FORRETNINGSMODELLEN SET I ET RELATIONELT PERSPEKTIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSMODELLEN SET I ET RELATIONELT PERSPEKTIV"

Transkript

1 FORRETNINGSMODELLEN SET I ET RELATIONELT PERSPEKTIV (FORSKNINGSBASERET) Kirsten L. Frandsen Erhvervs ph.d.-studerende Kristin B. Munksgaard Ph.d., Lektor Syddansk Universitet Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Engstien 1, 6000 Kolding. RESUME Dette paper givet et review af forretningsmodel litteraturen med det formål at undersøge hvilken rolle virksomhedens relationer spiller i udvikling af forretningsmodellen, og desuden hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er forbundet hermed. Undersøgelsen viser, at forretningsmodel litteraturen er karakteriseret indenfor tre primære perspektiver, strategi, innovation og e-business, samt forretningsmodellen har forandret sig fra at være internt funderet, til i højere grad at være fokuseret på den dynamiske kontekst som virksomheder befinder sig i. Undersøgelsen viser desuden, at forretningsmodel litteraturen med fordel kan styrkes indenfor det relationelle perspektiv. INDLEDNING Gennem de senere år, har forretningsmodelbegrebet vundet indpas i den akademiske litteratur og selvom der endnu ingen entydig definition er, sættes begrebet ofte i relation til det virksomheden gør, når den tjener penge (Linder & Cantrell, 2000; Magretta, 2002; Shafer et al, 2005). Med andre ord er forretningsmodellens fokus, hvordan virksomheden skaber og leverer værdi til sine kunder og får profit heraf (Teece, 2010). Forretningsmodellitteraturen trækker bredt på en række akademiske og funktionelle begreber og discipliner (Chesbrough & Rosenbloom, 2002), herunder E-commerce og Management, som de mest anvendte, med teknologien som ramme (Braccini & Spagnoletti, 2008). Litteraturen giver desuden en række bud på, hvilke elementer en forretningsmodel bør bestå af (Osterwalder et al, 2005; Hedman & Kalling, 2003; Nenonen & Storkacka, 2010) og hvordan den med fordel kan designes (Zott & Amit, 2010; Casadesus- Masanelle & Ricart, 2011). 1

2 Forretningsmodellens betydning for samspillet med virksomhedens kunde er givet ud fra flere af de definitioner, vi møder i litteraturen (Teece, 2010; Casadesus-Masanell & Ricart, 2010). Shafer et al. (2005) udvider denne diskussion og berører værdinetværket, idet det fremhæves, at en lang række af virksomhedens relationer er med til at give forretningsmodellen sin værdiskabende karakter. Dermed åbnes for diskussioner af, hvordan virksomhedens samspil med en lang række forskellige partnere kunder, leverandører, offentlige myndigheder, videninstitutioner og andre er grundlaget for værdiskabende aktiviteter (Hakansson et al., 2009:157). Samarbejdsrelationers betydning for design og udvikling af virksomhedens forretningsmodel er således erkendt (Schweizer, 2005; Zott & Amit, 2008), men kun i begrænset omfang udforsket. I en konstant foranderlig verden, hvor virksomheder i stigende grad oplever behov for at trække på hinandens ressourcer og koordinere aktiviteter på tværs som led i værdiskabelse (Ford et al, 2011; Blankenburg, Eriksson & Johanson, 1999), er det relevant at undersøge samarbejdsrelationers betydning for virksomhedens forretningsmodel og værdiskabelse nærmere. Og ikke mindst de strategisk ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet hermed. Målet med dette paper er derfor at undersøge følgende forskningsspørgsmål: Hvilken rolle spiller samarbejdsrelationer for udvikling af virksomhedens forretningsmodel? Hvilke ledelsesmæssige udfordringer er forbundet med at inddrage virksomhedens relationer i forretningsmodellen? I modsætningen til en del af den eksisterende litteratur om forretningsmodeller, så er hensigten her ikke at identificere en definition af forretningsmodelbegrebet, ej heller at diskutere hvilke elementer en forretningsmodel kan eller bør bestå af. Hensigten er derimod at skabe et overblik over hvilke relationelle perspektiver der findes i litteraturen samt identificere potentielle udforskningsområder. Paperet er opbygget som følger: Første del introducerer den anvendte reviewmetode. Anden del præsenterer et dybdegående litteraturreview, mens tredje del er en diskussion af de overstående to undersøgelsesspørgsmål. Paperet afrundes med en konklusion med forslag til yderligere forskning. METODE Litteraturreviewet i dette paper har karakter af et systemtisk map review (Grant & Booth, 2009), idet vi søger at identificere og kategorisere eksisterende litteratur med det formål, at skabe et overblik over i hvilken grad litteraturen fokuserer på samarbejdsrelationers betydning for udvikling af forretningsmodeller. Den indledende søgning gennemføres i databasen EBSCO Business 2

3 Source Complete (kun akademiske og engelsksprogende artikler inkluderes). Søgningen tager udgangspunkt i akademiske engelssprogede artikler med ordet business model(s) i artiklernes titel i perioden Denne periode vælges, da forretningsmodel litteraturen for alvor tog fat i starten af 90 erne (Zott & Amit, 2008; Baden-Fuller & Morgan, 2010). Det gav et resultat på 748 artikler. For at begrænse søgningen udvælges de artikler, som er publiceret i følgende højtrangerede akademiske journals (jf. Harzing, 2012) : Long Rang Planning (LRP), Journal of Management (JOM), Strategic Management Journal (SMJ), Journal of General Management (JGM) og Business Horizons (BH) samt Harvard Business Review (HBR). Søgningen i disse journals inkluderer artikler, som indeholder begrebet business model(s) i titlen i perioden Resultatet af søgningen gav 69 artikler. Abstractet for alle disse artikler er gennemlæst og artikler, som reelt ikke omhandler forretningsmodeller fravælges, ligeledes gør artikler hvor begrebet business model ikke indgår sammenhængende. Dermed opnår vi en liste på 21 artikler hvori forretningsmodellen behandles som det primære emne. Resultatet af den overordnede søgning, samt analysen af de 21 identificerede artikler vil danne baggrund for det følgende afsnit om forretningsmodellitteraturen. FORRETNINGSMODEL LITTERATUREN Forretningsmodelbegrebet har, siden det for alvor blev genstand for forskning i midten af 1990 erne, udviklet sig, og er i dag både indenfor forskning og i erhvervslivet et af de mest anvendte begreber. I nogle grene af forskningen ses forretningsmodellen hovedsageligt med et internt perspektiv, forstået på den måde, at forretningsmodellen er et billede af de forskellige interne elementer, komponenter og processer, og måden hvorpå de spiller sammen og skaber værdi (Osterwalder et al, 2005). Inden for de senere år er der dog en række forskere som har udvidet perspektivet, og nu også ser forretningsmodellen i et mere eksternt perspektiv (Shafer et al, 2005; Schweizer, 2005; Wirtz, Schilke & Ullrich, 2010). Der er altså sket en erkendelse af, at forretningsmodellen er en del af en større kontekst, og at virksomheden ikke kan fastholde en værdiskabende karakter, hvis ikke den lukker op for at se forretningsmodellen i et mere åbent perspektiv. FORRETNINGSMODELLEN At forretningsmodellen igennem de senere år er blevet genstand for så megen opmærksomhed, både indenfor forskning, men også i erhvervslivet, skyldes at forretningsmodellen ses som nøglen 3

4 til virksomhedens succes (Teece, 2010; Casadesus-Masanell & Ricart, 2011). Kernen til virksomhedens konkurrencemæssige fordele er tæt forbundet med forretningsmodellen (Casadesus-Masanell & Ricart, 2011), og derfor er forretningsmodellen i høj grad blevet et punkt på den strategiske dagsorden. Til trods for sin popularitet, og de mange forskningsmæssige bud på dens værdi, så er der endnu ingen entydig definition på hvad der ligger i forretningsmodel begrebet. Drucker (1955) var en af de første til at diskuterer forretningsmodel begrebet, og ifølge ham er forretningsmodellen svaret på en række spørgsmål; hvem er kunderne, hvad er værdi for kunderne og hvordan skaber virksomheden profit. Siden hen er forretningsmodellen blandt andet defineret som: måden hvorpå virksomheden skaber og leverer værdi til sine kunder, og omdanner indtjening til profit (Teece, 2010); en mekanisme der omdanner ideer til profit (Gambardella & McGahan, 2010); virksomhedens logik, måden hvorpå den agerer og hvordan den skaber værdi for sine interessenter (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010); måden hvorpå aktiviteter og ressourcer anvendes til at sikre bæredygtighed og vækst (Demil & Lecoq, 2010). Til trods for at definitionerne er forskelligartede, så er der forholdsvis enighed om, at forretningsmodellen overordnet set er et billede på det virksomheden gør (Magretta, 2002). En række forskere har igennem tiden forsøgt at skabe overblik over den eksisterende litteratur omkring forretningsmodellen. Et af de seneste eksempler på dette er Zott, Amit & Massa (2011), som i deres arbejde identificerer tre overordnede perspektiver indenfor forretningsmodel litteraturen. De argumenterer for, at det er omkring e-business, strategi og innovation af hovedparten af litteraturen fordeler sig. Denne betragtning er vi for så vidt enig i, idet vores gennemgang af litteraturen giver et lignende billede. Dette er illustreret i tabel 1, der udgør en oversigt over de 21 artikler i vores review. E-BUSINESS, STRATEGI OG INNOVATION Den del af litteraturen der omhandler strategiaspektet ser primært på, hvordan virksomhedens forretningsmodel og strategi er linket til hinanden i værdiskabelsen (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010; Teece, 2010; Chesbrough & Rosenbloom, 2002), hvorledes virksomhedens markedsstrategi influerer på forretningsmodellen og virksomhedens overall performance (Zott & Amitt 2008), samt hvordan forretningsmodellen, som et billede på virksomheden internt, adskiller sig fra strategien, der i højere grad behandler virksomhedens konkurrencemæssige positionering (Seddon et al, 2004). De to øvrige perspektiver ser vi som relativt tætkoblede, idet teknologien i megen af litteraturen betegnes som en af de afgørende kilder til netop innovation (Chesbrough, 2010; Gambardella & 4

5 McGahan, 2010), og at en stor del af litteraturen omkring innovation tager afsæt i primært e- business branchen (Wirtz, Schilke & Ullrich, 2010). Der er dog en del at litteraturen som hovedsageligt ser på innovationsdelen, og her er der to tendenser som gør sig gældende. Hvor nogle forskere ser på innovation i forretningsmodellen (Comes & Berniker, 2008), så løfter andre niveauet, til i stedet at tale om innovation af forretningsmodellen (Gambardella & McGahan, 2010; Sako, 2012; Chesbrough & Rosenbloom, 2002). Fælles for begge retninger er dog en erkendelse af, at innovation afgørende i forhold til at opretholde konkurrencekraft, (Teece, 2010; Comes & Berniker, 2008; Johnson et al, 2008; Chesbrough, 2010), og at teknologien og nye muligheder for e-business er stærke faktorer som spiller ind (Wirtz, Schilke & Ullrich, 2010; Hedman & Kalling, 2003). Tabel 1. Udvalgte perspektiver på forretningsmodellen Forfatter Strategi E-business Innovation Internt Eksternt Shafer, Smith & Linder (2005) Demil & Lecocq (2010) Teece, 2010 Casadesus- Masanell & Ricart (2010) Baden-Fuller & X Morgan (2010) Wirtz, Schilke & X Ullrich (2010) Zott & Amit X (2010) Hienerth, Keinz & Lettl (2011) Gambardella & X McGahan (2010) McGrath (2010) Chesbrough (2010) Sosna, Trevinyo- Rodriguez & Velamuri (2010) Smith, Binns & Tushman (2010) Doz & Kosonen X (2010) Aspara, Lamberg, Laukia & Tikkanen X X 5

6 (2011) Zott & Amit (2008) Schweizer X (2005) Casadesus- Masanell & Tarziján (2012) Zook & Allen (2011) Casadesus- Masanell & Ricart (2011) Magretta (2002) X X OMVERDENSPERSPEKTIVET Hvor Zott, Amit & Massa (2011) i deres review har fokus på strategi, e-business og innovation, så ser vi en anden dimension i litteraturen. Hvor en del af litteraturen har et relativt internt fokus (Seddon et al, 2004), så er der en tendens til, at forskerne i stadigt stigende grad begynder at se forretningsmodellen i et mere åbent perspektiv (Doz & Kosonen, 2010; Smith, Binns & Tushman, 2010), hvor også virksomhedens omgivelser spiller en væsentlig rolle. For størstedelens vedkommende er fokus på virksomheden som en del af et større system (Zott & Amit, 2010). Her er værdiskabelsen især tæt forbundet med de krav og forventninger, som virksomhedens kunder stiller (Teece, 2010; Chesbrough, 2003). Forretningsmodellen kan altså ikke længere begrænses til det som sker internt i virksomheden, men må i højere grad også udvikles og tilpasses til den omverden, som den er en del af (Wirtz, Schilke & Ullrich, 2010). Der er således en stigende erkendelse af, at forretningsmodellens værdiskabelse er tæt forbundet til virksomhedens omverden. Men litteraturen beskæftiger dig i mindre grad med, hvordan dette samspil konkret har betydning for værdiskabelsen. Målet er her er ikke at argumentere for, at kun kan ske i samspil med andre, men i højere grad, at kigge nærmere på i hvilken udstrækning, at udviklingen virksomhedens forretningsmodel bliver relationsspecifik og værdiskabelsen determineret af hvordan virksomheden udvikler sig i samspil til udvalgte partnere. Tilbage i slutningen af 1980 erne udtalte to af de førende forskere inden for det relationelle marketingperspektiv, Håkansson & Snehota: No Business is an Island (1989:136). Dermed satte de fokus på, at virksomheder er afhængige af interaktion og samarbejde med andre, for at kunne skabe og levere værdi (Ford et al, 2011). Det er den samme tendens som er ved at udvikle sig inden for forretningsmodel litteraturen (Shafer et al, 2005), og det er derfor interessant at se på, 6

7 hvilken rolle samarbejdsrelationer spiller for udvikling af virksomhedens forretningsmodel, samt hvilke ledelsesmæssige udfordringer det medfører. RELATIONER SOM EN DEL AF FORRETNINGSMODELLEN Samarbejdsrelationer refereres oftest til som enten virksomhedens kunder eller leverandører (Ford et al, 2011), men også konkurrenter og complementors er en del af virksomhedens relationer (Damgaard et al, 2010). I forretningsmodellitteraturen er der en begyndende tendens til at inddrage virksomhedens kunder, hovedsageligt i forbindelse med innovationsaktiviteter (Hienerth, Keinz & Lettl, 2011; Teece, 2010; Chesbrough, 2010). LEGO, IBM og Coloplast er tre virksomheder, som har udvidet deres eksisterende forretningsmodeller til også at indbefatte virksomhedens kunder. I alle tre virksomheder er kunderne en integreret del af udviklingsprocesserne, og en del af virksomhedernes innovation tilskrives involveringen af brugerne (Hienerth, Keinz & Lettl, 2011). Dette er et af få eksempler i forretningsmodellitteraturen på, hvordan relationer indgår i udvikling af forretningsmodellen. Forskere som Chesbrough (2010), Nenonen & Storkacka, (2010), Schweizer (2005) beskæftiger sig også med udvikling og innovation af forretningsmodellen, dog primært med et internt fokus. Når virksomheder, som vi ser i casen med IBM, LEGO og Coloplast, arbejder tæt sammen med sine kunder omkring udvikling af forretningsmodellen, så er det fordi kunderne kan bidrager med værdi enten i form af omsætning eller udvikling (Damgaard et al, 2010), og på den måde er med til at styrke virksomheden. Men ligesom der er fordele ved at arbejde tæt sammen, så er der også en række udfordringer forbundet hermed (Ford et al, 2002). Det er derfor relevant, at se på hvordan forretningsmodel litteraturen behandler de ledelsesmæssige udfordringer der er forbundet med at inddrage virksomhedens relationer i forretningsmodellen. Inden for forretningsmodellitteraturen taler Chesbrough (2010) om en række barrierer som er forbundet med at udvikle på forretningsmodellen. Som det er tilfældet med størstedelen af forretningsmodellitteraturen, så er dette primært relateret til virksomhedens interne strukturer og processer og relativt lidt forbundet til virksomhedens relationer. Hienerth, Keinz & Lettl (2011) kommer lidt ind på de udfordringer, som casevirksomhederne IBM, LEGO og Coloplast oplever, når de samarbejder med deres kunder som en del af forretningsmodellen. Der er her tale om tre udfordringer: den såkaldte not invented here, hvor medarbejderne yder modstand mod det som kunderne udvikler, loss of control, hvor medarbejderne føler de mister kontrollen, samt organisatorisk inerti, hvor medarbejderne udviser modstand mod forandringer (Hienerth, Keinz & Lettl, 2011: ). 7

8 I forhold til at se forretningsmodellen i et relationelt perspektiv, så viser gennemgangen af litteraturen, at dette endnu er forholdsvis svagt beskrevet. Det gælder både når vi ser på virksomhedsrelationer som en del af forretningsmodellen, men også når vi ser på de udfordringer som kan være forbundet hermed. For forretningsmodellitteraturen betyder det, at der er et relativt stort område som endnu mangler forskning. For praktikere betyder det, at forretningsmodellitteraturen endnu ikke kan være behjælpelig med de udfordringer, som de løbende stilles overfor, når de på forskellig vis integrerer relationer i forretningsmodellen, hvad enten det er virksomhedens kunder, leverandører eller øvrige samarbejdspartnere. KONKLUSION Til trods for sin unge alder, så er forretningsmodelbegrebet ganske vidt beskrevet, om end der endnu mangler en entydig definition af, hvad forretningsmodellen er. Inden for forretningsmodellitteraturen har vi identificeret endnu en dimension for forretningsmodellens spændevidde: Hvor nogle forskere ser forretningsmodellen som et primært internt anliggende, så er der en tendens til også at betragte forretningsmodellen i som en størrelse der skal afstemmes med virksomhedens omverden. Det indledende review af forretningsmodellitteraturen viser ikke overraskende et primært fokus på kunders betydning for værdiskabelsen i forretningsmodellen. I den forbindelse fremhæves endvidere de barrierer, som virksomhedens medarbejdere kan opleve, som en del af kundernes direkte medspil i værdiskabelsen i form af modstand mod forandringer eller som tab af kontrol over processen. Derimod savner vi i litteraturen en mere direkte diskussion af, hvordan det konkrete samarbejde med en række forskellige partnere har en indflydelse på udformning og udvikling af virksomhedens forretningsmodel. Således ser vi et potentiale i yderligere at undersøge, hvordan forskellige virksomhedsrelationer er en del af, og er med til at udvikle forretningsmodellen. Med afsæt heri, ser vi også et potentiale i at undersøge, hvordan virksomheder udfordres ledelsesmæssigt når forretningsmodellen og udvikling af denne ses i samspil med virksomhedens relationer. Disse to områder er tæt forbundne, og det er vores opfattelse, at det vil kunne bidrage med tyngde til den eksisterende litteratur, hvis også det relationelle perspektiv bliver afdækket. 8

9 LITTERATUR Aspara, J., Lamberg, J., Laukia, A., Tikkanen, H. (2011): Business Model Transformation and Inter-Organizational Cognition: The Case of Nokia, Long Rang Planning (2011) Baden-Fuller, C. & Morgan, S. Mary. (2010): Business Models as Models. Elsesvier. Longe Range Planning, Vol. 43, 2010, p Blankenburg, D. & Eriksson, K. & Johanson, Jan (1999): Creating Value Through Mutual Commitment to Business network Relationships, Strategic Management Journal, 20, p Braccini, A. M. & Spagnoletti, P. (2008): Business Models and E-services: An Ontological Approach in a Cross-Border Enviroment, Interdisciplinary Aspects of Information Systems Studies, VIII, pp Casadesus-Masanell, R., Ricart, J. E., (2010). From Strategy to Business Models and onto Tactics. Long Range Planning, 43 (2-3), Casadesus-Mansanell, R. & Ricart. J. E. (2011): How to Design A Winning Business Model, Harvard Business Review, Vol. 89, Issue ½, 2011 Chesbrough, H & Rosenbloom, R. S. (2002): The Role of the Business Model in Capturing value from Innovation: Evidence from Xero Corporation s spin-off companies, Industrial and Corporate Chesbrough, H (2010): Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. Longe Range Planning, Vol. 43, p Comes, S & Berniker, L. (2008). Business Model Innovation, From Strategy to Eecution, Springer Verdag Berlin Heidelberg. Damgaard, T., Munksgaard, K. B, & Sørensen, E. B. (2010): Strategising in relationships? A practical framework for situation analysis, in Challenges in relationship marketing, Per Freytag and Kristian Philipsen, eds.: Academica. 9

10 Demil, B. & Lecocq, (2010): In Search of Dynamic Consistency. Elsesvier. Longe Range Planning, Vol. 43, 2010, pp Doz, L, Y. & Kosonen, M. (2010): Embedding Strategic Agility. A Leadership Agenda for Accelerating Business Model Renewal, Long Range Planning 43. Drucker, P., The Practice of Management. New York: Harper and Row Publishers. Ford, D et al (2002): Understanding Business Marketing and Purchasing, 3 edit. Thomson Learning Ford et al, (2011): Managing Business Relationships. John Wiley & Sons Ltd. Third edition. Gambardella, A. & McGahan, A. M. (2010): Business Model Innovation: General Purpose Technologies and their Implications for Industrial Structure. Longe Range Planning, Vol. 43. p Grant MJ & Booth A (2009). A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information & Libraries Journal 26 Hedman, J, & Kalling, T. (2003): The Business model concept: Theoretical underpinings and empirical illustrations. European Journal of Information Systems, 12, Hienerth, C., Keinz, P.& Lettl, C. (2011): Eploring the Nature and Implementation Process of User-Centric Business Models, Long Range Planning 44 10

11 Håkansson, H. & Snehota, I. (1989), No Business is an Island: The Network Concept of Business Strategy, Scandinavian Journal of Management, Vol. 4, No. 3, pp Håkansson, H., Ford, D., Gadde, L.-E., Sehota, I. & Waluszewski, A. (2009). Business in networks, Chichester, John Wiley and Cons Ltd. Johnson, W et al. (2008): Reinventing Your Business Model, Harvard Business Review, Vol. 86, Issue 12, p 50-59, Linder J, Cantrell S Changing Business Models: Surveying the Landscape. Accenture Institute for Strategic Change Magretta, J., Why Business Models Matter. Harvard Business Review, 80 (5), McGrath, G. R, Business Models (2010). A Discovery Driven Approach, Elsesvier. Longe Range Planning, Vol. 43, 2010, pp Nenonen, S & Storbacka, K (2010): Business model design: conceptualizing networked value cocreation, International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 2 Iss: 1, pp Osterwalder et al (2005): Clarifying Business Models: Origins, Present, and the Future of the Concept. Communications of the Association for Information System, Vol. 15 Sako, M. (2012): Business Model for strategy and Innovation, Communications of the ACM,vol. 55, no. 7 Schweizer, L, (2005): Concept and evolution of business models. Journal of General Management, Vol. 31. No 2. Seddon, P. B., Lewis, G. P., Freeman, P., Shanks, G., The Case for Viewing Business Models as Abstractions of Strategy. Communications of the Association for Information Systems, 13 (1/25). 11

12 Shafer et al (2005): The Power of business models, Business Horizons, 48, Smith, K. W, Binns, A. & Tushman, M. L. (2010): Comple Business Models: Managing Strategic Paradoes Simultaneously, Long Rang Planning, 43 Teece J. D. (2010): Business Models, Business Strategy and Innovation, Elsesvier. Longe Range Planning, Vol. 43, 2010, pp Wirtz, B. W., Schilke, O., Ullrich, S., Strategic Development of Business Models: Implications of the Web 2.0 for Creating Value on the Internet. Long Range Planning, 43 (2-3), Zott. C., Amit. R. & Massa, L. (2011): The business model: Recent Developments and Future Research. Journal of Management, 37:1019. Zott. C & Amit. R. (2010): Business Mode Design: An Activity System Perspective. Elsesvier. Longe Range Planning, Vol. 43, 2010, pp

Virksomhedens kunder spiller med nå r forretningsmodellen udvikles. Et casestudie af virksomheden Hydac A/S

Virksomhedens kunder spiller med nå r forretningsmodellen udvikles. Et casestudie af virksomheden Hydac A/S Virksomhedens kunder spiller med nå r forretningsmodellen udvikles. Et casestudie af virksomheden Hydac A/S *Kirsten L. Frandsen, Erhvervs ph.d. studerende ved Hydac A/S & SDU 1 Henrik L. Sørensen, Udviklingschef

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Business Model Innovation - en kritisk analyse og vurdering af Business Model Generation

Business Model Innovation - en kritisk analyse og vurdering af Business Model Generation HA. 6. Semester Bachelorafhandling Forfattere: Simon Damsted Holmlund, 402163 Lasse Månsson, 302085 Michael Elkjær Jensen, 302180 Vejleder: Jørgen Lægaard Business Model Innovation - en kritisk analyse

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

EN KRITISK ANALYSE AF FACEBOOK MED! HENBLIK PÅ FREMTIDIG STRATEGI !!!! Cand.Soc.Politisk Kommunikation og Ledelse Copenhagen Business School 2013

EN KRITISK ANALYSE AF FACEBOOK MED! HENBLIK PÅ FREMTIDIG STRATEGI !!!! Cand.Soc.Politisk Kommunikation og Ledelse Copenhagen Business School 2013 EN KRITISK ANALYSE AF FACEBOOK! MED! HENBLIK PÅ FREMTIDIG STRATEGI Kandidatafhandling! af Nicklas Kroos!!!! SUMMARY' 4! 1! INDLEDNING' 5! 1.1! PROBLEMFORMULERING:' 6! 1.1.1! UNDERSPØRGSMÅL! 6! 1.2! AFGRÆNSNING'

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

BUSINESS MODEL INNOVATION: BÆREDYGTIGHED & DELEØKONOMI

BUSINESS MODEL INNOVATION: BÆREDYGTIGHED & DELEØKONOMI BUSINESS MODEL INNOVATION: BÆREDYGTIGHED & DELEØKONOMI LOUISE KRINGELUM BUSINESS & MANAGEMENT Talentakademi-tema: Bæredygtighed Lokaldage omkring: 1: Deleøkonomien (bedre udnyttelse af de forhåndenværende

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

INNOVATION OG FORRETNINGSMODELUDVIKLING

INNOVATION OG FORRETNINGSMODELUDVIKLING 1 LEKTIONSPLAN FOR INNOVATION OG FORRETNINGSMODELUDVIKLING(Forår 2014) Lektionsplan Forår 2014 INNOVATION OG FORRETNINGSMODELUDVIKLING Forelæsere Professor Mette Præst Knudsen Telefon 6550-7455 E-mail

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden.

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden. Sådan skriver du et whitepaper Et whitepaper er et almindeligt brugt værktøj til at introducere tekniske innovationer og nye produkter. Men der er meget at tage stilling til, når man skal skrive et whitepaper.

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

Kernekompetencer og innovation

Kernekompetencer og innovation Kernekompetencer og innovation Erfaringer fra fremstillingsvirksomhed Jens Frøslev Christensen, Copenhagen Business School Bygherreforeningens årskonference, 20. september 2013. Kernekompetencer Skaber

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt

Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt Klyngekonference, Bornholm, 2 nov. 2011 REG X Rikke Blæsbjerg Lund Louise Fenger Lauridsen www.regx.dk LinkedIn: REG X Hvad er REG X National

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Kim Sundtoft Hald (ksh.om@cbs.dk) Lektor/PhD ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS Indhold 1. Kortlægning

Læs mere

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt, MAPP 11/10 2001 Curriculum Vitae Hvornår 1989-92 1992-94 1994-95 1995-96

Læs mere

CSR og arbejdsmiljø - et redskab til styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen i mindre virksomheder? NFA og CBS Lise Granerud Nyborg,

CSR og arbejdsmiljø - et redskab til styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen i mindre virksomheder? NFA og CBS Lise Granerud Nyborg, CSR og arbejdsmiljø - et redskab til styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen i mindre virksomheder? NFA og CBS Lise Granerud Nyborg, 31-10-07 CREWe DAVID: Center for forskning i produktion, ledelse og arbejdsmiljø

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering.

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering. TYPE AF REVIEW KARAKTERISERET EFTER ANVENDT METODE Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse Critical review Formålet er at demonstrere, at forfatteren har lavet en omfattende undersøgelse

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz AARHUS UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Innovationsforståelser Lektor Carsten Bergenholtz (cabe@mgmt.au.dk) Department of Management School of Business and Social Sciences Aarhus University

Læs mere

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU FM og bæredygtighed 6. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU Jesper Ole Jensen, SBI/Aalborg universitet Program:

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis FRA IDE TIL FAKTURA Innovation i praksis INNOVATIONS BOOT CAMP Betingelsen for at blive verdensmester i innovation er innovative leder, der er i stand til at transformere deres organisationer fra produktions-

Læs mere

Innovasjon og profesjon

Innovasjon og profesjon Innovasjon og profesjon INNOS 29. november 2016 Charlotte Wegener, PhD, Aalborg Universitet, Danmark Fotos: Lisbeth Barfoed Hvis acceleration er problemet, så er resonans måske løsningen. Vi skal undgå

Læs mere

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet KURSUS 2 KURSUS Planlægning alene spænder ben for

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt 11.03.2015 Workshop session 1: Hvor og hvordan samarbejder vi bedst? Gyda præsenterede de tre trædesten/projekter

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

AAU VIDEN FOR VERDEN

AAU VIDEN FOR VERDEN Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 59 Offentligt AAU VIDEN FOR VERDEN MØ D E M ED F O L KET INGET S U D D AN N EL SES - O G F O R SKN INGSU DVALG Dagsorden Hvem er AAU? Og den

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

Vækst, viden og netværk

Vækst, viden og netværk Vækst, viden og netværk Jan Bendix: Når netværk er noget værd... - læring fra livet i og imellem organisationer Netværk er in Netværk er for alvor kommet på lystavlen. Det er der mange gode begrundelser

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Bedragerisk læring og myten om best practices Hvorfor kan det ofte være særdeles risikabelt at lære fra best practices? Lektor,

Læs mere

Praktisk modul: Interessentanalyse. Forfattere: Kirsten Schmidt Cristina Rocha Med bidrag fra Teresa Ros Dosda

Praktisk modul: Interessentanalyse. Forfattere: Kirsten Schmidt Cristina Rocha Med bidrag fra Teresa Ros Dosda Praktisk modul: Interessentanalyse Forfattere: Kirsten Schmidt Cristina Rocha Med bidrag fra Teresa Ros Dosda Introduktion til modulet Formål med modulet At identificere interessenter og deres bæredygtigheds

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Overgreb mod børn og unge

Overgreb mod børn og unge Overgreb mod børn og unge En kortlægning af lovende praksis på området www.vive.dk Introduktion og metode VIVE har foretaget en kortlægning af, hvilke praksisser der anvendes i indsatsen til børn og unge,

Læs mere

Mordet på Kitty Genovese

Mordet på Kitty Genovese Prosocialitet Prosocialitet opstår som begreb inden for psykologien i starten af 1970 erne (Latane & Darley 1970; Macaulay & Berkowitz 1970; Bar-Tal 1976; Mussen & Eisenberg-Berg 1976). Ifølge en af pionererne

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

PwC s CXO Network. PwC s CXO Network 1

PwC s CXO Network. PwC s CXO Network 1 PwC s CXO Network PwC s CXO Network 1 Toplederudvikling Bliv en del af PwC s CXO Network og få inspiration og indsigt fra en række topledere ansat i nogle af Danmarks største virksomheder. Vi kan med PwC

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Sundhedsfremme Forebyggelse Behandling. Motion Kost Hvile Glæde

Sundhedsfremme Forebyggelse Behandling. Motion Kost Hvile Glæde Sundhedsfremme i det p pædagogiske g g arbejde j Kjeld Kj ld FFredens d fforsker k i lledelse d l og kognition. Han er læge og hjerneforsker. Han har været lektor (hjerneforsker) ved Århus Universitet,

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Ph.d. projekt

Læs mere

Fra ide til formulering af nye, relevante forskningsspørgsmål. Lektor, ph.d. Hans Lund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Fra ide til formulering af nye, relevante forskningsspørgsmål. Lektor, ph.d. Hans Lund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Fra ide til formulering af nye, relevante forskningsspørgsmål. Lektor, ph.d. Hans Lund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet God rehabilitering er evidensbaseret Forskning er en indlysende

Læs mere

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet Forskning omkring Offentlig- Privat Innovation: Fokus på samarbejde og kommercialisering v/ann Højbjerg Clarke Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Knowledge translation within occupational therapy

Knowledge translation within occupational therapy Knowledge translation within occupational therapy -aspects influencing implementation of evidence-based occupational therapy in stroke rehabilitation Hanne Kaae Kristensen April 2011 1 Et evidensbaseret

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

PwC s Talent Survey 2015

PwC s Talent Survey 2015 www.pwc.dk s Talent Survey 2015 Revision. Skat. Rådgivning. s Talent Survey 2015 s Talent Survey tager afsæt i s tilgang til talent management. Resultaterne indeholder besvarelser fra 102 virksomheder

Læs mere

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model

Læs mere

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Bidrag fra konferencen om VERSO oktober 2013 Niels Rosendal Jensen (red.) Danske abstracts Introduktion: Frivilligt arbejde, arbejdsløshed og en velfærdsstat

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk.

Læs mere