Virksomhedsoverdragelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsoverdragelse"

Transkript

1 Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade København S

2 Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager dig til en ekstern leverandør Rammerne for konkurrenceudsættelse EU-udbudsregler Tilbudsloven Inddragelse og information af medarbejdere Kollektive aftaler SU/MED Virksomhedsoverdragelsesloven hvad gælder for dig, når opgaver overdrages til en ekstern leverandør? Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde Dine rettigheder og pligter Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Tillidsrepræsentanter Udveksling af oplysninger mellem kommunen og leverandøren Kontraktophør hvad så? Hvis du har spørgsmål Pjecen er udarbejdet at KL s Juridiske Kontor og lanceres af Udbudsportalen.dk. 2

3 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager dig til en ekstern leverandør Denne vejledning har til formål at beskrive, hvad der gælder for dig som medarbejder i det tilfælde, hvor din arbejdsgiver udliciterer de opgaver, du er beskæftiget med, til en ekstern leverandør. Vejledningen beskriver kort de rammer og procedurer, der gælder, når din arbejdsgiver ønsker at konkurrenceudsætte og eventuelt overdrage opgaver til en ekstern leverandør. Herefter beskrives, hvilke regler der gælder for overdragelse af personalet til en ekstern leverandør. Der er dels regler om information og inddragelse af samarbejdsudvalg/med-udvalg, dels lovregler, som gælder for dig, når du virksomhedsoverdrages til en ekstern leverandør. 1.1 Rammerne for konkurrenceudsættelse Der kan være flere bevæggrunde for, at kommunalbestyrelsen beslutter at konkurrenceudsætte en opgave. Det kan være politisk (ideologisk) motiveret, dels i kommunalbestyrelsen, dels på regeringsniveau 1. Det kan endvidere være motiveret af et ønske om at opnå fastlagte målsætninger, herunder bedre opgavevaretagelse, teknologisk fornyelse, økonomiske besparelser eller bedre valgmuligheder for borgerne. Der er mange begreber og regler inden for dette område, derfor her lidt begrebsafklaring: Udbud Ved udbud forstås gennemførelsen af en udbudsproces efter de gældende udbudsregler, hvor udbyderen 2 beskriver de ydelser, der skal leveres, og kravene til leverandøren som grundlag for indhentelse af tilbud. Udlicitering Ved udlicitering forstås, at der efter en udbudsrunde indgås kontrakt med en ekstern leverandør 3 om varetagelse af opgaver, som udbyderen tidligere selv har varetaget. Udbudsstrategi 1 KL og regeringen har indgået aftale om, at kommunerne i 2009 skal konkurrenceudsætte 25% af deres opgaver. Regeringen har tilkendegivet, at de har en målsætning om, at konkurrenceudsættelsen i 2015 skal udgøre 31,5%. 2 Udbyderen kan være kommunen, regionen eller staten eller et offentligretligt organ. 3 En ekstern leverandør kan være en privat virksomhed, en anden kommune/offentlig myndighed eller et kommunalt selskab o.l.. 3

4 Kommunen skal udarbejde en udbudsstrategi 4, hvor kommunalbestyrelsen skal anføre på hvilke driftsområder, kommunen påtænker at anvende udbud, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges. Kommunerne kan overlade udførelsen af opgaver vedrørende faktisk forvaltningsvirksomhed til eksterne leverandører. Det kan fx være rengøring, driften af daginstitutioner og plejehjem, madservice, lønadministration, kørsel, renovation, vedligeholdelse af grønne områder osv. En kommune kan derimod ikke uden særlig lovhjemmel overdrage opgaver, der indeholder myndighedsudøvelse til eksterne leverandører. Det er opgaver, hvor kommunen træffer afgørelser i forhold til borgeren eller kommunens ansatte, som fx visitation til offentlige ydelser eller afgørelser i ansættelses- og arbejdsretlige sager. 1.2 EU-udbudsregler Hvis kommunen ønsker at overdrage en opgave til en ekstern leverandør, som har en kontraktsum, der overstiger ca. 1,4 mio. kr., skal kommunen udbyde opgaven i henhold til EU s udbudsdirektiv 5. Direktivet indeholder en række procedureregler, som sammen med EU-traktatretlige principper, skal sikre, at tilbudsgiverne behandles lige, at udbudsmaterialet mv. er gennemsigtigt, at der ikke diskrimineres på grund af nationalitet, og at der ikke stilles krav som er mere byrdefulde end nødvendigt for at opnå et givent formål. Ordregiver vil i udbudsprocessen udarbejde et udbudsmateriale, som bl.a. indeholder krav til opgaveløsningen. I udbudsmaterialet vil der endvidere være en beskrivelse af de berørte medarbejderes løn- og ansættelsesvilkår i anonymiseret form. En udbudsproces efter EU s udbudsdirektiv vil forløbe over flere måneder, og kan ofte vare op til et ½ år, inden ordregiver har truffet beslutning om hvilken leverandør, der fremover skal løse opgaven og dermed hvem, du som medarbejder, skal overdrages til. 1.3 Tilbudsloven Tilbudsloven 6 finder anvendelse ved udbud af opgaver, hvor EU s udbudsdirektiv ikke finder anvendelse. Kontraktsummen skal dog andrage mere end kr. 4 LBK nr. 581 af 24/06/2009 bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse 62b-62c. 5 Udbudsdirektivet indeholder en liste med tjenesteydelser i henholdsvis bilag IIA, og IIB. Direktivet finder anvendelse i sin helhed for bilag IIA ydelser. For bilag IIB ydelser finder kun en mindre del af direktivet anvendelse. 6 LBK 1410 af 07/12/ 2007 bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. 4

5 Kommunen skal i henhold til tilbudsloven foretage en annoncering af den opgave, man ønsker at overdrage til en ekstern leverandør. Procedurereglerne i tilbudsloven er dog væsentligt lempeligere, end i EU s udbudsdirektiv. En udbudsproces efter tilbudsloven kan derfor gennemføres inden for en relativ kort frist fra uger til få måneder. Processens varighed vil afhænge af opgavens kompleksitet, herunder den tid det tager at beskrive opgaven, som sætter potentielle leverandører i stand til at give tilbud på opgaven. I lighed med ovenstående træffer kommunen på baggrund af de indkomne tilbud beslutning om, hvilken leverandør, der fremover skal løse opgaven, og dermed hvem du, som medarbejder, skal overdrages til. 2 Inddragelse og information af medarbejdere Der er regler for information og inddragelse af medarbejdere i forbindelse med gennemførelse af ovenfor beskrevne udbudsproces. Der er regler for henholdsvis samarbejds-/med-udvalgsniveau, og i forhold til dig, der bliver direkte berørt af en virksomhedsoverdragelse til en ekstern leverandør. 2.1 Kollektive aftaler SU/MED Der findes i de kommunale kollektive aftaler om SU/MED regler om information og inddragelse af medarbejdere. Hertil kommer, at der på det kommunale arbejdsmarked findes et Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering. Det påhviler ledelsen at informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og arbejdsforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Det vil sige, at din arbejdsgiver/leder skal informere og inddrage medarbejderrepræsentanterne i SU/MED, hvis politikerne påtænker og senere beslutter at iværksætte et udbud, som kan medføre, at fx dine arbejdsopgaver overdrages til en ekstern leverandør. Informationen skal gives på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold, så navnlig medarbejderrepræsentanterne sættes i stand til at foretage en passende analyse af situationen med henblik på en eventuel efterfølgende drøftelse i MED-udvalget. Det vil her ofte være naturligt, at medarbejderrepræsentanten (som ofte vil være tillidsrepræsentanten) i denne fase inddrager de medarbejdere, der bliver berørt af en eventuel virksomhedsoverdragelse. Uanset dette, har du altid mulighed for at kontakte din tillidsrepræsentant eller din leder, hvis du har synspunkter eller spørgsmål om udbudet, og hvad det betyder for din arbejdssituation. 5

6 I tilknytning til de generelle bestemmelser om medindflydelse og medbestemmelse findes der som nævnt et protokollat, der specifik beskæftiger sig med processen i forbindelse med omstillinger, udbud og udliciteringer. Det fremgår bl.a., at inddragelse skal ske i så god til, at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i den sagsfremstilling, som skal danne grundlag for den politiske behandling af et udbud. Efter den politiske beslutning om gennemførelse af udbud og udlicitering sker inddragelsen af medarbejderne i MED-udvalget, og det påhviler ledelsen i særlig grad at inddrage medarbejderne i processen. Protokollatet angiver forskellige muligheder for tilrettelæggelse af processen, fx i form af nedsættelse af projektgrupper. Hvis kommunen beslutter at nedsætte en projektgruppe, er det vigtigt, at projektgruppens sammensætning og arbejde tilrettelægges på en måde, der sikrer, at både direkte og indirekte berørte medarbejdere inddrages i drøftelserne. Hvis du udpeges til at deltage i projektgruppen, vil en af opgaverne være at drøfte kravspecifikation i udbudsmaterialet fx opgavebeskrivelse, kvalitetssikring samt kontrol og opfølgning. Du har her mulighed for at bidrage med din viden om, hvordan opgaveløsningen foregår i dag. Det er en vigtig opgave, da dette danner grundlag for den fremtidige opgaveløsning hos leverandøren, og dermed også dit fremtidige arbejde. Medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med udlicitering, herunder rammerne for overførsel af medarbejdere, er ligeledes et væsentligt tema til drøftelse, ligesom kontrakt- og ansættelsesvilkår ved den fremtidige opgavevaretagelse er relevant at drøfte. Nedenfor beskrives hvilke regler der gælder i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven. I visse tilfælde kan det være relevant og sagligt at stille yderligere krav til medarbejdernes ansættelsesvilkår. Kommunen kan beslutte, at den enhed der i dag løser opgaven i kommunen, selv kan afgive tilbud på opgaven (et såkaldt kontrolbud). I dette tilfælde vil det være relevant i projektgruppen at drøfte betingelserne for og tilrettelæggelsen af udarbejdelsen af eget bud (kontrolbud), herunder inddragelse af de berørte medarbejdere. I projektgruppen der udarbejder kontrolbud vil det bl.a. være relevant at drøfte, hvad konsekvenserne er af, at en opgave efter udbud skal varetages i kommunens eget regi, hvis kommunen vinder udbuddet. Fx hvordan man organiserer opgaveløsningen, og hvordan man sikrer, at det tilbud, der er afgivet overholdes både med hensyn til økonomi og kvalitet i opgaveløsning Information og forhandling efter virksomhedsoverdragelsesloven 6

7 Hvis dine opgaver overføres til en ekstern leverandør, skal din arbejdsgiver foretage en vurdering af om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, jf. nedenfor afsnit 3. Hvis du skal virksomhedsoverdrages til den eksterne leverandør, har din arbejdsgiver i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven pligt til at informere din tillidsrepræsentant 7 om en række forhold. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant, skal arbejdsgiveren informere dig. Det følger af virksomhedsoverdragelseslovens 5, at kommunen i rimelig tid inden overdragelsen skal informere om: datoen for overdragelsen, årsagen til overdragelsen, overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for lønmodtagerne og eventuelle foranstaltninger for lønmodtagerne. Informationen kan tilrettelægges på forskellige måder, der er inden formkrav hertil. Det er dog kommunen, der har bevisbyrden for, at du har fået den information, du har krav på efter loven. Informationen vil i langt de fleste tilfælde blive givet både mundtligt og skriftlig. Det vil således ofte være sådan, at du vil modtage et brev fra kommunen om overdragelsen, og hvad det betyder for din fremtidige ansættelse. Herudover vil kommunen (ofte) indkalde dig og dine kolleger til et informationsmøde. På dette eller et eventuelt senere møde vil du ofte også have mulighed for at møde din nye arbejdsgiver, som vil fortælle om dine ansættelsesvilkår hos ham. Endelig skal kommunen indlede forhandlinger med lønmodtagerrepræsentanten, såfremt der i forbindelse med overdragelsen iværksættes væsentlige vilkårsændringer, jf. lovens 6, stk. 1. Der er ikke en forpligtelse til at blive enige ved en sådan forhandling. En væsentlig vilkårsændring kan efter omstændighederne være det nye arbejdssteds geografiske placering ligger langt fra din nuværende arbejdsplads. Det kan være en væsentlig ændring i dine arbejdsopgaver eller arbejdstid, eller væsentlig ændring i dine løn- og ansættelsesforhold i øvrigt. Du er ikke forpligtet til uden varsel at tåle sådanne vilkårsændringer, og du vil efter omstændighederne kunne afslå at blive overdraget til den eksterne leverandør. Hvis kommunen ikke har andet arbejdet til dig, vil du så fratræde med arbejdsgiverens opsigelsesvarsel, jf. nedenfor uden afsnit 3.3. Du kan finde mere om de aftalebaserede regler om information og inddragelse her: Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse indgået mellem KL og KTO, særligt 4, 6-8 og 21 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg indgået mellem KL og KTO, særligt 15-17, 23 og 29 Protokollat om medarbejderes inddragelse og medvirken ved omstillinger, udbud og udlicitering. 7 Det begreb der anvendes er lønmodtagerrepræsentanter. Det vil ofte være tillidsrepræsentanten men kan også være medarbejdere valgt til SU/MED-udvalg o.l. 7

8 Overenskomst for rengøringsassistenter 1, stk. 3, indgået mellem KL og 3F. Reglement af 1976 for pædagoger ved daginstitutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst. På udbudsportalen.dk ligger følgende notater om emnet: Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne Information og forhandling 3 Virksomhedsoverdragelsesloven hvad gælder for dig, når opgaver overdrages til en ekstern leverandør? 3.1 Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde Når kommunen påtænker at overdrage en opgave til en ekstern leverandør, skal kommunen tage stilling til, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse for de medarbejdere, der er i dag varetager opgaveløsningen i kommunen. Det er altså din arbejdsgiver, som skal vurdere om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Det skal her kort nævnes, at der stilles tre betingelser for, at loven finder anvendelse; overførslen skal indebære et arbejdsgiverskifte, overførslen skal ske ved aftale, og overførslen skal vedrøre en virksomhed eller en del heraf, dvs. der skal ske overførsel af en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet. Du kan finde mere om dette emne i notat; Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde ved konkurrenceudsættelse, som ligger på Udbudsportalen.dk. Hvis virksomhedsoverdragelsesloven ikke finder anvendelse og kommunen ikke kan omplacere dig til anden beskæftigelse kan kommunen indlede afskedigelse på baggrund af den opståede arbejdsmangel. Hvis virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, har du derimod ret og pligt til at følge med opgaven og overgå til ansættelse hos den eksterne leverandør. Nedenfor redegøres for, hvad der gælder for dig, når du er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. 8

9 3.2 Dine rettigheder og pligter Det følger af virksomhedsoverdragelseslovens 2, at den eksterne leverandør indtræder umiddelbart i de rettigheder og pligter, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til kollektiv overenskomst og aftale, samt individuel aftale om løn- og arbejdsforhold. Det betyder, at når opgaven overdrages til den eksterne leverandør, overgår du til ansættelse hos leverandøren og tager dine individuelle løn- og ansættelsesvilkår med dig. Det er dels de vilkår, som fremgår af dit ansættelsesbrev, dels de individuelle rettigheder som fremgår af den kollektive overenskomst, du var omfattet af under din ansættelse hos kommunen. Dette betyder, at du bevarer din nuværende løn, pension, ret til ferie med løn, beskæftigelsesanciennitet osv. Du bevarer som udgangspunkt disse rettigheder i den periode, der resterer i den kommunale kollektive overenskomst. Til gengæld har du pligt til som hidtil at levere en arbejdsydelse, respektere ledelsesretten og handle loyalt. Ændringer af løn- og ansættelsesvilkår Som nævnt overfor er det udgangspunktet, at du overgår til den eksterne leverandør på uændrede løn- og ansættelsesvilkår. Den eksterne leverandør vil imidlertid kunne ændre dine vilkår i samme omfang som din hidtidige arbejdsgiver (kommunen) ville kunne have gjort. Det gælder her, at leverandøren skal respektere de varsler, der måtte gælde ved gennemførelse af ændringer i dine løn- og arbejdsvilkår. Det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, at de individuelle vilkår du har via den kollektive overenskomst vil leverandøren først kunne ændre med virkning fra overenskomstperiodens udløb. Når overenskomstperioden er udløbet er det udgangspunktet, at du i det hele overgår til leverandørens kollektive overenskomster. Leverandøren vil informere dig om dette, og hvad der i øvrigt kommer til at gælde for din ansættelse hos ham. 3.3 Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Det er i strid med virksomhedsoverdragelsesloven at afskedige medarbejdere på grund af overdragelse af en virksomhed eller en del heraf, jf. lovens 3, stk. 1. Der kan imidlertid lovligt iværksættes afskedigelser af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. Det kan fx være effektiviseringer/rationaliseringer, ændrede krav til kompetencer/uddannelse, organisatoriske forhold i form af hierarkisk opbygning, tilrettelæggelse af arbejdet eller geografisk placering af arbejdssted mv. 9

10 Såfremt overdragelsen medfører væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene til skade for dig, skal arbejdsgiveren varsle disse vilkårsændringer i form af opsigelse med tilbud om genansættelse på de ændrede vilkår. Dette gælder, hvis der fx er tale om væsentlig ændring af arbejdsstedets geografiske placering, væsentlig ændring af arbejdsopgaver, arbejdstid o.l. Hvis du siger nej til tilbudet om ansættelse på de ændrede vilkår fratræder du ved udløbet af dit opsigelsesvarsel. Hvis overdragelsen ligger før tidspunktet for udløbet af dit individuelle opsigelsesvarsel er du ikke forpligtet til at overgå til erhverver i det resterende opsigelsesvarsel, hvis vilkårsændringer optræder allerede på tidspunktet for overdragelsen. Hvis du som lønmodtager finder, at der er tale om væsentlige vilkårsændringer, men din arbejdsgiver ikke varsler disse ændringer kan du ophæve ansættelsen. Ophævelsen sidestilles her med en afskedigelse, hvorefter du har krav på arbejdsgivers opsigelsesvarsel og eventuel fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, jf. virksomhedsoverdragelseslovens 3, stk. 2. Opmærksomheden henledes på, at du har bevisbyrden for, at der foreligger sådanne væsentlige vilkårsændringer, at du er berettiget til at hæve ansættelsesforholdet. Viser det sig ikke at være tilfældet, kan arbejdsgiveren gøre krav på erstatning over for dig. 3.4 Tillidsrepræsentanter Det er udgangspunktet, at repræsentanter for de lønmodtagere 8, der berøres af virksomhedsoverdragelsen bevarer deres hidtidige retsstilling og funktion efter overdragelsen, jf. lovens 4, stk. 1. Beskyttelsen gælder tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og repræsentanter, der i henhold til kollektiv overenskomst har fået tillagt særlig beskyttelse (fx medlemmer af MED/SU), herunder suppleanter for tillidsrepræsentanter etc. Hertil kommer medarbejdervalgte repræsentanter i et selskabs bestyrelse. Medfører overdragelsen imidlertid, at grundlaget for lønmodtagerrepræsentationen ophører, er lønmodtagerrepræsentanten alene omfattet af reglerne om beskyttelse af lønmodtagerrepræsentanter i en periode, der regnet fra funktionens ophør svarer til det overenskomst- eller aftalemæssigt fastsatte varsel for opsigelse af lønmodtagerrepræsentanten, jf. lovens 4, stk. 2. Du kan bl.a. læse mere om reglerne for virksomhedsoverdragelse her: Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Lov nr. 111 af 21. marts 1979, ændret ved lov nr. 441 af 7. juni 2001 bekendtgjort ved LBK nr. 710 af 2 0. august 2002.) På Udbudsportalen.dk findes følgende notater om virksomhedsoverdragelseslovens bestemmelser: 8 Fx tillidsrepræsentanter, medarbejdervalgte repræsentanter i SU/MED, arbejdsmiljørepræsentanter o.l. 10

11 Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde Virksomhedsoverdragelse ved hjemtagelse af opgaver Frasigelse af kollektive overenskomster Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Tillidsrepræsentanter mv. Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Information og forhandling Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 4 Udveksling af oplysninger mellem kommunen og leverandøren Når kommunen har besluttet hvilken ekstern leverandør, der fremover skal varetage opgaveløsningen, vil kommunen overdrage oplysninger om dine løn- og ansættelsesvilkår til din nye arbejdsgiver. Kommunen vil i respekt af persondataloven overdrage de oplysninger/ dokumenter, der ligger i din personalesag. Kommunen er forpligtet til inden videregivelsen at opdatere og ajourføre din personalesag, således at der ikke overdrages oplysninger, som er uaktuelle eller irrelevante. 9 Kommunen vil ofte foranledige, at der afholdes et informationsmøde mellem kommunen og leverandøren samt dig og dine kolleger, som skal overdrages, inden selve overdragelsen finder sted. Her kan leverandøren fortælle om din fremtidige ansættelse, ligesom du kan stille spørgsmål hertil. Du har som hovedregel krav på at få et nyt ansættelsesbrev senest en måned efter, du er overgået til din nye arbejdsgiver. Du kan læses mere om udveksling af oplysninger her: Lov om behandling af personoplysninger; Lov nr. 429 af (persondataloven) På Udbudsportalen.dk finder du følgende notater om emnet: Hvilke oplysninger skal stilles til rådighed for tilbudsgiver Udveksling af personaleoplysninger imellem ordregiver og leverandøren 5 Kontraktophør hvad så? Når kommunen beslutter at overdrage den opgave, du har været beskæftiget med, til en ekstern leverandør, vil kommunen og leverandøren indgå en kontrakt om den fremtidige opgaveløsning. Kontrakten er tidsbegrænset og vil typisk have en varighed på op til 3-5 år. Herefter skal kommunen udbyde opgaven igen eller tage den tilbage og løse den i eget regi. 9 jf. Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) 5 og

12 Når du virksomhedsoverdrages til den private leverandør overgår du til ansættelse hos denne. I forbindelse med kontraktophør skal leverandøren, eventuelt i samarbejde med kommunen, vurdere om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Hvis loven ikke finder anvendelse og kan leverandøren ikke omplacere dig til anden beskæftigelse vil han kunne iværksætte afskedigelse på grund af arbejdsmangel. Hvis loven finder anvendelse vil du blive overdraget til den leverandør, der vinder udbudet eller kommunen, hvis opgaven hjemtages. Også her gælder det, at du bevarer dine individuelle løn- og ansættelsesvilkår i den løbende overenskomstperiode. Der henvises til ovenstående punkt 3. 6 Hvis du har spørgsmål Hvis du har spørgsmål til et konkret udbud i din kommune, eller hvilken udbudsstrategi kommunen har, kan du rette henvendelse til din nærmeste leder og/eller personalekontoret. Hvis du vil læse mere om reglerne for overdragelse af medarbejdere ved konkurrenceudsættelse, kan du som ovenfor nævnt finde en række notater på Udbudsportalen.dk, som beskriver forskellige problemstillinger. Endelig kan du rette henvendelse til din tillidsrepræsentant eller faglige organisation, hvis du er medlem af en faglig organisation. 12

Bemærk, at vejledningen er udarbejdet før vedtagelsen af udbudsloven (ikrafttræden 1. januar 2016) og er ikke opdateret i henhold hertil.

Bemærk, at vejledningen er udarbejdet før vedtagelsen af udbudsloven (ikrafttræden 1. januar 2016) og er ikke opdateret i henhold hertil. Bemærk, at vejledningen er udarbejdet før vedtagelsen af udbudsloven (ikrafttræden 1. januar 2016) og er ikke opdateret i henhold hertil. Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til personaleafdelingen

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse 1. Indledning 2. Kollektive aftaler MED/SU

udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse 1. Indledning 2. Kollektive aftaler MED/SU * udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Virksomhedsoverdragelse Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Lov om virksomhedsoverdragelse Lovbekendtgørelse nr 710 af 20 august 2002 om lønmodtageres

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Kort om kommunalreformen

Kort om kommunalreformen Kort om kommunalreformen To typer af ændringer Kommunalreformen betyder, at flertallet af de (amts) kommunalt ansatte vil få en ny arbejdsgiver og måske også få ændret arbejdssted og/eller arbejdsopgaver.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udbudsportalen.dk. Udlicitering. hvad så med medarbejderne? Pjece. Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.

Udbudsportalen.dk. Udlicitering. hvad så med medarbejderne? Pjece. Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen. Udbudsportalen.dk Udlicitering hvad så med medarbejderne? Pjece Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk 1. Indledning Det offentlige har gennem flere år anvendt konkurrenceudsættelse

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Det er som betingelse i baggrundsnotat fra Bornholms Akademi, at Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i forbindelse med kontrakten.

Det er som betingelse i baggrundsnotat fra Bornholms Akademi, at Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i forbindelse med kontrakten. Proces- og informationsplan i forbindelse med indgåelse af aftale mellem Bornholms Akademi og Bornholms Regionskommune om virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune, Center

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Vilkår for personale og personaleoverdragelse

Vilkår for personale og personaleoverdragelse Vilkår for personale og personaleoverdragelse (VPP) Side 1 af 8 Vilkår for personale og personaleoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for overdragelse ved udlicitering 2 2. oplysninger om personalet

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Personalejuridisk guide

Personalejuridisk guide Personalejuridisk guide Tilsynsreformen på det sociale område København den 12. april 2013 Version 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Den personalejuridiske guides formål... 3 1.2 Målgruppe...

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet 1. Lovgrundlag for inddragelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver 1 Indledning... 3 Overvejelser før en driftsopgave udbydes... 4 Medarbejderinddragelse ved udbud af kommunale opgaver... 4 Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune 1 Indledning... 3 Overvejelser før en driftsopgave udbydes... 4 Medarbejderinddragelse ved udbud af kommunale opgaver...

Læs mere

Blandt problemområderne i den nuværende organisering på beskæftigelsesområdet er grænseområdet mellem matchgruppe 3-4.

Blandt problemområderne i den nuværende organisering på beskæftigelsesområdet er grænseområdet mellem matchgruppe 3-4. Beskæftigelses - og Integrationsforvaltningen Kontoret for arbejdsmarkedsbetjening NOTAT 26. februar 2007 Høring vedrørende udbud af den ordinære beskæftigelsesindsats (match 1-3), særlig beskæftigelsesfremmende

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 1 3.3 Lønvilkår 3.4 Ansættelseskontrakter

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Vejforum 8. dec. 2011 - Workshop Program: 10:30 10:35 Velkomst og program 10:35 11:00 Oplæg 11:00 11:30 Gruppedebat 11:30 12:00 Opsamling Virksomhedsoverdragelse Vejforum 2011 Oplægsholdere:

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 11/6130 Dato: 31. januar 2013 Udarbejdet af: Susanne Wind E mail: Susanne.Wind@regionsyddanmark.dk Telefon: 76632040 UDKAST Vilkår for organisationsændringer,

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde UDBUDSPOLITIK 2012 Indledning Langeland Kommunes udbudspolitik gælder ved kommunens indkøb af tjenesteydelser og varer samt ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken udgør

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Løngangstræde

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 9947 1112

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde!

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde! 1 Med henvisning til MSO s indstilling til byrådet om ændring af madtilbuddet i plejeboligerne skal der inden udgangen af september måned 2014 gennemføres en varslings-/opsigelsesproces af ændret arbejdstid

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Side 2 af 10 Hvordan optimeres kommunale udbud i den grønne sektor, hvor medarbejdere virksomhedsoverdrages? Dette notat skitserer erfaringer

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse. IKA foreningen af offentlige indkøbere

Virksomhedsoverdragelse. IKA foreningen af offentlige indkøbere foreningen af offentlige indkøbere 15. september 2011 Den gode proces for medarbejderne ved virksomhedsoverdragelse Reglerne på området v/advokat Lise Høy Falsner PLESNER 2 Punkterne i dag 1. Generelt

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Vilkår for overdragelse af medarbejdere

Vilkår for overdragelse af medarbejdere Vilkår for overdragelse af medarbejdere Side 1 af 6 Vilkår for overdragelse af medarbejdere INDHOLDSFORTEGNELSE Overdragelse af medarbejdere... 2 1. Overdragelse af medarbejdere fra HedeDanmark a/s...

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver.

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver. Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger Høringssvar Bemærkninger 1. Karensmindeskolen Skolens MED-udvalg har på sit møde tirsdag den 10. december behandlet høringsmaterialet for strategi

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

2) Frivillig overførsel på overenskomstmæssige vilkår. Enkelte steder har tjenestemænd givet afkald på deres tjenestemandsstatus og er gået over til ansættelse i den private virksomhed, hvorefter aflønning

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Personalejuridisk guide. Fremtidens beredskab - nye og større enheder

Personalejuridisk guide. Fremtidens beredskab - nye og større enheder Personalejuridisk guide Fremtidens beredskab - nye og større enheder København den 30. oktober 2014 Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Den personalejuridiske guides formål... 4 1.2

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Bilag 7 Vilkår for virksomhedsoverdragelse September 2013 Dokument nr. 2013-7 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet: MLA Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Københavns Kommunes Udbudspolitik

Københavns Kommunes Udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere i byen. Kommunen skal være meget

Læs mere

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk udbudsportalen.dk N O TAT Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 April 2011 Side 1/12 Dette notat redegør for hvilke rettigheder og pligter erhververen

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Afrapportering HR gruppen 8. maj 2015

Afrapportering HR gruppen 8. maj 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Personalejura og Forhandling NOTAT Til den administrative følgegruppe for sammenlægning af beredskabet i hovedstaden Afrapportering HR gruppen 8. maj 2015 Indhold: 1.

Læs mere

Afskedigelse. Kommunalt

Afskedigelse. Kommunalt Afskedigelse Kommunalt 1 Afskedigelse INDHOLD Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere