N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster"

Transkript

1 N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. April 2011 Side 1/8 1. Indledning Virksomhedsoverdragelseslovens 4a har følgende ordlyd: En erhverver skal inden 5 uger efter det tidspunkt, hvor denne vidste eller burde vide, at de ansatte eller en del af de ansatte på den virksomhed, der overdrages, har været omfattet af en kollektiv overenskomst, dog tidligst 3 uger efter overtagelsen, underrette det pågældende fagforbund, såfremt denne ikke ønsker at tiltræde overenskomsten. I modsat fald anses erhververen for at have tiltrådt overenskomsten. Stk. 2. Hvis erhververen ikke tiltræder overenskomsten, skal spørgsmål om overtrædelse af de berørte lønmodtageres rettigheder og pligter i henhold til kollektiv overenskomst, jf. 2, stk. 1, nr. 1, afgøres ved fagretlig behandling og endeligt ved Arbejdsretten, såfremt en af parterne begærer det. I så fald er erhververen stillet, som om denne havde tiltrådt den kollektive overenskomst. Stk. 3. Hvis erhververen ikke tiltræder overenskomsten, og hvis denne i forvejen er omfattet af en overenskomst med et andet fagforbund om det pågældende arbejde, har de berørte lønmodtagere ret til gennem deres fagforbund at kræve forhandling med virksomhedens ledelse om løn- og ansættelsesvilkår. Lovens 4a vedrører ikke omfanget af de rettigheder og pligter, som erhverver indtræder i efter lovens 2. En erhverver vil således fortsat indtræde i alle individuelle forpligtelser også dem der hviler på en kollektiv overenskomst overfor de medarbejdere, som overdrages. Lovens 4a vedrører alene, hvorvidt en erhverver indtræder som part i overdragerens overenskomst eller ej.

2 2. Erhververs stillingtagen til indtræden i kollektive overenskomster Efter virksomhedsoverdragelseslovens 4a, kan en erhverver inden for 5 uger og senest 3 uger efter overtagelsen frasige sig en overenskomst på den virksomhed, der overtages. Praksis før virksomhedsoverdragelseslovens 4a Praksis 1 før indførelsen af virksomhedsoverdragelseslovens 4a var, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke indebar, at erhverver automatisk fik partsstatus i forhold til overdragers overenskomst. Såfremt erhverver ikke i rimelig tid efter overdragelse frasagde sig overdragers overenskomst kunne erhverver dog blive bundet af overenskomsten ud fra en passivitetsbetragtning, jf. Superfos-afgørelsen 2. Det følger endvidere af Superfos-afgørelsen, at kravene til en opsigelse er opfyldt ved en simpel meddelelse til overenskomstens arbejdstagerpart om, at de hidtidige overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår for de overtagne medarbejdere ved overenskomstens udløb afløses af de løn- og arbejdsvilkår, som er gældende for virksomhedens øvrige medarbejdere med tilsvarende opgaver.. Praksis viser således, at der ikke stilles særlige formelle krav til en frasigelse. Det afgørende er, om det har stået fagforeningen rimeligt klart, at erhverver ikke har ønsket at tiltræde overdragerens overenskomst. Erhververs frasigelse af overenskomsten ved denne simple meddelelse betyder, at han ikke indtræder i de kollektive rettigheder og pligter i overenskomsten. Den kollektive overenskomst bortfalder endvidere i sit hele og umiddelbart ved overenskomstperiodens udløb. Der er ingen eftervirkningsklausuler og arbejdstagerorganisationerne har ikke ret til frigørelseskonflikt, som ville være forhold, der var gældende i henhold til almindelig kollektiv arbejdsret uden for virksomhedsoverdragelsessituationer. Det antages, at lovens 4a gør udtømmende op med de situationer, hvor en erhverver som følge af passivitet indtræder som part i en overenskomst på den overtagne virksomhed. 1 jf. særligt Prosa-dommen (AT91/78 - ARD90/328) og voldgiftskendelse vedr. Superfos af 7. februar Voldgiftskendelse vedr. Superfos af 7. februar

3 3. Frasigelse af overenskomsten efter virksomhedsoverdragelseslovens 4a, stk. 1 Virksomhedsoverdragelseslovens 4a, stk. 1 er opbygget således, at en e r- hverver anses for at have tiltrådt en eksisterende overenskomst hos overdrager, såfremt overenskomsten ikke frasiges inden for de angivne frister. Det følger af virksomhedsoverdragelseslovens 4a, stk. 1, at erhververen af en virksomhed senest 5 uger efter, at han opnår kendskab til eller burde have opnået kendskab til overenskomstforholdene hos overdrager, skal underrette det pågældende fagforbund, såfremt han ikke ønsker at indtræde i overenskomsten. 5-ugers-fristen er udtryk for almindelige passivitetsbetragtninger. Hertil gælder den udtagelse, at selvom erhververen opnår kendskab til en overenskomst for ud for overtagelsen af virksomheden, kan han dog altid vente med at underrette det pågældende fagforbund indtil 3 uger efter den faktiske overtagelse. Der er tale om en absolut grænse ved 3 uger efter den faktiske overtagelse af virksomheden. Denne frist er ikke afhængig af, hvornår erhververen opnår kendskab til overenskomstforholdene hos overdrager. 5-ugers-fristen løber som nævnt fra det tidspunkt, hvor erhververen burde have kendskab til en overenskomst og indebærer således en undersøgelsespligt for erhververen. Denne kan ikke holde sig i bevidst uvidenhed om overenskomstforholdene hos overdrager. Forud for den faktiske overtagelse må erhververen i vidt omfang kunne henholde sig til overdragerens oplysninger om overenskomstforholdene. Har erhververen eller burde han have en mistanke om, at overdragerens oplysninger om overenskomstforholdene hos overdrageren ikke er korrekte, vil erhverver være forpligtet til at undersøge, om overdragers oplysninger er korrekte. Som udgangspunkt vil erhververen efter den faktiske overtagelse rimelig hurtigt få indsigt i medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold, herunder om der er en overenskomst. Alene det forhold at erhververen skal meddele medarbejderne ændringer i deres ansættelsesforhold 3 senest en måned efter ændringen træder i kraft, herunder angive hvilke kollektive overenskomster 3 LBK nr. 240 af Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven) 4 og Aftale om Arbejdsg i- verens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet indgåe t mellem KL og KTO 4. 3

4 ansættelsesforholdet er omfattet af, vil ofte føre til, at erhververen opnår eller bør opnå kendskab til overdragers overenskomst. Identitet og fusioner Ovennævnte beskrivelse af overenskomsters fortsættelse ved virksomhedsoverdragelse modificeres i de situationer, hvor der foreligger identitet mellem overdrager og erhverver, eller hvor der sker en fusion. Identitet foreligger i de tilfælde, hvor der er et sådant nært sammenfald mellem to virksomheder og disses ejere, at den nye og den tidligere ejer reelt er identiske. Typeeksemplerne er omdannelse af en privatejet virksomhed til et aktie- eller anpartsselskab eller omdannelse af et interessentskab til et aktieeller anpartsselskab med samme ejerkreds. Fastslås det, at der foreligger identitet, er erhverver umiddelbart omfattet af den af overdrager indgåede overenskomst og kan alene opsige overenskomsten i overensstemmelse med de i overenskomsten og en eventuelt tilknyttet hovedaftale aftalte regler herfor. Der er altså ved identitet en særlig hindring for frasigelse af overdragerens overenskomst. Hvor der er tale om egentlige fusioner, hvor to virksomheder fx to interessentskaber fusionerer sammen i et tredje selskab, vil udgangspunktet være, at det forsættende selskab indtræder som part i alle overenskomster frem til overenskomsternes opsigelse/udløb, hvorefter det nye selskab alene kan frigøre sig fra overenskomsterne efter de gældende arbejdsretlige regler herom. Er der tale om en uegentlig fusion, hvor fusionen sker ved, at det ene af selskaberne bliver det fortsættende, er det i nyere praksis fra Arbejdsretten lagt til grund, at sådanne fusioner omfattes af reglerne i virksomhedsove r- dragelsesloven. Herefter kan det fortsættende selskab frasige sig en overenskomst ved det ophørende selskab efter reglerne i 4a, stk Særligt vedrørende omgåelse Hvis det konstateres, at formålet med en overdragelse af en virksomhed eller en del heraf alene har haft til hensigt at undgå bindingen til den kollektive overenskomst, har Arbejdsretten fastslået dels, at overenskomsten fortsat er gældende, dels at virksomheden har handlet bodspådragende. 5 4 Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer af Lars Svenning Andersen m.fl., DJØF 2009, 5. udgave, side Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer af Lars Svenning Andersen m.fl., DJØF 2009, 5. udgave, side

5 4. Konsekvenser af indtræden som overenskomstpart Der er særligt to situationer, det er relevant at beskrive, dels hvor erhverver indtræder som egentlig part i overenskomsten og dels de særlige problemer, der opstår, hvor der er dobbeltoverenskomster. Indtræden som aftalepart i overenskomsten Indtræder erhverver i overenskomsten i kraft af virksomhedsoverdragelseslovens 4a, medfører det, at erhververen sidestilles med overdrageren som overenskomstpart. Han er herefter bundet af gældende hovedaftale, overenskomst og øvrige kollektive aftaler. I forhold til modparten i overenskomsten er han således forpligtet til at deltage i fællesmøder, mæglingsmøder mv., og afvisning heraf medfører ikendelse af bod for overenskomstbrud. De lønmodtagere, der ansættes i virksomheden efter overdragelsen, er i kraft af de arbejdsretlige regler også omfattet af overenskomsten, idet overenskomsten almindeligvis finder anvendelse på alt arbejde, der er omfattet af overenskomstens dækningsområde. Erhververs indtræden som overenskomstpart indebærer ikke, at erhverver også hæfter for krav over for overenskomstparten vedrørende tiden før overdragelsen, fx pålagte bodsbeløb. Dobbeltoverenskomster Hvis virksomhedsoverdragelseslovens 4a, stk. 1 medfører, at overdragerens overenskomster medfølger, må det overvejes, hvilke konsekvenser det får i relation til erhververens ansatte og i relation til nyansatte, hvor erhververen allerede er dækket af en overenskomst. Udgangspunktet er, at overenskomsterne følger den geografiske virksomhed, der har indgået overenskomsten. Sammenlægges den overtagne virksomhed ikke med erhververens virksomhed i fysisk henseende kan overenskomsterne fortsætte på hver sin virksomhed. Dette indebærer, at nyansatte omfattes af den overenskomst, gælder på den del af virksomheden, hvor de ansættes. 6 Frasiges/opsiges overenskomsten på den overtagne virksomhed, er såvel de overtagne ansatte som nyansatte omfattet af erhververens oprindelige overenskomst. 6 Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer af Lars Svenning Andersen m.fl., DJØF 2009, 5. udgave, side

6 Sammenlægges virksomhederne ved overdragelsen, vil almindelige arbejdsretlige grundsætninger føre til, at lønmodtagerne kan vælge den for dem mest fordelagtige af to konkurrerende overenskomster. Det er tvivlsomt, om de overtagne medarbejdere kan påberåbe sig såvel overdragerens overenskomst (enten som individuelle vilkår eller som en kollektiv overenskomst, hvis erhververen ikke har frasagt overenskomsten) som erhververens vilkår i perioden indtil udløbet af overdragerens overenskomst. 7 Det kan imidlertid lægges til grund, at de overtagne medarbejdere ikke kan påberåbe sig de gunstigste af vilkårene i hver af overenskomsterne. Overenskomsterne må betragtes som et hele. Lønmodtagerne kan derfor ikke gå på cherry picking. 5. Særligt om pensionsindbetalinger Efter virksomhedsoverdragelseslovens 2, stk. 1, nr. 1 er erhverver forpli g- tet til at indbetale pensionsbidrag uanset om denne indtræder i eller frasiger sig overenskomsten. I forhold til pensionsordninger, hvor overdrageren efter en overenskomst skal indbetale pensionsbidrag for lønmodtageren i en bestemt pensionska s- se, som er etableret af de overenskomstdækkede organisationer, kan der opstå vanskeligheder, når pensionskassen ikke kan eller vil modtage indbetalinger fra en arbejdsgiver, der enten ikke er indtrådt i overenskomsten eller ikke er medlem af en omfattet arbejdsgiverorganisation. Det antages her, at erhververen opfylder sin forpligtelse, hvis han beløbsmæssigt indbetaler det samme som lønmodtageren modtog ved overdrageren. 8 Det er udgangspunkt, at beløbet skal indbetales på en anden pensionsordning. 6. Erhverver indtræder ikke som overenskomstpart - 4a, stk. 2 Selv om erhverver ikke indtræder i overdragers overenskomst, indtræder erhverver i de individuelle rettigheder, der er sikret den enkelte lønmodta- 7 Ansættelsesretlige aspekter ved virksomhedsoverdragelse af Mette Klingsten, DJØF, 1. udgave 2002, side Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer af Lars Svenning Andersen m.fl., DJØF 2009, 5. udgave, side

7 ger i overenskomstform, fx regler om overtidsbetaling, beskyttelse mod usaglig opsigelse mv., jf. lovens 2, stk. 1, nr.1. 9 Det følger endvidere heraf, at erhverver som udgangspunkt ikke kan varsle ændringer i individuelle rettigheder, der hidrører fra overdragers overenskomst før tidligst samtidig med udløbet af overdragerens overenskomst i det tilfælde, hvor erhververen har frasagt sig overdragerens overenskomst. Erhverver kan imidlertid foretage de samme ændringer, som overdrager kunne have foretaget, fx ændringer i funktionsløn hvis funktionen bortfa l- der. Reglen i 4a, stk. 2 sikrer, at uoverensstemmelser vedrørende sådanne re t- tigheder også efter virksomhedsoverdragelsen kan behandles i det fagretlige system. Bestemmelsen finder kun anvendelse såfremt enten lønmodtageren eller arbejdsgiveren begærer sagen behandlet i det fagretlige system. Hensigten med bestemmelsen er at give erhververen proceshabilitet, således at tvister om individuelle ansættelsesvilkår, der udspringer af en kollektiv overenskomst, kan afgøres i det fagretlige system, selv om erhververen ikke er part i den pågældende overenskomst. Reglen i 4a, stk. 2 gælder alene i det tidsrum, hvor den ikke overtagne overenskomst løber. Dette har sammenhæng med, at erhververens forpligtelse til at følge overenskomstens bestemmelser som individuelle ansættelsesvilkår kan bringes til ophør på det tidspunkt, hvor overenskomsten efter gældende arbejdsretlige regler opsiges eller udløber. Tvister, der opstår efter dette tidspunkt, kan således alene behandles for de almindelige domstole. Bestemmelsen vedrører alene individuelle rettigheder overtaget efter virksomhedsoverdragelseslovens 2, stk. 1, nr. 1. Dette har bl.a. den konsekvens, at erhververen ikke kan ikendes en bod for overtrædelse af overenskomsten, og lønmodtagerne vil til gengæld ej heller være undergivet fredspligt. 7. Forhandlingspligten i 4a, stk. 3 9 Se notat Afgrænsning af kollektive og individuelle rettigheder 7

8 Bestemmelsen pålægger erhververen en forhandlingspligt, men der er ikke pligt til at nå til enighed om de omhandlede spørgsmål. Formålet med forhandlingspligten er at sikre det hensigtsmæssige forløb, at der med lønmodtagerne i den overtagne virksomhed indledes forhandling med henblik på tilpasning af arbejdsvilkårene i forhold til de vilkår, der gælder hos erhververen. Bestemmelsen følger princippet i funktionærlovens 10, stk. 2, hvorefter funktionæren har ret til at lade sig repræsentere ved sin fagforening under forhandlinger. Der henvises endvidere til notat Virksomhedsoverdragelsesloven ved hjemtagelse af opgaver. 8

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 BETÆNKNING OM FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 Afgivet af det af arbejdsministeriet den 20. maj 1964 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 513 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side Indledning.

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren.

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren. N O TAT Virksomhedsoverdragelseslovens anvende l- sesområde ved konkurrenceudsættelse Dette notat redegør for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, herunder hvilke kriterier der skal

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere