Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS"

Transkript

1 Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS

2 Målsætning intelligente, billigere og smukkere løsninger PAGE 12

3 Hvordan får vi optimeret samspil mellem borgere, myndighed og forsyning Grundliggende Skab ansvar og ejerskab af processer Skab synlighed og synergier (og sociale rum) Skab synlige incitamenter for alle interessenter Fokus på Kommunikation Enkle løsninger Enkle regler og incitamenter Nem adgang til information og rådgivning Gode eksempler Og allervigtigst: intern organisering og koordination PAGE 13

4 Udfordringerne ikke kun tekniske Interessenter Borgere, forsyning, forvaltning, boligselskaber, entreprenører, Tilskud, takst, skat, drift, alternativ værdi Økonomi Lovgivning Vandsektorlov, betalingslov, miljømålslov/vrd, naturbeskyttelseslov, planlov, Teknik og miljø LAR, separatkloakering, forsinkelsesbassiner, vådområder, Vi skal fokusere på relationer mellem interessenter, lovgivningens rammer og finansieringsmuligheder. Vi kender mange af de tekniske løsninger og miljømæssige udfordringer. PAGE 14

5 Ny lovgivning på vej Forårspakken Klimalokalplaner, mulighed for at sætte krav om grønne tage, befæstede arealer, m.v. Revision af vandsektorloven, hvad der kan financieres via miljømål og servicemål, herunder hvordan deles udgifter imellem skat og takster.. Midler til at fjerne vandsektorlovens barrierer for at forsyninger kan producere vedvarende energi Efterårspakken Regnvandsbidrag, hvor grundejere betaler for at komme af med vandet, og andre incitamenter til etablering af LAR løsninger (en tysk løsning) Præcisering af anvendelsesområder for Takstfinanciering Ændret financiering vedr. integrerede regnvands- og naturløsninger Hjemmel til kommunale klimatilpasningsplaner. Svar på spørgsmål som f.eks. Kan kommunen binde forsyningerne? Sektorplaner, der er bindende for forsyningerne. Muligheder for alternative/udvidede lånemuligheder for forsyninger. PAGE 15

6 Økonomi for borgeren pisk og gulerod - Restriktioner på afledning fra grund, 1 l/s/ha - Begrænsning på befæstningstyper og -grader - Forhøjede takster - Udgifter til tilkobling af regnvand til separatkloakering - Forsikringsdækning begrænset - Begrænsede lånemuligheder Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag Differentieret regnvandsbidrag Lavere takster Tilskud til LAR løsninger Adgang til rekreativt vand Højere hus- og grundpris PAGE 16

7 Forsyning - Økonomiske muligheder Skattefinansieret: Via kommuneskatten vanskelig prioriteringssag? Takstfinansieret: Kræver ansøgning til forsyningssekretariatet Takstfinansieret indsats kræver ansøgning om takstændring til FS: Ændring af servicemål via forsyningsselskabets bestyrelse (kræver ikke politisk beslutning) Ændring af miljømål skal via kommunalbestyrelsen Ansøgning til FS skal være dokumenteret f.eks. gennem: Udarbejdet (plan for) klimatilpasningsstrategi Investeringsplan (del af handleplan) OBS: Ansøgning om næste års takst indsendes senest 15. april! PAGE 17

8 Samarbejde på tværs Mange interessenter og mange løsninger Integrerede løsninger åbne tekniske anlæg - kan spare mange penge på anlægsbudgettet Overflade-håndtering af regnvand skaber rekreative muligheder og smukkere omgivelser for alle borgere ikke kun på de private grunde Skal kobles til vandhåndtering i hele vand-kredsløbet, så vi finder de billigste og bedste løsninger på tværs og opfylder vand- og naturkrav. Men det kræver tæt samarbejde mellem forsyning, forvaltning og borgerne og det starter med den interne organisering og overblik over indsatsområder og løsningsmuligheder = køreplan for klimaindsatsen Klimatilpasning 2011 PAGE 18

9 Borgerinddragelse Sørg for en kommunal/forsynings tovholder, der er synlig og kan kommunikere (1:1) og er accepteret internt og eksternt ( Søren ) Skab momentum i processen identificér de drivende kræfter ( Change agents internt og eksternt) Lov ikke mere, end I kan holde Udfordr lovgivningen og kommunens interne processer Brug uvildige mediatorer og eksperter PAGE 19

10 Men få først styr på rammerne for borgerinddragelse Klimatilpasning 2011 Hvad vil og kan din forvaltning og forsyning? Kan I udfordre og hjælpe hinanden? Hvilke planer er der for separering af regnvand, nye kloaker, nye lokalplaner, krav til regnvandshåndtering, befæstning, grønne tage? Hvordan skal det finansieres skat, takst? Hvor meget kan forsyningen, kommunen, samfundet spare og bruge på andre opgaver? Pisk eller gulerod : Er der støtteordninger typisk tilbagebetaling af tilslutningsbidrag? Krav om kostbar tilslutning til nye kloaksystemer? Begrænsninger på afledningstilladelser for private Ændringer at takster på vandafgiften? Er det tværkommunalt samarbejde om opfyldelse af servicemål og miljømål? Hvad med vandhåndtering i oplandet? PAGE 10

11 Web-baseret kommunikation med borgerne Hvorfor selv håndtere regnvand? Du kan spare dig selv og samfundet for en masse penge. Du har mulighed for at få op til 40 % af tilslutningsbidraget tilbage. Mindre risiko for at urenset spildevand løber direkte ud i søer og åer, når der er skybrud, fordi belastningen på kloakkerne bliver mindre Giver mere grundvand lokalt i Gladsaxe Du kan genbruge dit regnvand og derved spare på dit forbrug af rent vand Du kan være med til at skabe flere små vandhuller og grøn natur Ref. Gladsaxe kommune/nordvand (www.gladsaxe.dk) PAGE 11

12 Borgermøder til inspiration PAGE 12

13 Erfaringer med borgerinddragelse - Vigtigt at kende borgernes selvforståelse, forståelse af kommunens og forsyningens roller og mentale billeder på regnvand i haver. Borgerne er meget forskellige. Hold borgermøder i små grupper med fokus persontyper (personaer) Skab fælles forståelse for muligheder og begrænsninger Skab visioner for området højt til loftet Skab ejerskab af processerne PAGE 13

14 Borgernes mentale incitamenter og barrierer Jeg vil gerne Lave en bedre verden og sikre fremtidens grundvand Skabe fælles grønne rum med adgang til vand Have en smukkere have eller grønne tage Kunne genbruge mit regnvand i tørre perioder Undgå at betale for meget afgift og skat Jeg vil ikke Have rod i min have Have vand i kælderen Stå alene med ansvaret Betale for meget for forsyning og rensning af vand Have noget teknisk besvær med vedligeholdelse af faskiner, bassiner eller tage PAGE 14

15 Fysiske og financielle barrierer Faskiner er ikke tilladt alle steder, pga grundvandsindvinding og manglende nedsivning Delvis afkobling af regnvand er kun tilladt i visse kommuner Delvis afkobling er ikke interessant for forsyninger, hvis der alligevel skal lægges separate regnvandsledninger Tilslutningsbidraget er sjældent tilstrækkeligt til at betale udgiften Vedligeholdelsen på egen grund kan være besværlig, f.eks. ved faskiner Forsikringen dækker stikledninger til kloaken, men ikke dysfunktionelle faskiner Vandbassiner og faskiner kan undergrave fundamenter også hos naboen PAGE 15

16 Udfordringerne find synergierne? Interessenter Økonomi Lovgivning Teknik og miljø Vi skal finde synergierne mellem interessenterne, lovgivningens rammer, finansieringsmuligheder og de tekniske løsninger og miljømæssige udfordringer i hele vandkredsløbet. PAGE 16

17 Klima-køreplaner Klimatilpasningsstrategi Kommunikation Organisation Kommune og Forsyning Finansiering Skattefinansiering Spildevandstakst Små og store penge Tværfagligt arbejde Koordinering med øvrige planer Klimatilpasningsstrategiens indhold Eksisterende materiale - baggrundsviden Tekniske værktøjer (modeller, måleprogrammer, risikokort mv.) Politiske beslutninger Konkret klimatilpasning Beredskab Hurtige tiltag Reference: NIRAS og Birgit Paludan PAGE 17

18 Direktørmøde 29. september 2011 PAGE 1

19 Registrering af overflader PAGE 1

20 PAGE 1

21 16,30 16,34 16,49 16,52 16,67 16,84 16,73 16,86 17,0 Eksempel - Klimatilpasning og naturgenopretning Græse Å. Synergier og besparelser Klimasikring. Oversvømmelser i Slangerup By skal imødegås. Bassin på 2500 m3 Ledningsomlægninger Anlægsudgift ca. 21 mio. Kommune, Forsyningsselskab og NIRAS tænker sammen- og på tværs. Alternativ løsning projekteres og gennemføres: Faunaspærring på Græse Å fjernes, 500 m vandløb restaureres Lavninger i terrænet udnyttes, bassinvolumen 3000 m3. Nyt rekreativt område i byen etableres, stisystem ændres, stibroer og bænke, belysning mv. Borgerinddragelse Anlægsudgift 1,5 mio. Lavning Målopfyldelse iht. Vandplaner kote 16,1 Lavning kote 16,4 Klimasikring af by- og boligområder Øger rekreative værdier Dræn kote 16,1 Herlighedsværdi for omkringboende Nyt bassin dozes Overløb 16,7 Modificering eksisterende bassin 21 PAGE 1 Hul fyldes og kloak etablere

22 Intelligent brug af regnvand Haveselskabet 4-årigt projekt med fokus på haver og planb NIRAS som rådgiver på borgerinddragelse, planmæssige grundlag, tekniske analyser, økonomiske analyser m.v. Fokus på tværgående samarbejde i kommune og forsyning, borgerinddragelse og virkeliggørelse af æstetisk regnvandshåndtering i forskellige haver Allerød og Middelfart kommuner og forsyninger i tæt samarbejde +30 kommuner i tværgående erfaringsnetværk Samarbejde med KL, DANVA, NS, MIM, Forsikring og Pension PAGE 122

23 KLs bud på et robust Danmark KL foreslår at : 1. De nye kommunale handleplaner for klimatilpasning stiller krav om en koordinering med beredskabet. 2. Vandselskaberne kan finansiere løsninger, hvor vandet ledes væk, og at denne andel fastlægges. 3. Planloven ændres, tilgodese klimahensyn i lokalplaner. 4. Staten laver kampagner, grundejerne opmærksomme på deres ansvar 5. Forskellige modeller til privat vedligeholdelse af faskiner mv. undersøges 6. Vådområder kan etableres med det formål at opsamle vand, og at der gives mulighed for at bruge opsamlet vand til markvanding 7. Lodsejeren kan gives en engangskompensation for sin jord, så han kan købe ny jord 8. Landdistriktsprogrammet kan finansiere klimatilpasning og spildevandstaksten kan bidrage til finansieringen, når der er tale om anlæg, der også håndterer spildevand 9. Det bliver muligt for kommunerne at indarbejde klimahensyn, når der udlægges arealer i det åbne land. 10. Kommunerne får mulighed for at klassificere i et primært og et sekundært vejnet, ifht skybrud. 11. Der indføres regler om placering af servere og sikring af el-infrastruktur PAGE 123

24 Spørgsmål eller kommentarer Jens Christian Riise NIRAS PAGE 124

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere