CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb."

Transkript

1 CS!? FINANSTILSYNET Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Niels Hemmingsens Gade København K 18. juli 2008 Ref. JHL J.nr Sagsbehandler IJoum. Madarb. Rimelig fordeling af det realiserede resultat og øget gennemsigtighed Finanstilsynet sender hermed udkast til ændringer i regelgrundlaget, som har til hensigt at sikre rimelig fordeling af det realiserede resultat og øget gennemsigtighed. Vedlagt dette brev findes: Notat, som introducerer udkastet til ændringer i regelgrundlaget Udkast til ny bekendtgørelse om kontributionsprincippet Finanstilsynet skal anmode om kommentarer til det fremsendte senest den 29. august Udkastet kan eventuelt drøftes ved møde i Finanstilsynet i uge 33, 34 og 35. Møde kan aftales med specialkonsulent Jarl Kure på tlf eller FINANSTILSYNET GI. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI-OG ERHVERVSMINISTERIET Dette brev er sendt til: Akademikernes Centralorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, Den Danske Aktuarforening, Forbrugerrådet, Forsikring & Pension, Forsikringsmæglerforeningen, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Landsorganisationen i Danmark og Skatteministeriet. Med venlig hilsen (dfl~ Per Plougmand Bærtelsen kontorchef På Finanstilsynets hjemmeside under "Om os" og "Hvad kan du forvente af Finanstilsynet" findes information om bl.a. sagsbehandlingstider.

2 NOTAT Finanstilsynet 18. juli 2008 L1PE J.nr /jhl Rimelig fordeling af det realiserede resultat og øget gennemsigtighed I dette notat introduceres et udkast til ændringer i regelgrundlaget, som har til hensigt at sikre rimelig fordeling af det realiserede resultat og øget gennemsigtighed. De mest omfattende ændringer vil blive foretaget i bekendtgørelse om kontributionsprincippet. Formålet med ændringerne i bekendtgørelsen er et ønske om at få præciseret det grundlag, som det enkelte selskab benytter ved beregning og fordeling af det realiserede resultat. Finanstilsynet ønsker samtidigt at sikre, at der ikke sker omfordeling mellem de enkelte forsikringer. Gennem tilsynet med livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser har Finanstilsynet erfaret, at regelgrundlaget for det fordelingsmæssige kontributionsprincip ikke fortolkes ensartet. Udover ændringerne i kontributionsbekendtgørelsen vil der også blive foretaget visse ændringer i anmeldelsesbekendtgørelsen. Der foreligger endnu ikke et konkret udkast til en ny anmeldelsesbekendtgørelse. Finanstilsynet overvejer endvidere om risikoforrentningen kan anmeldes på en anden måde end i dag, fx om det skal være et krav til samtlige selskaber at indberette en sammenlignelig risikoforrentning i forbindelse med indberetning af årsregnskabet. Denne ændring vil blive gennemført som en ændring i vejledning om markeds disciplin og anmeldelse af regler for egenkapitalens andel af det realiserede resultat i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Der foreligger endnu ikke et konkret udkast til en ny vejledning. Finanstilsynet er i øvrigt bekendt med, at der foregår et arbejde i branchen med at omlægge it-systemer som følge af EF-domstolens afgørelse om behandlingen af pensionsafkastbeskatningen.

3 2/3 De væsentligste ændringer og præciseringer i kontributionsbekendtgørelsen, som fortsat kun gælder med mindre andet er aftalt, vil være: Beregning og fordeling af midler til den enkelte forsikring og bestemmelser om omfordeling Fordelingen af midler til den enkelte forsikring må ikke medføre omfordeling, ud over, hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringen. Det realiserede resultat for bestanden skal opdeles i henholdsvis rente-, risiko- og omkostningsresultat. Opdelingen skal ske ned på den enkelte forsikring. Fordelingen af resultatet fra risiko- og omkostningselementet til den enkelte forsikring skal ske årligt. Risiko- og omkostningsresultat skal tilskrives årligt til forsikringen. Fordelingen af resultatet fra renteelementet skal ske over en periode på maksimalt IO år. Renteresultatet kan således udjævnes over årrækken. Tilskrivningen over de 10 år skal mindst være lineær. Der er delmed ikke mulighed for at udskyde tilskrivningen til det sidste år. Der er mulighed for at modregne et evt. negativt resultat i endnu ikke tilskrevne midler for hver enkelt forsikring. Der skal tages højde for de risikodækninger der indgår i forsikringerne. Det betyder, at det ikke er tilladt at omfordele midler mellem to forsikringer med hver deres risikointensitet. Der stilles ikke længere et eksplicit krav i bekendtgørelsen om, at bonuspotentialerne skal have en passende størrelse i forhold til selskabets forpligtelser og økonomiske situation i øvrigt. Kravet er fjernet i forlængelse af indførelsen af reglerne om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Ved beregning og fordeling af henholdsvis rente- risiko- og omkostningsresultatet, skal bestanden som minimum opdeles i grupper Opdelingen i grupper skal ske på baggrund af forudsætninger i tegningsog bonus grundlaget. For rente og risiko anvendes tegningsgrundlagets forudsætning. For omkostninger anvendes bonusgrundlagets forudsætning. Det er fundet nødvendigt at skelne mellem tegningsgrundlag og bonusgrundlag for at få den skarpeste opdeling af bestanden. Ved opdelingen af bestanden i grupper må der ikke ske urimelig omfordeling mellem de enkelte forsikringer.

4 3/3 Den enkelte forsikrings akkumulerede bidrag til det kollektive bonuspotentiale skal beregnes og på anmodning indsendes til Finanstilsynet Som følge af de nye principper i bekendtgørelsen skal den enkelte forsikrings eksakte akkumulerede bidrag til det kollektive bonuspotentiale nu kunne opgøres og på anmodning indsendes til Finanstilsynet. Der indsættes eventuelt en overgangsregel vedrørende behandlingen af det kollektive bonuspotentiale opbygget indtil de nye regler træder i kraft. Ændringer i anmeldelsesbekendtgørelsen De påtænkte ændringer i anmeldelsesbekendtgørelsen, vil indebære, at anmeldelser efter lov om finansiel virksomhed 20, stk. 1, yderligere bl.a. skal indeholde principper for opdeling afbestanden i grupper. Kontributionsbekendtgørelsen fastsætter de overordnede principper for opdelingen af bestanden i grupper. Anmeldelse af det tekniske grundlag skal give en klar og detaljeret beskrivelse af opdelingen, som gør det muligt at identificere den enkelte gruppe entydigt. Herudover skal det dokumenteres, at der ikke sker urimelig omfordeling mellem de enkelte forsikringer, ud over, hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringerne. Hvis kontributionsprincippet ikke anvendes fuldt ud ved beregning og fordeling af realiseret resultat, skal det sandsynliggøres, at der ikke sker urimelig omfordeling mellem de enkelte forsikringer. Selskabet skal i alle tilfælde redegøre for beregningen og fordelingen af det realiserede resultat i overensstemmelse med kontributionsbekendtgørelsen, Hvis der aftales andre metoder end kontributionsprincippet skal selskabet sandsynliggøre, at der ikke sker urimelig omfordeling i forhold til det aftalte.

5 Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 5, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr af 10. december 2007, fastsættes: Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på de regler for beregning og fordeling af realiseret resultat, som livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser skal anmelde i forbindelse med livsforsikringsvirksomhed, jf. 20, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed. Bekendtgørelsen finder anvendelse, hvis forsikringstageme og andre berettigede efter forsikringsaftaleme er berettigede til bonus, og det ikke er aftalt, at det realiserede resultat beregnes og fordeles efter en anden nærmere angiven metode. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte virksomheder benævnes herefter livsforsikringsselskaber. Stk. 3. Livsforsikringsselskaber, som skal eller som vælger at aflægge finansielle rapporter i overensstemmelse med de intemationale regnskabsstandarder udarbejdet af Intemational Accounting Standards Board og godkendt af Kommissionen, jf. 183, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, skal opgøre det realiserede resultat efter værdiansættelsesprincippeme i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Realiseret resultat 2. Ved realiseret resultat,jf. 20, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed,--fotstås regnskabsperiodens forsikringstekniske resultat, jf. bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, reguleret for posteme i stk. 2 og 3. Stk. 2. Regnskabsperiodens forsikringstekniske resultat reguleres for følgende poster, jf. bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser: 1) Overført investeringsafkast. 2) Pensionsafkastskat. 3) Tilskrivning afbonus. 4) Ændringer i kollektivt bonuspotentiale og særlige bonushensættelser bortset fra ændringer, der skyldes forrentning af særlige bonushensættelser (type A). 5) Ændringer i bonuspotentiale på fripoliceydelser, som er foretaget i medfør af 7, stk. 2, eller 8, stk. 1. Stk. 3. Resultatet efter stk. 1 og 2 reguleres endvidere for følgende poster, som i henhold til 83, stk. 1, i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, er indregnet direkte på egenkapitalen:

6 1) Stigninger i en domicilej endoms omvurderede værdi og tilbageførsler af sådanne stigninger. 2) Valutakursforskelle, der er fremkommet ved omregning af transaktioner og balanceposter, herunder goodwill, i en enhed med en funktionel valuta, der afviger fra præsentationsvalutaen. 3) Værdi ændringer og salgs gevinster eller -tab på egne kapitalandele. 4) Ændringer i værdien af sikringsinstrumenter, der afdækker valutakursrisikoen på en investering i en udenlandsk enhed. 5) Virkningen af ændringer af metode for indregning, grundlag for måling eller præsentationsvaluta og virkningen af, at væsentlige fejl i tidligere årsrapporter rettes. Stk. 4. Regulering af resultatet i medfør af stk. 3 foretages både på det tidspunkt, hvor posterne indregnes på egenkapitalen, og på det efterfølgende tidspunkt, hvor de måtte blive indregnet i resultatop gørelsen. Stk. 5. Den del af posterne i det forsikringstekniske resultat, der ikke vedrører de af bekendtgørelsen omfattede forsikringer og de forsikringer, hvor det er aftalt, at det realiserede resultat beregnes efter en nærmere angiven metode, medregnes ikke i beregningen af det realiserede resultat. Stk. 6. I det omfang livsforsikringsselskabets beholdning af aktiver er opdelt, således at resultatet af investeringsvirksomheden vedrørende bestemte dele af beholdningen af aktiver skal tildeles bestemte dele afforsikringsbestanden eller egenkapitalen, foretages fordelingerne efter 3-6 i overensstemmelse hermed. Kontributionsprincippet 3. På baggrund af det efter 2 beregnede realiserede resultat, skal der foretages en beregning af den del af det realiserede resultat, der tilfalder bestanden af forsikringer i overensstemmelse med det beregningsmæssige kontributionsprincip, jf. 5. Denne del af det realiserede resultat tilføres til hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter. Er det realiserede resultat negativt, kan hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter fraføres denne del i det omfang, dette er muligt, jf Etableringsomkostninger samt løbende omkostninger skal både ved det beregningsmæssige kontributionsprincip og det fordelingsmæssige kontributionsprincip fordeles efter bekendtgørelse om betaling af visse omkostninger for livsforsikringsvirksomhed Det beregningsmæssige kontributionsprincip 5. Den del af det realiserede resultat, der tilfalder bestanden af forsikringer, j f. 3, skal, j f. 21, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, beregnes således, at bestanden af forsikringer tildeles en andel af det realiserede resultat, som er rimelig i forhold til, hvorledes bestanden har bidraget til dette resultat.

7 Stk. 2. Livsforsikringsselskabet skal i henhold til 20, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed, anmelde regler for beregning af den del af det realiserede resultat, der tilfalder egenkapitalen til Finanstilsynet. Afkast af særlige bonushensættelser af type B behandles ligesom egenkapital. Stk. 3. Ved anmeldelse efter 5, stk. 2, skal livsforsikringsselskabet opdele egenkapitalens andel af det realiserede resultat i en andel relateret til forrentning af egenkapitalen, og en andel, som afspejler omfanget af den risiko, som påhviler egenkapitalen. Det skal i anmeldelsen begrundes, hvorledes det anmeldte er rimeligt i forhold til den risiko, der påhviler egenkapitalen. Stk. 4. Ved beregningen af andelen af det realiserede resultat til forsikringsbestanden henholdsvis egenkapitalen skal der tages hensyn til: 1) Den tilførsel til hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, der allerede er foretaget i perioden som følge af de antagelser med hensyn til rente, risiko og administrationsomkostninger, der er indeholdt i grundlaget for beregning af præmierne. 2) Den regulering af egenkapitalen, som er foretaget i henhold til 2, stk. 3. 3) Den del af reguleringen i henhold til 2, stk. 3, der er overført til hensættelser for forsikrings- og investeringskontrakter, jf. 83, stk. 2, i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Stk. 5. Der må ikke ske en omfordeling af betydelig økonomisk størrelse mellem de enkelte forsikringer ud over, hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringer, som har samme forudsætning om risiko i tegnings grundlaget. Der må ikke fordeles en højere andel til egenkapitalen, jf. stk. 3, end, at denne andel sammen med de beløb, der fordeles til forsikringsbestanden i overensstemmelse med stk. 1, kan rummes i et positivt realiseret resultat for året. Stk. 6. Har egenkapitalen tidligere fået en lavere andel, end den kunne tilkomme efter stk. 2, kan egenkapitalen tilføres den manglende forskel eller en del heraf, såfremt dette sammen med den andel, der tildeles egenkapitalen, jf. stk. 3, og de beløb, der fordeles til forsikringsbestanden i overensstemmelse med stk. 1, kan rummes i etpositivt realiseret resultat for året, jf. dog 8. Stk. 7. Livsforsikringsselskabets anmeldelse efter 5, stk. 2, kan indeholde regler, hvorefter tildelingen af egenkapitalens andel af det realiserede resultat ses over en årrække. Det skal i så fald fremgå af anmeldelsen, hvorledes livsforsikringsselskabet vil forholde sig, såfremt årets realiserede resultat ikke har en størrelse, der muliggør, at egenkapitalen kan få den andel af det realiserede resultat, som principperne tilsiger. Såfremt livsforsikringsselskabet er berettiget til efterfølgende at rette op på fordelingen, skal anmeldelsen indeholde regler for, hvorledes denne genopretning sker, og for hvilken forrentning egenkapitalens tilgodehavende er berettiget til. Det fordelingsmæssige kontributionsprincip 6. Fordelingen af midler til den enkelte forsikring af den del af de realiserede resultater, der er fordelt til hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, jf. 3, skal ske under hensyntagen til, at denne del skal frigives efter reglerne i stk. 2 til stk. 6.

8 Stk. 2. Det realiserede resultat, der tilfalder bestanden skal for hver forsikring opdeles på henholdsvis årets risikoresultat inklusiv heri indeholdt tilhørende ændring i akkumuleret værdiregulering, årets omkostningsresultat inklusiv heri indeholdt tilhørende ændring i akkumuleret værdiregulering og årets renteresultat m.v. inklusiv heri indeholdt tilhørende ændring i akkumuleret værdiregulering. Stk. 3. Fordelingen af midler til den enkelte forsikring skal afspejle, hvorledes den har bidraget til de realiserede resultater. Årets risikoresultat for den enkelte forsikring skal tilskrives årligt. Årets omkostningsresultat for den enkelte forsikring skal tilskrives årligt. Tilskrivningen af årets renteresultat m.v. for den enkelte forsikring, skal ske over en periode på maksimalt 10 år. Den årlige tilskrivning af årets renteresultat skal ske mindst lineært. Hvis årets renteresultat m.v. er negativt kan der ske modregning i endnu ikke tilskrevne midler jf. 1. pkt. Stk. 4. Ved fordelingen af midler til den enkelte forsikring af den del af de realiserede resultater, der er fordelt til hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, jf. 3, må der på intet tidspunkt ske omfordeling ud over, hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringen. Stk. 5. Ved tegning eller ophør af en forsikring eller ændring af aftalen, der indebærer, at forsikringen ikke længere er omfattet af bekendtgørelsen, kan den enkelte forsikring maksimalt tildeles forsikringens akkumulerede bidrag til det kollektive bonuspotentiale. I tilfælde af ophør, hvor en forsikring ikke tildeles hele det akkumulerede bidrag til det kollektive bonuspotentiale indgår den resterende del i årets renteresultat m.v. Stk. 6. Fordelingen til den enkelte forsikring kan foretages i løbet af året på baggrund af årets forventede realiserede resultat. Livsforsikringsselskabet skal i henhold til 20, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed, i så fald til Finanstilsynet amnelde regler for, hvorledes livsforsikringsselskabet vil forholde sig, såfremt der er tildelt en andel af det realiserede resultat til forsikringstagerne, der overstiger, hvad beregningen efter 3 giver anledning til. 7. Kan forsikringens negative bidrag ikke dækkes af endnu ikke tilskrevne midler fra den forsikring, som det negative bidrag stammer frajf. 6, stk. 3, kan bonuspotentiale på fripoliceydelser tilhørende forsikringen anvendes. Bonuspotentiale på fripoliceydelser på den enkelte forsikring kan kun anvendes i det omfang det er opbygget. Stk. 2. Kan dækning af forsikringens negative bidrag ikke ske i overensstemmelse med kontributionsprincippet ved anvendelse af kollektivt bonuspotentiale eller bonuspotentiale på fripoliceydelser fra forsikringen, som har bidraget negativt, eller ved anvendelse af livsforsikringsselskabets egenkapital og særlige bonushensætteiser, skai den ansvarshavende aktuar, jf. 108 i lov om finansiel virksomhed, indberette dette til Finanstilsynet. Genetablering afbonuspotentiale på fripolice

9 8. Har det været nødvendigt at anvende bonuspotentiale på fripoliceydelser, som anført i 7, stk. 1, skal positive bidrag fra denne forsikring til et efterfølgende realiseret resultat anvendes til genetablering afbonuspotentiale på fripoliceydelser, før der kan ske anden anvendelse af sådanne positive bidrag ved såvel det beregningsmæssige som det fordelingsmæssige kontributionsprincip, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Livsforsikringsselskaber, der har anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser, jf. 7, stk. l, kan uanset stk. 1, fordele bonus i løbet af året, jf. 6, stk. 6, hvis livsforsikringsselskabets overdækning målt umiddelbart forud for årets begyndelse er positiv i det meget negative markedsscenarie (gult risikoscenarie ), jf.»vejledning til indberetnings skemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i livs- og skadesforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og arbejdsskadeselskaber«. Den fordelte bonus skal kunne indeholdes i årets forventede realiserede resultat og størrelsen af kollektivt bonuspotentiale. Opdeling i grupper 9. Regleme i 6-8 finder ligeledes anvendelse på grupper, jf. stk. 2 og 3. Stk. 2. Bestanden af forsikringer skal opdeles i grupper baseret på forudsætninger om rente og risiko i tegnings grundlaget og forudsætningeme om omkostninger i bonus grundlaget. For rente skal opdelingen ske for hver grundlagsrente For risiko skal opdelingen ske for hver risikointensitet En forsikring skal opdeles i flere grupper, hvis der indgår flere grundlagsrenter, eller omkostningssatser i forsikringen. risikointensiteter Stk. 3. Bestanden af forsikringer kan opdeles i grupper, hvis dette er aftalt i en kollektiv overenskomst eller i forsikrings aftalen. Stk. 4. Anvendelse afbestemmelseme i stk. 1-3 må ikke føre til urimelig omfordeling mellem forsikringeme. Oplysninger om de enkelte forsikringers akkumuleret bidrag til kollektivt bonuspotentiale 10. For hver enkelt forsikring skal det akkumulerede bidrag til det kollektive bonuspotentiale beregnes. Beregningen skal være opdelt på beregningsgrundlagets elementer, samt angive ændringen mellem primo og ultimo året. Beregningeme skal udformes således, at de på anmodning kan indsendes til Finanstilsynet på papir eller andet varigt medium. Beskatning ll. De i 2-9 anførte beregninger af realiseret resultat og bidrag hertil foretages før beskatning, herunder selskabsskat og pensionsafkastbeskatning. Beskatningen fordeles efterfølgende på de

10 relevante andele. Pensionsafkastbeskatning skal fordeles mellem egenkapitalen og forsik:ringstageme. Straffebestemmelser 12. Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af 2-11 og 14 straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttræden 13. Denne bekendtgørelse træder i kraft den xx.xx.xxxx og finder anvendelse på regnskabsår, der begynder xx.xx.xxxx eller senere. Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 27. oktober 2006 om kontributionsprincippet. Overgangsbestemmelser 14. [... ] Finanstilsynet, den

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere