Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning"

Transkript

1 Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

2 Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus Kommune og Aarhus Vand fortæller om projektet, baggrund, økonomi og de konkrete muligheder. Kan projektet tilføre merværdi til din have? Inspirationsoplæg v/ Det Danske Haveselskab Pause. Kan projektet tilføre merværdi til byrummet? Inspirationsoplæg v/arkitema. Den kommende proces - gennemgang af den kommende proces og hvordan vi i fællesskab kommer frem til den bedste løsning. På gensyn.

3 Om projektet Baggrund og hvad skal der ske i Risvangen og Vorrevangen?? Hvorfor klimatilpasning og hvad mener vi når vi siger det?? Hvilke tanker har vi om Risvangen og Vorrevangen Håndtering af regnvand på overfladen Økonomi og løsninger hvem gør hvad Hvad siger loven??? Overordnet tidsplan

4 Hvem er vi?? Aarhus Kommune, Natur og Miljø Natur og Miljø en forvaltning i Teknik og Miljø Planlægning og myndighed (tilladelser) indenfor vandforsyning og spildevand Derudover natur, landbrug, virksomheder, grønne områder, klima, jordforurening Ca. 120 ansatte i alt Se mere på Aarhus Vand A/S 100 % kommunalt ejet forsyningsselskab Anlæg og drift af vandforsyningsløsninger Anlæg og drift af kloaksystemer og renseanlæg, herunder klimatilpasning Ca. 220 ansatte i alt Se mere på

5 Hvorfor skal der ske noget i Risvangen og Vorrevangen? Spildevandsplan Separeringsstrategi Risvangen/Vorrevangen er flyttet frem pga. badevandet ved Den Permanente

6 Hvorfor klimatilpasning Forskellige hændelser har for alvor sat klimatilpasning på det politiske landkort : Skybrud i København 2. juli Skader for 7 mia. kr.. Skybrud i Lystrup, 26. august Skader ikke opgjort men over 500 henvendelser til skadesfirmaer om oversvømmelser. Klimatilpasning er nu en selvfølge når vi arbejder med nye projekter

7 Hvad mener vi med klimatilpasning Klimatilpasning skal ske i alle regn situationer: Hverdagsregn (LAR nedsivning, genbrug, fordampning, grønne tage etc.) Dimensionsgivende regn (hertil klarer kloaksystemet eller LAR løsningen bortledningen af regnvand) Skybrud (kræver helt andre metoder)

8 Risvangen og Vorrevangen

9

10 Hvilke tanker har vi om Risvangen og Vorrevangen: Normalt når Aarhus Vand og grundejerne har brugt pengene på separering af regnvand og spildevand er det synlige resultat to nye dæksler i vejen og på grunden og nye rør i jorden. Her vil vi gerne tilføre ekstra, synlig værdi ved at: - Bruge grønne og blå løsninger til regnvand (LAR = lokal anvendelse af regnvand) både i haverne og i de fælles arealer - Måske nye funktioner af de fælles arealer og grønne områder - Måske trafiksaneringer og regnvandshåndtering i de store, brede veje Den eksisterende spildevandsledning bibeholdes og repareres (strømpefores) Pengene bruges i langt større grad over jorden i stedet for under jorden!

11 Regnvand afledes i haven...det kan gøres avanceret og enkelt!

12 Regnvand afledes i de fælles områder

13 Klimatilpasning ved skybrud kræves andre løsninger. Her i København og i Lystrup Lystrup - nu og fremover

14 Økonomi og løsninger hvem gør hvad?? Aarhus Vand: Bekoster fælles løsninger i veje og grønne områder både renovering af det eksisterende spildevandssystem og en ny overflade-regnvandsafledning Aarhus Kommune: Varetager myndighedsbehandling Evt. trafiksanering Rekreative tiltag i offentlige, grønne områder Grundejer: Adskille regn- og spildevand på egen grund uanset om begge dele afledes til Aarhus Vands system eller regnvand håndteres på egen grund (LAR-løsning)

15 Eksempler på LAR-løsninger: Faskine Eksempel fra Klikovand Priser er kun vejledende!!! Priser afhænger af jordbund lokale forhold m.m. De forskellige LARløsninger vil oftest skulle kombineres

16 Eksempler på LAR-løsninger: Regnvandstønde Eksempel fra Klikovand Priser er kun vejledende!!! De forskellige LARløsninger vil oftest skulle kombineres Regnvandstønden vil altid skulle kombineres med et overløb

17 Eksempler på LAR-løsninger: Regnbed Eksempel fra Klikovand De forskellige LARløsninger vil oftest skulle kombineres

18 Eksempler på LAR-løsninger: Den helt simple.. Nedsivning på græsareal

19 Vorrevangen Dårlig nedsivning God nedsivning Fed lerjord Sandet jord Lokalt kan der være gode muligheder for nedsivning.

20 Aarhus Vand kan udbetale penge hvis man selv vælger at behandle regnvandet i sin egen have. Fra Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber : 4 a. Spildevandsforsyningsselskabet kan i særlige tilfælde foretage en hel eller delvis tilbagebetaling eller kræve en økonomisk kompensation ved ophævelse af en ejendoms tilslutningsret og -pligt til et spildevandsforsyningsselskab. Tilbagebetalingsbeløbet kan højst fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, som ejendommen ville kunne opkræves på tilbagebetalingstidspunktet, såfremt den skulle tilsluttes.

21 Det betyder konkret ved Aarhus Vand A/S: Hvis alle på en hel vej vælger at koble regnvandet fra udbetales der det fulde beløb ca kr. pr matrikel (inkl. moms) Hvis der laves et nødoverløb til Aarhus Vands system reduceres beløbet med 25 % - der udbetales ca kr. pr matrikel (inkl. moms) Hvis der ikke kan opnås enighed om fælles udtræden og det kun er ganske få der udtræder udbetales kr. pr. matrikel (inkl. moms) Der gælder specielle regler for erhvervsejendomme og boligselskaber (flere boliger på en matrikel). Aftalen er helt frivillig og kræver fuldstændig enighed mellem den enkelte grundejer og Aarhus Vand A/S.

22 Hvad koster det så regneeksempler: Eksempler og prisforudsætninger: Eksempel A: Alt regnvand afledes til Aarhus Vands system: Regn- og spildevand adskilles og ledes til Aarhus Vands system: kr. (erfaringspris fra andre separeringer ) Eksempel B: Det vælges at udtræde af kloakforsyningen for regnvand og i stedet behandle det på egen grund. B1: Regn- og spildevand adskilles og der etableres en LAR-løsning: kr. Alle på vejen udtræder og der etableres ikke overløb til Aarhus Vands system B2: Regn- og spildevand adskilles og der etableres en LAR-løsning: kr. Ikke alle på vejen udtræder og der etableres ikke overløb til Aarhus Vands system B3: Regn- og spildevand adskilles og der etableres en LAR-løsning: kr. Alle på vejen udtræder og der etableres overløb til Aarhus Vands system Eksempel Bruttoudgift for borger kr. Tilbagebetaling fra Aarhus Vand kr. Nettoudgift for borger kr. *) A B B B *) Undersøg mulighed for håndværkerfradrag på arbejdstimer op til kr.

23 Priseksempler på LAR-løsninger: Faskine (140 m2 parcelhus): kr. inkl. moms Regnbede: kr. inkl. moms Afkobling af regnvand: kr./afkobling inkl. moms Regnvandstønde: Under 1000 kr. inkl. moms. Alle priser er absolut vejledende og meget afhængige af de faktiske forhold på den enkelte grund!!!

24 Hvad siger loven? Lov om miljøbeskyttelse siger om beskyttelse af overfladevand : 28. Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Miljøministeren giver tilladelse i henhold til stk. 1 til udledning af spildevand fra listevirksomheder, for hvilke ministeren meddeler godkendelse i henhold til 40, medmindre anlægget har en kapacitet på 30 personækvivalenter eller derunder. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører spildevandsforsyningsselskaber omfattet af 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, samt dertil hørende udløbsledninger under overholdelse af tilladelsen i stk. 1. Stk. 4. Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 5. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 og stk. 3 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når afgørelsen omfatter udledning fra anlæg med en kapacitet på 30 personækvivalenter eller derunder. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

25 Hvad siger spildevandsplanen? Separering i i Risvangen regnvand og spildevand skal adskilles NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

26 Hvad siger spildevandsplanen? I jeres område er der med spildevandplanen åbnet op for at udtræde af kloakforsyningen mht. regnvand. Det skal være økonomisk rentabelt for forsyningen, og det skal være muligt at indhente de nødvendige tilladelser. Der kan indgås aftale om at træde ud, hvis både forsyningen, kommunen og grundejerne er enige om, at det er en god ide. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

27 Hvad skal jeg gøre? Jeg vil selv sørge for mit regnvand (jeg udtræder af Aarhus Vands kloakforsyning): Kontrakt om udtræden (mellem grundejer og forsyning) Aarhus Vand sender den og du skal svare ja eller nej til om du vil udtræde og sende svar til Aarhus Vand. Tilladelse til den valgte løsning. Du skal sende en ansøgning til Aarhus Kommune (mere info om lidt) Hvornår kan bidraget udbetales, hvad er betingelserne? Der skal være en underskrevet udtrædelsesaftale (sende til Aarhus Vand) mellem grundejer og Aarhus Vand A/S Tilbagebetaling sker senest 30 dage efter at Aarhus Vand har modtaget aftalen i underskrevet stand..og betingelserne for udtræden er opfyldt NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

28 Myndighedsbehandling i kommunen Du finder ud af, evt. sammen med kloakmester, hvordan regnvandet afledes fra grunden ved nedsivning, opsamling mv. Du skal søge om nedsivningstilladelse ved Natur og Miljø Vi meddeler tilladelse til dig, og du laver arbejdet i din have Kloakmester sender en færdigmelding til Natur og Miljø Sagen afsluttes i Natur og Miljø NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

29 Hvad må man selv? Det allerfleste ting må man udføre f.eks.etablering af faskiner eller regnbede til tagvand, genanvende regnvand i haven(regntønder). Afkobling/tilkobling til kloak samt genanvendelse af af regnvand i husholdningen (toiletskyl mm.) kræver en autorisation. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

30 Hvad skal jeg gøre? Jeg vil koble mit regnvand på Aarhus Vands system NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

31 Myndighedsbehandling i kommunen Aarhus Vand laver fællesløsninger du får udført arbejdet på egen grund (af en autoriseret kloakmester), kloakmester sender en færdigmelding til Natur og Miljø sagen afsluttes i Natur og Miljø Aarhus Vand laver fællesløsninger NogM varsler påbud NogM fremsender et påbud med en tidsfrist for at udføre arbejdet du får udført arbejdet på egen grund (af en autoriseret kloakmester), kloakmester sender en færdigmelding til NogM sagen afsluttes i NogM NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

32 Myndighedsbehandling LAR Du finder ud af, evt. sammen med kloakmester, hvordan regnvandet afledes fra grunden ved nedsivning, opsamling mv. Du skal søge om nedsivningstilladelse ved Natur og Miljø Vi meddeler tilladelse til dig, og du laver arbejdet i din have Kloakmester sender en færdigmelding til Natur og Miljø Sagen afsluttes i Natur og Miljø NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune TRADITIONEL SEPARERING Aarhus Vand laver fællesløsninger Du får udført arbejdet på egen grund (af en autoriseret kloakmester) Kloakmester sender en færdigmelding til Natur og Miljø Sagen afsluttes i Natur og Miljø ELLER Aarhus Vand laver fællesløsninger Natur og Miljø varsler påbud Natur og Miljø fremsender et påbud med en tidsfrist for at udføre arbejdet Du får udført arbejdet på egen grund (af en autoriseret kloakmester) Kloakmester sender en færdigmelding til Natur og Miljø Sagen afsluttes i NogM

33 Inspiration NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

34 Digitalt ansøgningsskema til nedsivning af regnvand NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

35 Færdigmelding gkloak NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

36 Overordnet tidsplan: Hvornår Hvad 1. maj 1. nov Fase 1, hvad er der af muligheder? Hjælp til at træffe valg om hvordan regnvand skal håndteres Muligheder i de offentlige arealer 1. November 2014 Frist for tilbagemelding 1. nov marts 2015 Fase 2. Løsninger i de offentlige arealer Hvad kan jeg få tilbagebetalt?? Aftaleindgåelse 1. marts 2015 ultimo 2015 Fase 3. Projektering af offentlige løsninger Konkretisering Private LAR-anlæg på egen grund kan starte når der er indgået en kontrakt (frivilligt) Ultimo 2015 CA. ultimo 2017 Fase 4. Anlæg af offentlige løsninger Private LAR anlæg eller tilslutninger til Aarhus Vands regnvandsanlæg skal som hovedregel være udført senest medio 2016

37 Detaljeret tids-/ aktivitetsplan Fase 1, Muligheder i vandet, beslutningsgrundlag 11. Juni 2014 Nedsivning. Geologi, grundvand, infiltrationstest. Eksempel på kortlægning af geologien i udvalgt haveområde. 28. august 2014 ditregnvand workshop. Workshop om brug af regnvand i private haver Medio september Praktisk gennemgang af regnhaveløsninger i udvalgte haver. Hvordan tænkes de udført, økonomi, hvem kan hjælpe.. 1. oktober Byrum 1. Borgernes ideer. Offentlige arealer og veje kan gøres mere spændende og brugbare, når regnvandet tænkes ind som en værdifuld ressource

38 Detaljeret tids-/ aktivitetsplan Vigtig dato 1. November 2014 Sidste frist for tilkendegivelse af LAR-løsninger

39 Detaljeret tids-/ aktivitetsplan Fase 2, Konkretisering og resultater Januar 2015 Byrum 2. Udarbejdelse af skitseforslag til byrumsløsninger Februar 2015 Præsentation af foreløbige planer for klimatilpasningen i området.

40 Detaljeret tids-/ aktivitetsplan Fase 3, Aftaleindgåelse og projektering Marts- dec 2015 Kontrakter med grundejere, egne LAR løsninger Projektering af offentlige anlægsarbejde Marts -juni 2015 Konsekvensvurdering og samspil med kommune om byrumsforslag

41 Samspil? Idekort Deltagelse i møder Repræsentanter for området

42 Detaljeret tidsplan Hvornår Hvad 11. juni 2014 Nedsivningsevne 19. juni 2014 Byrummet 1, borgerideer 28. august 2014 Hjælp og praktiske løsninger 01- oktober 2014 Byrummet 2, illustration af borgerideer 01. nov Frist for tilbagemelding

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere