Fleksjob og ledighedsydelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksjob og ledighedsydelse"

Transkript

1 KAPITEL FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE 1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob og ledighedsydelse Juni 2010

2 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Fleksjob og ledighedsydelse, juni 2010 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon , Telefax , E-post Hjemmeside ISBN

3 Indhold KAPITEL FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE 3 Forord Side Kapitel 1 Resumé og anbefalinger 2 Bevilling af fleksjob materiel vurdering 2.1 Hovedresultatet af den materielle vurdering 2.2 Regelgrundlaget 2.3 Krav om væsentlig og varig begrænsning af arbejdsevnen 2.4 Krav om arbejdsprøvning og andre foranstaltninger 2.5 Fleksjob eller førtidspension 3 Bevilling af fleksjob formel vurdering 3.1 Hovedresultatet af den formelle vurdering 3.2 Regelgrundlaget 3.3 Krav til sagernes oplysning og dokumentation 3.4 Krav til grundlaget for afgørelsen og arbejdsevnemetoden 3.5 Dokumentation for udvikling af ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet 3.6 Begrundelse og skriftlighed 4 Revurdering af retten til fleksjob for personer på ledighedsydelse materiel vurdering 4.1 Regelgrundlaget 4.2 Fortolkningen af reglerne 4.3 Revurderingernes overensstemmelse med lovgivning og praksis 4.4 Pligten til revurdering 4.5 Fristen for revurdering 4.6 Tilbud efter kapitel 10 og 11 i beskæftigelsesindsatsloven 5 Revurdering af retten til fleksjob for personer på ledighedsydelse formel vurdering 5.1 Regelgrundlaget 5.2 Krav til sagernes oplysning og dokumentation 5.3 Krav til grundlaget for revurderingen og arbejdsevnemetoden Bilag 1 Metode 2 Resultater 3 Indkaldelsesbreve til kommuner og nævn 4 Regelgrundlaget 5 Principafgørelser 6 Måleskemaer 7 Høringssvar

4 4 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Forord Reglerne om bevilling af fleksjob blev ændret pr. 1. juli I bemærkningerne til loven er anført, at der vil blive fulgt op på de nye regler ved to praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen. Den første undersøgelse omfatter tiden frem til 2008, og den sidste undersøgelse omfatter de følgende to år indtil Denne praksisundersøgelse er den sidste af de to nævnte praksisundersøgelser. I bemærkningerne til lovændringen er der henvist til Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob fra januar 2006, der viste, at kommunerne i næsten halvdelen af sagerne havde tilkendt fleksjob på et utilstrækkeligt grundlag. Det var navnlig et problem, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation for varig begrænsning af arbejdsevnen. Undersøgelsen har fokus på kommunernes praksis, når de bevilger fleksjob. Undersøgelsen har også fokus på nævnenes praksis, når de ændrer et kommunalt afslag på fleksjob til bevilling af et fleksjob. Derudover er fokus i undersøgelsen, i hvilket omfang kommunerne har gennemført revurdering af retten til fleksjob til personer, som modtager ledighedsydelse i overensstemmelse med regler og praksis. Udover forpligtelsen i forhold til det anførte i lovbemærkningerne, har Ankestyrelsen pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som efter de sociale og/eller beskæftigelsesmæssige love kan indbringes for Ankestyrelsen og nævnene i Statsforvaltningerne, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Ankestyrelsen kan ikke som led i praksiskoordineringen på fleksjobområdet tage kommunernes eller nævnenes afgørelser op af egen drift. Praksisundersøgelsen skal i henhold til retssikkerhedslovens 79 a behandles på et møde i kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner. Bestemmelsen præciserer det kommunalpolitiske ansvar for at følge op på klageinstansernes praksisundersøgelser og understreger kommunalbestyrelsens ansvar for at implementere retssikkerheden i kommunerne.

5 KAPITEL FORORD 5 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af kommunernes og nævnenes praksis, når de træffer afgørelser om bevilling af fleksjob. Ankestyrelsen har også vurderet kommunernes praksis i forhold til afgørelser om revurdering af retten til fleksjob for personer på ledighedsydelse. Sagerne er gennemgået af Ankestyrelsen med henblik på en vurdering af, om de trufne afgørelser er i overensstemmelse med lovgivning og Ankestyrelsens praksis. I undersøgelsen indgår 164 afgørelser, heraf 132 fra 14 kommuner og 32 afgørelser fra 5 beskæftigelsesankenævn. 72 af de kommunale afgørelser omhandler bevilling af fleksjob og 60 afgørelser omhandler revurdering af retten til fleksjob for personer på ledighedsydelse. 1.1 Bevilling af fleksjob Undersøgelsen viser en klar forbedring af kommunernes sagsbehandling på fleksjobområdet i forhold til tidligere undersøgelser. Kommunerne har forbedret sin sagsbehandling på alle de målte parametre. Der er dog stadig en fjerdedel af sagerne, hvor der ikke har været tilstrækkeligt grundlag for bevilling af fleksjob. Undersøgelsen viser, at hvor det i 2008 var 57 procent af kommunernes afgørelser, der samlet set var i overensstemmelse med lovgivning og praksis, er det nu tilfældet for 74 procent af afgørelserne. For beskæftigelsesankenævnenes vedkommende viser undersøgelsen, at 75 procent af nævnenes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. For beskæftigelsesankenævnene er undersøgelsen ikke sammenlignelig med tidligere undersøgelser. Resultatet af undersøgelsen viser, at det navnlig er problemet, at der tilkendes fleksjob, selv om arbejdsevnen ikke er varigt og væsentligt nedsat, og at arbejdsprøvningen ikke har været relevant eller fyldestgørende.

6 6 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Undersøgelsen viser ligeledes, at både kommuner og nævn skal have fokus på, at oplysningsgrundlaget i sagerne er tilstrækkeligt. I 14 procent af kommunernes sager er afgørelsen truffet på et utilstrækkeligt grundlag. For nævnenes vedkommende drejer det sig om 19 procent af afgørelserne. Ankestyrelsen anbefaler, at både kommuner og beskæftigelsesankenævn har opmærksomhed på, at: arbejdsevnen ikke kan anses for væsentligt nedsat, hvis lidelsen kun medfører funktionsnedsættelse i begrænset omfang, og der i øvrigt er gode ressourcer arbejdsevnen ikke kan anses for væsentligt nedsat, hvis oplysningerne om funktionsnedsættelse er i modstrid med funktionsniveauet i hjemmet forholde sig kritisk til fremlagt dokumentation, herunder angivelse af præcise arbejdstider for, hvor meget pågældende kan arbejde arbejdsprøvningen primært skal tage sigte på beskæftigelse på normale vilkår og ikke på bevilling af fleksjob arbejdsprøvningen skal være tilrettelagt under hensyn til individuelle forhold og ikke begrænses til standardiseret afprøvning der ved arbejdsprøvningen skal være fokus på belysning af ressourcer varighed og fremmøde ved arbejdsprøvningen skal være så væsentlig, at det kan danne grundlag for en vurdering af arbejdsevnen der foreligger et tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag i sagen Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne øger opmærksomheden på, at sagsbehandlerne skal inddrage relevante oplysninger i en aktiv dialog med borgeren sagsbehandlerne skal have kendskab til regler og praksis for at kunne udarbejde fyldestgørende ressourceprofiler, som kan danne grundlag for korrekte afgørelser

7 KAPITEL FORORD 7 Ankestyrelsen anbefaler, at beskæftigelsesankenævnene har øget opmærksomhed på, at nævnene kun kan ændre kommunernes afslag på fleksjob, når der er fyldestgørende grundlag herfor 1.2 Revurderinger af retten til fleksjob for personer på ledighedsydelse I 2 ud af 3 sager er kommunernes revurderinger samlet set i overensstemmelse med lovgivning og praksis. I forhold til den tilsvarende undersøgelse i 2008 er der tale om en klar forbedring. I 2008 var revurderingen kun i 36 procent af sagerne i overensstemmelse med lovgivning og praksis. I 70 procent af sagerne er revurderingen desuden foretaget rettidigt. I 30 procent af sagerne var der enten ikke foretaget nogen revurdering eller revurderingen var ikke foretaget rettidigt. Også på dette punkt er der tale om en klar forbedring af kommunernes sagsbehandling. I 2008 var revurderingen kun foretaget rettidigt i halvdelen af sagerne. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne har øget opmærksomhed på, at: foretage revurdering i alle tilfælde, hvor der er krav om det få indarbejdet rutiner, der sikrer at sagerne fremtages efter 12 måneder på ledighedsydelse, således at kommunen kan nå at foretage revurdering før der er gået 18 måneder skærpe opmærksomheden på at overholde 18 måneders fristen for revurdering afklare på et tidligt tidspunkt, hvilke oplysninger der skal indhentes iværksætte nødvendige undersøgelser og andre foranstaltninger i rette tid formålet med revurderingen kan forspildes, hvis den foretages for tidligt. kommunerne fortsætter den gode kurs og anvender tilbud i alle sager

8 8 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER er s korrekthed 2 Bevilling af fleksjob materiel vurdering Kapitlet indeholder først orientering om hovedresultatet af den materielle vurdering af henholdsvis kommunernes og beskæftigelsesankenævnenes afgørelser om bevilling af fleksjob, jf. afsnit 2.1. Herefter oplyses om, hvilket regelgrundlag, der anvendes, jf. afsnit 2.2. Det drejer sig om regelgrundlaget for bevilling af fleksjob, jf. afsnit og regelgrundlaget for beskæftigelsesankenævnenes efterprøvelse, jf. afsnit Endelig redegøres for resultaterne med hensyn til anvendelsen af betingelsen om, at erhvervsevnen er varigt og væsentligt nedsat, jf. afsnit 2.3 og kravet om arbejdsprøvning m.v., jf. afsnit 2.4. I tilslutning hertil er det også vurderet, om der var grundlag for førtidspension i stedet for fleksjob, se jf. afsnit Hovedresultatet af den materielle vurdering Kommunernes afgørelser Den aktuelle undersøgelse viser en klar forbedring af kommunernes sagsbehandling på fleksjobområdet i forhold til tidligere undersøgelser. Hvor det i 2006 var 54 procent af afgørelserne, der samlet set var i overensstemmelse med lovgivning og praksis, var det tilfældet for 57 procent af afgørelserne i Ved denne undersøgelse er 74 procent af kommunernes afgørelser i overensstemmelse med lovgivning og praksis, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1 Overensstemmelse med lovgivning og praksis kommunernes afgørelser Antal Procent Afgørelsen er samlet set rigtig 53 74

9 KAPITEL FORORD 9 Afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det var en klagesag I alt Det er Ankestyrelsens indtryk, at kommunerne har draget erfaringer fra de tidligere undersøgelser og praksis på området, og at oplysningsgrundlaget, og navnlig sagsbehandlernes aktive indsats ved udarbejdelsen af ressourceprofiler, er betydeligt forbedret. Ankestyrelsen har dog vurderet i godt en fjerdedel af sagerne, at der efter en samlet vurdering ikke var grundlag for bevilling af fleksjob. Der er tale om i alt 19 afgørelser ud af de målte 72 sager. Der er således fortsat behov for, at kommunerne sætter mere fokus på borgernes ressourcer frem for begrænsninger og herunder, at der iværksættes relevant arbejdsprøvning m.v., se afsnit 2.3 og Beskæftigelsesankenævnenes afgørelser 75 procent af beskæftigelsesankenævnenes afgørelser er vurderet at være i overensstemmelse med lovgivning og praksis, jf. tabel 2.2. Tabel 2..2 Overensstemmelse med lovgivning og praksis nævnenes afgørelser Antal Procent Afgørelsen er samlet set rigtig Afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det var en klagesag 8 25 I alt For beskæftigelsesankenævnene er undersøgelsen ikke sammenlignelig med tidligere undersøgelser. Praksisundersøgelsen om fleksjob og ledighedsydelse i 2008 omfattede ikke nævnene. Praksisundersøgelsen i 2006 omfattede nævnenes afgørelser, men både stadfæstelser og ændringer, og der var blandt de undersøgte sager kun ganske få bevillinger. Det er således nyt, at den foreliggende undersøgelse udelukkende omfatter nævnenes bevillinger. I relativt få af de sager, hvor nævnet har tilkendt fleksjob, er årsagen til nævnets ændring, at kommunens afgørelse var åbenbart ulovlig. I flertallet af de øvrige sager har det primært været spørgsmålet om at vurdere dokumentationen i sagerne og dermed en ændret bevisbedømmelse. I en fjerdedel af beskæftigelsesankenævnenes sager har Ankestyrelsen vurderet, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at bevilge fleksjob. I disse sager har Ankestyrelsen således vurderet, at der var grundlag for at stadfæste kommunernes afgørelser om afslag på fleksjob.

10 10 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER 2.2 Regelgrundlaget Regelgrundlaget for bevilling af fleksjob De gældende regler om fleksjob findes i i loven om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises til bilag 4. Regler om fleksjob blev indført i 1998 og tager efter lovteksten sigte på personer med varige begrænsninger. Oprindeligt kunne der ydes et tilskud til lønnen på en tredjedel, halvdelen eller to tredjedele svarende til den nedsatte arbejdsevne, og det var en betingelse, at mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår skulle være udtømte, før der kunne tilbydes et fleksjob. Ved lovændringen i 2003 bortfaldt muligheden for tilskud på en tredjedel. Tilskuddet er således nu halvdelen eller to tredjedele af lønnen, afhængigt af den nedsatte arbejdsevne. Denne lovændring medfører derfor en skærpelse i forhold til, hvem der fremover vil kunne komme i betragtning til et fleksjob. Ved lovændringen i 2003 blev betingelsen om, at mulighederne for revalideringen skulle være udtømte ændret til følgende formulering: Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen. Ifølge lovbemærkningerne er baggrunden for præcisering af visitationsreglen følgende: Efter gældende regler kræves, at pågældende har en varigt nedsat arbejdsevne, og at kommunen vurderer, at pågældende ikke kan revalideres til ansættelse på ordinære vilkår, herunder ansættelse efter overenskomstens sociale kapitler. Der fokuseres således på personens muligheder for aktuelt eller i fremtiden at blive i stand til at udføre beskæftigelse på normale vilkår. Det afgørende er, hvad personen kan eller ikke kan bringes til at klare i forhold til enhver form for arbejde på arbejdsmarkedet. Der skal derfor ses bredt på nuværende og fremtidige beskæftigelsesmuligheder og ikke alene på eventuelle tidligere erhverv eller på personens ønsker til et bestemt erhverv.

11 KAPITEL FORORD 11 De centrale betingelser for fleksjob er herefter, at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat, og at der er dokumentation for, at der er foretaget relevant arbejdsprøvning i alle erhverv m.v., se nærmere henholdsvis afsnit 2.3 og Regelgrundlaget for klageinstansernes efterprøvelse I 69 i loven om retssikkerhed og administration på det sociale område er fastsat: Det sociale nævn, beskæftigelsesankenævnet og Ankestyrelsen kan efterprøve retlige spørgsmål. Der er nærmere redegjort for klageinstansernes efterprøvelse i Socialministeriets vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område, punkt Det fremgår blandet andet, at klageinstanserne undersøger, om en afgørelse lider af retlige mangler ud fra en bedømmelse af gældende ret, herunder administrativ praksis. Den retlige efterprøvelse bliver mere intens, jo mere indgribende en afgørelse er i forhold til borgeren. Klageinstansen efterprøver også, om sagen er tilstrækkeligt oplyst, og om de faktiske omstændigheder, som en afgørelse bygger på, er korrekte. Ved Ankestyrelsens vurdering af nævnenes afgørelser har vi derfor taget stilling til, om nævnets efterprøvelse af kommunens afgørelse er sket i overensstemmelse med retssikkerhedslovens 69, eller om nævnets afgørelse ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis der var en klagesag i Ankestyrelsen. 2.3 Krav om væsentlig og varig begrænsning af arbejdsevnen Resultater og anbefalinger I 80 procent af kommunernes sager har Ankestyrelsen vurderet, at der i høj grad eller i nogen grad er dokumentation for, at arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat, jf. tabel 2.3. Tabel 2.3 Dokumentation for væsentlig og varig begrænsning i arbejdsevnen kommunernes afgørelser Antal Procent Dokumenteret i høj grad Dokumenteret i nogen grad Dokumenteret i ringe grad Ikke dokumenteret 4 5 I alt I 20 procent af sagerne er det i ringe grad eller slet ikke dokumenteret, at arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat. Der er tale om en vis forbedring i forhold til 2008, hvor der var

12 12 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER tilstrækkelig dokumentation i 60 procent af sagerne, og utilstrækkelig dokumentation i 40 procent. I 84 procent af beskæftigelsesankenævnenes afgørelser har Ankestyrelsen vurderet, at der i høj grad eller i nogen grad er dokumentation for, at arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat, jf. tabel 2.4. Tabel 2..4 Dokumentation for væsentlig og varig begrænsning i arbejdsevnen nævnenes afgørelser Antal Procent Dokumenteret i høj grad 9 28 Dokumenteret i nogen grad Dokumenteret i ringe grad 5 16 Ikke dokumenteret 0 0 I alt I 16 procent af sagerne er det i ringe grad eller slet ikke dokumenteret, at arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat. Nævnenes afgørelser blev ikke undersøgt i Undersøgelsen viser At kommunerne har øget opmærksomhed på, at det er en betingelse for fleksjob, at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne har opmærksomhed på, at sagsbehandlerne skal inddrage relevante oplysninger i en aktiv dialog med borgeren sagsbehandlerne skal have kendskab til regler og praksis for at kunne udarbejde fyldestgørende ressourceprofiler, som kan danne grundlag for korrekte afgørelser Ankestyrelsen anbefaler, at både kommuner og beskæftigelsesankenævn har opmærksomhed på, at: arbejdsevnen ikke kan anses for væsentligt nedsat, hvis lidelsen kun medfører funktionsnedsættelse i begrænset omfang, og der i øvrigt er gode ressourcer arbejdsevnen ikke kan anses for væsentligt nedsat, hvis oplysningerne om funktionsnedsættelse er i modstrid med funktionsniveauet i hjemmet

13 KAPITEL FORORD 13 såvel kommune som nævn skal forholde sig kritisk til fremlagt dokumentation, herunder angivelse af præcise arbejdstider for, hvor meget pågældende kan arbejde Generelle bemærkninger I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er det udtrykkeligt nævnt, at arbejdsevnen skal være varigt nedsat. Kommunen yder tilskud med halvdelen eller to tredjedele af lønnen, afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne, mens der siden 2003 ikke har været mulighed for at yde tilskud med en tredjedel. Der henvises nærmere herom til afsnit Til belysning af praksis henvises navnlig til følgende Principafgørelser: A-9-99, N og N samt , se bilag 5. Principafgørelse er den seneste offentliggjorte afgørelse om tilkendelse af fleksjob og omhandler en sag, hvor kommunen havde givet afslag på fleksjob, mens beskæftigelsesankenævnet ændrede kommunens afgørelse til en bevilling af fleksjob. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at arbejdsevnen ikke kunne anses for nedsat i et så væsentligt omfang, at det gav ret til fleksjob. I begrundelsen er blandt andet fremhævet, at borgeren ved arbejdsprøvningen havde et normalt arbejdstempo og udviste god kvalitet og omhyggelighed i arbejdet. Hun havde givet udtryk for, at hun kunne komme op på 30 timer ugentligt, hvilket revalideringscentret havde fundet realistisk. Om vurderingen af arbejdsevnen kan generelt bemærkes, at der er tale om en særdeles kompleks samlet vurdering af de 10 elementer, som er beskrevet i ressourceprofilen, samt øvrige forhold, som for eksempel alder Problemstillinger i sagerne I det følgende bliver gennemgået en række af de problemstillinger, som danner grundlag for Ankestyrelsens anbefalinger, jf. ovenfor. Opmærksomhed på ressourcer og sagsbehandlerens aktive indsats Vurderingen af arbejdsevnen forudsætter, at der ikke kun er opmærksomhed på borgerens begrænsninger, men også fokus på borgerens ressourcer og muligheder for at udvikle dem. Det er ikke nok, at lidelser her og nu medfører en væsentlig nedsættelse af arbejdsevnen. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er varigt nedsat. I nogle af de undersøgte sager er der ved vurderingen af funktionsniveauet lagt for meget vægt på oplysningerne om begrænsninger, uden at der er den nødvendige dokumentation

14 14 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER herfor. Navnlig ved smertetilstande uden objektivt grundlag skal der være detaljerede oplysninger om, hvordan, hvornår og hvor hyppigt smerterne opstår, og hvilke begrænsninger smerterne medfører i den daglige livsførelse. Oplysningerne skal sammenholdes med samtlige oplysninger fra praktikstedet og borgerens egne oplysninger om fritidsinteresser, sociale forhold m.v. Hensynet til det timetal, borgeren angives at kunne arbejde I vejledningen om aktivloven fra 1998, punkt 346, er det oplyst, at den nedsatte arbejdsevne kan vise sig både ved, at den pågældende ikke kan arbejde fuldt effektivt på fuld tid og ved, at den pågældende kan arbejde fuldt effektivt, men da kun på nedsat tid. Samlet set skal arbejdspræstationen sættes i forhold til den begrænsning i arbejdsevnen, som danner grundlag for fastsættelse af løntilskuddet. I et stort antal af sagerne konkluderer såvel borgeren selv, arbejdsgiveren, arbejdsprøvningsstedet, undersøgende læger og lægekonsulenter, at borgeren højst kan klare at arbejde i 20 timer på normale vilkår, eller hvis timetallet er højere, at borgeren højst kan klare at arbejde med skånehensyn på flere timer, men at det på grund af skånehensyn svarer til 20 timer. Det anførte gælder såvel i sager med fysiske lidelser som med psykiske lidelser og udtales generelt uden sammenhæng med den konkrete jobsituation. Ankestyrelsen bemærker, at det ikke kan udelukkes, at det angivne timetal i nogle tilfælde er influeret af, at det vurderes at have betydning for, om der er ret til fleksjob eller ikke. Det må derfor så vidt muligt belyses, hvad der er baggrunden for angivelse af det præcise timetal, og at timetallet ikke må vurderes alene i forhold til den konkrete jobsituation, men bør vurderes bredt i forhold til andre jobmuligheder. Arbejdsfastholdelse Udgangspunktet er, at det skal vurderes, om borgeren kan blive på hidtidig arbejdsplads uden offentlig støtte, men ved eventuel hjælp af de sociale kapitler. Hvis borgeren ikke kan blive på hidtidig arbejdsplads uden offentlig støtte, skal det undersøges, om der er mulighed for, at borgeren kan blive selvforsørgende i ethvert erhverv. Hvis dette er muligt, er der ikke ret til fleksjob i det hidtidige erhverv. Det afhænger af en konkret individuel vurdering, om der er behov for arbejdsprøvning, og om det i givet fald kan ske på hidtidig arbejdsplads eller inden for hidtidigt arbejdsområde, eller om det er nødvendigt at foretage en ekstern arbejdsprøvning.

15 KAPITEL FORORD 15 Til illustration kan henvises til Principafgørelse N-11-05, der vedrørte en selvstændig landmand med en betydelig knælidelse og N-8-05 om en hotelejer med udbredte fysiske lidelser. Indstillingerne i ressourceprofilen Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om bevilling af fleksjob på baggrund af ressourceprofilen. Ressourceprofilen indeholder sagsbehandlerens beskrivelse og en vurdering af elementerne i ressourceprofilen. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af dialogen med borgeren og de indhentede oplysninger. Den socialfaglige vurdering er sagsbehandlerens bedømmelse af de oplysninger og den dokumentation, der er indhentet i forhold til arbejdsmarkedet. Bedømmelsen skal være baseret på borgerens og de foreliggende oplysninger, analyseret og sammenholdt med sagsbehandlerens socialfaglige viden og praksiserfaring. Det er der nærmere redegjort for i Vejledning af 23. oktober 2002 om førtidspension fra 1. januar I mange af de sager, hvor nævnet har ændret kommunens afgørelse, har der været en modsætning mellem oplysningerne i ressourceprofilen, hvor sagsbehandleren samlet har vurderet, at arbejdsevnen er væsentligt nedsat, og kommunens afslag på fleksjob. Hvis kommunen foretager en anden vurdering af arbejdsevnen end den, der fremgår af ressourceprofilen, og kommunen i modstrid med indstillingen giver afslag på fleksjob, skal kommunen redegøre nærmere for begrundelsen herfor. Alternativt kan kommunen bede sagsbehandleren om at uddybe ressourceprofilen på særlige områder med henblik på, at grundlaget for afgørelsen bliver fyldestgørende. Nævnet har tilsvarende mulighed for at hjemvise sagen til kommunen med henblik på, at ressourceprofilen suppleres med yderligere oplysninger. Hvis nævnet finder kommunens begrundelse for afslag for mangelfuld, kan det dog også medføre, at nævnet tilkender fleksjob, hvilket nævnet imidlertid kun kan gøre, hvis der er den nødvendige dokumentation. Undersøgelsen viser således, at det er vigtigt, at sagsbehandlerne er tilstrækkeligt oplyste om regler og praksis, og at de udarbejder fyldestgørende ressourceprofiler i overensstemmelse hermed, som kan danne grundlag for korrekte afgørelser. Til illustration af problemstillingen kan Ankestyrelsen henvise til Principafgørelse P-19-05, hvor Ankestyrelsen hjemviste sagen til kommunen, da afgørelsen var truffet på et ufuldstændigt grundlag.

16 16 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Eksempler på afgørelser hvor Ankestyrelsen er enig væsentlig og varig nedsættelse Kommunesag, 7: Væsentlig nedsættelse udbredte skånehensyn psykiske begrænsninger En smed på 43 år, som havde været beskæftiget på samme arbejdsplads i 20 år, var sygemeldt i flere år på grund af depression og angst. Ifølge diverse oplysninger fra en psykiater havde han behov for varige skånehensyn. Hans tilstand var i det væsentlige behandlingsresistent i forhold til diverse psykofarmaka og psykoterapi. Arbejdsprøvningen hos den tidligere arbejdsgiver skete med en lang række skånehensyn og væsentligt nedsat timetal. Ankestyrelsen vurderer, at der forelå en fyldestgørende arbejdsprøvning, selv om der udelukkende er sket arbejdsprøvning på hidtidig arbejdsplads, da der er tale om en stor arbejdsplads. Der var derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, at bevilling af fleksjob var i strid med praksis. Kommunesag, 29: væsentlig nedsættelse - udbredte skånehensyn fysiske begrænsninger En kvinde på 54 år uden uddannelse havde alvorlig og udbredt slidgigt og følger efter brud. Hun led af konstante smerter i hænder, hofter, fødder og knæ, som forværredes af belastning. Hun fik relevant smertebehandling og havde indrettet sin tilværelse efter sin tilstand. Der var ikke yderligere behandlingsmuligheder. Hun fik fleksjob i en butik som daglig leder, hvor arbejdsopgaverne varierede mellem administrative opgaver og butiksarbejde. Der var blandt andet tale om arbejdspladsindretning samt pauser med mulighed for at gå hjem og hvile sig. Ankestyrelsen vurderer, at tilkendelsen var i overensstemmelse med regler og praksis. Kommunesag, 63: Væsentlig nedsættelse - udbredte skånehensyn psykiske begrænsninger En kvinde på 34 år led af tilbagevendende depressioner siden teenagealderen samt personlighedsændring, usikkerhed, tendens til isolation og social tilbagetrækning, initiativløshed samt overfølsomhed over for selv de mindste ændringer i livet. Det vurderedes at være kronisk. Der havde været syv tilbud siden april Hun blev bevilget fleksjob i en tøjbutik, hvor der skulle tages hensyn til, at hun var skrøbelig og ikke måtte udsættes for stress og belastninger. Ankestyrelsen vurderer, at der var grundlag for at bevilge fleksjob for at sikre hendes tilknytning til arbejdsmarkedet på længere sigt.

17 KAPITEL FORORD 17 Kommunesag, 66: Væsentlig nedsættelse meget ung psykisk syg Ung kvinde, der led af skizofreni blev anset for psykiatrisk velbehandlet, hvilket alene betød, at hun havde det så godt som muligt. Hun blev beskrevet som skrøbelig og skulle holde pauser mellem opgaver (også derhjemme), da hun ellers fik tankemylder, som kunne være tegn på forværring af sygdommen. Hun klarede et arbejdsprøvningsforløb, hvor hun fik afgrænsede og overskuelige opgaver, og hvor hun kunne arbejde alene. Det fungerede godt både til hendes egen og arbejdsgiverens tilfredshed, dog således, at der var en del fravær, og arbejdstiden var nedsat til gennemsnitligt 3 timer om dagen i 4 dage pr. uge. Ankestyrelsen vurderer, at der var dokumentation for behovet for væsentlige skånehensyn, og at der forelå en hensigtsmæssig udnyttelse af hendes ressourcer. Nævnssag, 141: Varig lidelse - depression risiko for tilbagefald En kontorfuldmægtig på 45 år blev opsagt på grund af sygdom efter 20 år på samme arbejdsplads. Gennem de seneste år havde hun været udsat for store belastninger både privat og på arbejde. Hun gennemgik flere praktikforløb, der viste, at hun havde gode personlige kompetencer, men let blev stresset og ikke tålte pludselig forandring og uforudsigelighed. Hun magtede ikke at arbejde mere end 18 timer om ugen, selv om hun nu havde arbejde med fysiske opgaver uden store krav, hvor hun trivedes. Hun havde behov for forudsigelige rammer og undgåelse af ophobede opgaver og nedsat arbejdstid. Ifølge psykiatrisk speciallægeerklæring var hun under pres fra kommunen, der ønskede, at hun skulle sætte timetallet i vejret, noget som hun ikke var i stand til. Speciallægen fandt, at risikoen for at falde tilbage i nye depressioner var øget med årene, og at hun ikke var i stand til at klare et større arbejdspres end svarende til timer ugentlig. Der var tale om blivende tilstand uden udsigt til bedring. I ressourceprofilen havde sagsbehandleren indstillet, at der blev bevilget fleksjob, men kommunen afslog fleksjob med den begrundelse, at dokumentationsgrundlaget ikke var tilstrækkeligt i forhold til at beskrive og vurdere skånebehovet, og behandlingsmulighederne var ikke udtømte. Nævnet fandt, at der var tilstrækkeligt grundlag for fleksjob. Ankestyrelsen bemærker, at kommunens sagsbehandler ikke har fokuseret nok på borgerens ressourcer og muligheden for at blive selvforsørgende på fuld tid. Det afhænger dog af en konkret vurdering, om sagsbehandleren helst i dialog med kommunens lægekonsulent kunne have indgået i yderligere dialog med borgeren med hensyn til muligheden for at øge

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 135 Offentligt Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af rehabliteringsteams. 1. Resumé Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse

Praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af rehabliteringsteams. 1. Resumé Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 28. januar 2015 anvendelse af rehabiliteringsteams 1. Resumé Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag.

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag. Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension Udgiver

Læs mere

ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006

ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Titel: Praksisundersøgelse om fleksjob, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 23. april 2015. Praksisundersøgelse om rehabiliteringsteams

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 23. april 2015. Praksisundersøgelse om rehabiliteringsteams Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 23. april 2015 Praksisundersøgelse om rehabiliteringsteams Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Fleksjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Fleksjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt KEN nr 9704 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3310-61398 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden Juli 2006

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden Juli 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension efter arbejdsevnemetoden Juli 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Udgiver ISBN nr Opsætning Tryk Kontakt E-post Hjemmeside Praksisundersøgelse

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde KEN nr 9700 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-03288 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 5. maj 2006 Orientering vedr. 2 praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen vedr. Hjælp i særlige tilfælde og Fleksjob.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni 2012 Kontorchef Marianne Sinding Disponering af oplæg Baggrund for undersøgelsen i 2012, tidligere undersøgelser om brug af lægekonsulenter,

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Førtidspension. Samspil med Fleksjob og ressourceforløb

Førtidspension. Samspil med Fleksjob og ressourceforløb Førtidspension Samspil med Fleksjob og ressourceforløb Helt overordnet set Holstebro Kommune følger Ankestyrelsens praksis i forhold til ressourceforløb og førtidspension herunder vurderingen af gråzone-område

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Sygedagpengesager 2010. Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010

Sygedagpengesager 2010. Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 B 95 Bilag 1 Offentligt HK/Danmark Arbejdsliv og analyseafdelingen 9. februar 2010 Sygedagpengesager 2010 Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010 Sagerne illustrerer

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er gennemført som et led i implementeringen af reformen og har haft fokus på at

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er gennemført som et led i implementeringen af reformen og har haft fokus på at Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 17. juni 2015 Ankestyrelsen har undersøgt 10 kommuners praksis for at tilkende og for at give afslag på i sager, hvor

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET Praksisundersøgelse Førtidspension Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET December 2010 Resumé og anbefalinger Nævnet har gennemført en undersøgelse af kommunernes praksis ved tilkendelse

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om. Førtidspension. April 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om. Førtidspension. April 2015 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen anbefaler 7 2 Regler og Ankestyrelsens praksis 8

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM FØRTIDSPENSION, FLEKSJOB OG RESSOURCEFORLØB (2013-REFORMEN) DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE NYBORG STRAND 13.

SAMSPILLET MELLEM FØRTIDSPENSION, FLEKSJOB OG RESSOURCEFORLØB (2013-REFORMEN) DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE NYBORG STRAND 13. SAMSPILLET MELLEM FØRTIDSPENSION, FLEKSJOB OG RESSOURCEFORLØB (2013-REFORMEN) DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE NYBORG STRAND 13. SEPTEMBER 2017 LEKTOR, PH.D. JOHN KLAUSEN JURIDISK INSTITUT, AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 2 Materiel

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 39 Offentligt Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om forlængelse - livstruende og alvorlig sygdom

Ankestyrelsens principafgørelse om forlængelse - livstruende og alvorlig sygdom KEN nr 10017 af 14/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-3312-24409 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Februar 2008. Bortfald af. sygedagpenge

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Februar 2008. Bortfald af. sygedagpenge Ankestyrelsens praksisundersøgelser Bortfald af sygedagpenge Februar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Bortfald af sygedagpenge Februar 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

-herunder vurdering af forudgående indsats i forhold til afklaring af arbejdsevne Beskæftigelsesankenævnet

-herunder vurdering af forudgående indsats i forhold til afklaring af arbejdsevne Beskæftigelsesankenævnet Praksisundersøgelse 2008 førtidspension -herunder vurdering af forudgående indsats i forhold til afklaring af arbejdsevne Beskæftigelsesankenævnet 1. Indholdsfortegnelse 2. Resumé og konklusion:... 1 3.

Læs mere

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011 2011 14-1 Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune En kvinde opsagde sit fleksjob for at flytte til en anden del af landet. Den nye kommune traf afgørelse om at kvinden skulle visiteres til fleksjob

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Fredericia Kommune prioriterer Fleksjob.

Fredericia Kommune prioriterer Fleksjob. Fredericia Kommune prioriterer Fleksjob http://vpt.dk/generelle-aftaler/fredericia-kommuneprioriterer-fleksjob Der er ca. 730 personer i målgruppen for fleksjobberettigede i Fredericia kommune (Kilde:

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension til personer med en psykisk lidelse December 2007 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension til personer med en psykisk lidelse December 2007

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager

Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Begreber i sygedagpengeloven om opfølgning 2 1 Resumé og anbefalinger 4

Læs mere

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 1 1 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v.

Vejledning om fleksjob m.v. VEJ nr 9855 af 31/08/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 9. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 15/18188

Læs mere

Notat om Københavns Kommunes anvendelse af lægekonsulenter

Notat om Københavns Kommunes anvendelse af lægekonsulenter KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT 19-12-2011 Notat om Københavns Kommunes anvendelse af lægekonsulenter Der er ikke fastsat regler i

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden"

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Punkt 7. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden" 2015-027880 Beskæftigelsesudvalget fremsender Ankestyrelsens anbefalinger til byrådets

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Status: Gældende Principafgørelse om: fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud Lov:

Læs mere

Ankestyrelsen har følgende generelle bemærkninger til det samlede lovforslag:

Ankestyrelsen har følgende generelle bemærkninger til det samlede lovforslag: Arbejdsmarkedsstyrelsen aih@ams.dk flf@penst.dk Om høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Opfølgende praksisundersøgelse på baggrund af for - midlingsprojekt om fleksjob

Opfølgende praksisundersøgelse på baggrund af for - midlingsprojekt om fleksjob Opfølgende praksisundersøgelse på baggrund af for - midlingsprojekt om fleksjob Beskæftigelsesankenævnet 2011 Indhold 1. Resumé og konklusion... 1 2. Baggrunden for undersøgelsen... 1 3. Metode... 2 4.

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager

Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé 2 1.1 Hovedresultater fra den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Sager i praksisundersøgelse fleksjob. Ansat i fleksjob

Sager i praksisundersøgelse fleksjob. Ansat i fleksjob Sager i undersøgelse Borger Sag Resume Begrundelse Bemærkninger 04-04-1974 11 Hjerneskade efter to blodpropper. Uddannet rørlægger og anslægsgartner. Praktik genbrugsplads Affald+, 3x3 timer ugentligt,

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

A) Problemer ud over ledighed: Uddannelsesproblemer Helbredsproblemer Sociale problemer Sundhed/livsstil

A) Problemer ud over ledighed: Uddannelsesproblemer Helbredsproblemer Sociale problemer Sundhed/livsstil Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse

Praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse Praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af arbejdsevnemetoden i sager om længerevarende sygedagpenge Beskæftigelsesankenævnet i Nordjylland 2009 Indhold 1. Resumé, baggrund, formål og gennemførelse...

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Resumé: Supplement til principafgørelse 75-15

Resumé: Supplement til principafgørelse 75-15 KEN nr 11324 af 21/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-40140 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Vejledning vedr. nedslidning og fremskudt pensionsalder

Vejledning vedr. nedslidning og fremskudt pensionsalder Isumaginninnermut, Ilaqutariinnut, Naligiissitaanermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Uddrag fra Vejledning

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere