Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førtidspension til personer med en psykisk lidelse"

Transkript

1 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension til personer med en psykisk lidelse December 2007

2 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension til personer med en psykisk lidelse December 2007

3 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside: Praksisundersøgelse om førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsen, december 2007 ISBN Kontrapunkt as Schultz Grafisk Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon Telefax E-post: Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord Kapitel 1 Kapitel 2 resumé og anbefalinger 1.1 Ankestyrelsens vurdering af sagerne resultater af vurderingerne Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Forsørgelsesgrundlag umiddelbart forud for pensionstilkendelsen Ansøgers hoveddiagnose indberettet af kommunen Hvilke og hvor mange tilbud har borgeren fået af kommunen forud for pensionstilkendelsen? fordelt på antal tilbud og antal personer Persongruppen fordelt på indberettede diagnoser og deltagelse i arbejdsprøvning forud for pensionstilkendelsen Antal tilbud den enkelte borger har fået af kommunen forud for pensionstilkendelsen Det seneste tilbud Antal måneder der er forløbet efter ophør af det seneste tilbud og inden tilkendelse af førtidspension sammenholdt med forsørgelsesgrundlaget forud for pensionstilkendelsen undersøgelses- og behandlingstilbud forud for pensionstilkendelsen undersøgelses- og behandlingstilbud borgeren har fået af kommunen forud for pensionstilkendelsen fordelt på antal tilbud og antal personer Afgørelsens korrekthed samlet set Oplysningsgrundlag i sagerne sammenholdt med afgørelsens korrekthed Hvilke væsentlige/afgørende oplysninger mangler? Afgørelsernes korrekthed fordelt på alder Dokumentation væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne Dokumentation for den stillede diagnose og relevans af iværksat behandling

5 4 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Side Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18 Tabel 2.19 Dokumentation for alle relevante foranstaltninger er afprøvet (aktivering, revalidering, behandling og andet) Hvis der ikke er foretaget arbejdsprøvning, er der da helbredsmæssige forhold der kan begrunde undladelsen? er ressourceprofilen udarbejdet i dialog med borgeren og er den fyldestgørende? Har sagsbehandlingsforløbet samlet set været hensigtsmæssigt? Kapitel 3 Ankestyrelsens materielle vurdering af kommunernes afgørelser 3.1 Generelle bemærkninger 3.2 Regler og praksis for tilkendelse af førtidspension 3.3 Sager hvor Ankestyrelsen er enig i tilkendelse af førtidspension Diagnoser og alder i de 35 sager, hvor Ankestyrelsen er enig i tilkendelse af pension Andre forhold end de rent helbredsmæssige Behandling eksempler på de 35 sager, hvor Ankestyrelsen er enig i tilkendelse af pension 3.4 sager hvor Ankestyrelsen ikke er enig i tilkendelsen af pension Diagnoser og alder i de 15 sager, hvor Ankestyrelsen ikke er enig i, at der er grundlag for pension Sager, hvor der er dokumentation for psykiatrisk diagnose sager, hvor der ikke er tilstrækkelig dokumentation for psykiatrisk diagnose 3.5 Foranstaltninger, herunder arbejdsprøvning, revalidering m.v. 3.6 Fastsættelse af kontrol Regler og praksis Ankestyrelsens vurdering af afgørelserne om kontrol 3.7 Kommunernes indberetning af diagnoser Reglerne De indberettede diagnoser og lægekonsulenternes vurderinger

6 Indholdsfortegnelse 5 Side Kapitel 4 Bilag 1: Ankestyrelsens formelle vurdering af kommunernes afgørelser Undersøgelsens baggrund, hjemmel, metode og omfang Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4 Fordeling af populationen og de udvalgte personer Forsørgelsesgrundlag før tilkendelse af førtidspension Civilstand Længste fuldførte uddannelse Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Regelgrundlag Principafgørelser Måleskema

7 6 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Forord Fokus for denne praksisundersøgelse er hvorvidt bevilling af førtidspension til personer med en psykisk lidelse er foretaget i overensstemmelse med pensionsloven og praksis. Praksisundersøgelsen er foretaget efter anmodning fra Socialministeriet, og er gennemført i perioden fra juni til oktober Praksisundersøgelsen er en udløber af Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked, som Folketinget har modtaget i maj Undersøgelsen er iværksat blandt andet på baggrund af en konstateret stigning i perioden fra 1998 til 2005 på 300 pct. i bevilling af førtidspension til personer, som lider af en nervøs eller stressrelateret tilstand. Undersøgelsen skal afdække, i hvilket omfang afgørelserne er i overensstemmelse med regler og praksis, eller om afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag. Udover den juridiske vurdering af sagerne, er Ankestyrelsens lægekonsulenter inddraget med henblik på at få belyst de lægelige aspekter i sagerne, herunder hvordan og i hvilket omfang de helbredsmæssige forhold varigt begrænser ansøgers funktionsevne. Ankestyrelsen kan ikke, i forbindelse med en praksisundersøgelse, tage underinstansens afgørelser op af egen drift med henblik på at ændre afgørelsen 2, ligesom Ankestyrelsen heller ikke bedømmer hensigtsmæssigheden af kommunernes forretningsgange eller det kommunale serviceniveau. Praksisundersøgelsen skal behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i de deltagende kommuner, jf. retssikkerhedslovens 79 a. Bestemmelsen præciserer det kommunalpolitiske ansvar for at følge op på resultaterne af praksisundersøgelserne og understreger kommunalbestyrelsernes ansvar for at implementere retssikkerhed i kommunerne på det sociale og beskæftigelsesmæssige område. 1 Lov om social pension jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj Jf. dog 65 i lov om social service, hvor Ankestyrelsen har beføjelser til at træffe afgørelse uden klage i visse sager på børne- og ungeområdet.

8 kapitel 1 Resumé og anbefalinger 7 1 Resumé og anbefalinger 1.1 Ankestyrelsens vurdering af sagerne Ankestyrelsen har vurderet i alt 50 sager, hvor kommunerne har bevilget førtidspension til personer med en psykisk lidelse, jf. lov om social pension. I knap en tredjedel af sagerne var der ikke tilstrækkeligt grundlag for pension. Sagerne omhandler primært personer, der ikke har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. I hovedparten af sagerne har borgerne forskellige psykiatriske diagnoser og har været gennem flere kortere eller længere behandlingsforløb. Kun i et lille antal af de undersøgte sager har borgeren tillige en somatisk lidelse. Der er generelt tale om særdeles komplekse sager. I Ankestyrelsens praksisundersøgelse fra 2006 på førtidspensionsområdet fandt Ankestyrelsen, at der i knap en fjerdedel af sagerne ikke var tilstrækkeligt grundlag for bevilling af pension. Ankestyrelsen har således været uenig i flere sager ved den foreliggende undersøgelse, der alene omhandler personer med psykiske lidelser. Praksisundersøgelsen fra 2006 var af generel karakter og omhandlede 147 sager, der var udvalgt tilfældigt og uden hensyn til diagnose. Undersøgelsens hovedresultater: I 35 sager var der tilstrækkeligt grundlag for førtidspension I 15 sager var der ikke tilstrækkeligt grundlag for pension Oplysningerne i sagerne er ikke tilstrækkelige til at vurdere, om iværksatte arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger har været hensigtsmæssige og effektive. Undersøgelse heraf forudsætter en målrettet undersøgelse herom med bistand fra kommunerne De diagnoser, kommunerne har indberettet, er i mange tilfælde ikke sammenfaldende med de diagnoser, som Ankestyrelsens lægekonsulenter har fundet grundlag for, men der er i det væsentlige tale om beslægtede diagnoser

9 8 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Kommunerne inddrager i nogle sager ikke den nødvendige ekspertise dels til undersøgelse af ansøgeren og dels til vurdering af de lægelige undersøgelser I ingen af sagerne var det besluttet, at der skulle ske genoptagelse på et senere fastsat tidspunkt Om de 15 sager hvor Ankestyrelsen ikke er enig i tilkendelsen af pension: I 8 af de 15 sager, hvor Ankestyrelsen fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for pension, har Ankestyrelsens lægekonsulenter vurderet, at der var dokumentation for en psykiatrisk diagnose, men at der var mulighed for fortsat behandling eller manglede oplysninger for at vurdere muligheden for fortsat behandling I 7 af de 15 sager vurderede Ankestyrelsens lægekonsulenter, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation for en psykiatrisk lidelse, og at muligheden for behandling derfor ikke kunne vurderes I 5 af de 7 sager var der dog en vis dokumentation for psykiatrisk lidelse. I 2 sager var grundlaget for pension klart utilstrækkeligt.

10 kapitel 1 Resumé og anbefalinger 9 Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne: Ankestyrelsen anbefaler på grundlag af undersøgelsen, at kommunerne i højere grad har fokus på følgende: Ved sagernes oplysning: at der foreligger fyldestgørende oplysninger om hele behandlingsforløbet, når sagerne drejer sig om psykisk syge at der indhentes nødvendige aktuelle psykiatriske oplysninger til belysning af diagnose og mulighed for fortsat behandling at det ikke nødvendigvis er tilstrækkelig dokumentation for aktuel tilstand, at der foreligger en statusattest, idet præmisserne for vurderingen også skal foreligge, så kommunen selvstændigt kan forholde sig til diagnose og behandlingsmulighed Ved vurdering af sagerne: at der kan være mulighed for fortsat behandling, uanset at borgeren allerede har gennemgået et længerevarende behandlingsforløb, fx set i lyset af ung alder at der tidligt i forløbet kan være behov for psykiatrisk ekspertise at der kan være behov for intensiv og langvarig behandling i særlige tilfælde, fx kompliceret misbrug at kommunerne skal sørge for at inddrage den nødvendige lægelige ekspertise dels til undersøgelse af ansøgeren og dels til vurdering af de lægelige undersøgelser Ved indberetning af sagerne: at kommunerne skal være mere omhyggelige med at indberette oplysningerne om korrekt diagnose og diagnosenummer til Ankestyrelsens statistik

11 10 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser 2 resultater af vurderingerne Den materielle vurdering af kommunesagerne Overordnet har Ankestyrelsen taget stilling til, i hvilket omfang afgørelserne er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. Derudover har Ankestyrelsens vurdering af de indsendte sager i det væsentlige koncentreret sig om følgende materielle problemstillinger: Om afgørelsen samlet set er rigtig Om sagen er tilstrækkelig oplyst Er der tilstrækkelig lægelig dokumentation Ankestyrelsen har erklæret sig uenig i afgørelsen om bevilling af førtidspension, hvis afgørelsen materielt set ikke er i overensstemmelse med lovgivning og Ankestyrelsens praksis. Ankestyrelsen har også erklæret sig uenig i afgørelsen om bevilling af førtidspension, hvis oplysningsgrundlaget for afgørelsen var så utilstrækkeligt, at afgørelsen ville være anset for ugyldig, hvis sagen var behandlet i Ankestyrelsen. I dette kapitel bliver undersøgelsens resultater afrapporteret, primært i tabelform. Resultaterne er uddybet i kapitel 3 og 4 blandt andet ved hjælp af eksempler fra sagerne. Karakteristik af persongruppen Der er udvalgt 50 sager, hvor ansøger enten lider af en affektiv sindslidelse eller en stressrelateret tilstand, er mellem 18 og 49 år, dansk statsborger og bevilget førtidspension i I 34 af sagerne er der bevilget førtidspension til en kvinde, mens der i 16 sager er bevilget førtidspension til en mand. I godt halvdelen af sagerne var borgerens forsørgelsesgrundlag kontanthjælp umiddelbart forud for pensionstilkendelsen, jf. tabel Se også bilag 1 om udvælgelse af sager i forhold til den samlede population.

12 kapitel 2 Resultater af vurderingerne 11 Tabel 2.1 Forsørgelsesgrundlag umiddelbart forud for pensionstilkendelsen Antal Pct. Selvforsørgende 0 0 Kontanthjælp Sygedagpenge Arbejdsløshedsdagpenge 0 0 Fleksjob 2 4 Andet 2 4 Fremgår ikke 3 6 I alt pct. modtog sygedagpenge og 4 pct. var i fleksjob. Der var ikke nogen, der umiddelbart før pensionstilkendelsen var selvforsørgende eller modtog arbejdsløshedsdagpenge. Den gennemsnitlige forsørgelsesgrad 5 år tilbage for den omhandlede persongruppe var 82 pct.. Det vil sige, at de pågældende i 82 pct. af en 5-årig periode, umiddelbart forud for tilkendelse af førtidspension, modtog offentlig forsørgelse. Persongruppen har således i 5 år forud for tilkendelsen af pension været selvforsørgende 18 pct. af tiden. Kommunerne indberetter til Ankestyrelsens førtidspensionsstatistik, hvilken hoveddiagnose modtagere af førtidspension lider af. I 26 pct. af sagerne har kommunerne indberettet, at borgeren lider af periodisk depression, i 28 pct. af sagerne af posttraumatisk belastningsreaktion og i resten af sagerne lider borgeren af andre affektive sindstilstande og stressrelaterede tilstande, jf. tabel 2.2.

13 12 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Tabel 2.2 Ansøgers hoveddiagnose indberettet af kommunen Antal Pct. Periodisk depression (061) Kronisk forstemningstilstand uden specifikation (062) 2 4 Anden affektiv sindslidelse eller tilstand (063) 3 6 Fobisk angst, social fobi, angst i veldefinerede situationer u. fare (064) 5 10 Angsttilstand uden specifikation, panikangst, generaliseret angst (065) 7 14 Posttraumatisk belastningsreaktion, kronisk belastningssyndrom (067) Reaktion på svær belastning eller livsændring, tilpasningsreaktion (068) 2 4 Belastningsreaktion (069) 2 4 Somatoform tilstand (070) 2 4 I alt I kapitel 3 er uddybet, hvorledes Ankestyrelsens lægekonsulenter forholder sig til de indberettede diagnoser. I 36 sager har borgeren desuden en eller flere bidiagnose(r), der har haft betydning for tilkendelsen af førtidspension. Der er tale om et bredt udsnit af forskellige diagnoser som angst, alkohol- og blandingsmisbrug, depression, somatiseringstendenser, svimmelhed og besvimelsesanfald, smertetilstand og forskellige fysiske handicap som tennisalbue, golfalbue, diskusprolaps, slidgigt mv. I 14 sager har borgeren ingen bidiagnoser af betydning for pensionstilkendelsen. Hoveddiagnoserne for disse personer følger stort set fordelingen i gruppen som helhed, med flest der lider af periodisk depression og posttraumatisk belastningsreaktion. I 13 sager fremgår det af ressourceprofilen, at der er andre forhold end de helbredsmæssige, der har haft en væsentlig betydning for vurdering af borgerens funktionsevne. I kapitel 3 er medtaget eksempler på, hvilke forhold der kan være tale om.

14 kapitel 2 Resultater af vurderingerne 13 Arbejdsprøvning og forsørgelse Af nedennævnte tabel 2.3 fremgår, hvor mange tilbud rettet mod beskæftigelse, der er givet til de 50 borgere, samt hvilke der har været tale om. I halvdelen af sagerne har borgeren modtaget tilbud om arbejdsprøvning, heraf har 17 modtaget ét tilbud og 7 har modtaget 2 tilbud om arbejdsprøvning, jf. tabel 2.3. Tabel 2.3 Hvilke og hvor mange tilbud har borgeren fået af kommunen forud for pensionstilkendelsen? fordelt på antal tilbud og antal personer Antal tilbud I alt personer Uddannelse, revalidering Aktivering Arbejdsprøvning Jobtræning Fleksjob Ingen tilbud Andet Note: Tabellen summer ikke til 50 sager, da samme borgere kan modtage flere tilbud. Der er 13 borgere, der har fået tilbud om aktivering. Heraf har 7 borgere modtaget ét tilbud, 4 borgere har modtaget 2 tilbud, mens de sidste 2 borgere har modtaget henholdsvis 4 og 5 tilbud om aktivering forud for tilkendelsen af førtidspension. 7 ud af 10 personer med periodisk depression har hyppigere modtaget tilbud om arbejdsprøvning end gruppen som helhed, hvor halvdelen har modtaget arbejdsprøvning, jf. tabel 2.4.

15 14 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Tabel 2.4 Persongruppen fordelt på indberettede diagnoser og deltagelse i arbejdsprøvning forud for pensionstilkendelsen Antal Arbejdsprøvning inden pensionstilkendelse Antal Antal Pct. Periodisk depression (061) Kronisk forstemningstilstand uden specifikation (062) Anden affektiv sindslidelse eller tilstand (063) Fobisk angst, social fobi, angst i veldefinerede situationer u. fare (064) Angsttilstand uden specifikation, panikangst, generaliseret angst (065) Posttraumatisk belastningsreaktion, kronisk belastningssyndrom (067) Reaktion på svær belastning eller livsændring, tilpasningsreaktion (068) Belastningsreaktion (069) Somatoform tilstand (070) I alt Det bemærkes, at der er tale om de diagnoser som kommunerne har indberettet, og som i mange tilfælde ikke er sammenfaldende med de diagnoser, som Ankestyrelsens lægekonsulenter har fundet grundlag for, men der er i det væsentlige tale om beslægtede diagnoser. Se nærmere pkt. 3.7 i kapitel 3. Derimod er der ingen med kronisk forstemningstilstand uden specifikation, der har været i arbejdsprøvning, ligesom der er færre relativt set med en angsttilstand uden specifikation der har været i arbejdsprøvning inden pensionstilkendelsen. Der er 9 borgere, der ikke har modtaget tilbud forud for pensionstilkendelsen, jf. tabel 2.3. Der er en jævn fordeling på alle hoveddiagnoserne for så vidt angår disse 9 borgere.

16 kapitel 2 Resultater af vurderingerne 15 Gennemgangen af sagerne viser, at der er i alt 15 borgere, der har fået 1 tilbud, 12 borgere har fået 2 tilbud, 5 borgere har fået 3 tilbud, og de resterende 9 borgere har fået mellem 4 og 8 tilbud, jf. tabel 2.5. Tabel 2.5 Antal tilbud den enkelte borger har fået af kommunen forud for pensionstilkendelsen Antal tilbud I alt personer Tilbud personer I 20 sager var det seneste tilbud, forud for pensionstilkendelsen, arbejdsprøvning, i 8 sager aktivering, i 4 sager jobtræning og i 2 sager var det fleksjob, jf. tabel 2.6. Tabel 2.6 Det seneste tilbud Antal Uddannelse, revalidering 2 Aktivering 8 Arbejdsprøvning 20 Jobtræning 3 Fleksjob 2 Ingen 9 Andet 6 I alt 50 Ankestyrelsen har undersøgt, hvor lang tid der er forløbet fra det seneste beskæftigelsesrettede tilbud til tilkendelse af førtidspension. I 20 sager er forløbet 12 måneder eller derunder, i 7 sager er forløbet over 12 måneder, mens det ikke fremgik af 23 sager, jf. tabel 2.7.

17 16 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Tabel 2.7 Antal måneder der er forløbet efter ophør af det seneste tilbud og inden tilkendelse af førtidspension sammenholdt med forsørgelsesgrundlaget forud for pensionstilkendelsen Forsørgelsesgrundlag Antal måneder > 12 Uoplyst I alt Sygedagpenge Kontanthjælp Fleksjob/Andet Fremgår ikke I alt Note: kategorien > 12 måneder dækker tidsperioder fra 17 måneder i et enkelt tilfælde til 84 måneder ligeledes i et enkelt tilfælde. Forløbet er kortere for personer, hvis forsørgelsesgrundlag inden pensionstilkendelsen var sygedagpenge, end forløbet for personer som var på kontanthjælp. Alle 7 personer, hvor der var forløbet mere end et år efter det seneste tilbuds ophør, var således på kontanthjælp. I forbindelse med afprøvningen af arbejdsevnen har borgeren i 16 sager, været i kontakt med en jobkonsulent. I 11 sager er det konstateret, at borgeren ikke været i kontakt med en jobkonsulent. I 23 sager fremgik det ikke af sagsakterne, hvorvidt der havde været kontakt til en jobkonsulent. Lægelig behandling I 39 af sagerne har borgeren forud for pensionstilkendelsen været i medicinsk behandling. I 27 sager har borgeren forud for pensionstilkendelsen været i psykiatrisk behandling og i 20 sager har borgeren modtaget psykologisk behandling, jf. tabel 2.8.

18 kapitel 2 Resultater af vurderingerne 17 Tabel 2.8 Undersøgelses- og behandlingstilbud forud for pensionstilkendelsen Antal Neuropsykologisk undersøgelse 0 Funktionsevnevurdering ved testning 2 Medicinsk behandling 39 Psykologisk behandling 20 Psykiatrisk behandling 29 Psykosocial behandling 8 Funktionstræning 0 Andet 15 I alt 111 Note: Tabellen summer ikke til 50, da der var mulighed for afkrydsning i flere felter. I de sager, hvor der har været foretaget behandling, vil der normalt også indgå oplysninger om undersøgelser. Hvis der alene har været indhentet en psykiatrisk speciallægeerklæring uden iværksat behandling, er den derimod ikke medtaget i tabellen. Kategorien Andet dækker over en del forskellige behandlinger som for eksempel reumatologisk, neurologisk og forskellige misbrugsbehandlinger samt osteopat behandling på eget initiativ. Der er tale om, at flere borgere har modtaget flere forskellige behandlingstilbud. I 39 af sagerne har borgeren modtaget mindst 2 forskellige undersøgelses- og behandlingstilbud forud for pensionstilkendelsen, jf. tabel 2.9. Tabel 2.9 Undersøgelses- og behandlingstilbud borgeren har fået af kommunen forud for pensionstilkendelsen fordelt på antal tilbud og antal personer Antal tilbud I alt Antal tilbud pr. person Der er oftest tale om en kombination af medicinsk behandling og psykiatrisk behandling.

19 18 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser I 9 sager har borgeren modtaget 1 undersøgelses- og behandlingstilbud, hvorimod borgeren i 2 sager ikke har modtaget noget tilbud om behandling forud for pensionstilkendelsen. Det bemærkes, for så vidt angår de 2 sidstnævnte sager, at Ankestyrelsen har vurderet, at pensionstilkendelsen i disse sager er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. I den ene sag led pågældende af en kronisk forstemningstilstand og havde modtaget sygedagpenge inden bevilling af pension. I den anden sag led pågældende af posttraumatisk belastningsreaktion. Det fremgik ikke af sagsakterne, hvilket forsørgelsesgrundlagt pågældende havde haft inden pensionstilkendelsen. Afgørelsernes korrekthed og oplysningsgrundlag I 35 sager er afgørelsen i overensstemmelse med regler og praksis, hvorimod afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag i 15 sager, jf. tabel Tabel 2.10 Afgørelsens korrekthed samlet set Antal Pct. Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis Nej, afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag I alt I 4 af de 15 sager, som Ankestyrelsen ville have ændret eller hjemvist, hvis det havde været en klagesag, var oplysningsgrundlaget tilstrækkeligt til at træffe en afgørelse om bevilling af førtidspension. Ankestyrelsen har imidlertid fundet, at borgeren på tilkendelsestidspunktet ikke var berettiget til førtidspension. Kapitel 3 indeholder en uddybning af disse 4 sager. I 11 sager manglede flere og/eller væsentlige oplysninger, og i 39 sager manglede der enten ingen oplysninger eller enkelte mindre væsentlige oplysninger, jf. tabel 2.11.

20 kapitel 2 Resultater af vurderingerne 19 Tabel 2.11 Oplysningsgrundlag i sagerne sammenholdt med afgørelsens korrekthed Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis Nej, afgørelsen ville blive ændret eller hjemvist, hvis det havde været en klagesag I alt Antal Antal Antal Ingen oplysninger mangler Mindre væsentlige oplysninger mangler Væsentlige oplysninger mangler Afgørende oplysninger mangler I alt I de 11 sager var oplysningsgrundlaget således utilstrækkeligt til at træffe afgørelse om bevilling af førtidspension, hvorfor Ankestyrelsen ville have hjemvist sagen til kommunen, således at de manglende oplysninger kunne blive tilvejebragt. For en uddybning af disse sager henvises til kapitel 3. I 8 af de 11 sager manglede der lægelige oplysninger enten som grundlag for diagnosen eller om behandling, jf. tabel Tabel 2.12 Hvilke væsentlige/afgørende oplysninger mangler? Antal Lægelige oplysninger som grundlag for diagnosen 5 Lægelige oplysninger om behandling 3 Lægelige oplysninger om varighed 0 Oplysninger om arbejdsprøvning 1 Oplysninger om funktionsevnebeskrivelse 0 Andet 2 I alt 11

21 20 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Der manglede oplysninger om arbejdsprøvning i 1 sag, mens der manglede oplysninger om Andet i 2 sager. Andet dækker i den ene sag over, at der manglede såvel oplysninger om grundlaget for diagnosen som oplysninger om behandling 4. I den anden sag manglede oplysninger om mulighed for fleksjob. Blandt unge under 30 år er der tale om, at 5 ud af 8 sager er i overensstemmelse med lovgivning og praksis, jf. tabel Tabel 2.13 Afgørelsernes korrekthed fordelt på alder Ankestyrelsen enig Ankestyrelsen Ikke Alder i afgørelsen enig i afgørelsen I alt Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Under 30 år år år I alt Blandt personer i alderen mellem 30 og 40 år er afgørelserne korrekte i 13 ud af 18 sager, og for personer i alderen mellem 40 og 49 år er det 17 ud af 24 sager, der er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. I 15 sager, fremgår det ikke eller kun i ringe grad om personens arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat. I 35 sager var der i høj grad og nogen grad dokumentation for, at personens arbejdsevne var væsentligt og varigt nedsat, jf. tabel Det var ikke muligt at afgive flere svar vedrørende samme sag for så vidt angår dette målepunkt.

22 kapitel 2 Resultater af vurderingerne 21 Tabel 2.14 Dokumentation væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne Antal I høj grad 22 I nogen grad 13 I ringe grad 10 Nej 5 I alt 50 Der er sammenfald mellem de 15 sager, hvor det ikke var godtgjort at borgerens arbejdsevne var væsentligt og varigt nedsat og de 15 sager, hvor Ankestyrelsen ville have ændret eller hjemvist sagen til kommunen, jf. tabel 2.10 ovenfor. I 42 sager var der i høj grad eller i nogen grad tilstrækkelig lægelig dokumentation for den stillede diagnose, mens der i 8 sager enten i ringe grad eller slet ingen lægelig dokumentation var for den stillede diagnose, jf. tabel Tabel 2.15 Dokumentation for den stillede diagnose og relevans af iværksat behandling Er der tilstrækkelig dokumentation for den stilledediagnose? Har den iværksatte behandling været relevant? Antal Antal I høj grad I nogen grad I ringe grad 2 4 Nej 6 5 I alt I 41 af sagerne har Ankestyrelsen vurderet, at den iværksatte lægelige behandling enten i høj grad eller i nogen grad har været relevant, hvorimod den iværksatte behandling i 9 sager enten slet ikke eller kun i ringe grad var relevant.

23 22 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Ankestyrelsen har desuden vurderet, hvorvidt der var andre forhold end de helbredsmæssige, der i væsentlig grad har medført nedsættelse af funktionsevnen. I 19 sager var der andre forhold end de helbredsmæssige, der i væsentlig grad medførte en nedsættelse af funktionsevnen. Der kan være tale om udsættelse for tortur, traumatisk barndom eller belastende familieforhold, der har medført en nedsat funktionsevne. I 37 sager er der i høj grad eller i nogen grad dokumentation for at alle relevante foranstaltninger er afprøvet, hvorimod der i 13 sager enten slet ikke eller kun i ringe grad er dokumentation for at alle relevante foranstaltninger er afprøvet, jf. tabel Tabel 2.16 Dokumentation for alle relevante foranstaltninger er afprøvet (aktivering, revalidering, behandling og andet) Antal I høj grad 20 I nogen grad 17 I ringe grad 10 Nej 3 I alt 50 De 13 sager, hvor der ikke var dokumentation for, at alle relevante foranstaltninger er afprøvet, er alle sager, hvor Ankestyrelsen ville have ændret eller hjemvist sagen til kommunen, jf. tabel 2.10 ovenfor. Der er 25 sager, hvor arbejdsprøvning ikke har fundet sted, jf. tabel 2.4 ovenfor. I 16 af de 25 skyldes undladelsen, at der i høj grad eller i nogen grad er helbredsmæssige forhold der hindre gennemførelsen af en arbejdsprøvning, jf. tabel 2.17.

24 kapitel 2 Resultater af vurderingerne 23 Tabel 2.17 Hvis der ikke er foretaget arbejdsprøvning, er der da helbredsmæssige forhold der kan begrunde undladelsen? Antal I høj grad 9 I nogen grad 7 I ringe grad 4 Nej 5 I alt 25 I 9 sager er der ikke helbredsmæssige forhold, der kan begrunde undladelsen af at gennemføre en arbejdsprøvning. Vurdering af den formelle sagsbehandling Kommunerne har udarbejdet ressourceprofil i alle sager. I 35 sager har Ankestyrelsen vurderet, at ressourceprofilen i høj grad er fyldestgørende. I 9 sager har Ankestyrelsen vurderet at ressourceprofilen i nogen grad er fyldestgørende og i 6 sager har Ankestyrelsen vurderet, at ressourceprofilen kun i ringe grad er fyldestgørende, jf. tabel Tabel 2.18 Er ressourceprofilen udarbejdet i dialog med borgeren og er den fyldestgørende? Ressourceprofil Er ressourceprofilen udarbejdet i dialog med borgeren Er ressourceprofilen fyldestgørende Antal Antal I høj grad I nogen grad 12 9 I ringe grad 2 6 Nej 3 0 I alt 50 50

25 24 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Det bemærkes, at der ikke nødvendigvis er sammenfald mellem de sager, hvor ressourceprofilen er vurderet fyldestgørende i høj grad eller i nogen grad, og om Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Se også tabel I 45 sager er ressourceprofilen i høj grad eller i nogen grad udarbejdet i dialog med borgeren. I 5 sager har kommunen i ringe grad eller slet ikke udarbejdet ressourceprofilen i dialog med borgeren. Endelig har Ankestyrelsen vurderet, i hvilket omfang sagsbehandlingsforløbet samlet set har været hensigtsmæssigt. Som led i den vurdering er der lagt vægt på særligt 3 forhold: rækkefølgen og koordinationen af behandlingstilbud og aktive tilbud tidspunktet for behandlingstilbud og aktive tilbud typen af behandlingstilbud og aktive tilbud I 25 sager har sagsbehandlingsforløbet i høj grad samlet set været hensigtsmæssigt, jf. tabel Tabel 2.19 Har sagsbehandlingsforløbet samlet set været hensigtsmæssigt? Antal I høj grad 25 I nogen grad 15 I ringe grad 7 Nej 3 I alt 50 I 15 sager er det vurderet, at sagsbehandlingsforløbet i nogen grad, har været hensigtsmæsigt, mens det i 10 sager kun i ringe grad eller slet ikke har været hensigtsmæssigt. Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem vurderingen af sagsbehandlingsforløbets hensigtsmæssighed og om Ankestyrelsen er enig i afgørelsen.

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 2 Materiel

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 39 Offentligt Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag.

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag. Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension Udgiver

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden Juli 2006

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden Juli 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension efter arbejdsevnemetoden Juli 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Udgiver ISBN nr Opsætning Tryk Kontakt E-post Hjemmeside Praksisundersøgelse

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt KEN nr 9704 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3310-61398 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde KEN nr 9700 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-03288 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af rehabliteringsteams. 1. Resumé Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse

Praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af rehabliteringsteams. 1. Resumé Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 28. januar 2015 anvendelse af rehabiliteringsteams 1. Resumé Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 23. april 2015. Praksisundersøgelse om rehabiliteringsteams

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 23. april 2015. Praksisundersøgelse om rehabiliteringsteams Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 23. april 2015 Praksisundersøgelse om rehabiliteringsteams Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse af

Læs mere

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET Praksisundersøgelse Førtidspension Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET December 2010 Resumé og anbefalinger Nævnet har gennemført en undersøgelse af kommunernes praksis ved tilkendelse

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006

ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Titel: Praksisundersøgelse om fleksjob, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Fleksjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Fleksjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension til personer under 40 år

Tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension til personer under 40 år Tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension til personer under 40 år Beskæftigelsesankenævnet i Nordjylland 2012 Indhold 1. Resumé og anbefalinger... 2 1.1. Undersøgelsens hovedresultater...

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2 Pensionslovgivning Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen og personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Februar 2008. Bortfald af. sygedagpenge

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Februar 2008. Bortfald af. sygedagpenge Ankestyrelsens praksisundersøgelser Bortfald af sygedagpenge Februar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Bortfald af sygedagpenge Februar 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING 1 of 15 08-01-2013 08:46 Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING Indberetning af afgørelse truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Førtidspension. Samspil med Fleksjob og ressourceforløb

Førtidspension. Samspil med Fleksjob og ressourceforløb Førtidspension Samspil med Fleksjob og ressourceforløb Helt overordnet set Holstebro Kommune følger Ankestyrelsens praksis i forhold til ressourceforløb og førtidspension herunder vurderingen af gråzone-område

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om. Førtidspension. April 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om. Førtidspension. April 2015 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen anbefaler 7 2 Regler og Ankestyrelsens praksis 8

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2008-2012 3 1.1 Færre tilkendelser af førtidspensioner i 2012 3 1.2 Uændret andel deltager i forudgående

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

-herunder vurdering af forudgående indsats i forhold til afklaring af arbejdsevne Beskæftigelsesankenævnet

-herunder vurdering af forudgående indsats i forhold til afklaring af arbejdsevne Beskæftigelsesankenævnet Praksisundersøgelse 2008 førtidspension -herunder vurdering af forudgående indsats i forhold til afklaring af arbejdsevne Beskæftigelsesankenævnet 1. Indholdsfortegnelse 2. Resumé og konklusion:... 1 3.

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

Fleksjob og ledighedsydelse

Fleksjob og ledighedsydelse KAPITEL FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE 1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob og ledighedsydelse Juni 2010 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Fleksjob og ledighedsydelse, juni 2010 Udgiver

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser 09-0504 19.05.09 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser Seks af de psykiske diagnoser, som kan danne baggrund for førtidspensionstilkendelse,

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET Praksisundersøgelse Førtidspension Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET December 2010 Indhold Undersøgelsens rammer...3 1 Resumé og anbefalinger...4 1.1 Afgørelsernes korrekthed...4 1.2

Læs mere

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet 2010 1. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 135 Offentligt Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni 2012 Kontorchef Marianne Sinding Disponering af oplæg Baggrund for undersøgelsen i 2012, tidligere undersøgelser om brug af lægekonsulenter,

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om forlængelse - livstruende og alvorlig sygdom

Ankestyrelsens principafgørelse om forlængelse - livstruende og alvorlig sygdom KEN nr 10017 af 14/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-3312-24409 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Uarbejdsdygtighed - i lovens og lægens forstand

Uarbejdsdygtighed - i lovens og lægens forstand Uarbejdsdygtighed - i lovens og lægens forstand v. overlæge Kenneth Kibsgård www.socialmedicin.rm.dk Sygedagpengeloven 7, stk. 1: Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig

Læs mere

Referat. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. den 5. februar 2008, kl. 13:00. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer. Henrik Bolberg (A) - formand

Referat. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. den 5. februar 2008, kl. 13:00. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer. Henrik Bolberg (A) - formand Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2008, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Henrik Bolberg (A) - formand Ley Plum (A) - næstformand Birte Kramhøft (F) Grethe Larsen

Læs mere

De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension

De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension VEJLEDNING Til udfyldelse af elektroniskskema om De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension Afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension) regler gældende fra 1. januar 2003 (ny ordning).

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011 Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 346 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2007-2011 2 1.1 Kommunerne tilkendte færre førtidspensioner

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er gennemført som et led i implementeringen af reformen og har haft fokus på at

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er gennemført som et led i implementeringen af reformen og har haft fokus på at Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 17. juni 2015 Ankestyrelsen har undersøgt 10 kommuners praksis for at tilkende og for at give afslag på i sager, hvor

Læs mere

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2010 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

Præsentation af Ankestyrelsen

Præsentation af Ankestyrelsen Præsentation af Ankestyrelsen 2014 Hvem er vi? Oprettet i 1973 som en selvstændig styrelse under Socialministeriet Kontor i København og i Aalborg 520 ansatte og 40 lægekonsulenter 90 beskikkede medlemmer

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTER. Alle er gode til noget..

SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTER. Alle er gode til noget.. Alle er gode til noget.. 1 1 time 1. Hvorfor og min organisation 2. Mødet med borgere hvad møder de hvad møder vi? 3. Sager fra rehabiliteringsteamet i tirsdags 4. Udfordringer a) De praktiserende læger

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011)

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011) Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov. 2010 til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov. 2010 til marts 2011) Målgruppe: matchgruppe 2, indsatsklare kontant og starthjælpsmodtagere.

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Beskæftigelsesankenævnets Praksisundersøgelse 2012 Indhold 1. RESUMÉ OG ANBEFALINGER... 1 2. RESULTATER AF VURDERINGERNE... 3 2.1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...

Læs mere

Sygedagpengesager 2010. Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010

Sygedagpengesager 2010. Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 B 95 Bilag 1 Offentligt HK/Danmark Arbejdsliv og analyseafdelingen 9. februar 2010 Sygedagpengesager 2010 Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010 Sagerne illustrerer

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser,

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Tilkendelse af FØP. eksempler

Tilkendelse af FØP. eksempler Tilkendelse af FØP eksempler Borger 1 Ung borger, der får tilkendt FØP ved overgang til 18 år Pige på 17 år med Cerebral Parese, uden verbalt sprog og med varigt behov for støtte til alle ADL-funktioner

Læs mere

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser.

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. N O TAT Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. Med henblik på at tydeliggøre udfordringerne for kommunerne i forhold til at løfte de

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed Mediconnect Proces anvendes ved Sag, der skal på dagsorden til rehabiliteringsteammøde Spørgsmål i løbende sag, herunder åbenbar sag Henvisning til Klinisk Funktion Som det fremgår af ovenstående, anvendes

Læs mere

Ankestyrelsen har følgende generelle bemærkninger til det samlede lovforslag:

Ankestyrelsen har følgende generelle bemærkninger til det samlede lovforslag: Arbejdsmarkedsstyrelsen aih@ams.dk flf@penst.dk Om høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

1 Resumé og anbefalinger

1 Resumé og anbefalinger 3 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har undersøgt fra 24 kommuner om hjælp eller afslag på hjælp efter serviceloven til borgere over 18 år med sjældne diagnoser med komplekse behov og borgere med

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden"

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Punkt 7. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden" 2015-027880 Beskæftigelsesudvalget fremsender Ankestyrelsens anbefalinger til byrådets

Læs mere

Resumé: Supplement til principafgørelse 75-15

Resumé: Supplement til principafgørelse 75-15 KEN nr 11324 af 21/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-40140 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Misbrug eller dobbeltdiagnose?

Misbrug eller dobbeltdiagnose? Misbrug eller dobbeltdiagnose? Introduktion til differential diagnostiske problemer ved dobbelt diagnose Robert Elbrønd Hierarkisk diagnostik Hierarki F0x Organiske hjernelidelser Primære eller sekundær

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Bilag 145 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Bilag 145 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 145 Offentligt NOTAT Dato: 11. maj 2011 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 09/05239 Sagsbeh.: CVK Fil-navn:

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere