Indstilling. Indstilling om evaluering af nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og kommunale skoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Indstilling om evaluering af nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og kommunale skoler"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. oktober 2012 Indstilling om evaluering af nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og kommunale skoler Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge 1. Resume Byrådet vedtog juni 2007 at afprøve forsøg med nye vedtægter for bestyrelser og råd i Børn og Unge, samt at forsøget skulle evalueres. Formålet med de nye vedtægter var at styrke det formelle forældresamarbejde i bestyrelser og råd. Herigennem også det generelle samarbejde mellem fx dagtilbud og hjem om barnets samlede trivsel og udvikling. På den måde har arbejdet efter de nye vedtægter også haft til formål at medvirke til at indfri Børn og Unges effektmål for forældresamarbejde: Forældre og institutioner indgår i et vedkommende og gensidigt forpligtende samarbejde, hvor hver part tager ansvar for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Grøndalsvej Viby J M5/2012/ Sagsnummer M5/2012/00088 Sagsbehandler Jan Iburg Telefon / Direkte telefon E-post E-post direkte På dagtilbuds-, SFO- og fritids- og ungdomsskoleområdet trådte de nye rammer for forældremedbestemmelse i kraft i efteråret For skoleområdet i forbindelse med valg til skolebestyrelsen Forsøget med de nye vedtægter for skoleområdet og fritids- og ungdomsskoleområdet krævede dispensation fra Folkeskoleloven og skolebestyrelsesbekendtgørelsen samt Lov om Ungdomsskoler til i en 4- årig periode at gennemføre forsøg med valg efter de nye vedtægter. I dispensationsgodkendelsen for skoleområdet stillede Ministeriet for Børn og Undervisning krav om, at der skulle gennemføres en midtvejsevaluering af forsøget. Formålet var at vurdere, om forsøget havde bidraget til at øge forældrenes engagement og deltagelse i skolebestyrelsesarbejdet og dermed vurdere, om Børn og Unge skal søge om dispensation til at få modellen forlænget. Indstilling om evaluering af nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og kommunale skoler

2 For skoleområdet betød forsøget i hovedtræk, at: valgperioden for forældre ændres fra de nationale bestemmelsers 4 år til 2 år, der afholdes forskudte valg hvert år i modsætning til de nationale bestemmelsers hvert 4. år (der kan afholdes forskudte valg hvert 2. år for 3 eller 4 medlemmer), afskaffelse af det borgerlige ombud, skolebestyrelsens møder er åbne for forældre, elever og medarbejdere, i stedet for lukkede, desuden etableres der et formelt samarbejde mellem SFOforældreråd og skolebestyrelsen, herunder at SFO-lederen kan være tilforordnet skolebestyrelsen, hvis vedkommende selv ønsker det. For fritids- og ungdomsskoleområdet betød forsøget i hovedtræk, at der blev oprettet 13 selvstændige ungdomsskoler med hver sin ungdomsskolebestyrelse, tidligere var der én samlet bestyrelse for Ungdomsskolen i Aarhus. Bestyrelsens sammensætning blev ændret til også at omfatte forældrerepræsentanter og undlade repræsentanter fra kommunalbestyrelsen i ungdomsskolebestyrelsen. Disse pladser i bestyrelsen er i stedet målrettet til frivillige organisationer og øvrige aktører i lokalområder, som i forvejen deltager i arbejdet med de unge, eksempelvis idrætsforeninger og fællesråd. Endvidere blev bestyrelsens valgperiode hvad angår repræsentanterne for interesseorganisationerne og medarbejderne ved ungdomsskolen - ændret fra 4 til 2 år. Formålet med ændringen var, at gøre det lettere at rekruttere medlemmer til bestyrelsen. For dagtilbudsområdet betød forsøget i hovedtræk, at der etableres én dagtilbudsbestyrelse for hvert dagtilbud samt et forældreråd i hver dagtilbudsafdeling, i stedet for en bestyrelse i den enkelte afdeling (tidligere dagsinstitution red.). For uddybning se bilag 7: Baggrund. De gennemførte evalueringer Side 2 af 13

3 Evalueringerne af forsøg med de nye vedtægter blev afsluttet ultimo 2011, hvorefter der har været en inddragelsesproces af de nedsatte følgegrupper. Evalueringerne er gennemført som selvstændige evalueringer inden for de respektive områder: Dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og skoler. Indstillingen afspejler dette ved en opdeling af beslutningspunkter og afsnit for de tre respektive områder. Af hensyn til sommerperioden er udkast til indstilling først sendt i høring hos de berørte parter i perioden 13. august 14. september De 3 evalueringer er vedlagt som bilag 1-3. Konklusion De gennemførte evalueringer peger under ét på, at en styrkelse af de formelle rammer for forældresamarbejdet isoleret set ikke medvirker til at styrke forældrenes engagement og deltagelse. Derfor var høringsparterne i tillæg til høring af indstillingen inviteret til at komme med forslag til, hvordan forældreengagement og deltagelse kan styrkes. Dels i forhold til det formelle samarbejde i bestyrelser og råd, dels i forhold til forældresamarbejdet generelt. For skoleområdet, herunder SFO, viser evalueringen, at forsøget ikke har bidraget til at øge forældrenes engagement og deltagelse i skolebestyrelsesarbejdet. Dog har forsøget bidraget til en større opmærksomhed og viden om skolebestyrelsesarbejdet. For dagtilbudsområdet viser evalueringen, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne oplever arbejdet i bestyrelsen som værende meningsfuldt og velfungerende. Den viser samtidig, at forældre, der deltager i bestyrelses- eller forældrerådsarbejde, er mere tilfredse med det generelle forældresamarbejde og inddragelsen af forældre i beslutninger, der vedrører dagtilbuddet end den øvrige forældregruppe. For fritids- og ungdomsskoleområdet viser evalueringen, at erfaringerne med ændring af valgperiodens længde samt ændring af bestyrelsernes sammensætning er meget positive. Resultatet af evalueringerne er drøftet i de 3 følgegrupper, der er nedsat for henholdsvis: skoler, dagtilbud og fritids- og ungdomsskoletilbud. Alle følgegrupper har tiltrådt de respektive evalueringers konklusioner. For repræsentation i følgegrupperne se afsnit 5.2: Organisering af indsatsen. Side 3 af 13

4 For uddybning af de gennemførte evalueringer og forventede effekt ved vedtagelse af indstillingen se bilag 9: Præsentation af evalueringernes hovedpunkter samt forventet effekt ved byrådets vedtagelse af indstillingen. De gennemførte høringer Formålet med høringen var at give de involverede parter mulighed for at udtale sig i forhold til 1) Udkast til Byrådsindstilling. 2) Den gennemførte evaluering, herunder evalueringens konklusioner. 3) At komme med forslag til hvordan forældreengagement og deltagelse kan styrkes, både i forhold til det formelle samarbejde i bestyrelser og råd, og i forhold til forældresamarbejdet generelt. For skoleområdet er der indkommet 43 høringssvar, fra dagtilbudsområdet 6 høringssvar, og fritids- og ungdomsskoleområdet 8 høringssvar. Høringssvarene støtter evalueringens konklusioner. For uddybning se indstillingens afsnit 5: Den gennemførte høring samt bilag 8: Indkomne høringssvar. I tillæg til høringerne er der indkommet en række forslag til styrkelse af forældreengagement og deltagelse, sammenskrivning af forslagene er indsat som bilag 6. Børn og Unges forslag til det videre arbejde med forslagene er indsat i indstillingens afsnit 5.1: Initiativer til fremadrettet styrkelse af forældresamarbejdet, herunder arbejdet i bestyrelser og råd. De sammenskrevne forslag til styrkelse af forældresamarbejdet vil indgå i det videre arbejde med indfrielse af Børn og Unges effektmål om forældresamarbejde. Herunder kvalificeringen af arbejdet i bestyrelser og råd, samt inddragelsen af elever og unge. 2. Beslutningspunkter For skoleområdet, herunder SFO indstilles det: At 1) den gennemførte evaluering tages til efterretning. At 2) det igangværende forsøg med ændrede regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg og skolebestyrelsernes arbejde (jf. skolestyrelsesvedtægten) afsluttes pr. 31. juli 2014 med den konsekvens, at sidste valg i henhold til Aarhus Kommunes lokale skolestyrelsesved- Side 4 af 13

5 tægt gennemføres i 2012, og at den fremtidige afholdelse af skolebestyrelsesvalg fra og med 2014 sker i henhold til gældende lovgivning. At 3) den allerede givne dispensation fra folkeskolelovens regler om forældres valgperiode ved skolebestyrelsesvalget i 2011 og 2012 anvendes. Det betyder, at den toårige valgperiode for forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer valgt fra den 1. november 2011 forlænges, så perioden løber fra den 1. november 2011 til den 31. juli For skolebestyrelsesmedlemmer valgt fra den 1. november 2012 forkortes den toårige valgperiode, så den løber fra 1. november 2012 til 31. juli At 4) kommunens skoler fra og med 2014 gives mulighed for afholdelse af forskudte valg, således at der skal besættes 3 pladser ved det forskudte valg. At 5) valgbestyrelsen fra og med 2014 består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. At 6) Magistratsafdelingen for Børn og Unge udpeges fra og med 2014 som central kommunal koordinator i forbindelse med afholdelse af skolebestyrelsesvalg. At 7) der for en fireårig periode søges Ministeriet for Børn og Undervisning om (fortsat) dispensation fra folkeskolelovens bestemmelse om, hvem der fast kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Formålet er at sikre mulighed for SFO-lederens fortsatte deltagelse i skolebestyrelsesmøderne. At 8) forslag til reviderede vedtægter for styrelse af kommunale skoler i Aarhus Kommune godkendes, jf. beskrivelse af ændringer i indstillingens afsnit 4: De planlagte ydelser samt bilag 10: De planlagte ydelser uddybet. For dagtilbudsområdet indstilles det: At 1) den gennemførte evaluering tages til efterretning. At 2) forslag til reviderede vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune godkendes, jf. beskrivelse af ændringer i indstillingens afsnit 4: De planlagte ydelser samt bilag 10: De planlagte ydelser uddybet. Side 5 af 13

6 For fritids- og ungdomsskoleområdet indstilles det: At 1) den gennemførte evaluering tages til efterretning. 3. Baggrund I forbindelse med dannelsen af Magistratsafdelingen for Børn og Unge, vedtog byrådet forsøg med nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og kommunale skoler. Byrådet vedtog også, at forsøget med de nye rammer skulle evalueres. Gennemførelsen af en ny procedure for valg af forældre til skolebestyrelser og fritids- og ungdomsskolebestyrelser krævede dispensation fra Folkeskoleloven og skolebestyrelsesbekendtgørelsen samt Lov om Ungdomsskoler. For uddybning se bilag 7: Baggrund. 4. De planlagte ydelser For skoleområdet, herunder SFO Med henblik på afslutning af forsøget med nye vedtægter og overgang til valg efter de nationale bestemmelser, afholdes der efter dispensation fra Ministeriet for Børn og Undervisning ikke valg til skolebestyrelsen i De igangværende valgperioder for forældrerepræsentanter tilpasses derfor til næste ordinære valg til skolebestyrelsen efter de nationale bestemmelser i Hvad angår elev- og medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen, har Ministeriet for Børn og Undervisning afslået muligheden for at kunne forlænge deres 1-årige valgperiode. Derfor afholdes der i 2013 valg af elev- og medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen. Ifølge de nationale bestemmelser for valg til skolebestyrelsen, der med byrådets vedtagelse af indstillingen, er gældende fra og med 2014, består valgbestyrelsen af følgende: Skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. Ifølge den nationale Skolebestyrelsesbekendtgørelse kan Kommunalbestyrelsen herudover udpege et medlem til valgbestyrelsen og kan beslutte, at vedkommende skal være formand. Det indstilles dog, at Byrådet ikke benytter sig af denne mulighed. Side 6 af 13

7 Ifølge de nationale bestemmelser for valg til skolebestyrelsen udpeger kommunalbestyrelsen en central kommunal koordinator. Det indstilles, at Børn og Unge udpeges som koordinator. I praksis betyder de nationale bestemmelser for valg til skolebestyrelsen, at: procedure for valg til skolebestyrelsen vil følge de nationale bestemmelser, valgperiodens start er 1. august i det år, der følger efter nyvalg til regionsråd og kommunalbestyrelser, valgperioden er 4 år for forældrerepræsentanter. For øvrige medlemmer: elever og medarbejdere 1 år, forældre har mulighed for at afgive deres stemme ved elektronisk afstemning, posten som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen er borgerligt ombud, skolebestyrelsesmøderne fremadrettet er lukkede møder, formalia for klasserådets arbejde og samarbejdet mellem bestyrelsen og klasserådene bortfalder, Med byrådets tiltrædelse af indstillingen anføres det ligeledes i styrelsesvedtægten, at: den enkelte skole kan beslutte, om der skal afholdes forskudte valg. Forskudte valg afholdes 2 år efter de ordinære valg om 3 pladser i skolebestyrelsen. De øvrige 4 pladser besættes ved de ordinære valg, at SFO-lederen er tilforordnet skolebestyrelsen, hvis vedkommende selv ønsker det. Forslag til nye reviderede vedtægter for styrelse af kommunale skoler i Aarhus Kommune er vedlagt som bilag 4. For dagtilbudsområdet Styrelsesvedtægt og tilhørende vejledning for kommunale dagtilbud konsekvensrevideres og ajourføres i forhold til Byrådets beslutninger samt lovændringer siden sidste revidering. Den 12. januar 2011 vedtog byrådet en ændring af styrelsesvedtægterne for dagtilbud, som betød, at der i 6 blev tilføjet et selvstændigt punkt om dagtilbudsbestyrelsernes kompetencer vedrørende fravalg af et sundt frokostmåltid. Af lovændringen fremgår imidlertid, Side 7 af 13

8 at det alene er dagtilbudsbestyrelsernes kompetence, hvis der er tale om dagtilbud med én afdeling, eller hvis alle dagtilbuddets afdelinger er fysisk samlet ét sted. Der stilles derfor forslag om at oprette en særskilt paragraf ( 15) i styrelsesvedtægterne med overskriften Frokostordning i dagtilbud, hvoraf det fremgår, at et simpelt flertal af forældre med børn i kommunale dagtilbud, der består af flere fysisk adskilte afdelinger kan træffe beslutning om at fravælge den kommunale frokostordning i den afdeling, deres børn er indskrevet i. I 4, 8, 9, 10 og 13 er der i øvrigt foretaget enkelte redaktionelle ændringer af hensyn til læsevenligheden. Ændringerne er uden betydning for indholdet i de pågældende paragraffer og vedtægternes rammesætning i øvrigt. Forslag til reviderede vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune er vedlagt som bilag 5. For fritids- og ungdomsskoleområdet Børn og Unge ansøger Ministeriet for Børn og Undervisning om forlængelse af den nuværende dispensation fra ungdomsskoleloven. Dette er en forudsætning for at realisere Aarhus-modellen, når den nuværende dispensation udløber ultimo Vejledning og vedtægter konsekvensrettes som følge af, at fritids- og ungdomsskoleområdet tidligere er overgået til en ny organisering med 9 områder. Der udarbejdes ny revideret udgave af Vejledning til arbejdet i bestyrelser og forældre- og brugerråd i Aarhus Kommune, herunder ny revideret procedure for indstilling af organisationsrepræsentanter til bestyrelserne. Jævnfør høringsparternes ønske revideres vejledningen så indstilling af organisationsrepræsentanter til fritids- og ungdomsskolebestyrelsen fremadrettet sker med inddragelse af/i dialog med den afgående bestyrelse og fritids- og ungdomsskolelederen, og ikke som nu hvor indstillingen af organisationsrepræsentanter alene foretages af fritids- og ungdomsskolelederen. I bilag 10 findes desuden en oversigt over fremadrettede planlagte aktiviteter på baggrund af den gennemførte evaluering. Side 8 af 13

9 5. Den gennemførte høring I perioden 13. august 14. september 2012 er der gennemført separate høringer af udkast til byrådsindstilling inden for skoler, dagtilbud og fritids- og ungdomsskoletilbud. Høringssvarene er fremlagt til gennemsyn i Byrådets læseværelse samt vedhæftet indstilling som bilag 8. De gennemførte evalueringer peger på, at en styrkelse af de formelle rammer for forældresamarbejde, isoleret set, ikke medvirker til at styrke forældrenes engagement og deltagelse. Derfor var høringsparterne, i tillæg til høringen, inviteret til at komme med forslag til, hvordan forældreengagement og deltagelse kan styrkes. Dels i forhold til det formelle samarbejde i bestyrelser og råd, dels i forhold til forældresamarbejdet generelt. Sammenskrivning af forslagene er indsat i bilag 6. Forslag til ramme for udmøntning af forslagene er indsat i afsnit 5.1: Initiativer til fremadrettet styrkelse af forældresamarbejdet, herunder arbejdet i bestyrelser og råd. Høring skoler 43 høringssvar I 36 af 43 høringssvar tilkendegives en tilslutning til evalueringens konklusioner, herunder indstillingens forslag om ophør af forsøg med valg til skolebestyrelsen efter de nye vedtægter, og dermed en tilbagevenden til de nationale bestemmelser for valg til skolebestyrelsen med bl.a. 4-årige valgperioder. I 5 af de 36 høringssvar tilkendegives det samtidig, at man gerne havde set, at valgperioden også fremadrettet havde været 2 år. Yderligere 1 høringssvar støtter en tilbagevenden til de nationale bestemmelser for valg til skolebestyrelsen samt, at SFO-lederen kan være tilforordnet skolebestyrelsen. Tilslutningen er dog betinget af, at der kan gives dispensation for forældres valgperiode i SFO-forældreråd på skoler, der arbejder efter kompetencebaseret rullende skolestart og aldersintegreret indskoling (KRAI). I 1 høringssvar udtales det, at der ikke er enighed om (i skolebestyrelsen red.), hvorvidt den 2-årige valgperiode er god eller ej, eller om det er rigtigt at konkludere på forsøget allerede efter 2 år. Endvidere angiver 1 høringssvar uenighed i en tilbagevenden til den 4årige valgperiode. 4 høringssvar tager ikke eksplicit stilling til udkast til byrådsindstillingens forslag om en tilbagevenden til nationale bestemmelser for valg til skolebestyrelsen. Side 9 af 13

10 I 17 af 43 høringssvar fremhæves der tilslutning til, at det formaliserede samarbejde mellem skolebestyrelse og SFO-forældreråd bør fortsætte, herunder SFO-lederens mulighed for at deltage i skolebestyrelsens møder, hvis vedkommende selv ønsker det. I 24 høringssvar tages der ikke stilling til spørgsmålet. I 2 høringssvar peges der på, at det ikke skal være op til SFO-lederen selv at bestemme, om vedkommende vil deltage i skolebestyrelsens møder. I et af de 2 høringssvar fremhæves det, at det bør være op til skolebestyrelsen at beslutte hvem der inviteres til at deltage i møderne. Høring dagtilbud 6 høringssvar Høringssvarene støtter overordnet evalueringen og dennes konklusioner, herunder også de afledte anbefalinger til den fremadrettede indsats for inddragelse af forældre i dagtilbud. I den forbindelse giver høringssvarene også udtryk for, at der findes velfungerende og frugtbare samarbejder med klar kompetencefordeling mellem forældreråd, dagtilbudsbestyrelser samt dagtilbudsledere og pædagogiske ledere. Høring - fritids- og ungdomsskoletilbud 8 høringssvar Høringssvarene viser samlet set, at der er tilslutning til den gennemførte evaluerings konklusioner samt udkast til byrådsindstilling. Især fremhæves der tilslutning til en fortsættelse af den 2-årige valgperiode for medlemmer af fritids- og ungdomsskolebestyrelsen (dog ikke forældre og brugerrepræsentanter, der er valgt for 1 år) samt, at indstilling af organisationsrepræsentanter til fritids- og ungdomsskolebestyrelsen fremadrettet sker i dialog mellem den afgående bestyrelse og fritids- og ungdomsskolelederen. Endvidere ønskes der fremadrettet fokus på inddragelse af unge- og forældrerepræsentanter i bestyrelsesarbejdet Initiativer til fremadrettet styrkelse af forældresamarbejdet, herunder arbejdet i bestyrelser og råd I tillæg til høring af indstillingen er høringsparterne inviteret til at komme med forslag til hvordan forældreengagement og deltagelse kan styrkes, dels i forhold til det formelle forældresamarbejde i bestyrelser og råd, dels i forhold til forældresamarbejdet generelt. Sammenskrivning af de mange gode og konkrete forslag er indsat i bilag 6. Til at arbejde videre med de indkomne forslag, nedsættes der en tværgående arbejdsgruppe jf. afsnit 5.2: Organisering af indsatsen. Side 10 af 13

11 5.2. Organisering af indsatsen Tværgående arbejdsgruppe I et 0 18 års perspektiv nedsættes en tværgående arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens medlemmer består af repræsentanter for interessenterne omkring skoler, dagtilbud og fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder repræsentanter for det bydækkende forældresamarbejde. Arbejdet i den tværgående arbejdsgruppe sker i en tæt koordinering med følgegrupperne for skoler, herunder SFO, dagtilbud og fritids- og ungdomsskoletilbud. Arbejdet i den tværgående arbejdsgruppe koordineres og understøttes af Pædagogisk Afdeling. Følgegrupper for skoler, dagtilbud og fritids- og ungdomsskoletilbud De 3 følgegrupper for skoler, dagtilbud og fritids- og ungdomsskoletilbud videreføres. Følgegrupperne har til opgave at kvalificere tilbud om temamøder og kurser for de respektive bestyrelses- og rådsmedlemmer, herunder temamøder og kurser om elev- og ungeinddragelse i bestyrelser og råd. Tilbud om temamøder og kurser udsendes via Ugepakker. Repræsentanter i følgegruppen for skoler, herunder SFO: Aarhus Skolelederforening, Aarhus Lærerforening, Foreningen af skolebestyrelser i Aarhus, øvrige repræsentanter fra skolerne samt områdechefgruppen. BUPL, Forældrenævnet i Aarhus og Aarhus SFO-lederforening deltager med særligt fokus på SFO. Repræsentanter i følgegruppen for dagtilbud: Forældrenævnet i Aarhus, dagtilbudslederforeningen og faglige repræsentanter. Repræsentanter i følgegruppen for fritids- og ungdomsskoletilbud: Repræsentant fra FU-bestyrelsen i FU-området Silkeborgvej/Harlev Fællesråd, FU-bestyrelsen i FU-Gjellerup-Toveshøj/LO Aarhus, FUbestyrelsen i FU-område Viborgvej/Fællesrådet i Møllevang, FUområde Randersvej samt repræsentant fra områdechefgruppen i Børn og Unge. Side 11 af 13

12 6. Konsekvenser for ressourcer For skoleområdet, herunder SFO Med valg til skolebestyrelsen hvert 4. år i modsætning til i dag, hvor der afholdes valg hvert år (som følge af 2-årige valgperioder og forskudte valg for forældrerepræsentanter), forventes det administrative arbejde for skolens ledelse og kontorpersonale at mindskes. Hvis skolerne efter den nye reviderede skolestyrelsesvedtægt lokalt vælger at afholde forskudte valg hvert 2. år (for 3 af de 7 pladser i skolebestyrelsen), vil det administrative arbejde dog være større end ved afholdelse af det ordinære valg hvert 4. år. Den direkte økonomiske konsekvens af indførelse af forskudte valg vurderes at være beskeden, idet en del af proceduren vedrørende valget kan foretages elektronisk. Alle udgifter vedrørende forskudte valg afholdes i lighed med de ordinære valg indenfor skolens budget. For dagtilbudsområdet De fremlagte forslag til justering af styrelsesvedtægter og anbefalinger til opfølgning på evalueringens resultater forventes ikke at få konsekvens for ressourcer. Eventuelle kurser og informationsmateriale tilrettelægges indenfor eksisterende økonomiske rammer. For fritids- og ungdomsskoleområdet En fastholdelse af den nuværende model forventes at være ressourceneutral. Kristian Würtz / Nils Petersen Bilag Bilag 1: Evaluering af forsøg med valg til skolebestyrelserne og SFOforældreråd efter forsøg med nye styrelsesvedtægter (vedlagt originalsag/ + elektronisk) Bilag 2: Evaluering af forsøg med nye vedtægter på dagtilbudsområdet (vedlagt originalsag/ + elektronisk) Side 12 af 13

13 Bilag 3: Evaluering af forsøg med nye vedtægter på fritids- og ungdomsskoleområdet (vedlagt originalsag/ + elektronisk) Bilag 4: Forslag til nye reviderede vedtægter for styrelse af kommunale skoler i Aarhus Kommune (vedlagt originalsag/ + elektronisk) Bilag 5: Forslag til nye reviderede vedtægter for styrelses af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune (vedlagt originalsag/ + elektronisk) Bilag 6: Sammenskrivning af forslag til styrkelse af forældreengagement og deltagelse (vedlagt originalsag/ + elektronisk) Bilag 7: Baggrund (vedlagt originalsag/ + elektronisk) Bilag 8: Indkomne høringssvar (vedlagt originalsag/ + elektronisk) Bilag 9: Præsentation af evalueringernes hovedpunkter samt forventet effekt ved byrådets vedtagelse af indstillingen (vedlagt originalsag/ + elektronisk) Bilag 10. De planlagte ydelser uddybet (vedlagt originalsag/ + elektronisk) Tidligere beslutninger Aarhus Byråds beslutning den 28. juni 2007 af indstilling af 3. maj 2007 om Nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritidsog ungdomsskoletilbud og kommunale skoler. Side 13 af 13

Udkast til indstilling

Udkast til indstilling Udkast til indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 20 juni 2012 Evaluering af nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og kommunale skoler

Læs mere

Evaluering. Emne. Resultat af evaluering af forsøg med valg til skolebestyrelserne og SFO-forældreråd efter forsøg med nye styrelsesvedtægter

Evaluering. Emne. Resultat af evaluering af forsøg med valg til skolebestyrelserne og SFO-forældreråd efter forsøg med nye styrelsesvedtægter Evaluering Emne Resultat af evaluering af forsøg med valg til skolebestyrelserne og SFO-forældreråd Aarhus Kommune Den 31. marts 2012 1. Resumé: I efteråret 2011 gennemførte en evaluering af valg til skolebestyrelser

Læs mere

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. december 2010 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1.

Læs mere

for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen på baggrund af de indkomne høringssvar

for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen på baggrund af de indkomne høringssvar Notat Emne Til Kopi til Bilag 3. Notat om høringssvar vedrørende høring af Byrådsindstilling Udkast til Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Indstilling. Fælles ledelse for Elev og Hårup Skoler. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Indstilling. Fælles ledelse for Elev og Hårup Skoler. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Med vedtagelsen af budgettet for 2007, blev det besluttet at indføre

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud 1 Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune Stk. 1: Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune består af dagtilbud for børn fra 0 til 6 år, der

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for CampusU10

Styrelsesvedtægt for CampusU10 Vedtaget af Uddannelsesudvalget den 8. maj 2019 Styrelsesvedtægt for CampusU10 Frederikssund kommunale ungdomsskole og 10. klasse Styrelsesvedtægt for CampusU10 Frederikssund kommunale ungdomsskole og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud 1 Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune Stk. 1: Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune består af dagtilbud for børn fra 0 til 6 år, der

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen

Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen - en vejledning INDHOLD Forord.... 3 Formål... 4 Valg til fritids- og ungdomsskolebestyrelsen.... 6 Valg til

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). 1: Formål Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen 1 KAPITEL 1 SKOLEBESTY- RELSEN Sammensætning og valg 1. Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: eller 7 repræsentanter for forældrene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.09.16-P24-1-15 Dato:27.4.2016 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

Læs mere

Opsamling af høringssvar

Opsamling af høringssvar Den 21. april 2016 Opsamling af høringssvar Generelt om høringen Høringsmaterialet blev udsendt til de otte siddende dagtilbudsbestyrelser. I tre af de fire kommende distrikter har bestyrelserne valgt

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Aarhus Kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, dagtilbudsleder,

Læs mere

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN Risskov, den 15.januar 2013 Kære forældre på Vejlby skole og Jellebakkeskolen Så skal der være valg til skolebestyrelsen for den nye skole, som opstår af fusionen mellem Vejlby skole og Jellebakkeskolen.

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Indstilling Pilotprojekt med kompetencebaseret aldersintegreret Århus Kommune rullende skolestart 1. Resume

Indstilling Pilotprojekt med kompetencebaseret aldersintegreret Århus Kommune rullende skolestart 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 11. december 2007 Pilotprojekt med kompetencebaseret aldersintegreret rullende skolestart 1. Resume Kompetencebaseret aldersintegreret rullende indskoling

Læs mere

KAPITEL 2: SKOLEBESTYRELSEN

KAPITEL 2: SKOLEBESTYRELSEN Uddrag fra Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Køge Kommune samt forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sct. Nicolai Skole, revideret 13. marts 2018 Almindelig skrift er fra Styrelsesvedtægten for skolevæsenet

Læs mere

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. maj 2014 Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. 1. Resume

Læs mere

Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser

Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser 1 Sammensætning af skolebestyrelser Stk. 1. Alle skoler skal oprette en skolebestyrelse. Skolebestyrelsen sammensættes forskelligt alt efter skolens type. I Jammerbugt

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Kristian Helverskov Petersen 21. december 2018 Dokument nr. 480-2018-284464 Sags nr. 480-2018-14756 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...2

Læs mere

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. 1 of 6 Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af klubber og ungdomsskoler.

Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af klubber og ungdomsskoler. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. juni 2014 Økonomiske rammer for klubrejser Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGTILBUD I STRUER KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGTILBUD I STRUER KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGTILBUD I STRUER KOMMUNE Godkendt af Struer Byråd d. 28. maj 2019 1 Indhold Dagtilbudsloven og formålsbestemmelsen... 4 Byrådets beføjelser... 5 Forældrebestyrelsens sammensætning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune Revideret af Lotte Tangaa Tjalve d. 29.10.18 Sagsnr.: 18/22118 Indhold Formål... 3 Kapitel 1... 3 1. Byrådet... 3 Kapitel 2... 4 2. Bestyrelsens

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Daginstitutioner i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt. Daginstitutioner i Assens Kommune Styrelsesvedtægt Daginstitutioner i Assens Kommune Af 18.9.2007 Revideret 1.12.2008 Revideret 1.8.2011 Formåll Styrelsesvedtægten fastlægger rammerne for forældrebestyrelsesarbejde i dagtilbud jf. Dagtilbudslovens

Læs mere

Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes arbejde.

Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes arbejde. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes arbejde. Vedtægten er gældende for alle dagtilbud i Horsens Kommune. 2.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Tilrettet ændringerne i Folkeskoleloven, Lov 1640 af 26/12/2013 Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag

Læs mere

Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelse og fælles bestyrelse BILAG B til Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Skolevæsen

Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelse og fælles bestyrelse BILAG B til Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Skolevæsen Dok.nr. 182308-17 Sags.nr. 17-7490 Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelse og fælles bestyrelse BILAG B til Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Skolevæsen 1 Indholdsfortegnelse Første

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Aarhus

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler Dokument nr. 163-2018-86277 Skolebestyrelsen Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler 1 Skolebestyrelsen består af syv forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om lektiehjælp i Børn og Unges fritidstilbud. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007.

Indstilling. Indstilling om lektiehjælp i Børn og Unges fritidstilbud. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 3. maj 2007 Århus Kommune Pædagogisk Afdeling 1. Resume Lektielæsning har en afgørende betydning for, at får optimalt udbytte af deres skolegang. Det indstilles

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune 1. FORMÅL Formålet med Greve Kommunes daginstitutioner for 0 til 6 årige er at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed,

Læs mere

Bilag 1. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011

Bilag 1. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Bilag 1 Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Udkast til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Vedtaget af Byrådet den xx Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune (Ændringer er markeret med gult) Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud Brøndby Kommune Børneforvaltningen August 2012 Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud 1. Formål: Der oprettes forældrebestyrelser ved de enkelte dagtilbud for at give forældrene størst mulig

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014.

Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014. Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014. Valgforordning. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ansvars og kompetencefordeling... 2 3. Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2014.... 3 4.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Forår 2019 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for fritids- og ungdomsskoletilbud,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær 1. Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud Foto: Colin Seymour Styrelsesvedtægt Nærværende reviderede for styrelsesvedtægt er godkendt af Varde Byråd den xx (Erstatter vedtægt fra 2015 doknr. 138939-15)

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018 Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for Hjørring UngdomsCenter De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Styrelsesvedtægt for CampusU10

Styrelsesvedtægt for CampusU10 Vedtaget af Uddannelsesudvalget den 8. maj 20195. december 2018 18.09.00-P24-1-18 Styrelsesvedtægt for CampusU10 Frederikssund kommunale ungdomsskole og 10. klasse Styrelsesvedtægt for CampusU10 Frederikssund

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Skolebestyrelsens sammensætning i Aalborg Kommune

Skolebestyrelsens sammensætning i Aalborg Kommune Skolebestyrelsens sammensætning i Aalborg Kommune 2018 2022 - Skolebestyrelsen består af op til 7 forældrerepræsentanter (undtagen ved specialskoler, se nedenfor), 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for fritids- og ungdomsskolebestyrelsens og forældreog brugerrådets arbejde, herunder rammerne

Læs mere

Indstilling. Førstehjælp i folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Førstehjælp i folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. juni 2013 Førstehjælp i folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Børn og Unge har modtaget en indstilling fra Børn og Unge-byrådet

Læs mere

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Gældende tekst i mål- og indhold INDLEDNING Med vedtagelse af Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering CVR: 26 69 63 48 9. april 2014 J. nr. 17.01.01A26-0002 Information om regler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

Regelsæt for afholdelse af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i Vejen kommune

Regelsæt for afholdelse af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i Vejen kommune Regelsæt for afholdelse af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i Vejen kommune Revideret på baggrund af bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014 om valg af forældrerepræsentanter mv.

Læs mere

Trivsel, læring og udvikling hos børn og unge i Aarhus

Trivsel, læring og udvikling hos børn og unge i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. februar 2018 Trivsel, læring og udvikling hos børn og unge i Aarhus Børn og Unges kvalitetsrapport skal behandles af Byrådet hvert

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klassesskolen Skolerne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Ændringer er skrevet med rød skrift eller slettet, dvs. i højre margen.

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Ændringer er skrevet med rød skrift eller slettet, dvs. i højre margen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august 2012 Slettet: 1 Ændringer er skrevet med rød skrift eller slettet, dvs. i højre margen Indhold Kapitel 1: Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning...

Læs mere

Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune

Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Til høringsparterne Høring af forslag til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Baggrund En ny børne- og ungepolitik skal bidrage til at skabe et fælles fundament for Aarhus Kommunes arbejde med

Læs mere

Vejledning for skolebestyrelser

Vejledning for skolebestyrelser Vejledning for skolebestyrelser Denne vejledning er udarbejdet i henhold til 41 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 747 af 20/06/2016, Bekendtgørelse nr. 28 af 14/01-2014 (skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten er godkendt af Byrådet den 29. maj 2019 Gældende fra den 1. juni 2019 Ændringer tiltrådt af Uddannelsesudvalget den 4. december 2019, og træder i kraft den 4. december 2019 Styrelsesvedtægt

Læs mere