Regulativ. for. Private røntgenklinikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ. for. Private røntgenklinikker"

Transkript

1 Regulativ for Private røntgenklinikker 1. december

2 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område 3 2 Ansættelsens grundlag 3 3 Løn 3 4 Pension 5 5 Arbejdstid 5 6 Ferie og feriefridagstimer 7 7 Kørselsgodtgørelse 8 8 Sygdom og andet familiemæssigt fravær 8 9 Barsel og adoption 9 10 Uddannelse Seniorbonus Opsigelse Regler for tillidsrepræsentanter Fortolkning af overenskomsten og overenskomstbrud Overenskomstens varighed og overgangsregler 14 Bilag 1 A Ansættelseskontrakt for månedslønnede 15 Bilag 1 B Ansættelseskontrakt for timelønnede 17 Bilag 2 Aftale om ferieoverførsel mellem arbejdsgiver og medarbejder 19 Bilag 3 A Fravær af familiemæssige årsager 20 Bilag 3 B Oversigt over barsels- og adoptionsbestemmelser 23 Bilag 4 Implementering af europæisk aftale om vold, mobning og chikane 26 2

3 1 Overenskomstens område Regulativet omfatter radiografer og ledende radiografer, ansat i røntgenklinikker, der ikke er medlem af Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening. 2 Ansættelsens grundlag Stk. 1 Ved ansættelse af radiografer gælder bestemmelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. vilkår Stk. 2 Senest samtidig med tiltrædelsen modtager radiografen en, som i bilag 1 A eller 1 B optrykt, ansættelseskontrakt med henvisning til denne overenskomst. ansættelseskontrakt 3 Løn Stk.1 Radiografer med indtil 2 års praksiserfaring aflønnes pr. måned som følger: uden praksiserfaring 1. dec juni juni juni 2011 Kr ,97 Kr ,34 Kr ,26 Kr ,95 Nyansatte med en hidtidig samlet løn (dvs. grundløn og faste tillæg excl. arbejdstidsbestemte tillæg) som overstiger ovennævnte satser, som minimum bevarer deres hidtidige samlede løn ved ansættelse i lægepraksis. Radiografer med mere end 2 års praksiserfaring aflønnes pr. måned som følger: med praksiserfaring 1. dec juni juni juni 2011 Kr ,58 Kr ,29 Kr ,62 Kr ,37 De tillæg, som den ansatte har pr. 1. december 2008, udbetales fortsat ud over den i regulativet fastsatte løn. Stk. 2. Der kan i klinikken oprettes stillinger som ledende radiograf. Sådan stilling aflønnes pr. måned med: ledende radiografer 1. dec juni juni juni 2011 Kr ,44 Kr ,30 Kr ,50 Kr ,13 3

4 Stk. 3 De i stk. 1 og 2 angivne lønninger er bruttolønninger, dvs. de indeholder den ansattes eget pensionsbidrag. Stk. 4 Arbejdsgiveren og radiografen gennemfører en årlig lønforhandling. Stk. 5 Der kan mellem arbejdsgiveren og radiografen aftales et tillæg. Tillæg er pensionsgivende. Tillæg reguleres med samme procentsats og på samme tid som lønnen jfr. stk Stk. 6 Radiografens løn dækker op til 9 timers arbejde pr. uge i tidsrummet mellem kl om lønninger lønforhandling tillæg aftenkonsultation Hvis radiografen skal arbejde mere end 9 timer pr. uge i ovennævnte tidsrum, honoreres timerne med bruttotimeløn inkl. tillæg samt et tillæg pr. time på 50 %. Stk. 7 Deltidsbeskæftigede radiografer aflønnes med månedsløn i forhold til den nedsatte arbejdstid. deltidsansatte Radiografen har ret til ændring af den aftalte ansættelsesbrøk, såfremt der udføres merarbejde ud over en periode på 3 måneder. Stk. 8 Lønnen udbetales månedsvis bagud, og radiografen modtager en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Samtidig med udbetaling af lønnen indbetaler arbejdsgiver det samlede pensionsbidrag til Pensionskassen for Sygeplejersker, jfr. 4. Stk. 9 Radiografer ansat til mindre end 8 timers ugentlig beskæftigelse eller i højst 1 måned kan ansættes på timeløn. Timelønnen beregnes som 1/1924 af bruttoårslønnen inkl. tillæg, jfr. 3, stk. 5. lønudbetaling timelønnede Timelønnede har ret til ugentlig afregning. Anden afregning kan aftales mellem radiografen og arbejdsgiveren. Stk. 10 Der ydes radiografen fri tjenestedragt eller en kontant erstatning herfor på 250 kr. pr. måned. tjenestedragt Til timelønnede ydes et tillæg til timelønnen på 1,56 kr. pr. time. 1 For alle reguleres tillæg herefter som følger: pr. 1. december: ,0 %, pr. 1. juni 2009: 1,89 %, pr. 1. juni 2010: 3,35 %. Og pr. 1. juni 2011: 3,60 % 4

5 4 Pension Stk. 1 For månedslønnede radiografer oprettes en pensionsordning i PKA, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup. Stk. 2 Som bidrag til radiografens pensionsordning indbetaler arbejdsgiveren pr. 1. december ,33 % og radiografen 5,67 % af de i 3 stk. 1, 2 og 5 nævnte bruttomånedslønninger. Pr. 1. juni 2010 stiger indbetalingen til 12 % og 6 %. Stk. 3 Til timelønnede radiografer udbetales arbejdsgiverbidraget sammen med timelønnen. Stk. 4 Fra den 1. december 2008 indbetaler arbejdsgiver sædvanlig pension, dvs. såvel arbejdsgiverbidraget som egetbidraget under barsels- og adoptionsorlov i den ulønnede del af dagpengeperioden, svarende til maksimalt 20 uger. For fødsler der finder sted fra og med 1. april 2009 udvides perioden til maksimalt 22 uger. pensionsordning pensionsprocent pension til timelønnede pension under barsel 5 Arbejdstid Stk. 1 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer for en fuldtidsansat. Arbejdstidens fordeling på ugens hverdage fastsættes af arbejdsgiveren efter drøftelse med radiografen. arbejdstid Arbejdstiden kan for såvel fuldtids- som deltidsansatte tilrettelægges med varierende ugentlige arbejdstider inden for en periode på højst 4 uger. Stk. 2 Radiografen skal, med mindre andet aftales, kende tjenestens placering mindst 4 uger forud. tjenesteplan Varsling af ændring i tjenestens beliggenhed skal gives med et varsel på 4 døgn. Hvis 4-døgnsvarslet ikke overholdes, betales der for omlagte timer et tillæg på 50 % af bruttotimelønnen inkl. tillæg pr. påbegyndt time. Stk. 3 Arbejdstiden inkluderer ½ times betalt daglig spisepause, hvis radiografen arbejder ud over 4 timer dagligt. pauser Radiografen har ret til en uforstyrret spisepause, dog således at radiografen står til rådighed, hvis der skulle opstå en situation, der kræver tilstedeværelse/bistand. Pausen placeres indenfor arbejdsdagen således, at formålet med pausen tilgodeses, jfr. EU-direktiv 93/104/EF af 23. november 1993, som er ændret med direktiv 2000/34/EF af 22. juni

6 Stk. 4 Arbejde udover gennemsnitlig 37 timer pr. uge eller udover 37 timer i gennemsnit over en periode, jfr. stk.1, er overarbejde. overarbejde Overarbejde godtgøres med afspadsering af samme varighed som det præsterede overarbejde med tillæg af 50 % eller med et beløb svarende til timelønnen med tillæg af 50 %. Det henstilles, at der i videst muligt omfang tages hensyn til radiografens ønsker, når der tages stilling til, hvorvidt honorering for overarbejde skal afspadseres eller udbetales. Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer. Udbetaling af overarbejde skal ske ved første lønudbetaling efter, at overarbejdet er præsteret. For deltidsansatte og timelønnede vil der først være tale om overarbejde ved beskæftigelse ud over 37 timer pr. uge eller udover 37 timer i gennemsnit over en periode, jfr. stk. 1. Stk. 5 Beskæftigelse af deltidsansatte og timelønnede ud over det i ansættelseskontrakten fastsatte timetal, men under 37 timer i gennemsnit pr. uge, eller under 37 timer i gennemsnit over en periode, jfr. stk. 1, er merarbejde. merarbejde Merarbejde opgøres pr. kalendermåned og kan afspadseres i forholdet 1:1 indenfor de følgende 2 kalendermåneder. Har afspadsering ikke fundet sted i henhold til ovennævnte bestemmelse, udbetales merarbejdet i forholdet 1:1,25 ved udgangen af den 2. kalendermåned. Merarbejde opgøres i påbegyndte halve timer. Der ydes pension af udbetalt merarbejde. Stk. 6 Radiografen har ret til frihed med sædvanlig løn på søgnehelligdage i de tilfælde, hvor de falder på dage, hvor radiografen normalt er på arbejde. søgnehelligdage Tilsvarende gælder for juleaftensdag, nytårsaftensdag og Grundlovsdag. Radiografer der pålægges tjeneste på disse dage har ret til frihed af samme varighed som det præsterede arbejde samt udbetaling af tillæg på 50 % af timelønnen. 6

7 6 Ferie og feriefridagstimer Stk. 1 Radiografen er omfattet af den til enhver tid gældende ferielov. Stk. 2 Ved afholdelse af ferie med løn tilkommer der radiografen et ferietillæg på 1,5 %. Med virkning for ferieoptjeningsåret 2009 forøges ferietillægget til 1,95 %. Forhøjelsen kommer til udbetaling fra og med ferieåret der starter 1. maj ferielov ferietillæg Ferietillæg og feriegodtgørelse afregnes i henhold til ferielovens regler, og beregnes af alle i optjeningsåret ( ) udbetalte skattepligtige beløb. Dog beregnes der ikke feriegodtgørelse og ferietillæg af løn der er udbetalt under ferie, feriepenge der er udbetalt uden at ferien er afholdt eller af udbetalt ferietillæg. Timelønnede ydes, i stedet for løn under ferie og ferietillæg, feriegodtgørelse med 12,5 % af alle i optjeningsåret ( ) udbetalte skattepligtige beløb. Der beregnes dog ikke feriegodtgørelse af afregnet feriegodtgørelse samt eventuelt udbetalte feriepenge uden at ferien er afholdt. Med virkning for ferieoptjeningsåret 2009 forøges feriegodtgørelsen til 12,95 %. Stk. 3 Fuldtidsbeskæftigede radiografer har ret til 5 feriefridage (37 feriefridagstimer) med løn i hvert ferieår. feriegodtgørelse til timelønnede feriefridagstimer Der optjenes feriefridage for hver måneds beskæftigelse i det forudgående kalenderår. Antal feriefridage til afholdelse fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende beskæftigelsesgrad. Stk. 4 Placeringen af feriefridagene sker så vidt muligt efter aftale mellem radiografen og arbejdsgiveren, men følger i øvrigt ferielovens regler om placering af restferie. placering af feriefridagstimer Har radiografen ikke afholdt alle optjente feriefridage inden ferieårets udløb, kan de efter aftale overføres til næste ferieår, jfr. stk. 5, eller udbetales med førstkommende lønudbetaling. Feriefridage udbetales med aktuel bruttotimeløn inkl. tillæg. Ved radiografens fratræden udbetales ikke afholdte feriefridage sammen med sidste lønudbetaling. Stk. 5 Der kan i henhold til ferieloven aftales vilkår for overførsel af ferie, der fraviger ferielovens regler. overførsel af ferie og feriefridage 7

8 Stk. 6 Radiografen og arbejdsgiver kan inden ferieårets udløb skriftligt aftale, at optjente og ikke afholdte ferie- og feriefridage udover 20 dage kan overføres til det følgende ferieår. Der kan således overføres op til 5 feriedage og 5 feriefridage. Bilag 2 kan anvendes. For deltidsbeskæftigede sker der forholdsmæssig reduktion i antallet af ferietimer. Stk. 7 Hvis der er optjent feriegodtgørelse for overførte ferietimer, skal arbejdsgiveren inden ferieårets udløb skriftligt meddele den, der skal udbetale feriegodtgørelsen (f.eks. Feriekonto), at ferien overføres. Stk. 8 Overførte ferietimer kan kun afvikles i en opsigelsesperiode, hvis ferien i medfør af overførselsaftalen allerede var placeret i den pågældende periode. Stk. 9 Hvis radiografen, der har overført ferie, fratræder, inden ferien er holdt, bortfalder retten til efter fratrædelsen at holde mere end 25 dages ferie i et ferieår. Feriegodtgørelse samt kompensation for feriefridage udover 25 afregnes ved fratrædelsen med kontantbeløb baseret på optjeningen i det/de pågældende optjeningsår. underretningspligt overførte ferietimer i forbindelse med opsigelse fratræden før afholdelse af overførte ferietimer 7 Kørselsgodtgørelse Hvis arbejdsgiveren skønner det nødvendigt, at radiografen benytter bil i tjenesten, stilles en sådan til rådighed, eller der ydes en kontant godtgørelse for kørsel i radiografens egen bil efter statens takster. 8 Sygdom og andet familiemæssigt fravær Stk. 1 Sygdom skal meddeles arbejdsgiveren hurtigst muligt. sygdom Radiografer, med mere end 8 timers ugentlig beskæftigelse, er berettiget til sædvanlig løn under sygdom. Timelønnede radiografer, med under 8 timers ugentlig beskæftigelse, oppebærer dagpenge efter reglerne i den til enhver tid gældende dagpengelov. sygdom timelønnede Timelønnede, der har været fast tilknyttet arbejdsstedet i 6 måneder, har ret til løn under sygdom for de allerede planlagte arbejdstimer. 8

9 Stk. 2 På hjemmeboende barns (under 18 år) 1. sygedag gives der i fornødent omfang hel eller delvis tjenestefrihed uden løntræk. Pr. 1. april 2009 udvides ordningen til at omfatte barns 2. sygedag. Hvis radiografen misbruger ordningen, kan denne inddrages. Stk. 3 For bestemmelser om tjenestefrihed og løn ved: Omsorgsdage Ulykke og akut sygdom Barnets indlæggelse i forbindelse med fødslen Ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse Pasning af alvorligt syge børn under 18 år Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. Pasning af døende i hjemmet barns sygdom andet fravær af familiemæssige årsager henvises til bilag 3 A. 9 Barsel og adoption Stk. 1 Ved orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption og ved børnepasningsorlov er radiografen omfattet af den til enhver tid gældende lovgivning og bestemmelserne i denne overenskomst, jfr. bilag 3 B. Stk. 2 For fødsler som finder sted fra og med den 1. april gælder følgende: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen og indtil 30 uger efter fødslen. løn under barsel Faderen har ret til fravær med sædvanlig løn i 2 uger i forbindelse med fødslen, samt i yderligere 2 uger, der afholdes inden barnets 46. uge. Desuden kan faderen og moderen dele retten til fravær med sædvanlig løn i ugerne Stk. 3 Radiografen har ved adoption ret til orlov med sædvanlig løn i 26 uger efter modtagelsen af barnet. løn ved adoption Ved fravær i forbindelse med afhentning af barnet i udlandet har radiografen ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 8 uger, når afgiverlandets myndigheder stiller krav om ophold i afgiverlandet før modtagelsen af barnet. Dette fravær er ikke omfattet af reglerne i stk For fødsler som finder sted senest 31. marts 2009 gælder hidtidige regler i overenskomsten

10 Radiografen har ved adoption af dansk barn ret til fravær med sædvanlig løn i op til 1 uge før modtagelse af barnet, hvis barnet ikke allerede har ophold i adoptantens hjem. Det er en forudsætning, at adoptanten af hensyn til barnet opholder sig på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen. Efter modtagelsen af barnet har radiografen ret til orlov med sædvanlig løn i indtil 26 uger. Stk. 4 Arbejdsgiverens betaling af sædvanlig løn i orlovsperioder, jfr. stk. 2 og 3, er betinget af, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion. dagpengerefusion 10 Uddannelse Stk. 1 Klinikkens samlede kompetencer kan fremmes gennem udvikling af radiografernes faglige og personlige kvalifikationer. Klinikken opfordres til systematisk at arbejde med såvel formel uddannelse som anden form for kompetenceudvikling for radiograferne, f.eks. gennem det daglige arbejde og gennem efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Klinikken og radiografer opfordres til at tage et fælles ansvar for dette. Ved planlægning tages hensyn til klinikkens forhold, ligesom der tages udgangspunkt i radiografens jobmæssige situation. Stk. 2 I forbindelse med klinikkens kompetence- og medarbejderudviklingsaktiviteter gennemføres regelmæssige medarbejdersamtaler. Stk. 3 Radiografen har ret til betalt frihed til relevant efter- og videreuddannelse i mindst 4 dage om året. medarbejdersamtaler betalt efteruddannelse Ubrugte efter- og videreuddannelsesdage kan overføres til de efterfølgende år indenfor regulativets gyldighedsperiode. Ved deltagelse i efter- og videreuddannelse betaler arbejdsgiveren fuld løn til radiografen, transport og opholdsudgifter samt eventuelt deltagergebyr og udgifter til undervisningsmateriale. Efter- og videreuddannelse bør foregå indenfor normal arbejdstid. Foregår uddannelsen udenfor normal arbejdstid, kompenseres der for den medgåede uddannelsestid med afspadsering eller timeløn i forholdet 1:1, dvs. afspadsering time for time eller betaling med radiografens almindelige timeløn. Uddannelse på lørdage/søndage berettiger dog altid radiografen til en hel erstatningsfridag pr. uddannelsesdag. Deltager radiografen i sin fritid i efter- og videreuddannelse, betaler arbejdsgiveren evt. deltagergebyr og undervisningsmateriale, såfremt aktiviteten på forhånd er aftalt med arbejdsgiveren. 10

11 Deltager radiografen i fjernundervisningsforløb aftalt med arbejdsgiveren, anbefales det, at det ved aftalens indgåelse fastlægges, hvorvidt og i hvilket omfang forberedelse og gennemførelse sker i arbejdstiden eller fritiden. Stk. 4 Hvis radiografen ønsker det, attesterer arbejdsgiveren for deltagelse i bl.a. virksomhedsinterne kurser og anden kvalificerende aktivitet, f.eks. sidemandsoplæring etc. 11 Seniorbonus Med virkning fra 1. juni 2010 optjenes en årlig seniorbonus til alle radiograf fra og med året efter det kalenderår, den ansatte fylder 60, 61 og 62 år. Seniorbonussens størrelse udgør: seniorbonus Alder Bonus i % af sædvanlig bruttoårsløn 60 år 0,8 % 61 år 1,2 % 62 år 1,6 % Seniorbonussen udbetales en gang årligt med decemberlønnen. Seniorbonussen kan også konverteres til pensionsindbetaling. 12 Opsigelse Stk. 1 Det henstilles, at radiografen sikres størst mulig tryghed i ansættelsen, ligesom der henstilles til, at arbejdsgiveren, forinden opsigelse finder sted, orienterer og drøfter det påtænkte skridt med radiografen. Stk. 2 Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en radiograf opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i lovens 5 stk. 2, om opsigelse med forkortet opsigelsesvarsel, finder ikke anvendelse. Stk. 3 Arbejdsgiveren skal skriftligt meddele opsigelsen til radiografen. Opsigelsen skal indeholde en begrundelse. Der vedlægges en kopi af opsigelsen, som den ansatte kan udlevere til sin organisation ved dennes eventuelle inddragelse. opsigelse funktionærlov skriftlig begrundelse Stk. 4 Ved opsigelse af en ansat orienteres Foreningen af Radiografer i Danmark skriftligt herom. 11

12 13 Regler for tillidsrepræsentanter Stk. 1 Det er vigtigt, at der er et godt og tillidsfuldt samarbejde imellem ledelse og radiografer, og tillidsrepræsentanten er en nøgleperson i dette samarbejde. Tillidsrepræsentanten har hidtil været de ansattes talerør, og i takt med udviklingen i arbejdsopgaver og arbejdsformer er kravene til tillidsrepræsentanten ændret, og tillidsrepræsentanten vil i fremtiden i højere grad også være dialog- og sparringspartner for ledelsen. Stk. 2 I enhver klinik omfattet af dette regulativ, hvor der er mindst 6 organiserede radiografer, kan disse af deres midte vælge én til at være deres tillidsrepræsentant. Stk. 3 Tillidsrepræsentanten vælges blandt de organiserede radiografer, der har været ansat mindst et år i den pågældende klinik. generelle bemærkninger hvor kan tillidsrepræsentant vælges Beskyttelse af enhver tillidsrepræsentant indtræder, når valget er kommet til ledelsens kendskab. Valget er dog ikke gyldigt, før det er godkendt af organisationen og af denne meddelt til arbejdsgiveren. Denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter valget. Eventuel indsigelse fra arbejdsgivers side mod det foretagne valg skal være organisationen i hænde senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om valget. Ved sin godkendelse garanterer organisationen, at alle stemmeberettigede har været sikret mulighed for at deltage i valget. Stk. 4 Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sine kolleger og sin organisation som over for ledelsen at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Det handler om at skabe dialog og løsninger på eventuelle uoverensstemmelser og højne informationsniveauet. valget til tillidsrepræsentant tillidsrepræsentantens opgaver Når en sag kun vedrører en enkelt eller enkelte radiografs personlige anliggender, bør disse løses direkte med ledelsen. I anliggender vedrørende løn- og arbejdsforhold kan tillidsrepræsentanten, når det ønskes, forelægge forslag, klager eller henstillinger for ledelsen samt optage forhandlinger om disse. Tillidsrepræsentanten kan anmode sin organisation om at tage sig af sagen, men det er tillidsrepræsentantens og kollegernes pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af organisationen. 12

13 Udførelsen af tillidsrepræsentantens hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for dennes arbejde. Såfremt tillidsrepræsentanten for at opfylde sine forpligtelser må forlade sit arbejde, må dette kun ske efter forudgående aftale med ledelsen. Efter aftale med ledelsen skal der, i den udstrækning arbejdets art og omfang tillader det, gives tillidsrepræsentanten den nødvendige frihed til at deltage i relevante kurser. Det anbefales, at en nyvalgt tillidsrepræsentant, som ikke forud for valget har gennemgået kursus for tillidsrepræsentanter, hurtigst muligt efter valget gennemgår en sådan uddannelse. Tillidsrepræsentanten må ikke som følge af sit tillidshverv sættes i stå i sin lønudvikling. Stk. 5 En klinik, der påtænker at afskedige en tillidsrepræsentant, kontakter organisationen, med henblik på afholdelse af møde under parternes medvirken inden afskedigelsen. Der er enighed om, at et sådant møde skal afholdes hurtigst muligt. afskedigelse af tillidsrepræsentant En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Det er en selvfølge, at den omstændighed, at en radiograf fungerer som tillidsrepræsentant, aldrig må give anledning til, at den pågældende afskediges, eller at den pågældendes stilling forringes. Tillidsrepræsentantens ansættelsesforhold kan ikke afbrydes inden for opsigelsesperioden, og inden organisationen har haft mulighed for at få afskedigelsen prøvet ved fagretlig behandling, medmindre parterne er enige herom. Det bør tilstræbes, at sagens fagretlige behandling fremmes mest muligt, således at afgørelsen foreligger inden opsigelsesperiodens udløb. Disse regler gælder dog ikke, dersom ledelsen foretager en berettiget bortvisning af tillidsrepræsentanten i medfør af Funktionærlovens 4. Fastholder ledelsen afskedigelsen af en tillidsrepræsentant, efter at afskedigelsen er kendt uberettiget ved den fagretlige behandling, er klinikken ud over lønnen i opsigelsesperioden pligtig at betale en godtgørelse, hvis størrelse skal være afhængig af sagens omstændigheder. Denne godtgørelse er endelig, således at der ikke tillige kan kræves godtgørelse efter regler om urimelig afskedigelse. Spørgsmålet om berettigelsen af en tillidsrepræsentants afskedigelse og størrelsen af tillidsrepræsentantens eventuelle godtgørelse afgøres endeligt af et af parterne nedsat afskedigelsesnævn. Foreligger der i sagen sådanne særlige forhold, som klart giver udtryk for, at der har foreligget organisationsforfølgelse, kan dette spørgsmål indbringes for Arbejdsretten. 13

14 14 Fortolkning af overenskomsten og overenskomstbrud Enhver uenighed om forståelse af nærværende regulativ kan af hver af parterne søges bilagt ved mægling, eventuelt ved voldgift efter nedenstående regler. Såfremt en af parterne forlanger det, skal striden søges bilagt ved et mæglingsmøde, der afholdes snarest muligt mellem parterne. Opnås der ikke ved denne mægling en løsning af striden, kan sagen af hver af parterne henvises til endelig afgørelse ved en voldgiftsret, der består af fire medlemmer, hvoraf hver af parterne vælger to. Voldgiftsretten tiltrædes endvidere af en opmand, der vælges af voldgiftsrettens medlemmer. Såfremt der ikke opnås enighed om valget af opmanden, anmodes Arbejdsrettens formand om at udpege denne. 15 Overenskomstens varighed og overgangsregler Stk. 1 Regulativet træder i kraft den 1. december 2008 og afløser tidligere udsendte Regulativ for radiografer. 14

15 Bilag 1 A Ansættelseskontrakt for månedslønnede radiografer 1. Undertegnede lægepraksis (navn og adresse, SE nr., evt. stempel) Ansætter herved (navn og adresse) 2. Som (titel/stilling) Der er udarbejdet særskilt stillingsbeskrivelse ja nej 3. Arbejdssted (adresse) 4. Ansat fra (dato) Evt. til (hvis tidsbegrænset) 5. Arbejdstiden er aftalt til timer pr. uge. Arbejdstimerne er fordelt således: Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 6. Under ansættelsesforholdet gælder følgende opsigelsesvarsler: Der er aftalt prøvetid i de første 3 måneder ja nej Er der aftalt prøvetid, kan opsigelse i de første 3 måneder fra arbejdsgiverside finde sted med 14 dages varsel og fra den ansattes side uden varsel til en hvilken som helst dag. Fratrædelse skal dog ske senest samtidig med prøvetidens udløb. Ansættelsesforholdet kan (efter endt prøvetid) opsiges af radiografen med 1 måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned. Hvis ansættelsesforholdet er af midlertidig karakter (uden fast slutdato), og ikke vedvarer ud over 1 måned, kan opsigelse gensidigt finde sted uden varsel, jfr. Funktionærlovens 2, stk. 4 og stk. 6. Af arbejdsgiveren kan ansættelsesforholdet (efter endt prøvetid) bringes til ophør ved udløbet af en kalendermåned således: 15

16 - med et varsel på 1 måned, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 5 måneder (inkl. prøvetid) - med et varsel på 3 måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 2 år og 9 måneder - med et varsel på 4 måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 5 år og 8 måneder - med et varsel på 5 måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 8 år og 7 måneder - med et varsel på 6 måneder, hvis opsigelse afgives herefter 7. Bruttolønnen er pr. (dato) aftalt til kr. pr. måned Tillæg kr.. Bruttoløn i alt kr. inkl. eget pensionsbidrag. og vil, med fradrag af egetbidraget, blive udbetalt hver (udbetalingstermin): 8. Pension: Der henvises til den til enhver tid gældende overenskomst. På aftaletidspunktet udgør egetbidraget % og arbejdsgiverbidraget %. Bidragene beregnes af den samlede løn under pkt Ansættelsesforholdet, herunder retten til ferie og anden frihed, følger det til enhver tid gældende Regulativ for lægepraksis eller specialklinikker. Ansættelsesforholdet er omfattet af Funktionærloven. 10. Radiografen er til enhver tid forpligtet til at holde virksomheden underrettet om sin bopæl. Personalecirkulære udleveret ja nej 11. Andre væsentlige vilkår for ansættelsen: Dato Arbejdsgiverens underskrift Dato Radiografens underskrift 16

17 Bilag 1 B Ansættelseskontrakt for timelønnede radiografer (Radiografer ansat til mindre end 8 timers ugentlig beskæftigelse eller i højst 1 måned) 1. Undertegnede lægepraksis (navn og adresse, SE nr., evt. stempel) Ansætter herved (navn og adresse) 2. Som (titel/stilling) Der er udarbejdet særskilt stillingsbeskrivelse ja nej 3. Arbejdssted (adresse) 4. Ansat fra (dato) Evt. til (hvis tidsbegrænset) 5. Arbejdstiden er aftalt til timer pr. uge Arbejdstimerne er fordelt således: Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 6. a. For midlertidigt ansatte (uden fast slutdato), kan ansættelsesforholdet gensidigt bringes til ophør uden varsel, når ansættelsesforholdet ikke vedvarer ud over 1 måned. b. For andre timelønnede kan opsigelse finde sted med de i Funktionærloven gældende varsler. Der er aftalt prøvetid i de første 3 måneder ja nej Er der aftalt prøvetid, kan opsigelse i de første 3 måneder fra arbejdsgiverside finde sted med 14 dages varsel og fra den ansattes side uden varsel til en hvilken som helst dag. Fratrædelse skal dog ske senest samtidig med prøvetidens udløb. 17

18 7. Bruttolønnen er pr. (dato) aftalt til kr. pr. time Tillæg kr.. Bruttoløn i alt kr. pr. time Arbejdsgiverens pensionsbidrag kr. Bruttoløn i alt, inkl. arbejdsgivers pensionsbidrag kr. pr. time vil blive udbetalt hver (udbetalingstermin): 8. Om pension er truffet følgende aftale: Der henvises til den til enhver tid gældende overenskomst. På aftaletidspunktet udgør egetbidraget % og arbejdsgiverbidraget %. Bidragene beregnes af den samlede løn under pkt. 7 og udbetales kontant sammen med timelønnen, jfr. overenskomstens 4 stk Ansættelsesforholdet, herunder retten til ferie og anden frihed, følger det til enhver tid gældende Regulativ for lægepraksis eller speciallægeklinikker. 10. Radiografen er til enhver tid forpligtet til at holde virksomheden underrettet om sin bopæl. Personalecirkulære udleveret ja nej 11. Andre væsentlige vilkår for ansættelsen: Dato Arbejdsgiverens underskrift Dato Radiografens underskrift 18

19 Bilag 2 Aftale om ferieoverførsel for radiografer i henhold til gældende Regulativ for lægepraksis eller speciallægeklinikker 1. Overført ferie Parterne har inden ferieårets udløb aftalt, at ferietimer (maksimalt 5 dage eller 37 ferietimer) overføres til følgende ferieår at feriefridagstimer (maksimalt 5 dage eller 37 feriefridagstimer) overføres til følgende ferieår. 2. Afvikling For den overførte ferie er følgende aftalt: Ferien skal afholdes i forbindelse med hovedferien i ferieåret /. Ferien afholdes fra den / - til den / -. Anden eller supplerende aftale: 3. Parternes underskrifter Dato Arbejdsgiverens underskrift Dato Radiografens underskrift Kopi af denne aftale sendes inden ferieårets udløb af arbejdsgiver til FerieKonto eller udsteder af feriekort, hvis den overførte ferie ikke er optjent hos nærværende arbejdsgiver. 19

20 Bilag 3 A Andet fravær af familiemæssige årsager Omsorgsdage - Til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. - Barnet skal have ophold hos den ansatte. - Kan afholdes som hele eller halve dage. - Ved jobskifte maksimalt 2 dage samme kalenderår pr. barn. - Ikke afholdte dage bortfalder ved kalenderårets udløb, dog kan der ske overførsel fra år 1 til år 2. - Ikke afholdte dage kan ikke udbetales ved arbejdsophør. - 2 dage pr. barn pr. kalenderår, 16 dage i alt. - Ingen offentlig dækning. - Sædvanlig løn. Betingelser Særlige bemærkninger Fraværsperiode Kompensation Løn Ulykke og akut sygdom Spædbarnets indlæggelse - Tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien som kræver den ansattes tilstedeværelse øjeblikkeligt. - Tilstedeværelsen skal være påtrængende nødvendig. - Kortere varighed. - Ingen offentlig dækning. - Intet lønkrav. - Indlæggelsen skal finde sted inden for 46 uger efter fødslen. - Fraværsretten forlænges med indlæggelsesperioden. - Arbejdsgiver skal uden ugrundet ophold orienteres om indlæggelsen samt om udskrivelsen. - Radiografen kan genoptage arbejdet under indlæggelsen, og herved suspendere orloven, indtil barnets udskrivelse. - Varslingsfrister omkring barselsorlov forlænges med indlæggelsestiden. - Allerede meddelte varsler annulleres og nye skal afgives inden 2 uger efter udskrivelsen. - Dagpenge i højst 3 måneder. - Sædvanlig løn i op til 3 måneder. Betingelser Særlige bemærkninger Fraværsperiode Kompensation Løn Betingelser Særlige bemærkninger Fraværsperiode Kompensation Løn 20

21 Børns hospitalsindlæggelse Pasning af alvorligt sygt barn under 18 år Pasning af barn med nedsat funktionsevne Pasning af nærtstående døende i hjemmet - Forældre til børn under 14 år. - Også hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. - På opfordring skal der fremlægges dokumentation for hospitalsindlæggelsen. - Op til 5 dage pr. barn indenfor 12 på hinanden følgende måneder. - Ingen offentlig dækning. - Sædvanlig løn. - Barselslovens 26 skal være opfyldt. - Som udgangspunkt skønnes indlæggelse/pleje i minimum 12 dage nødvendigt. - Maksimum 52 uger inden for 18 måneder. - Arbejdsgiver kan begrænse fravær til 1 måned pr. år pr. barn. - Kan aftale yderligere fravær. - Dagpenge i 52 uger inden for 18 måneder. - Sædvanlig løn i mindst 1 måned pr. år i forbindelse med fravær til pasning af alvorligt syge børn under 18 år. - Under 18 år i Lov om social service skal være opfyldt. - Nødvendigt at passe i eget hjem. Varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. - Tjenestefrihed svarende til antal timer, hvortil kommunen yder tabt arbejdsfortjeneste. Arbejdsgiver kan begrænse til 1 år pr. barn. - Tabt arbejdsfortjeneste via kommunen. - Intet lønkrav i Lov om social service skal være opfyldt. - Pasning af nærtstående der ønsker at dø i eget hjem. - Hospitalsbehandling udsigtsløs. - Ej tidsbestemt. - Indtil 14 dage efter dødsfald. - Plejevederlag svarende til 1,5 gange aktuelle dagpenge. Betingelser Fraværsperiode Kompensation Løn Betingelser Særlige bemærkninger Fraværsperiode Kompensation Løn Betingelser Særlige bemærkninger Fraværsperiode Kompensation Løn Betingelser Særlige bemærkninger Fraværsperiode Kompensation 21

22 - Arbejdsgiver betaler forskellen mellem plejevederlag og sædvanlig løn. - Der optjenes ret til ferie under fraværet. - Arbejdsgiver betaler pensionsbidrag af fuld sædvanlig løn i forhold til hidtidig beskæftigelsesgrad. Løn 22

23 Bilag 3 B Oversigt over barsels- og adoptionsbestemmelser Før fødsel med løn Efter fødsel med løn Yderligere fravær med dagpenge Moder 4 uger med løn. Tidligere hvis risiko for moderen eller fostret, jfr. dagpengelovens 12, stk. 2. Ret til løn under fravær fra arbejdet på grund af undersøgelser og behandling for barnløshed, som skyldes sygelige forhold. Ret til løn under fravær fra arbejdet til graviditetsundersøgelser, når fraværet er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. Meddelelse til arbejdsgiver: Meddelelse om graviditet og tidspunkt for påbegyndelse af orlov skal ske senest 3 måneder før forventet fødsel. Op til 30 uger med løn, fordelt således: Første 14 uger til moderen. Næste 16 uger til deling mellem forældrene. Meddelelse til arbejdsgiver: Senest 8 uger efter fødsel skal meddeles tidspunkt for tilbagevenden til arbejdet. Fader Op til 20 uger med løn, fordelt således: 2 uger med løn i forbindelse med fødsel. Yderligere 2 uger, der afholdes inden barnets 46. uge. 16 uger til deling mellem forældrene. Meddelelse til arbejdsgiver: 4 uger før forventet fødsel, hvis han vil holde de 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen. 8 ugers varsel for de øvrige ugers orlov. Dog 4 ugers varsel for så vidt angår uger, der afholdes indenfor de første 8 uger efter fødslen. 23

24 Før fødsel med løn Efter fødsel med løn Yderligere fravær med dagpenge Fælles Op til 16 uger med løn til deling. Hvis begge forældre er omfattet af denne aftale, kan der højst udbetales løn i 16 uger til forældrene tilsammen. Forældrene kan vælge at dele de 16 uger. Efter aftale med arbejdsgiver, kan der udskydes op til 32 uger af fraværet efter uge 14. Løn og dagpenge vil herefter blive tilsvarende udskudt. Hvis den ansatte fratræder inden aftalebaseret udskydelse er afholdt, bortfalder retten til den udskudte fravær, med mindre der træffes aftale med ny arbejdsgiver. Udskudt orlov skal afholdes inden barnet fylder 9 år. Meddelelse til arbejdsgiver: Aftalebaseret udskudt orlov skal varsles med 8 uger, når det skal anvendes. Retsbaseret udskudt orlov, skal varsles med 16 uger, når det skal anvendes. Den ansatte har ret til at ændre anvendelsen af fraværsretten, hvis nyt varsel kan afgives inden udløbet af fristen for de forskellige varsler. Efter barnets 14. uge, har forældreparret ret til dagpenge i sammenlagt 32 uger. Til hver fødsel kan der maksimalt udbetales dagpenge i sammenlagt 52 uger pr. forældrepar. Orlov kan forlænges til 46 uger efter barnets uge 14, mod at dagpengene nedsættes forholdsmæssigt. Dette kan få indflydelse på perioden med ret til sædvanlig løn. Den ansatte har ret til at udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af fraværsretten på 32 uger efter barnets 14. uge. Meddelelse til arbejdsgiver: Udskydelse af orlov skal meddeles arbejdsgiver indenfor 8 uger efter fødsel. 24

25 Før fødsel med løn Efter fødsel med løn Yderligere fravær med dagpenge Adoption Adoption i udlandet: Indtil 8 uger med sædvanlig løn, hvis krav om ophold i afgiverland inden modtagelsen. Adoption i Danmark: Indtil 1 uge med sædvanlig løn, hvis barnet ikke allerede har ophold i adoptantens hjem, og hvis adoptanten af hensyn til barnet opholder sig på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen. Retten til fravær med sædvanlig løn kan forlænges i op til 1 uge, hvis opholdet bliver længere end 1 uge af årsager, som ikke kan tilregnes den kommende adoptant. Meddelelse til arbejdsgiver: Adoptionsorlov skal så vidt muligt varsles med 3 måneder. Ret til fravær med sædvanlig løn i 26 uger efter modtagelsen af barnet. Hvis begge adoptanter er omfattet af denne aftale, kan der højst betales løn i 26 uger til adoptanterne tilsammen. Meddelelse til arbejdsgiver: Inden 8 uger efter modtagelsen, skal meddeles, hvornår arbejdet genoptages, samt om udskydelse ønskes. Efter den 14. uge efter modtagelsen af barnet, har hver af forældrene ret til fravær fra arbejdet i 32 uger. Efter den 14. uge, har forældrene ret til 32 ugers fulde dagpenge i alt, som kan fordeles imellem forældrene. Ret til at forlænge eller udskyde orlov efter samme regler, som ved barselsorlov. Oversigten skal suppleres med Barselslovens, Ligebehandlingslovens samt dagpengelovgivningens regler for meddelelse af graviditet, meddelelse om afholdelse af barselsorlov og adoptionsorlov, forlængelse af orlov, udskudt orlov, faderens muligheder for at anvende forlods af fraværsretten, samt forældrenes muligheder for at dele dagpengeretten. 25

26 Bilag 4 Implementering af europæisk aftale om vold, mobning og chikane Den europæiske aftale Framework agreement on harassment and violence at work indgået mellem ETUC/CES, CEEP, BUSINESSEUROPE og UEAMPE den 26. april 2007, er implementeret i regulativet med følgende retningslinier: Retningslinier vedrørende mobning og chikane m.v. Indledning I medfør af Lov nr. 268 af 18. marts 2005, 72b, stk. 2 og bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559 af 17. juni 2004, 9a 3 anbefaler Foreningen af Radiografer i Danmark følgende: Retningslinier for forebyggelse og behandling af mobning og chikane m.v. i lægepraksis. Målsætning Det overordnede mål for disse anbefalinger er: at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, at motivere arbejdspladserne til aktivt at forebygge mobning og chikane, herunder ikke mindst de negative effekter heraf samt at anvise, hvorledes eventuelle konkrete uoverensstemmelser mellem arbejdsgiver og radiografer kan løses. Sigtet er, at radiograf og ledelse fungerer med en effektivitet, kvalitetsbevidsthed og trivsel, der går op i en højere enhed. Forebyggelse af det psykiske arbejdsmiljø generelt Ved udarbejdelsen og revisionen af praksis arbejdspladsvurdering (APV), tages der stilling til det psykiske arbejdsmiljø, for eksempel ved anvendelse af: Supplerende APV-tjekliste om psykisk arbejdsmiljøvejledning som findes på ATs tjekliste til brug for små virksomheder: Forebyggelse af mobning og seksuel chikane Følgende områder og emner bør tages i betragtning, når arbejdspladsen vil anvise nyttige og forebyggende foranstaltninger mod mobning og chikane: 1. Lokalt brug af AT-vejledning D marts Der formuleres normer for den adfærd, som forventes på klinikken, og den adfærd, som ikke tolereres. 3. Der udarbejdes klare retningslinjer for, hvordan de ansatte forholder sig, hvis der skulle forekomme mobning og/eller chikane, herunder seksuel chikane på klinikken. 4. Der udarbejdes klare retningslinjer for, hvor de ansatte kan klage og få rådgivning i tilfælde af mobning og chikane. 5. Der udarbejdes enkle og klare retningslinjer for, hvordan der mægles i konflikter. 3 Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning herunder seksuel chikane. 26

27 Mobning og chikane - behandling af disse emner generelt Igangsætteren for behandling af problemer i det psykiske arbejdsmiljø vil typisk være klinikkens APV-handlingsplan, som optimalt følges op på regelmæssige personalemøder. Kan der ved disse møder ikke opnås enighed om, hvorvidt der er problemer eller hvorledes disse skal løses, kan det være formålstjenligt, at parterne kontakter de respektive organisationer eller for eksempel ekstern arbejdsmiljørådgivning med henblik på kvalificeret vejledning. Mobning og chikane - behandling af konkrete krænkelser Såfremt en ansat føler sig mobbet eller chikaneret, henvender den krænkede sig til arbejdsgiveren og gør rede for de for vedkommende uacceptable forhold på arbejdspladsen. Den krænkede kan vælge at lade sig ledsage af en eventuel tillidsrepræsentant, subsidiært en sikkerhedsrepræsentant eller en repræsentant fra FRD. 27

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis

Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og HK/Service 1. juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område 2 Ansættelsens grundlag 3

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Regulativ for lægepraksis eller specialklinikker. 1. december november 2021

Regulativ for lægepraksis eller specialklinikker. 1. december november 2021 Regulativ for lægepraksis eller specialklinikker 1. december 2018 30. november 2021 Indholdsfortegnelse: 1 Regulativets område 4 2 Ansættelsens grundlag 4 3 Løn 4 4 Pension 6 5 Arbejdstid 7 6 Ferie og

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

LOKALAFTALE. mellem EWII AKADEMIKER- ORGANISATIONERNE

LOKALAFTALE. mellem EWII AKADEMIKER- ORGANISATIONERNE LOKALAFTALE mellem EWII og AKADEMIKER- ORGANISATIONERNE Indhold 1 Gyldighedsområde... 3 2 Løn... 4 3 Pension... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Ferie og frihed... 7 6 Barsel... 8 7 Børns sygdom og hospitalsindlæggelse...

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF Ansættelseskontrakt Funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende jobbeskrivelse:

Læs mere

AFTALE. Mellem VESTFORSYNING ERHVERV AIS NUPARK HOLSTEBRO AC-ORGANISATIONERNE INGENIØRFORENINGEN I DANMARK OG DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING

AFTALE. Mellem VESTFORSYNING ERHVERV AIS NUPARK HOLSTEBRO AC-ORGANISATIONERNE INGENIØRFORENINGEN I DANMARK OG DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING AFTALE Mellem VESTFORSYNING ERHVERV AIS NUPARK 51 7500 HOLSTEBRO Og AC-ORGANISATIONERNE INGENIØRFORENINGEN I DANMARK OG DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING Q( VESTFORSYNING 1, GYLDIGHEDSOMRÅDE Denne aftale

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som: funktionær ikke-funktionær

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Alle tillæg ydes som bruttobeløb inkl. pension. Den ansatte vælger, hvor meget af tillægget der skal indbetales til pensionsordning.

Alle tillæg ydes som bruttobeløb inkl. pension. Den ansatte vælger, hvor meget af tillægget der skal indbetales til pensionsordning. Aftale om løn- og ansættelsesforhold for Jordbrugsakademikere 1. Parter Aftalen er indgået mellem Jordbrugsakademikerne og DLBR og er gældende for de rådgivningsvirksomheder, der tiltræder aftalen. 2.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Aftale om løn- og ansættelsesforhold for Jordbrugsakademikere og husholdningskonsulenter

Aftale om løn- og ansættelsesforhold for Jordbrugsakademikere og husholdningskonsulenter Aftale om løn- og ansættelsesforhold for Jordbrugsakademikere og husholdningskonsulenter 1. Parter Aftalen er indgået mellem Jordbrugsakademikerne og DLBR og er gældende for de landøkonomiske foreninger

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2019 Cirkulære af 29. april 2019 Modst. nr. 019-19 J.nr. 2018-8162 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv....

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst mellem. Akademikerorganisationerne. Socialdemokratiet på Christiansborg

Overenskomst mellem. Akademikerorganisationerne. Socialdemokratiet på Christiansborg Overenskomst mellem Akademikerorganisationerne og Socialdemokratiet på Christiansborg 2017-2021 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid... 3 5

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE Ansættelseskontrakt Ikke-funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende

Læs mere

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016 Overenskomst mellem Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service og AC-organisationerne 2014-2016 1 1 Dækningsområde Stk.1. Overenskomsten omfatter akademikere,

Læs mere

DRIFTSLEDERE OVERENSKOMST

DRIFTSLEDERE OVERENSKOMST DRIFTSLEDERE OVERENSKOMST 2017 2020 Indgået mellem FOA og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området DI nr. 794555 2017 2020 OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for driftsledere

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager CIR nr 9260 af 10/06/2008 Udskriftsdato: 3. august 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen j.nr. 08-528-19 Senere ændringer til forskriften CIR1H nr 9375

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE

OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE OVERENSKOMST 2011-12 mellem DANSKE FÆRGER A/S & DANSK METALS MARITIME AFDELING for PURSERE (DIS) Gældende fra 1. oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...3 2 ANCIENNITET...3 3 LØNNINGER

Læs mere

Overenskomst for sygeplejersker radiografer og bioanalytikere ansat i

Overenskomst for sygeplejersker radiografer og bioanalytikere ansat i Overenskomst for sygeplejersker radiografer og bioanalytikere ansat i CCBR/Bioclinica 2018 Indhol dsfortegnelse: I Overenskomstens område 3 2 Ansættelsens grundlag 3 3Lon 3 4Pension 5 5 Arbejdstid 5 6

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere