydes længst til åremålets udløb. Kapitel 7 Særbestemmelse om prøveansatte 34. En tjenestemand ansat på prøve kan i de første 6 måneder af prøveansættelsen forlange sig afskediget med 14 dages varsel og i den resterende del af prøveansættelsen med 1 måneds varsel, i begge tilfælde til udgangen af en måned. Stk. 2. I de første 6 måneder af prøveansættelsen kan sådanne tjenestemænd afskediges uden ansøgning med 14 dages varsel til udgangen af en måned. Stk. 3. Bestemmelserne i 32, stk. 3, samt 33 gælder ikke for tjenestemænd på prøve, idet der dog skal indhentes en udtalelse fra den pensionsbevilgende myndighed, jfr. 32, stk. 3, i tilfælde, hvor der måtte opstå spørgsmål om eventuel ret til pension efter tjenestemandspensionslovens kapitler 1 og 5. Kapitel 8 Særbestemmelser om ansættelse på åremål

7 35. Ansættelse på åremål vil kunne finde sted såvel af personer, der allerede er ansat som tjenestemænd, som af andre. Stk. 2. Ansættelse som tjenestemand på åremål efter reglerne i dette kapitel sker af personer, som 1) allerede er ansat som tjenestemænd, eller 2) er fratrådt med ret til aktuel eller opsat pension fra tjenestemandsstillinger. Stk. 3. Ansættelse på åremål af andre end de i stk. 2 nævnte kan ske på vilkår svarende til dem, der i øvrigt gælder efter denne lov, jf. dog 41, stk Bestemmelse om, hvilke stillinger der kan besættes på åremål, træffes af ansættelsesmyndigheden, jf. 4, efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet. 37. Åremålsansættelse sker for et tidsrum af mellem 3 og 6 år. Åremålsansættelsen kan forlænges med indtil i alt 3 år. Genansættelse kan efter fornyet opslag finde sted i en åremålsstilling. 38. Løn og andre ansættelsesvilkår fastsættes i overensstemmelse med reglerne i Placering af en varigt ansat tjenestemand, som genindtræder i varig ansættelse efter en åremålsansættelses udløb eller ophør af en anden årsag, der ikke kan tilregnes tjenestemanden, sker på vilkår, der fastsættes ved aftale som omhandlet i Pension til de i 35, stk. 2 nævnte personer fastsættes med udgangspunkt i den lønramme, som den pågældende var placeret i under den seneste varige ansættelse inden pensioneringstidspunktet. Stk. 2. Ved beregning af pensionen medregnes åremålsansættelsen i pensionsalderen. Stk. 3. Til den i henhold til stk. 1 og 2 fastsatte pension ydes et tillæg, der for hvert åremålsår fastsættes til 2,7 % af højeste pension fra en stilling i åremålsstillingens lønramme. Den samlede pension kan dog ikke overstige den pension, der ville være opnået ved pensionering fra en stilling med samme lønmæssige placering som åremålsstillingen. Stk. 4. Pensionstillæg efter stk. 3 indgår i det beløb, hvoraf eventuel ægtefællepension beregnes. 41. For personer omfattet af 35, stk. 3 finder tjenestemandspensionsloven ikke anvendelse, og ansættelsesmyndigheden træffer efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemmelse om anden pensionsordning for det pågældende ansættelsesforhold. Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden kan bestemme, at en person som nævnt i 35, stk. 2, kan henføres til stk. 1, hvis særlige konkrete omstændigheder taler derfor. Stk. 3. Den pensionsbevilgende myndighed kan tillade, at egenpension udbetales før det fyldte 60. år, såfremt den berettigede bliver erhvervsudygtig af helbredsmæssige årsager, eller hvis forholdene i øvrigt taler derfor. Kapitel 9 Særbestemmelse om kommunale tjenestemænd 42. Såfremt en kommunal tjenestemand af kommunalbestyrelsen beordres til tjeneste hos en anden kommune eller hos Grønlands Hjemmestyre, kan tjenestemanden først pålægges at overtage denne nye

8 stilling, efter at der er indgået aftale med den pågældende centralorganisation herom. Tilsvarende gælder for en tjenestemand ansat under Grønlands Hjemmestyre ved uansøgt forflyttelse til en kommunal ansættelse. Stk. 2. Uansøgt forflyttelse mellem to kommuner eller mellem en kommune og Grønlands Hjemmestyre forudsætter enighed herom mellem de to ansættende myndigheder. Kapitel 10 Særbestemmelse om folkeskolen 43. Under forhør i forbindelse med disciplinærundersøgelse mod en tjenestemand i folkeskolen har enhver, der er ansat ved folkeskolen eller ved den kommunale forvaltning, der vedrører folkeskolen, ansatte i ressortdirektoratet, medlemmer af kommunalbestyrelser, stående udvalg under kommunalbestyrelsen, der vedrører folkeskolen, og skolebestyrelser pligt til at give møde og afgive forklaring. Stk. 2. Enhver der er omfattet af 43, stk. 1, har pligt til at møde under forhørene og give forklaring. Den, som afgiver urigtig forklaring som vidne, kan idømmes foranstaltning efter kriminallovens 85. Hvis et vidne undlader at møde eller nægter at afgive forklaring, kan forhørslederen lade vidnet afhøre ved kredsretten på det sted, hvor forhørene afholdes, eller pågældende bor. Kapitel 11 Særbestemmelser om kirkens tjenestemænd 44. Bestemmelserne i 14, 15, stk. 1 og 16, stk. 2, 1. pkt., gælder ikke for kirkens tjenestemænd. 45. En tjenestemand i kirken har pligt til i stedet for eller i forbindelse med tjeneste i sin egen stilling at gøre midlertidig tjeneste i en stilling, der er sideordnet med eller højere end tjenestemandens egen stilling. Stk. 2. Landsstyret kan bestemme, at en præst, der udnævnes til en anden stilling, og hvis hidtidige stilling på grund af beliggenheden vanskeligt kan bestrides ved nabopræsten, skal forblive i denne stilling, indtil genbesættelse kan ske, dog højst i 6 måneder. 46. En tjenestemand i kirken har pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i tjenesteforretningernes omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere er passende for tjenestemanden. Kapitel 12 Forhandlings- og organisationsforhold 47. Løn og andre ansættelsesvilkår fastsættes ved aftale mellem Landsstyret og de i 51 nævnte centralorganisationer.

9 Stk. 2. Aftaler efter stk. 1 kan dog ikke indgås om forhold, der bestemmes ved lov eller i henhold til lov eller angår forvaltningens opgaver, organisation eller personalebehov. Stk. 3. Bestemmelser om generelle løn, ansættelses og pensionsvilkår for kommunernes tjenestemænd fastsættes, i det omfang sådanne bestemmelser ikke er fastsat ved nærværende landstingslov eller ved anden lovgivning, ved eller efter aftale mellem Landsstyret og De Grønlandske Kommuners Landsforening. 48. Kan der ikke indgås aftale om størrelsen af det samlede beløb til ændring af løn og ansættelsesvilkår, herunder til justering af lønskala og stedtillæg, til ændring i den lønmæssige placering af tjenestemandsstillinger samt til ændring af andre ydelser for varetagelsen af tjenestemandsstillingen, jf. 19, fremsætter Landsstyret særligt lovforslag. Stk. 2. Kan der ikke indgås aftale om anvendelsen af det i stk. 1 nævnte beløb, fremsætter Landsstyret efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet særligt lovforslag. 49. Kan der ikke indgås aftale om forhold, der ikke er omfattet af 48, træffes afgørelsen af Landsstyret efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet. 50. Bestemmelser om ansættelsesvilkår, hvorom der ikke kan indgås aftale, samt ændring af sådanne bestemmelser fastsættes af Landsstyret efter forudgående forhandling med de i 51 nævnte centralorganisationer. Stk. 2. De i 51 nævnte centralorganisationer kan forhandle med Landsstyret om ethvert fagligt spørgsmål, der angår tjenestemænd. 51. Forhandlingsretten for tjenestemænd, pensionerede bestillingsmænd og tjenestemandspensionister udøves gennem de centralorganisationer, der har hjemsted i Grønland, og med hvilke Landsstyret efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet indgår hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og om regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt. Stk. 2. De pågældende centralorganisationer skal tilsammen give samtlige tjenestemænd, pensionerede bestillingsmænd og tjenestemandspensionister adgang til repræsentation. Stk. 3. I hovedaftalen træffes bestemmelse om adgang for de organisationer, der er tilsluttet centralorganisationerne, til at forhandle spørgsmål, som alene angår organisationens medlemmer. Kapitel 13 Lønningsrådet 52. Lønningsrådet består af en formand, en næstformand, 2 medlemmer repræsenterende henholdsvis Grønlands Hjemmestyres og De Grønlandske Kommuners Landsforenings administration og 4 repræsentanter for de i 51 nævnte centralorganisationer, udpeget af Landsstyret. For organisationsrepræsentanternes vedkommende efter indstilling fra centralorganisationerne. For repræsentanten for De Grønlandske Kommuners Landsforenings administration efter indstilling fra De Grønlandske Kommuners Landsforening. Stk. 2. Grønlands Landsting vælger af sin midte 5 medlemmer. Desuden udpeger Landsstyret 2 medlemmer af De Grønlandske Kommuners Landsforenings bestyrelse eller en kommunalbestyrelse

10 efter indstilling fra De Grønlandske Kommuners Landsforening. Stk. 3. For de i stk. 1 og 2 omtalte medlemmer udpeges eller vælges stedfortrædere. Stk. 4. Formanden, næstformanden, medlemmerne og stedfortræderne udpeges eller vælges for 4 år ad gangen. Dog følger de af Landstinget valgte medlemmers valgperiode Landstingets valgperiode, idet medlemmer og stedfortrædere dog afgår, såfremt de udtræder af Landstinget. Organisationsrepræsentanter og medlemmer udpeget efter indstilling fra De Grønlandske Kommuners Landsforening afgår, når ny indstilling fremkommer. Stk. 5. Rådets beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Næstformanden kan dog kun deltage i afstemningen, når formanden er forhindret i at deltage. 53. I tilknytning til Lønningsrådet nedsættes et forretningsudvalg, der består af medlemmer af Lønningsrådet. Stk. 2. Forretningsudvalget består af 2 repræsentanter fra tjenestemandsorganisationerne, 1 repræsentant fra Grønlands Landsting, 1 repræsentant fra De Grønlandske Kommuners Landsforenings administration, samt Lønningsrådets formand, der er formand for forretningsudvalget. Stk. 3. De nærmere regler omkring forretningsudvalgets bemyndigelse fastsættes af Lønningsrådet. 54. Landsstyret kan anmode Lønningsrådet om en udtalelse om ethvert spørgsmål, der opstår i medfør af nærværende landstingslov. Stk. 2. De i 51 nævnte centralorganisationer kan forlange, at Lønningsrådets udtalelse indhentes om spørgsmål, som ikke har kunnet løses ved forhandling med Landsstyret. Stk. 3. Sager, der henhører under tjenestemandsretten, kan ikke forelægges for Lønningsrådet. Kapitel 14 Pension 55. Der tilkommer tjenestemænd pension efter de for statens tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler. Stk. 2. Landsstyret kan med staten indgå aftale, hvorefter staten beregner og udbetaler pension til tjenestemænd ansat i henhold til nærværende landstingslov og Landstingslov om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner. Kapitel 15 Personlige tillæg 56. Såfremt en tjenestemand i medfør af reglerne i 15 eller af en anden årsag, der ikke kan tilregnes tjenestemanden, overgår til en stilling, der er henført til en lavere lønramme end den hidtidige, ydes der tjenestemanden et personligt tillæg til udligning af forskellen. Stk. 2. Tillæg efter stk. 1 bortfalder i det omfang, der opnås lønfremgang ved overgang til højere lønramme eller løntrin.

11 Kapitel 16 Lønforskrivning 57. Efter regler, der fastsættes af Landsstyret, kan tjenestemænd give transport på løn til låneinstitutter, som ved aftale mellem Landsstyret og de i 51 nævnte centralorganisationer er anerkendt hertil. Stk. 2. Bortset fra de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, kan tjenestemanden ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over løn, der ikke er udbetalt. Kapitel 17 Ekstraordinær tjenestefrihed m.v. 58. Den ansættende myndighed kan efter retningslinjer fastsat af Landsstyret give en tjenestemand tjenestefrihed uden løn i en på forhånd fastsat periode af mindst en måneds varighed. Perioden fradrages ved beregning af lønanciennitet. Stk. 2. Efter retningslinjer fastsat af Landsstyret kan der indrømmes en tjenestemand anden tjenestefrihed uden for den egentlige ferie. Stk. 3. Såfremt det er foreneligt med tjenestens tarv kan ansættelsesmyndigheden imødekomme en tjenestemands anmodning om nedsat tjenestetid for begrænset tid eller indtil videre mod tilsvarende lønnedsættelse. Stk. 4. Bestemmelser om hel eller delvis bevarelse af løn og lønanciennitet under tjenestefrihed efter stk. 2 eller under nedsat tjenestetid fastsættes af Landsstyret efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet. Stk. 5. Landsstyret kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet fastsætte regler om, at tjenestemænd har ret til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål. 59. Efter retningslinjer fastsat af Landsstyret kan den ansættende myndighed give tjenestemanden tjenestefrihed med løn med henblik på supplerende uddannelse. Denne tjenestefrihed ydes uden tab af lønanciennitet og pensionsalder. Stk. 2. Landsstyret kan indenfor rammer, der fastsættes ved aftale i henhold til 47, gøre uddannelse, hvortil ansættelsesmyndigheden afholder omkostningerne, betinget af, at tjenestemanden på forhånd forpligter sig til at forblive i tjenesten en vis periode efter gennemgået uddannelse, samt af, at løn i uddannelsesperioden og eventuelle øvrige uddannelsesomkostninger helt eller delvis tilbagebetales, hvis denne tjenestepligt ikke opfyldes. Kapitel 18 Ikrafttrædelses og overgangsbestemmelser 60. Denne landstingslov træder i kraft den 1. januar Samtidig med landstingslovens ikrafttræden ophæves landstingslov nr. 5 af 14. maj 1990 om Grønlands Hjemmestyre og kommunernes tjenestemænd i Grønland.

12 62. For så vidt angår tjenestemænd under Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner, der er ansat inden denne lovs ikrafttræden, bevares alle rettigheder, som disse har erhvervet ved eller i henhold til lov, aftale m.v., der var gældende den 31. december 2003, ligesom alle pligter opretholdes. Stk. 2. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1 er dog retten til lønforskud, jf. 58 i landstingslov nr. 5 af 14. maj 1990 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. 63. På områder, hvor der efter denne landstingslov skal fastsættes nærmere regler eller indgås aftaler, forbliver de i medfør af tidligere lovgivning udfærdigede forskrifter i kraft, indtil de afløses af nye bestemmelser. Grønlands Hjemmestyre, den 18. december Hans Enoksen / Kaj Kleist

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Hermed bekendtgøres lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 17. september 1998, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 346 af 2. juni 1999 1. del

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 488. Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Hermed bekendtgøres lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 531 af 11. juni 2004, med de ændringer,

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd LBK nr 488 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-30-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1365

Læs mere

Tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde Side 1 Tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 21.01 Side 2 1. del. Almindelige bestemmelser... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel

Læs mere

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 Det vedlagte reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne (lokalbanetjenestemænd) indeholder bestemmelserne

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd LBK nr 511 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2017-6002-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE

TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale/regulativ **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Lønningsrådet. Marts 2017

Lønningsrådet. Marts 2017 Lønningsrådet Marts 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Lønningsrådets sammensætning 4 3. Lønningsrådets opgaver 5 4. Lønningsrådets sagsbehandling 9 5. Aktindsigt og forholdet til offentligheden 10 Side

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Side 1 O.02 AMTSRÅDSFORENINGEN. Tjenestemandsregulativ for ansatte i amterne

Side 1 O.02 AMTSRÅDSFORENINGEN. Tjenestemandsregulativ for ansatte i amterne Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Tjenestemandsregulativ for ansatte i amterne 2004 Side 2 Indholdsfortegnelse FØRSTE DEL. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 KAPITEL I.... 5 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 5 KAPITEL II. ANSÆTTELSE...

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved professionshøjskoler for videregående uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved professionshøjskoler for videregående uddannelser m.v. BEK nr 1176 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 061.813.031 Senere

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side O.05 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse...

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 06.72 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse... 3 Kapitel 2. Iværksættelse

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND.

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV.

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ULOVLIG UDEBLIVELSE...

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664.

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664. Side 1 Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde KL 2009 1664.12 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Offentligt opslag... 3 2. Avertering... 3 Kapitel 2 Undtagelse

Læs mere

Cirkulære om åremålsansættelse

Cirkulære om åremålsansættelse Namminersornerullutik Oqartussat Nuuk, ulloq 30. marts 2004 Grønlands Hjemmestyre Personaleadministrationen Aqutsinermut Pisortaqarfik J.nr. 16.11.02 Administrationsdirektoratet lida Cirkulære om åremålsansættelse

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse med KTO s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Rammeaftale om åremålsansættelse... 7 Kapitel 1. Åremålsansættelse

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999 Lovbekendtgørelse nr 724 af 9 september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr 346 af 2 juni 1999 Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Egenpension Kapitel 3 Ægtefællepension Kapitel

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for lovforslaget Indtil 31. marts 1991 var landstingslov nr. 9 af 25. oktober 1979 gældende for ansættelse af grønlandske tjenestemænd. Loven var en tilslutningslov

Læs mere

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Januar 2001 J.nr. APV2119-38990 AFSKRIFT Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 2 Indholdsfortegnelse 1... 3 1

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2005 Cirkulære af 2. november 2005 Perst. nr. 052-05 PKAT nr. J.nr. 05-537-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Kapitel 1 Selvstyret 1. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole,

Læs mere

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde...3 Kapitel 2. Egenpension...3 Kapitel

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Tjenestemandspension er

Tjenestemandspension er Tjenestemandspension er en løbende og livsvarig ved indtrædende/afsked pga alder (baseret på optjening/opsparing) sygdom (forsikringsmæssig dækning af risiko for sygdom) dødsfald (risikodækning af forsørgelsen

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel 24.11 Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (01-04- Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1994 Type Regulativ Nummer 24.11 Publiceret 01-04-1994

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98 C.603/ 21.02 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 OPSAT PENSION Vedlagt følger cirkulære om beregning af opsatte pensioner,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 25. maj Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. 18. maj Nr. 520.

Lovtidende A Udgivet den 25. maj Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. 18. maj Nr. 520. Lovtidende A 2017 Udgivet den 25. maj 2017 18. maj 2017. Nr. 520. Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland Herved bekendtgøres lov om pension til statens tjenestemænd m.v.

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORENING FORENINGEN AF KOMMUNER I KØBENHAVNS AMT KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE AFSKRIFT

Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORENING FORENINGEN AF KOMMUNER I KØBENHAVNS AMT KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE AFSKRIFT Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORENING FORENINGEN AF KOMMUNER I KØBENHAVNS AMT KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE AFSKRIFT R E G L E M E N T for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte

Læs mere

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010.

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. Bestemmelserne vedrørende pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne(lokalbanetjenestemænd)

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Skoleleder og tjenestemand. når dit. job er. i fare. så kontakt altid skolelederforeningen...

Skoleleder og tjenestemand. når dit. job er. i fare. så kontakt altid skolelederforeningen... Skoleleder og tjenestemand når dit job er i fare så kontakt altid skolelederforeningen... 1 når dit job er i fare Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere