Masteruddannelsen i Miljø- og Energiret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masteruddannelsen i Miljø- og Energiret"

Transkript

1 Masteruddannelsen i Miljø- og Energiret En videregående efteruddannelse målrettet til personer, der arbejder med miljø- og energispørgsmål i den offentlige eller private sektor

2 Hvad er MEEL? Master i Miljø- og Energiret (MEEL) er en ny efteruddannelse på kandidatniveau. Uddannelsen giver en grundig indføring i miljø- og energiret samt i udvalgte miljøøkonomiske og politologiske emner. Det forudsættes, at den enkelte deltager specialiserer sig inden for miljø- og energiretten. MEELs formål er at sikre høj faglig ekspertise og en formel kompetence. Der undervises i miljø-, energi- og klimalovgivning, som den er fastlagt internationalt, i EU og nationalt. Uddannelsen er baseret på det samfundsvidenskabelige forsknings- og undervisningsmiljø, der eksisterer ved Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Det næste hold starter den 1. september

3 Som MEEL-studerende bruger jeg helt konkret mine eksamensopgaver til at fordybe mig i de områder, der har stor betydning for den daglige drift i virksomheden. Karen Birgitte Hvid Ipsen Vattenfall Målgruppe MEEL er målrettet mod personer, der allerede er i gang med deres erhvervskarriere, og som arbejder med miljø- og/eller energispørgsmål. Målgruppen er både den offentlige og den private sektor. Deltagernes jobprofil kan bl.a. være én af følgende: afdelingsledere m.fl. i central- og kommunalforvaltningen miljø- og energiansvarlige i branche- og erhvervsorganisationer ledere og medarbejdere i fælleskommunale selskaber, statslige selskaber og private selskaber inden for miljø- og energiområdet advokater/advokatfuldmægtige og andre med en juridisk kandidatuddannelse, der ønsker at specialisere sig revisorer, der ønsker at specialisere sig som led i arbejdet med grønne regnskaber, due diligence m.v. journalister specialister i pengeinstitutter, forsikringsselskaber og store virksomheder rådgivende ingeniører, der allerede i dag arbejder med opgaver inden for miljø- og energiområdet ledere i byggeriet landbrugskonsulenter og andre rådgivere/konsulenter, der - ofte med en naturvidenskabelig eller tekniskvidenskabelig baggrund - bistår virksomheder eller myndigheder med analyser af miljø- og/eller energiretligee problemstillinger. 3

4 Opbygning & struktur MEEL kombinerer jura, økonomi og statskundskab. For mig som advokat har det været meget lærerigt ofte noget af en øjenåbner som MEEL-studerende at se tingene med en økonoms eller politologs briller. David Klæsøe-Lund Advokatfirmaet Bech-Bruun Uddannelsen tilrettelægges som et deltidsstudium over to år, således at deltagerne samtidig kan varetage et fuldtidsjob. Undervisningen er præget af konkrete sager og andre praktisk relevante emner. Den enkelte deltager har mulighed for at relatere sit uddannelsesforløb til daglige arbejdsopgaver. Uddannelsen er opdelt i fire moduler. Modulernes indhold er tilrettelagt med en høj grad af progression. Det faglige indhold er præget af såvel de generelle juridiske discipliner som af de specielle reguleringsforhold. I uddannelsen indgår også en indføring i grundlæggende økonomiske og politologiske fagdiscipliner samt deres konkrete anvendelse. MEEL er udviklet i tæt samarbejde med bl.a. repræsentanter for potentielle aftagere af kandidaterne. Den brede repræsentation af aftagere m.fl. fremgår af uddannelsens hjemmeside MILJØRETTEN 1 Almindelige emner MILJØRETTEN 2 Arealanvendelse, natur- og kulturbeskyttelse MILJØRETTEN 3 Affald, jord, vand, råstoffer og undergrund MILJØRETTEN 4 Forurenende anlæg og processer MILJØRETTEN 5 Risici, produkter og organismer MILJØRETTEN 6 Energi og klima Modul 1 1. semester Modul 2 2. semester Modul 3 3. semester 5 timer hver mandag i 11 uger 5 timer hver mandag i 10 uger 5 timer hver mandag i 3 uger - introduktion 3 1/2 dages seminar (torsdag til søndag) med deltagelse af udenlandske gæsteundervisere 5 timer hver mandag i 2 uger opsamling Skriftlig opgave og mundtlig eksamen i juridisk del Skriftlig opgave og mundtlig eksamen i juridisk del Skriftlig opgave og mundtlig eksamen i juridisk del Modul 4 4. semester Workshop om at skrive masterafhandling Udarbejdelse af masterafhandling med intensiv vejledning Mundtligt forsvar af masterafhandlingen Kortsvarseksamen i politologisk/ økonomisk del Kortsvarseksamen i politologisk/ økonomisk del Skriftlig opgave i politologisk/ økonomisk del 4

5 Praktiske oplysninger om undervisningen For al undervisning gælder, at undervisningssproget vil være dansk og engelsk. Eksamenssproget vil være dansk. Undervisningen foregår som udgangspunkt i Århus og København. Enkelte undervisningsgange gennemføres dog ved Syddansk Universitet. Relevante retsakter, cases, papers m.v. downloades fra e- læringsportalen AULA. Oplysninger om pensum og relevante cases lægges på AULA. Der må påregnes ca timers forberedelse til hver lektion. 5

6 Jeg har valgt at læse MEEL, fordi det er en unik chance for at få det samlede juridiske billede af miljøområdet helt opdateret og på et højt akademisk niveau. Anne Line Bjørklund Miljøstyrelsen Hvem underviser? Undervisningen varetages af: Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, AU Professor, ph.d., cand.jur. Birgitte Egelund Olsen, AU Professor, ph.d., cand.jur. Helle Tegner Anker, KU Professor, ph.d., cand.jur. Bent Ole Gram Mortensen, SDU Professor, ph.d., cand.scient.pol. Gert Tinggaard Svend- sen, AU Forskningsprofessor, ph.d., cand.scient.pol. Mikael Skou Andersen, AU Ph.d.-studerende, cand.oecon. Niels Dengsøe, AU/AAU Lektor, cand.jur. Anita Rønne, KU Advokat, ph.d., cand.jur. Pernille Aagaard Truelsen, Energi & Miljø Advokatfirma Der deltager endvidere i modul 3 udenlandske gæsteforelæsere med høj faglig ekspertise inden for miljø- og/eller energiområdet. Undervisernes CV og andre relevante oplysninger kan hentes fra hjemmesiden 6

7 Hvorfor MEEL? MEEL vil give den færdige kandidat en helhedsforståelse af de retlige, politiske og økonomiske rammer på miljø- og energiområdet samt specialviden inden for miljø- og energiretten. MEEL vil give en generel kompetence til at anvende regler og retlige principper samt rådgive herom i overensstemmelse med de krav, der stilles til juristers kendskab til regelanvendelse og skønsudøvelse. MEEL-kandidater vil kunne varetage arbejde med at: udvikle og gennemføre nye generelle virkemidler, der kan indgå i de komplicerede reguleringssystemer, herunder det danske reguleringssystem varetage forvaltningsretlig sagsbehandling og træffe afgørelse, udføre tilsyn m.v. i myndighedsregi herunder med respekt for EU s regler af såvel processuel som materiel karakter analysere, planlægge og gennemføre konkrete opgaveløsninger/beslutninger i private og offentlige virksomheder, der bredt er afhængige af at kende og iagttage de forudsætninger, der præger den internationale, EU s og den nationale miljø- og energiregulering udføre rådgivnings- og konsulentopgaver for andre virksomheder, myndigheder og institutioner inden for miljø- og energiområdet, der har behov for rådgivning fra personer med kendskab til og forståelse for de lovgivningsmæssige rammer indgå i løsning af rådgivningsopgaver m.v. med hensyn til eksport af knowhow vedrørende miljø- og energiregulering, bl.a. til de nye EU-medlemslande. 7

8 Det faglige indhold Modul 1: Basis for miljø- og energiretten Deltagerne sikres i dette modul de grundlæggende forudsætninger for at kunne forstå de retlige problemstillinger og en grundlæggende indføring i miljøøkonomi og miljøpolitologi. Den juridiske del vil bl.a. give indsigt i grundlæggende juridiske discipliner, der alle har betydning inden for miljø-, energiog klimaretten. Vægten vil blive lagt på at fremme deltagernes forståelse for retskildelæren samt de centrale elementer i EU-retten, forfatningsretten, forvaltningsretten, kommunalretten og konkurrenceretten i et miljø- og energiretligt perspektiv. Det er målsætningen med den økonomiske og politologiske del at give deltagerne indsigt i de økonomiske og politologiske forklaringer og vurderinger af institutioner, organisationer og virkemidler. Modul 2: Implementeringsmodulet international, EU og national miljø- og energiret Modulet giver deltagerne en grundlæggende indføring i de retlige forudsætninger og tankegange, der præger reguleringen af miljø- og energiområdet internationalt, i EU og nationalt. Undervisningen vil tage udgangspunkt i konkrete og aktuelle miljø- og energiretlige emner, fx klima, energimarkeder, vand og naturbeskyttelse. I den politologisk-økonomiske del gives deltagerne endvidere en indføring i de økonomiske præmisser og institutionelle rammer, der er bestemmende for opfyldelsen af klimamålsætninger og formål. 8

9 På MEEL har jeg mødt helt nye mennesker, som alle arbejder med miljøog energiregulering. Det er altid spændende og givende at høre om andres problemstillinger i hverdagen, og mine medstuderende har helt sikkert givet mig et nyt, bredt netværk. Nikolaj Ludvigsen Århus Kommune Modul 3: Det komparative modul Det er målsætningen med dette modul at give deltagerne en grundlæggende forståelse for det særlige ved den danske miljø- og energiregulering samt politik/økonomi. Denne forståelse skal opnås ved en indføring i, hvordan konkrete områder er reguleret i Danmark, hhv. i andre lande. Modul 4: Masterafhandling I dette modul skal deltagerne gennem udarbejdelse af en masterafhandling udnytte de opnåede kompetencer samt dokumentere, at de kan anvende kompetencerne til løsning af de opgaver, de møder bl.a. på deres arbejdsplads. Deltagerne skal endvidere opnå en kompetence til at vurdere, hvilke faktorer man især skal være opmærksom på, når der skal gennemføres ny lovgivning, herunder hvilke retlige og politiske barrierer der kan være for rettens anvendelse og målopfyldelse. Undervisningen baseres på anvendelse af en Textbook om etablering af vindmølleparker i sårbare områder, der er skrevet af de danske og udenlandske lærere, der deltager i undervisningen. Bogen udkommer på Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 9

10 Optagelse m.v. Under studiet har jeg skrevet om implementeringen af EU s miljøregler herunder om andre landes implementering af direktiverne. Det har givet mig en indsigt, som er meget værdifuldt i mit arbejde. Jens Ulrik Jensen Dansk Industri Adgangskrav: Der er følgende krav til deltagernes forudgående faglige forudsætninger: (1) Uddannelse: indehavere af en uddannelse på universitetsbachelorni- veau relevante professionsbachelorer (fx diplomingeniører og journalister) relevante diplomuddannelser (fx HD eller fra Forvaltningshøjskolen) udenlandske uddannelser, som svarer til de anførte niveauer (2) Mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Forventelig seminar på Sandbjerg Gods. Forventede udgifter til seminar: ca kr. Ansøgningsfrist: Fristen for indsendelse af ansøgning er 1. juni Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse, eller via dk. Pris: Undervisningsafgiften er kr for hele uddannelsen. Hertil kommer udgifter til lærebøger, forplejning m.v. Forventede udgifter til anskaffelse af bøger: kr. 10

11 Yderligere oplysninger Fagbeskrivelse og studieordning findes på Indskrivning sker ved tilmelding til Aarhus Universitet, Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse, Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Århus C, tlf (man.-fre , ons ), e-post: Øvrige spørgsmål omkring det praktiske i forbindelse med uddannelsen kan rettes til MEEL-sekretariatet ved Marianne Vonsild, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, 8000 Århus C (telefon , e-post: Besøg i øvrigt hjemmesiden Henvendelse vedr. uddannelsens faglige indhold kan ske til: Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Juridisk Insti- tut/sam, Aarhus Universitet, 8000 Århus C (telefon privat , e-post: eller til Professor, ph.d., cand.jur. Birgitte Egelund Olsen, Juridisk Institut/ASB, Aarhus Universitet, 8210 Århus V (telefon , e-post: 11

12 Aarhus Universitet Københavns Universitet Syddansk Universitet MEEL Masteruddannelsen i Miljø- og Energiret Sekretariatet: Marianne Vonsild Juridisk Institut Aarhus Universitet 8000 Århus C Tlf.: E-post: Fotocredit: Forside (vindmøller): Scanpix Side 4 (Svanemølleværket): Prof. Gram Mortensen Side 7 (Undervisning): Lars Kruse/AU-foto. Side 9 (Juridisk bibliotek): Andrei Erichsen Side 11 (Spidssnudet frø): JC Schou/Biopix Øvrige: Knud Kristensen samt royalty free fotos fra Corel Stock Photo Library

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014 KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BLIV KLÆDT PÅ TIL MODERNE BYGGELEDELSE Med en kandidatuddannelse i Byggeledelse får du indsigt i byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Ny journalistuddannelse i Danmark

Ny journalistuddannelse i Danmark Nya utbildnings- och forskningsinstitutioner/program Ny journalistuddannelse i Danmark ANKER BRINK LUND & JØRN HENRIK PETERSEN Den 1. september 1998 begyndte 72 håbefulde studerende deres uddannelse ved

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere