Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førtidspension til personer med en psykisk lidelse"

Transkript

1 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension til personer med en psykisk lidelse December 2007

2 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension til personer med en psykisk lidelse December 2007

3 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside: Praksisundersøgelse om førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsen, december 2007 ISBN Kontrapunkt as Schultz Grafisk Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon Telefax E-post: Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord Kapitel 1 Kapitel 2 resumé og anbefalinger 1.1 Ankestyrelsens vurdering af sagerne resultater af vurderingerne Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Forsørgelsesgrundlag umiddelbart forud for pensionstilkendelsen Ansøgers hoveddiagnose indberettet af kommunen Hvilke og hvor mange tilbud har borgeren fået af kommunen forud for pensionstilkendelsen? fordelt på antal tilbud og antal personer Persongruppen fordelt på indberettede diagnoser og deltagelse i arbejdsprøvning forud for pensionstilkendelsen Antal tilbud den enkelte borger har fået af kommunen forud for pensionstilkendelsen Det seneste tilbud Antal måneder der er forløbet efter ophør af det seneste tilbud og inden tilkendelse af førtidspension sammenholdt med forsørgelsesgrundlaget forud for pensionstilkendelsen undersøgelses- og behandlingstilbud forud for pensionstilkendelsen undersøgelses- og behandlingstilbud borgeren har fået af kommunen forud for pensionstilkendelsen fordelt på antal tilbud og antal personer Afgørelsens korrekthed samlet set Oplysningsgrundlag i sagerne sammenholdt med afgørelsens korrekthed Hvilke væsentlige/afgørende oplysninger mangler? Afgørelsernes korrekthed fordelt på alder Dokumentation væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne Dokumentation for den stillede diagnose og relevans af iværksat behandling

5 4 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Side Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18 Tabel 2.19 Dokumentation for alle relevante foranstaltninger er afprøvet (aktivering, revalidering, behandling og andet) Hvis der ikke er foretaget arbejdsprøvning, er der da helbredsmæssige forhold der kan begrunde undladelsen? er ressourceprofilen udarbejdet i dialog med borgeren og er den fyldestgørende? Har sagsbehandlingsforløbet samlet set været hensigtsmæssigt? Kapitel 3 Ankestyrelsens materielle vurdering af kommunernes afgørelser 3.1 Generelle bemærkninger 3.2 Regler og praksis for tilkendelse af førtidspension 3.3 Sager hvor Ankestyrelsen er enig i tilkendelse af førtidspension Diagnoser og alder i de 35 sager, hvor Ankestyrelsen er enig i tilkendelse af pension Andre forhold end de rent helbredsmæssige Behandling eksempler på de 35 sager, hvor Ankestyrelsen er enig i tilkendelse af pension 3.4 sager hvor Ankestyrelsen ikke er enig i tilkendelsen af pension Diagnoser og alder i de 15 sager, hvor Ankestyrelsen ikke er enig i, at der er grundlag for pension Sager, hvor der er dokumentation for psykiatrisk diagnose sager, hvor der ikke er tilstrækkelig dokumentation for psykiatrisk diagnose 3.5 Foranstaltninger, herunder arbejdsprøvning, revalidering m.v. 3.6 Fastsættelse af kontrol Regler og praksis Ankestyrelsens vurdering af afgørelserne om kontrol 3.7 Kommunernes indberetning af diagnoser Reglerne De indberettede diagnoser og lægekonsulenternes vurderinger

6 Indholdsfortegnelse 5 Side Kapitel 4 Bilag 1: Ankestyrelsens formelle vurdering af kommunernes afgørelser Undersøgelsens baggrund, hjemmel, metode og omfang Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4 Fordeling af populationen og de udvalgte personer Forsørgelsesgrundlag før tilkendelse af førtidspension Civilstand Længste fuldførte uddannelse Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Regelgrundlag Principafgørelser Måleskema

7 6 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Forord Fokus for denne praksisundersøgelse er hvorvidt bevilling af førtidspension til personer med en psykisk lidelse er foretaget i overensstemmelse med pensionsloven og praksis. Praksisundersøgelsen er foretaget efter anmodning fra Socialministeriet, og er gennemført i perioden fra juni til oktober Praksisundersøgelsen er en udløber af Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked, som Folketinget har modtaget i maj Undersøgelsen er iværksat blandt andet på baggrund af en konstateret stigning i perioden fra 1998 til 2005 på 300 pct. i bevilling af førtidspension til personer, som lider af en nervøs eller stressrelateret tilstand. Undersøgelsen skal afdække, i hvilket omfang afgørelserne er i overensstemmelse med regler og praksis, eller om afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag. Udover den juridiske vurdering af sagerne, er Ankestyrelsens lægekonsulenter inddraget med henblik på at få belyst de lægelige aspekter i sagerne, herunder hvordan og i hvilket omfang de helbredsmæssige forhold varigt begrænser ansøgers funktionsevne. Ankestyrelsen kan ikke, i forbindelse med en praksisundersøgelse, tage underinstansens afgørelser op af egen drift med henblik på at ændre afgørelsen 2, ligesom Ankestyrelsen heller ikke bedømmer hensigtsmæssigheden af kommunernes forretningsgange eller det kommunale serviceniveau. Praksisundersøgelsen skal behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i de deltagende kommuner, jf. retssikkerhedslovens 79 a. Bestemmelsen præciserer det kommunalpolitiske ansvar for at følge op på resultaterne af praksisundersøgelserne og understreger kommunalbestyrelsernes ansvar for at implementere retssikkerhed i kommunerne på det sociale og beskæftigelsesmæssige område. 1 Lov om social pension jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj Jf. dog 65 i lov om social service, hvor Ankestyrelsen har beføjelser til at træffe afgørelse uden klage i visse sager på børne- og ungeområdet.

8 kapitel 1 Resumé og anbefalinger 7 1 Resumé og anbefalinger 1.1 Ankestyrelsens vurdering af sagerne Ankestyrelsen har vurderet i alt 50 sager, hvor kommunerne har bevilget førtidspension til personer med en psykisk lidelse, jf. lov om social pension. I knap en tredjedel af sagerne var der ikke tilstrækkeligt grundlag for pension. Sagerne omhandler primært personer, der ikke har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. I hovedparten af sagerne har borgerne forskellige psykiatriske diagnoser og har været gennem flere kortere eller længere behandlingsforløb. Kun i et lille antal af de undersøgte sager har borgeren tillige en somatisk lidelse. Der er generelt tale om særdeles komplekse sager. I Ankestyrelsens praksisundersøgelse fra 2006 på førtidspensionsområdet fandt Ankestyrelsen, at der i knap en fjerdedel af sagerne ikke var tilstrækkeligt grundlag for bevilling af pension. Ankestyrelsen har således været uenig i flere sager ved den foreliggende undersøgelse, der alene omhandler personer med psykiske lidelser. Praksisundersøgelsen fra 2006 var af generel karakter og omhandlede 147 sager, der var udvalgt tilfældigt og uden hensyn til diagnose. Undersøgelsens hovedresultater: I 35 sager var der tilstrækkeligt grundlag for førtidspension I 15 sager var der ikke tilstrækkeligt grundlag for pension Oplysningerne i sagerne er ikke tilstrækkelige til at vurdere, om iværksatte arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger har været hensigtsmæssige og effektive. Undersøgelse heraf forudsætter en målrettet undersøgelse herom med bistand fra kommunerne De diagnoser, kommunerne har indberettet, er i mange tilfælde ikke sammenfaldende med de diagnoser, som Ankestyrelsens lægekonsulenter har fundet grundlag for, men der er i det væsentlige tale om beslægtede diagnoser

9 8 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Kommunerne inddrager i nogle sager ikke den nødvendige ekspertise dels til undersøgelse af ansøgeren og dels til vurdering af de lægelige undersøgelser I ingen af sagerne var det besluttet, at der skulle ske genoptagelse på et senere fastsat tidspunkt Om de 15 sager hvor Ankestyrelsen ikke er enig i tilkendelsen af pension: I 8 af de 15 sager, hvor Ankestyrelsen fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for pension, har Ankestyrelsens lægekonsulenter vurderet, at der var dokumentation for en psykiatrisk diagnose, men at der var mulighed for fortsat behandling eller manglede oplysninger for at vurdere muligheden for fortsat behandling I 7 af de 15 sager vurderede Ankestyrelsens lægekonsulenter, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation for en psykiatrisk lidelse, og at muligheden for behandling derfor ikke kunne vurderes I 5 af de 7 sager var der dog en vis dokumentation for psykiatrisk lidelse. I 2 sager var grundlaget for pension klart utilstrækkeligt.

10 kapitel 1 Resumé og anbefalinger 9 Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne: Ankestyrelsen anbefaler på grundlag af undersøgelsen, at kommunerne i højere grad har fokus på følgende: Ved sagernes oplysning: at der foreligger fyldestgørende oplysninger om hele behandlingsforløbet, når sagerne drejer sig om psykisk syge at der indhentes nødvendige aktuelle psykiatriske oplysninger til belysning af diagnose og mulighed for fortsat behandling at det ikke nødvendigvis er tilstrækkelig dokumentation for aktuel tilstand, at der foreligger en statusattest, idet præmisserne for vurderingen også skal foreligge, så kommunen selvstændigt kan forholde sig til diagnose og behandlingsmulighed Ved vurdering af sagerne: at der kan være mulighed for fortsat behandling, uanset at borgeren allerede har gennemgået et længerevarende behandlingsforløb, fx set i lyset af ung alder at der tidligt i forløbet kan være behov for psykiatrisk ekspertise at der kan være behov for intensiv og langvarig behandling i særlige tilfælde, fx kompliceret misbrug at kommunerne skal sørge for at inddrage den nødvendige lægelige ekspertise dels til undersøgelse af ansøgeren og dels til vurdering af de lægelige undersøgelser Ved indberetning af sagerne: at kommunerne skal være mere omhyggelige med at indberette oplysningerne om korrekt diagnose og diagnosenummer til Ankestyrelsens statistik

11 10 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser 2 resultater af vurderingerne Den materielle vurdering af kommunesagerne Overordnet har Ankestyrelsen taget stilling til, i hvilket omfang afgørelserne er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. Derudover har Ankestyrelsens vurdering af de indsendte sager i det væsentlige koncentreret sig om følgende materielle problemstillinger: Om afgørelsen samlet set er rigtig Om sagen er tilstrækkelig oplyst Er der tilstrækkelig lægelig dokumentation Ankestyrelsen har erklæret sig uenig i afgørelsen om bevilling af førtidspension, hvis afgørelsen materielt set ikke er i overensstemmelse med lovgivning og Ankestyrelsens praksis. Ankestyrelsen har også erklæret sig uenig i afgørelsen om bevilling af førtidspension, hvis oplysningsgrundlaget for afgørelsen var så utilstrækkeligt, at afgørelsen ville være anset for ugyldig, hvis sagen var behandlet i Ankestyrelsen. I dette kapitel bliver undersøgelsens resultater afrapporteret, primært i tabelform. Resultaterne er uddybet i kapitel 3 og 4 blandt andet ved hjælp af eksempler fra sagerne. Karakteristik af persongruppen Der er udvalgt 50 sager, hvor ansøger enten lider af en affektiv sindslidelse eller en stressrelateret tilstand, er mellem 18 og 49 år, dansk statsborger og bevilget førtidspension i I 34 af sagerne er der bevilget førtidspension til en kvinde, mens der i 16 sager er bevilget førtidspension til en mand. I godt halvdelen af sagerne var borgerens forsørgelsesgrundlag kontanthjælp umiddelbart forud for pensionstilkendelsen, jf. tabel Se også bilag 1 om udvælgelse af sager i forhold til den samlede population.

12 kapitel 2 Resultater af vurderingerne 11 Tabel 2.1 Forsørgelsesgrundlag umiddelbart forud for pensionstilkendelsen Antal Pct. Selvforsørgende 0 0 Kontanthjælp Sygedagpenge Arbejdsløshedsdagpenge 0 0 Fleksjob 2 4 Andet 2 4 Fremgår ikke 3 6 I alt pct. modtog sygedagpenge og 4 pct. var i fleksjob. Der var ikke nogen, der umiddelbart før pensionstilkendelsen var selvforsørgende eller modtog arbejdsløshedsdagpenge. Den gennemsnitlige forsørgelsesgrad 5 år tilbage for den omhandlede persongruppe var 82 pct.. Det vil sige, at de pågældende i 82 pct. af en 5-årig periode, umiddelbart forud for tilkendelse af førtidspension, modtog offentlig forsørgelse. Persongruppen har således i 5 år forud for tilkendelsen af pension været selvforsørgende 18 pct. af tiden. Kommunerne indberetter til Ankestyrelsens førtidspensionsstatistik, hvilken hoveddiagnose modtagere af førtidspension lider af. I 26 pct. af sagerne har kommunerne indberettet, at borgeren lider af periodisk depression, i 28 pct. af sagerne af posttraumatisk belastningsreaktion og i resten af sagerne lider borgeren af andre affektive sindstilstande og stressrelaterede tilstande, jf. tabel 2.2.

13 12 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Tabel 2.2 Ansøgers hoveddiagnose indberettet af kommunen Antal Pct. Periodisk depression (061) Kronisk forstemningstilstand uden specifikation (062) 2 4 Anden affektiv sindslidelse eller tilstand (063) 3 6 Fobisk angst, social fobi, angst i veldefinerede situationer u. fare (064) 5 10 Angsttilstand uden specifikation, panikangst, generaliseret angst (065) 7 14 Posttraumatisk belastningsreaktion, kronisk belastningssyndrom (067) Reaktion på svær belastning eller livsændring, tilpasningsreaktion (068) 2 4 Belastningsreaktion (069) 2 4 Somatoform tilstand (070) 2 4 I alt I kapitel 3 er uddybet, hvorledes Ankestyrelsens lægekonsulenter forholder sig til de indberettede diagnoser. I 36 sager har borgeren desuden en eller flere bidiagnose(r), der har haft betydning for tilkendelsen af førtidspension. Der er tale om et bredt udsnit af forskellige diagnoser som angst, alkohol- og blandingsmisbrug, depression, somatiseringstendenser, svimmelhed og besvimelsesanfald, smertetilstand og forskellige fysiske handicap som tennisalbue, golfalbue, diskusprolaps, slidgigt mv. I 14 sager har borgeren ingen bidiagnoser af betydning for pensionstilkendelsen. Hoveddiagnoserne for disse personer følger stort set fordelingen i gruppen som helhed, med flest der lider af periodisk depression og posttraumatisk belastningsreaktion. I 13 sager fremgår det af ressourceprofilen, at der er andre forhold end de helbredsmæssige, der har haft en væsentlig betydning for vurdering af borgerens funktionsevne. I kapitel 3 er medtaget eksempler på, hvilke forhold der kan være tale om.

14 kapitel 2 Resultater af vurderingerne 13 Arbejdsprøvning og forsørgelse Af nedennævnte tabel 2.3 fremgår, hvor mange tilbud rettet mod beskæftigelse, der er givet til de 50 borgere, samt hvilke der har været tale om. I halvdelen af sagerne har borgeren modtaget tilbud om arbejdsprøvning, heraf har 17 modtaget ét tilbud og 7 har modtaget 2 tilbud om arbejdsprøvning, jf. tabel 2.3. Tabel 2.3 Hvilke og hvor mange tilbud har borgeren fået af kommunen forud for pensionstilkendelsen? fordelt på antal tilbud og antal personer Antal tilbud I alt personer Uddannelse, revalidering Aktivering Arbejdsprøvning Jobtræning Fleksjob Ingen tilbud Andet Note: Tabellen summer ikke til 50 sager, da samme borgere kan modtage flere tilbud. Der er 13 borgere, der har fået tilbud om aktivering. Heraf har 7 borgere modtaget ét tilbud, 4 borgere har modtaget 2 tilbud, mens de sidste 2 borgere har modtaget henholdsvis 4 og 5 tilbud om aktivering forud for tilkendelsen af førtidspension. 7 ud af 10 personer med periodisk depression har hyppigere modtaget tilbud om arbejdsprøvning end gruppen som helhed, hvor halvdelen har modtaget arbejdsprøvning, jf. tabel 2.4.

15 14 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Tabel 2.4 Persongruppen fordelt på indberettede diagnoser og deltagelse i arbejdsprøvning forud for pensionstilkendelsen Antal Arbejdsprøvning inden pensionstilkendelse Antal Antal Pct. Periodisk depression (061) Kronisk forstemningstilstand uden specifikation (062) Anden affektiv sindslidelse eller tilstand (063) Fobisk angst, social fobi, angst i veldefinerede situationer u. fare (064) Angsttilstand uden specifikation, panikangst, generaliseret angst (065) Posttraumatisk belastningsreaktion, kronisk belastningssyndrom (067) Reaktion på svær belastning eller livsændring, tilpasningsreaktion (068) Belastningsreaktion (069) Somatoform tilstand (070) I alt Det bemærkes, at der er tale om de diagnoser som kommunerne har indberettet, og som i mange tilfælde ikke er sammenfaldende med de diagnoser, som Ankestyrelsens lægekonsulenter har fundet grundlag for, men der er i det væsentlige tale om beslægtede diagnoser. Se nærmere pkt. 3.7 i kapitel 3. Derimod er der ingen med kronisk forstemningstilstand uden specifikation, der har været i arbejdsprøvning, ligesom der er færre relativt set med en angsttilstand uden specifikation der har været i arbejdsprøvning inden pensionstilkendelsen. Der er 9 borgere, der ikke har modtaget tilbud forud for pensionstilkendelsen, jf. tabel 2.3. Der er en jævn fordeling på alle hoveddiagnoserne for så vidt angår disse 9 borgere.

16 kapitel 2 Resultater af vurderingerne 15 Gennemgangen af sagerne viser, at der er i alt 15 borgere, der har fået 1 tilbud, 12 borgere har fået 2 tilbud, 5 borgere har fået 3 tilbud, og de resterende 9 borgere har fået mellem 4 og 8 tilbud, jf. tabel 2.5. Tabel 2.5 Antal tilbud den enkelte borger har fået af kommunen forud for pensionstilkendelsen Antal tilbud I alt personer Tilbud personer I 20 sager var det seneste tilbud, forud for pensionstilkendelsen, arbejdsprøvning, i 8 sager aktivering, i 4 sager jobtræning og i 2 sager var det fleksjob, jf. tabel 2.6. Tabel 2.6 Det seneste tilbud Antal Uddannelse, revalidering 2 Aktivering 8 Arbejdsprøvning 20 Jobtræning 3 Fleksjob 2 Ingen 9 Andet 6 I alt 50 Ankestyrelsen har undersøgt, hvor lang tid der er forløbet fra det seneste beskæftigelsesrettede tilbud til tilkendelse af førtidspension. I 20 sager er forløbet 12 måneder eller derunder, i 7 sager er forløbet over 12 måneder, mens det ikke fremgik af 23 sager, jf. tabel 2.7.

17 16 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Tabel 2.7 Antal måneder der er forløbet efter ophør af det seneste tilbud og inden tilkendelse af førtidspension sammenholdt med forsørgelsesgrundlaget forud for pensionstilkendelsen Forsørgelsesgrundlag Antal måneder > 12 Uoplyst I alt Sygedagpenge Kontanthjælp Fleksjob/Andet Fremgår ikke I alt Note: kategorien > 12 måneder dækker tidsperioder fra 17 måneder i et enkelt tilfælde til 84 måneder ligeledes i et enkelt tilfælde. Forløbet er kortere for personer, hvis forsørgelsesgrundlag inden pensionstilkendelsen var sygedagpenge, end forløbet for personer som var på kontanthjælp. Alle 7 personer, hvor der var forløbet mere end et år efter det seneste tilbuds ophør, var således på kontanthjælp. I forbindelse med afprøvningen af arbejdsevnen har borgeren i 16 sager, været i kontakt med en jobkonsulent. I 11 sager er det konstateret, at borgeren ikke været i kontakt med en jobkonsulent. I 23 sager fremgik det ikke af sagsakterne, hvorvidt der havde været kontakt til en jobkonsulent. Lægelig behandling I 39 af sagerne har borgeren forud for pensionstilkendelsen været i medicinsk behandling. I 27 sager har borgeren forud for pensionstilkendelsen været i psykiatrisk behandling og i 20 sager har borgeren modtaget psykologisk behandling, jf. tabel 2.8.

18 kapitel 2 Resultater af vurderingerne 17 Tabel 2.8 Undersøgelses- og behandlingstilbud forud for pensionstilkendelsen Antal Neuropsykologisk undersøgelse 0 Funktionsevnevurdering ved testning 2 Medicinsk behandling 39 Psykologisk behandling 20 Psykiatrisk behandling 29 Psykosocial behandling 8 Funktionstræning 0 Andet 15 I alt 111 Note: Tabellen summer ikke til 50, da der var mulighed for afkrydsning i flere felter. I de sager, hvor der har været foretaget behandling, vil der normalt også indgå oplysninger om undersøgelser. Hvis der alene har været indhentet en psykiatrisk speciallægeerklæring uden iværksat behandling, er den derimod ikke medtaget i tabellen. Kategorien Andet dækker over en del forskellige behandlinger som for eksempel reumatologisk, neurologisk og forskellige misbrugsbehandlinger samt osteopat behandling på eget initiativ. Der er tale om, at flere borgere har modtaget flere forskellige behandlingstilbud. I 39 af sagerne har borgeren modtaget mindst 2 forskellige undersøgelses- og behandlingstilbud forud for pensionstilkendelsen, jf. tabel 2.9. Tabel 2.9 Undersøgelses- og behandlingstilbud borgeren har fået af kommunen forud for pensionstilkendelsen fordelt på antal tilbud og antal personer Antal tilbud I alt Antal tilbud pr. person Der er oftest tale om en kombination af medicinsk behandling og psykiatrisk behandling.

19 18 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser I 9 sager har borgeren modtaget 1 undersøgelses- og behandlingstilbud, hvorimod borgeren i 2 sager ikke har modtaget noget tilbud om behandling forud for pensionstilkendelsen. Det bemærkes, for så vidt angår de 2 sidstnævnte sager, at Ankestyrelsen har vurderet, at pensionstilkendelsen i disse sager er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. I den ene sag led pågældende af en kronisk forstemningstilstand og havde modtaget sygedagpenge inden bevilling af pension. I den anden sag led pågældende af posttraumatisk belastningsreaktion. Det fremgik ikke af sagsakterne, hvilket forsørgelsesgrundlagt pågældende havde haft inden pensionstilkendelsen. Afgørelsernes korrekthed og oplysningsgrundlag I 35 sager er afgørelsen i overensstemmelse med regler og praksis, hvorimod afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag i 15 sager, jf. tabel Tabel 2.10 Afgørelsens korrekthed samlet set Antal Pct. Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis Nej, afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag I alt I 4 af de 15 sager, som Ankestyrelsen ville have ændret eller hjemvist, hvis det havde været en klagesag, var oplysningsgrundlaget tilstrækkeligt til at træffe en afgørelse om bevilling af førtidspension. Ankestyrelsen har imidlertid fundet, at borgeren på tilkendelsestidspunktet ikke var berettiget til førtidspension. Kapitel 3 indeholder en uddybning af disse 4 sager. I 11 sager manglede flere og/eller væsentlige oplysninger, og i 39 sager manglede der enten ingen oplysninger eller enkelte mindre væsentlige oplysninger, jf. tabel 2.11.

20 kapitel 2 Resultater af vurderingerne 19 Tabel 2.11 Oplysningsgrundlag i sagerne sammenholdt med afgørelsens korrekthed Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis Nej, afgørelsen ville blive ændret eller hjemvist, hvis det havde været en klagesag I alt Antal Antal Antal Ingen oplysninger mangler Mindre væsentlige oplysninger mangler Væsentlige oplysninger mangler Afgørende oplysninger mangler I alt I de 11 sager var oplysningsgrundlaget således utilstrækkeligt til at træffe afgørelse om bevilling af førtidspension, hvorfor Ankestyrelsen ville have hjemvist sagen til kommunen, således at de manglende oplysninger kunne blive tilvejebragt. For en uddybning af disse sager henvises til kapitel 3. I 8 af de 11 sager manglede der lægelige oplysninger enten som grundlag for diagnosen eller om behandling, jf. tabel Tabel 2.12 Hvilke væsentlige/afgørende oplysninger mangler? Antal Lægelige oplysninger som grundlag for diagnosen 5 Lægelige oplysninger om behandling 3 Lægelige oplysninger om varighed 0 Oplysninger om arbejdsprøvning 1 Oplysninger om funktionsevnebeskrivelse 0 Andet 2 I alt 11

21 20 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Der manglede oplysninger om arbejdsprøvning i 1 sag, mens der manglede oplysninger om Andet i 2 sager. Andet dækker i den ene sag over, at der manglede såvel oplysninger om grundlaget for diagnosen som oplysninger om behandling 4. I den anden sag manglede oplysninger om mulighed for fleksjob. Blandt unge under 30 år er der tale om, at 5 ud af 8 sager er i overensstemmelse med lovgivning og praksis, jf. tabel Tabel 2.13 Afgørelsernes korrekthed fordelt på alder Ankestyrelsen enig Ankestyrelsen Ikke Alder i afgørelsen enig i afgørelsen I alt Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Under 30 år år år I alt Blandt personer i alderen mellem 30 og 40 år er afgørelserne korrekte i 13 ud af 18 sager, og for personer i alderen mellem 40 og 49 år er det 17 ud af 24 sager, der er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. I 15 sager, fremgår det ikke eller kun i ringe grad om personens arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat. I 35 sager var der i høj grad og nogen grad dokumentation for, at personens arbejdsevne var væsentligt og varigt nedsat, jf. tabel Det var ikke muligt at afgive flere svar vedrørende samme sag for så vidt angår dette målepunkt.

22 kapitel 2 Resultater af vurderingerne 21 Tabel 2.14 Dokumentation væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne Antal I høj grad 22 I nogen grad 13 I ringe grad 10 Nej 5 I alt 50 Der er sammenfald mellem de 15 sager, hvor det ikke var godtgjort at borgerens arbejdsevne var væsentligt og varigt nedsat og de 15 sager, hvor Ankestyrelsen ville have ændret eller hjemvist sagen til kommunen, jf. tabel 2.10 ovenfor. I 42 sager var der i høj grad eller i nogen grad tilstrækkelig lægelig dokumentation for den stillede diagnose, mens der i 8 sager enten i ringe grad eller slet ingen lægelig dokumentation var for den stillede diagnose, jf. tabel Tabel 2.15 Dokumentation for den stillede diagnose og relevans af iværksat behandling Er der tilstrækkelig dokumentation for den stilledediagnose? Har den iværksatte behandling været relevant? Antal Antal I høj grad I nogen grad I ringe grad 2 4 Nej 6 5 I alt I 41 af sagerne har Ankestyrelsen vurderet, at den iværksatte lægelige behandling enten i høj grad eller i nogen grad har været relevant, hvorimod den iværksatte behandling i 9 sager enten slet ikke eller kun i ringe grad var relevant.

23 22 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Ankestyrelsen har desuden vurderet, hvorvidt der var andre forhold end de helbredsmæssige, der i væsentlig grad har medført nedsættelse af funktionsevnen. I 19 sager var der andre forhold end de helbredsmæssige, der i væsentlig grad medførte en nedsættelse af funktionsevnen. Der kan være tale om udsættelse for tortur, traumatisk barndom eller belastende familieforhold, der har medført en nedsat funktionsevne. I 37 sager er der i høj grad eller i nogen grad dokumentation for at alle relevante foranstaltninger er afprøvet, hvorimod der i 13 sager enten slet ikke eller kun i ringe grad er dokumentation for at alle relevante foranstaltninger er afprøvet, jf. tabel Tabel 2.16 Dokumentation for alle relevante foranstaltninger er afprøvet (aktivering, revalidering, behandling og andet) Antal I høj grad 20 I nogen grad 17 I ringe grad 10 Nej 3 I alt 50 De 13 sager, hvor der ikke var dokumentation for, at alle relevante foranstaltninger er afprøvet, er alle sager, hvor Ankestyrelsen ville have ændret eller hjemvist sagen til kommunen, jf. tabel 2.10 ovenfor. Der er 25 sager, hvor arbejdsprøvning ikke har fundet sted, jf. tabel 2.4 ovenfor. I 16 af de 25 skyldes undladelsen, at der i høj grad eller i nogen grad er helbredsmæssige forhold der hindre gennemførelsen af en arbejdsprøvning, jf. tabel 2.17.

24 kapitel 2 Resultater af vurderingerne 23 Tabel 2.17 Hvis der ikke er foretaget arbejdsprøvning, er der da helbredsmæssige forhold der kan begrunde undladelsen? Antal I høj grad 9 I nogen grad 7 I ringe grad 4 Nej 5 I alt 25 I 9 sager er der ikke helbredsmæssige forhold, der kan begrunde undladelsen af at gennemføre en arbejdsprøvning. Vurdering af den formelle sagsbehandling Kommunerne har udarbejdet ressourceprofil i alle sager. I 35 sager har Ankestyrelsen vurderet, at ressourceprofilen i høj grad er fyldestgørende. I 9 sager har Ankestyrelsen vurderet at ressourceprofilen i nogen grad er fyldestgørende og i 6 sager har Ankestyrelsen vurderet, at ressourceprofilen kun i ringe grad er fyldestgørende, jf. tabel Tabel 2.18 Er ressourceprofilen udarbejdet i dialog med borgeren og er den fyldestgørende? Ressourceprofil Er ressourceprofilen udarbejdet i dialog med borgeren Er ressourceprofilen fyldestgørende Antal Antal I høj grad I nogen grad 12 9 I ringe grad 2 6 Nej 3 0 I alt 50 50

25 24 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Det bemærkes, at der ikke nødvendigvis er sammenfald mellem de sager, hvor ressourceprofilen er vurderet fyldestgørende i høj grad eller i nogen grad, og om Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Se også tabel I 45 sager er ressourceprofilen i høj grad eller i nogen grad udarbejdet i dialog med borgeren. I 5 sager har kommunen i ringe grad eller slet ikke udarbejdet ressourceprofilen i dialog med borgeren. Endelig har Ankestyrelsen vurderet, i hvilket omfang sagsbehandlingsforløbet samlet set har været hensigtsmæssigt. Som led i den vurdering er der lagt vægt på særligt 3 forhold: rækkefølgen og koordinationen af behandlingstilbud og aktive tilbud tidspunktet for behandlingstilbud og aktive tilbud typen af behandlingstilbud og aktive tilbud I 25 sager har sagsbehandlingsforløbet i høj grad samlet set været hensigtsmæssigt, jf. tabel Tabel 2.19 Har sagsbehandlingsforløbet samlet set været hensigtsmæssigt? Antal I høj grad 25 I nogen grad 15 I ringe grad 7 Nej 3 I alt 50 I 15 sager er det vurderet, at sagsbehandlingsforløbet i nogen grad, har været hensigtsmæsigt, mens det i 10 sager kun i ringe grad eller slet ikke har været hensigtsmæssigt. Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem vurderingen af sagsbehandlingsforløbets hensigtsmæssighed og om Ankestyrelsen er enig i afgørelsen.

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 2 Materiel

Læs mere

Fleksjob og ledighedsydelse

Fleksjob og ledighedsydelse KAPITEL FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE 1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob og ledighedsydelse Juni 2010 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Fleksjob og ledighedsydelse, juni 2010 Udgiver

Læs mere

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET Praksisundersøgelse Førtidspension Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET December 2010 Indhold Undersøgelsens rammer...3 1 Resumé og anbefalinger...4 1.1 Afgørelsernes korrekthed...4 1.2

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Praksisundersøgelse 2009 - Fleksjob

Praksisundersøgelse 2009 - Fleksjob Praksisundersøgelse 2009 - Fleksjob Beskæftigelsesankenævnet Indhold FLEKSJOBUNDERSØGELSE 2009 1. Resume og konklusion...2 2. Materiel vurdering...3 2.1 Er afgørelserne samlet set rigtige? i overensstemmelse

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 HØRINGSUDKAST Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 Ankestyrelsens praksis sundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden udd annelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 3

Læs mere

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2008 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen... 1 2. Metode og afgrænsning... 2 Metode for praksisundersøgelsen...2 Udvælgelse

Læs mere

Personlig assistance til handicappede i erhverv

Personlig assistance til handicappede i erhverv Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Personlig assistance til handicappede i erhverv November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Resultater

Læs mere

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2009 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 1 3. Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne... 2 4. Undersøgelsens baggrund, formål,

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Det Sociale Nævn 2007 Indhold 1. Indledning...1 2. Sammenfatning....1 3.

Læs mere

Rapport fra Borgerrådgiver

Rapport fra Borgerrådgiver Rapport fra Borgerrådgiver Indledning. På baggrund af kritik af Jobcenter Silkeborgs sagsbehandling på sygedagpengeområdet, og en periode med mangelfulde sagsbehandlingsressourcer, vedtog det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Foretræde om sygedagpenge

Foretræde om sygedagpenge Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 7 Offentligt Region Sjælland & Foretræde om sygedagpenge Men det er vores opfattelse, at der er stigende problemer med kvaliteten i sagsbehandlingen af sygedagpenge

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Bruttoliste Bruttoliste til udarbejdelse af ledelsesinformationsrapporter Beskæftigelseschef og Jobcenterchef På baggrund af workshoppen om behovsafklaring den 20. oktober 2008 er der udarbejdet følgende

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere