Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førtidspension til personer med en psykisk lidelse"

Transkript

1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger Undersøgelsens hovedresultater 1 2 Materiel vurdering af sagerne om førtidspension Hovedresultater for den materielle vurdering Regler og praksis for tilkendelse af førtidspension Sagens oplysning og dokumentationsniveau Vurderingen af afgørelserne Afgørelser med kontrol af retten til pension Usikkerhed om diagnoser 32 3 Formel vurdering af sagerne om førtidspension Generelle bemærkninger Udarbejdelse af ressourceprofil Om sagsbehandlingsforløbet har været hensigtsmæssig Om den lægelige behandling har været hensigtsmæssig 37 Bilag 1 Metode 39 Bilag 2 Udvalgte resultater 45 Bilag 3 Regelgrundlag 51 Bilag 4 Principafgørelser 56 Bilag 5 Indkaldelsesbrev 60 Bilag 6 Måleskema - læger 63 Bilag 7 Måleskema 66 Titel Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Udgiver Ankestyrelsen, november 2012 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

3 1 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har i denne praksisundersøgelse indkaldt og vurderet 125 sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Personkredsen i undersøgelsen er defineret som modtagere af førtidspension i aldersgruppen år, hvor kommunen har truffet afgørelse om tilkendelse af førtidspension, og hvor hoveddiagnosen er en affektiv sindslidelse (grundlæggende forandringer i stemningslejet, enten i form af depression eller opstemthed) eller en nervøs eller stressrelateret tilstand. Ankestyrelsen vil som opfølgning på undersøgelsen i første halvår af 2013, tilbyde undervisning og vejledning til de 2 kommuner, der i følge styrelsens vurdering ville have fået omgjort flest sager, hvis de var blevet forelagt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg som klagesager. 1.1 Undersøgelsens hovedresultater Undersøgelsen viser, at 84 procent af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Sagerne indeholder oplysninger om modtagere, hvor arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat, og hvor alle muligheder for forbedring af arbejdsevnen gennem aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger er afprøvede. 16 procent af kommunernes afgørelser, svarende til 20 sager, ville derimod blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling, hvis de var blevet forelagt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg som klagesager. I disse sager er der ikke tilstrækkelig dokumentation for varig og væsentlig nedsat arbejdsevne. I Ankestyrelsens praksisundersøgelse fra 2007 om førtidspension til personer med en psykisk lidelse fandt Ankestyrelsen, at der i ca. en tredjedel af sagerne ikke var tilstrækkelig grundlag for bevilling af pension. Praksisundersøgelsen fra 2007 omhandlede 50 sager, hvor ansøger var i aldersgruppen år, som var bevilget førtidspension, og hvor hoveddiagnosen var en affektiv sindslidelse eller en stressrelateret tilstand. I den nuværende undersøgelse udgør aldersgruppen af årige i alt 72 personer. Undersøgelsen viser, at 81 procent af kommunernes afgørelser for denne aldersgruppe er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. 19 procent af kommunernes afgørelser, svarende til 14 sager, ville derimod blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling, hvis de var blevet forelagt Ankestyrelsen som klagesager.

4 2 En sammenligning af de to undersøgelser viser, at Ankestyrelsen har været enig i flere afgørelser i den foreliggende undersøgelse også procentuelt end i undersøgelsen fra Dokumentation Kommunerne er forpligtede til at sørge for, at de enkelte sager er oplyst i tilstrækkelig grad til, at der kan træffes afgørelse på et fyldestgørende grundlag. I 20 af undersøgelsens 125 sager er oplysningsgrundlagt utilstrækkeligt til at træffe afgørelse om bevilling af førtidspension, hvorfor Ankestyrelsen ville have ændret eller hjemvist disse sager til kommunerne, hvis der havde været tale om klagesager. I 89 procent af sagerne, svarende til 112 sager, var der i høj grad eller i nogen grad tilstrækkelig lægelig dokumentation for den stillede diagnose, mens der i 11 procent enten i ringe grad eller slet ikke var lægelig dokumentation for den stillede diagnose (13 sager). Af de sager, hvor der ikke var tilstrækkelig dokumentation for diagnosen, var det kun i 1 sag muligt at fastslå, at tilkendelsen af pension var i orden Lægelig behandling I 80 procent, svarende til 100 sager, er det Ankestyrelsens vurdering, at den lægelige behandling, dvs. de behandlingsmæssige foranstaltninger, der er sat i værk i sagen, samlet set har været hensigtsmæssige, mens den i 20 procent eller 25 sager enten i ringe grad eller slet ikke har været hensigtsmæssige. Ankestyrelsens psykiatriske lægekonsulenter har været inddraget i denne vurdering. Blandt de 25 sager, hvor de behandlingsmæssige foranstaltninger ikke har været hensigtsmæssige, er der sager, hvor den relevante behandling ikke har været forsøgt, eller hvor borgeren med fordel langt tidligere i forløbet kunne have fået behandling for den psykiske lidelse. I 5 af sagerne er det vurderet, at pensionstilkendelsen er i orden trods den mangelfulde behandling, fordi tilstanden i mellemtiden er blevet kronisk Sagsbehandlingsforløbet I 88 procent, svarende til 109 sager, har sagsbehandlingsforløbet samlet set været hensigtsmæssigt. I 12 procent, svarende til 16 sager har vi vurderet, at sagsbehandlingsforløbet kun i ringe grad eller slet ikke har været hensigtsmæssigt. I 12 af de 16 sager, hvor Ankestyrelsen finder, at sagsbehandlingsforløbet kun i ringe grad eller slet ikke har været hensigtsmæssigt, finder vi samtidig, at der ikke er grundlag for tilkendelse af førtidspension. Der henvises til kapitel 3 punkt 3.3.

5 Kontrol I 9 tilfælde har kommunerne tilkendt førtidspension med fastsættelse af kontrol. I alle 9 sager har Ankestyrelsen vurderet, at fastsættelsen af kontrol er i strid med reglerne og styrelsens praksis, idet der i sagerne ikke har været tale om alvorlige lidelser med uforudsigelige forløb, hvilket er en forudsætning for at kunne fastsætte kontrol. Ankestyrelsens anbefalinger Kommunerne skal sørge for, at der tidligt i forløbet indhentes psykiatriske oplysninger til belysning af diagnose og mulighed for behandling. Der kan tidligt i forløbet være behov for behandling af den psykiske lidelse, og formålet kan forspildes, hvis behandlingen iværksættes for sent. Kommunerne skal sørge for at indhente aktuelle oplysninger om behandlingsforløb samt indhente aktuelle psykiatriske oplysninger, herunder psykologiske test til belysning af diagnose og dermed forsatte behandlingsmuligheder. Kommunerne skal sørge for, at der indhentes aktuelle psykiatriske oplysninger til belysning af mulighed for fortsat behandling. Selv om diagnosen er klar, og personen har gennemgået et psykiatrisk behandlingsforløb, kan der være mulighed for fortsat behandling. Kommunerne skal sørge for, at arbejdsprøvningen bliver individuelt tilpasset, således at der tages hensyn til borgerens eventuelle skånebehov. Kun derved belyses muligheden for bedring af arbejdsevnen og borgerens ressourcer bedst muligt. Kommunen skal sørge for, at der i sagerne er fyldestgørende oplysninger om behandlingsforløb, herunder hvilken medicin personen har modtaget, dosering og tidsmæssig udstrækning. Dokumentrationsgrundlaget skal være i orden og fremgå af ressourceprofilen. Kommunerne skal være opmærksomme på, at reglen om kontrol er restriktiv, og at reglen ikke kan anvendes til at tilkende midlertidige pensioner.

6 4 2 Materiel vurdering af sagerne om førtidspension Ankestyrelsen har vurderet i alt 125 sager, hvor kommunerne har bevilget førtidspension til personer med en psykisk lidelse efter lov om social pension. Ankestyrelsen har anmodet kommunerne om at indsende sager, hvor kommunen har truffet afgørelse om tilkendelse af førtidspension, og hvor hoveddiagnosen er en affektiv sindslidelse (grundlæggende forandringer i stemningslejet, enten i form af depression eller opstemthed) eller en nervøs eller stressrelateret tilstand. Personkredsen er borgere i aldersgruppen år. Ankestyrelsen har valgt at indhente de nyeste sager på området. Sagerne er indkaldt den 28. marts 2012, og undersøgelsen omfatter således afgørelser truffet umiddelbart forinden. Ved vurderingen af sagerne har Ankestyrelsen taget stilling til, i hvilket omfang afgørelserne er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Ankestyrelsen har i det væsentligste koncentreret sig om følgende materielle problemstillinger: Om afgørelsen samlet set er rigtig. Om sagen er tilstrækkelig oplyst. Er der tilstrækkelig lægelig dokumentation. Ved vurderingen af sagerne har Ankestyrelsen anvendt styrelsens 5 psykiatriske speciallægekonsulenter, der har vurderet hver 25 sager. Lægekonsulenterne er bedt om at tage stilling til, om der er dokumentation for en psykiatrisk diagnose, og om behandlingen har været relevant, tilstrækkelig og effektiv, herunder om behandlingsmulighederne på tidspunktet for pensionstilkendelsen var udtømte.

7 5 2.1 Hovedresultater for den materielle vurdering Undersøgelsen viser, at 84 procent af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivning og praksis, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1. Overensstemmelse med regler og praksis Antal Procent Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis Nej, afgørelsen ville blive ændret eller hjemvist, hvis det havde været en klagesag I alt Det er vurderet, at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat, og at alle muligheder for forbedring af arbejdsevnen ved aktiverings-, revaliderings-, og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger er afprøvet. Ankestyrelsen ville således have ændret eller hjemvist 16 procent af kommunernes afgørelser om tilkendelse af førtidspension, hvis der var tale om en klagesag i Ankestyrelsen. I 28 sager har kommunen bevilget førtidspension til personer under 40 år. I 24 af de 28 sager er afgørelsen i overensstemmelse med regler og praksis, hvorimod afgørelsen i 4 sager ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag. Der henvises til tabel 2.3 i bilag af de 105 sager, som Ankestyrelsen er enig i, vedrører personer, der er indvandret fra 3. lande, og som har været udsat for særligt belastende forhold, der kan have haft indflydelse på udviklingen af psykisk sygdom. 2.2 Regler og praksis for tilkendelse af førtidspension Betingelsen for at få tilkendt pension følger af pensionslovens 16, stk. 2: 1) Personens arbejdsevne er varigt nedsat, og 2) nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Desuden skal der efter pensionslovens 18 først påbegyndes pensionssag, når det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger.

8 6 Den samlede ressourceprofil danner grundlaget for vurderingen af borgerens arbejdsevne, jf. pensionslovens 19, stk. 1 og 2, og arbejdsevnebekendtgørelsen. Det er herved fastlagt, hvilke ressourceparametre, der er centrale, når arbejdsevnen skal vurderes. Uddannelse, arbejdsmarkedserfaring, sociale forhold og helbred indgår som parametre. Principafgørelser om ret til pension P om en ufaglært kvinde på 47 år, der udelukkende havde haft korterevarende ufaglært arbejde og ikke havde været i beskæftigelse siden Hun var forsøgt aktiveret/revalideret adskillige gange uden resultat. Det fremgik af ressourceprofilen, at det skønnedes urealistisk, at ansøger igen kom på arbejdsmarkedet, herunder i fleksjob. Der var lagt vægt på, at ansøger led af en borderline personlighedsforstyrrelse kompliceret af mangeårige misbrugsproblemer, og at det lægeligt var vurderet, at hun behandlingsmæssigt var uden for rækkevidde. Hun led desuden af kronisk diarré, brok, overvægt, følger efter piskesmældslæsion, rygsmerter, højresidig tennisalbue og gigtsmerter i hænderne. P om en 48-årig flygtning med posttraumatisk belastningsreaktion efter udsættelse for tortur. Tilstanden var vedvarende præget af angst, smerter, isolation og udtrætning, og det var lægelige vurderet, at tilstanden var varig, og at arbejdsprøvning måtte anses som formålsløs. Der blev yderligere lagt vægt på, at flere forsøg på revalidering siden 1993 ikke havde gjort det muligt for ansøgeren at få kontakt med arbejdsmarkedet. Principafgørelser om afslag på pension P-8-05 om en 33-årig ansøger uden uddannelse og uden væsentlig tilknytning til arbejdsmarkedet. Ansøger led af en uspecificeret personlighedsforstyrrelse med dyssociale træk med lav frustrationstærskel og emotionel labilitet med lav sårbarhedstærskel med manglende socialt funktionsniveau til følge. Ankestyrelsen fandt, at der ikke var dokumentation for en varig nedsættelse af arbejdsevnen i et omfang, der kunne give ret til førtidspension. Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke var dokumenteret fysiske eller psykiske lidelser, der skulle forhindre ham i at medvirke til medicinsk og/eller psykologisk behandling samt foranstaltninger med henblik på at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Der blev endvidere lagt vægt på, at ansøger havde ønsket førtidspension siden 1993 og ikke havde ment sig i stand til at deltage i foranstaltninger med henblik på at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Han havde afvist at deltage i nogen form for behandling. Ansøgers unge alder talte heller ikke for pension.

9 7 P-9-05 om en 42-årig stofmisbruger. Hun havde ikke væsentlige fysiske begrænsninger i arbejdsevnen, og der var ingen fysiske følger efter misbruget. Ansøger havde været i metadonbehandling siden 1993, og misbruget var ophørt. Kommunen fandt, at ansøger kunne blive ansat som ufaglært med let, fysisk ukompliceret arbejde på nedsat tid med de nødvendige skånehensyn. Arbejdet skulle foregå under rolige, ikke-stressende forhold og burde ikke indebære ansvarsfuld psykisk involvering. Som eksempler var nævnt pakning af diverse varer, lettere montagearbejde og medhjælp inden for servicefagene. Ankestyrelsen tiltrådte afgørelsen. Principafgørelser om at relevante behandlingsmuligheder skal være afprøvet P-8-05 om en 33-årig mand, som led af en uspecificeret personlighedsforstyrrelse, og som tidligere havde haft et blandingsforbrug af både alkohol, stoffer og medicin. Han havde afvist at deltage i foranstaltninger med henblik på at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, og han havde også afvist at deltage i nogen form for behandling. En speciallæge i psykiatri anførte, at borgerens tilstand ikke var søgt relevant behandlet. Ankestyrelsen vurderede, at det var i overensstemmelse med loven at give afslag på førtidspension, da der ikke var dokumentation for varig nedsættelse af erhvervsevnen om en 52-årig kvinde med et dagligt massivt alkoholindtag. Hun ønsker ikke at være i relevant antidepressiv behandling. Ankestyrelsen fandt, at kommunen kunne stille krav om, at mulighederne for behandling med antidepressiv medicin (lykkepiller) har været afprøvet, før sygedagpenge kan forlænges, eller før der kan bevilliges førtidspension. Det er en betingelse, at der foreligger konkrete oplysninger om lægeordineret forslag til behandling med antidepressiv medicin i overensstemmelse med de professionelle, generelle retningslinjer blandt andet fra Sundhedsstyrelsen. Behandling med antidepressiv medicin udgør ikke en væsentlig risiko for liv og førlighed. 2.3 Sagens oplysning og dokumentationsniveau Kommunerne er forpligtede til at påse, at de enkelte sager er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at der kan træffes afgørelse. Dette overholder kommunerne i hovedparten af sagerne. I 20 af de 125 sager er oplysningsgrundlaget utilstrækkeligt til at træffe afgørelse om bevilling af førtidspension, hvorfor Ankestyrelsen ville have ændret sagen eller hjemvist disse sager til kommunen, således at de manglende oplysninger kunne blive tilvejebragt. jf. tabel 2.2. Der henvises desuden til redegørelserne nedenfor i punkt og

10 8 Tabel 2.2. I hvilket omfang er sagen oplyst? Antal Procent Ingen oplysninger mangler Enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler Flere og/eller væsentlige oplysninger mangler 7 6 Afgørende oplysninger mangler I alt Der er sammenfald mellem de 20 sager, hvor det ikke er godtgjort, at borgerens arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat, og de 20 sager, hvor Ankestyrelsen ville have ændret eller hjemvist sagen, jf. tabel 2.1 ovenfor. Alle sager, der er vurderet til at være afgjort forkert, mangler således også dokumentation. Den manglende dokumentation fordeler sig på både lægelige oplysninger og arbejdsprøvning. I flere af de sager, hvor Ankestyrelsen ikke er enig i tilkendelse af pension, er de lægelige oplysninger i sagen utilstrækkelige for at stille en diagnose og vurdere mulighederne for behandling. I flere af de sager, hvor Ankestyrelsen er uenig i tilkendelse af pension, har styrelsen vurderet, at der burde have været indhentet en psykiatrisk speciallægeerklæring til belysning af aktuelle tilstand. Tabel 2.3. Hvilke væsentlige/afgørende oplysninger mangler? Antal Procent Lægelige oplysninger om diagnoser Lægelige oplysninger om behandling Lægelige oplysninger om varighed Oplysninger om arbejdsprøvning 6 24 Oplysninger om funktionsevnebeskrivelse 3 12 Andet 0 0 Note: Procenten er beregnet ud fra i alt 25 sager, hvori der mangler en eller flere væsentlige/afgørende oplysninger. Tabellen summer ikke til 100 procent, da det har været muligt at sætte flere krydser. 2.4 Vurderingen af afgørelserne Diagnose og behandling Ankestyrelsens psykiatriske lægekonsulenter har taget stilling til, om der er

11 9 dokumentation for den stillede diagnose, og om behandlingen har været relevant, hensigtsmæssig og tilstrækkelig. 1 I 112 sager er der i høj grad eller i nogen grad tilstrækkelig lægelig dokumentation for den stillede diagnose, mens der i 13 sager enten i ringe grad eller slet ingen lægelig dokumentation er for den stillede diagnose, jf. tabel 2.5. Tabel 2.5 Dokumentation for den stillede diagnose. Antal Procent I høj grad I nogen grad 11 8 I ringe grad 2 2 Nej I alt Note: Tabellen summer ikke til 100 procent på grund af afrunding I 12 af de 13 sager, hvor Ankestyrelsen vurderer, at der ikke er tilstrækkelig lægelig dokumentation for den stillede diagnose og dermed også til at vurdere mulighederne for behandling, vurderer styrelsen samtidig, at der ikke er tilstrækkelig grundlag for pension. Der henvises til redegørelserne nedenfor i punkt I 1 sag (sag 9) af de 13 sager, hvor Ankestyrelsen finder, at der ikke er tilstrækkelig lægelig dokumentation for den stillede diagnose, finder styrelsen dog, at tilkendelsen af førtidspension er korrekt. I den konkrete sag var borgeren i 1985 tilkendt førtidspension grundet intelligenshæmning og personlighedsafvigelse. Borgeren havde efterfølgende fravalgt pensionen og havde været i fleksjob. Han bevilges på ny førtidspension med virkning fra 1. januar Borgeren er ikke blevet psykiatrisk vurderet siden Styrelsen lægger til grund, at borgeren er mentalt retarderet. Da denne lidelse ikke kan behandles, finder styrelsen, at tilstanden er stationær, og at der i øvrigt er dokumentation for, at arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat. I 102 sager vurderer Ankestyrelsen, at den iværksatte lægelige behandling enten i høj grad eller i nogen grad har været relevant, hvorimod den iværksatte behandling i 23 sager enten slet ikke eller kun i ringe grad er relevant, jf. tabel Kommunerne skal til brug for Ankestyrelsens statistik om nytilkendelser af førtidspension indberette, hvad der er hoveddiagnosen for tilkendelse af pension. Diagnoserne er anvendt i de pågældende sager.

12 10 Tabel 2.6 Dokumentation for at den iværksatte behandling har været relevant. Antal Procent I høj grad I nogen grad 11 9 I ringe grad 9 7 Nej I alt Langt størstedelen af personerne i de 105 sager, hvor Ankestyrelsen er enig i afgørelsen, har været psykiatrisk behandlet enten i sygehus regi eller hos en privatpraktiserende speciallæge i psykiatri. Endvidere har flere af personerne modtaget psykologisk behandling. Herudover har flere af de personer, som kommer fra 3. lande, og som har været udsat for særligt belastende forhold, modtaget behandling på en klinik for traumatiserede flygtninge Andre forhold end de helbredsmæssige Ankestyrelsen har desuden vurderet, om der er andre forhold end de helbredsmæssige, der i væsentlig grad har medført nedsættelse af funktionsevnen. I 90 af sagerne er der andre forhold end de helbredsmæssige, som i væsentlig grad medfører en nedsættelse af funktionsevnen. Der er eksempelvis tale om personer, der har haft en traumatisk og belastende barndom, personer der har været udsat for tortur, og personer med dårlige danskkundskaber samt personer, der i deres voksne liv har været udsat for vold fra ægtefælle eller samlever. Tabel 2.7. Om der er andre forhold end de helbredsmæssige, der i væsentlig grad har medført en nedsættelse af funktionsevnen. Antal Procent Ja Nej I alt sager af de 105 sager, hvor Ankestyrelsen er enig i afgørelsen, vedrører personer, der er indvandret fra 3. lande, og som har været udsat for særligt belastende forhold, der kan have haft indflydelse på udviklingen af psykisk sygdom.

13 Behandling og arbejdsprøvning mv. I 105 sager er der i høj grad eller i nogen grad dokumentation for, at alle relevante foranstaltninger i form af aktivering, revalidering, behandling og andet er afprøvet, hvorimod der i 20 sager enten slet ikke eller kun i ringe grad er dokumentation for, at alle relevante foranstaltninger er afprøvet, jf. tabel 2.8. Tabel 2.8. Dokumentation for, at alle relevante foranstaltninger er afprøvet. Antal Procent I høj grad I nogen grad I ringe grad 10 8 Nej 10 8 I alt I 18 af de 20 sager, hvor der ikke er dokumentation for, at alle relevante foranstaltninger er afprøvet, er sager, hvor Ankestyrelsen ville have ændret eller hjemvist sagen til kommunen, se redegørelserne nedenfor i punkt og I 2 sager af de 20 sager, hvor Ankestyrelsen finder, at der ikke er dokumentation for, at alle relevante foranstaltninger er afprøvet, vurderer styrelsen, at tilkendelsen af førtidspension er korrekt. I begge sager finder styrelsen, at der tidligere i forløbet burde have været sat ind med en mere intensiv behandling af den psykiske lidelse, men at behandlingsmulighederne på tidspunktet for pensionstilkendelsen er udtømte, og at tilstanden derfor må anses som varig. Arbejdsevnen er desuden vurderet til at være væsentligt nedsat på grund af helbredsmæssige forhold. Det drejer sig om sag 2 og sag 76, som er refereret nedenfor under punkt Tabel 2.9. Helbredsmæssige forhold, der kan begrunde, at der ikke er foretaget arbejdsprøvning, jobtræning eller virksomhedspraktik. Antal Procent I høj grad I nogen grad 9 17 I ringe grad 4 8 Nej 2 4 I alt Ved praksisundersøgelsen er sondret mellem, i hvilket omfang der er foretaget uddannelse/aktivering/kurser, arbejdsprøvning/jobtræning/virksomhedspraktik, fleksjob eller andet. Der henvises til tabel 2.5 i bilag 2. Tabel 2.9 forholder sig alene til det

14 12 spørgsmål om, der er helbredsmæssige forhold, der kan begrunde, at der ikke er foretaget arbejdsprøvning, jobtræning eller virksomhedspraktik. I nogle af de 46 sager, hvor Ankestyrelsen vurderer, at der i høj grad eller nogen grad er helbredsmæssige forhold, der begrunder, at der ikke er foretaget arbejdsprøvning, jobtræning eller virksomhedspraktik, er der lægelig dokumentation for, at dette ville kunne forværre tilstanden. I andre sager vurderer styrelsen, at det vil være åbenbart formålsløst at arbejdsprøve borgeren. Det forhold, at Ankestyrelsen vurderer, at der i 46 af sagerne er helbredsmæssige forhold, der kan begrunde undladelsen af at gennemføre en arbejdsprøvning, jobtræning eller virksomhedspraktik, betyder ikke, at kommunen ikke har foretaget andre foranstaltninger for at afklare borgerens arbejdsevne. I flere af de 46 sager, har borgeren været i aktivering og/eller fleksjob forud for pensionstilkendelsen. De 6 sager, hvor der ikke er helbredsmæssige forhold, der kan begrunde undladelsen af at gennemføre en arbejdsprøvning, er alle sager, hvor Ankestyrelsen ville have ændret eller hjemvist sagen til kommunen, jf. redegørelserne nedenfor i punkt og Sager hvor Ankestyrelsen er enig i tilkendelse af førtidspension I 84 procent af sagerne vurderer Ankestyrelsen, at der i høj eller i nogen grad er dokumentation for, at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat, jf. tabel Tabel Dokumentation for væsentlig og varig nedsættelse af arbejdsevnen. Antal Procent I høj grad I nogen grad 7 6 I ringe grad 5 4 Nej I alt Ankestyrelsen vurderer, at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat, og at alle muligheder for forbedring af arbejdsevnen ved aktiverings-, revaliderings-, og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger er afprøvet. I 16 procent af sagerne er det i ringe grad eller slet ikke dokumenteret, at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat. Der er sammenfald mellem de 20 sager, hvor det ikke er godtgjort, at borgerens arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat, og de 20 sager, hvor Ankestyrelsen ville have ændret eller hjemvist sagen til kommunen, jf. tabel 2.1 ovenfor.

15 Eksempler hvor Ankestyrelsen er enig i tilkendelse af førtidspension. Sag 1: Kommunens indberetning: Angsttilstand uden specifikation, panikangst, generaliseret angst (065) En 44-årig mand, som ikke har haft nogen tilknytning til arbejdsmarkedet. Har frem til tilkendelse af førtidspension modtaget kontanthjælp. Pågældende er opvokset i et svært misbrugende miljø. Borgeren har været svært alkoholiseret siden ungdommen med flere mislykkede afvænningsophold bag sig. På baggrund af de lægelige oplysninger i sagen vurderer Ankestyrelsen, at borgerens hoveddiagnose er personlighedsforstyrrelse med angstproblematik. Borgeren har herudover et langvarigt alkoholmisbrug, som påvirker funktionsevnen. Borgeren er forsøgt behandlet i flere regi siden ungdommen, både for den psykiske lidelse og for hans alkoholmisbrug. Ingen af behandlingerne har haft effekt, og alt skønnes relevant afprøvet. Tilstanden er varig. Selv om der ikke har været iværksat arbejdsafklarende foranstaltninger, så vurderer Ankestyrelsen, at det er helt åbenbart, at borgerens arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings- revaliderings- eller andre foranstaltninger. Ankestyrelsen vurderer, at der er tilstrækkelig dokumentation for retten til pension. Sag 2: Kommunens indberetning: Angsttilstand uden specifikation, panikangst, generaliseret angst (065) En 50-årig kvinde er uddannet som kontorassistent og har været i ordinær beskæftigelse i mange år frem til februar 2008, hvor hun bliver sygemeldt første gang på grund af depressive symptomer. Hun påbegynder forløb med henblik på behandling for depression, men har uheldige oplevelser med forskellige behandlere. Bliver på ny sygemeldt i februar 2010 og har frem til starten af 2011 modtaget sygedagpenge. På baggrund af de lægelige oplysninger i sagen vurderer Ankestyrelsen, at borgeren lider af en personlighedsforstyrrelse uden specifikation samt angstanfald. Herudover har borgeren et alkoholproblem. Der er forsøgt behandling af den psykiatriske lidelse, dog kun i en kortere tid. Borgeren er blevet behandlet med antidepressiv medicin. Der har ikke været forsøgt en egentlig arbejdsprøvning eller lignende foranstaltninger.

16 14 I psykiatrisk speciallægeerklæring af 24. december 2011 oplyses det, at borgerens tilstand vil blive forværret, hvis man forsøger at arbejdsprøve hende. Tilstanden er formentlig varig i dag, men der burde have været gennemført en tidligere mere intensiv og længerevarende behandling af den psykiske lidelse, eventuelt i sygehus regi. En tidligere behandlingsindsats kunne muligvis have ændret prognosen. Ankestyrelsen finder dog, at der på nuværende tidspunkt er tilstrækkelig dokumentation for retten til pension. Sag 10: Kommunens indberetning: Mental Retardering (078) En 22-årig kvinde har haft en turbulent og belastet barndom med mange flytninger og skoleskift. Hun har været udsat for seksuelle overgreb fra 7 års alderen og til hendes 14. år. Bliver i 2008 indlagt for selvmordsforsøg. I 2009 deltager hun i et praktikforløb i 6 uger hos en dyrehandler. Der har ikke siden 2009 været iværksat arbejdsprøvninger. I udtalelse af 3. maj 2010 fra distriktspsykiatrien vurderes det, at arbejdsprøvning ikke er realistisk, og at et krav om arbejdsprøvning vil forværre borgerens tilstand. Borgeren har siden 16-års alderen været tilknyttet individuel psykolog og kontaktpersonstøtte. Efter mange års efterfølgende socialpsykiatrisk behandling og støtteforanstaltninger, tilbydes hun egentlig psykiatrisk behandling fra 2008 efter et selvmordsforsøg og depression. Derefter har hun ambulant tilknytning til distriktspsykiatri. På baggrund af de lægelige oplysninger i sagen vurderer Ankestyrelsen, at borgeren har hoveddiagnosen mental retardering i lettere grad og bipolar affektiv sinds-lidelse og som bidiagnose uspecificeret angsttilstand. Der er forsøgt relevant behandling, og tilstanden må anses for at være varig. Ankestyrelsen vurderer, at det er helt åbenbart, at borgerens arbejdsevne ikke kan forbedres ved yderligere arbejdsafklarende foranstaltninger. Ankestyrelsen vurderer på denne baggrund, at der er tilstrækkelig dokumentation for retten til pension. Sag 14: Kommunens indberetning: Anden affektiv sindslidelse eller tilstand (063) En 50-årig kvinde er skilt og har 2 børn, hvor af den ene er hjemmeboende. Hun kom fra Bosnien til Danmark i Hun er uddannet indenfor kontorfaget. Efter hun kom til Danmark, har hun været i løntilskudsjob, praktikker og afklaringsforløb. Hun ophører med at modtage dagpenge fra a-kassen den 11. november 2007 og modtager herefter kontanthjælp frem til modtagelse af førtidspension.

17 15 På baggrund af de lægelige oplysninger i sagen vurderer Ankestyrelsen, at borgerens hoveddiagnose er personlighedsændring efter muligvis posttraumatisk belastningsreaktion. Herudover har borgeren haft længerevarende rygsmerter. Smerteproblematikken skønnes at veje særdeles subjektivt tungt. I sagen mangler en egentlig udredning af det somatiske. Borgeren har modtaget antidepressiv medicin i længere tid hos egen læge og som led i smertebehandling, derudover udredning med 3 samtaler på et center for traumatiserede flygtninge. Ankestyrelsen vurderer, at den gennemførte behandling ikke har været tilstrækkelig effektiv. Borgeren burde langt tidligere í forløbet have fået en psykiatrisk behandling enten hos en privatpraktiserende speciallæge i psykiatri eller i sygehus regi. Ankestyrelsen vurderer imidlertid, at tilstanden formentlig er varig nu, da behandlingsmulighederne er udtømte. På den baggrund vurderes der at være tilstrækkelig dokumentation for retten til pension. Sag 19: Kommunens indberetning: Angsttilstand uden specifikation, panikangst, generaliseret angst (065) En 51-årig kvinde er gift og har 3 voksne børn. Har været tilknyttet det ordinære arbejdsmarked fra 1977 og frem til Har arbejdet som blandt andet hjemmehjælper og senest som frisør frem til 2006, hvor hun blev sygemeldt på grund af stress. I perioden 1. august 2008 og frem til slutningen 2011 er hun ansat i et fleksjob med 2/3 løntilskud. På baggrund af de lægelige oplysninger i sagen vurderer Ankestyrelsen, at borgerens hoveddiagnoser er panikangst, tvangspræget personlighedsstruktur og belastningsreaktion, uspecificeret. Borgeren har gennemgået en årelang ambulant psykiatrisk og medicinsk behandling. Den gennemførte behandling skønnes at have været tilstrækkelig effektiv og relevant. Ankestyrelsen vurderer, at der er tilstrækkelig dokumentation for retten til pension. Sag 41: Kommunens indberetning: Periodisk depression (061) En 55-årig kvinde, som er født og opvokset i Jugoslavien. Hun flygter til Danmark sammen med sin ægtefælle og 2 børn i De har angiveligt været udsat for chikane og forfølgelse. Hun har været i behandling på psykiatrisk traumeklinik for flygtninge i Arbejdsprøvning i 2009 måtte opgives på grund af hendes psykiske tilstand. Hun har en gymnasial uddannelse fra Jugoslavien. Hun har arbejdet som kontorassistent i 16 år i Jugoslavien. Hun har gået på sprogskole i Danmark fra Hun har arbejdet

18 16 som fabriksarbejder i Danmark fra 1997 og indtil november 2007, hvor hun bliver sygemeldt på grund af smerter i venstre skulder (frossen skulder). Hun har været sygemeldt siden. På baggrund af de lægelige oplysninger i sagen vurderer Ankestyrelsen, at borgerens hoveddiagnose er personlighedsændring efter katastrofeoplevelse. Ankestyrelsen vurderer, at den gennemførte behandling har været tilstrækkelig effektiv og relevant. Tilstanden vurderes som varig. Der er forsøgt arbejdsprøvning. Det fremgår af statusattest fra Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge af 10. november 2010, at borgerens tilstand ikke tillader, at hun arbejdsprøves yderligere, da det vil føre direkte til et dramatisk tilbagefald i depressive symptomer, som i forvejen var meget vanskeligt at stabilisere. Ankestyrelsen vurderer, at bevilling af førtidspension er i overensstemmelse med regler og praksis. Sag 56: Kommunens indberetning: Posttraumatisk belastningsreaktion, kronisk belastningssyndrom (067) En 46-årig mand fra Irak kommer til Danmark i 1999 som flygtning. Han er gift og har 5 børn. Han har i sit hjemland været fængslet i 2 år og er blevet udsat for tortur. Han har gået i skole, men har ikke nogen uddannelse. Han blev i Irak tvunget ind i militæret, hvor han var i ca. 7 år, indtil han flygtede. Han har ikke haft fast tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark, men har i 2 kortere perioder arbejdet som chauffør. På baggrund af de lægelige oplysninger i sagen vurderer Ankestyrelsen, at borgerens hoveddiagnose er personlighedsændring efter katastrofeoplevelse. Borgerens funktionsevne er begrænset af, at han har mange smerter, svære hukommelses- og koncentrationsproblemer samt problemer med at være sammen med andre mennesker. Borgeren har gennemgået relevant medicinsk og psykoterapeutisk behandling. Behandlingen har været tilstrækkelig, hensigtsmæssig og relevant, da han har modtaget antipsykotisk behandling og psykoterapi givet af specialister vedrørende tortur. Tilstanden vurderes som varig, da den relevante behandling ikke har medført en bedring af borgerens tilstand.

19 17 Kommunen foretager relevant aktivering i form af 2 uddannelsesforløb, som begge må afbrydes af helbredsmæssige årsager. Arbejdsprøvning har ikke været forsøgt, da det skønnes åbenbart formålsløst og i øvrigt vil forværre borgerens psykiske tilstand. Ankestyrelsen vurderer, at der er tilstrækkelig dokumentation for retten til førtidspension. Sag 65: Kommunens indberetning: Angsttilstand uden specifikation, panikangst, generaliseret angst (065) En 55-årig kvinde, der er uddannet korrespondent og har arbejdet som stewardesse i 23 år og siden i forskellige jobs, har i de seneste 10 år været i behandling for tilbagevendende depression og angst. Der har været tale om psykiatrisk behandling med antidepressiv medicin og samtaleterapi. Borgeren har været i virksomhedsrevalidering og job med løntilskud. På baggrund af de lægelige oplysninger i sagen vurderer Ankestyrelsen, at borgerens hoveddiagnoser er angsttilstand og tilbagevendende depressioner. Lidelserne er tilstrækkelig lægeligt udredt og relevant behandlet, og tilstanden skønnes varig. De psykiske lidelser øger trætbarheden og vanskeliggør funktioner, der ikke er rutineprægede og forudsigelige. Prognosen for optræning til deltidsbeskæftigelse i job på særlige vilkår anses for at være ringe. Ankestyrelsen vurderer, at der er tilstrækkelig dokumentation for retten til førtidspension. Sag 76: Kommunens indberetning: Fobisk angst, social fobi, angst i veldefinerede situationer uden fare (063). En 60-årig ufaglært kvinde, der har haft flere korte ansættelser. Hun er forsøgt arbejdsprøvet, hvilket må opgives, da hun har det psykisk dårligt og ikke kan møde op. På baggrund af de lægelige oplysninger i sagen vurderer Ankestyrelsen, at borgerens hoveddiagnoser er generaliseret angst samt agorafobi med panikangst og depressiv enkeltepisode af moderat grad. Hun lider desuden af svimmelhed og hovedpine samt muskel- og ledsmerter. Ankestyrelsen vurderer, at der burde have været foretaget en intensivering af den antidepressive behandling og psykoterapeutisk behandling. Selv om den relevante behandling ikke har været forsøgt, så skønnes det ikke, at tilstanden kan bedres markant ved behandling. Det skyldes, at hele situationen er kompleks og kronificeret, og at en eventuel behandling skulle have været iværksat tidligere. Tilstanden skønnes at være varig. Ankestyrelsen vurderer, at der er tilstrækkelig dokumentation for retten til pension.

20 18 Sammenfatning med hensyn til sagerne, hvor der var grundlag for pension. I 105 sager vurderer Ankestyrelsen, at tilkendelsen af førtidspension er i overensstemmelse med reglerne. 40 sager af de 105 sager, hvor Ankestyrelsen er enig i afgørelsen, vedrører personer, der er indvandret fra 3. lande, og som har været udsat for særligt belastende forhold, der kan have haft indflydelse på udviklingen af psykisk sygdom. Der er dokumentation for en psykiatrisk diagnose. Tilstanden er varig, og mulighederne for behandling har været afprøvet. I mange af sagerne er der givet relevant og hensigtsmæssig behandling, men behandlingen har ikke altid været tilstrækkelig effektiv. I flere sager vurderer Ankestyrelsen, at der burde have været sat ind på et tidligere tidspunkt med en mere intensiv psykiatrisk behandling, men at der på tidspunktet for bevilling af førtidspension ikke er yderligere behandlingsmuligheder, og at tilstanden derfor må anses for varig. I nogle sager er der lægelig dokumentation for, at der ikke har kunnet iværksættes arbejdsprøvning eller lignende, fordi det ville forværre tilstanden. Ankestyrelsens anbefaling Kommunerne skal sørge for, at der tidligt i forløbet indhentes psykiatriske oplysninger til belysning af diagnose og mulighed for behandling. Der kan tidligt i forløbet være behov for behandling af den psykiske lidelse, og formålet kan forspildes, hvis behandlingen iværksættes for sent Sager hvor Ankestyrelsen ikke er enig i tilkendelsen af førtidspension I 20 sager er Ankestyrelsen uenig i, at der er grundlag for tilkendelse af pension. Uenigheden skyldes dels, at afgørelserne materielt set ikke er i overensstemmelse med lovgivning og praksis, dels at oplysningsgrundlaget for afgørelserne er utilstrækkeligt.

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 39 Offentligt Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension til personer med en psykisk lidelse December 2007 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension til personer med en psykisk lidelse December 2007

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Fleksjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Fleksjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET Praksisundersøgelse Førtidspension Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET December 2010 Indhold Undersøgelsens rammer...3 1 Resumé og anbefalinger...4 1.1 Afgørelsernes korrekthed...4 1.2

Læs mere

Fleksjob og ledighedsydelse

Fleksjob og ledighedsydelse KAPITEL FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE 1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob og ledighedsydelse Juni 2010 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Fleksjob og ledighedsydelse, juni 2010 Udgiver

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

Post Traumatisk Stress (PTSD)

Post Traumatisk Stress (PTSD) Post Traumatisk Stress (PTSD) PsykInfo, den 9. november 2011 Annemarie Gottlieb, klinikleder, cand.psych. Samuel Olandersson, souschef, fysioterapeut Posttraumatisk belastningsreaktion Er en psykisk tilstand,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Notat om betydningen for arbejdsmarkedstilknytning af psykisk sygdom og psykisk belastning Jobcenter Roskilde oktober 2011

Notat om betydningen for arbejdsmarkedstilknytning af psykisk sygdom og psykisk belastning Jobcenter Roskilde oktober 2011 Notat om betydningen for arbejdsmarkedstilknytning af psykisk sygdom og psykisk belastning Jobcenter Roskilde oktober 2011 Indledning Jobcenter Roskilde har set på forekomsten af psykiske lidelser som

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011.

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011. D O M Afsagt den 30. september 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Ole Dybdahl og Martin Broms (kst.)). 3. afd. nr. B-659-13: 3F som mandatar for A (advokat Mads Krøger Pramming)

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Model med flydende overgang

Model med flydende overgang Model med flydende overgang Somatisk Psykisk Todimensionel model Somatisk Psykisk Tredimensionel (bio-psyko-social) model Somatisk Psykisk Social KRONIFICERINGSFAKTORER BIOLOGISK NIVEAU Dispositioner Tidligere

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Februar 212 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: Februar 212

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Ledighedsydelse. og sanktioner

Ledighedsydelse. og sanktioner Ledighedsydelse og sanktioner December 2011 Indhold Forord... 2 1 Resumé og anbefalinger... 3 2 Afgørelse om sanktion materiel vurdering... 6 2.1 Hovedresultaterne af den materielle vurdering... 6 2.2

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Unge og førtidspension Hvem er de unge, og har de et alternativ til førtidspension?

Unge og førtidspension Hvem er de unge, og har de et alternativ til førtidspension? Unge og førtidspension Hvem er de unge, og har de et alternativ til førtidspension? Baggrundsnotat Hvis udviklingen fortsætter, får vi en større gruppe af unge, der bliver dømt helt ude af arbejdslivet.

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Nervøse og angstrelaterede tilstande

Nervøse og angstrelaterede tilstande Nervøse og angstrelaterede tilstande Fysioterapeuter 2011 Plan l Angst l Obsessiv kompulsiv tilstand l Kriser l Dissociativ tilstand l Somatoforme tilstand Angst Fysioterapiuddannelsen Sept 2010 Baggrund

Læs mere

Det Social-lægelige samarbejde. Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin

Det Social-lægelige samarbejde. Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin Det Social-lægelige samarbejde Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin Hvad er Socialmedicin?? Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, som har til formål at

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Side 1/8 Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. januar 2007 i sag nr. BS 6A 446/2006: Winnie Laybom Mølleengen 118 4040 Jyllinge vi advokat Thomas Ghiladi mod Den Sociale Sikringsstyrelse/

Læs mere

Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp

Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Ankestyrelsens praksisundersøgelser Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Februar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Februar

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Nævnsafgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING

Nævnsafgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING he SAS Survey Solution of 8 08-01-2013 08:53 Nævnsafgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING Indberetning af afgørelser truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Rapport Familie- og Socialcentret Team Sygedagpenge og Flexjob Dato Sagsbehandler J. nr. Dok.nr Juli 2004 16.19 KAPITEL 1: INDLEDNING... 3 1.1 RAPPORTENS INDHOLD OG OPBYGNING... 4

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Beskrivelser af medlemmerne i foredragsgruppen Michael Martin

Beskrivelser af medlemmerne i foredragsgruppen Michael Martin Beskrivelser af medlemmerne i foredragsgruppen Michael Jeg er 37 år, uddannet pædagog i sommeren 2006 og arbejder lige nu på et socialpsykiatrisk botilbud. I efteråret 2004 gik jeg ned med en svær depression,

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Vurdering, formulering og planlægning af behandling af psykologisk traumatiserede personer Læringsmål At beskrive

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere