Høring af analyseforudsætninger Baggrund. Energibranchen, interessenter, mfl. 22. marts 2017 JAE/KNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring af analyseforudsætninger Baggrund. Energibranchen, interessenter, mfl. 22. marts 2017 JAE/KNY"

Transkript

1 Til Energibranchen, interessenter, mfl. Høring af analyseforudsætninger marts 2017 JAE/KNY 1. Baggrund Energinet.dk udarbejder årligt en opdatering til analyseforudsætningerne, som er det fælles datagrundlag for Energinet.dk's analyser, business cases, rapporter, planlægning og internationale samarbejder. Analyseforudsætningerne beskriver Energinet.dk's bedste bud på en langsigtet udvikling inden for centrale emner i el- og gassystemet, og er baseret på resultater fra de seneste analyser af energisystemet (både interne og eksterne), den seneste viden fra energibranchen og faglige skøn. For at komme med dette bedste bud er Energinet.dk meget interesseret i at høre energibranches synspunkter og kommentarer til de antagelser om udviklingen, Energinet.dk beskriver i analyseforudsætningerne. Dette organiseres formelt ved at sende et tidligt udkast med årets opdateringer til analyseforudsætningerne i høring. Bemærk, at analyseforudsætningerne i høring er et udkast, og Energinet.dk stadig vil kunne ændre i antagelser og data, inden den endelige version forventes at være klar i starten af maj Kommentarer til udkastet til Energinet.dk's analyseforudsætninger 2017 bedes sendt skriftligt til Julie Houge Hansen Høringsperioden slutter onsdag den 5. april Efter høringsperioden samler Energinet.dk høringssvarene og udarbejder en aktionsplan, som vil blive offentliggjort på Energinet.dk's hjemmeside. Dok. 16/ Klassificering: Offentlig/Public 1/10

2 2. Materiale i høring Materialet i høringen af udkastet til Energinet.dk's analyseforudsætninger 2017 omfatter følgende emner: 1. Dette notat, som kort beskriver baggrunden for årets opdateringer. 2. Regnearket "Udkast til Energinet.dk's analyseforudsætninger 2017", der indeholder opdaterede tabeller og figurer. Materialet er i høringsperioden tilgængeligt digitalt på Energinet.dk's hjemmeside om analyseforudsætninger [1]. Dette notat beskriver meget kort de metoder og overvejelser, der ligger bag årets opdateringer. For yderligere baggrundsinformation henvises generelt til hovednotatet for sidste års analyseforudsætninger (juni 2016) [2] og baggrundsnotaterne. Regnearket med tabeller og figurer er opdelt i faner for hvert emne i analyseforudsætningerne. En række fremskrivninger i regnearket er endnu ikke opdateret, da de afhænger af output fra nye modelkørsler baseret på de øvrige analyseforudsætninger. Det drejer sig om: - Elpriser - Elforbrug til store varmepumper og elpatroner - Gasforbrug 3. Udkast til analyseforudsætninger Produktionskapaciteter Kraftværker Energinet.dk s fremskrivning af den centrale og decentrale kraftværkskapacitet bygger primært på de danske kraftværksejeres egne udmeldinger om planer for udbygning, ombygning (herunder levetidsforlængelse og/eller biomassekonvertering) og lukning. For anlæg, hvor fremtidsplanerne er ukendte, har Energinet.dk lavet et skøn, hvilket naturligvis forbinder fremskrivningen med en hel del usikkerheder. En detaljeret beskrivelse af Energinet.dk s metode bag fremskrivningen af kraftværkskapaciteten findes i baggrundsnotatet Metode for Energinet.dk s forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark [3]. Vurderinger af kommende kapaciteter for kraftværkerne er baseret på resultater af kørsler i Energinet.dk s beregningsmodeller med udgangspunkt i sidste års analyseforudsætninger, men hvor der også er givet mulighed for at dække et eventuelt varmeforbrug ved at investere i teknologier som elpatroner og varmepumper (herunder gasdrevne varmepumper) Store varmepumper Udviklingen i kapaciteterne for de store varmepumper er i år opdateret med resultaterne fra en ny intern analyse, som afdækker både rent eldrevne og hybride gas/el varmepumper i de decentrale områder. 2/10

3 Kategorien "hybrid gas/el varmepumper" omfatter kompressions-varmepumper, som drives direkte af en gasmotor, men som enten har eller kan påmonteres en elmotor. Herved kan denne kategori drives eller ombygges til fleksibel drift mellem el og gas. Samlet set peger de foreløbige resultater på en kapacitet, der er en del lavere end i sidste års analyseforudsætninger. Der er dog en række usikkerheder i forbindelse med rammebetingelserne for hybridvarmepumperne, som Energinet.dk stadig er i færd med at få afklaret. Energinet.dk forventer derfor yderligere justeringer til fremskrivningen af varmepumper inden analyseforudsætningerne offentliggøres til maj Elpatroner Den samlede kapacitet for elpatroner i analyseforudsætningerne er en opgørelse over eksisterende elpatroner, samt planlagte tilslutninger inden for de nærmeste par år. Den samlede kapacitet udgør i 2020 i alt 840 MW, hvilket er en stigning på 173 MW i forhold til sidste års analyseforudsætninger Landmøller Overordnet må fremskrivningen af landvind i udkastet til Energinet.dk's analyseforudsætninger 2017 (AF2017) vurderes som ret usikker specielt på den korte bane. Den nuværende landvindsstøtte på 25 øre/kwh oven i markedsprisen i ca. 7 år udløber pr. februar 2018 og der er ikke taget nogen politisk beslutning om fremtidig støttemodel for landvind. Ud fra flere politiske og administrative udmeldinger, kunne det tegne til en form for udbudsmodel, men der er ingen afklaring om udbudsform, størrelse af udbud og tidspunkt for ikrafttræden. Den overordnede fremskrivningsmetode er meget lig sidste års analyseforudsætninger (AF2016). Nedtagningstakten er landmøller er nærmest identisk med AF2016 og bygger frem til 2033 på hovedforløbet i analysen Nedtagning af gamle landmøller [4]. Frem til 2021 forventes en bruttoopsætning omkring 200 MW/år dog med et fald i 2018, hvor der kun forventes ca. 100 MW pga. usikkerhed om landvindsstøtte efter februar De 200 MW/år er inkl. nye testmøller og evt. etablering af landvind uden for en mulig udbudspulje. Fra forventes en bruttoopsætning på ca. 250 MW/år. Frem til og med 2025 afviger AF2017 kun lidt fra AF2016. Akkumuleret er der primo 2026 således blot 200 MW mindre landvind i AF2017 end i AF2016. Fra 2026 og frem til 2040 estimeres en nettoopsætning på 75 MW/år, hvilket svarer til en bruttoopsætning på ca MW/år. Dette er lidt mindre end den estimerede nettoudbygning på 125 MW/år i samme periode i AF2016. Reduktionen skyldes primært at de lave vinderpriser på udbud af havvind og store solcelleparker, der er set i løbet af Dette har medført en forventning om en vis substitution fra landvind mod havvind og store solcelleanlæg i perioden for analyseforudsætningerne. Den forventede akkumulerede landvindskapacitet i 2040 er således reduceret fra ca. 6,8 GW landvind i 2040 i AF2016 til ca. 5,9 GW landvind i 2040 i AF /10

4 3.1.5 Kystnære- og havmøller Forventningen til ny kapacitet af hav- og kystvind er som nævnt ovenfor øget lidt i forhold til AF2016 på grund af de lave vinderpriser på udbud af kyst- og havvind, der er set i I forhold til havvind er antal og placering af parker lig med AF2016, men første hele driftsår er i AF2017 fremrykket med 1 år og kapaciteten på de enkelte parker er fra primo 2030 ændret fra 400 MW til 600 MW. Den forventede akkumulerede havmøllekapacitet er således i AF2017 øget med 800 MW til ca. 3,8 GW i 2040 mod 3,0 GW i AF2016. I AF2016 var der efter udbuddet på de 350 MW kystvind kun indsat 25 MW kystvind i henholdsvis Østdanmark og Vestdanmark primo Den relativt lille kapacitet dækkede over en forholdsvis lav sandsynlighed for et større kystnært projekt uden for udbud i MW klassen. De to gange 25 MW kystvind primo 2021 fremgår stadig i høringsudgaven af AF2017, men overvejes fjernet til den endelige udgave. Det skyldes, at det med uafklarede fremadrettede vilkår for kystvind uden for udbud virker stadig mere usandsynligt, at et nyt projekt skulle kunne etableres inden I stedet er der i AF2017 indsat 100 MW nye kystnære møller (kommunalt/lokalt forankret) i Østdanmark og 50 MW i Vestdanmark i hver af årerne: 2025, 2030, 2035 og Totalt 600 MW ekstra ift. AF Solceller Energinet.dk opdaterede sidste år modellen anvendt til fremskrivning af den danske solcellekapacitet beskrevet i analysen Solceller og batterier i Danmark, Version 2 [5]. Nye rammebetingelser for solceller har betydet, at det har været aktuelt at opdatere modellen i år. Udkastet til fremskrivningen af solcellekapaciteten i analyseforudsætningerne er derfor et forløb baseret på opdaterede rammebetingelser. Ændringerne til modellens forudsætninger er baseret på: - Bortfald af 60/40 ordningen. - Bortfald af overgangsordningen. - Udfasning af PSO-ordningen. - Opdaterede elpriser. Slutteligt er der tilføjet 50 MW, som er et resultat af et internationalt (tysk) udbud. Der er ikke foretaget en særskilt analyse af hvor mange af denne type anlæg, som kan forventes at komme i perioden frem imod Udlandsforbindelser Der er ikke lavet justeringer til forudsætningerne om udlandsforbindelserne i år. 3.3 Elforbrug Elforbrug i erhverv og husholdninger Fremskrivningen af elforbruget til erhverv og husholdninger (også kaldet det "klassiske" elforbrug) er fastholdt fra sidste år i udkastet til analyseforudsætningerne i En række forudsætninger har dog ændret sig for fremskrivningen: 4/10

5 - Udfasning af PSO-ordningen. - Ny økonomisk fremskrivning fra Finansministeriet (fremskrivningen er baseret på udviklingen beskrevet i Danmarks konvergensprogram 2015). - Opdaterede energipriser. Energinet.dk undersøger stadig konsekvenserne af disse ændringer og forventer derfor yderligere justeringer inden udgivelsen i maj. Elforbruget i erhverv og husholdninger fremskrives vha. EMMA-modellen (Energi- og Miljø Modeller til ADAM). EMMA beskriver energiefterspørgslen i erhverv og husholdninger baseret på den økonomiske udvikling (produktion og forbrug), energipriser og den energiteknologiske udvikling. Udviklingen i en række "nye" elforbrug er beskrevet separat i analyseforudsætningerne. Disse udviklinger indgår eksogent i EMMA-modellen, og gælder fx elforbrug til elektrificering af fjernbanen og Femernforbindelsen (jernbaneerhverv) og individuelle varmepumper (husholdninger) Individuelle varmepumper Der er ikke lavet justeringer til elforbruget til individuelle varmepumper i år. Fremskrivningen er baseret på resultaterne af analysen "Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 v. 2.0" [6]. Analysen er en vurdering baseret på det tekniske potentiale for omstilling til varmepumper i områder med opvarmning fra oliefyr, naturgas og træpiller samt i nybyggeri, beregnet i både et privat- og et samfundsøkonomisk forløb. Fremskrivningen i analyseforudsætningerne er en sammenvægtning af disse to forløb Store varmepumper Elforbruget til store varmepumper er endnu ikke blevet opdateret i udkastet til Energinet.dk's analyseforudsætninger Dette skyldes at elforbruget er output fra en modelkørsel baseret på et datasæt opdateret med de øvrige analyseforudsætninger, som stadig er under udarbejdelse. Kapaciteterne er blevet opdateret som beskrevet i afsnit 3.1. Denne opdatering peger på, at en række af de store decentrale varmepumper drives direkte af en gasmotor, som enten har eller kan påmonteres en elmotor. Denne kategori af hybride gas/el varmepumper tillader en fleksibel drift mellem el og gas, hvilket forventes at have en effekt på elforbruget til store varmepumper i de nye analyseforudsætninger Elpatroner Elforbruget til store varmepumper er endnu ikke blevet opdateret i udkastet til Energinet.dk's analyseforudsætninger Dette skyldes at elforbruget er output fra en modelkørsel baseret på et datasæt opdateret med de øvrige analyseforudsætninger, som stadig er under udarbejdelse. Kapaciteterne er blevet opdateret som beskrevet i afsnit 3.1 5/10

6 3.3.5 El (og gas) til transport Energinet.dk er i gang med at udarbejde en analyse af behovet for el og gas til transport frem mod 2050, som forventes at have en effekt på det nuværende elforbrug til elbiler beskrevet i sidste års analyseforudsætninger. Analysen regner på både privat- og samfundsøkonomien i anvendelse af el og gas som alternativer til diesel og benzin i transportsektoren på den baggrund giver analysen et "bedste bud på, hvor stort et omfang at transportsektoren vil gøre brug af el og gas. Forløbet til dette års opdatering af analyseforudsætningerne tager udgangspunkt i et privat- og selskabsøkonomisk forløb og et samfundsøkonomisk forløb, hvor der de første par år er vægtet med 100 pct. af det privat- og selskabsøkonomiske forløb. Herefter ændres der gradvist i fordelingen imellem det privat- og selskabsøkonomiske forløb og det samfundsøkonomiske forløb. Denne ændring sker lineært indtil tilvæksten i ny el- og gasforbrug til transport i AF2017- forløbet er identisk med det samfundsøkonomiske forløb. Den opdaterede analyse bag fremskrivningen i AF2017 vil blive udgivet som baggrundsnotat til analyseforudsætningerne. Det nuværende elforbrug i udkastet til analyseforudsætningerne er baseret på resultaterne af analysen "Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark" [7] Store datacentre Elforbruget til store datacentre er blevet opjusteret i udkastet fra AF2017 fra ca. 3,8 TWh til 4,6 TWh i Energinet.dk har kun kendskab til de kapaciteter, der er aftalt i kontrakterne på de enkelte projekter. Øvrige parametre i beregningen af elforbruget er baseret på antagelser: - Kun projekter, hvor der er indgået kontrakt, medregnes. - Udbygningstakten er antaget at være lineær over en 5-årig periode. - Årlig benyttelsestid er antaget at være timer (fuldt effekttræk). Disse antagelser er naturligvis forbundet med en stor usikkerhed. En række forhold har især indflydelse på antagelsen om fuldt effekttræk: - Er der døgn- eller sæsonvariationer i elforbruget? - Hvor energieffektive er serverne i datacentrene? - Har datacentrene tomme serverpladser? Energinet.dk analyserer løbende antagelserne om elforbruget til store datacentre nærmere, og modtager gerne input fra energibranchen i forbindelse med høringen af analyseforudsætningerne Elektrificering af fjernbanen og Femernforbindelsen Elforbruget til elektrificering af fjernbanen og Femernforbindelsen i udkastet til dette års analyseforudsætninger er nogenlunde på samme niveau som sidste år. 6/10

7 Energinet.dk koordinerer løbende idriftsættelsestidspunkter for de enkelte tilslutningspunkter på transmissionsnettet med Banedanmark, og det er primært justeringer til disse oplysninger, som har givet anledning til ændringerne i år. Femernforbindelsen er ikke Banedanmarks ansvar, og data er her p.t. Energinet.dk's bedste bud. Elforbruget til elektrificering af fjernbanen og Femernforbindelsen beregnes ud fra et estimeret effekttræk på de enkelte tilslutningspunkter, en lineær indfasningsperiode på 5 år, samt en årlig benyttelsestid på timer. 3.4 Forbrug og produktion af gas i infrastrukturen Energinet.dk s fremskrivning af gasleverancer er baseret på den seneste prognose om Nordsøproduktionen fra Energistyrelsen [8]. Forbrug og eksport af gas fremskrives baseret på output fra Energinet.dk s modelkørsler senere i processen. Det skyldes, at fremskrivningen bygger på input fra dette års analyseforudsætninger og Energistyrelsens basisfremskrivning. VE-gas er endnu ikke opdateret. 3.5 Brændselspriser Fossile brændsler og CO 2 -kvoter Fremskrivningen af priser på kul, råolie og naturgas er i år opdateret med langsigtede europæiske importpriser fra "New Policy" scenariet i World Energy Outlook 2016 (WEO2016), udgivet af IEA, samt forwardpriser hentet den 28. februar Metoden er identisk med den anvendt i sidste års analyseforudsætninger, og kan overordnet opdeles i tre trin: 1. Dannelse af et konvergensforløb mellem forwardpriser og IEA-priser. Der er anvendt rene forwardpriser i årene 2017, 2018 og Herefter vægtes IEA-priserne gradvist højere end forwardpriserne frem til 2030, hvorfra der anvendes rene IEA-priser. 2. Estimering af danske CIF-priser ud fra den historiske forskel på danske engrospriser og IEA-priser. 3. Estimering af priser an dansk kraftværk og dansk fjernvarmeværk (decentralt værk). Håndteringen af IEA-priser og forwardpriser, samt en uddybende beskrivelse af detaljerne i trin to og tre, er beskrevet i en række rapporter udgivet af Ea Energianalyse [9] [10] Fast biomasse Fremskrivningen af priser på træpiller, træflis og halm er endnu ikke blevet opdateret i udkastet til Energinet.dk's analyseforudsætninger Energinet.dk forventer ligesom sidste år at anvende samme model som den anvendt til fremskrivningen af biomassepriser i Energistyrelsens basisfremskrivninger. Modellen i Basisfremskrivning 2017 er overordnet den samme, men Energistyrelsen har i år bl.a. opdateret den til at inddrage forwardpriser på træ- 7/10

8 piller. En detaljeret beskrivelse af modellen findes i baggrundsrapporten til Basisfremskrivning 2017 [11]. 8/10

9 4. Referencer [1] Energinet.dk,»Energinet.dk's analyseforudsætninger,«[online]. Available: [2] Energinet.dk,»Energinet.dk's analyseforudsætninger 2016,«Juni [Online]. Available: /El/Energinet.dk%27s%20analyseforuds%c3%a6tninger%202016%2c%20j uni% pdf. [3] Energinet.dk,»Metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark,«2014. [Online]. Available: /El/Metode%20for%20Energinet%20dks%20forventninger%20til%20kraftv %C3%A6rksudviklingen%20i%20Danmark.pdf. [4] Energinet.dk,»Analyse - Nedtagning af gamle landmøller,«2016. [Online]. Available: /El/Baggrundsnotat%20- %20Nedtagning%20af%20gamle%20landm%C3%B8ller%20- % pdf. [5] Energinet.dk,»Solceller og batterier i Danmark, version 2,«2016. [Online]. Available: /El/Baggrundsnotat%20- %20Solceller%20og%20batterier%20i%20Danmark%20version%202%20- % pdf. [6] Energinet.dk,»Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 v. 2.0,«December [Online]. Available: dokumenter/forskning/udviklingsforl%c3%b8b for omstilling af individuelle opvarmningsl%c3%b8sninger frem mod 2035.pdf. [7] Dansk Energi, DONG Energy og Energinet.dk,»Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark,«Februar [Online]. Available: /El/Scenarier%20for%20udrulning%20af%20elbiler%20i%20Danmark%20 (2).pdf. [8] Energistyrelsen,»Danmarks olie- og gasproduktion Ressourcer og prognoser,«29 August [Online]. Available: endelig.pdf. [9] Ea Energianalyse,»Update of Fossil Fuel and CO2 Price Projection Assumptions - Convergence Pathway,«Januar [Online]. Available: pdf. [10] Ea Energianalyse,»Welfare Economic Prices of Coal, Petroleum Products and Natural Gas - Update of Add-ons to International Forecasts for Projection of Danish Prices at Consumption,«Marts [Online]. 9/10

10 Available: [11] Energistyrelsen,»Baggrundsrapport til Basisfremskrivning 2017,«Marts [Online]. Available: bf_2017.pdf. 10/10

Høring af Analyseforudsætninger 2016. 1. Indledning. Markedets aktører m.fl. 8. april 2016 KNY/KNY

Høring af Analyseforudsætninger 2016. 1. Indledning. Markedets aktører m.fl. 8. april 2016 KNY/KNY Til Markedets aktører m.fl. Høring af Analyseforudsætninger 2016 8. april 2016 KNY/KNY 1. Indledning Energinet.dk udarbejder årligt en opdatering til analyseforudsætningerne, det centrale sæt af antagelser

Læs mere

Analyseforudsætninger

Analyseforudsætninger Analyseforudsætninger Workshop 2017 Energinet.dk, 14. marts 2017 Klassificering: 1 Program Emne 1. Formål med analyseforudsætninger 2. Opdateringer i 2017 3. Opsamling inden frokost ønsker til fremtiden?

Læs mere

Analyseforudsætninger 2016

Analyseforudsætninger 2016 Analyseforudsætninger 2016 Workshop d. 1. april 2016 Kasper Nyborg, Systemanalyse 1 Velkommen Årlig workshop To hovedpointer på dagsorden 1) Analyseforudsætninger 2016 2) Temaemne: Scenarier Proces ændringer

Læs mere

Scenarier for udvikling i produktion og forbrug

Scenarier for udvikling i produktion og forbrug Scenarier for udvikling i produktion og forbrug Net temadag Fremtidens elsystemer Bjarne Brendstrup, Energinet.dk Vejen mod 100 pct. vedvarende energi i 2050 Mål om 100 pct. vedvarende energi i 2050 kan

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2016

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2016 Energinet.dk's analyseforudsætninger 2016 Juni 2016 1. juni 2016 KNY-D'Accord/DGR Dok. 15/12673-19 1/47 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Primære ændringer fra sidste års analyseforudsætninger... 3 2. Økonomiske

Læs mere

RAPPORT. Energinets analyseforudsætninger. Dok. 16/ Offentlig

RAPPORT. Energinets analyseforudsætninger. Dok. 16/ Offentlig RAPPORT Energinets analyseforudsætninger Energinets analyseforudsætninger 2/59 INDHOLD 1. Indledning... 5 1.1 Afgrænsning... 5 1.2 Vigtige ændringer i forhold til sidste års analyseforudsætninger... 5

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 F REMSKR IVNI N G AF PSO -OMKOSTNI N GER - O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 17. marts 2015 Ref. IMR Center for Klima og Energiøkonomi Opdateret fremskrivning af PSO-omkostninger

Læs mere

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER 29-30 oktober 2015 Anders Kofoed-Wiuff Partner, Ea Energianalyse Spørgsmål Hvordan ser Danmarks energisystem

Læs mere

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Kontor/afdeling Systemanalyse Dato -22. juni 2017 J nr. 2017-2206 Indhold Introduktion... 2 PSO-fremskrivningens metode... 2 Usikkerhed i elprisen

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Oversigt over høringssvar vedrørende Energinet.dk s analyseforudsætninger 2016

Oversigt over høringssvar vedrørende Energinet.dk s analyseforudsætninger 2016 Oversigt over høringssvar vedrørende Energinet.dk s analyseforudsætninger 2016 26. maj 2016 KNY/KNY Energinet.dk afholdte d. 1. april 2016 en workshop om udarbejdelsen af Energinet.dk s analyseforudsætninger,

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2017 Fagligt arrangement i Energistyrelsen 22.03.2017 Side 1 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne?

Læs mere

ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT

ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT December 2014 1 Indledning/sammenfatning Energinet.dk s beregningsværktøj, ADAPT, har til formål, at belyse konsekvenser

Læs mere

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Agenda Danmarks klimamål udenfor kvotesektoren 2021-2030 Energi og transportsektorens

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2015-2035. Indholdsfortegnelse. 8. maj 2015 SPG-D'Accord/DGR

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2015-2035. Indholdsfortegnelse. 8. maj 2015 SPG-D'Accord/DGR Energinet.dk's analyseforudsætninger 2015-2035 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Primære ændringer fra sidste års analyseforudsætninger... 2 8. maj 2015 SPG-D'Accord/DGR 2. Økonomiske nøgletal...

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Politisk konsensus om 2050 2035: El og varme baseres på VE Hvad er fossilfrihed? 1. Danmark

Læs mere

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Solceller og det danske energisystem Professor Systemanalyseafdelingen Analyse af solcellers fremtid udført tilbage i 2005-06 MW MW % Solceller år 2005 Udvikling i den Globale solcelle-kapacitet 4000,00

Læs mere

Energistyrelsens fremskrivning af elpriser. Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015

Energistyrelsens fremskrivning af elpriser. Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015 Energistyrelsens fremskrivning af elpriser Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvordan beregnes elprisen i basisfremskrivningen?

Læs mere

Analyser af biomasse i energisystemet

Analyser af biomasse i energisystemet Analyser af biomasse i energisystemet BIOMASSE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent E-mail: abh@energinet.dk 1 Hovedbudskaber Energiressourcer Kul, olie, naturgas, Vind,sol, Biomasse

Læs mere

Analyseforudsætninger

Analyseforudsætninger Analyseforudsætninger Dekomponering og planlægningsbalancer Rikke Bille Gaardestrup, Netplanlægning Loui Algren, Forskning og Udvikling Klassificering: 1 Program Indledning Lidt om netplanlægning og netanalyser

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

1 Indledning Dette notat er et baggrundsnotat til rapporten National Handlingsplan for Vedvarende Energi i Danmark, juni 2010.

1 Indledning Dette notat er et baggrundsnotat til rapporten National Handlingsplan for Vedvarende Energi i Danmark, juni 2010. NOT AT Natio na l Handlingsp la n fo r Vedvarend e E n ergi fr em t i l 2020 22.juni 2010 J.nr. 2104/1164-0004 Ref. BJK/Projektgruppen VE- U DBYGNI NGEN I B AS I SF RE MSKRIVNI NG 2010 (B F 2010) 1 Indledning

Læs mere

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark?

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? - fortid, nutid og fremtid - Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse Tip en 13 er 1 X 2 1. Hvor stor en del af Danmarks faktiske bruttoenergiforbrug udgjorde

Læs mere

Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed. i 2020, 2025, 2035 og Overordnet. Energistyrelsen. 27. november 2013 APJ/

Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed. i 2020, 2025, 2035 og Overordnet. Energistyrelsen. 27. november 2013 APJ/ Til Energistyrelsen Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed (effekttilstrækkelighed) ifølge FSImodellen i 2020, 2025, 2035 og 2050 27. november 2013 APJ/ Dette notat beskriver i korthed

Læs mere

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2015 Fagligt arrangement i Energistyrelsen 20.01.2016 Side 1 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne?

Læs mere

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft DISCLAIMER: Disse elprisscenarier er lavet vha. en matematisk model Balmorel som bygger på en lang række usikre antagelser om den fremtidige udvikling i produktion, forbrug og transmission. Dansk Energi

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Den grønne omstilling. Loui Algren, ingeniør Energinet.dk / Energianalyse

Den grønne omstilling. Loui Algren, ingeniør Energinet.dk / Energianalyse Den grønne omstilling Loui Algren, ingeniør Energinet.dk / Energianalyse loa@energinet.dk Klimaaftalen er i hus! Klimaet er reddet (?) Agenda 1. Kort om Energinet.dk 2. Energisystemet historisk 3. Status:

Læs mere

Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark?

Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark? Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark? Temadag: Nyt vindmølleprojekt, Fredericia 26. april 2016 Carsten Vittrup, Energianalyse, Energinet.dk Dok. 14-24552-13 26. april 2016 1 Energinet.dk

Læs mere

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Vindtræf 2014 1. November 201, Risø Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Om Ea Energianalyse Konsulentfirma der rådgiver og forsker inden for energi- og

Læs mere

Energilagringens rolle i Energinet.dk s fremtidsscenarier 2030

Energilagringens rolle i Energinet.dk s fremtidsscenarier 2030 Energilagringens rolle i Energinet.dk s fremtidsscenarier 2030 Konference om avanceret energilagring 2016 Teknologisk Institut 2016-12-01 Anders Bavnhøj Hansen, ABH@Energinet.dk Chefingeniør Forskning

Læs mere

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Energiplan Fyn 5. Februar 2015, Tøystrup Gods Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma.

Læs mere

Baggrundsrapport B: Brændsels- og kvotepriser

Baggrundsrapport B: Brændsels- og kvotepriser Baggrundsrapport B: Brændsels- og kvotepriser Indhold 1. Indledning... 2 2. Priser på fossile brændsler... 4 2.1 Internationale brændselspriser.... 5 3. Beskrivelse af tillæg til verdensmarkedspriserne...

Læs mere

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse Fremtidens energi Og batteriers mulige rolle i omstillingen Rasmus Munch Sørensen Energianalyse 16-09-2015 18 Energinet.dk? Hvorfor grøn omstilling? 16-09-2015 3 Sygdom World Bank Symptom Kur Kunderne

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Efterlysning Er der nogen som har set. elektrificeringen?

Efterlysning Er der nogen som har set. elektrificeringen? Efterlysning Er der nogen som har set elektrificeringen? Hovedpointer Elektrificeringen går langsomt Træflis og solvarme erstatter naturgas i den decentrale fjernvarme Træpillefyr erstatter oliefyr i områder

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem

Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem Økonomiseminar 2016 Rune Duban Grandal, rdg@energinet.dk Energianalytiker Afdeling for forskning og udvikling Energinet.dk 2016-11-17 Gasperspektiver

Læs mere

Samfundsøkonomiske Beregningsforudsætninger: Baggrund, anvendelse og udvikling

Samfundsøkonomiske Beregningsforudsætninger: Baggrund, anvendelse og udvikling Samfundsøkonomiske Beregningsforudsætninger: Baggrund, anvendelse og udvikling Temadag om varmepumper, 29. september 2016 Søren Lyng Ebbehøj Center for Forsyning Energistyrelsen sle@ens.dk Side 1 Indhold

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Biogas til balancering af energisystemet

Biogas til balancering af energisystemet Biogas til balancering af energisystemet Frank Rosager, HMN Naturgas I/S SE også : https://grongasdanmark.dk/ Slide 1 Følg med på: https://grongasdanmark.dk/ Slide 2 Energikommissionen peger på: Gassystemet

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark?

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? - fortid, nutid og fremtid - Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse Tip en 13 er 1 X 2 1. Hvornår sagde det danske folketing nej til atomkraft? 1979 1985 1986

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark Til Energinet.dk Markedets aktører Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark 1. Indledning Dette notat beskriver kort den forventede udvikling i vindkapaciteten på land i Danmark samt de

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 256 Offentligt Fjernvarme Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks

Læs mere

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Fremtidsperspektiver for kraftvarme Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma. Rådgivning

Læs mere

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Forudsætninger for udbygningsplanen Realistiske møllestørrelser på land og hav de næste 10 år Forudsætningerne

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Opdaterede samfundsøkonomiske prisforudsætninger

Opdaterede samfundsøkonomiske prisforudsætninger 22-03-2011 lb/hhl Opdaterede samfundsøkonomiske prisforudsætninger Ea Energianalyse og Wazee har for Energistyrelsen udført en gennemgang af metode og forudsætninger for fastsættelse af brændselsprisudviklingen

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6.

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 6. september 2016 SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN Det korte svar er

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2014-2035

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2014-2035 Til Energinet.dk Markedets aktører Energinet.dk's analyseforudsætninger 2014-2035 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Økonomiske nøgletal... 2 2. maj 2014 CHR-D'Accord/DGR 3. Brændselspriser... 3

Læs mere

Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014

Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014 Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Agenda 1. Energiscenarier 2. Kommunernes rolle i energiomstillingen 3. Lyndiagnose

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Transform2012, Dag 2 DGI Byen 22. November 2012 Lektor, PhD, Brian Vad Mathiesen Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Analyse af samspil til energisystemet

Analyse af samspil til energisystemet Analyse af samspil til energisystemet Konference for demoprojekter om varmepumper Dansk Fjernvarme, Kolding, 21. januar 2016 Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse 2 Vestdanmark 2015 Energiforbrug til opvarmning

Læs mere

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Til Energinet.dk Markedets aktører Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 16. september 2014 CHR/CHR 2. Økonomiske nøgletal...

Læs mere

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23.

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. november 2015 Præsentation af Klimarådet Klimarådet skal bidrage med uafhængig

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 N O T AT 13. august 2013 Ref. mis/abl Klima og energiøkonomi Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 Siden den seneste basisfremskrivning fra efteråret 2012, BF2012, er der

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 v. 2.0

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 v. 2.0 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 235 v. 2. Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7 Fredericia Tlf. 7 1 22 44 www.energinet.dk Dette notat

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Brændselspriser Udlandsscenarie Transmissionsforbindelser Vandår Vindår Elpriser Brændselspriser...

Brændselspriser Udlandsscenarie Transmissionsforbindelser Vandår Vindår Elpriser Brændselspriser... Notat om opdateret elprisfremskrivning til brug for udgiftsskøn ifm. sagen om overflyttelse af PSO til finansloven Kontor/afdeling Center for Klima og Energiøkonomi Dato 29. april 2016 J nr. 2016-1792

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

EL OG GAS TIL TRANSPORT. Analyse af fremtidens drivmidler September 2017

EL OG GAS TIL TRANSPORT. Analyse af fremtidens drivmidler September 2017 EL OG GAS TIL TRANSPORT Analyse af fremtidens drivmidler September 217 2 BAGGRUND INDHOLDSFORTEGNELSE Forbrug af el og gas til transport er vigtig viden for Energinet 3 Stort potentiale for anvendelse

Læs mere

Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power

Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power 22. marts 2013, Energinet.dk Strategikonference DONG Energy strategi 2020

Læs mere

Veje til 50% VE i Danmark i 2030 VINDENS ROLLE OG DET LANGSIGTEDE PERSPEKTIV MOD 100% VE I 2050

Veje til 50% VE i Danmark i 2030 VINDENS ROLLE OG DET LANGSIGTEDE PERSPEKTIV MOD 100% VE I 2050 Veje til 50% VE i Danmark i 2030 VINDENS ROLLE OG DET LANGSIGTEDE PERSPEKTIV MOD 100% VE I 2050 09.05.2017 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Vindmølleindustrien: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal

Læs mere

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet 26-2-29 Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet IDA-Fyn og det Økonoliske råd Torsdag den 26. februar 29 Brian Vad Mathiesen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet www.plan.aau.dk/~bvm

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Mange åbne ender Bedre integration mellem el-, gas-

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Afgifts- og tilskudsanalyse. Danmarks vindmølleforening Risø 1. november 2014 Jens Holger Helbo Hansen

Afgifts- og tilskudsanalyse. Danmarks vindmølleforening Risø 1. november 2014 Jens Holger Helbo Hansen Afgifts- og tilskudsanalyse Danmarks vindmølleforening Risø 1. november 2014 Jens Holger Helbo Hansen Energiaftale 2012: Med henblik på at vurdere behovet for justeringer undersøges det eksisterende tilskuds-

Læs mere

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer Varmepumper i energispareordningen Ordningens indflydelse på investeringer Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling,

Læs mere