Indblik. 2 arkitekter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indblik. 2 arkitekter. www.a2rk.dk"

Transkript

1 Indblik 2 arkitekter

2 Indledning Følgende indblik skildrer, hvilken proces man skal igennem, når man ønsker at bygge til, bygge om eller bygge nyt. Vejen fra ønsker og idéer til et færdigt resultat er her beskrevet som et ideelt, lineært forløb. Følger man dette, er man sikker på et godt resultat - men - at tilvejebringe idéer, vurdere dem økonomisk, samle dem i projekter osv. er ikke bare en lineær proces. Kunsten er, som udgangspunkt, at se hele processen fra oven. En arkitekts opgave er først og fremmest at levere et smukt, holdbart og brugbart resultat. En lige så vigtig opgave ligger i at guide bygherrer igennem hele processen. En arkitekt skal skitsere det samlede rådgivningsbehov for en given bygherrer, med afsæt i bygherrens forudsætninger for eventuelt selv at stå for dele af den samlede proces. En sådan eventuel fordeling skal vurderes i hvert enkelt tilfælde, ud fra bygherres forudsætninger til selv at varetage visse dele af byggeprojektet. Vejledning er således ikke opdelt mellem det man kunne kalde bygherreansvar og rådgiveransvar. Bagest i vejledningen er indsat en ordforklaring hvor tekniske begreber kort forklares. Ingen byggeprocesser ens. Ligeledes er det langt fra alle byggeopgaver, hvortil en rådgivers mellemkomst kan svare sig - man går jo heller ikke til tandlægen hver gang, man skal børste tænder. Indledning

3 Idé Forundersøgelser Projekt Myndigheder Udbud Byggeri Aflevering Idéfasen I idéfasen skal alle drømme og ønsker, ligesom økonomiske rammer fastlægges. Alt dette samles i samarbejde med bygherre i et programoplæg, og ud fra dette tilvejebringer arkitekten et idéoplæg. I denne fase har bygherre en relativ stor del af initiativet. Ligeledes kan en stor del af forudsætningerne for at kunne udarbejde idéoplægget fremskaffes af bygherre. Med et idéoplæg i hånden har bygherre et samlet og entydigt forslag. På dette stadie kan et råt budget for det videre forløb sammenfattes. Eksempel: Et idéoplæg til en tilbygning på et enfamiliehus indeholder gerne: Planskitser i 1:100 Facadeopstaltsskitser i 1:100 Prisoverslag Rumlig afbildning Idégrundlag: Materialereferencer Rumlige referencer Lokale forhold: BBR oplysninger Lokalplan Servitutter Tingbogsoplysninger Tegninger af eksisterende forhold Opmåing Økonomi: Prisoverslag, håndværkerudgifter Prisoverslag, omkostninger Prisoverslag, rådgiverudgifter Uforudsete udgifter Arkitektens initiativ: Skitser Materialerhenvisninger Bygningsreferencer Programindhold: Antal rum, størrelser og funktioner Ønsker til overflader Forventet entreringsform Forventet udbudsform Forventet rådgivningsform Organisationsdiagram Idé Efter idéfasen ligger nu et samlet og entydigt forslag, som indfrier ønsker og krav, udarbejdet i forhold til en forelagt økonomi.

4 Idé Forundersøgelser Projekt Myndigheder Udbud Byggeri Aflevering Forundersøgelser Når et idéoplæg er udarbejdet, er det tid at foretage nødvendige forundersøgelser. I enkelte tilfælde vil forundersøgelser før et idéoplæg være tilrådeligt. Forundersøgelse skal være med til at afdække, hvor dyrt det kan blive af bygge - eller om det overhovedet kan betale sig at bygge. I særlige tilfælde kan et antal forudgående møder med myndighederne være nyttige i denne fase. Rådgivere: Landinspektør Geotekniker Miljøundersøgelser Akustiker Statiske beregninger Myndigheder: Særlige myndighedskrav Bevaringsværdige bygninger Fredede bygninger Eksempel: Forundersøgelser kan eksempelvis være: Verificering af jordens bæreevne ved en geotekniker Verificering af bæreevne på facder ved ønske om påbygning Verificering af skellinier ved en landindspektør ved byggeri tæt på skel Forundersøgelser Nu kan særlige tekniske forhold prisfastsættes og prisoverslaget justeres. Ydermere kan det nu verificeres om det overhovedet vil være muligt og lovligt at realisere det samlede byggeprojekt.

5 Idé Forundersøgelser Projekt Myndigheder Udbud Byggeri Aflevering Projekt Ønsker bygherre at fortsætte processen kan idéoplægget viderebearbejdes til et egentligt projekt. Et projekt kan udarbejdes på flere niveauer; Et myndighedsprojekt består af tilstrækkelige oplysninger til at myndighederne kan vurdere byggeprojektet og afgive byggetilladelse. Et hovedprojekt er en viderebejdning af et myndighedsprojekt, hvor krav til detaljers omfang, kvalitet, tid og udbudsform er beskrevet. Eksempel: Et fuldt dækkende hovedprojekt vil bestå af alle ovennævnte punkter. Ved et projekt til en mindre tilbygning kan flere af de nævnte punkter, for eksempel konstruktionsbeskrivelser, blot være anført på tegninger. Projektfaser: Myndighedsprojekt Hovedprojekt Projektopfølgning Projektindhold: (afhængig af projektfaser) Hovedtegninger 1:100 Detaljetegninger 1:20 Brandkrav Tekniske krav Statiske krav Varmetabsramme Konstruktionsbeskrivelse Omfangsbeskrivelse Kvalitetsbeskrivelse Myndighedsandragende Byggetidsplan Entreringsform Tidsplan Tegninger Beskrivelse Dimensioneringer KS plan Projekt Nu kan myndigheder spørges om byggetilladelse. Ligeledes kan byggeriet prissættes ved at forespørge de enkelte håndværkere.

6 Idé Forundersøgelser Projekt Myndigheder Udbud Byggeri Aflevering Byggetilladelse Myndigheder Når et myndighedsprojekt/hovedprojekt er tilvejebragt, skal ansøgning om byggetilladelse indsendes til bygningsmyndighederne. Ved mindre opgaver gives normalt tilsagn eller afslag direkte på baggrund af det indsendte materiale. Ved større byggeopgaver kan møder med stedlige myndigheder være en hjælp til at få mere komplekse problemstillinger drøftet, inden en formel ansøgning fremsendes. Oftest indsendes et myndighedsprojekt inden et egentligt hovedprojekt udarbejdes, da et tilsagn om byggetilladelse ikke er nogen selvfølge. Eksempel: Ved ansøgning om byggetilladelse til et énfamiliehus vil et myndigheds projekt indeholde hovedtegninger 1:100 samt et brev (myndighedsandragende), hvori de nævnte punkter belyses. Indhold af myndighedsprojekt: Myndighedsandragende Situationsplan Eksisterende forhold Fremtidige forhold Eventuelle dispensationsansøgninger Myndighedsprojektet skal belyse stillingtagen til: Bebyggelsesregulerende bestemmelser Bebyggelsens omfang Bygningens indretning Konstruktive bestemmelser Brandforhold Fugtisolering Energiforbrug Lydforhold Indeklima Installationer Myndigheder Såfremt myndighederne giver tilladelse, kan byggeriet nu sættes igang

7 Idé Forundersøgelser Projekt Myndigheder Udbud Byggeri Aflevering Udbudsfasen I udbudsfasen fremsendes hovedprojektet til den eller de entreprenører, som ønskes bud fra. Når budene er afgivet fra entreprenørerne, kan en samlet pris fastlægges. Hertil skal lægges et beløb til uforudsete udgifter. Uforudsete udgifter skal dække det, som ikke er beskrevet i projektmaterialet, samt det som ingen vidste ville forekomme. Når bud er modtaget, vælges en entreprenør. Under udvælgelsesprocessen kontraheres med den valgte entreprenør. Eventuelle uklarheder og forbehold handles af her. Entreringsformer: Fagentreprise Hovedentreprise Totalentreprise Partnering Udbudsmateriales indhold: Myndighedsprojektet (evt. hovedprojektet) Omfangsbeskrivelse Tilbudslister Byggetidsplan Licitation: Afholdelse af licitation Licitationsresultat Forbehold Kontrahering: Kapitalisering af forbehold Fastlæggelse af byggetidsplan Entreprisekontrakt AB 92 Sikkerhedsstillelse Udbud Nu kan en entreprenør vælges og byggeriets pris og byggetid kan fastlægges.

8 Idé Forundersøgelser Projekt Myndigheder Udbud Byggeri Aflevering Byggeri Byggeriet kan nu igangsættes. Alle kontraktlige forhold er afklaret og byggeriets omfang, forventet kvalitet og byggetid er fastlagt. Afhængig af den valgte entreringsform kan byggeriet styres af henholdsvis bygherre/rådgier (ved fag- og hovedentreprise) eller af totalentreprenøren (totalentreprise). All Risk forsikring og sikkerhedskoordinering skal være afklaret inden igangsætning. (dette bør være indføjet i entreprisekontrakten). Under byggeriet kan behov for detailløsninger, som ikke har været indeholdt i hovedprojektet, melde sig. Dette afhjælpes i projektopfølgningen. Byggemøder: Byggeriets stade Vejrligsdage Kvalitetssikring Kvalitetskontrol Aftalesedler Sikkerhed: Sikkerhedskoordinering Plan for sikkerhed og sundhed Byggeøkonomi: All Risk forsikring Á conto betalinger Aftalesedler Uforudsete udgifter Sikkerhedsstillelse Rådgivningsydelser: Byggeledelse Fagtilsyn Projektopfølgning Sikkerhedskoordinering Byggeri Byggeriet skrider nu fremad. Enkelte detaljer afklares løbenede mellem håndværkere og byggeledelse.

9 Idé Forundersøgelser Projekt Myndigheder Udbud Byggeri Aflevering Aflevering Når byggeriet er tilendebragt, afholdes afleveringsforretning med entreprenørerne. En afleveringsforretning er en form for status, hvor alle fejl og mangler noteres. Herefter aftales en mangelafhjælpningsperiode. Efter afleveringen kan byggeriet tages i brug. Når entreprenørerne har afleveret byggeriet, skal dette færdigmeldes. I forbindelse med dette skal en energimærkning indleveres. Herefter modtages en ibrugtagningstilladelse fra kommunen. Hvis rådgiveren har varetaget byggeregnskabet afleveres dette endeligt, når de sidste byggearbejder er blevet udført. Hvis byggeriet er udført i henhold til AB 92 afholdes henholdsvis 1. og 5. årseftersyn med entreprenørerne. Rådgivere: Byggeregnskab Afleveringsprotokol Entreprenørerne: Afleveringsforretning 1. års eftersyn 5. års eftersyn Myndigheder: Færdigmelding Energimærkning Ibrugtagningstilladelse Aflevering

10 Ordforklaring AB92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Et sæt forskrevne standardaftaler, som kan lægges til grund for en entreprisekontrakt. Enkeltdele kan tilføjes og fraviges denne aftaletekst inden underskrift. AB92 bruges til aftaler melllem bygherre og en fag- eller hoved entreprenør. ABT93 Det samme som AB92, blot til brug mellem bygherre og en totalentreprenør. BBR oplysninger Bygnings- og Boligregisteret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder en systematisk registrering af bygnings- og boligforhold for alle bygninger. Beskrivelse (konstruktioner, omfang, kvalitet) En væsentlig del af et hovedprojekt er projektets beskrivelse. Beskrivelsen er et suplement til tegningerne hvor bygningens konstruktioner beskrives i deres opbygning, deres omfang samt hvilken kvalitet der stilles i de enkelte tilfælde. BR-95 Bygningsreglement af 1995 BR-S 98 Bygningsreglement for småhuse af (Gælder for enfamiliehuse) Byggetidsplan Byggetidsplanen angiver den forventede og aftalte tid fra byggepladsen etableres til byggeriet afleveres. Bygherre Den person, som bestiller og betaler et bygværk. Hvis bygherren er et firma eller en offentlig institution, kaldes denne person bygherrerepræsentant. Byggeprogram I et byggeprogram er krav til udformning, rumindeling, rumfunktion, teknik, installationer samlet i ord. Endvidere er forventet rådgivningsform og entreringsform angivet. Et organisationsdiagram kan give overblik over hvilke beføjelser rådgivere er tildelt i forhold til bygherre. Et byggeprogram er rådgiverens viderebearbejdning af et programoplæg. Detaljetegninger Ved sammenbygning af f.eks vinduesparti og væg kan en detaljetegning være nødvendig for at håndværkeren kan udføre denne delopgave korrekt. Dispensationsansøgning Hvis det ønskede byggeri ikke overholder det, som står i lokalplanen eller i f.eks Bygningsreglementet, skal en dispensationsansøgning indleveres i forbindelse med anmodning om byggetilladelse. Entreprisekontrakt Når alle aftaler om pris, byggetid, forsikring, byggeledelse mv. er indgået, samles dette i en entreprisekontrakt mellem bygherre og entreprenør. Entreprenør Overbegreb for håndværksmestre, f.eks murer, tømrer, maler elektrikere mv. Entreringsform Man entrerer med en entreprenør når man indgår en entreprisekontrakt. Der findes flere entreringsformer; Fagentreprise, hovedentreprise, storentreprise, totalentreprise og partnering. Fagentreprise Bygherre entrerer med hver enkelt entreprenør. Arkitekten er honoreret af bygherre Forbehold Når et tilbud modtages fra entreprenøren er dette gerne fulgt af forbehold. Der kan til eksempel være taget forbehold for eventuelle revnedannelser i murværk over vinduespartier, i forbindelse med udskiftning af vinduer. Geotekniker En geotekniker undersøger jordens bæreevne og afgør hvorledes husets fundament skal udformes så sætningsrevner ikke senere opstår. Hovedentreprise Bygherre entrerer med en enkelt hovedentreprenør (oftest tømrereller murermester), som har alle øvrige fag under sig. Arkitekten er honoreret af bygherre. Hovedprojekt En viderebearbejdelse af et myndighedsprojekt, som er tilstrækkeligt til at entreprenører kan afgive endelig pris, samt opføre bygningsværket. Ordforklaring Ordforklaring

11 Hovedtegninger Tegninger af hele bygningens plan, husets facader og snit gennem bygningens kaldes hovedtegninger eller oversigtstegninger. Kapitalisering af forbehold Når flere tilbud skal sammenlignes er det ikke nok at vurdere prisen. Eventuelle forbehold kan have stor indvirkning på den samlede pris. Forbeholdene kapitaliseres eller prissættes Kontrahering Overbegreb for forhandling og kontraktskrivning mellem bygherre og entreprenører eller mellem bygherre og rådgiver. Landinspektør En landmåler. Opmåler skellinier og afsætter huset på grunden så huset bygges præcis, hvor det skal. Licitation Når et projekt er budt ud, bedes alle entreprenører aflevere deres tilbud samtidig ved en licitation. Lokalplan I en lokalplan kan begrænsninger på bygningshøjde, bebyggelsesprocent, bygningsudformning mv, findes. Hvis der ikke er udarbejdet en lokalplan for et givent område, findes i stedet en kommuneplan eller byplanvedtægt. Miljøtekniker En miljøtekniker undersøger om jorden er forurenet, ansøger om eventuel deponering af forurenet jord mv. Myndighedsandragende Brev til myndighederne hvori der anmodes om byggetilladelse. Tegninger mv. vedlægges dette brev som bilag. Samlet er dette et myndighedsandragende. Myndighedsprojekt De tegninger, beskrivelser, beregninger, opmålinger som udarbejdes/tilvejebringes og derefter bliver grundlaget for et myndighedsandragende. Opmåling Ved ombygninger er tegninger af eksisterende forhold sjældent tilstrækkelig præcise som grundlag for videre projektering. En opmåling af eksisterende forhold kan derfor være nødvendig. Organisationsdiagram I et byggeprogram kan ansvarsforhold og beslutningsforhold gøres over skuelige i et organisationsdiagram. Partnering Entreringsform. Bygningsværkets funktion, udtryk, kvalitet, størrelse mv. samles under et fælles budget. I en udviklingsfase mellem bygherre, arkitekter ingeniører og entreprenører tildannes projektet i fællesskab, så flest muligt ønsker til bygningsværket indarbejdes inden for den givne økonomi. Eksempel: Hvis en konstruktionsopbygning forenkles, kan denne udføres billigere, og der kan dermed blive penge til andre tiltag. Prisoverslag, håndværkerudgifter Håndværkerudgiftsandelen af et samlet byggeprojekt. Prisoverslag omkostninger Omkostningsdelen af et samlet byggeprojekt. Omkostninger kan være vinterforanstaltninger, udgift til byggetilladelse, udgift til etablering af stikledninger (vand, fjernvarm, el, gas) Prisoverslag, rådgiverudgifter Rådgiverudgiftandelen af et samlet byggeprojekt Projektopfølgning Når et projekt konkretiseres i et byggeri, er der som regel enkelte dele i projektmaterialet, der må korrigeres undervejs. Dette varetages i et samarbejde mellem rådgiver og entreprenør. Programoplæg Byghere samler sine ønsker og drømme i et programoplæg. Et programoplæg kan for så vidt bestå af alt det, som kan beskrive og afgrænse ønsket til udformning og funktion. Rådgivningsform Bygherre kan enten selv indgå aftale med arkitekt, ingeniør mv. eller vælge at indgå aftale om totalrådgivning. Totalrådgiveren har herefter ansvaret for sine underrådgiveres ydelser. Rådgiver Overbegreb for arkitekter, ingeniører, geoteknikere, miljøteknikere mv.

12 Servitutter Særlige forhold, som gælder grunden eller bygningsværket, f.eks fredning eller bevaringsværdighed. Sikkerhedskoordinator Bygherren er ansvarlig for, at de forpligtelser, der følger at arbejds miljølovgivningens bygherreansvar, efterleves. Denne sikkerhedskoordinering kan kun varetages af en person, som har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen. Bygherren kan udpege sig selv, en person, der er ansat i hans egen virksomhed, eller en person uden for egen virksomhed, som koordinator. Sikkerhedsstillelse Situationsplan En oversigtstegning hvor hele grunden, samt bygningens placering kan ses. Statik En ingeniørdiciplin hvori bygningsdeles evne til at bære, beregnes. Storentreprise Byggearbejder samles i store opgaver, f.eks råhus, facadelukning, tagkonstruktion, indretning. (Anvendes kun ved store byggerier) Arkitekten er honoreret af bygherre. Tilbudslister Når et hovedprojekt bydes ud, vedlægges et antal tilbudslister. På tilbudslisterne er de ønskede ydelser oplistet. Bygherre har således et priskatalog over entreprenørernes delpriser i det samlede tilbud. Skal enkelte bygningsdele udtages af et projekt (f.eks et antal vinduer) ved bygherre, såvel som entreprenøren, hvad denne besparelse betyder for den samlede håndværkerudgift. Tingbog Alle forhold og servitutter, som er tinglyst en grund står anført i tingbogen. Tingbogsop-lysninger kan erhverves ved henvendelse til den stedlige bygningsmyndighed. Totalentreprise Bygherre entrerer med en enkelt totalentreprenør, som har alle fag under sig. Ydermere har han også rådgivningen under sin ydelse. De fleste typehuse opføres efter denne model. Udbud Et projektmateriale bydes ud til et antal entreprenører. Disse returnerer herefter et tilbud. Underentreprenør En underentreprenør er en håndværksmester, som har en entrepriseaftale med en hoved- eller totalentreprenør. - Ikke en bygherre. Uforudsete udgifter Udgifter i byggefasen til ydelser og leverancer, som ikke var beskrevet i udbudsmaterialet, samt forhold som ingen vidste ville opstå. (Konstatering af råd i konstruktioner) Varmetabsramme Når et nyt byggeri eller en større tilbygning opføres, skal bygningens samlede energiforbrug kortlægges. Som dokumentation over for myndigheder udarbejder ingeniøren en varmetabsramme. Vejrligsdag En arbejdsdag hvor arbejdet indstilles pga. af dårligt vejr. I et byggeri, som strækker sig ind over en vinterperiode, skal der i tidsplanlægningen være taget højde for sådanne vejrligsdage. Se AB92 24 Ordforklaring

13

14 Denne vejledning er tænkt som en indføring i det idé-, projekterings-, og planlægningsarbejde, en arkitekt normalt varetager i en byggeproces. Vejledningen kan ikke betragtes som en fyldestgørende anvisning, men kun, et indblik som titlen antyder. Vejledningen er udviklet af 2r arkitekter og er tænkt som en universal vejledning. Den er således ikke kun knyttet til 2r arkitekters fremgangsmåde ved rådgivning. De begreber og terminologi, som er anvendt, er anerkendt i rådgivnings- så vel som bygge- og anlægsbranchen. Januar 2007 Det med småt 2r arkitekter ApS Trepkasgade 9 DK-2100 København Ø tlf fax

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

lundhilds tegnestue OMBYGNING

lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds tegnestue realiserer

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Københavns Kommune: arkitekturpolitikken som redskab til at skabe gode bygninger og gode byrum Arkitekturpolitikken: - vores

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Lovgivning Byggeriets parter og det færdige byggeri skal overholde gældende love, reglementer og miljøkrav, cirkulærer, normer og standarder,

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12.

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA Focus Advokater Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. marts 2013 Ideoplæg Idébeskrivelse af bygherrens tanker FRA IDE TIL VIRKELIGHED

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

Forelæsning om Bygningsreglementet

Forelæsning om Bygningsreglementet Forelæsning om Bygningsreglementet 20 03 14 Arkitektskolen AArhus Christian Carlsen INTRODUKTION: ER DET HER VIGTIGT? Christian Kerez House With One Wall HVORDAN BLIVER ET PROJEKT TIL - I PRAKSIS? Projektfaser

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

I kort form kan kommunens umiddelbare ønsker og behov til processen opsummeres som følger:

I kort form kan kommunens umiddelbare ønsker og behov til processen opsummeres som følger: Notat Århus Kommune MULTIMEDIEHUS BYRÅDSINDSTILLING 2006 Procesbeskrivelse inkl. tids- og aktivitetsplan 15. august 2006 1. Ønsker til processen Århus Kommune har en række ønsker i forhold til den proces,

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

En drejebog et eksempel

En drejebog et eksempel En drejebog et eksempel Kaj Nøhr, KPF arkitekter Styring og kommunikationsværktøj Drejebogen skal være synlig for alle byggesagens parter og bane vejen for et gennemsigtigt byggesagsforløb, med ejerskab

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Rådgiverens opgaver og udfordringer

Rådgiverens opgaver og udfordringer DAKOFAs Netværk for B&AA møde 16.09.2014 Rådgiverens opgaver og udfordringer Erik K. Lauritzen Projektfaser for et større nedrivningsprojekt Kr. 5. Miljøsanering 6. Nedrivning 7. Håndtering af B&AA 2.

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen. Lise Haugaard. Formål med vejledningen

Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen. Lise Haugaard. Formål med vejledningen Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen Lise Haugaard Formål med vejledningen Belyse og tydeliggøre overvejelser, der bør tages inden - man fordeler ansvar og risiko mellem bygherre

Læs mere

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces Udførelsesfasen og driftsfasen Udførelsesfasen og driftsfasen IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Undersøgelser: Eksisterende forhold Arkivundersøgelser Jordbundsforhold Behovsanalyse

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeprojekter, en guide til alle aktører i byggeprojekter

Arbejdsmiljø i byggeprojekter, en guide til alle aktører i byggeprojekter Arbejdsmiljø i byggeprojekter, en guide til alle aktører i byggeprojekter Formål Denne guide er målrettet alle involverede i byggeprojekter både når der bygges om og bygges nyt. Guiden har til formål at

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Bilag 1 Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Beslutninger Vedlagte oplæg indeholder en kort beskrivelse af reglerne for udvælgelse

Læs mere

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE TIDLIG INDDRAGELSE DE GODE GAMLE DAGE bygger 2 DE GODE GAMLE DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Entreprenøren bygger 3 DE KNAP SÅ GAMLE (MEN GODE!) DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Spærleverandøren

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED 12-5-2014 VEJEN KOMMUNE BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED UDBUD AF BYGGEOPGAVER Ved kommunale bygninger Bygningsservice & Beredskab Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rådgivning

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

REFERENCER. Referencer skoler

REFERENCER. Referencer skoler REFERENCER Referencer skoler Aalborg Universitet Nyt undervisningsbyggeri Nyt undervisningsbyggeri indeholdende undervisningslokaler, seminarrum og kontorer samt bygning for fremtidens læringsmiljø. Projektet

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en SCENARIE A - TOTALRÅDGIVNING OG HOVED-/FAGENTREPRISE HOVEDAKTIVITETER Udarbejdelse af program Udarbejdelse af juridisk grundlag Annoncering Prækvalificering af totalrådgivere (5 udvælges) Udbud af totalrådgivning

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Honorar - udarbejdelse lokalplan - udvidelse konferencecenter - opførelse enfamiliehus xxxx xxxxxxxx

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 22. april 2013 J.nr.: AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. august 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 22. juli 2013 fra advokat

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus Vejen Kommune side 1 af 6 sider AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE REGLER FOR STYRING AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

SKANDERBORG KOMMUNE REGLER FOR STYRING AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER SKANDERBORG KOMMUNE REGLER FOR STYRING AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER Godkendt i Byrådet den 26. november 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelsesområde... 5 1.3 Definition

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere