SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE"

Transkript

1 SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE

2 indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også en pligt SPROGVURDERING AF 3-ÅRIGE BØRN I DAGTILBUD Hvad består sprogvurderingen af? Hvordan foregår en sprogvurdering? Hvad sker der bagefter? SPROGstimulering i dagtilbud De pædagogiske læreplaner SPROGVURDERING AF 3-ÅRIGE BØRN uden for DAGTILBUD Hvordan foregår en sprogvurdering? Hvad sker der bagefter? SPROGstimulering AF BØRN uden for DAGTILBUD yderligere information

3 3 KÆRE FORÆLDRE Gode sprog- og læsefærdigheder er afgørende for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Sproget er på mange måder fundamentet for at kunne kommunikere og lære noget nyt. Det er identitetsskabende og spiller en væsentlig rolle i børns leg og i udviklingen af sociale relationer. Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger, og børns sproglige udvikling i de første leveår har stor betydning for deres fortsatte udvikling af sprog- og læsefærdigheder. Blandt andet har en god talesproglig udvikling i de tidlige år stor betydning for, at barnet ikke senere får læsevanskeligheder i skolen. Det er derfor vigtigt, at der foregår en tidlig og målrettet indsats for at udvikle børnenes sprog. Og det er vigtigt, at man som pædagog og forælder er opmærksomme på, om et barn har behov for støtte i sin sproglige udvikling. med en lovændring fra 2010 er det nu lovpligtigt at sprogvurdere alle 3-årige børn, hvor der er en formodning om, at barnet har behov for sprogstimulering. Sprogvurderingen har flere formål. Dels kan redskabet fungere som en hjælp i tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats og i samarbejdet mellem personale og forældre omkring børnenes sproglige udvikling. Dels kan det bidrage til at afklare hvilke børn, der har brug for en ekstra støtte til at opnå et alderssvarende dansk. Med denne pjece ønsker vi at informere om, hvordan sprogvurderingen og sprogstimulering gennemføres. Et af redskaberne til at tydeliggøre barnets sproglige udvikling er sprogvurderingen. Sprogvurderingen blev indført i 2008 som et tilbud til alle 3-årige børn, og i forbindelse

4

5 5 SOM FORÆLDER... DAGTILBUDSLOVEN 11. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at sikre, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen, samt at forældrene får vejledning i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling. Som forælder spiller man en meget vigtig rolle i forbindelse med ens barns sproglige udvikling. Derfor vil sprogvurderingen og en eventuel opfølgende sprogstimulering også blive tilrettelagt i tæt dialog med forældrene. Det gælder både hvis barnet er indskrevet i dagtilbud, og hvis det passes hjemme. I dagtilbuddet vil personalet løbende informere om dagtilbuddets sprogarbejde og invitere forældre til at overvære og deltage i afdelingens arbejde med sprog. På den måde vil det være muligt for forældrene at understøtte barnets sprog derhjemme med de samme redskaber, som anvendes i dagtilbuddet. Passes barnet i eget hjem, vil sprogvejlederen eller sprogkonsulenten, som foretager sprogvurderingen kunne bidrage med gode idéer til, hvordan man som forælder kan hjælpe barnet i sin sproglige udvikling. For alle forældre vil der herudover være mulighed for at hente inspiration på Aarhus Kommunes hjemmeside: På hjemmesiden findes blandt andet pjecer med gode råd til, hvordan man som forælder kan støtte sit barns sprogudvikling. Det er også på hjemmesiden, at man kan finde denne pjece og generelle oplysninger om sprogarbejdet i Aarhus Kommune. SPROGET VOKSER, NÅR MAN TALER SAMMEN Leg og syng med dit barn. Brug også rim og remser. Kig i bøger sammen. Læs de samme bøger mange gange. Tal også om ting, som barnet ikke kender, fx vilde dyr, børn i andre lande og meget andet. Brug biblioteket. Se børne-tv sammen med dit barn og tal om det, I ser.

6 6 MAN HAR OGSÅ EN PLIGT DAGTILBUDSLOVEN 12 Forældre til børn, der skal sprogvurderes [ ] og eventuelt modtage sprogstimulering [ ], har pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurderingen og en eventuel sprogstimulering Af dagtilbudsloven fremgår det, at man som forælder har en pligt til at lade sit barn sprogvurdere og deltage i en eventuel sprogstimulering, hvis det viser sig at være et behov. For børn med dansk som modersmål gælder, at der skal gennemføres en sprogvurdering, hvis barnet ikke er indskrevet i dagtilbud. I dagtilbud skal der gennemføres en sprogvurdering, hvis der på baggrund af en faglig vurdering er en formodning om, at barnet har behov for sprogstimulering. For børn med dansk som andetsprog gælder det, at der skal gennemføres en sprogvurdering af alle børn. FAKTA Når der er en formodning om, at barnet har sproglige udfordringer, skal der foretages en sprogvurdering. Alle 3-årige børn med dansk som andetsprog skal have foretaget en sprogvurdering. Alle børn, der ikke er indskrevet i dagtilbud, skal sprogvurderes. Pligten til at lade sit barn deltage i sprogvurdering og sprogstimulering trådte i kraft den 1. juli Det er derfor vigtigt, at man som forælder lader sit barn sprogvurdere, og efterfølgende lader barnet deltage i sprogstimulering, hvis det vurderes nødvendigt.

7 I værste fald kan en manglende opfyldelse af denne pligt betyde, at børneydelsen bortfalder. Det blev besluttet med en ændring af dagtilbudsloven, som blev vedtaget den 29. marts Ændringen træder i kraft den 1. januar DAGTILBUDSLOVEN 12, stk. 2 Kommunen skal træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, jf. lov om en børne- og ungeydelse, hvis forældrene ikke overholder deres pligt [ ] og den manglende overholdelse ikke beror på undskyldelige omstændigheder.

8 8 SPROGVURDERING AF 3-ÅRIGE BØRN I DAGTILBUD DAGTILBUDSLOVEN 11 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Alle børn med dansk som andetsprog skal have foretaget en sprogvurdering, da der er en grundlæggende formodning om, at de kan have behov for sprogstimulering. FAKTA Alle 3-årige børn skal tilbydes en sprogvurdering. Når der er en formodning om, at barnet har sproglige udfordringer, skal der foretages en sprogvurdering. Alle 3-årige børn med dansk som andetsprog skal have foretaget en sprogvurdering. Det fremgår af Dagtilbudsloven, at kommunen skal sprogvurdere alle 3-årige børn, hvor der er en formodning om, at barnet har behov for sprogstimulering. Hvor det før var et tilbud til alle 3-årige børn, er det nu lovpligtigt at sprogvurdere de børn, hvor pædagogen har en formodning om, at der kan være behov for en sprogstimulerende indsats. Herudover er det i Aarhus Kommune besluttet at fastholde, at alle forældre til 3-årige børn skal tilbydes en sprogvurdering af deres barn. Hvad består sprogvurderingen af? I Aarhus Kommune anvendes det sprogvurderingsmateriale, som det tidligere Socialministerium har fået udviklet. Sprogvurderingsmaterialet er udviklet af et sprogkonsortium bestående af CVU Storkøbenhavn, Center for Børnesprog hos Syddansk Universitet, Mikro Værkstedet og Nationalt Videncenter for Læsning.

9 9 Børn med dansk som modersmål Sprogvurderingsmaterialet, der anvendes til børn med dansk som modersmål, består af et skema, som forældrene udfylder, og et skema, som pædagogen udfylder. Skemaet er tilpasset henholdsvis drenge og piger, da der er forskel på deres sproglige udvikling i 3-årsalderen. Der er herudover et vejledningsmateriale, der dels skal hjælpe forældrene med at udfylde forældredelen, og dels skal hjælpe pædagogen med at foretage vurderingen og omsætte dens resultater i dagligdagen. Børn med dansk som andetsprog Materialet der anvendes til børn med dansk som andetsprog er udviklet af Aarhus Kommune, og består ligeledes af et skema, der udfyldes af pædagogen, og som er tilpasset henholdsvis drenge og piger. Herudover indeholder det tre spørgsmål til forældrene omhandlende barnets modersmål. Det er udviklet en vejledning til sprogvurderingsmaterialet samt et inspirationskatalog, hvor pædagogen kan få gode ideer til den efterfølgende sprogindsats. Alle børn med dansk som andetsprog skal i øvrigt sprogscreenes i forbindelse med skolestart jf. Folkeskolelovens 5 stk. 8.

10 10 I Aarhus Kommune arbejder vi ud fra Undervisningsministeriets definition af børn med dansk som andetsprog (tosprogede børn): Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. Et barn har altså dansk som andetsprog, når det først lærer dansk i kontakt med det omgivende samfund. Om barnet har dansk som andetsprog afhænger udelukkende af, hvilke(t) sprog barnet er blevet mødt med fra fødslen og har ingen sammenhæng med barnets herkomst. Hvordan foregår en sprogvurdering? Sprogvurderingen foretages i perioden fra barnet er 3 år til 3 år og 4 måneder. Sprogvurderingen foregår i et samarbejde mellem forældrene og en pædagog fra dagtilbuddet, som barnet er tryg ved. Sprogvurderingen foregår som en leg med barnet, hvor pædagogen registrerer barnets sproglige udvikling. DAGTILBUDSLOVEN 11, STK. 6 Sprogvurdering og sprogstimulering varetages af personer, der har særlige kvalifikationer til at varetage opgaven. Alle dagtilbud i Aarhus Kommune har tilknyttet en sprogvejleder, som hjælper pædagogerne med at foretage sprogvurderingerne. En sprogvejleder er særligt uddannet til at beskæftige sig med børns sproglige udvikling og børns brug af sprog. Derfor besidder sprogvejlederen et højt fagligt niveau indenfor dette felt. I Aarhus Kommune har der været sprogvejledere tilknyttet dagtilbuddene siden Udover at have sprogvejledere tilknyttet modtager dagtilbuddene ligeledes særlige resurser til sprogarbejdet herunder til sprogvurdering og sprogstimulering. Samtidig

11 11 bliver der løbende afholdt kompetenceudvikling og kurser for dagtilbuddenes medarbejdere, således at der sikres en løbende opdatering på området og en fastholdelse af det høje faglige niveau. Hvad sker der bagefter? Sprogvurderingen danner udgangspunkt for en dialog mellem forældrene og pædagog. Her drøftes, hvordan dagtilbuddet og forældrene kan støtte barnets fortsatte sproglige udvikling. LYT TIL DIT BARN Giv dit barn tid og mulighed for at gentage noget af det, du siger. Acceptér dit barns måde at tale på, men gentag selv korrekt. alderssvarende dansk sprog og derfor ikke har brug for en særlig tilrettelagt indsats. Det videre arbejde med udvikling af barnets sprog vil derfor finde sted som en integreret del af den daglige pædagogiske praksis med udgangspunkt i dagtilbuddets pædagogiske læreplan. Andre børn vil til gengæld have brug for det, der kaldes en fokuseret indsats, som indebærer, at dagtilbuddet i en periode tilrettelægger særlige sprogstimulerende aktiviteter. Sidst men ikke mindst vil nogle børn have brug for det, der kaldes en særlig indsats, som udover den særlige tilrettelagte sprogstimulering i dagtilbuddet også kan omfatte støtte fra en af kommunens talepædagoger. Lige meget om barnet har et generelt, fokuseret eller særligt behov for sprogstimulering, vil sprogvurderingen danne et godt afsæt for en dialog om, hvordan barnets fortsatte sproglige udvikling kan støttes i dagtilbuddet og i hjemmet. Sprogvurderingen kan blandt andet vise, at barnet har brug for en generel sproglig indsats. Det betyder, at barnet har et

12 12 SPROGSTIMULERING I DAGTILBUD DAGTILBUDSLOVEN 11, STK. 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 1 og 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. [ ] Tosprog-ede børn, som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for opfølgning, skal modtage sprogstimulering af en varighed på 15 timer ugentligt. Hvis det i forbindelse med en sprogvurdering vurderes, at et barn har brug for en sprogstimulerende indsats, vil man i dagtilbuddet arbejde målrettet med at støtte barnet på de specifikke sproglige områder, hvor behovet for en sprogstimulering gør sig gældende. Sprogstimuleringsaktiviteterne kan både foregå i dagligdagen sammen med de andre børn på stuen, eller det kan foregå i mindre grupper, ved højtlæsning, på legepladsen m.v. I Aarhus Kommune har vi særligt fokus på dialogisk læsning, der er en systematiseret form for højtlæsning, hvor en bog læses tre gange. Børnene inddrages aktivt i oplæsningen via fx genfortælling og samtale om bogen. Udover den dokumenterede effekt på børnenes sproglige udvikling bidrager dialogisk læsning også til fx børnenes personlige, sociale og kreative kompetencer. Dagtilbuddene kan til en hver tid hente råd og vejledning fra Aarhus Kommunes sprogkonsulenter omkring tilrettelæggelsen af den opfølgende sprogstimulering og arbejdet med børnenes sproglige udvikling generelt. De pædagogiske læreplaner I alle dagtilbud er der udarbejdet en pædagogisk læreplan, der også indeholder en plan for det sproglige arbejde i institutionen. Her har dagtilbuddet overvejet, hvordan de

13 13 ønsker at arbejde med sprog i deres institutioner og med deres børnegruppe. Den pædagogiske læreplan er derfor også et væsentligt værktøj i forhold til at rammesætte og planlægge sprogarbejdet i det enkelte dagtilbud. De pædagogiske læreplaner kan findes på dagtilbuddenes hjemmesider på:

14 14 SPROGVURDERING AF 3-ÅRIGE BØRN UDEN FOR DAGTILBUD DAGTILBUDSLOVEN 11, STK. 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen har endvidere ansvaret for, at forældre i forbindelse med sprogvurderingen gøres opmærksomme på muligheden for, at deres barn kan blive optaget i et dagtilbud. Som det fremgår af paragraffen fra dagtilbudsloven er det lovpligtigt, at sprogvurdere alle børn, der ikke er indskrevet i dagtilbud. Hvis et barn ikke er optaget i et dagtilbud, vil forældrene derfor blive kontaktet af kommunen, når barnet nærmer sig 3 år. Af brevet vil det fremgå, hvordan sprogvurderingen vil foregå, og hvor man som forælder skal henvende sig. Procedurerne er også ganske kort beskrevet overfor. FAKTA Alle børn, der ikke er indskrevet i dagtilbud, skal sprogvurderes. Hvordan foregår en sprogvurdering? I Aarhus Kommune anvendes det sprogvurderingsmateriale, som det tidligere Socialministerium har fået udviklet. Sprogvurderingsmaterialet er udviklet af et sprogkonsortium bestående af CVU Storkøbenhavn, Center for Børnesprog hos Syddansk Universitet, Mikro Værkstedet og Nationalt Videncenter for Læsning. Børn med dansk som modersmål Hvis barnet bliver passet hjemme og har dansk som modersmål, vil forældrene modtage et brev fra Aarhus Kommune, hvori de vil blive bedt om at tage kontakt til et udvalgt dagtilbud. I dialog med dagtilbuddet aftales herefter et tidspunkt for gennemførelse af sprogvurderingen.

15 15 Det vil være dagtilbuddets sprogvejleder, der vil stå for sprogvurderingen af barnet. En sprogvejleder er særligt uddannet til at beskæftige sig med børns sproglige udvikling og børns brug af sprog. Derfor besidder sprogvejlederen et højt fagligt niveau indenfor dette felt og vil udover sprogvurderingen også kunne vejlede i, hvordan man som forælder kan støtte sit barns sproglige udvikling. Sprogvurderingen vil foregå i et samarbejde mellem forældrene og sprogvejlederen, og den vil foregå som en leg med barnet, hvor sprogvejlederen registrerer barnets svar. Sprogvurderingsmaterialet, der anvendes til børn med dansk som modersmål, består af et skema, som forældrene udfylder, og et skema, som sprogvejlederen udfylder. Skemaet er tilpasset henholdsvis drenge og piger, da der er forskel på deres sproglige udvikling i 3-årsalderen. Der er herudover et vejledningsmateriale, der dels skal hjælpe forældrene med at udfylde forældredelen, og dels skal hjælpe sprogvejlederen med at foretage vurderingen. Børn med dansk om andetsprog Når vi i Aarhus Kommune arbejder med betegnelsen dansk som andetsprog, gør vi det ud fra Undervisningsministeriets definition af børn med dansk som andetsprog (tosprogede børn): Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. Det betyder, at et barn har dansk som andetsprog, hvis ingen af forældrene har talt dansk på et modersmålslignende niveau med barnet siden fødslen. Vi siger, at barnet har dansk som andetsprog, fordi det lærer dansk som sit sprog nummer to, altså efter det er begyndt at lære sit modersmål. Det er den rækkefølge, sprogene læres i, der er afgørende. Bliver barnet passet hjemme og har dansk som andetsprog, vil sprogvurderingen blive foretaget af en sprogkonsulent

16 16 fra Aarhus Kommune med særlige kompetencer indenfor tosprogede børns sproglige udvikling. MODERSMÅLET ER VIGTIGT Et godt modersmål er den bedste gave, I kan give jeres barn. Tal derfor med jeres barn på det sprog, I er bedst til. Tal om noget I har oplevet og om noget, der skal ske. Lad også dit barn hjælpe til med fx rengøring, madlavning, bilvask og indkøb mens I taler om det, I gør. Giv tid og opmuntring det styrker selvværd, selvtillid og giver talelyst. Til sprogvurderingen anvendes et sprogvurderingsmateriale, som på mange måder ligner det, der anvendes til børn med dansk som modersmål. Der vil være et skema, der udfyldes af sprogkonsulenten, og som er tilpasset henholdsvis drenge og piger. Herudover vil der være tre spørgsmål til forældrene, som omhandler barnets modersmål. Alle børn med dansk som andetsprog skal i øvrigt sprogscreenes i forbindelse med skolestart jf. Folkeskolelovens 5 stk. 8. Hvad sker der bagefter? Sprogvurderingen vil først og fremmest danne udgangspunkt for en dialog mellem forældrene og sprogvejlederen eller sprogkonsulenten. Her drøftes, hvordan man i hjemmet bedst muligt kan støtte barnets fortsatte sproglige udvikling. Resultatet af sprogvurderingen kan blandt andet vise, at barnet har brug for en generel sproglig indsats. Det betyder, at barnet har et alderssvarende dansk sprog og derfor ikke har brug for en særlig tilrettelagt indsats. Nogle børn vil til gengæld have brug for det, der kaldes en fokuseret indsats, som indebærer, at der i en periode tilrettelægges særlige sprogstimulerende aktiviteter. Der vil dog også være en gruppe børn, som har brug for det, der kaldes en særlig indsats. Hvilket for børn med dansk som modersmål vil betyde, at sprogvejlederen henviser til en af kommunens talepædagoger. For børn med dansk som andetsprog gælder særlige regler, hvis det ved sprogvurderingen har vist sig, at der er et behov for en sprogstimulerende indsats. Nærmere beskrivelse af retningslinjer herfor er beskrevet i afsnittet om sprogstimulering uden for dagtilbud.

17

18 18 SPROGSTIMULERING AF BØRN UDEN FOR DAGTILBUD DAGTILBUDSLOVEN 11, STK. 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 1 og 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Omfanget af sprogstimuleringen skal på baggrund af sprogvurderingen efter stk. 1 og 2 fastsættes ud fra det enkelte barns behov for sprogstimulering Hvis det ved en sprogvurdering viser sig, at barnet har behov for særlig støtte til at udvikle sit danske sprog, er det kommunens ansvar, at der gives den sprogstimulering, der er behov for. Børn med dansk som modersmål Har sprogvurderingen vist, at der er behov for en fokuseret indsats for at understøtte barnets sproglige udvikling, vil sprogvejlederen, der har foretaget sprogvurderingen, rådgive forældrene om, hvordan de bedst muligt kan understøtte barnets sproglige udvikling i hjemmet. Viser sprogvurderingen til gengæld, at der er behov for en særlig sprogstimulerende indsats, vil sprogvejlederen henvise til en af Aarhus Kommunes talepædagoger Sprogvejlederen vil i øvrigt anbefale, at barnet bliver meldt ind i et dagtilbud, hvor uddannede pædagoger vil kunne kvalificere den sprogstimulerende indsats på baggrund af deres faglige viden omkring børns sprog og udvikling. Særligt for børn med dansk som andetsprog DAGTilBUdsloVen 11, STK. 4 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives et sprogstimuleringstilbud på 15 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter.

19 19 For børn med dansk som andetsprog gælder der særlige regler, for opfølgningen på sprogvurderingen. Hvis sprogvurderingen har vist, at der er behov for særlig støtte, skal barnet i henhold til loven som minimum modtage sprogstimulering 15 timer om ugen. Og er en eller begge forældre uden for beskæftigelse, skal barnet modtage sprogstimulering i form af indskrivning i et dagtilbud minimum 30 timer om ugen. Denne beslutning blev vedtaget med en ændring af dagtilbudsloven den 29. marts 2011 og trådte i kraft den 1. juli DAGTilBUdsloVen 11, STK. 5 Når mindst en af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen, ikke er i beskæftigelse, skal kommunalbestyrelsen i stedet for tilbuddet efter stk. 4 give et sprogstimuleringstilbud i form af en plads 30 timer om ugen i et dagtilbud [ ] til tosprogede børn der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Det er anbefalingen af sprogstimuleringen i såvel 15 som 30 timer finder sted ved, at barnet indskrives i et dagtilbud i lokalområdet. Er det imidlertid ikke forældrenes ønske, kan barnet indmeldes i Aarhus Kommunes sprogstøttetilbud (Sproggruppen Troldeholdet), som er særligt indrettet til at varetage sprogstimuleringen af børn med dansk som andetsprog. Sproggruppen Troldeholdet er tilknyttet Dagtilbuddet Ellekær. Ud over indskrivning i dagtilbud eller i Sproggruppen Troldeholdet kan man som forælder tilrettelægge det således, at sprogstimuleringen finder sted i hjemmet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at sprogstimulering i eget hjem vil være omfattet af et løbende kommunalt tilsyn.

20 20 YDERLIGERE INFORMATION Hvis I vil vide mere om sprogarbejdet, og hvordan I kan støtte jeres barn i den sproglige udvikling, så har Aarhus Kommune udgivet en række pjecer om emnet, bl.a.: Sproglig Udvikling Et fælles ansvar Sprog og Læsning Et fælles ansvar Disse pjecer og meget andet kan findes på følgende hjemmeside For yderligere information om sprogvurderinger og det konkrete arbejde med børns sproglige udvikling kan I kontakte jeres dagtilbud. I er også meget velkomne til at rette henvendelse til Pædagogik og Integration Børn og Unge på eller telefonnummer

21 UDGIVET AF: Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Aarhus Kommune COPYRIGHT: Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Aarhus Kommune LAYOUT: Kommunikation Børn og Unge Aarhus Kommune FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT 3 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge LINKS Denne pjece er oversat til somali, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk, kurdisk, dari og pashto. Oversættelserne findes på følgende

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE kort fortalt 2 KÆRE FORÆLDRE Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første leveår

Læs mere

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet...

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet... 1 Forord I henhold til 11 i dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogarbejdet. I Varde

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes.

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes. Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende indsats 2014 Her følger en plan for Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den efterfølgende sprogstøttende pædagogiske

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering. Hjørring Kommune. I De Pædagogiske Læreplaner er sprog et tema.

HJØRRING KOMMUNE. Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering. Hjørring Kommune. I De Pædagogiske Læreplaner er sprog et tema. HJØRRING KOMMUNE Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: v/ Carl-Hermann Hansen I De Pædagogiske Læreplaner er sprog et tema. I er der i læreplanen beskrevet ønskede tilstande for udvikling

Læs mere

Sprogindsatsen i Greve Kommune

Sprogindsatsen i Greve Kommune Sprogindsatsen i Greve Kommune Tosprogede småbørn i alderen 3-6 år. Børnerådsmøde 14. september 2016 Dagtilbudsloven Sprogvurdering og sprogstimulering 11. Siden 1/7. 2010 Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud 1 Vinter 2011/2012 Kære forældre I Fredensborg Kommune lægger vi vægt på børns sproglige udvikling

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Sprogvurdering & Sprogindsatser. Intentioner. Gennemgang af reglerne. Lov nr. 630 Gældende pr. 1/7 2010

Sprogvurdering & Sprogindsatser. Intentioner. Gennemgang af reglerne. Lov nr. 630 Gældende pr. 1/7 2010 Sprogvurdering & Sprogindsatser Lov nr. 630 Gældende pr. 1/7 2010 1 Intentioner Ændring af Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven Al lovgivning om sprogvurdering og sprogindsatser er samlet i Dagtilbudsloven

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune.

Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Kære Forældre. Kommunen har i henhold til dagtilbudslovens 11 ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år,

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud 1 Vinter 2011/2012 Kære forældre I Fredensborg Kommune lægger vi vægt på børns sproglige udvikling

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Center for Dagtilbud 2008 Tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn - Børn i daginstitution Indhold Kære Forældre... 3 Hvorfor nu sprogvurdering?... 5 Sprogvurdering hvordan foregår det?... 6 Sprogunderstøttende

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Sproglig udvikling et fælles ansvar

Sproglig udvikling et fælles ansvar Sproglig udvikling et fælles ansvar Information til forældre med børn mellem 0 og 6 år Daginstitution Bankager Horsens Kommune Introduktion Kære forældre Den folder I nu sidder med er ment som en inspiration

Læs mere

Beskrivelse af sprogvurderingsmaterialet

Beskrivelse af sprogvurderingsmaterialet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Beskrivelse af sprogvurderingsmaterialet Baggrund Afledt af behandlingen af Sprog og integrationssagen

Læs mere

Sprogvurdering af treårige. sådan gør vi i Gentofte Kommune

Sprogvurdering af treårige. sådan gør vi i Gentofte Kommune Sprogvurdering af treårige 1 - sådan gør vi i Gentofte Kommune 2 I begyndelsen frygtede jeg det store ekstra arbejde, som man pålagde pædagogerne, men Gentofte Kommunes satsning på en digital løsning har

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog

Strategi og handleplan for sprog Strategi og handleplan for sprog Baggrunden I oktober 2012 præsenterede Børne- og undervisningsministeren Ny Nordisk Skole, der er et tværgående forandringsprojekt dækkende 0-18 år. Målene med Ny Nordisk

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-04-2008 Dato: 31-03-2008 Sag nr.: BSU 53 Sagsbehandler: Lise Nørnberg Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Side 1 af 22 SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Lov nr. 630, Gældende pr. 1. juli 2010 Noter til powerpointpræsentation NOTER TIL PPT 2 3. Behandling, vedtaget den 4. juni 2010 se bilag L 176 Forslag til

Læs mere

SPROGLIG UDVIKLING - ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE MED BØRN MELLEM 3 OG 6 ÅR

SPROGLIG UDVIKLING - ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE MED BØRN MELLEM 3 OG 6 ÅR SPROGLIG UDVIKLING - ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE MED BØRN MELLEM 3 OG 6 ÅR Århus Kommune Børn og Unge DU HAR EN AFGØRENDE ROLLE FOR DIT BARNS SPROGUDVIKLING SPROGLIG UDVIKLING - ET FÆLLES

Læs mere

Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart

Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart 1 Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Indhold Praktisk information... 2 Hvilke kommuner skal indberette?... 2 Hvor finder

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL

RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAPPORT DANNET 17-11-2015 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 OM SPROGVURDERING 3 2 SAMLEDE RESULTATER 4 3 3-ÅRIGE 6 3.1 ALLE BØRN 6 3.2 TOSPROGEDE

Læs mere

for Dagtilbuddet Skovvangen

for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Denne sprogpjece er udarbejdet af Dagtilbuddet Skovvangens sprogudvalg. Udvalget består af pædagoger og sprogvejledere fra

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis:

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis: Introduktion Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkomst Præsentation af kursister ss af underviser Kursusbevis og evaluering Introduktion til Sprogpakken Film: Taler vi om det samme, når vi taler

Læs mere

Plan for sprogvurdering. af 3-årige i Struer kommune

Plan for sprogvurdering. af 3-årige i Struer kommune Plan for sprogvurdering af 3-årige i Struer kommune Sproget er et af de vigtigste kommunikationsredskaber imellem mennesker. Sproget giver barnet adgang til leg med andre børn. Sproget hjælper med at forstå

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL

RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAPPORT DANNET 08-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 OM SPROGVURDERING 3 2 SAMLEDE RESULTATER 4 3 3-ÅRIGE 6 3.1 ALLE BØRN 6 3.2 TOSPROGEDE

Læs mere

1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4 3. SPROGVURDERING/SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE... 5 4. SPROGSTIMULERING I DAGTILBUDDET...

1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4 3. SPROGVURDERING/SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE... 5 4. SPROGSTIMULERING I DAGTILBUDDET... Håndbog Sprogstimuleringsindsatsen for 3-6-årige småbørn 1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 PÆDAGOGIK OG INTEGRATIONS HJEMMESIDE... 3 KONTAKT TIL PÆDAGOGIK OG INTEGRATION... 3 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4

Læs mere

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud FORÆLDREPJECE SPROG Indhold Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud 3 Gode råd 3 Sprogforståelse 5 Når der er knas med sproget 5 Sprogvurdering 6 Sprogarbejdet i Elsted Dagtilbud 7 Sprogvejleder

Læs mere

Sprogindsats for Småbørnsområdet

Sprogindsats for Småbørnsområdet Sprogindsats for Småbørnsområdet Indledning Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere med og dermed give udtryk for

Læs mere

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen En barndom vises ved, at vi er i stad til at blive det vi ikke er. (Lois Hozman). Med disse filosofiske ord har vi i Daginstitutionen Sydbyen udarbejdet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale Støttemateriale Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende redskabet til sprogvurdering 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af redskabet til sprogvurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Indhold Praktisk information Indberetningen Forklaringer af begreber... 6

Indhold Praktisk information Indberetningen Forklaringer af begreber... 6 Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er:

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er: LÆSEPOLITIK Samuelsgaardens læsepolitik er den lokale implementering af Københavns kommunes læsepolitik, og skal derfor ses i sammenhæng med denne. Af Københavns kommunes læsepolitik fremgår det overordnet

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel Tilsynsskema Private dagtilbud Holbæk kommune Revideret februar 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside / L 125.

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside  / L 125. Til alle kommuner, organisationer m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orientering om Lov om obligatorisk dagtilbud til tosprogede

Læs mere

Bedre sprog giver et bedre børneliv

Bedre sprog giver et bedre børneliv Bedre sprog giver et bedre børneliv Børnegården Frederiksholm FART PÅ SPROGET Sprogforskningsprojekt fra Center for Børnesprog ved Syddansk universitet Pædagoger der fortsatte deres eksisterende praksis

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), lov om en børne- og ungeydelse og bekendtgørelse

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn

Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn sproglig, kulturel og social De lovgivningsmæssige rammer for arbejdet med tosprogede småbørns sproglige udvikling er beskrevet

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Børn & Sprogs Kurser Sprogvurdering af 3-årige

Børn & Sprogs Kurser Sprogvurdering af 3-årige Børn & Sprogs Kurser Sprogvurdering af 3-årige Introduktion til Sprogvurderingsmateriale til 3-årige Svendborg Kommune 4. juni 2008 v. Kasper Østerholdt Jensen oesterholdt@sdu.dk Center for Børnesprog

Læs mere

Mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn efter Dagtilbudslovens 11 i Slagelse Kommune

Mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn efter Dagtilbudslovens 11 i Slagelse Kommune Mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn efter Dagtilbudslovens 11 i Slagelse Kommune 2012 Center for Dagtilbud Nordbycentret Indhold Mål for sprogstimulering i Slagelse

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager Sproghandleplan for Daginstitution Bankager 2012-2014 Mål og indsatsområder Tiltag Tegn Dokumentation Evaluering Læringsmål : Sprogindsatser: Børn fra 3-6 år 3-årige At udvikle sprog og skriftsprog gennem

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4 3. SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE... 5

1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4 3. SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE... 5 Håndbog Sprogstimuleringsindsatsen for 3-6-årige småbørn 1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 KONTAKT TIL PÆDAGOGIK OG INTEGRATION... 3 PÆDAGOGIK OG INTEGRATIONS HJEMMESIDE... 4 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Børnehaven Grønnegården

Børnehaven Grønnegården Børnehaven Grønnegården 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014-2015... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Pædagogisk leder, mail. Tlf. Antal fastansatte medarbejder Antal børn (enheder) Idrætsbørnehuset Troldhøjen

Læs mere

Hvordan kan I som forældre støtte jeres barns sprogudvikling?

Hvordan kan I som forældre støtte jeres barns sprogudvikling? Hvordan kan I som forældre støtte jeres barns sprogudvikling? Som forældre er I de betydningsfulde voksne, der først og fremmest kan og skal støtte jeres barns sprogudvikling. Derfor er det vigtigt for

Læs mere

Ti gode råd om dit barns sprog

Ti gode råd om dit barns sprog Ti gode råd om dit barns sprog Ishøj Kommune 1 2 Ti gode råd om dit barns sprog Barnets sprog er et fælles ansvar for både forældre og de voksne i daginstitutionerne. Har du talt med dit barn i dag? Sådan

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere?

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Indhold Sprogvurdering Risikofaktorerik kt Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Risikofaktorer Hvad gør vi i praksis? 6 risikofaktorer er Socialministeriets

Læs mere

1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4 3. TIDLIG INDSATS: 0-3 ÅR... 5 4. SPROGSTIMULERING I DAGTILBUDDET... 5

1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4 3. TIDLIG INDSATS: 0-3 ÅR... 5 4. SPROGSTIMULERING I DAGTILBUDDET... 5 Håndbog Sprogstimuleringsindsatsen for 0-3-årige småbørn 1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 KONTAKT TIL PÆDAGOGIK OG INTEGRATION... 3 PÆDAGOGIK OG INTEGRATIONS HJEMMESIDE... 4 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Procedurer og vejledning omkring tosprogsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Procedurer og vejledning omkring tosprogsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Procedurer og vejledning omkring tosprogsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Dokumentet er udarbejdet af tosprogskonsulent Mik Fabricius og tale-hørekonsulent Josefine Normann Kettelz. Sidst redigeret 12.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Kommunernes sprogvurderingspraksis efter ny lov og børnenes resultater

Kommunernes sprogvurderingspraksis efter ny lov og børnenes resultater Kommunernes sprogvurderingspraksis efter ny lov og børnenes resultater Kommunernes sprogvurderingspraksis efter ny lov og børnenes resultater Kommunernes sprogvurderingspraksis efter ny lov og børnenes

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

2 Indsats i forhold til tosprogede småbørn 21. 3 Sprogsyn og de mange intelligenser 26. Sproganvendelse, sprogforståelse og talen 36

2 Indsats i forhold til tosprogede småbørn 21. 3 Sprogsyn og de mange intelligenser 26. Sproganvendelse, sprogforståelse og talen 36 Indhold Forord 11 Del 1 Om sprogudvikling og sproglige vanskeligheder 15 1 Tidlig indsats 17 2 Indsats i forhold til tosprogede småbørn 21 3 Sprogsyn og de mange intelligenser 26 4 Den sproglige udvikling

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Sprog er nøglen til verden

Sprog er nøglen til verden HVORFOR ER SPROGET VIGTIGT? LIDT OM DEN SPROGLIGE UDVIKLING, OG HVORDAN VI ARBEJDER MED AT GIVE ALLE, BÅDE ET- OG TOSPROGEDE BØRN DET BEDSTE AFSÆT I DERES SPROGLIGE UDVIKLING. Sprog er nøglen til verden

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere