Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg"

Transkript

1 Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af 2. juli 2013, som ændret ved lov nr. 403 af 28. april 2014 fastsættes: Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på forsikringsselskaber, som tilbyder omvalg, der er omfattet af 60 a i lov om finansiel virksomhed. 2. Denne bekendtgørelse regulerer forsikringsselskabets opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt. Stk. 2. Opgørelsen sker med udgangspunkt i forsikringstagerens produkt, herunder den gruppe forsikringen tilhører på opgørelsestidspunktet. Definitioner 3. I denne bekendtgørelse forstås 1) økonomisk værdi som værdien af forsikringstagerens nuværende produkt, der skal overføres til et nyt produkt i forbindelse med omvalg, der er omfattet af 60 a i lov om finansiel virksomhed, 2) livsforsikringshensættelsen for en forsikring, bonuspotentiale på fripoliceydelser for en forsikring og retrospektiv hensættelse for en forsikring i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, 3) akkumuleret værdiregulering for en forsikring som forskellen imellem livsforsikringshensættelsen for en forsikring og den retrospektive hensættelse for en forsikring, dog mindst nul, 4) risikoforrentning som den andel af de realiserede resultater i forsikringens gruppe, der afspejler omfanget af den risiko, der påhviler egenkapitalen, og som løbende betales til egenkapitalen i henhold til de til Finanstilsynet anmeldte kontributionsregler, 5) gruppe som den kontributionsmæssige gruppe, som en forsikring tilhører, 6) skyggekonto hørende til en gruppe som en konto med et registreret beløb, der forventes at kunne tilføres egenkapitalen via fordeling af fremtidige positive realiserede resultater hørende til gruppen, jf. 111 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, 7) overførselstillæg i forbindelse med opgørelse efter den individuelle opgørelsesmetode som den akkumulerede værdiregulering for forsikringen justeret med et eventuelt omvalgskursværn, fratrukket et eventuelt sikkerhedsfradrag og tillagt en kontributionsmæssig andel af det kollektive bonuspotentiale, og overførselstillæg i forbindelse med opgørelse efter den gennemsnitlige opgørelsesmetode som den værdi udover den retrospektive hensættelse, som en forsikring tildeles ved et omvalg, 8) omvalgskursværn i overensstemmelse med 6, 9) sikkerhedsfradrag i overensstemmelse med 7, 10) en kontributionsmæssig andel af det kollektive bonuspotentiale i overensstemmelse med 8, 11) ufordelte midler i en gruppe som summen af det til gruppen hørende kollektive bonuspotentiale og de til gruppen hørende forsikringers akkumulerede værdireguleringer, 12) gennemsnitsrenteforsikring som et forsikringsprodukt, hvor forsikringstageren og andre berettigede efter forsikringsaftalen er berettiget til bonus, og

2 13) markedsrenteforsikring som en unit-linked forsikrings- og investeringskontrakt. Individuel opgørelsesmetode for gennemsnitsrenteforsikring 4. Forsikringsselskabet skal opgøre den økonomiske værdi for en gennemsnitsrenteforsikring som den retrospektive hensættelse tillagt en eventuel regnskabsmæssigt opgjort akkumuleret værdiregulering for forsikringen, begge dele justeret med et eventuelt omvalgskursværn, jf. 6, fratrukket et eventuelt sikkerhedsfradrag, jf. 7, og tillagt en kontributionsmæssig andel af det kollektive bonuspotentiale, jf Forsikringsselskabet skal opgøre den akkumulerede værdiregulering for forsikringen ud fra det hensættelsesgrundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet på opgørelsestidspunktet. Stk. 2. Hvis forsikringen oprindeligt er tegnet på et fælleskønsgrundlag, og det anmeldte hensættelsesgrundlag er kønsopdelt, skal den akkumulerede værdiregulering for forsikringen afspejle en fælleskønsfordeling. Stk. 3. Hvis forsikringsselskabet aftalemæssigt har garanteret forsikringstageren en genkøbsværdi, har forsikringstageren altid ret til som minimum at få overført den garanterede tilbagekøbsværdi til det nye produkt. 6. Forsikringsselskabet skal beregne et omvalgskursværn til anvendelse ved opgørelsen af en forsikrings økonomiske værdi. Omvalgskursværnet skal opgøres som én minus brøken bestemt ved forholdet imellem summen af livsforsikringshensættelserne efter nedskrivning af bonuspotentiale på fripoliceydelser eventuelt fratrukket en andel af skyggekontoen og livsforsikringshensættelserne før eventuel nedskrivning af bonuspotentiale på fripoliceydelser. Stk. 2. Andelen af skyggekontoen, jf. stk. 1, som kan indgå ved opgørelsen af omvalgskursværnet, skal i så fald udgøres af en rimelig andel af tab, der er blevet dækket ved udlæg fra egenkapitalen til gruppen og skrevet på skyggekontoen inklusive tilskrevne renter, hvis forsikringsselskabet i en realistisk budgetfremregning for gruppen kan vise, at der i gruppen kan forventes en indtjening udover de nødvendige hensættelser og betaling af risikoforrentning, som vil kunne finde anvendelse til at nedbringe de pågældende tab indenfor en kort årrække. Den del af et omvalgskursværn, der således svarer til udlæg relateret til de nævnte tab for egenkapitalen, kan overføres til egenkapitalen i forbindelse med omvalget. Stk. 3. Andelen af skyggekontoen, jf. stk. 1, som kan indgå ved opgørelsen af omvalgskursværnet, kan ikke forøges med tilgodehavende for ikke betalt risikoforrentning. Stk. 4. Forsikringsselskabet skal minimum én gang om måneden opgøre omvalgskursværnet i forbindelse med et omvalg. 7. Forsikringsselskabet skal ved opgørelsen af den økonomiske værdi fratrække et sikkerhedsfradrag for en forsikring ved et omvalg, hvis forsikringsselskabet vurderer, at de tilbageværende forsikringer i gruppen ellers ville blive påført en risiko for tab. Stk. 2. Sikkerhedsfradraget skal opgøres under hensyntagen til: 1) Forventede udsving i de finansielle markeder fra tidspunktet for opgørelsen af den økonomiske værdi og til overførslen finder sted. 2) Forventet selektionsrisiko blandt forsikringer, der forlader gruppen, og de tilbageværende forsikringer, i forbindelse med omvalget. 8. Forsikringsselskabet skal opgøre en kontributionsmæssig andel af det kollektive bonuspotentiale for en forsikring.

3 Stk. 2. Forsikringsselskabet skal tage højde for, om den akkumulerede værdiregulering hørende til forsikringen er finansieret ved midler fra det kollektive bonuspotentiale. Stk. 3. Hvis den akkumulerede værdiregulering for forsikringen, jf. 3, nr. 3, og 5, er finansieret ved midler fra det kollektive bonuspotentiale, og denne finansiering overstiger forsikringens kontributionsmæssige andel af de ufordelte midler, skal forsikringsselskabet ikke give forsikringen yderligere del i det kollektive bonuspotentiale. 9. Ved regulering af hele eller en del af et overførselstillæg til en forsikrings retrospektive hensættelse i forbindelse med et omvalg, skal beløbet, der tilskrives den retrospektive hensættelse, forhøjes med den individuelle pensionsafkastbeskatningsskat, der svarer hertil. 10. Forsikringsselskabet kan ikke ved opgørelsen af den økonomiske værdi af forsikringen fratrække skyldig bonus. Skyldig bonus er negativ bonus, som ikke er tilskrevet en forsikrings retrospektive hensættelse, men i stedet er registreret på en særlig konto for skyldig bonus, der hører til forsikringen. 11. Forsikringsselskabet kan ikke i forbindelse med opgørelsen af den økonomiske værdi af forsikringen ændre en præmiebærende forsikring til en fripolice, hvis det medfører en reduktion af den akkumulerede værdiregulering, der hører til forsikringen, som den er opgjort efter Forsikringsselskabet skal overføre hele den opgjorte økonomiske værdi til den retrospektive hensættelse hørende til det nye forsikringsprodukt, hvis det nye produkt er et markedsrenteprodukt. Stk. 2. Hvis forsikringsselskabet tilbyder omvalg til et nyt gennemsnitsrenteprodukt med lavere garantiniveau end garantiniveauet for den nuværende forsikring, hvor forsikringen bliver i samme gruppe, skal selskabet overføre reduktionen i en eventuel positiv akkumuleret værdiregulering for forsikringen justeret med en andel af et eventuelt omvalgskursværn fratrukket en andel af et eventuelt sikkerhedsfradrag til den retrospektive hensættelse hørende til det nye gennemsnitsrenteprodukt. Den resterende andel af en eventuel positiv akkumuleret værdiregulering med tilhørende justeringer skal overføres til de ufordelte midler. Stk. 3. Hvis forsikringsselskabet tilbyder omvalg til et nyt gennemsnitsrenteprodukt med lavere garantiniveau end garantiniveauet for den nuværende forsikring, hvor forsikringen skifter til en ny gruppe, skal selskabet sikre, at omvalget ikke påfører den modtagende gruppe tab. Selskabet skal for hver omvalgt forsikring: 1) Overføre reduktionen i en eventuel positiv akkumuleret værdiregulering for forsikringen justeret med en andel af et eventuelt omvalgskursværn fratrukket en andel af et eventuelt sikkerhedsfradrag til den retrospektive hensættelse hørende til det nye produkt. Den resterende andel af en eventuel positiv akkumuleret værdiregulering med tilhørende justeringer skal overføres til den nye gruppes ufordelte midler. 2) Opgøre en kontributionsmæssig andel af det kollektive bonuspotentiale for forsikringen i den gruppe, som forsikringen har tilhørt, og fordele andelen ud fra rimelighedshensyn over for den modtagende gruppe mellem: a) den retrospektive hensættelse hørende til det nye produkt og b) de ufordelte midler i den nye gruppe. Stk. 4. Den modtagende gruppe anses for at være påført et tab, jf. stk. 3, hvis forsikringsselskabet tilbyder omvalg til en ny gruppe med en højere bonusgrad og omvalget fører til omfordelinger af betydelig økonomisk størrelse ud over, hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringerne i denne gruppe. Bonusgraden i en gruppe opgøres som det kollektive bonuspotentiale målt op imod de retrospektive hensættelser.

4 13. En skyggekonto hørende til en gruppe skal nedskrives, i forbindelse med at en gruppe af forsikringer som følge af et omvalg forlader gruppen. Stk. 2. Nedskrivningen af skyggekontoen skal foretages ud fra en vurdering af, hvor stor en andel af skyggekontoen, der kan henføres til de omvalgte forsikringer. Hvis en omvalgt forsikring tilhører såvel en rentegruppe, en risikogruppe og en omkostningsgruppe, skal der ske nedskrivning af skyggekontoen hørende til alle tre grupper. Stk. 3. Hvis forsikringsselskabet tilbyder omvalg til et gennemsnitsrenteprodukt, hvor forsikringen skifter til en ny gruppe, kan der i den udstrækning, det er rimeligt i forhold til den modtagende gruppes forsikringer, ske overførsel af en andel af skyggekontoen hørende til den afgivende gruppe til skyggekontoen hørende til den modtagende gruppe. Andelen skal i så fald kunne henføres til de omvalgte forsikringer. Gennemsnitlig opgørelsesmetode for gennemsnitsrenteforsikring 14. Forsikringsselskabet kan alternativt til 4-13 ved opgørelsen af den økonomiske værdi tage udgangspunkt i en gennemsnitlig opgørelse. Stk. 2. Et forsikringsselskab, der tager udgangspunkt i en gennemsnitlig opgørelse, skal udvælge en homogen gruppe, der tilbydes omvalg til et nyt produkt med lavere garanti. Stk. 3. Anvendelsen af den gennemsnitlige opgørelsesmetode i stedet for den individuelle opgørelsesmetode efter 4-13 må maksimalt medføre bagatelagtige forskelle på overførselstillæggene for de enkelte forsikringer i den udvalgte homogene gruppe. Stk. 4. Forsikringsselskabet skal indsende dokumentation til Finanstilsynet forud for tilbuddet om omvalg. Dokumentationen skal indeholde følgende: 1) En beskrivelse af den udvalgte gruppe, herunder gruppens homogenitet, og den valgte gennemsnitlige opgørelsesmetode. 2) En analyse af forskellen mellem det individuelt opgjorte overførselstillæg efter 4-13 og det gennemsnitligt opgjorte overførselstillæg. 3) Dokumentation for at anvendelsen af den gennemsnitlige opgørelsesmetode i stedet for den individuelle opgørelsesmetode efter 4-13 maksimalt medfører bagatelagtige forskelle på overførselstillæggene regnet efter de to metoder for de enkelte forsikringer i den udvalgte homogene gruppe. Individuel opgørelsesmetode for markedsrenteforsikring 15. Forsikringsselskabet skal opgøre den økonomiske værdi for en markedsrenteforsikring som den retrospektive hensættelse tillagt en eventuel regnskabsmæssig opgjort akkumuleret værdiregulering for forsikringen fratrukket et eventuelt sikkerhedsfradrag. Stk. 2. For en markedsrenteforsikring skal den akkumulerede værdiregulering opgøres i overensstemmelse med principperne i 5. Stk. 3. For en markedsrenteforsikring skal et sikkerhedsfradrag opgøres i overensstemmelse med principperne i 7. Stk. 4. Ved opgørelsen af den økonomiske værdi for en markedsrenteforsikring, der er præmiebærende, finder principperne i 11 anvendelse. 16. Forsikringsselskabet skal overføre hele den opgjorte økonomiske værdi til den retrospektive hensættelse hørende til det nye forsikringsprodukt, uanset om det nye produkt er et markedsrenteprodukt eller et gennemsnitsrenteprodukt.

5 17. Ved regulering af en eventuel regnskabsmæssig opgjort akkumuleret værdiregulering til en forsikrings retrospektive hensættelse i forbindelse med et omvalg, skal beløbet, der tilskrives den retrospektive hensættelse, forhøjes med den individuelle pensionsafkastbeskatningsskat, der svarer hertil. Anmeldelse 18. Forsikringsselskabet skal i henhold til 20, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed anmelde opgørelsen efter 7 og 8 til Finanstilsynet senest samtidig med, at forsikringsselskabet fremsætter et tilbud om omvalg. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i de nævnte forhold. Strafbestemmelse og ikrafttræden 19. Overtrædelse af 4, 5, stk. 1, 6, stk. 1 og 4, 7, stk. 1, 8, 10-12, 13, stk. 1 og 3, og straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Finanstilsynet d. xx.xx 2014 Ulrik Nødgaard Per Plougmand Bærtelsen

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga.

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga. LICENSREGLER, FRA DIUs LOVE, KAP. II 8 Alle foreninger i Superisligaen skal være i besiddelse af en ligalicens. Licensen tildeles af DIU og kan fratages foreningen efter de regler, der er gældende i nærværende

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere