Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger"

Transkript

1 Finanstilsynet 4. maj 2016 J.nr / Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret beskrivelse af analysen. Vejledning til udfyldelse af indberetningsskema. 1. Regnskabsmæssig analyse rentescenarie nr. 1 første beregning med anvendelse af rentekurven til årsregnskabet På basis af årsregnskabet skal selskabet udføre følgende regnskabsanalyse på forsikringsbestanden bestående af forsikringer med bonusret på opsparingsdelen. Analysen skal gennemføres uanset om selskabets regler for fordeling af realiserede resultater er omfattet af bekendtgørelse om kontributionsprincippet eller aftalemæssigt afviger fra bekendtgørelsen. Hvis forsikringsbestanden er opdelt på flere rentegrupper, skal analysen udføres separat for hver rentegruppe. Regnskabsanalysen beskrives nedenfor. På basis af de fremkomne resultater skal selskabet udarbejde en selvstændig redegørelse til Finanstilsynet. Redegørelsens indhold beskrives nærmere nedenfor. Inden for hver rentegruppe skal forsikringerne inddeles i undergrupper. Undergrupperne inddeler forsikringerne i generationer ud fra hovedforsikredes beregningsmæssige alder målt ved udgangen af regnskabsåret Generationsgrupperne er defineret i vejledningen til indberetningsskemaet, placeret sidst i denne beskrivelse. Nogle grupper kan være uden personer.

2 2/10 Samme person kan have en forsikring i to forskellige rentegrupper, fordi personen har to uafhængige forsikringer eller forsikringsdele. I det tilfælde vil personen indgå i mindst to forskellige rentegruppers underopdeling. Følgende gøres inden for hver rentegruppe: De til regnskabet opgjorte ufordelte midler - bestående af beregnet akkumuleret værdiregulering og kollektivt bonuspotentiale i en rentegruppe fordeles på rentegruppens generationsgrupper. Den enkelte generationsgruppes andel af de ufordelte midler i rentegruppen fastsættes ud fra en vægt, der svarer til generationsgruppens retrospektive hensættelse målt op imod den samlede retrospektive hensættelse for hele rentegruppen. Alle størrelser skal angives i nominelle tal. Herved fordeles de ufordelte midler i rentegruppen ud fra en forudsætning om, at alle generationsgrupperne har lige ret til midlerne i rentegruppen. Denne forudsætning for fordelingsnøglen afspejler ikke nødvendigvis den fordelingsnøgle som selskabet finder mest rimelig, men Finanstilsynets nøgle skal benyttes under alle omstændigheder som en del af analysen. Hvis selskabet mener, at en alternativ fordeling af de ufordelte midler til grupperne er mere rimelig, og selskabet derfor anvender denne alternative fordelingsnøgle til at fordele ufordelte midler, så skal der ud over den ovenfor beskrevne analyse også udføres en analyse, hvor den alternative fordelingsnøgle benyttes. Beregningerne for denne analyse skal ligeledes indberettes i indberetningsskemaet for hver generationsgruppe inden for hver kontributionsgruppe. Derudover skal den anvendte fordelingsnøgle beskrives i redegørelsen og selskabet skal argumentere for valg af denne alternative fordelingsnøgle frem for Finanstilsynets fordelingsnøgle. Selskabet skal løbende kontrollere, at der ikke sker omfordeling mellem generationsgrupperne. Såfremt selskabets kontrol giver anledning til særlige bemærkninger, skal selskabet underrette Finanstilsynet herom. Den beregnede akkumulerede værdiregulering og det kollektive bonuspotentiale skal være identisk med det til årsregnskabet opgjorte for den pågældende rentegruppe og være regnet ved hjælp af den til regnskabet anvendte diskonteringsrentekurve justeret for PAL-skat. Hvis livsforsikringshensættelsen i en rentegruppe er mindre end den retrospektive hensættelse på grund af regnskabsmæssig nedskrivning af bonuspotentialer på fripoliceydelser, kan dette betyde, at de beregnede ufordelte midler målt som forskellen imellem på den ene side summen af livsforsikringshensættelsen og kollektivt bonuspotentiale og på den anden side den retrospektive hensættelse er negativ.

3 3/10 I dette tilfælde skal de negative ufordelte midler i rentegruppen fordeles på generationsgrupperne efter samme principper, som gælder for positive ufordelte midler. Hvis selskabet reducerer livsforsikringshensættelsen med værdien af et fremtidigt administrationsresultat skal dette oplyses, og værdien af det fremtidige administrationsresultat skal fordeles på generationsgrupperne ud fra en rimelighedsbetragtning. Selskabet skal i redegørelsen oplyse om dette og om den enkelte generationsgruppes andel af det samlede administrationsresultat. For hver generationsgruppe skal selskabet oplyse de i gruppen beregnede garanterede ydelser (GY), bonuspotentialer på fripoliceydelser (BFY) før eventuel regnskabsmæssig nedskrivning og bonuspotentialer på fremtidige præmier (BP). Såfremt BFY er nedskrevet til årsregnskabet, skal nedskrivningens størrelse i generationsgruppen oplyses. Herudover skal selskabet beregne og oplyse størrelsen af den enkelte generationsgruppes eventuelle skyggekonto for så vidt angår renteelementet. Selskabet skal oplyse, efter hvilket princip en rentegruppes samlede skyggekonto er fordelt ud på generationsgrupperne og begrunde fordelingen ud fra rimelighedsbetragtninger. Disse rimelighedsbetragtninger skal indeholde en beskrivelse af tidligere års realiserede resultater i rentegruppen og oplysning om, hvilke delbestande, der har bidraget med hvilke tab, der er akkumuleret på rentegruppens skyggekonto. Såfremt det ikke er muligt at foretage underopdelingen af skyggekontoen efter helt detaljerede og præcise fordelingsprincipper, skal underopdelingen alligevel foretages ud fra selskabets bedste skøn. Skønnet skal beskrives og begrundes i redegørelsen. I selskaber, hvor fordelingen af realiseret resultat i regnskabet sker efter principper, der afviger fra bekendtgørelse om kontributionsprincippet, og hvor selskabet ikke fører regnskab med ufordelte midler opdelt på de tre elementer rente, risiko og omkostninger, skal selskabet desuagtet efter bedste skøn fordele ufordelte midler og skyggekonto ud på generationsgrupperne inden for hver kontributionsgruppe i selskabet som ovenfor beskrevet. Hvis selskabets aftalegrundlag fastsætter, at ufordelte midler hidrørende fra risikoresultat eller omkostningsresultat indgår i selskabets samlede ufordelte midler og over tid på rimelig vis udloddes til forsikringerne sammen med ufordelte midler optjent på renteelementet, kan selskabet i sådanne tilfælde undlade at adskille de tre elementer ved underopdelingen på generationsgrupper inden for hver kontributionsgruppe i selskabet. Tilsvarende gælder for så vidt angår skyggekontoen. En sådan fremgangsmåde skal fremgå af den indsendte redegørelse.

4 4/10 For hver generationsgruppe inden for hver kontributionsgruppe er nu beregnet GY, BFY før eventuel regnskabsmæssig nedskrivning og BP. Herudover er der inden for hver kontributionsgruppe beregnet generationsgruppens ufordelte midler og skyggekonto. Alle disse regnskabsstørrelser skal oplyses i indberetningen til Finanstilsynet. For hver generationsgruppe inden for hver kontributionsgruppe skal nu gøres følgende: Hvis generationsgruppens aktiver svarende til summen af generationsgruppens retrospektive hensættelse og ufordelte midler - sidstnævnte kan være negative målt ultimo regnskabsåret er mindre end de for generationsgruppen beregnede livsforsikringshensættelser, svarende til summen af GY, BFY før eventuel regnskabsmæssig nedskrivning og BP, skal BFY nedskrives så meget det er muligt i henhold til det gældende aftalegrundlag. Denne nedskrivning af BFY er en del af analysen og nedskrivningen kan godt afvige fra den nedskrivning, der er foretaget til årsregnskabet. Hvis der er regnet en værdi af fremtidigt administrationsresultat for generationsgruppen, skal dette fratrækkes i livsforsikringshensættelsen. Under alle omstændigheder skal selskabet oplyse den enkelte generationsgruppes nedskrevne livsforsikringshensættelser, aktiver og forskellen imellem de to. Generationsgruppens livsforsikringshensættelser før nedskrivning skal også oplyses. Hvis en generationsgruppes livsforsikringshensættelser inden for en kontributionsgruppe efter nedskrivning herefter er større end generationsgruppens aktiver, skal dette oplyses i redegørelsen til Finanstilsynet. Selskabet skal redegøre for, hvorfor underskuddet er opstået. Selskabet skal redegøre for de økonomiske forhold, der gør sig gældende. Herunder om der er erhvervet derivater eller andre særlige aktiver til hel eller delvis afdækning af renterisikoen i generationsgruppen. Hvis selskabet kan redegøre for, hvorfor generationsgruppen rimeligt kontributionsmæssigt har ret til ekstra aktiver, fordi en alternativ fordeling af de ufordelte midler til grupperne er mere rimelig, skal dette gøres. Redegørelsen skal være ledsaget af oplysning om den økonomiske størrelse af de ekstra aktiver, der tilkommer generationsgruppen, f.eks. i skemaform indsat i redegørelsen.

5 5/10 Hvis selskabet ikke kan redegøre for, hvorfor generationsgruppen rimeligt kontributionsmæssigt har underskud eventuelt efter tilførsel af ekstra aktiver skal selskabet oplyse herom og om, hvilke forholdsregler selskabet har tænkt sig at tage i den forbindelse. 2. Regnskabsmæssig analyse rentescenarie nr. 2 anden beregning med anvendelse af alternativ rentekurve nr. 2 Analyse nr. 2 benytter en alternativ rentekurve, der følger regnskabets rentekurve i de første tyve år for herefter at fortsætte på et lavere niveau end forudsat i rentekurven til årsregnskabet. Den alternative rentekurve kaldes rentekurve nr. 2. Denne analyse giver mulighed for en early warning i forhold til worst case scenario, hvis renten forbliver lav. Ved hjælp af rentekurve nr. 2 opgøres på ny livsforsikringshensættelserne for hver generationsgruppe, og disse måles på ny op imod generationsgruppens aktiver. Generationsgruppens aktiver er de samme, som blev opgjort under analyse nr. 1. Hvis der herved opstår generationsgrupper, hvor aktiverne ikke kan dække forpligtelserne, anmodes livsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser om at redegøre for årsagen hertil i den selvstændige redegørelse. Da livsforsikringshensættelserne opgjort under rentescenariekurve nr. 2 under alle omstændigheder er mindst lige så store, som beregnet under analyse nr. 1 på rentekurven til årsregnskabet, vil der i analyse nr. 2 ofte forekomme situationer, hvor generationsgrupper mangler aktiver til at dække livsforsikringshensættelserne i gruppen. Selskabet skal i redegørelsen forholde sig til udviklingen og analysens resultater i forhold til tidligere år. 3. Vedrørende små bestande Den administrative indsats ved udarbejdelsen af den ovenfor beskrevne analyse for et selskabs bonusberettigede forsikringsbestande vurderes ikke at afhænge af, om der forekommer flere eller færre forsikringer i de bestande, der regnes på, ligesom indsatsen ikke vurderes at afhænge af, om der forekommer flere eller færre forsikringer i de i analysen indgående generationsgrupper. På den baggrund konkluderer Finanstilsynet, at alle selskaber skal foretage den beskrevne analyse på sine bonusberettigede bestande uanset bestandenes størrelse. Det skal her nævnes, at det væsentlige i en kontributionsmæssig korrekt og rimelig fordeling af de realiserede resultater ikke afhænger af, om en delbestand er stor eller lille. Rimeligheden er under alle omstændigheder et krav.

6 6/10 Undtaget for analysen er bonusberettigede gruppelivsbestande, hvor karakteren af forsikringsforretningen ikke gør analysen relevant. 4. Vedrørende forsikringer med dele friholdt fra pensionsafkastskat For så vidt angår forsikringer med dele af reserven friholdt for pensionsafkastbeskatning det såkaldte ultimo 1982-fradrag forventer Finanstilsynet, at selskaberne tager højde for skattebesparelsen ved på passende vis at foretage justering af den til beregning af livsforsikringshensættelsen anvendte rentekurve. Herefter skal forsikringerne indgå i den beskrevne analyse ligesom de øvrige forsikringer. 5. Vedrørende udviklingen henover tid i de kontributionsbestande og generationsgrupper, som bliver omfattet af de årlige analyser Af mange grunde vil forsikringerne i de kontributionsbestande, der regnes på i de årlige analyser til Finanstilsynet, udvikle sig på forskellig måde. For eksempel kan nogle kontributionsgrupper være åbne for nytegning, mens andre er lukkede for nytegning. Ændring i en forsikrings garantiniveau kan betyde flytning af forsikringen fra en kontributionsbestand til en anden, ligesom flytning af forsikringer fra bonusberettigede produkter til markedsrenteprodukter kan udtynde en kontributionsgruppe. Andre forhold kan gøre sig gældende. Forandringer i kontributionsgrupperne og de afledte forandringer i generationsgrupperne inden for kontributionsgrupperne vil gøre, at kontinuiteten i visse af de i analyserne forekommende økonomiske oplysninger vil ændre sig henover tid og, at visse tal vil kunne hoppe. Disse forhold er Finanstilsynet opmærksom på, og de vurderes ikke i sig selv at reducere nødvendigheden eller informationsværdien i analyserne henover tid. Hvis selskabet i denne forbindelse har kommentarer i forhold til analysen, er der mulighed for at medtage disse i den selvstændige redegørelse. 6. Vejledning til udfyldelse af indberetningsskema Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskema til afdækning af eventuel generationsomfordeling for livsforsikringsselskaber og tværgå-

7 7/10 ende pensionskasser. Alle tal skal angives i nominelle størrelser. I nedenstående betegner analysen den del, der skal indskrives i Excel-arket, mens redegørelsen er den forklarende tekst, som selskabet udfører som supplement til Excel-arket. Indberetning Hvert år efter årsregnskabet skal hvert livsforsikringsselskab og tværgående pensionskasse indsende et Excel-ark indeholdende en oversigt over garanterede ydelser, bonuspotentialer, akkumuleret værdiregulering, skyggekonto, retrospektive hensættelser og ufordelte midler. Disse opdeles på generationsgrupperne, som er defineret i afsnittet Basisoplysninger (fanerne Rentegruppe X og Rentegruppe X alt. ) og udføres for to af Finanstilsynet definerede rentekurver. Dette gøres for hver af selskabets rentegrupper. Excel-arket indeholder fra start i alt 21 faner. Første fane er til brug for de opsummerende oplysninger. De næste ti er til indberetning af beregning baseret på Finanstilsynets fordelingsnøgle. De sidste ti er indsat til brug for indberetning af beregninger baseret på en alternativ fordelingsnøgle. Disse er i indhold identiske med fanerne Ved indberetninger, der omfatter mere end ti rentegrupper, indsættes faner i regnearket efter behov. Basisoplysninger (fanen Resume ) Øverst angives selskabets navn. Fanen er herunder delt i tre områder ; Årsregnskab 2015, Finanstilsynets fordelingsnøgle og Selskabets egen fordelingsnøgle. Første del er et udpluk af tal fra årsregnskabet 2015, som udfyldes af selskabet. Anden del er et resume af indberetningerne baseret på Finanstilsynets fordelingsnøgle. Disse felter skal ikke udfyldes, da data hentes fra de øvrige faner i regnearket. Tredje og sidste del er et resume af indberetningerne baseret på en af selskabets eventuelt angivet alternativ fordelingsnøgle. Disse data hentes ligeledes fra de øvrige faner i regnearket. Der gælder for skemaerne i både anden og tredje del, at der kan indsættes yderligere rækker ved indberetning for mere end ti rentegrupper. Basisoplysninger (fanerne Rentegruppe X og Rentegruppe X alt. ) I nedenstående henvises til, at visse tal skal stemme med regnskabstallene for I tilfælde, hvor tallene eventuelt ikke stemmer med årsregnskabet, skal der gives en begrundelse for dette. Alle tal skal angives i nominelle størrelser.

8 8/10 1. Selskab: Selskabets navn hentes automatisk fra fanen Resume. 2. Generationsgrupper: Angiver de generationsgrupper, som Finanstilsynet har defineret. Der inddeles i otte generationsgrupper, som følger årstallene for, hvornår de forsikrede er født. Herved forstås, at de forsikrede forbliver i den gruppe af forsikrede, de er blevet defineret sammen med. Gruppe Årgang Generationsgruppe, målt ultimo 2014 Generationsgruppe, målt ultimo <32 < [32;42[ [33;43[ [42;52[ [43;53[ [52;62[ [53;63[ [62;72[ [63;73[ [72;82[ [73;83[ [82;92[ [83;93[ For at kende forskel på generationsgrupperne ud fra de to rentekurver defineres følgende: Ved brug af rentekurve 1 tilføjes _rentekurve1, dvs. scenariet med generationsgruppe 1 under rentekurve 1 skrives som 1_rentekurve1. Scenariet med generationsgruppe 2 under rentekurve 1 skrives 2_rentekurve1 osv. Ligeledes tilføjes ved brug af rentekurve 2 _rentekurve2, dvs. scenariet med generationsgruppe 1 under rentekurve 2 skrives som 1_rentekurve2. Scenariet med generationsgruppe 2 under rentekurve 2 skrives som 2_rentekurve2 osv. På den måde bliver hver variabel opgjort pr. generationsgruppe for hver rentekurve. Derudover skal de også opgives for hver rentegruppe og hver rentegruppe har sin egen fane i Excel-arket. 3. GY: (Garanterede ydelser) Betegner størrelsen af de garanterede ydelser regnet på scenariets rentekurve. De garanterede ydelser ændres, når rentekurven skifter. I scenarie 1 skal tallene stemme med årsregnskabet. 4. BP: (Bonuspotentiale på fremtidige præmier) Betegner størrelsen af bonuspotentialet på fremtidige præmier regnet på scenariets rentekur-

9 9/10 ve. Også denne vil ændres, når rentekurven skifter. I scenarie 1 skal tallene stemme med årsregnskabet. 5. BFY: (Bonuspotentiale på fripoliceydelser) Betegner størrelsen af bonuspotentialet på fripoliceydelser regnet på scenariets rentekurve og før eventuel nedskrivning. Også denne vil være forskellig for de to rentekurver. I scenarie 1 skal tallene stemme med årsregnskabet. 6. AKV: (Akkumuleret værdiregulering) Betegner størrelsen af den akkumulerede værdiregulering regnet på scenariets rentekurve. Denne vil ligeledes ændre sig, når rentekurven ændres. I scenarie 1 skal tallene stemme med årsregnskabet. 7. Skyggekonto: Betegner selskabets skyggekonto som opgjort til årsregnskabet. For en given generationsgruppe vil skyggekontoen være uændret for de to rentekurver, dvs. cellerne vil parvis være ens i søjle G, således at celle G2 er lig celle G10, celle G3 er lig celle G11 osv. Kun celle G2 til celle G9 udfyldes, da celle G10 til celle G17 udfyldes automatisk. 8. Retrosp. Hensættelser: (Retrospektive hensættelser) Betegner de retrospektive hensættelser, dvs. depotet. Disse vil, ligesom for skyggekontoen, ikke ændre sig under de to rentekurver. I scenarie 1 og 2 skal tallene stemme med årsregnskabet. Her skal kun celle H2 til celle H9 udfyldes. 9. Ufordelte midler: Betegner de ufordelte midler (AKV + kollektivt bonuspotentiale) fremkommet af regnskabet. Disse fordeles efter generationsgruppens andel af depot i forhold til det samlede depot i rentegruppen. De ufordelte midler forbliver de samme, selvom rentekurven ændres. I scenarie 1 og 2 skal tallene stemme med årsregnskabet. Her skal kun celle I2 til celle I9 udfyldes. 10. Sum af 8 og 9: Betegner summen af de retrospektive hensættelser og de ufordelte midler, altså summen af de to foregående felter. Da ingen af de to elementer, som indgår, ændres med rentekurven, vil summen heller ikke ændres, når rentekurven ændres. Der skal ikke indtastes i søjle 10, da værdierne automatisk hentes. 11. Nedskrevet BFY: (Nedskrevet bonuspotentiale på fripoliceydelser) Betegner nedskrivningen af generationsgruppens bonuspotentiale på fripoliceydelser foretaget for at skabe balance i forhold til generationsgruppens aktiver som en del af analysen og er givet ved størrelsen af BFY efter nedskrivning. Værdien af denne vil normalt ikke være ens for de to rentekurver.

10 10/10 Hvis generationsgruppens aktiver svarende til summen af generationsgruppens retrospektive hensættelse og ufordelte midler - sidstnævnte kan være negative målt ultimo regnskabsåret er mindre end den for generationsgruppen beregnede livsforsikringshensættelse, svarende til summen af garanteret ydelse (GY), bonuspotentialer på fripoliceydelser (BFY) før eventuel regnskabsmæssig nedskrivning og bonuspotentiale på fremtidige præmier (BP), skal bonuspotentialet på fripoliceydelser (BFY) nedskrives så meget, det er muligt i henhold til det gældende aftalegrundlag. Hvis der er regnet en værdi af fremtidigt administrationsresultat for generationsgruppen, skal dette fratrækkes i livsforsikringshensættelsen. 12. Differens mellem (3+4+11) og 10: Betegner forskellen mellem livsforsikringshensættelserne og summen af de retrospektive hensættelser og de ufordelte midler. Dvs. (Differens mellem (3+4+11) og 10)=(GY + BP + Nedskrevet BFY) - (Retrosp. hensættelser + Ufordelte midler). Et underskud angives med positivt fortegn. Der skal ikke indtastes i søjle 12, da værdien hentes automatisk. 13. Eventuel nedskrivning af BFY foretaget i årsregnskabet for generationsgruppen. Denne oplysning er ikke noget, der skal anvendes i analysen. Den er kun medtaget for at kunne give et bedre overblik.

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 7. april 2017 J.nr. 560-0027/560-0028 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

2010 Udgivet den 2. september 2010

2010 Udgivet den 2. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 2. september 2010 31. august 2010. Nr. 77. Vejledning om bekendtgørelse om kontributionsprincippet Baggrund 1. Vejledningen vedrører Finanstilsynets fortolkning af bekendtgørelse

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Notatet adresserer primært bestemmelserne i kontributionsbekendtgørelsen, og kommer med forslag til ændringer hertil.

Notatet adresserer primært bestemmelserne i kontributionsbekendtgørelsen, og kommer med forslag til ændringer hertil. Modtager: Emne: Finanstilsynet, Per Plougmand Bærtelsen, ppb@ftnet.dk Kontributions- og regnskabsregler Dato: 13. marts 2017 Afsender: Den Danske Aktuarforening Baggrund Dette dokument omhandler samspillet

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Bilag 1 til anmeldelse af 22. december 2014 Beskrivelse af begreberne for opgørelse af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi for Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S. De samlede livsforsikringshensættelser

Læs mere

Opfølgning på Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger og den statistiske analyse af bestandsdødeligheden

Opfølgning på Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger og den statistiske analyse af bestandsdødeligheden Til alle livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 24. april 2012 J.nr. 6639-0006 Opfølgning på Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger og den statistiske analyse af bestandsdødeligheden

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb.

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb. CS!?7 ----- ------ FINANSTILSYNET Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Niels Hemmingsens Gade 12 1153 København K 18. juli 2008 Ref. JHL J.nr. 162-0005 Sagsbehandler IJoum. Madarb. Rimelig

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital Investeringsafkastet

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014 Indledning For året 2010 og frem har vi beregnet og offententliggjort ÅOK og ÅOP for alle kunder med en opsparing i Alm. Brand Liv og Pension. ÅOK og ÅOP er tilgængelige for vores kunder via Mit Kundeoverblik

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital 0,5

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for firmapensionskasser.

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for firmapensionskasser. FINANSTILSYNET Januar 2009 Økonomisk-statistisk kontor Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for firmapensionskasser. Indledning Denne vejledning vedrører årsregnskaber

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v.

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 12-0173537 Udkast 8.11.2012 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og. (pensionsafkastbeskatningsloven),

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og. (pensionsafkastbeskatningsloven), Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteminister (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven (Ny valgfri

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S ÅOK ÅOP Metodebeskrivelse.

Topdanmark Livsforsikring A/S ÅOK ÅOP Metodebeskrivelse. Topdanmark Livsforsikring A/S ÅOK ÅOP Metodebeskrivelse. CVR-nr. 19 62 50 87 Kvalitativ metodebeskrivelse - Topdanmark Livsforsikring A/S Onsdag d. 30-05-2012. Kvalitativ metodebeskrivelse Omkostningselement

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Blanketsæt Udtræksdato Udtrækstid

Blanketsæt Udtræksdato Udtrækstid Blanketsæt TB Udtræksdato 20120914 Udtrækstid 135633 Indberetter Regnskabsperiode (format ååååmm) Løbe nr. (værdi 1-Z) Dato Tid Modtager (se vejledning) Leverandør ID Regnr. Afd. nr. CVR nr. Virksomhedsnavn

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 361/2008 (1. afdeling) Forbrugerrådet som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Danica Pension (advokat Georg Lett og advokat Pernille

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 10. marts 2015 (2014-0037981). Pensionsselskab påbudt

Læs mere

Indberetninger under Solvens II. Informationsmøde om livsforsikringshensættelser. Jens Henrik Laursen, Kristian Lind, Bo Pedersen og Mads Tarp

Indberetninger under Solvens II. Informationsmøde om livsforsikringshensættelser. Jens Henrik Laursen, Kristian Lind, Bo Pedersen og Mads Tarp Indberetninger under Solvens II Informationsmøde om livsforsikringshensættelser Jens Henrik Laursen, Kristian Lind, Bo Pedersen og Mads Tarp d. 14. december 2012 Dagsorden Introduktion Status på implementeringen

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Finanstilsynet 22. marts 2016 FIRA J.nr. 1982-0003 FIRA/fp Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Ændringen omfatter følgende elementer: 1) Ophævelse

Læs mere

Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys.

Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys. Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i livs-, skades- og genforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser samt arbejdsskadeselskaber Generelt Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 358 af 06/04/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skandia Livsforsikringsselskab A/S og Skandia Livsforsikringsselskab A A/S

Skandia Livsforsikringsselskab A/S og Skandia Livsforsikringsselskab A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Livsforsikringsselskab A/S og Skandia Livsforsikringsselskab A A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige

Læs mere

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og kapitalforhold

Læs mere

Hensættelser til forsikringsforpligtelser. - Status for arbejdsgruppen om hensættelser til solvens

Hensættelser til forsikringsforpligtelser. - Status for arbejdsgruppen om hensættelser til solvens Hensættelser til forsikringsforpligtelser - Status for arbejdsgruppen om hensættelser til solvens Emneoversigt Generelle principper for værdiansættelse af forsikringsforpligtelser Principper for opgørelse

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, den kvantitative del

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Prudent person-princippet

Prudent person-princippet Til samtlige forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 18. december 2014 LIFA J.nr. 6670-0189 Prudent person-princippet Finanstilsynet vil i lighed med tidligere år gerne henlede

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Traditionel livsforsikring Livs- og pensionsprodukter baseret på ydelsesgarantier, beregnet

Læs mere

Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 26. januar 2015 FIRA J.nr. 162-0041 /fp Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Ændringen har følgende hovedformål 1) Tilpasning

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2017

FORSTÅ DIN PENSION November 2017 FORSTÅ DIN PENSION November 2017 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Min pension... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension?...

Læs mere

Erhvervssygdomssikring.

Erhvervssygdomssikring. BEK nr 1012 af 28/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0020 Senere ændringer til

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Nr. 7 15. desember 2008. Kunngerð um ábyrgdarhavandi tryggingarfrøðing (Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar)

Nr. 7 15. desember 2008. Kunngerð um ábyrgdarhavandi tryggingarfrøðing (Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar) Nr. 7 15. desember 2008 Kunngerð um ábyrgdarhavandi tryggingarfrøðing (Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar) Við heimild í 65, stk. 7, og 215, stk. 2 í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008 um tryggingarvirksemi

Læs mere

Erfaringer med den nye regnskabsbekendtgørelse (i liv og pension)

Erfaringer med den nye regnskabsbekendtgørelse (i liv og pension) Erfaringer med den nye regnskabsbekendtgørelse (i liv og pension) Forsikringsseminar, KPMG Thomas Møller, PFA Pension 11. oktober 2016 Agenda Baggrund og den nye bekendtgørelse Aktuelle problemstillinger

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3 Det

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme Bekendtgørelse nr. 1188 af 28. november 2006 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2, i lov nr. 454 af 10. juni 2003

Læs mere

Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg

Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg Danica Pension Att.: Direktionen Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby 28. oktober 2013 Ref. ubp J.nr. 6073-0071 Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg Påtale

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Supplerende undersøgelse Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og konklusion... side 3 2. Baggrunden for etablering af klientkonti... side 5 3.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 21-12-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1

Læs mere

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Dette regneark er udarbejdet som supplement til Momsvejledning til De lokale kasser, som er udsendt af Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere