Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier"

Transkript

1 Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang, parterne har indgået aftale herom. Pkt. 1,2. Parterne kan supplere eller fravige Vilkårene ved særskilt aftale. Særskilte aftaler har fortrinsret frem for Vilkårene. Pkt. 2,0. Aktier Pkt. 2,1: Vilkårene omfatter lån af aktier, der er noteret på en fondsbørs inden for European Union (EU) eller EØS området samt aktier, der er noteret på en fondsbørs, som er medlem eller associeret medlem af Federation Internationales des Bourses de Valeur (FIBV). Pkt. 3,0. Indgåelse af aftale Pkt. 3,1: Telefoniske aftaler og andre mundtlige aftaler bekræftes skriftligt. En aftale anses dog allerede for indgået på tidspunktet for den mundtlige aftale og ikke ved fremsendelsen af den skriftlige bekræftelse. Pkt. 3,2: Hvis begge parter er værdipapirhandlere i henhold til værdipapirhandelsloven, fremsender långiver en skriftlig bekræftelse til låntager. Hvis kun en af parterne er værdipapirhandler, fremsendes den skriftlige bekræftelse af denne part. Pkt. 3,3: Den skriftlige bekræftelse skal indeholde oplysning om parterne, typen (fondskoden), herunder stykstørrelsen, og mængden af lånte aktier, tidspunkterne for levering og tilbagelevering af aktier, vederlaget for lånet og om sikkerhedsstillelse. Pkt. 4,0. Overgang af ejendomsret Pkt. 4,1: Ejendomsretten til de lånte aktier overgår fra långiver til låntager. Samtidig påtager låntager sig en forpligtelse til at levere aktier af samme mængde og type som de lånte aktier til långiver ved løbetidens ophør. Rettighederne knyttet til de lånte aktier, såsom stemmeret og ret til udbytte, overgår til låntager, jf. nedenfor i pkt Pkt. 5,0. Indberetning Pkt. 5,1: Parterne foretager hver for sig indberetning til udstederen af aktierne og Københavns Fondsbørs i det omfang, de i henhold til værdipapirhandelslovens 29 og 33 er forpligtet hertil.

2 Pkt. 5,2: Herudover foretager parterne hver for sig indberetning til relevante myndigheder i det omfang, parterne i øvrigt er forpligtet hertil. Side 2 Pkt. 6,0. Levering Pkt. 6,1: Långiver skal levere de lånte aktier til låntager med valør den første dag i løbetiden. Hvis dagen ikke er en bankdag, skal långiver levere de lånte aktier til låntager med valør den sidste bankdag før eller den første bankdag efter den første dag i løbetiden (Modified Conventions). Ved bankdag forstås bankdag i begge de lande hvorfra og hvortil, der skal ske levering af aktierne. Aktierne må ikke være behæftet med panteret, udlæg eller andre rettigheder. Pkt. 7,0. Løbetid Pkt. 7,1: Lånets løbetid aftales til en bestemt periode, dog højst 6 måneder. Pkt. 7,2: Uanset pkt. 7.1 kan lånet opsiges til enhver tid af långiver til udløb 5 bankdage efter den dag, hvor opsigelsen kommer frem til låntager, og af låntager til udløb 1 bankdag efter den dag, hvor opsigelsen kommer frem til långiver. Pkt. 8,0. Udbytte Pkt. 8,1: Udbytte af de lånte aktier, der forfalder i løbetiden, tilfalder låntager. Pkt. 8,2: Låntager afregner hele udbyttet til långiver, uanset om låntager var i besiddelse af de lånte aktier, da udbyttet forfaldt. Långiver skal have adgang til at råde over udbyttet på forfaldstidspunktet. Pkt. 9,0. Emissioner og kapitalændringer m.v. i løbetiden Pkt. 9,1: Såfremt der i lånets løbetid indtræder begivenheder knyttet til besiddelsen af de lånte aktier, jf. nedenfor, skal låntager forholde sig som anført i pkt. 9,2-9,5. Pkt. 9,2: Foretages der en fondsemission i løbetiden, skal låntager ved løbetidens ophør levere det yderligere antal aktier til långiver, som kan henføres til de lånte aktier, uanset om låntager var i besiddelse af aktierne ved fondsemissionen. Låntager afregner ved løbetidens ophør et beløb til långiver for eventuelle overskydende aktieretter, som ikke gav adgang til en aktie, opgjort svarende til gennemsnitskursen på den sidste handelsdag for aktieretterne. Hvis de tilkomne aktier eller aktieretter ikke leveres rettidigt til långiver, og låntager ikke umiddelbart efterkommer et påkrav herom, finder pkt. 13,3 anvendelse.

3 Pkt. 9,3: Gennemføres en kapitalforhøjelse ved nytegning i løbetiden med fortegningsret for hidtidige aktionærer, skal låntager ved løbetidens ophør levere det yderligere antal aktier til långiver, som tegningsretterne gav adgang til at tegne, uanset om låntager var i besiddelse af aktierne på tegningstidspunktet, og långiver skal godtgøre låntager det betalte tegningsprovenu samt eventuelle omkostninger forbundet med aktietegningen. Låntager afregner ved løbetidens ophør et beløb til långiver for eventuelle overskydende tegningsretter, som ikke giver adgang til at tegne en aktie, opgjort svarende til gennemsnitskursen på den sidste handelsdag for tegningsretterne. Hvis långiver i henhold til pkt. 7,2 opsiger lånet til udløb inden for tegningsperioden, tilbageleverer låntager alene aktier af samme mængde og type som de lånte aktier tillige med de tildelte tegningsretter. Långiver skal på låntagers opfordring oplyse, om lånet vil blive opsagt til udløb inden for tegningsperioden. Hvis de tilkomne aktier eller tegningsretter ikke leveres rettidigt, og låntager ikke umiddelbart efterkommer et påkrav herom, finder pkt. 13,3 anvendelse. Side 3 Pkt. 9,4: Gennemføres fusion, spaltning eller kapitalnedsættelse i løbetiden, skal låntager ved løbetidens ophør overdrage långiver det antal aktier, som kan henføres til de oprindeligt udlånte aktier, uanset om låntager var i besiddelse af aktierne ved fusionen, spaltningen eller kapitalnedsættelsen. Hvis aktierne ikke leveres rettidigt, og låntager ikke umiddelbart efterkommer et påkrav herom, finder pkt. 13,3 anvendelse. Hvis der udbetales en kontant godtgørelse eller anden godtgørelse som følge af kapitalnedsættelse eller fusion, skal hele godtgørelsen overdrages til långiver på det tidspunkt, hvor låntager modtager godtgørelsen eller ville have modtaget godtgørelsen, såfremt låntager var i besiddelse af aktierne. Pkt. 10,0. Sikkerhedsstillelse Pkt. 10,1: Låntager stiller sikkerhed for tilbagelevering af de lånte aktier og de øvrige forpligtelser, som følger af Vilkårene. Låntager skal senest stille sikkerhed på det tidspunkt, hvor de lånte aktier leveres til låntager. Pkt. 10,2: Parterne aftaler, hvilke typer af sikkerhed der kan stilles, og hvilken opgørelse og regulering af sikkerhedsstillelsen der skal foretages. Pkt. 11,0. Vederlag Pkt. 11,1: Låntager betaler et vederlag for lånet af aktierne aftalt på grundlag af lånets løbetid og kursværdien af de lånte aktier. Vederlaget forfalder til betaling ved løbetidens ophør.

4 Pkt. 12,0. Omkostninger Pkt. 12,1: Hver part afholder egne omkostninger i forbindelse med aktielånet, herunder de skatter og afgifter, som lånet måtte foranledige. Side 4 Pkt. 13,0. Tilbagelevering af lånte aktier m.v. Pkt. 13,1: Ved ophør af lånets løbetid i henhold til pkt. 7 leverer låntager til långiver aktier af samme mængde og type som de lånte aktier eventuelt reguleret som anført i pkt. 9.Tilbagelevering skal ske med valør den sidste dag i den aftalte løbetid. Hvis dagen ikke er en bankdag, skal låntager tilbagelevere de lånte aktier til långiver med valør den sidste bankdag før eller den første bankdag efter den sidste dag i løbetiden (Modified Conventions). De tilbageleverede aktier må ikke være behæftet med pant, udlæg eller andre rettigheder. Pkt. 13,2: Hvis tilbagelevering ikke finder sted i overensstemmelse med pkt. 13,1, har långiver ret til på låntagers regning umiddelbart at foretage dækningskøb af tilsvarende aktier. Dækningskøb skal foretages på den markedsplads, hvor den pågældende aktie er noteret, eller hos en markedsdeltager på den pågældende markedsplads. Långivers fordring på låntager på tilbagelevering af de lånte aktier ændres derved til et pengekrav svarende til långivers omkostninger som følge af dækningskøbet. Fordringen er forfalden til betaling med det samme. Pkt. 13,3: Såfremt låntager ikke foretager rettidig levering af fondsaktier, aktier, aktieretter eller tegningsretter i henhold til pkt. 9,2-9,4; 15,1 og 15,3, er långiver ligeledes berettiget til at foretage dækningskøb som anført i pkt. 13,2. Pkt. 14,0. Misligholdelse Pkt. 14,1: Långiver har ret til at ophæve samtlige aktielån omfattet af Vilkårene til ophør umiddelbart i følgende tilfælde: a. Låntager foretager ikke rettidig tilbagelevering af de lånte aktier i henhold til pkt. 13 og efterkommer ikke umiddelbart et påkrav herom. b. Låntager undlader at stille sikkerhed i henhold til pkt. 10 og efterkommer ikke umiddelbart et påkrav herom. c. Låntager tilbageleverer aktier behæftet med panteret, udlæg eller andre rettigheder og efterkommer ikke umiddelbart et påkrav om at fjerne

5 rettighederne. Side 5 d. Låntager betaler ikke skyldige beløb i henhold til pkt. 9,2-9,4, vederlag i henhold til pkt. 11 eller erstatning i henhold til pkt. 13,2 og efterkommer ikke umiddelbart et påkrav herom. e. Låntager misligholder i øvrigt groft eller gentagne gange sine forpligtelser i henhold til Vilkårene eller særlige aftaler mellem parterne, jf. pkt. 1,2, og efterkommer ikke umiddelbart et påkrav om at opfylde sine forpligtelser. Samtlige aktielån omfattet af Vilkårene anses umiddelbart for misligholdt i tilfælde af, at låntager anmelder betalingsstandsning, får åbnet forhandling om tvangsakkord eller erklæres konkurs. Pkt. 14,2: Låntager har ret til at ophæve samtlige aktielån omfattet af Vilkårene til ophør umiddelbart i følgende tilfælde: a. Långiver leverer ikke lånte aktier rettidigt og efterkommer ikke umiddelbart et påkrav herom. b. Långiver frigiver ikke sikkerhedsstillelse rettidigt og efterkommer ikke umiddelbart et påkrav herom. c. Långiver misligholder i øvrigt groft eller gentagne gange sine forpligtelser i henhold til Vilkårene eller særlige aftaler mellem parterne, jf. pkt. 1,2, og efterkommer ikke umiddelbart et påkrav om at opfylde sine forpligtelser. Samtlige aktielån omfattet af Vilkårene anses umiddelbart for misligholdt i tilfælde af, at långiver anmelder betalingsstandsning, får åbnet forhandling om tvangsakkord eller erklæres konkurs. Pkt. 14,3: En ophævelse kan begrænses til bestemte aktielån i henhold til Vilkårene bortset fra de tilfælde, hvor en part anmelder betalingsstandsning, får åbnet forhandling om tvangsakkord eller erklæres konkurs. Pkt. 15,0. Virkning af ophævelse Pkt. 15,1: I tilfælde af ophævelse som følge af misligholdelse skal låntager umiddelbart tilbagelevere aktier af samme mængde og type som de lånte aktier, uanset om låntager er i besiddelse af de lånte aktier. Hvis låntager

6 ikke umiddelbart foretager tilbagelevering og ikke umiddelbart opfylder et påkrav herom, finder pkt. 13,3 anvendelse. Der foretages en opgørelse af parternes mellemværender på grundlag af parternes udestående fordringer. Det herved fremkomne nettobeløb afregnes. Nettobeløbet forfalder til betaling umiddelbart. Side 6 Pkt. 15,2: Opgørelsen og afregningen mellem parterne har også retsvirkning over for parternes eventuelle konkursbo og kreditorer, jf. værdipapirhandelslovens 58. Pkt. 15,3: I tilfælde af en delvis ophævelse i henhold til pkt. 14,3 finder pkt. 15,1 og 15,2 anvendelse med de fornødne modifikationer. Pkt. 16,0. Anvendelse af stillede sikkerheder. Pkt. 16,1: Långiver kan realisere stillede sikkerheder i det omfang, låntager ikke opfylder de pantsikrede forpligtelser rettidigt og ikke umiddelbart opfylder et påkrav herom. Långiver underretter om muligt låntager om realiseringen af sikkerhederne snarest muligt. Pkt. 16,2: Sikkerhederne realiseres i henhold til retsplejelovens 538 a. Pkt. 17,0: Opsigelse Pkt. 17,1: Nærværende vilkår kan skriftligt opsiges umiddelbart af hver part. Opsigelsen gælder dog ikke for lån aftalt før opsigelsen. Pkt. 18,0. Erstatning Pkt. 18,1: Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler herom. Pkt. 19,0. Force majeure Pkt. 19,1: Parternes forpligtelser i henhold til Vilkårene suspenderes i det omfang, force majeure forhindrer opfyldelse heraf. Ved force majeure forstås lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejke. lockout, boykot og blokade uanset om den part, der påberåber sig force majeure, er part i konflikten, herunder at konflikten kun rammer dele af partens funktioner forudsat, at der ikke foreligger selvstændigt ansvar for parten. Pkt. 19,2: Den part, der vil påberåbe sig force majeure, er forpligtet til omgående at give meddelelse til den anden part herom, og partens

7 forpligtelse er kun suspenderet, så længe de forhold, der begrunder force majeure-situationen, foreligger. Side 7 Pkt. 19,3: En parts forpligtelser suspenderes også, så længe parten ikke er i stand til at levere eller tilbagelevere bestemte aktier, fordi det ikke er muligt at handle eller afvikle en handel med aktier svarende til de lånte aktier. Pkt. 20,0. Transport Pkt. 20,1: En parts rettigheder i henhold til en aftale om aktielån kan ikke transporteres til andre uden den anden parts skriftlige samtykke. Pkt. 21,0. Værneting og lovvalg Pkt. 21,1: Vilkårene og aftaler om aktielån i tilknytning hertil fortolkes i henhold til dansk ret. Pkt. 21,2: Alle tvister vedrørende Vilkårene og aftaler om aktielån omfattet af Vilkårene afgøres ved långivers værneting.

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har i låneansøgning givet oplysninger

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Tilbud på finansiel leasing af Tankvogn 21. februar 2011 Som ønsket

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Leasingaftale nr. K-707 A21645 vedrørende Frigørelsesværktøj Vi har

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ.

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ. Forretningsvilkår Copyright Catillo ApS, September 2014 1 Vilkår Generelt 1.1. Erhvervelse Nærværende forretningsvilkår finder anvendelse for enhver aftale mellem kunden og Catillo ApS idet følgende Catillo.

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere