VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN"

Transkript

1 VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN Version 2.0 Indledning Disse Vilkår og Betingelser beskriver Långivers rettigheder og forpligtelser ved etablering og administration af lån. Når du registrerer dig som kunde på Flex Fundings markedsplads for lån forpligter du dig til at respektere og overholde disse vilkår. Hvis du handler på vegne af en anden juridisk enhed (eksempelvis en virksomhed, fond eller offentlig institution), accepterer denne juridiske enhed ligeledes disse Vilkår og Betingelser. Læs venligst disse vilkår omhyggeligt og udskriv/gem en kopi. Vilkårene vil, sammen med øvrige vilkår for dit kundeforhold, kunne læses og printes fra https://www.flexfunding.com/da/vilkaer/ Aftalegrundlaget Aftalegrundlaget mellem Långiver og Låntager og Flex Funding som formidler består af følgende dokumenter: Låneaftale Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån Evt. sikkerhedsdokumenter Vilkår og Betingelser for Flex Fundings Formidling og Administration af Lån (dette dokument) Flex Fundings Forretningsbetingelser med tilhørende prisliste Bemærk! Ved at acceptere disse Vilkår og Betingelser giver du samtidig fuldmagt til Flex Funding til at kunne ændre visse af de vigtigste betingelser i Låneaftalen i vores egenskab af administrator af dine lån, uden at der kræves en accept fra dig om sådanne ændringer, ligesom du giver fuldmagt til Flex Funding til inddrivelse af kravet. Se om omfanget af fuldmagten nedenfor. Bemærk! For at Flex Funding kan oprette og administrere lån etableres interne kundekonti for hver Långiver i Flex Fundings database. Disse kundekonti er IKKE bankkonti og er dermed ikke omfattet af Indskydergarantifonden. Beløb registreret på de interne kundekonti er opsamlet og bogført på Flex Fundings pengeinstitutkonti, og disse konti er i henhold til lov om betalingstjenester og elektroniske penge registreret kreditorbeskyttet (sikringskonti) og kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning fra Flex Fundings øvrige kreditorer. Flex Fundings rolle og ansvar Det er Flex Fundings rolle at matche Låntagere og Långivere på markedspladsen, at håndtere betalinger, forestå opkrævning af låneydelser og at viderefordele midlerne m.m. Flex Funding er således udelukkende formidler og administrator og er ikke part i Låneaftaler. Flex Funding kreditvurderer låneansøgninger og stiller opdaterede data om Låntagere til Långivernes rådighed. Flex Funding foretager en risikoklassifikation af hver enkelt Låntager, som er baseret på interne Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 1 af 6

2 kreditmodeller og vurderinger fra eksterne kreditbureauer. I forbindelse med lån, der helt eller delvist sikres ved pant eller kaution, foretages tillige undersøgelser vedrørende dette. Flex Fundings vigtigste rolle er at udføre formidlingsopgaver på vegne af Låntagere og Långivere med henblik på Version 2.0 at matche potentielle Låntagere og Långivere at tilbyde en strømlinet ensartet proces til at indgå standardiserede Låneaftaler at forestå betalinger mellem Långiver og Låntager, låneudbetaling og afvikling af ydelser at formidle inddrivelse ved Låntagers misligholdelse Flex Funding giver hver Låntager en risikoklassifikation, når en låneansøgning er behandlet. Den valgte risikoklasse er baseret på et mix af traditionel bank kreditvurdering, algoritmer samt eksterne kreditvurderinger. Flex Funding redigerer ikke i de indsendte oplysninger, der uploades af en låntager, men kontrollerer i det omfang det er muligt de afgivne oplysninger via eksterne registre, eksempelvis Erhvervsstyrelsen i forhold til ledelsen, registrerede regnskabstal, revision mv. Såfremt Flex Funding konstaterer uoverensstemmelser, vil låntager blive anmodet om at kommentere og rette de konkrete oplysninger. Uanset at Flex Funding tilføjer værdi til kreditanalysen som en del af vores service, har Flex Fundings risikoklassificering af Låntager kun til hensigt at være af informativ karakter. Långiver skal således danne sig sin egen mening om kreditværdigheden af Låntager, herunder foretage egen undersøgelse, analyse og vurdering af respektive Låntagere for hvert enkelt lån samt eventuelt søge uafhængig rådgivning. Flex Funding påtager sig intet ansvar og fralægger sig ethvert ansvar for enhver oplysning, som en låntager stiller til rådighed for potentielle Långivere gennem Flex Fundings platform eller enhver disposition, som Långiver foretager, herunder baseret på Flex Fundings risikoklasser. Flex Funding kan beslutte, men har ingen pligt til, på ethvert tidspunkt at opdatere eller ændre Låntagers oplysninger eller risikoklasse. Dette gælder også for tidsrummet fra låneanmodningens udfærdigelse- og effektuering samt gennem hele afviklingsperioden. Flex Funding påtager sig således intet ansvar for, at en Låntager opfylder sine finansielle forpligtelser over for Långiver. Effektuering af lån Når et lån er fuldt finansieret på auktionen, skal vilkårene for lånet accepteres af Låntager, hvorefter Flex Funding på vegne af Långiver udarbejder Låneaftale, sikkerhedsdokumenter m.v. Lånedokumenter og sikkerhedsdokumenter er papirdokumenter og underskrives af Låntager og pantsætter/kautionist. Når Låneaftale og sikkerhedsdokumenter er underskrevet og eventuelle sikkerheder og sikringsakter er etableret, udbetales lånet til Låntager. Samtidig debiteres beløbet på Långivers kundekonto i Flex Funding. Renter og afdrag Låneaftalen angiver lånets hovedstol og rentesats. Hvert lån tilbagebetales over den periode, der er angivet i betalingsplanen i den konkrete låneaftale. I betalingsplanen er de fremtidige månedlige ydelser med afdrag, renter og restgæld specificeret. Långiver har adgang til Låneaftalen og betalingsplanen på platformen under menuen Min konto. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 2 af 6

3 Version 2.0 Flex Funding har specificeret de fremtidige månedlige ydelser med afdrag, renter og restgæld for hvert lån og udarbejder løbende en samlet status for hvert lån med disse opgørelser. Disse opgørelser kan ses i Menuen Min konto. Ydelser modtaget fra Låntager registreres på Långivers kundekonto efter fradrag af provision til Flex Funding, men uden fradrag af skatter o.l. Det er Långivers ansvar at tage højde for enhver kapitalindkomstskat og andre personlige skatter, der skal betales til de relevante myndigheder. Flex Funding udarbejder årligt en skatteopgørelse over tilskrevne og betalte renter på udestående lån, som bliver indberettet til SKAT. Låntager er forpligtet til at betale rente fra datoen for lånets udbetaling. Fra samme tidspunkt oppebærer Långiver rente af det udlånte beløb. Långiver modtager ikke rente af beløb, som er registreret på Flex Fundings kundekonto. Restancer / Inddrivelsesprocedure Flex Funding inddriver på vegne af Långivere restgæld og renter på lån. Flex Funding kan på vegne af Långiver beslutte kun at inddrive restancer eller kan vælge at opsige lånet til fuld indfrielse, jf. nedenfor. I tilfældet af, at en Lånetager ikke betaler til tiden, træder Flex Fundings inddrivelsesprocedure i kraft. Inddrivelsesproceduren er som følger: - Rykker 1 Dagen efter betalingsforfald sendes rykker 1, og Låntager opkræves et gebyr på DKK 100,00. - Rykker 2 10 dage efter rykker 1 sendes rykker 2, og Låntager opkræves et gebyr på DKK 100,00. - Rykker 3 10 dage efter rykker 2 sendes rykker 3, og Låntager opkræves et gebyr på DKK 100,00. Såfremt Låntager ikke har foretaget indbetaling senest 10 bankdage efter rykker 2, vil Flex Funding orientere Låntager om, at sagen overdrages til et inkassoselskab eller advokat. Når en forfalden betaling henvises til inkasso, påhviler det Låntager at afholde alle omkostninger i forbindelse med inkassoselskabets eller advokatens inddrivelse af gælden. Misligholdte lån, opsigelse og inddrivelse Hvis Låntager fortsat er i restance med ydelser, og der ikke er grundlag for at yde henstand eller ændre vilkårene for lånet, kan Flex Funding på Långivers vegne opsige lånet og iværksætte inddrivelsesprocedure ved anvendelse af ekstern bistand. Provenu fra inddrevne lån anvendes i følgende rækkefølge: Inddrivelsesomkostninger til ekstern bistand Inddrivelsesomkostninger til Flex Funding Restbeløb fordeles forholdsmæssigt mellem Långivere, som er angivet i Låneaftale, samt som provision til Flex Funding Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 3 af 6

4 Version 2.0 Uigenkaldelig Fuldmagt til Flex Funding Ved din registrering på Flex Fundings markedsplads giver du samtidig uigenkaldelig fuldmagt til at Flex Funding på dine vegne kan udøve en række beføjelser som angivet nedenfor. Såfremt det efter Flex Fundings professionelle skøn er til fordel for Långiverne, kan Flex Funding på dine og øvrige Långiveres vegne således indgå aftale med Låntager om henstand, såfremt lånets løbetid ikke forlænges. Ligeledes kan Flex Funding på dine vegne indgå aftale om ændring af låneaftalen, herunder forlængelse af lånets løbetid, dog inden for følgende begrænsninger: a. løbetiden kan forlænges med et år mod en tilsvarende stigning i din rente med 2 procentpoint b. løbetiden kan forlænges med to år, med en tilsvarende stigning i din rente med 4 procentpoint eller c. løbetiden kan forlænges med tre år eller mere med en tilsvarende stigning i din rente med 6 procentpoint Hvis Flex Funding vurderer, at det er til gavn for Långiverne at indgå aftale med Låntager om at omlægge lånet jf. ovenfor, vil vi underrette dig om vores hensigt med en uges varsel, inden en sådan ændring gennemføres. Ved accept af disse Vilkår og Betingelser for Flex Fundings Formidling og Administration af Lån, accepterer du således, at Flex Funding på dine vegne kan forhandle med Låntager og indgå aftale om eventuelle ændringer af Låneaftalen. Du giver således Flex Funding fuldmagt til at være din repræsentant med beføjelse til at gennemføre sådanne ændringer med henblik på at varetage dine interesser uden særskilt aftale med dig. Du vil derefter være bundet af disse ændringer. Du accepterer og anerkender, at Flex Funding på ingen måde påtager sig forpligtelser eller rettigheder i henhold til Låneaftalen som følge af en sådan ændring, og du accepterer, at du fortsat vil være eneansvarlig for og have ansvaret for rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen, inklusive aftalte ændringer. Fuldmagten er gældende, indtil lånet er indfriet. Køb og salg af låneandele Flex Fundings platform giver mulighed for at købe/sælge af låneandele. I praksis er der tale om, at en låneandel indfries, og der oprettes en ny låneandel med en ny långiver. Hvis du ønsker at få adgang til de penge, du har udlånt, før de er blevet tilbagebetalt, kan du sælge dine låneandele til andre långivere på Flex Fundings platform, enten ved hjælp af en andet Flex Funding funktion kaldet Autosalg eller ved at sælge dine låneandele individuelt. Bemærk, at du ikke kan sælge låneandele: A. hvor der kun er én ydelse tilbage B. hvor lånet er blevet ændret med mere end én risikoklasse eller har ingen risikoklasse; C. hvor det er i restance (der mangler at blive betalt én ydelse), D. hvor lånet er misligholdt (lånet er i restance med flere på hinanden følgende ydelser) E. hvis den påtænkte transaktion er en del af en påtænkt securisitation af lånet (bortset fra en påtænkt securisation, som er blevet godkendt af Flex Funding). Begrænsningen i punkt A, finder ikke anvendelse, hvis lånet er afdragsfrit. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 4 af 6

5 Du kan tillægge eller fradrage op til 3 % af låneandelens restgæld, hvis du beslutter dig at sælge, med forbehold af begrænsningerne i punkt D. Version 2.0 Salgsprisen for lånedele vil være den udestående restgæld plus en præmie eller fratrukket et fradrag samt påløbne renter fra seneste ultimo måned. De påløbne renter vil automatisk blive opdateret ved slutningen af hver dag. For at anvende Autosalg, skal du vælge det samlede beløb, du ønsker at få udbetalt til din konto ved at sælge dine låneandele. Autosalg vil derefter liste låneandele med en samlet salgsværdi tæt på det beløb, du ønsker at få udbetalt. Låneandelene vil blive sat til salg på markedspladsen i 14 dage, hvorefter de låneandele, der ikke er solgt, vil blive fjernet fra markedspladsen, og du vil fortsætte med at være långiver for disse lån. Du kan med det samme vælge at genoptage salget af låneandelene, hvis du ønsker det. (NB; Denne funktion sættes først i drift senere.) Du kan også sælge låneandele på et individuelt grundlag, som giver dig mulighed for at afgøre præcist, hvilke låneandele, du ønsker at sælge. Du kan vælge de låneandele, du ønsker at sælge under menuen Min konto, og disse låneandele vil blive sat til salg på markedspladsen i 14 dage, hvorefter de låneandele, der ikke er solgt, vil blive fjernet fra markedspladsen, og du vil fortsætte med at være långiver for disse lån. Du kan med det samme vælge at genoptage salget af låneandelene, hvis du ønsker det. Tilbyder en ny långiver, at indfri din låneandel til den pris du har angivet på markedspladsen, er du forpligtet til at sælge din låneandel til denne pris. Du kan dermed ikke afholde auktion over dine låneandelene. Hvis du sælger låneandele, vil provenuet fra salget blive overført til din Flex Funding konto fra den nye långivers Flex Funding konto efter fradrag af Flex Fundings kurtage. Kurtage udgør 0,75 % af det samlede salgsprovenu for låneandelen. Flex Funding kan uden varsel beslutte at udvide eller reducere salgsperioden på 14 dage for en kortvarig eller over en længere periode. Flex Fundings provision Flex Funding opkræver en provision på 1 % p.a. for formidling og administration ( formidlingsprovision ) af den udestående restgæld på låneandelen. Beløbet beregnes som et fradrag i renten. Den månedlige sats vil være 1/12 % af den udestående restgæld i en given måned. Den månedlige formidlingsprovision for ethvert lån vil blive fratrukket din Flex Funding konto i forbindelse med, at ydelsen modtages af Låntager. Hvis en låntager mangler at betale en ydelse, vil formidlingsprovisionen vedrørende denne ydelse først blive fradraget, når ydelsen modtages. Hvis du beslutter dig for at sælge en låneandel, vil vi opkræve en kurtage af det samlede salgsprovenu for låneandelen. Kurtagen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Ansvarsfraskrivelse Flex Funding er udelukkende en formidler mellem Låntager og Långiver. Flex Funding kan således ikke blive holdt erstatningsansvarlig over for Låntager eller Långiver i forbindelse med etablering eller administration Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 5 af 6

6 Version 2.0 af lån ved Låntagers eller Långivers svigagtige forhold eller oplysninger. Flex Funding kan således kun ifalde ansvar over for forhold, der direkte skyldes Flex Fundings culpøse fejl og forsømmelser. Force majeure Flex Funding ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i eller manglende adgang til it-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres følgende begivenheder: Indtruffet eller truende naturkatastrofe, krig, oprør eller borgelige uroligheder Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, sabotage, terror eller hærværk, herunder computervirus- eller hacking Strejke, lockout eller blokade uanset om konflikten er rettet mod Flex Funding og uanset konfliktens årsag Andre forhold eller omstændigheder uden for Flex Fundings kontrol Ansvarsfriheden for ovenstående gælder, uanset om Flex Funding selv eller en ekstern leverandør står for driften af it-systemerne. Lovgivning, lovvalg og tvister Ved eventuelle tvister, som efter henvendelse til Flex Funding, ikke findes løst tilfredsstillende, henvises til Forbrugerklagenævnet og Finanstilsynet. Alle retslige skridt om Flex Fundings kundeforhold er undergivet dansk ret, og skal afgøres ved værneting i København. Disse vilkår er gældende fra 10. april Disse vilkår kan ændres med en måneds varsel. Långivere modtager underretning via platformen om ændrede vilkår. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 6 af 6

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere