FORRETNINGSMODELLEN SET I ET RELATIONELT PERSPEKTIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSMODELLEN SET I ET RELATIONELT PERSPEKTIV"

Transkript

1 FORRETNINGSMODELLEN SET I ET RELATIONELT PERSPEKTIV (FORSKNINGSBASERET) Kirsten L. Frandsen Erhvervs ph.d.-studerende Kristin B. Munksgaard Ph.d., Lektor Syddansk Universitet Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Engstien 1, 6000 Kolding. RESUME Dette paper givet et review af forretningsmodel litteraturen med det formål at undersøge hvilken rolle virksomhedens relationer spiller i udvikling af forretningsmodellen, og desuden hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er forbundet hermed. Undersøgelsen viser, at forretningsmodel litteraturen er karakteriseret indenfor tre primære perspektiver, strategi, innovation og e-business, samt forretningsmodellen har forandret sig fra at være internt funderet, til i højere grad at være fokuseret på den dynamiske kontekst som virksomheder befinder sig i. Undersøgelsen viser desuden, at forretningsmodel litteraturen med fordel kan styrkes indenfor det relationelle perspektiv. INDLEDNING Gennem de senere år, har forretningsmodelbegrebet vundet indpas i den akademiske litteratur og selvom der endnu ingen entydig definition er, sættes begrebet ofte i relation til det virksomheden gør, når den tjener penge (Linder & Cantrell, 2000; Magretta, 2002; Shafer et al, 2005). Med andre ord er forretningsmodellens fokus, hvordan virksomheden skaber og leverer værdi til sine kunder og får profit heraf (Teece, 2010). Forretningsmodellitteraturen trækker bredt på en række akademiske og funktionelle begreber og discipliner (Chesbrough & Rosenbloom, 2002), herunder E-commerce og Management, som de mest anvendte, med teknologien som ramme (Braccini & Spagnoletti, 2008). Litteraturen giver desuden en række bud på, hvilke elementer en forretningsmodel bør bestå af (Osterwalder et al, 2005; Hedman & Kalling, 2003; Nenonen & Storkacka, 2010) og hvordan den med fordel kan designes (Zott & Amit, 2010; Casadesus- Masanelle & Ricart, 2011). 1

2 Forretningsmodellens betydning for samspillet med virksomhedens kunde er givet ud fra flere af de definitioner, vi møder i litteraturen (Teece, 2010; Casadesus-Masanell & Ricart, 2010). Shafer et al. (2005) udvider denne diskussion og berører værdinetværket, idet det fremhæves, at en lang række af virksomhedens relationer er med til at give forretningsmodellen sin værdiskabende karakter. Dermed åbnes for diskussioner af, hvordan virksomhedens samspil med en lang række forskellige partnere kunder, leverandører, offentlige myndigheder, videninstitutioner og andre er grundlaget for værdiskabende aktiviteter (Hakansson et al., 2009:157). Samarbejdsrelationers betydning for design og udvikling af virksomhedens forretningsmodel er således erkendt (Schweizer, 2005; Zott & Amit, 2008), men kun i begrænset omfang udforsket. I en konstant foranderlig verden, hvor virksomheder i stigende grad oplever behov for at trække på hinandens ressourcer og koordinere aktiviteter på tværs som led i værdiskabelse (Ford et al, 2011; Blankenburg, Eriksson & Johanson, 1999), er det relevant at undersøge samarbejdsrelationers betydning for virksomhedens forretningsmodel og værdiskabelse nærmere. Og ikke mindst de strategisk ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet hermed. Målet med dette paper er derfor at undersøge følgende forskningsspørgsmål: Hvilken rolle spiller samarbejdsrelationer for udvikling af virksomhedens forretningsmodel? Hvilke ledelsesmæssige udfordringer er forbundet med at inddrage virksomhedens relationer i forretningsmodellen? I modsætningen til en del af den eksisterende litteratur om forretningsmodeller, så er hensigten her ikke at identificere en definition af forretningsmodelbegrebet, ej heller at diskutere hvilke elementer en forretningsmodel kan eller bør bestå af. Hensigten er derimod at skabe et overblik over hvilke relationelle perspektiver der findes i litteraturen samt identificere potentielle udforskningsområder. Paperet er opbygget som følger: Første del introducerer den anvendte reviewmetode. Anden del præsenterer et dybdegående litteraturreview, mens tredje del er en diskussion af de overstående to undersøgelsesspørgsmål. Paperet afrundes med en konklusion med forslag til yderligere forskning. METODE Litteraturreviewet i dette paper har karakter af et systemtisk map review (Grant & Booth, 2009), idet vi søger at identificere og kategorisere eksisterende litteratur med det formål, at skabe et overblik over i hvilken grad litteraturen fokuserer på samarbejdsrelationers betydning for udvikling af forretningsmodeller. Den indledende søgning gennemføres i databasen EBSCO Business 2

3 Source Complete (kun akademiske og engelsksprogende artikler inkluderes). Søgningen tager udgangspunkt i akademiske engelssprogede artikler med ordet business model(s) i artiklernes titel i perioden Denne periode vælges, da forretningsmodel litteraturen for alvor tog fat i starten af 90 erne (Zott & Amit, 2008; Baden-Fuller & Morgan, 2010). Det gav et resultat på 748 artikler. For at begrænse søgningen udvælges de artikler, som er publiceret i følgende højtrangerede akademiske journals (jf. Harzing, 2012) : Long Rang Planning (LRP), Journal of Management (JOM), Strategic Management Journal (SMJ), Journal of General Management (JGM) og Business Horizons (BH) samt Harvard Business Review (HBR). Søgningen i disse journals inkluderer artikler, som indeholder begrebet business model(s) i titlen i perioden Resultatet af søgningen gav 69 artikler. Abstractet for alle disse artikler er gennemlæst og artikler, som reelt ikke omhandler forretningsmodeller fravælges, ligeledes gør artikler hvor begrebet business model ikke indgår sammenhængende. Dermed opnår vi en liste på 21 artikler hvori forretningsmodellen behandles som det primære emne. Resultatet af den overordnede søgning, samt analysen af de 21 identificerede artikler vil danne baggrund for det følgende afsnit om forretningsmodellitteraturen. FORRETNINGSMODEL LITTERATUREN Forretningsmodelbegrebet har, siden det for alvor blev genstand for forskning i midten af 1990 erne, udviklet sig, og er i dag både indenfor forskning og i erhvervslivet et af de mest anvendte begreber. I nogle grene af forskningen ses forretningsmodellen hovedsageligt med et internt perspektiv, forstået på den måde, at forretningsmodellen er et billede af de forskellige interne elementer, komponenter og processer, og måden hvorpå de spiller sammen og skaber værdi (Osterwalder et al, 2005). Inden for de senere år er der dog en række forskere som har udvidet perspektivet, og nu også ser forretningsmodellen i et mere eksternt perspektiv (Shafer et al, 2005; Schweizer, 2005; Wirtz, Schilke & Ullrich, 2010). Der er altså sket en erkendelse af, at forretningsmodellen er en del af en større kontekst, og at virksomheden ikke kan fastholde en værdiskabende karakter, hvis ikke den lukker op for at se forretningsmodellen i et mere åbent perspektiv. FORRETNINGSMODELLEN At forretningsmodellen igennem de senere år er blevet genstand for så megen opmærksomhed, både indenfor forskning, men også i erhvervslivet, skyldes at forretningsmodellen ses som nøglen 3

4 til virksomhedens succes (Teece, 2010; Casadesus-Masanell & Ricart, 2011). Kernen til virksomhedens konkurrencemæssige fordele er tæt forbundet med forretningsmodellen (Casadesus-Masanell & Ricart, 2011), og derfor er forretningsmodellen i høj grad blevet et punkt på den strategiske dagsorden. Til trods for sin popularitet, og de mange forskningsmæssige bud på dens værdi, så er der endnu ingen entydig definition på hvad der ligger i forretningsmodel begrebet. Drucker (1955) var en af de første til at diskuterer forretningsmodel begrebet, og ifølge ham er forretningsmodellen svaret på en række spørgsmål; hvem er kunderne, hvad er værdi for kunderne og hvordan skaber virksomheden profit. Siden hen er forretningsmodellen blandt andet defineret som: måden hvorpå virksomheden skaber og leverer værdi til sine kunder, og omdanner indtjening til profit (Teece, 2010); en mekanisme der omdanner ideer til profit (Gambardella & McGahan, 2010); virksomhedens logik, måden hvorpå den agerer og hvordan den skaber værdi for sine interessenter (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010); måden hvorpå aktiviteter og ressourcer anvendes til at sikre bæredygtighed og vækst (Demil & Lecoq, 2010). Til trods for at definitionerne er forskelligartede, så er der forholdsvis enighed om, at forretningsmodellen overordnet set er et billede på det virksomheden gør (Magretta, 2002). En række forskere har igennem tiden forsøgt at skabe overblik over den eksisterende litteratur omkring forretningsmodellen. Et af de seneste eksempler på dette er Zott, Amit & Massa (2011), som i deres arbejde identificerer tre overordnede perspektiver indenfor forretningsmodel litteraturen. De argumenterer for, at det er omkring e-business, strategi og innovation af hovedparten af litteraturen fordeler sig. Denne betragtning er vi for så vidt enig i, idet vores gennemgang af litteraturen giver et lignende billede. Dette er illustreret i tabel 1, der udgør en oversigt over de 21 artikler i vores review. E-BUSINESS, STRATEGI OG INNOVATION Den del af litteraturen der omhandler strategiaspektet ser primært på, hvordan virksomhedens forretningsmodel og strategi er linket til hinanden i værdiskabelsen (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010; Teece, 2010; Chesbrough & Rosenbloom, 2002), hvorledes virksomhedens markedsstrategi influerer på forretningsmodellen og virksomhedens overall performance (Zott & Amitt 2008), samt hvordan forretningsmodellen, som et billede på virksomheden internt, adskiller sig fra strategien, der i højere grad behandler virksomhedens konkurrencemæssige positionering (Seddon et al, 2004). De to øvrige perspektiver ser vi som relativt tætkoblede, idet teknologien i megen af litteraturen betegnes som en af de afgørende kilder til netop innovation (Chesbrough, 2010; Gambardella & 4

5 McGahan, 2010), og at en stor del af litteraturen omkring innovation tager afsæt i primært e- business branchen (Wirtz, Schilke & Ullrich, 2010). Der er dog en del at litteraturen som hovedsageligt ser på innovationsdelen, og her er der to tendenser som gør sig gældende. Hvor nogle forskere ser på innovation i forretningsmodellen (Comes & Berniker, 2008), så løfter andre niveauet, til i stedet at tale om innovation af forretningsmodellen (Gambardella & McGahan, 2010; Sako, 2012; Chesbrough & Rosenbloom, 2002). Fælles for begge retninger er dog en erkendelse af, at innovation afgørende i forhold til at opretholde konkurrencekraft, (Teece, 2010; Comes & Berniker, 2008; Johnson et al, 2008; Chesbrough, 2010), og at teknologien og nye muligheder for e-business er stærke faktorer som spiller ind (Wirtz, Schilke & Ullrich, 2010; Hedman & Kalling, 2003). Tabel 1. Udvalgte perspektiver på forretningsmodellen Forfatter Strategi E-business Innovation Internt Eksternt Shafer, Smith & Linder (2005) Demil & Lecocq (2010) Teece, 2010 Casadesus- Masanell & Ricart (2010) Baden-Fuller & X Morgan (2010) Wirtz, Schilke & X Ullrich (2010) Zott & Amit X (2010) Hienerth, Keinz & Lettl (2011) Gambardella & X McGahan (2010) McGrath (2010) Chesbrough (2010) Sosna, Trevinyo- Rodriguez & Velamuri (2010) Smith, Binns & Tushman (2010) Doz & Kosonen X (2010) Aspara, Lamberg, Laukia & Tikkanen X X 5

6 (2011) Zott & Amit (2008) Schweizer X (2005) Casadesus- Masanell & Tarziján (2012) Zook & Allen (2011) Casadesus- Masanell & Ricart (2011) Magretta (2002) X X OMVERDENSPERSPEKTIVET Hvor Zott, Amit & Massa (2011) i deres review har fokus på strategi, e-business og innovation, så ser vi en anden dimension i litteraturen. Hvor en del af litteraturen har et relativt internt fokus (Seddon et al, 2004), så er der en tendens til, at forskerne i stadigt stigende grad begynder at se forretningsmodellen i et mere åbent perspektiv (Doz & Kosonen, 2010; Smith, Binns & Tushman, 2010), hvor også virksomhedens omgivelser spiller en væsentlig rolle. For størstedelens vedkommende er fokus på virksomheden som en del af et større system (Zott & Amit, 2010). Her er værdiskabelsen især tæt forbundet med de krav og forventninger, som virksomhedens kunder stiller (Teece, 2010; Chesbrough, 2003). Forretningsmodellen kan altså ikke længere begrænses til det som sker internt i virksomheden, men må i højere grad også udvikles og tilpasses til den omverden, som den er en del af (Wirtz, Schilke & Ullrich, 2010). Der er således en stigende erkendelse af, at forretningsmodellens værdiskabelse er tæt forbundet til virksomhedens omverden. Men litteraturen beskæftiger dig i mindre grad med, hvordan dette samspil konkret har betydning for værdiskabelsen. Målet er her er ikke at argumentere for, at kun kan ske i samspil med andre, men i højere grad, at kigge nærmere på i hvilken udstrækning, at udviklingen virksomhedens forretningsmodel bliver relationsspecifik og værdiskabelsen determineret af hvordan virksomheden udvikler sig i samspil til udvalgte partnere. Tilbage i slutningen af 1980 erne udtalte to af de førende forskere inden for det relationelle marketingperspektiv, Håkansson & Snehota: No Business is an Island (1989:136). Dermed satte de fokus på, at virksomheder er afhængige af interaktion og samarbejde med andre, for at kunne skabe og levere værdi (Ford et al, 2011). Det er den samme tendens som er ved at udvikle sig inden for forretningsmodel litteraturen (Shafer et al, 2005), og det er derfor interessant at se på, 6

7 hvilken rolle samarbejdsrelationer spiller for udvikling af virksomhedens forretningsmodel, samt hvilke ledelsesmæssige udfordringer det medfører. RELATIONER SOM EN DEL AF FORRETNINGSMODELLEN Samarbejdsrelationer refereres oftest til som enten virksomhedens kunder eller leverandører (Ford et al, 2011), men også konkurrenter og complementors er en del af virksomhedens relationer (Damgaard et al, 2010). I forretningsmodellitteraturen er der en begyndende tendens til at inddrage virksomhedens kunder, hovedsageligt i forbindelse med innovationsaktiviteter (Hienerth, Keinz & Lettl, 2011; Teece, 2010; Chesbrough, 2010). LEGO, IBM og Coloplast er tre virksomheder, som har udvidet deres eksisterende forretningsmodeller til også at indbefatte virksomhedens kunder. I alle tre virksomheder er kunderne en integreret del af udviklingsprocesserne, og en del af virksomhedernes innovation tilskrives involveringen af brugerne (Hienerth, Keinz & Lettl, 2011). Dette er et af få eksempler i forretningsmodellitteraturen på, hvordan relationer indgår i udvikling af forretningsmodellen. Forskere som Chesbrough (2010), Nenonen & Storkacka, (2010), Schweizer (2005) beskæftiger sig også med udvikling og innovation af forretningsmodellen, dog primært med et internt fokus. Når virksomheder, som vi ser i casen med IBM, LEGO og Coloplast, arbejder tæt sammen med sine kunder omkring udvikling af forretningsmodellen, så er det fordi kunderne kan bidrager med værdi enten i form af omsætning eller udvikling (Damgaard et al, 2010), og på den måde er med til at styrke virksomheden. Men ligesom der er fordele ved at arbejde tæt sammen, så er der også en række udfordringer forbundet hermed (Ford et al, 2002). Det er derfor relevant, at se på hvordan forretningsmodel litteraturen behandler de ledelsesmæssige udfordringer der er forbundet med at inddrage virksomhedens relationer i forretningsmodellen. Inden for forretningsmodellitteraturen taler Chesbrough (2010) om en række barrierer som er forbundet med at udvikle på forretningsmodellen. Som det er tilfældet med størstedelen af forretningsmodellitteraturen, så er dette primært relateret til virksomhedens interne strukturer og processer og relativt lidt forbundet til virksomhedens relationer. Hienerth, Keinz & Lettl (2011) kommer lidt ind på de udfordringer, som casevirksomhederne IBM, LEGO og Coloplast oplever, når de samarbejder med deres kunder som en del af forretningsmodellen. Der er her tale om tre udfordringer: den såkaldte not invented here, hvor medarbejderne yder modstand mod det som kunderne udvikler, loss of control, hvor medarbejderne føler de mister kontrollen, samt organisatorisk inerti, hvor medarbejderne udviser modstand mod forandringer (Hienerth, Keinz & Lettl, 2011: ). 7

8 I forhold til at se forretningsmodellen i et relationelt perspektiv, så viser gennemgangen af litteraturen, at dette endnu er forholdsvis svagt beskrevet. Det gælder både når vi ser på virksomhedsrelationer som en del af forretningsmodellen, men også når vi ser på de udfordringer som kan være forbundet hermed. For forretningsmodellitteraturen betyder det, at der er et relativt stort område som endnu mangler forskning. For praktikere betyder det, at forretningsmodellitteraturen endnu ikke kan være behjælpelig med de udfordringer, som de løbende stilles overfor, når de på forskellig vis integrerer relationer i forretningsmodellen, hvad enten det er virksomhedens kunder, leverandører eller øvrige samarbejdspartnere. KONKLUSION Til trods for sin unge alder, så er forretningsmodelbegrebet ganske vidt beskrevet, om end der endnu mangler en entydig definition af, hvad forretningsmodellen er. Inden for forretningsmodellitteraturen har vi identificeret endnu en dimension for forretningsmodellens spændevidde: Hvor nogle forskere ser forretningsmodellen som et primært internt anliggende, så er der en tendens til også at betragte forretningsmodellen i som en størrelse der skal afstemmes med virksomhedens omverden. Det indledende review af forretningsmodellitteraturen viser ikke overraskende et primært fokus på kunders betydning for værdiskabelsen i forretningsmodellen. I den forbindelse fremhæves endvidere de barrierer, som virksomhedens medarbejdere kan opleve, som en del af kundernes direkte medspil i værdiskabelsen i form af modstand mod forandringer eller som tab af kontrol over processen. Derimod savner vi i litteraturen en mere direkte diskussion af, hvordan det konkrete samarbejde med en række forskellige partnere har en indflydelse på udformning og udvikling af virksomhedens forretningsmodel. Således ser vi et potentiale i yderligere at undersøge, hvordan forskellige virksomhedsrelationer er en del af, og er med til at udvikle forretningsmodellen. Med afsæt heri, ser vi også et potentiale i at undersøge, hvordan virksomheder udfordres ledelsesmæssigt når forretningsmodellen og udvikling af denne ses i samspil med virksomhedens relationer. Disse to områder er tæt forbundne, og det er vores opfattelse, at det vil kunne bidrage med tyngde til den eksisterende litteratur, hvis også det relationelle perspektiv bliver afdækket. 8

9 LITTERATUR Aspara, J., Lamberg, J., Laukia, A., Tikkanen, H. (2011): Business Model Transformation and Inter-Organizational Cognition: The Case of Nokia, Long Rang Planning (2011) Baden-Fuller, C. & Morgan, S. Mary. (2010): Business Models as Models. Elsesvier. Longe Range Planning, Vol. 43, 2010, p Blankenburg, D. & Eriksson, K. & Johanson, Jan (1999): Creating Value Through Mutual Commitment to Business network Relationships, Strategic Management Journal, 20, p Braccini, A. M. & Spagnoletti, P. (2008): Business Models and E-services: An Ontological Approach in a Cross-Border Enviroment, Interdisciplinary Aspects of Information Systems Studies, VIII, pp Casadesus-Masanell, R., Ricart, J. E., (2010). From Strategy to Business Models and onto Tactics. Long Range Planning, 43 (2-3), Casadesus-Mansanell, R. & Ricart. J. E. (2011): How to Design A Winning Business Model, Harvard Business Review, Vol. 89, Issue ½, 2011 Chesbrough, H & Rosenbloom, R. S. (2002): The Role of the Business Model in Capturing value from Innovation: Evidence from Xero Corporation s spin-off companies, Industrial and Corporate Chesbrough, H (2010): Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. Longe Range Planning, Vol. 43, p Comes, S & Berniker, L. (2008). Business Model Innovation, From Strategy to Eecution, Springer Verdag Berlin Heidelberg. Damgaard, T., Munksgaard, K. B, & Sørensen, E. B. (2010): Strategising in relationships? A practical framework for situation analysis, in Challenges in relationship marketing, Per Freytag and Kristian Philipsen, eds.: Academica. 9

10 Demil, B. & Lecocq, (2010): In Search of Dynamic Consistency. Elsesvier. Longe Range Planning, Vol. 43, 2010, pp Doz, L, Y. & Kosonen, M. (2010): Embedding Strategic Agility. A Leadership Agenda for Accelerating Business Model Renewal, Long Range Planning 43. Drucker, P., The Practice of Management. New York: Harper and Row Publishers. Ford, D et al (2002): Understanding Business Marketing and Purchasing, 3 edit. Thomson Learning Ford et al, (2011): Managing Business Relationships. John Wiley & Sons Ltd. Third edition. Gambardella, A. & McGahan, A. M. (2010): Business Model Innovation: General Purpose Technologies and their Implications for Industrial Structure. Longe Range Planning, Vol. 43. p Grant MJ & Booth A (2009). A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information & Libraries Journal 26 Hedman, J, & Kalling, T. (2003): The Business model concept: Theoretical underpinings and empirical illustrations. European Journal of Information Systems, 12, Hienerth, C., Keinz, P.& Lettl, C. (2011): Eploring the Nature and Implementation Process of User-Centric Business Models, Long Range Planning 44 10

11 Håkansson, H. & Snehota, I. (1989), No Business is an Island: The Network Concept of Business Strategy, Scandinavian Journal of Management, Vol. 4, No. 3, pp Håkansson, H., Ford, D., Gadde, L.-E., Sehota, I. & Waluszewski, A. (2009). Business in networks, Chichester, John Wiley and Cons Ltd. Johnson, W et al. (2008): Reinventing Your Business Model, Harvard Business Review, Vol. 86, Issue 12, p 50-59, Linder J, Cantrell S Changing Business Models: Surveying the Landscape. Accenture Institute for Strategic Change Magretta, J., Why Business Models Matter. Harvard Business Review, 80 (5), McGrath, G. R, Business Models (2010). A Discovery Driven Approach, Elsesvier. Longe Range Planning, Vol. 43, 2010, pp Nenonen, S & Storbacka, K (2010): Business model design: conceptualizing networked value cocreation, International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 2 Iss: 1, pp Osterwalder et al (2005): Clarifying Business Models: Origins, Present, and the Future of the Concept. Communications of the Association for Information System, Vol. 15 Sako, M. (2012): Business Model for strategy and Innovation, Communications of the ACM,vol. 55, no. 7 Schweizer, L, (2005): Concept and evolution of business models. Journal of General Management, Vol. 31. No 2. Seddon, P. B., Lewis, G. P., Freeman, P., Shanks, G., The Case for Viewing Business Models as Abstractions of Strategy. Communications of the Association for Information Systems, 13 (1/25). 11

12 Shafer et al (2005): The Power of business models, Business Horizons, 48, Smith, K. W, Binns, A. & Tushman, M. L. (2010): Comple Business Models: Managing Strategic Paradoes Simultaneously, Long Rang Planning, 43 Teece J. D. (2010): Business Models, Business Strategy and Innovation, Elsesvier. Longe Range Planning, Vol. 43, 2010, pp Wirtz, B. W., Schilke, O., Ullrich, S., Strategic Development of Business Models: Implications of the Web 2.0 for Creating Value on the Internet. Long Range Planning, 43 (2-3), Zott. C., Amit. R. & Massa, L. (2011): The business model: Recent Developments and Future Research. Journal of Management, 37:1019. Zott. C & Amit. R. (2010): Business Mode Design: An Activity System Perspective. Elsesvier. Longe Range Planning, Vol. 43, 2010, pp

Virksomhedens kunder spiller med nå r forretningsmodellen udvikles. Et casestudie af virksomheden Hydac A/S

Virksomhedens kunder spiller med nå r forretningsmodellen udvikles. Et casestudie af virksomheden Hydac A/S Virksomhedens kunder spiller med nå r forretningsmodellen udvikles. Et casestudie af virksomheden Hydac A/S *Kirsten L. Frandsen, Erhvervs ph.d. studerende ved Hydac A/S & SDU 1 Henrik L. Sørensen, Udviklingschef

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis FRA IDE TIL FAKTURA Innovation i praksis INNOVATIONS BOOT CAMP Betingelsen for at blive verdensmester i innovation er innovative leder, der er i stand til at transformere deres organisationer fra produktions-

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Grænsekrydsende ledelse i gymnasiet

Grænsekrydsende ledelse i gymnasiet Grænsekrydsende ledelse i gymnasiet V/ Claus Elmholdt, Ph.d., Lektor i ledelsespsykologi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, Partner, LEAD enter next level A/S, mail: elmholdt@id.aau.dk Agenda

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet Bo Vestergaard, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn professionel

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen. v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald

Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen. v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald Tema III samspil og kommunikation mellem it og forretningen It-organisationen og it-ledelsens rolle Samspil

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE 1

LEADERSHIP PIPELINE 1 LEADERSHIPPIPELINE 1 LEADERSHIP PIPELINE TRE CENTRALE ANTAGELSER 1. Succesfuld ledelse kræver forskellige kompetencer og færdigheder på forskellige ledelsesniveauer 2. Transitioner (dvs. overgange der

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing.

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing. Chapter 1 9. februar 2015 17:47 What is marketing? Marketing is managing profitble customer relationships. Specsavers er et godt eksempel på hvordan man skaber værdi og relation til kunden. Det gør de

Læs mere

Hvad er Impact Grants?

Hvad er Impact Grants? Hvad er Impact Grants? Software, services and consulting designed to help organizations better serve our communities Grants er konsulentbistand og software, som skal styrke kompetencer, kapacitet og effektivitet

Læs mere

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com Changing Executives the Game Mannaz Lederudviklingsprogram www.mannaz.com i forandring. Verden er Er du? Som en del af virksomhedens øverste ledelse oplever du i højere grad end nogensinde, hvordan de

Læs mere

Jacob&Høj&Jørgensen. Brugerinvolvering! delendorff advisory

Jacob&Høj&Jørgensen. Brugerinvolvering! delendorff advisory Brugerinvolvering!! DM14 - Holstebro!!! PS. For tips og tricks til forretningsudivkling og innovation! - FØLG OS PÅ FACEBOOK - Delendorff Advisory Jacob Høj Jørgensen! Seniorkonsulent, Ph.D.! Tlf. 51244544!

Læs mere

Fornyelse af en kollektiv forretningsmodel: Undersøgelse af sms ordning blandt de kommunale tandplejer i Danmark

Fornyelse af en kollektiv forretningsmodel: Undersøgelse af sms ordning blandt de kommunale tandplejer i Danmark Fornyelse af en kollektiv forretningsmodel: Undersøgelse af sms ordning blandt de kommunale tandplejer i Danmark Kasper Vilstrup Roldsgaard, EMIT-LS Bocconi University, cand.merc.mib Copenhagen Business

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Asset management - hvad er det og hvad kan det?

Asset management - hvad er det og hvad kan det? TØF - hvad er det og hvad kan det? Erik Helms Nielsen, direktør En ingeniør krydser sit spor 1 Copyright Reliasset A/S, 2013 1 TØF En ingeniør krydser sit spor 2 En ingeniør krydser sit spor 3 Copyright

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Strategisk Risikostyring / - ledelse

Strategisk Risikostyring / - ledelse Strategisk Risikostyring / - ledelse - Eksempler fra det virkelige liv" Risikobegrebet hvordan bliver det strategisk? Styring eller ledelse? Helhed eller specialfokus? Nogle konkrete eksempler. Læring

Læs mere

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Virksomhedernes oplæringskapacitet Virkemidler der virker! Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Undersøgelsen Interview med 2o virksomheder Telefonundersøgelse med

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up MMT3000 Efterårskonference 2015 Fredag 30. oktober 2015 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart MBA brush-up Bliv opdateret på de seneste trends i MBA verdenen Charles Møller Professor Poul Israelsen Professor

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Arrangements kalender 2013

Arrangements kalender 2013 2013 Arrangements kalender 2013 Foreningens medlemsvirksomheder Strategisk ledelse og rådgivning Arrangementer 2013 - side 2 22-01-2013: Nytårskur med Kolding København Den 22. januar ligger vi traditionen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 OM VIVIANE ROBINSON Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 HYBRID?--- BEGYNDELSEN PÅ EN SLAGS KONKLUSION PÅ LÆSNINGEN Den Instruerende ledelsesform er nødvendig men ikke tilstrækkelig hvis elevernes

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Lektionsplan Efterår 2013 INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE

Lektionsplan Efterår 2013 INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE 1 LEKTIONSPLAN FOR INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE (Efterår 2013) Lektionsplan Efterår 2013 INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE Forelæser Professor Mette Præst Knudsen Telefon 6550-7455 Arbejdssted Besøgsadresse

Læs mere

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009 Den succesfulde leder i krisetider Ledelsens Dag 2009 4 scenarier Vækst Scenarie 1 Scenarie 2 Mere af det samme Fagre nye verden Forbruger økonomi Økonomisk vækst, evolutionær påvirkning af strategien

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester)

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor

Læs mere

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter Front End Innovation Data, ideation og koncepter Julie Opgaver Front End innovation Udvikling af nye processer Uddannelse i innovationskompetencer Udvikling af velfærdsløsninger Proces og værktøjer Divergent

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere