Fleksjob og ledighedsydelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksjob og ledighedsydelse"

Transkript

1 KAPITEL FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE 1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob og ledighedsydelse Juni 2010

2 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Fleksjob og ledighedsydelse, juni 2010 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon , Telefax , E-post Hjemmeside ISBN

3 Indhold KAPITEL FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE 3 Forord Side Kapitel 1 Resumé og anbefalinger 2 Bevilling af fleksjob materiel vurdering 2.1 Hovedresultatet af den materielle vurdering 2.2 Regelgrundlaget 2.3 Krav om væsentlig og varig begrænsning af arbejdsevnen 2.4 Krav om arbejdsprøvning og andre foranstaltninger 2.5 Fleksjob eller førtidspension 3 Bevilling af fleksjob formel vurdering 3.1 Hovedresultatet af den formelle vurdering 3.2 Regelgrundlaget 3.3 Krav til sagernes oplysning og dokumentation 3.4 Krav til grundlaget for afgørelsen og arbejdsevnemetoden 3.5 Dokumentation for udvikling af ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet 3.6 Begrundelse og skriftlighed 4 Revurdering af retten til fleksjob for personer på ledighedsydelse materiel vurdering 4.1 Regelgrundlaget 4.2 Fortolkningen af reglerne 4.3 Revurderingernes overensstemmelse med lovgivning og praksis 4.4 Pligten til revurdering 4.5 Fristen for revurdering 4.6 Tilbud efter kapitel 10 og 11 i beskæftigelsesindsatsloven 5 Revurdering af retten til fleksjob for personer på ledighedsydelse formel vurdering 5.1 Regelgrundlaget 5.2 Krav til sagernes oplysning og dokumentation 5.3 Krav til grundlaget for revurderingen og arbejdsevnemetoden Bilag 1 Metode 2 Resultater 3 Indkaldelsesbreve til kommuner og nævn 4 Regelgrundlaget 5 Principafgørelser 6 Måleskemaer 7 Høringssvar

4 4 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Forord Reglerne om bevilling af fleksjob blev ændret pr. 1. juli I bemærkningerne til loven er anført, at der vil blive fulgt op på de nye regler ved to praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen. Den første undersøgelse omfatter tiden frem til 2008, og den sidste undersøgelse omfatter de følgende to år indtil Denne praksisundersøgelse er den sidste af de to nævnte praksisundersøgelser. I bemærkningerne til lovændringen er der henvist til Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob fra januar 2006, der viste, at kommunerne i næsten halvdelen af sagerne havde tilkendt fleksjob på et utilstrækkeligt grundlag. Det var navnlig et problem, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation for varig begrænsning af arbejdsevnen. Undersøgelsen har fokus på kommunernes praksis, når de bevilger fleksjob. Undersøgelsen har også fokus på nævnenes praksis, når de ændrer et kommunalt afslag på fleksjob til bevilling af et fleksjob. Derudover er fokus i undersøgelsen, i hvilket omfang kommunerne har gennemført revurdering af retten til fleksjob til personer, som modtager ledighedsydelse i overensstemmelse med regler og praksis. Udover forpligtelsen i forhold til det anførte i lovbemærkningerne, har Ankestyrelsen pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som efter de sociale og/eller beskæftigelsesmæssige love kan indbringes for Ankestyrelsen og nævnene i Statsforvaltningerne, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Ankestyrelsen kan ikke som led i praksiskoordineringen på fleksjobområdet tage kommunernes eller nævnenes afgørelser op af egen drift. Praksisundersøgelsen skal i henhold til retssikkerhedslovens 79 a behandles på et møde i kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner. Bestemmelsen præciserer det kommunalpolitiske ansvar for at følge op på klageinstansernes praksisundersøgelser og understreger kommunalbestyrelsens ansvar for at implementere retssikkerheden i kommunerne.

5 KAPITEL FORORD 5 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af kommunernes og nævnenes praksis, når de træffer afgørelser om bevilling af fleksjob. Ankestyrelsen har også vurderet kommunernes praksis i forhold til afgørelser om revurdering af retten til fleksjob for personer på ledighedsydelse. Sagerne er gennemgået af Ankestyrelsen med henblik på en vurdering af, om de trufne afgørelser er i overensstemmelse med lovgivning og Ankestyrelsens praksis. I undersøgelsen indgår 164 afgørelser, heraf 132 fra 14 kommuner og 32 afgørelser fra 5 beskæftigelsesankenævn. 72 af de kommunale afgørelser omhandler bevilling af fleksjob og 60 afgørelser omhandler revurdering af retten til fleksjob for personer på ledighedsydelse. 1.1 Bevilling af fleksjob Undersøgelsen viser en klar forbedring af kommunernes sagsbehandling på fleksjobområdet i forhold til tidligere undersøgelser. Kommunerne har forbedret sin sagsbehandling på alle de målte parametre. Der er dog stadig en fjerdedel af sagerne, hvor der ikke har været tilstrækkeligt grundlag for bevilling af fleksjob. Undersøgelsen viser, at hvor det i 2008 var 57 procent af kommunernes afgørelser, der samlet set var i overensstemmelse med lovgivning og praksis, er det nu tilfældet for 74 procent af afgørelserne. For beskæftigelsesankenævnenes vedkommende viser undersøgelsen, at 75 procent af nævnenes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. For beskæftigelsesankenævnene er undersøgelsen ikke sammenlignelig med tidligere undersøgelser. Resultatet af undersøgelsen viser, at det navnlig er problemet, at der tilkendes fleksjob, selv om arbejdsevnen ikke er varigt og væsentligt nedsat, og at arbejdsprøvningen ikke har været relevant eller fyldestgørende.

6 6 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Undersøgelsen viser ligeledes, at både kommuner og nævn skal have fokus på, at oplysningsgrundlaget i sagerne er tilstrækkeligt. I 14 procent af kommunernes sager er afgørelsen truffet på et utilstrækkeligt grundlag. For nævnenes vedkommende drejer det sig om 19 procent af afgørelserne. Ankestyrelsen anbefaler, at både kommuner og beskæftigelsesankenævn har opmærksomhed på, at: arbejdsevnen ikke kan anses for væsentligt nedsat, hvis lidelsen kun medfører funktionsnedsættelse i begrænset omfang, og der i øvrigt er gode ressourcer arbejdsevnen ikke kan anses for væsentligt nedsat, hvis oplysningerne om funktionsnedsættelse er i modstrid med funktionsniveauet i hjemmet forholde sig kritisk til fremlagt dokumentation, herunder angivelse af præcise arbejdstider for, hvor meget pågældende kan arbejde arbejdsprøvningen primært skal tage sigte på beskæftigelse på normale vilkår og ikke på bevilling af fleksjob arbejdsprøvningen skal være tilrettelagt under hensyn til individuelle forhold og ikke begrænses til standardiseret afprøvning der ved arbejdsprøvningen skal være fokus på belysning af ressourcer varighed og fremmøde ved arbejdsprøvningen skal være så væsentlig, at det kan danne grundlag for en vurdering af arbejdsevnen der foreligger et tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag i sagen Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne øger opmærksomheden på, at sagsbehandlerne skal inddrage relevante oplysninger i en aktiv dialog med borgeren sagsbehandlerne skal have kendskab til regler og praksis for at kunne udarbejde fyldestgørende ressourceprofiler, som kan danne grundlag for korrekte afgørelser

7 KAPITEL FORORD 7 Ankestyrelsen anbefaler, at beskæftigelsesankenævnene har øget opmærksomhed på, at nævnene kun kan ændre kommunernes afslag på fleksjob, når der er fyldestgørende grundlag herfor 1.2 Revurderinger af retten til fleksjob for personer på ledighedsydelse I 2 ud af 3 sager er kommunernes revurderinger samlet set i overensstemmelse med lovgivning og praksis. I forhold til den tilsvarende undersøgelse i 2008 er der tale om en klar forbedring. I 2008 var revurderingen kun i 36 procent af sagerne i overensstemmelse med lovgivning og praksis. I 70 procent af sagerne er revurderingen desuden foretaget rettidigt. I 30 procent af sagerne var der enten ikke foretaget nogen revurdering eller revurderingen var ikke foretaget rettidigt. Også på dette punkt er der tale om en klar forbedring af kommunernes sagsbehandling. I 2008 var revurderingen kun foretaget rettidigt i halvdelen af sagerne. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne har øget opmærksomhed på, at: foretage revurdering i alle tilfælde, hvor der er krav om det få indarbejdet rutiner, der sikrer at sagerne fremtages efter 12 måneder på ledighedsydelse, således at kommunen kan nå at foretage revurdering før der er gået 18 måneder skærpe opmærksomheden på at overholde 18 måneders fristen for revurdering afklare på et tidligt tidspunkt, hvilke oplysninger der skal indhentes iværksætte nødvendige undersøgelser og andre foranstaltninger i rette tid formålet med revurderingen kan forspildes, hvis den foretages for tidligt. kommunerne fortsætter den gode kurs og anvender tilbud i alle sager

8 8 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER er s korrekthed 2 Bevilling af fleksjob materiel vurdering Kapitlet indeholder først orientering om hovedresultatet af den materielle vurdering af henholdsvis kommunernes og beskæftigelsesankenævnenes afgørelser om bevilling af fleksjob, jf. afsnit 2.1. Herefter oplyses om, hvilket regelgrundlag, der anvendes, jf. afsnit 2.2. Det drejer sig om regelgrundlaget for bevilling af fleksjob, jf. afsnit og regelgrundlaget for beskæftigelsesankenævnenes efterprøvelse, jf. afsnit Endelig redegøres for resultaterne med hensyn til anvendelsen af betingelsen om, at erhvervsevnen er varigt og væsentligt nedsat, jf. afsnit 2.3 og kravet om arbejdsprøvning m.v., jf. afsnit 2.4. I tilslutning hertil er det også vurderet, om der var grundlag for førtidspension i stedet for fleksjob, se jf. afsnit Hovedresultatet af den materielle vurdering Kommunernes afgørelser Den aktuelle undersøgelse viser en klar forbedring af kommunernes sagsbehandling på fleksjobområdet i forhold til tidligere undersøgelser. Hvor det i 2006 var 54 procent af afgørelserne, der samlet set var i overensstemmelse med lovgivning og praksis, var det tilfældet for 57 procent af afgørelserne i Ved denne undersøgelse er 74 procent af kommunernes afgørelser i overensstemmelse med lovgivning og praksis, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1 Overensstemmelse med lovgivning og praksis kommunernes afgørelser Antal Procent Afgørelsen er samlet set rigtig 53 74

9 KAPITEL FORORD 9 Afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det var en klagesag I alt Det er Ankestyrelsens indtryk, at kommunerne har draget erfaringer fra de tidligere undersøgelser og praksis på området, og at oplysningsgrundlaget, og navnlig sagsbehandlernes aktive indsats ved udarbejdelsen af ressourceprofiler, er betydeligt forbedret. Ankestyrelsen har dog vurderet i godt en fjerdedel af sagerne, at der efter en samlet vurdering ikke var grundlag for bevilling af fleksjob. Der er tale om i alt 19 afgørelser ud af de målte 72 sager. Der er således fortsat behov for, at kommunerne sætter mere fokus på borgernes ressourcer frem for begrænsninger og herunder, at der iværksættes relevant arbejdsprøvning m.v., se afsnit 2.3 og Beskæftigelsesankenævnenes afgørelser 75 procent af beskæftigelsesankenævnenes afgørelser er vurderet at være i overensstemmelse med lovgivning og praksis, jf. tabel 2.2. Tabel 2..2 Overensstemmelse med lovgivning og praksis nævnenes afgørelser Antal Procent Afgørelsen er samlet set rigtig Afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det var en klagesag 8 25 I alt For beskæftigelsesankenævnene er undersøgelsen ikke sammenlignelig med tidligere undersøgelser. Praksisundersøgelsen om fleksjob og ledighedsydelse i 2008 omfattede ikke nævnene. Praksisundersøgelsen i 2006 omfattede nævnenes afgørelser, men både stadfæstelser og ændringer, og der var blandt de undersøgte sager kun ganske få bevillinger. Det er således nyt, at den foreliggende undersøgelse udelukkende omfatter nævnenes bevillinger. I relativt få af de sager, hvor nævnet har tilkendt fleksjob, er årsagen til nævnets ændring, at kommunens afgørelse var åbenbart ulovlig. I flertallet af de øvrige sager har det primært været spørgsmålet om at vurdere dokumentationen i sagerne og dermed en ændret bevisbedømmelse. I en fjerdedel af beskæftigelsesankenævnenes sager har Ankestyrelsen vurderet, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at bevilge fleksjob. I disse sager har Ankestyrelsen således vurderet, at der var grundlag for at stadfæste kommunernes afgørelser om afslag på fleksjob.

10 10 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER 2.2 Regelgrundlaget Regelgrundlaget for bevilling af fleksjob De gældende regler om fleksjob findes i i loven om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises til bilag 4. Regler om fleksjob blev indført i 1998 og tager efter lovteksten sigte på personer med varige begrænsninger. Oprindeligt kunne der ydes et tilskud til lønnen på en tredjedel, halvdelen eller to tredjedele svarende til den nedsatte arbejdsevne, og det var en betingelse, at mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår skulle være udtømte, før der kunne tilbydes et fleksjob. Ved lovændringen i 2003 bortfaldt muligheden for tilskud på en tredjedel. Tilskuddet er således nu halvdelen eller to tredjedele af lønnen, afhængigt af den nedsatte arbejdsevne. Denne lovændring medfører derfor en skærpelse i forhold til, hvem der fremover vil kunne komme i betragtning til et fleksjob. Ved lovændringen i 2003 blev betingelsen om, at mulighederne for revalideringen skulle være udtømte ændret til følgende formulering: Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen. Ifølge lovbemærkningerne er baggrunden for præcisering af visitationsreglen følgende: Efter gældende regler kræves, at pågældende har en varigt nedsat arbejdsevne, og at kommunen vurderer, at pågældende ikke kan revalideres til ansættelse på ordinære vilkår, herunder ansættelse efter overenskomstens sociale kapitler. Der fokuseres således på personens muligheder for aktuelt eller i fremtiden at blive i stand til at udføre beskæftigelse på normale vilkår. Det afgørende er, hvad personen kan eller ikke kan bringes til at klare i forhold til enhver form for arbejde på arbejdsmarkedet. Der skal derfor ses bredt på nuværende og fremtidige beskæftigelsesmuligheder og ikke alene på eventuelle tidligere erhverv eller på personens ønsker til et bestemt erhverv.

11 KAPITEL FORORD 11 De centrale betingelser for fleksjob er herefter, at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat, og at der er dokumentation for, at der er foretaget relevant arbejdsprøvning i alle erhverv m.v., se nærmere henholdsvis afsnit 2.3 og Regelgrundlaget for klageinstansernes efterprøvelse I 69 i loven om retssikkerhed og administration på det sociale område er fastsat: Det sociale nævn, beskæftigelsesankenævnet og Ankestyrelsen kan efterprøve retlige spørgsmål. Der er nærmere redegjort for klageinstansernes efterprøvelse i Socialministeriets vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område, punkt Det fremgår blandet andet, at klageinstanserne undersøger, om en afgørelse lider af retlige mangler ud fra en bedømmelse af gældende ret, herunder administrativ praksis. Den retlige efterprøvelse bliver mere intens, jo mere indgribende en afgørelse er i forhold til borgeren. Klageinstansen efterprøver også, om sagen er tilstrækkeligt oplyst, og om de faktiske omstændigheder, som en afgørelse bygger på, er korrekte. Ved Ankestyrelsens vurdering af nævnenes afgørelser har vi derfor taget stilling til, om nævnets efterprøvelse af kommunens afgørelse er sket i overensstemmelse med retssikkerhedslovens 69, eller om nævnets afgørelse ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis der var en klagesag i Ankestyrelsen. 2.3 Krav om væsentlig og varig begrænsning af arbejdsevnen Resultater og anbefalinger I 80 procent af kommunernes sager har Ankestyrelsen vurderet, at der i høj grad eller i nogen grad er dokumentation for, at arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat, jf. tabel 2.3. Tabel 2.3 Dokumentation for væsentlig og varig begrænsning i arbejdsevnen kommunernes afgørelser Antal Procent Dokumenteret i høj grad Dokumenteret i nogen grad Dokumenteret i ringe grad Ikke dokumenteret 4 5 I alt I 20 procent af sagerne er det i ringe grad eller slet ikke dokumenteret, at arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat. Der er tale om en vis forbedring i forhold til 2008, hvor der var

12 12 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER tilstrækkelig dokumentation i 60 procent af sagerne, og utilstrækkelig dokumentation i 40 procent. I 84 procent af beskæftigelsesankenævnenes afgørelser har Ankestyrelsen vurderet, at der i høj grad eller i nogen grad er dokumentation for, at arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat, jf. tabel 2.4. Tabel 2..4 Dokumentation for væsentlig og varig begrænsning i arbejdsevnen nævnenes afgørelser Antal Procent Dokumenteret i høj grad 9 28 Dokumenteret i nogen grad Dokumenteret i ringe grad 5 16 Ikke dokumenteret 0 0 I alt I 16 procent af sagerne er det i ringe grad eller slet ikke dokumenteret, at arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat. Nævnenes afgørelser blev ikke undersøgt i Undersøgelsen viser At kommunerne har øget opmærksomhed på, at det er en betingelse for fleksjob, at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne har opmærksomhed på, at sagsbehandlerne skal inddrage relevante oplysninger i en aktiv dialog med borgeren sagsbehandlerne skal have kendskab til regler og praksis for at kunne udarbejde fyldestgørende ressourceprofiler, som kan danne grundlag for korrekte afgørelser Ankestyrelsen anbefaler, at både kommuner og beskæftigelsesankenævn har opmærksomhed på, at: arbejdsevnen ikke kan anses for væsentligt nedsat, hvis lidelsen kun medfører funktionsnedsættelse i begrænset omfang, og der i øvrigt er gode ressourcer arbejdsevnen ikke kan anses for væsentligt nedsat, hvis oplysningerne om funktionsnedsættelse er i modstrid med funktionsniveauet i hjemmet

13 KAPITEL FORORD 13 såvel kommune som nævn skal forholde sig kritisk til fremlagt dokumentation, herunder angivelse af præcise arbejdstider for, hvor meget pågældende kan arbejde Generelle bemærkninger I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er det udtrykkeligt nævnt, at arbejdsevnen skal være varigt nedsat. Kommunen yder tilskud med halvdelen eller to tredjedele af lønnen, afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne, mens der siden 2003 ikke har været mulighed for at yde tilskud med en tredjedel. Der henvises nærmere herom til afsnit Til belysning af praksis henvises navnlig til følgende Principafgørelser: A-9-99, N og N samt , se bilag 5. Principafgørelse er den seneste offentliggjorte afgørelse om tilkendelse af fleksjob og omhandler en sag, hvor kommunen havde givet afslag på fleksjob, mens beskæftigelsesankenævnet ændrede kommunens afgørelse til en bevilling af fleksjob. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at arbejdsevnen ikke kunne anses for nedsat i et så væsentligt omfang, at det gav ret til fleksjob. I begrundelsen er blandt andet fremhævet, at borgeren ved arbejdsprøvningen havde et normalt arbejdstempo og udviste god kvalitet og omhyggelighed i arbejdet. Hun havde givet udtryk for, at hun kunne komme op på 30 timer ugentligt, hvilket revalideringscentret havde fundet realistisk. Om vurderingen af arbejdsevnen kan generelt bemærkes, at der er tale om en særdeles kompleks samlet vurdering af de 10 elementer, som er beskrevet i ressourceprofilen, samt øvrige forhold, som for eksempel alder Problemstillinger i sagerne I det følgende bliver gennemgået en række af de problemstillinger, som danner grundlag for Ankestyrelsens anbefalinger, jf. ovenfor. Opmærksomhed på ressourcer og sagsbehandlerens aktive indsats Vurderingen af arbejdsevnen forudsætter, at der ikke kun er opmærksomhed på borgerens begrænsninger, men også fokus på borgerens ressourcer og muligheder for at udvikle dem. Det er ikke nok, at lidelser her og nu medfører en væsentlig nedsættelse af arbejdsevnen. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er varigt nedsat. I nogle af de undersøgte sager er der ved vurderingen af funktionsniveauet lagt for meget vægt på oplysningerne om begrænsninger, uden at der er den nødvendige dokumentation

14 14 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER herfor. Navnlig ved smertetilstande uden objektivt grundlag skal der være detaljerede oplysninger om, hvordan, hvornår og hvor hyppigt smerterne opstår, og hvilke begrænsninger smerterne medfører i den daglige livsførelse. Oplysningerne skal sammenholdes med samtlige oplysninger fra praktikstedet og borgerens egne oplysninger om fritidsinteresser, sociale forhold m.v. Hensynet til det timetal, borgeren angives at kunne arbejde I vejledningen om aktivloven fra 1998, punkt 346, er det oplyst, at den nedsatte arbejdsevne kan vise sig både ved, at den pågældende ikke kan arbejde fuldt effektivt på fuld tid og ved, at den pågældende kan arbejde fuldt effektivt, men da kun på nedsat tid. Samlet set skal arbejdspræstationen sættes i forhold til den begrænsning i arbejdsevnen, som danner grundlag for fastsættelse af løntilskuddet. I et stort antal af sagerne konkluderer såvel borgeren selv, arbejdsgiveren, arbejdsprøvningsstedet, undersøgende læger og lægekonsulenter, at borgeren højst kan klare at arbejde i 20 timer på normale vilkår, eller hvis timetallet er højere, at borgeren højst kan klare at arbejde med skånehensyn på flere timer, men at det på grund af skånehensyn svarer til 20 timer. Det anførte gælder såvel i sager med fysiske lidelser som med psykiske lidelser og udtales generelt uden sammenhæng med den konkrete jobsituation. Ankestyrelsen bemærker, at det ikke kan udelukkes, at det angivne timetal i nogle tilfælde er influeret af, at det vurderes at have betydning for, om der er ret til fleksjob eller ikke. Det må derfor så vidt muligt belyses, hvad der er baggrunden for angivelse af det præcise timetal, og at timetallet ikke må vurderes alene i forhold til den konkrete jobsituation, men bør vurderes bredt i forhold til andre jobmuligheder. Arbejdsfastholdelse Udgangspunktet er, at det skal vurderes, om borgeren kan blive på hidtidig arbejdsplads uden offentlig støtte, men ved eventuel hjælp af de sociale kapitler. Hvis borgeren ikke kan blive på hidtidig arbejdsplads uden offentlig støtte, skal det undersøges, om der er mulighed for, at borgeren kan blive selvforsørgende i ethvert erhverv. Hvis dette er muligt, er der ikke ret til fleksjob i det hidtidige erhverv. Det afhænger af en konkret individuel vurdering, om der er behov for arbejdsprøvning, og om det i givet fald kan ske på hidtidig arbejdsplads eller inden for hidtidigt arbejdsområde, eller om det er nødvendigt at foretage en ekstern arbejdsprøvning.

15 KAPITEL FORORD 15 Til illustration kan henvises til Principafgørelse N-11-05, der vedrørte en selvstændig landmand med en betydelig knælidelse og N-8-05 om en hotelejer med udbredte fysiske lidelser. Indstillingerne i ressourceprofilen Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om bevilling af fleksjob på baggrund af ressourceprofilen. Ressourceprofilen indeholder sagsbehandlerens beskrivelse og en vurdering af elementerne i ressourceprofilen. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af dialogen med borgeren og de indhentede oplysninger. Den socialfaglige vurdering er sagsbehandlerens bedømmelse af de oplysninger og den dokumentation, der er indhentet i forhold til arbejdsmarkedet. Bedømmelsen skal være baseret på borgerens og de foreliggende oplysninger, analyseret og sammenholdt med sagsbehandlerens socialfaglige viden og praksiserfaring. Det er der nærmere redegjort for i Vejledning af 23. oktober 2002 om førtidspension fra 1. januar I mange af de sager, hvor nævnet har ændret kommunens afgørelse, har der været en modsætning mellem oplysningerne i ressourceprofilen, hvor sagsbehandleren samlet har vurderet, at arbejdsevnen er væsentligt nedsat, og kommunens afslag på fleksjob. Hvis kommunen foretager en anden vurdering af arbejdsevnen end den, der fremgår af ressourceprofilen, og kommunen i modstrid med indstillingen giver afslag på fleksjob, skal kommunen redegøre nærmere for begrundelsen herfor. Alternativt kan kommunen bede sagsbehandleren om at uddybe ressourceprofilen på særlige områder med henblik på, at grundlaget for afgørelsen bliver fyldestgørende. Nævnet har tilsvarende mulighed for at hjemvise sagen til kommunen med henblik på, at ressourceprofilen suppleres med yderligere oplysninger. Hvis nævnet finder kommunens begrundelse for afslag for mangelfuld, kan det dog også medføre, at nævnet tilkender fleksjob, hvilket nævnet imidlertid kun kan gøre, hvis der er den nødvendige dokumentation. Undersøgelsen viser således, at det er vigtigt, at sagsbehandlerne er tilstrækkeligt oplyste om regler og praksis, og at de udarbejder fyldestgørende ressourceprofiler i overensstemmelse hermed, som kan danne grundlag for korrekte afgørelser. Til illustration af problemstillingen kan Ankestyrelsen henvise til Principafgørelse P-19-05, hvor Ankestyrelsen hjemviste sagen til kommunen, da afgørelsen var truffet på et ufuldstændigt grundlag.

16 16 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Eksempler på afgørelser hvor Ankestyrelsen er enig væsentlig og varig nedsættelse Kommunesag, 7: Væsentlig nedsættelse udbredte skånehensyn psykiske begrænsninger En smed på 43 år, som havde været beskæftiget på samme arbejdsplads i 20 år, var sygemeldt i flere år på grund af depression og angst. Ifølge diverse oplysninger fra en psykiater havde han behov for varige skånehensyn. Hans tilstand var i det væsentlige behandlingsresistent i forhold til diverse psykofarmaka og psykoterapi. Arbejdsprøvningen hos den tidligere arbejdsgiver skete med en lang række skånehensyn og væsentligt nedsat timetal. Ankestyrelsen vurderer, at der forelå en fyldestgørende arbejdsprøvning, selv om der udelukkende er sket arbejdsprøvning på hidtidig arbejdsplads, da der er tale om en stor arbejdsplads. Der var derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, at bevilling af fleksjob var i strid med praksis. Kommunesag, 29: væsentlig nedsættelse - udbredte skånehensyn fysiske begrænsninger En kvinde på 54 år uden uddannelse havde alvorlig og udbredt slidgigt og følger efter brud. Hun led af konstante smerter i hænder, hofter, fødder og knæ, som forværredes af belastning. Hun fik relevant smertebehandling og havde indrettet sin tilværelse efter sin tilstand. Der var ikke yderligere behandlingsmuligheder. Hun fik fleksjob i en butik som daglig leder, hvor arbejdsopgaverne varierede mellem administrative opgaver og butiksarbejde. Der var blandt andet tale om arbejdspladsindretning samt pauser med mulighed for at gå hjem og hvile sig. Ankestyrelsen vurderer, at tilkendelsen var i overensstemmelse med regler og praksis. Kommunesag, 63: Væsentlig nedsættelse - udbredte skånehensyn psykiske begrænsninger En kvinde på 34 år led af tilbagevendende depressioner siden teenagealderen samt personlighedsændring, usikkerhed, tendens til isolation og social tilbagetrækning, initiativløshed samt overfølsomhed over for selv de mindste ændringer i livet. Det vurderedes at være kronisk. Der havde været syv tilbud siden april Hun blev bevilget fleksjob i en tøjbutik, hvor der skulle tages hensyn til, at hun var skrøbelig og ikke måtte udsættes for stress og belastninger. Ankestyrelsen vurderer, at der var grundlag for at bevilge fleksjob for at sikre hendes tilknytning til arbejdsmarkedet på længere sigt.

17 KAPITEL FORORD 17 Kommunesag, 66: Væsentlig nedsættelse meget ung psykisk syg Ung kvinde, der led af skizofreni blev anset for psykiatrisk velbehandlet, hvilket alene betød, at hun havde det så godt som muligt. Hun blev beskrevet som skrøbelig og skulle holde pauser mellem opgaver (også derhjemme), da hun ellers fik tankemylder, som kunne være tegn på forværring af sygdommen. Hun klarede et arbejdsprøvningsforløb, hvor hun fik afgrænsede og overskuelige opgaver, og hvor hun kunne arbejde alene. Det fungerede godt både til hendes egen og arbejdsgiverens tilfredshed, dog således, at der var en del fravær, og arbejdstiden var nedsat til gennemsnitligt 3 timer om dagen i 4 dage pr. uge. Ankestyrelsen vurderer, at der var dokumentation for behovet for væsentlige skånehensyn, og at der forelå en hensigtsmæssig udnyttelse af hendes ressourcer. Nævnssag, 141: Varig lidelse - depression risiko for tilbagefald En kontorfuldmægtig på 45 år blev opsagt på grund af sygdom efter 20 år på samme arbejdsplads. Gennem de seneste år havde hun været udsat for store belastninger både privat og på arbejde. Hun gennemgik flere praktikforløb, der viste, at hun havde gode personlige kompetencer, men let blev stresset og ikke tålte pludselig forandring og uforudsigelighed. Hun magtede ikke at arbejde mere end 18 timer om ugen, selv om hun nu havde arbejde med fysiske opgaver uden store krav, hvor hun trivedes. Hun havde behov for forudsigelige rammer og undgåelse af ophobede opgaver og nedsat arbejdstid. Ifølge psykiatrisk speciallægeerklæring var hun under pres fra kommunen, der ønskede, at hun skulle sætte timetallet i vejret, noget som hun ikke var i stand til. Speciallægen fandt, at risikoen for at falde tilbage i nye depressioner var øget med årene, og at hun ikke var i stand til at klare et større arbejdspres end svarende til timer ugentlig. Der var tale om blivende tilstand uden udsigt til bedring. I ressourceprofilen havde sagsbehandleren indstillet, at der blev bevilget fleksjob, men kommunen afslog fleksjob med den begrundelse, at dokumentationsgrundlaget ikke var tilstrækkeligt i forhold til at beskrive og vurdere skånebehovet, og behandlingsmulighederne var ikke udtømte. Nævnet fandt, at der var tilstrækkeligt grundlag for fleksjob. Ankestyrelsen bemærker, at kommunens sagsbehandler ikke har fokuseret nok på borgerens ressourcer og muligheden for at blive selvforsørgende på fuld tid. Det afhænger dog af en konkret vurdering, om sagsbehandleren helst i dialog med kommunens lægekonsulent kunne have indgået i yderligere dialog med borgeren med hensyn til muligheden for at øge

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Fleksjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Fleksjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Ledighedsydelse. og sanktioner

Ledighedsydelse. og sanktioner Ledighedsydelse og sanktioner December 2011 Indhold Forord... 2 1 Resumé og anbefalinger... 3 2 Afgørelse om sanktion materiel vurdering... 6 2.1 Hovedresultaterne af den materielle vurdering... 6 2.2

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 2 Materiel

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 39 Offentligt Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension til personer med en psykisk lidelse December 2007 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension til personer med en psykisk lidelse December 2007

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 HØRINGSUDKAST Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Det Social-lægelige samarbejde. Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin

Det Social-lægelige samarbejde. Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin Det Social-lægelige samarbejde Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin Hvad er Socialmedicin?? Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, som har til formål at

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Rapport fra Borgerrådgiver

Rapport fra Borgerrådgiver Rapport fra Borgerrådgiver Indledning. På baggrund af kritik af Jobcenter Silkeborgs sagsbehandling på sygedagpengeområdet, og en periode med mangelfulde sagsbehandlingsressourcer, vedtog det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011.

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011. D O M Afsagt den 30. september 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Ole Dybdahl og Martin Broms (kst.)). 3. afd. nr. B-659-13: 3F som mandatar for A (advokat Mads Krøger Pramming)

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET Praksisundersøgelse Førtidspension Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET December 2010 Indhold Undersøgelsens rammer...3 1 Resumé og anbefalinger...4 1.1 Afgørelsernes korrekthed...4 1.2

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Praksisundersøgelse 2009 - Fleksjob

Praksisundersøgelse 2009 - Fleksjob Praksisundersøgelse 2009 - Fleksjob Beskæftigelsesankenævnet Indhold FLEKSJOBUNDERSØGELSE 2009 1. Resume og konklusion...2 2. Materiel vurdering...3 2.1 Er afgørelserne samlet set rigtige? i overensstemmelse

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp

Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Ankestyrelsens praksisundersøgelser Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Februar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Februar

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere