Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed"

Transkript

1 Finanstilsynet Arhusgade København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri anmeldes til Finanstilsynet senest samtidig med, at grundlaget mv. tages i anvendelse. I medfør af lovens 20, stk. 3, skal de anmeldte forhold opfylde kravene i bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed. I denne anmeldelse forstås ved livsforsikringsselskaber: livsforsikringsaktieselskaber, tværgående pensionskasser og filialer af udenlandske selskaber, der har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed efter ii i lov om finansiel virksomhed. Brevdato 29. december 2017 Livsforsikringsselskabets navn PEA Pension Overskrift Livsforsikringsselskabet angiver en præcis og sigende titel på anmeldelsen. Tilpasning af regler for fordeling af realiseret resultat og nedsættelse af satser for risikoforrentning i rentegruppe 3 og 4f0r 2017 Resumé Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resumé, der giver et fyldestgørende billede af anmeldelsen. Som følge af den nye kontributionsbekendtgørelse tilpasses reglerne for risikoforrentning i rentegrupperne. Reglerne for risikoforrentning i risiko- og omkostningsgrupper fastholdes. Endvidere nedsættes risikoforrentningen i rentegruppe 3 og 4 for 2017 med henblik på at genopbygge et kollektivt bonuspotentiale. Lovgrundlaget Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilket/hvilke nr. i lovens 20, stk. 1, anmeldelsen vedrører. Anmeldelsen sker i henhold til 20, stk. 1, nr. i lov om finansiel virksomhed. lkrafttrædelse Livsforsiknngsselskabet skal angive datoen for anmeldelsens ikrafttræd&se. Anmeldelsen har virkning fra og med regnskabsåret Nedsættelsen af satserne for risikotorrentning i rentegruppe 3 og 4 gælder toreløbig alene tor Ændrer følgende tidligere anmeldte forhold Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilken tidligere anmeldelse eller hvilke tidligere anmeldelser denne anmeldelse ophæver eller ændrer. Anmeldelsen ændrer anmeldelsen "Justerede regler for risikoforrentning for forsikringer under kontribution" af 30. juni Angivelse af forsikringskiasse Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilken forsikringsklasse det anmeldte vedrører, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 2. Anmeldelsen vedrører forsikringsklasse log VI. Anmeldelsens indhold med matematisk beskrivelse og gennemgang af de anmeldte forhold Livsforsikringsselskabet skal angive anmeldelsens indhold med analyser, beregninger mv. på en så klar og præcis form, at de uden videre kan danne basis for en kyndig aktuars kontrolberegningerjf. bekendtgørelsens 2, stk. 3.

2 I forbindelse med de nye kontributionsregler, jf. bekendtgørelse om kontributionsprincippet af 11. december 2017, anmeldes tilpassede regler for indtægtsførelse af risikoforrentning og eksisterende skyggekonti i rentegrupperne: Opdelingen af den samlede risikoforrentning i en "risikodel" og en "fortjenstdel" udgår, da opdelingen ikke er et krav iht. den nye bekendtgørelse. Risikoforrentning kan fremadrettet indtægtsføres i det omfang, den kan indeholdes i den enkelte rentegruppes kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i de retrospektive hensættelser. Der tages i beregningen udgangspunkt i størrelsen af disse poster ultimo året efter forlods fordeling til de forsikredes depoter i form af styrkelse, rentebonus og overførselstillæg mv., men før risikoforrentning og PAL-skat. Hvis det kollektive bonuspotentiale samt fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser, ikke er tilstrækkeligt i en rentegruppe, kan risikoforrentningen indhentes i gruppens individuelle bonuspotentialer og fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser ved at nedskrive disse poster ved brug af negativ depotrente eller anden tilsvarende metode. PFA kan dog vælge ikke at indhente risikoforrentning i gruppernes individuelle bonuspotentiale og/eller fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser. PFA kan til enhver tid vælge at nedsætte risikoforrentningen beregnet ud fra den anmeldte sats ved fornyet anmeldelse, hvis særlige forhold tilsiger det. For 2017 nedsættes risikoforrentningen i rentegruppe 3 og 4 til 0,10 pct. med henblik på at genopbygge det kollektive bonuspotentiale, som i slutningen af året er tæt på nul i disse grupper. Risikoforrentningsreglerne for risiko- og omkostningsgrupperne ændres ikke med denne anmeldelse. Anmeldelsen medfører følgende ændringer til det tekniske grundlag. Ændring I Tidligere afsnit 3.1.2: Rentegrupper I overensstemmelse med kontributionsbekendtgørelsen opdeles bestanden af forsikringer efter kontributionsprincippet i rentegrupper. Der anvendes 4 rentegrupper benævnt 1-4. Disse grupper består af forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7%, G82 2 %, Uni98 2 %, L99, S99, UIO og grundlag for plejesikring. Forsikringerne opdeles efter deres vægtede grundlagsrente rvgt, beregnet for hver forsikring som rvgt = [rmax * min (V; max (0; HR-res)) + * rgri - max (0, V max (0; HR-res))] / V, hvor der er anvendt følgende betegnelser: rmax: Forsikringens højeste grundlagsrente rgrl: Den grundlagsrente, der anvendes ved forhøjelser på forsikringen V: Forsikringens depot som beskrevet i "Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2" HR-res: Den tekniske reserve svarende til de ydelser, der er funderet på den højeste grundlagsrente. Hvis forsikringen indeholder tre grundlagsrenter, omregnes reserven og præmierne funderet på den mellemste grundlagsrente til reserve og præmier på rmax og rgri som beskrevet i afsnit

3 Hvis depotet er 0, sættes r9 = rmax. Grupperne 1-4 fastlægges herefter således: Gruppe 1: Forsikringer med rvgt ~ 2,0 % Gruppe 2: Forsikringer med 2,0 % < 1vgt ~ 3,0 % Gruppe 3: Forsikringer med 3,0 % < rvgt < 4,0 % Gruppe 4: Forsikringer med 4,0 % ~ rvgt. For hver rentegruppe fastsættes en tilstræbt risikoforrentning, som overføres til egenkapitalen og KundeKapital (særlige bonushensættelser af type B) i overensstemmelse med reglerne for fordeling af realiseret resultat, jf. afsnit 3.15,1. Risikoforrentningen beregnes for rentegruppe n (n 1,...,4) som x % af summen af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser for forsikringerne i rentegruppe n. Risikoforrentningen er en betaling fra de enkelte grupper til egenkapitalen og KundeKapital, som afspejler dels omfanget af den risiko, som påhviler egenkapitalen og KundeKapital i forhold til de enkelte grupper, dels en fortjenstdel. Risikoforrentningen finansieres af den enkelte rentegruppes bonuspotentialer og fortjenstmargen opgjort ultimo året før fradrag af risikoforrentning og rentegruppens andel af selskabs-pal-skatten. De forsikringsmæssige hensættelser indgår med værdien før en eventuel anvendelse for året af individuelt bonuspotentiale eller anvendelse af fortjenstmargen i de retrospektive hensættelser. Der anvendes følgende satser fra 1. januar 2016: Rentegruppe I (%) 0,45 I Heraf risikodel I 0,35 IHeraffortienstdel I 2 0,55 0,45 3 0,70 0,60 4 0,80 0,70 Det bemærkes, at gruppelivsforsikringer ikke placeres i en rentegruppe. Nyt afsnit 3.1.2: Rentegrupper I overensstemmelse med kontributionsbekendtgørelsen opdeles bestanden af forsikringer efter kontributionsprincippet i rentegrupper. Der anvendes 4 rentegrupper benævnt 1-4. Disse grupper består af forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7%, G82 2 %, Uni98 2 %, L99, S99, U1O og grundlag for plejesikring. Forsikringerne opdeles efter deres vægtede grundlagsrente rvgt, beregnet for hver forsikring som rvgt = Ermax * min (V; max (0; HR-res)) + rgri * max (0, V - hvor der er anvendt følgende betegnelser: rmax: max (0; HR-res))] I V, Forsikringens højeste grundlagsrente r911: Den grundlagsrente, der anvendes ved forhøjelser på forsikringen V: Forsikringens depot som beskrevet i "Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2"

4 HR-res: Den tekniske reserve svarende til de ydelser, der er funderet på den højeste grundlagsrente. Hvis forsikringen indeholder tre grundlagsrenter, omregnes reserven og præmierne funderet på den mellemste grundlagsrente til reserve og præmier på rmax og rgri som beskrevet i afsnit Hvis depotet er 0, sættes rvgt = rmax. Grupperne 1-4 fastlægges herefter således: Gruppe 1: Forsikringer med r9 ~ 2,0 % Gruppe 2: Forsikringer med 2,0 % < rvgt ~ 3,0 % Gruppe 3: Forsikringer med 3,0 % < rvgt <4,0 % Gruppe 4: Forsikringer med 4,0 % ~ rvgt. Det bemærkes, at gruppelivsforsikringer ikke placeres i en rentegruppe. For hver rentegruppe fastsættes en tilstræbt risikoforrentning, som overføres til egenkapitalen og KundeKapital (særlige bonushensættelser af type B) i overensstemmelse med reglerne for fordeling af realiseret resultat, jf. afsnit Risikoforrentningen er en betaling fra de enkelte grupper til egenkapitalen og KundeKapital, der som udgangspunkt dels afspejler omfanget af den risiko, som påhviler egenkapitalen og KundeKapital i forhold til de enkelte grupper, dels afspejler selskabets forventede fortjeneste fra de enkelte grupper. Risikoforrentningen beregnes for rentegruppe n (n = 1,4) som x % af summen af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser for forsikringerne i rentegruppe n. De forsikringsmæssige hensættelser indgår med værdien før en eventuel anvendelse for året at individuelt bonuspotentiale eller anvendelse af fortjenstmargen i de retrospektive hensættelser PEA kan til enhver tid vælge at nedsætte risikoforrentningen beregnet ud fra den anmeldte sats ved fornyet anmeldelse, hvis særlige forhold tilsiger det. Risikoforrentningen finansieres af den enkelte rentegruppes kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i de retrospektive hensættelser, opgjort ultimo året efter forlods fordeling til de forsikredes depoter i form at styrkelse, rentebonus og overførselstillæg mv. men før fradrag af risikoforrentning og rentegruppens andel at selskabs-pal-skatten. Hvis det kollektive bon uspotentiale samt fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser, ikke er tilstrækkeligt i en rentegruppe, kan risikoforrentningen indhentes i gruppens individuelle bonuspotentialer og fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser ved at nedskrive disse poster ved brug af negativ depotrente eller anden tilsvarende metode. PEA kan dog vælge ikke at indhente risikoforrentning i gruppernes individuelle bonuspotentiale og/eller fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser. For regnskabsåret 2017 anvendes følgende satser for risikoforrentning: Gruppe 1:0,45% Gruppe 2: 0,55 % Gruppe3:0,10% Gruppe4:0,10% Era 1. januar 2018 anvendes følgende satser for risikoforrentning: Gruppe 1: 0,45 % Gruppe2:0,55%

5 Gruppe 3: 0,70 % Gruppe 4: 0,80 % Ændring 2: Tidligere afsnit : Fordeling af realiseret resultat Det realiserede resultat for forsikringer efter kontributionsprincippet beregnes og fordeles i overensstemmelse med kontributionsbekendtgørelsen og lov om finansiel virksomhed. Nedenfor følger en procesbeskrivelse af fordelingen af det realiserede resultat for forsikringer efter kontributionsprincippet. Egenkapital og KundeKapital (særlige bonushensættelser af type B) tildeles en andel af det realiserede resultat svarende til resultatet af investeringsvirksomheden vedrørende de aktiver, der er allokeret hertil, jf. kontributionsbekendtgørelsen 2, stk. 7. Forsikringer under kontributionsprincippet tildeles samlet set en andel af det realiserede resultat svarende til det realiserede resultat med fradrag af resultatet af investeringsvirksomheden vedrørende de aktiver, der er allokeret til egenkapitalen og KundeKapital. Den samlede andel tildelt til forsikringer under kontributionsprincippet fordeles mellem de anmeldte rente-, risiko- og omkostningsgrupper ud fra de enkelte gruppers realiserede delresultater som beskrevet herunder: En rentegruppes realiserede delresultat opgøres som forskellen mellem på den ene side summen af resultatet af investeringsvirksomheden vedrørende de aktiver, der særskilt er allokeret til gruppen, og den forholdsmæssige andel al resultatet af investeringsvirksomheden for fællesporteføljen, jf. afsnit 3.1.5, samt gruppens andel af eventuelle reguleringer i henhold til 2, stk. 3 og 4 i kontributionsbekendtgørelsen, og på den anden side summen al tilskrevet rente i gruppen i henhold til forsikringernes grundlagsrenter, ændringer i hensættelserne til aktuelle invalidepensioner som følge af ændringer i diskonteringsrentekurven og ændringer i akkumuleret markedsværdiregulering, fraregnet den del, der skyldes bevægelser i den kollektive del af fortjenstmargen, og fraregnet ændringer foretaget i medfør af kontributionsbekendtgørelsen. En risikogruppes realiserede delresultat opgøres som summen af gruppens risikoresultat og en forhoidsmæssig andel al resultatet af investeringsvirksomheden vedrørende de aktiver, der er allokeret til kollektive bonuspotentialer hørende til risiko- og omkostningsgrupper. Gruppens risikoresultat opgøres som forskellen mellem på den ene side de betalte risikopræmier i gruppen i henhold til forsikringernes tekniske beregningsgrundlag og på den anden side de faktiske risikoudgifter i gruppen efter gruppens andel al resultater al genforsikring. Resultater af genforsikring og indirekte forsikring fordeles på følgende måde: Resultatet af pooling, jf. afsnit 4.3, tilfalder Gruppe 1. Det resterende samlede resultat af genforsikring og indirekte forsikring fordeles proportionalt mellem grupperne I og 2 ud fra de betalte risikopræmier på 2. orden i grupperne. Dog vil en eventuel modtagen katastrofedækning, der kommer til udbetaling som følge al en katastrofeskade, blive fordelt ud fra de faktiske risikoudgifter som følge af katastrofen i de enkelte grupper, så vidt en opgørelse heraf er mulig. PFA forbeholder sig ret til i en sådan situation at foretage en konkret fordeling, som er rimelig. En omkostningsgruppes realiserede delresultat opgøres som summen al gruppens omkostningsresultat og en forholdsmæssig andel al resultatet al investeringsvirksomheden vedrørende de aktiver, der er allokeret til kollektive bonuspotentialer hørende til risiko- og

6 omkostningsgrupper. Gruppens omkostningsresultat opgøres som forskellen mellem på den ende side de betalte omkostningsbidrag i gruppen i henhold til forsikringernes tekniske beregningsgrundlag og på den anden side de faktiske administrationsomkostninger opgjort for gruppen. For alle rentegrupper: Hvis en rentegruppe har positiv fortjenstmargen og bonuspotentialer, efter at det realiserede delresultat er indregnet og reduceret med beløb, der forlods er tilskrevet forsikringstagernes depoter som rentebonus i form af bonus, styrkelser og overførselstillæg, vil risikoforrentning til basiskapitalen (bestående af fortjenstdel og risikodel) blive trukket heri. Hvis en rentegruppe efter fradrag af årets risikoforrentning fortsat har fortjenstmargen og bonuspotentialer, udlignes eventuelle anmeldte og fremførte tab. Fremførte tab dækker først tab for basiskapitalen anmeldt i tidligere år og dernæst træk på fortjenstmargen og bonuspotentialer i den retrospektive hensættelse i gruppen. Udligningen for forsikringerne i gruppen på den ene side og egenkapital og KundeKapital på den anden side sker med udgangspunkt i, hvorledes disse har bidraget til dækning af tabene. Hvis der i året har været et positivt realiseret resultat, vil en eventuel resterende ikke-indtægtsført skyggekonto fra ultimo 2015 kunne indtægtsføres helt eller delvist heri, forudsat at der er midler til dette, efter at der er sket anden aflønning af basiskapitalen, jf. ovenstående to afsnit. Risikoforrentningen tildeles forholdsmæssigt til egenkapitalen og KundeKapital. Manglende risikoforrentning vedrørende risikodel- eller fortjenstdel kan ikke fremføres. Tab for basiskapitalen kan ved anmeldelse til Finanstilsynet fremføres til indtægtsførelse i senere år, jf. ovenfor. Dette beløb forrentes ikke. Der opbygges Individuel KundeKapital og individuelle styrkelser samt tilskrives rentebonus uathængigt af, om den retrospektive hensættelse ved årets begyndelse har været benyttet til at dække tab, forudsat at betingelserne herfor i kontributionsbekendtgørelsen er opfyldt. Herefter reduceres gruppens tilbageværende realiserede delresultat med gruppens andel af den selskabspligtige PAL-skat. Denne andel beregnes i overensstemmelse med PAL 8, idet kun beløb hørende til gruppen indgår, med forholdsmæssig korrektion for andele af den samlede selskabspligtige PAL-skat, der ikke naturligt er fordelt på rentegrupperne. Er gruppens beregnede andel af PAL-skatten negativ, fremføres det negative beløb til modregning i PAL-skat for gruppen i efterfølgende år. Er gruppens tilbageværende realiserede delresultat efter PAL-skat positivt, overføres det til gruppens kollektive bonuspotentiale eller kollektive del af fortjenstmargen. Er gruppens tilbageværende realiserede delresultat efter PAL-skat negativt, trækkes beløbet i gruppens kollektive bonuspotentiale eller kollektive del af fortjenstmargen. Såfremt gruppens kollektive bonuspotentiale og kollektive del af fortjenstmargen ikke fuldt ud kan dække det negative beløb, reduceres forsikringernes samlede individuelle bonuspotentialer og fortjenstmargen i de retrospektive hensættelser med det resterende negative beløb. Såfremt forsikringstagernes samlede individuelle bonuspotentialer og fortjenstmargen i de retrospektive hensættelser ikke er tilstrækkelige, dækkes det manglende beløb forholdsmæssigt af egenkapitalen og KundeKapital. Når egenkapitalen og KundeKapital dækker en andel af gruppens negative delresultat, kan beløbet ved anmeldelse til Finanstilsynet fremføres til indtægt i senere år, jf. ovenfor. Det fremførte beløb forrentes ikke. For risikocirupperne 2 o 6 og alle omkostnincisgrupper: En risiko- eller omkostningsgruppes realiserede delresultat reduceres først med beløb der forlods er tilskrevet forsikringstagernes depoter som risiko- hhv. omkostningsbonus i form af bonus, styrkelser samt beløb, der forlods er brugt til opbygning af Individuel KundeKapital.

7 Hvis gruppens tilbageværende realiserede delresultat er positivt, og hvis gruppens realiserede deiresultat (før ovennævnte reduktion) er positivt, reduceres det med dens beregnede tilstræbte driftsherretillæg, jf. afsnit 3.1, som udgør det tilbageværende realiserede delresultat, dog højst den i afsnit 3.1 nævnte beløbsgrænse og højst gruppens realiserede delresultat (før ovennævnte reduktion). Driftsherretillægget tildeles forholdsmæssigt til egenkapitalen og KundeKapital. Gruppens tilbageværende realiserede delresultat reduceres med gruppens andel af den selskabspligtige PAL-skat. Denne andel beregnes i overensstemmelse med PAL 8, idet kun beløb hørende til gruppen indgår. Er gruppens beregnede andel af PAL-skatten negativ, sættes gruppens PAL-skat for året til 0, og det negative beløb fremføres til modregning i PAL-skat for gruppen i efterfølgende år. Er gruppens tilbageværende realiserede delresultat positivt, tilføres det til gruppens kollektive bonuspotentiale. Er gruppens tilbageværende realiserede delresultat negativt, trækkes beløbet i gruppens kollektive bonuspotentiale. Såfremt gruppens kollektive bonuspotentiale ikke fuldt ud kan dække det negative beløb, dækkes det manglende beløb forholdsmæssigt af egenkapitalen og KundeKapital. Der føres ikke skyggekonti for beløb dækket af egenkapitalen og KundeKapital. Det er en konsekvens af den beskrevne proces, at det faktiske driftsherretillæg kun svarer til det tilstræbte driftsherretillæg Of. afsnit 3.1), enten hvis det realiserede delresultat er positivt, og den nævnte indledende reduktion med forlodsbonus mv. ikke er negativ (negativ bonus), eller hvis det realiserede delresultat er negativt, og den nævnte indledende reduktion med forlodsbonus mv. ikke resulterer i, at det tilbageværende realiserede resultat bliver positivt (negativ bonus). For risikoarurde 1: Denne risikogruppes realiserede delresultat reduceres først med beløb der enten forlods er tilskrevet forsikringstagernes depoter eller er hensat til fordeling til forsikringstagernes depoter som risikobonus i form af bonus og styrkelser. Hvis gruppens tilbageværende realiserede delresultat er positivt, og hvis gruppens realiserede delresultat (før ovennævnte reduktion) er positivt, reduceres det med dens beregnede tilstræbte driftsherretillæg, jf. afsnit 3.1, som udgør det tilbageværende realiserede delresultat, dog højst gruppens realiserede delresultat (før ovennævnte reduktion). Driftsherretillægget tildeles forholdsmæssigt til egenkapitalen og KundeKapital. Gruppens tilbageværende realiserede delresultat reduceres med gruppens andel af den selskabspligtige PAL-skat. Denne andel beregnes i overensstemmelse med PAL 8, idet kun beløb hørende til gruppen indgår. Er gruppens beregnede andel af PAL-skatten negativ, sættes gruppens PAL-skat for året til 0, og det negative beløb fremføres til modregning i PAL-skat for gruppen i efterfølgende år. Er gruppens tilbageværende realiserede delresultat negativt, trækkes beløbet i gruppens kollektive bonuspotentiale. Såfremt gruppens kollektive bonuspotentiale ikke fuldt ud kan dække det negative beløb, dækkes det manglende beløb forhoidsmæssigt af egenkapitalen og KundeKapital. Der føres ikke skyggekonti for beløb dækket af egenkapitalen og KundeKapital. Det er en konsekvens af den beskrevne proces, at det faktiske driftsherretillæg kun svarer til det tilstræbte driftsherretillæg Of. afsnit 3.1), enten hvis det realiserede delresultat er positivt, og den nævnte indledende reduktion med forlodsbonus mv. ikke er negativ (negativ bonus), eller hvis det realiserede delresultat er negativt, og den nævnte indledende reduktion med forlodsbonus mv. ikke resulterer i, at det tilbageværende realiserede resultat bliver positivt (negativ bonus).

8 Nyt afsnit (bemærk ny opdeling med underafsnit og ): Fordeling af realiseret resultat Det realiserede resultat for forsikringer efter kontributionsprincippet beregnes og fordeles i overensstemmelse med kontributionsbekendtgørelsen og lov om finansiel virksomhed. Nedenfor følger en procesbeskrivelse af fordelingen af det realiserede resultat for forsikringer efter kontributionsprincippet. Egenkapital og KundeKapital (særlige bonushensæftelser af type B) tildeles en andel af det realiserede resultat svarende til resultatet af investeringsvirksomheden vedrørende de aktiver, der er allokeret hertil, jf. kontributionsbekendtgørelsen 6, stk. 3. Forsikringer under kontributionsprincippet tildeles samlet set en andel af det realiserede resultat svarende til det realiserede resultat med fradrag af resultatet af investeringsvirksomheden vedrørende de aktiver, der er allokeret til egenkapitalen og KundeKapital. Den samlede andel tildelt til forsikringer under kontributionsprincippet fordeles mellem de anmeldte rente-, risiko- og omkostningsgrupper ud fra de enkelte gruppers realiserede delresultater som beskrevet herunder: En rentegruppes realiserede delresultat opgøres som forskellen mellem på den ene side summen af resultatet af investeringsvirksomheden vedrørende de aktiver, der særskilt er allokeret til gruppen, og den forholdsmæssige andel af resultatet af investeringsvirksomheden for fællespoi-teføljen, jf. afsnit 3.1.5, samt gruppens andel af eventuelle reguleringer i henhold til 2, stk. 3, 4 og 5 i kontributionsbekendtgørelsen, og på den anden side summen aftilskrevet rente i gruppen i henhold til forsikringernes grundlagsrenter, ændringer i hensættelserne til aktuelle invalidepensioner som følge af ændringer i diskonteringsrentekurven og ændringer i akkumuleret markedsværdiregulering, fraregnet den del, der skyldes bevægelser i den kollektive del af fortjenstmargen, og fraregnet ændringer foretaget i medfør af kontributionsbekendtgørelsen. En risikogruppes realiserede delresultat opgøres som summen af gruppens risikoresultat og en forholdsmæssig andel af resultatet af investeringsvirksomheden vedrørende de aktiver, der er allokeret til kollektive bonuspotentialer hørende til risiko- og omkostningsgrupper. Gruppens risikoresultat opgøres som forskellen mellem på den ene side de betalte risikopræmier i gruppen i henhold til forsikringernes tekniske beregningsgrundlag og på den anden side de faktiske risikoudgifter i gruppen efter gruppens andel af resultater af genforsikring. Resultater af genforsikring og indirekte forsikring fordeles på følgende måde: Resultatet af pooling, jf. afsnit 4.3, tilfalder Gruppe 1. Det resterende samlede resultat af genforsikring og indirekte forsikring fordeles proportionalt mellem grupperne i og 2 ud fra de betalte risikopræmier på 2. orden i grupperne. Dog vil en eventuel modtagen katastrofedækning, der kommer til udbetaling som følge af en katastrofeskade, blive fordelt ud fra de faktiske risikoudgifter som følge af katastrofen i de enkelte grupper, så vidt en opgørelse heraf er mulig. PFA forbeholder sig ret til i en sådan situation at foretage en konkret fordeling, som er rimelig. En omkostningsgruppes realiserede delresultat opgøres som summen af gruppens omkostningsresultat og en forholdsmæssig andel af resultatet af investeringsvirksomheden vedrørende de aktiver, der er allokeret til kollektive bonuspotentialer hørende til risiko- og omkostningsgrupper. Gruppens omkostningsresultat opgøres som forskellen mellem på den ende side de betalte omkostningsbidrag i gruppen i henhold til forsikringernes tekniske beregningsgrundlag og på den anden side de faktiske administrationsomkostninger opgjort for gruppen Rentegrupper

9 For alle rentegrupper: Hvis en rentegruppe har positiv fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i de retrospektive hensættelser, og/eller kollektivt bonuspotentiale, efter at det realiserede deiresultat er indregnet og reduceret med beløb, der forlods er tilskrevet forsikringstagernes depoter som rentebonus i form af bonus, styrkelser og overførselstillæg, vil risikoforrentning til basiskapitalen så vidt muligt blive trukket heri. Hvis det kollektive bonuspotentiale samt fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser, ikke er tilstrækkeligt i en rentegruppe, kan risikoforrentningen indhentes i gruppens individuelle bonuspotentialer og fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser ved at nedskrive disse poster ved brug af negativ depotrente eller anden tilsvarende metode. PFA kan dog vælge ikke at indhente risikoforrentning i gruppernes individuelle bonuspotentiale og/eller fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser. Hvis en rentegruppe efter fradrag af årets risikoforrentning fortsat har fortjenstmargen og bonuspotentialer, udlignes eventuelle anmeldte og fremførte tab. Fremførte tab dækker først tab for basiskapitalen anmeldt i tidligere år og dernæst træk på fortjenstmargen og bonuspotentialer i den retrospektive hensættelse i gruppen. Udligningen for forsikringerne i gruppen på den ene side og egenkapital og KundeKapital på den anden side sker med udgangspunkt i, hvorledes disse har bidraget til dækning af tabene. Hvis der i året har været et positivt realiseret resultat, vil en eventuel resterende ikke-indtægtsført skyggekonto fra ultimo 2015 kunne indtægtsføres helt eller delvist heri, forudsat at der er midler til dette, efter at der er sket anden aflønning af basiskapitalen, jf. ovenstående to afsnit. PFA kan dog vælge ikke at indtægtsføre noget af skyggekontoen. Risikoforrentningen tildeles forholdsmæssigt til egenkapitalen og KundeKapital. Manglende risikoforrentning kan ikke fremføres. Tab for basiskapitalen kan ved anmeldelse til Finanstilsynet fremføres til indtægtsførelse i senere år, jf. ovenfor. Dette beløb forrentes ikke. Der opbygges Individuel KundeKapital og individuelle styrkelser samt tilskrives rentebonus uathængigt af, om den retrospektive hensættelse ved årets begyndelse har været benyttet til at dække tab, forudsat at betingelserne herfor i kontributionsbekendtgørelsen er opfyldt. Herefter reduceres gruppens tilbageværende realiserede deiresultat med gruppens andel af den selskabspligtige PAL-skat. Denne andel beregnes i overensstemmelse med PAL 8, idet kun beløb hørende til gruppen indgår, med forhoidsmæssig korrektion for andele af den samlede selskabspligtige PAL-skat, der ikke naturligt er fordelt på rentegrupperne. Er gruppens beregnede andel af PAL-skatten negativ, fremføres det negative beløb til modregning i PAL-skat for gruppen i efterfølgende år. Er gruppens tilbageværende realiserede delresultat efter PAL-skat positivt, overføres det til gruppens kollektive bonuspotentiale eller kollektive del affortjenstmargen. Er gruppens tilbageværende realiserede deiresultat efter PAL-skat negativt, trækkes beløbet i gruppens kollektive bonuspotentiale eller kollektive del af fortjenstmargen. Såfremt gruppens kollektive bonuspotentiale og kollektive del af fortjenstmargen ikke fuldt ud kan dække det negative beløb, kan forsikringernes samlede individuelle bonuspotentialer og fortjenstmargen indeholdt i de retrospektive hensættelser blive nedskrevet med det resterende negative beløb. PFA kan dog vælge ikke at nedskrive disse, eller kun nedskrive disse delvist. Såfremt forsikringstagernes samlede individuelle bonuspotentialer og fortjenstmargen i de retrospektive hensættelser ikke er tilstrækkelige, eller PFA har valgt ikke at nedskrive disse tilstrækkeligt, dækkes det manglende beløb forhoidsmæssigt af egenkapitalen og KundeKapital. Når egenkapitalen og KundeKapital dækker en andel af gruppens negative deiresultat, kan beløbet ved anmeldelse til Finanstilsynet fremføres til indtægt i senere år, jf. ovenfor. Det fremførte beløb forrentes ikke.

10 Risiko- og omkostningsgrupper For risikocirupperne 2 oci 6 oci alle omkostningscirupper: En risiko- eller omkostningsgruppes realiserede delresultat reduceres først med beløb der forlods er tilskrevet forsikringstagernes depoter som risiko- hhv. omkostningsbonus i form af bonus, styrkelser samt beløb, der forlods er brugt til opbygning af Individuel KundeKapital. Hvis gruppens tilbageværende realiserede delresultat er positivt, og hvis gruppens realiserede delresultat (før ovennævnte reduktion) er positivt, reduceres det med dens beregnede tilstræbte driftsherretillæg, jf. afsnit 3.1, som udgør det tilbageværende realiserede delresultat, dog højst den i afsnit 3.1 nævnte beløbsgrænse og højst gruppens realiserede delresultat (før ovennævnte reduktion). Driftsherretillægget tildeles forholdsmæssigt til egenkapitalen og KundeKapital. Gruppens tilbageværende realiserede delresultat reduceres med gruppens andel af den selskabspligtige PAL-skat. Denne andel beregnes i overensstemmelse med PAL 8, idet kun beløb hørende til gruppen indgår. Er gruppens beregnede andel af PAL-skatten negativ, sættes gruppens PAL-skat for året til 0, og det negative beløb fremføres til modregning i PAL-skat for gruppen i efterfølgende år. Er gruppens tilbageværende realiserede delresultat positivt, tilføres det til gruppens kollektive bonuspotentiale. Er gruppens tilbageværende realiserede deiresultat negativt, trækkes beløbet i gruppens kollektive bonuspotentiale. Såfremt gruppens kollektive bonuspotentiale ikke fuldt ud kan dække det negative beløb, dækkes det manglende beløb forholdsmæssigt af egenkapitalen og KundeKapital. Der føres ikke skyggekonti for beløb dækket af egenkapitalen og KundeKapital. Det er en konsekvens af den beskrevne proces, at det faktiske driftsherretillæg kun svarer til det tilstræbte driftsherretillæg (jf. afsnit 3.1), enten hvis det realiserede delresultat er positivt, og den nævnte indledende reduktion med forlodsbonus mv. ikke er negativ (negativ bonus), eller hvis det realiserede delresultat er negativt, og den nævnte indledende reduktion med forlodsbonus mv. ikke resulterer i, at det tilbageværende realiserede resultat bliver positivt (negativ bonus). For risikogruppe 1: Denne risikogruppes realiserede delresultat reduceres først med beløb der enten forlods er tilskrevet forsikringstagernes depoter eller er hensat til fordeling til forsikringstagernes depoter som risikobonus i form af bonus og styrkelser. Hvis gruppens tilbageværende realiserede delresultat er positivt, og hvis gruppens realiserede delresultat (før ovennævnte reduktion) er positivt, reduceres det med dens beregnede tilstræbte driftsherretillæg, jf. afsnit 3.1, som udgør det tilbageværende realiserede delresultat, dog højst gruppens realiserede delresultat (før ovennævnte reduktion). Driftsherretillægget tildeles forholdsmæssigt til egenkapitalen og KundeKapital. Gruppens tilbageværende realiserede delresultat reduceres med gruppens andel af den selskabspligtige PAL-skat. Denne andel beregnes i overensstemmelse med PAL 8, idet kun beløb hørende til gruppen indgår. Er gruppens beregnede andel af PAL-skatten negativ, sættes gruppens PAL-skat for året til 0, og det negative beløb fremføres til modregning i PAL-skat for gruppen i efterfølgende år. Er gruppens tilbageværende realiserede delresultat negativt, trækkes beløbet i gruppens kollektive bonuspotentiale. Såfremt gruppens kollektive bonuspotentiale ikke fuldt ud kan dække det negative beløb, dækkes det manglende beløb forholdsmæssigt af egenkapitalen og KundeKapital. Der føres ikke skyggekonti for beløb dækket af egenkapitalen og KundeKapital.

11 Det er en konsekvens af den beskrevne proces, at det faktiske driftsherretillæg kun svarer til det tilstræbte driftsherretillæg (jf. afsnit 3.1), enten hvis det realiserede deiresultat er positivt, og den nævnte indledende reduktion med forlodsbonus mv. ikke er negativ (negativ bonus), eller hvis det realiserede delresultat er negativt, og den nævnte indledende reduktion med forlodsbonus mv. ikke resulterer i, at det tilbageværende realiserede resultat bliver positivt (negativ bonus). Redegørelse for de juridiske konsekvenser for forsikringstagerne Livsforsikringsselskabet skal redegøre for de juridiske konsekvenser for den enkelte forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftalerne jf. bekendtgørelsens 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redegøre herfor. Ændringerne har ingen juridiske konsekvenser for forsikringstagerne. Redegørelse for de økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne Livsforsikringsselskabet skal redegøre for de økonomiske konsekvenser for de enkelte forsikringstagere og andre berettigede efter forsikringsaftalerne, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redegøre herfor. skal som minimum overholde kravene i bekendtgørelsens 3, stk. 1, og stk Tilpasningen til den nye kontributionsbekendtgørelse har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne. Nedsættelsen af satserne for risikoforrentning i rentegruppe 3 og 4 for 2017 medfører, at der ultimo 2017 forventes genopbygget et lille kollektivt bonuspotentiale i de to grupper. Det har den umiddelbare økonomiske konsekvens, at de forsikringstagere i disse grupper, der overfører deres opsparing til PFA Plus eller PFA Bank med overførselstillæg, jf. afsnit i det tekniske grundlag, vil få et højere overførselstillæg, hvis deres andel af det kollektive bonuspotentiale fastlagt af de anmeldte regler er positiv. Generelt gælder fortsat, at de forsikringstagere i disse grupper, der lader deres policer blive i gennemsnitsrente, ikke kan forvente at få bonus ud over deres garanterede ydelser fremadrettet, med mindre der sker radikale ændringer i de senere års lave renteniveau og/eller i levetidsudviklingen. De anmeldte forhold er rimelige og betryggende og fører ikke til omfordeling af væsentlig økonomisk størrelse mellem forsikringerne. Se også redegørelse i henhold til 6, stk. 1. Der ligger IKKe noget datagrundiag til grund Tor anmeldelsen. Redegørelse for de juridiske konsekvenser for livsforsikringsselskabet Livsforsikringsselskabet skal redegøre for de juridiske konsekvenser for livsforsikringsselskabet, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 7. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redegøre herfor. Redegørelsen kan alternativt anføres i "Redegørelse i henhold til 6, stk. 1.", jf. bekendtgøreisens6, stk. 1. Ændringerne har ingen juridiske konsekvenser for selskabet. Redegørelse for de økonomiske og aktuarmæssige konsekvenser for livsforsikringsselskabet Livsforsikringsselskabet skal redegøre for de økonomiske og aktuarmæssige konsekvenser for Iivsforsikringsselskabet, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redegøre for herfor. Redegørelsen skal som minimum overholde kravene i bekendtgørelsens 3, stk. 2, og stk Redegørelsen kan alternativt anføres i "Redegørelse i henhold til 6, stk. 1", jf. bekendtgørelsens 6, stk. 1. Se redegørelse i henhold til 6, stk. 1.

12 Navn Angivelse af navn Allan Polack Dato og underskrift 29. december2017 Navn Angivelse af navn Peter Holm Nielsen Dato og underskrift 29. december2017

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Notatet adresserer primært bestemmelserne i kontributionsbekendtgørelsen, og kommer med forslag til ændringer hertil.

Notatet adresserer primært bestemmelserne i kontributionsbekendtgørelsen, og kommer med forslag til ændringer hertil. Modtager: Emne: Finanstilsynet, Per Plougmand Bærtelsen, ppb@ftnet.dk Kontributions- og regnskabsregler Dato: 13. marts 2017 Afsender: Den Danske Aktuarforening Baggrund Dette dokument omhandler samspillet

Læs mere

2010 Udgivet den 2. september 2010

2010 Udgivet den 2. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 2. september 2010 31. august 2010. Nr. 77. Vejledning om bekendtgørelse om kontributionsprincippet Baggrund 1. Vejledningen vedrører Finanstilsynets fortolkning af bekendtgørelse

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital Investeringsafkastet

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital 0,5

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb.

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb. CS!?7 ----- ------ FINANSTILSYNET Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Niels Hemmingsens Gade 12 1153 København K 18. juli 2008 Ref. JHL J.nr. 162-0005 Sagsbehandler IJoum. Madarb. Rimelig

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 361/2008 (1. afdeling) Forbrugerrådet som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Danica Pension (advokat Georg Lett og advokat Pernille

Læs mere

Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen.

Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 7. april 2017 J.nr. 560-0027/560-0028 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014 Indledning For året 2010 og frem har vi beregnet og offententliggjort ÅOK og ÅOP for alle kunder med en opsparing i Alm. Brand Liv og Pension. ÅOK og ÅOP er tilgængelige for vores kunder via Mit Kundeoverblik

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 4. maj 2016 J.nr. 560-0092/560-0093 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Skandia Livsforsikringsselskab A/S og Skandia Livsforsikringsselskab A A/S

Skandia Livsforsikringsselskab A/S og Skandia Livsforsikringsselskab A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Livsforsikringsselskab A/S og Skandia Livsforsikringsselskab A A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

for driftsherretillæg

for driftsherretillæg 2. juli 2004 Pensionsmarkedsrådets redegørelse for driftsherretillæg 1. Indledning Folketinget havde i april måned en aktuel debat om gennemsigtighed på pensionsmarkedet. Under debatten blev selskabernes

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

3) regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

3) regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skai det tekniske grundiag mv.

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af medlemmets pensionsopsparing ved årets udgang.

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af medlemmets pensionsopsparing ved årets udgang. ÅOK & ÅOP 2016 Dato: Marts 2017 Afsender: Industriens Pensionsforsikring A/S Indhold Indledning... 1 Metodebeskrivelse... 2 Afstemningsskema... 6 Selskabets erklæring... 7 Den uafhængige revisors erklæring

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Bilag 1 til anmeldelse af 22. december 2014 Beskrivelse af begreberne for opgørelse af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi for Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S. De samlede livsforsikringshensættelser

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

3) regier for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

3) regier for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. pka Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, den kvantitative del

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S ÅOK ÅOP Metodebeskrivelse.

Topdanmark Livsforsikring A/S ÅOK ÅOP Metodebeskrivelse. Topdanmark Livsforsikring A/S ÅOK ÅOP Metodebeskrivelse. CVR-nr. 19 62 50 87 Kvalitativ metodebeskrivelse - Topdanmark Livsforsikring A/S Onsdag d. 30-05-2012. Kvalitativ metodebeskrivelse Omkostningselement

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nr. 7 15. desember 2008. Kunngerð um ábyrgdarhavandi tryggingarfrøðing (Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar)

Nr. 7 15. desember 2008. Kunngerð um ábyrgdarhavandi tryggingarfrøðing (Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar) Nr. 7 15. desember 2008 Kunngerð um ábyrgdarhavandi tryggingarfrøðing (Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar) Við heimild í 65, stk. 7, og 215, stk. 2 í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008 um tryggingarvirksemi

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2012

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2012 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2012 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 16. december 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 16. december 2008 hedder det: Kendelse af 4. februar 2010 (J.nr. 2009-0018518) Livsforsikringsselskab påbudt at nedbringe skyggekontoen. Lov om finansiel virksomhed 21, stk. 1 og 2 samt 5, stk. 5, i bekendtgørelse af 27. oktober 2006

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og. (pensionsafkastbeskatningsloven),

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og. (pensionsafkastbeskatningsloven), Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteminister (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven (Ny valgfri

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2017

FORSTÅ DIN PENSION November 2017 FORSTÅ DIN PENSION November 2017 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Min pension... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension?...

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder)

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Finanstilsynet. Rapport om bonus i livsforsikring

Finanstilsynet. Rapport om bonus i livsforsikring Finanstilsynet Rapport om bonus i livsforsikring KAPITEL 1. INDLEDNING...3 1.1 Udvalgets opgaver og sammensætning...4 1.2 Udvalgets arbejde...4 KAPITEL 2. DEFINITION AF BONUS SAMT RELATEREDE BEGREBER...6

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 358 af 06/04/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0005 Senere ændringer

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Hensættelser til forsikringsforpligtelser. - Status for arbejdsgruppen om hensættelser til solvens

Hensættelser til forsikringsforpligtelser. - Status for arbejdsgruppen om hensættelser til solvens Hensættelser til forsikringsforpligtelser - Status for arbejdsgruppen om hensættelser til solvens Emneoversigt Generelle principper for værdiansættelse af forsikringsforpligtelser Principper for opgørelse

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Gebyrdommen U2012.483H

Gebyrdommen U2012.483H Gebyrdommen U2012.483H Af advokat Georg Lett, advokat Karsten Høj og advokat Pernille Sølling 1 Artiklen gennemgår Højesterets dom U2012.483H, der angik mulighed for at pålægge gebyrer på pensionsforsikringer.

Læs mere

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af kundens pensionsopsparing ved årets udgang.

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af kundens pensionsopsparing ved årets udgang. ÅOK & ÅOP 2015 Dato: Marts 2016 Afsender: Industriens Pensionsforsikring Indhold Indledning... 1 Metodebeskrivelse... 2 Afstemningsskema... 6 Selskabets erklæring... 7 Den uafhængige revisors erklæring

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

LP-information 84/13. Omkostningshenstilling - nu også med opdateret kapitel om omkostningsmålere

LP-information 84/13. Omkostningshenstilling - nu også med opdateret kapitel om omkostningsmålere LP-information 84/13 Omkostningshenstilling - nu også med opdateret kapitel om omkostningsmålere Resume: Hermed fremsendes en opdateret omkostningshenstilling. Denne henstilling er kun opdateret for så

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Blanketsæt Udtræksdato Udtrækstid

Blanketsæt Udtræksdato Udtrækstid Blanketsæt TB Udtræksdato 20120914 Udtrækstid 135633 Indberetter Regnskabsperiode (format ååååmm) Løbe nr. (værdi 1-Z) Dato Tid Modtager (se vejledning) Leverandør ID Regnr. Afd. nr. CVR nr. Virksomhedsnavn

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3 Det

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Erfaringer med den nye regnskabsbekendtgørelse (i liv og pension)

Erfaringer med den nye regnskabsbekendtgørelse (i liv og pension) Erfaringer med den nye regnskabsbekendtgørelse (i liv og pension) Forsikringsseminar, KPMG Thomas Møller, PFA Pension 11. oktober 2016 Agenda Baggrund og den nye bekendtgørelse Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg

Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg Danica Pension Att.: Direktionen Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby 28. oktober 2013 Ref. ubp J.nr. 6073-0071 Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg Påtale

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

Vi har primært forholdt os til de 2 første af de 5 anførte hovedformål i høringsbrevet.

Vi har primært forholdt os til de 2 første af de 5 anførte hovedformål i høringsbrevet. Modtager: Finanstilsynet, Flemming Petersen, fp@ftnet.dk Emne: Høringssvar vedrørende ændring af regnskabsbekendtgørelsen Dato: Den 20. februar 2015 Høringspart: Den Danske Aktuarforening HØRINGSSVAR Den

Læs mere

Ordforklaring for PenSam gruppen

Ordforklaring for PenSam gruppen Ordforklaring for PenSam gruppen Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Handels- og administrationsomkostninger, der kan henføres til forvaltningen af investeringsaktiverne.

Læs mere

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Supplerende undersøgelse Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og konklusion... side 3 2. Baggrunden for etablering af klientkonti... side 5 3.

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Økonomisk/Teknisk grundlag. Pensionskassen under Alm. Brand A/S

Økonomisk/Teknisk grundlag. Pensionskassen under Alm. Brand A/S Økonomisk/Teknisk grundlag Pensionskassen under Alm. Brand A/S 1. Grundlag for beregning og regulering af pensionsbidrag og ydelser samt pensionshensættelser Teknisk grundlag: Dødelighed/invaliditet: G82

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 3 3. Uddybende kommentarer til

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere