Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag"

Transkript

1 Syddjurs Kommune Side 1 0. Resumé For afhjælpning af de konstaterede problemer i forbindelse med spildevandsafledning ved Følle Strand sommerhusområde, har Syddjurs Kommune valgt at gennemføre en spildevandskloakering af området. Dette dispositionsforslag fastlægger en overordnet disponering af nødvendige anlæg i området for gennemførelse af kloakeringen. Disponeringen er udarbejdet på baggrund af Grontmij I Carl Bro s oplæg af /ref. 1/ og er foretaget, så den kan danne udgangspunkt for detailprojektering og udbud af anlægsarbejdet. Sommerhusområdet ved Følle Strand omfatter i alt ca. 695 grunde, som påregnes kloakeret. Kloakeringen skal ske ved en spildevandskloakering, kombineret med bibeholdelse af det eksisterende drænsystem. I forbindelse med kloakeringen foretages en sideløbende renovering af en del af de eksisterende drænsystemer, hvilket sker i grundejerforeningernes regi. Spildevandet fra Følle Strand området opsamles i 4 hovedpumpestationer, hvorfra det tilledes Rønde Renseanlæg. ca. 270 stk. gennemløbsbrønde og ca. 695 stk. skelbrønde. Det samlede investeringsbehov for gennemførelse af kloakeringen er anslået til omkring 21 mio. kr. ekskl. moms, svarende til godt kr pr. parcel. Anlægsarbejdet forventes opstartet i efteråret 2007 og påregnes at være afsluttet i Den første etape omfatter etablering af hovedledningsanlæg mv. i Strandvejen. Anlægsarbejdet udføres etapevis, så sommerhusene kan tilsluttes successivt i takt med arbejdets gennemførelse, og sålede at de mest vandlidende områder udføres i den tørreste periode. Helhedsløsningen giver mulighed for på sigt at kunne tilslutte eventuelle enkeltejendomme i området ved Følle Vig som har eller måtte få problemer med afledning af spildevand, herunder ca. 70 sommerhuse syd for Havhuse / Hulbæk i den vestlige del af området samt ca. 30 sommerhuse ved Ugelbølle Strand. For gennemførelse af kloakeringen ved Følle Strand, skal der etableres ca. 12 km hovedledningsanlæg, 2,5 km trykledninger,

2 Syddjurs Kommune Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 Resume 1 Baggrund og formål Forundersøgelser 2.2 Overordnet løsning 2.3 Sommerhusområde Følle Strand 2.4 Afskærende spildevandsledninger 2.5 Yderligere tilslutning ved Kalø Vig 2.6 Stofmæssig belastning 2.7 Udførelsesmæssige forhold 2.8 Tidsplan og etapeopdeling 3 Myndighedsforhold mv. 3.1 Grundejerforeninger og drænlaug 3.2 Vandløbslovgivning 3.3 Ekspropriation 3.4 Øvrige myndigheder mv. 4 Udbudsform og økonomi 4.1 Udbudsformer 4.2 Anlægsøkonomi Bilag Bilag 1 Afløbsforhold - enkeltejendomme ved Kalø Vig Tegninger 100 Oversigtstegning Følle Vig 101 Kloakdisponeringsplan samt etaper 102 Eksisterende dræn og grundejerforeninger

3 Syddjurs Kommune Side 3 1. Baggrund og formål Der har gennem flere år været et ønske fra grundejerne i sommerhusområdet ved Følle Strand for at få løst problemstillingen relateret til spildevandsafledning og højtstående grundvand langs Kalø Vig. Højtstående grundvand og/eller ringe permeabilitet medfører to problemstillinger for sommerhusejere og myndigheder: Spildevandsproblem: Husspildevand kan ikke nedsives miljømæssigt forsvarligt. Det har derfor været nødvendigt at etablere samletanke, som ofte skal tømmes. Overfladevandsproblem: Overfladevand og/eller højtstående grundvandsspejl medfører anvendelsesmæssige gener for sommerhusene. Visse områder står til tider under vand. For at løse spildevandsproblemet er der i 2006 udarbejdet og vedtaget tillæg nr. 1 til spildevandsplan for Rønde Kommune. I tillægget udlægges hele sommerhusområdet ved Følle Strand i plansituationen som spildevandskloakeret opland /ref. 2/. Kloakeringen af området er i tillægget fastsat til gennemførelse i planperioden. For at gennemføre en spildevandskloakering af Følle Strand, skal der udføres en kloakering af området suppleret med afskærende ledninger fra sommerhusområdet til Rønde Renseanlæg. Kloakeringen skal etableres som første del af en helhedsløsning for fortsat god badevandskvalitet ved Kalø Vig. Her indgår også en vurdering af afløbsforholdene for sommerhuse ved Havhuse og enkeltejendomme i den vestlige del af området ved Kalø Vig (del af den tidligere Rosenholm Kommune). Nærværende dispositionsforslag er udarbejdet med henblik på at foretage en overordnet disponering af løsningsforslag for sommerhusområdet ved Følle Strand, herunder: Placering af spildevandsledninger Placering og antal af pumpestationer Afskærende ledningsanlæg til Rønde Renseanlæg samt en vurdering af Yderligere tilslutning ved Kalø Vig Tidsplan Myndighedsforhold Udbudsform Økonomi i relation til en gennemførelse af kloakeringen.

4 Syddjurs Kommune Side 4 2. et beskriver den overordnede disponering af de fysiske forhold som placering af ledninger og pumpestationer. 2.1 Forundersøgelser Til brug for udarbejdelse af dispositionsforslaget og senere detailprojekt, er der foretaget følgende forundersøgelser: Indsamling af oplysninger omkring drænforhold Indsamlet oplysninger fra ledningsejere Opmåling af terrænforhold Besigtigelse i marken Indsamling af arkivoplysninger vedr. enkeltejendomme etc. Dræn Der har været afholdt to møder med repræsentanter for grundejerne ved Følle Strand. Der er afholdt møde med det nedsatte kloakudvalg for området samt møde med repræsentanter for de 11 grundejerforeninger ved Følle Strand. I den forbindelse har grundejerforeningerne bistået med oplysninger omkring eksisterende dræn i områderne. Drænsystemerne er vist på vedlagte kortbilag. Flere steder er de gamle dræn beliggende tværs gennem grunde og under bygninger. Sammenholdes drænoplysningerne med oplysninger om vådområder på et historisk kort fra 1870, ses et fint sammenfald. Grundejerne oplever problemer med drænet fra Ålerenden i den centrale del af sommerhusområdet omkring Røllikevej. Her formodes at ske tilledning af overfladevand fra Ugelbølle til drænsystemet. I øvrige dele af området, hvor der er etableret drænanlæg til at afhjælpe gener i forbindelse med højtstående grundvand, er drænene hovedsageligt placeret i vejrabatten og langs skel. I forbindelse med kloakeringen foretages en sideløbende renovering af en del af de eksisterende drænsystemer, hvilket sker i grundejerforeningernes regi. Øvrige ledninger I området findes udover dræn, el- og telefonkabler samt vandledninger. Der er i maj 2007 foretaget forespørgsel i LER. Følle Strands Vandværk leverer vand til hele området ved Følle strand. Vandværket påregner at udskifte ca. 50 % af de nuværende ledninger i forbindelse med kloakeringen. Vandledningerne i sommerhusområdet er i dimensioner fra ø50 mm ø110 mm. Vandledningerne er fortrinsvis placeret i vejrabatten. Hertil kommer krydsende stikledninger. NRGI leverer elforsyning i området. Lavspændingselkabler er hovedsagligt placeret i den ene vejside. Hertil kommer krydsende stikledninger. Endvidere er der placeret et 15 kv højspændingskabel. Teledanmark er teleleverandør i området. Telefonkabler er placeret i vejrabatten. Hertil kommer krydsende stikledninger. Terrænforhold Terrænforholdene er registreret ved opmåling af hele området med flybåren laserscanning. Denne metode har medført, at der foreligger et særdeles veldokumenteret højdetema for området til brug i forbindelse med detailprojektering og kloakeringens praktiske gennemførelse. Besigtigelser Med udgangspunkt i oplysninger fra grundejere, ledningsejere, arkiver og den udførte opmåling af terrænforholdene, er der foretaget besigtigelser i marken. Besigtigelserne er foretaget med henblik på fastlæggelse af pumpestationsplaceringer, samt for en udpegning af afløbstekniske kritiske sommerhuse.

5 Syddjurs Kommune Side 5 Spildevandstilslutning, Rønde Renseanlæg Der har været arbejdet med flere tilslutningsalternativer for spildevandet fra Følle Strand-området. et er baseret på at al spildevandet afledes direkte til indløbspumpestation på Rønde Renseanlæg. Løsningen er bl.a. valgt med afsæt i den hydrauliske belastning relateret til de øvrige tilslutninger fra henholdsvis Ugelbølle og Rønde. Udledninger Der er tidligere registreret problemer med overholdelse af kravene til badevandskvalitet ved Følle Strand. En mulig årsag hertil kan være overløb fra fællessystemer opstrøms eller diffus udledning af spildevand via de eksisterende dræn i sommerhusområdet eller fra direkte udledning af spildevand fra enkeltejendomme i området. Der er beliggende ca. 50 enkeltejendomme langs Kalø Vig, hvoraf 5 er medtaget i kloakoplandet jf. tillægget til spildevandsplan /ref.2/. I bilag 1 fremgår ejendommenes afledningsform udfra de eksisterende oplysninger i BBR. Disse oplysninger bør verificeres ved detailregistrering. En del ejendomme har privat udledning af spildevand. 2.2 Overordnet løsning Med reference til vedlagte oversigtstegning baseres den overordnede løsning på en spildevandskloakering af sommerhusområdet ved Følle Strand, som tager højde for en eventuel senere tilslutning af bebyggelserne mod vest langs Kalø Vig. I sommerhusområdet ved Følle Strand vurderes der behov for etablering af fire hovedpumpestationer (P1-P4) samt 3-5 lokale minipumpestationer. Alt spildevandet fra den vestlige og centrale del af området afledes fra pumpestation P1 der anbeflaes placeret i skovkanten overfor Lindeparken. Herfra pumpes vandet til pumpestation P2 beliggende ved præstekravevej, hvor det samles med spildevandet fra den østlige del af området. Tilledningen til Rønde Renseanlæg sker via pumpestaion P3 beliggende ved adgangsvejen til renseanlægget. Herudover er der behov for etablering af en pumpestation til oplandet omkring Bekkasinvej og Hejrevej. Når den vestlige del af Kalø Vig skal tilsluttes offentlig kloak, kan det ske ved etablering af en trykledning fra Strandgårdsvej m.fl. langs med Strandvejen. 2.3 Sommerhusområde Følle Strand Spildevandsledninger Områdeafgrænsningen for en kloakering forudsættes at følge oplandsgrænsen i tillægget til spildevandsplan /ref. 2/. Ejendommene Strandvejen 53, 55 og 57 ved strandengen kan omfattes af projektet, men er dog ikke medtaget i spildevandsplanen (tilslutning kræver etablering af en minipumpestation). Designmæssigt forberedes det samlede afløbssystem for en eventuel senere tilslutning af området ved den vestlige del af Kalø Vig. Oplandsafgrænsningen fremgår af kortbilaget til tillæg til spildevandsplanen.

6 Syddjurs Kommune Side 6 Spildevandsledningerne påregnes hovedsagligt placeret i eksisterende vejanlæg/stianlæg (grusveje), som er private fællesveje/stier. Langs Strandvejen er hovedledningen delvist planlagt placeret i kørebanearealet. For afledning af spildevand fra ejendommene langs Blombjerg bæk, samt ved enkelte øvrige lavtliggende ejendomme, vil det være hensigtsmæssigt at placere enkelte ledningsstrækninger over privat grund. Placering af ledningsanlæg på parcellerne kan i enkelte tilfælde medføre behov for fældning af træer og buske. Alternativt til traditionel opgravning kan en del af disse ledningsstrækninger udføres ved opgravningsfri udførelse (retningsstyret boring). Med udgangspunkt i at begrænse lægningsdybden og antallet af pumpestationer er en del af hovedledningerne disponeret med et minimumsfald på 3 (Strandvejen). Dette ledningsfald er på enkelte strækninger beregningsmæssigt ikke selvrensende. Forholdene afhjælpes delvis af pumpetilløb fra minipumpestation, der forventes etableret i tilknytning til de offentlige toiletter ved strandvejen. Herudover kan det overvejes, at tillede tagvandet fra den yderste ejendom til spildevandssystemet. Den overordnede disponering af spildevandsledninger er vist på vedlagte tegninger. Det samlede projekt for kloakering af sommerhusområdet ved Følle Strand, inkl. nødvendige afskæringer, omfatter følgende hovedmængder: ca. 12 km hovedledninger, ca. 2,5 km spildevandstrykledning, 4 hovedpumpestationer (P1-P4), 3-5 lokale minipumpestationer, ca. 270 gennemløbsbrønde ca. 695 skelbrønde inkl. stikledning Hovedspildevandsledninger, hvortil der tilsluttes spildevand fra pumpestationer og/eller mere end 25 ejendomme, udføres som ø160 mm PP, SN8. Øvrige hovedledninger udføres som ø160 mm PP, SN8. Gennemløbsbrønde på hovedspildevandsledninger udføres som ø 425 mm PE rense- og inspektionsbrønd afsluttet med støbejernsdæksel på fast karm (i asfaltarealer flydende støbejernskarm). Stikledninger til de enkelte sommerhuse udføres som ø110 mm PP, SN8. Stikledninger føres 1 m ind på matriklerne og afsluttes som udgangspunkt med en skelbrønd. Hvis det, jf. parcelskitser, viser sig, at flere sommerhuse har afløb væk fra vejen, vil det medføre lange stikledningslængder. For disse sommerhuse er det afgørende, at afløbsforholdene undersøges nærmere, med henblik på at sikre acceptable muligheder for tilslutning til hovedledningen. Skelbrønde udføres som ø315 mm PP rense- og inspektionsbrønd, afsluttet med betonkarm og armeret betondæksel.

7 Syddjurs Kommune Side 7 Pumpestationer Der er disponeret 4 nye pumpestationer i forbindelse med kloakeringen: P1 - Pumpestation Lindeparken P2 - Hovedpumpestation Følle Strand (ved Præstekravevej) P3 - Pumpestation før renseanlægget (Strandvejen 6) P4 - Pumpestation ved Bekkasinvej Placeringen af pumpestationerne er angivet på vedlagte tegning. Under hensyntagen til områdets karakter etableres pumpestationerne som underjordiske stationer. P2 er hovedpumpestation for de centrale dele af sommerhusområdet og etableres eventuelt med adskilt pumpesump og tørtopstillede pumper, afsendestation for rensegris, håndvask m.v. Pumpestation P1 og P3 etableres som traditionelle dykkede pumpestationer. De udføres som ø1300 mm præfabrikerede pumpestationer i PE med dykkede pumper og fritstående elskab, der bræddebeklædes. Hvorvidt pumpestation P4 skal etableres som en traditionel dykket pumpestation eller som en minipumpestation, afgøres i forbindelse med de videre faser. Pumpestationen P1 forventes etableret på et areal ved strandengen, hvor den kan placeres i kote 2,5-3 i eksisterende bevoksning umiddelbart syd for Strandvejen / Lindeparken. Placeringen her vurderes at tage højde for eventuelle vandstandsstigninger. P1 opsamler spildevandet via gravitation fra områderne omkring Rytterparken, Lindeparken, Søren Møllers Vej og Den Gamle Vej og pumper det videre via en ny trykledning i Strandvejen og Poppelvej til P2. Hovedpumpestation Følle Strand (P2) opsamler desuden spildevandet ved gravitation fra områderne omkring Røllikevej, Poppelvej, Præstekravevej og Klydevej. Spildevandet pumpes videre via ny trykledning langs Præstekravevej og videre langs Strandvejen til P3. Eksisterende trykledning langs præstekravevej frem til Strandvejen forudsættes udskiftet til en ø90 mm ledning. Trykledningen i Tangbakkevej nedlægges. Pumpestation P3 placeres ved vejen ind til rensningsanlægget. Pumpestation P4 placeres i formodet vejareal ved Bekkasinvej. Spildevandet oppumpes til ledningssystemet i Strandvejen. Med udgangspunkt i erfaringer fra tilsvarende opgaver herunder foreliggende højdeinformationer kan der erfaringsmæssigt blive behov for at opsamle enkelte lavtliggende ejendomme via minipumpestationer (ø800mm PE præfabrikeret minipumpestation). Behovet vurderes at andrage 3-5 stk. Spildevandstrykledninger internt i området placeres i videst muligt omfang i samme ledningsgrav som gravitationsledninger. Trykledninger udføres i stuksvejste PE-rør i dimension ø63-ø90 mm. Der etableres overvågning af pumpestationerne. Overvågningen planlægges i samarbejde med kloakforsyningens driftsafdeling. Transportpumpestation P2 forsynes med en traditionel overvågning, mens de sekundære pumpestationer kan overvejes opkoblet via en GSM-løsning el. lign.

8 Syddjurs Kommune Side Afskærende spildevandsledninger Der er overordnet vurderet følgende mulige placeringer af de afskærende spildevandstrykledninger: Tilslutning til afskærende ledning fra Ugelbølle Tilslutning direkte til Rønde Renseanlæg via ny trykledning i Strandvejen. Ved en vurdering af ledningslængder, løftehøjde, udførelsesmæssige forhold og tilslutning til eksisterende anlæg, er tilslutningen til det eksisterende afskærende system nord for området umiddelbart vurderet som den billigste løsning. Løsningen hvor trykledningen etableres langs Strandvejen, vurderes dog som mere optimal udfra helhedsbetragtninger af det det samlede system som tilledes Rønde Renseanlæg. Ved en løsning i Strandvejen opnås en uafhængig og fremtidssikret løsning med direkte tilledning til renseanlægget, hvorved det afskærende system fra Følle og Ugelbølle ikke får indflydelse på afledningen fra sommerhusområdet. Ovenstående er valgt på baggrund af bl.a. en vurdering af følgende forhold, som har indflydelse på en optimal helhedsløsning: Kapaciteten for den eksisterende afskærende ledning Tvivl om fysisk tilstand af den eksisterende afskærende ledning fra Ugelbølle (ø250 beton ledning) En eventuel reduktion af tilledningen i Ugelbølle, (hvor en stor del er fælleskloakereret, svarende til ca. 23 ha) modsvares af tilslutning af nye udstykninger. Tracé Fra P1 ved strandeng føres en kommende trykledning langs Strandvejen til Poppelvej. Herfra pumpes spildevandet via ny trykledning til hovedpumpestation P2 ved Præstekravevej. Ledningen placeres i vejareal. På ovenstående billede ses tracéen for den afskærende ledning fra P1 Ledningsstrækningen langs Poppelvej etableres som tryksat, således at spildevandet fra P1 pumpes til oppumpningsbrønd placeret nord for Hjejlevej 12, hvorfra det gravitere til P2. Dette gøres af hensyn til risici for eventuelle lugtgener. Af pumpetekniske årsager afledes spildevandet opstrøms pumpestationen, idet oppumpningspunktet skal være beliggende højere end udgangspunktet ved P1. På ovenstående billede ses Poppelvej, hvori tracéen for den afskærende ledning fra P1placeres Tilslutning P1 til P2: Ledningslængde ca. 1,5 km Geometrisk løftehøjde ca. 9 m Fra hovedpumpestationen P2 ved Præstekravevej føres trykledningen til Strandvejen og herfra videre ved gravitation langs Strandvejen til pumpestation P3 for tilslut-

9 Syddjurs Kommune Side 9 ning til Rønde Renseanlæg. Ledningen placeres i rabat / vejareal. På ovenstående billede ses, tracéen for gravitationsledning i Hjejlevej Tilslutning P2 til P3: Ledningslængde, tryk ca. 0,5 km Ledningslængde, gravitation ca. 0,75 km Geometrisk løftehøjde ca. 22 m Fra P4 ved Bekkasinvej føres en kommende trykledning langs Bekkasinvej til Strandvejen, hvor den tilsluttes gravitationsledning. pumpestation P4 for tilslutning til Rønde Renseanlæg. Det skal undersøges om eksisterende private ledningsanlæg kan genanvendes på strækningen. Tilslutning P3 til Rønde renseanlæg: Ledningslængde, tryk ca. 0,1 km Geometrisk løftehøjde ca. 5 m Tilslutning P4 til gravitationsledning: Ledningslængde, tryk ca. 350 m Geometrisk løftehøjde ca. 10 m Disponeringen af de afskærende ledninger er angivet på tegning CB 101. Adgangen til etablering af ledninger over privatejede matrikler anbefales gennemført ved ekspropriation (evt. frivilligt forlig). 2.5 Yderligere tilslutning ved Kalø Vig Som en del af en helhedsløsning er der ved disponeringen undersøgt mulighed for på sigt eventuelt at tilslutte yderligere ejendomme ved Kalø Vig vest for sommerhusområdet ved Følle Strand. På strækningen mod vest frem til kommunegrænsen er beliggende: - Campinggården Kalø Vig (privat nedsivningsanlæg /ref.3/) - Ca. 30 sommerhuse ved Ugelbølle Strand (privat trixanlæg /ref.3/) - Lergravgaard, ferielejligheder - Ca. 70 sommerhuse og øvrig bebyggelse ved Havhuse (nedsivning og udledning via dræn /ref. 4/) - Øvrige enkeltejendomme i det åbne land Området er som den øvrige del af Kalø Vig - kendetegnet ved at være et kystnært område med badevandsinteresser. Endvidere gennemskæres området af en række højtmålsatte vandløb som f.eks. Ugelbølle Bæk, Rubakke Bæk, Balskov Bæk, Rodskov Bæk og Hulbæk. I Århus Amts Vandkvalitetsplan 2005 er der stillet krav om forbedret rensning (svarende til renseklasse O) fra enkeltejendomme i oplandet til Ugelbølle Bæk, Følle Bæk, Knubbro Bæk og øvre del af Rodskov Bæk senest 2009 /ref. 3/ På baggrund af ovenstående er der ved disponeringen af spildevandssystemet ved Følle Strand taget højde for en eventuel senere tilslutning af områderne mod vest. Spildevand fra områderne kan tilsluttes ved etablering af en afskærende ledning langs Strandvejen. Der kan senere foretages en mere detaljeret disponering, hvis området ønskes tilsluttet på sigt. Endvidere skal området i så fald medtages i spildevandsplanen.

10 Syddjurs Kommune Side Stofmæssig belastning Den stofmæssige belastning omregnet til personækvivalenter (PE) relateret til kloakeringen af sommerhusområdet ved Følle Strand er i tillægget til spildevandsplanen opgjort til PE /ref.2/. Belastningen vurderes i forbindelse med nærværende til: Sommerhusområde Følle Strand: PE Eventuel senere tilslutning: Sommerhusområde Ugelbølle Str.: 60 PE Campinggården, Kalø Vig: 195 PE Sommerhuse mv., Havhuse: 150 PE Enkeltejendomme maks. tilslutning: 100 PE I alt ca.: 500 PE Totalt medfører det en belastning på PE, som på sigt forventes tilledt Rønde Renseanlæg. Ifølge tillægget til spildevandsplan er den nuværende belastning på renseanlægget opgjort til PE. Den fremtidige belastning er opgjort til i alt PE. /ref. 2/ Rønde Renseanlæg har en godkendt kapacitet på PE /ref. 3/ I forbindelse med de fremtidige tilslutninger anbefales foretaget en nærmere vurdering af renseanlæggets kapacitet. 2.7 Udførelsesmæssige forhold Følgende forhold vil have indflydelse på gennemførelse af anlægsarbejdet: Trafikale forhold langs Strandvejen. Det bliver i perioder nødvendigt at spærre Strandvejen for gennemkørsel Forholdsvis smalle veje, hvilket medfører begrænset areal for jordoplag langs ledningstracéen. Beplantning/store træer langs vejene medfører problemer for svingning med gravemaskine. Blinde veje vanskeliggør materialetransport. Krydsning og parallelgravning med eksisterende forsyningsledninger og dræn. Højtstående grundvand medfører behov for grundvandssænkning eller lænsning. Afløbsledninger forudsættes funderet direkte. Som udgangspunkt genindbygges opgravet materiale med evt. behov for områdevis udskiftning. Ved ledningsarbejder på blinde veje vil der i perioder forekomme adgangsblokering for kørende trafik. Dette kan især være problematisk ved sidevejene. 2.8 Tidsplan og etapeopdeling Af hensyn til at genere brugerne af sommerhusene mindst muligt udføres anlægsarbejderne uden for sommerferieperioden. Det er aftalt med grundejerforeningerne, at anlægsarbejder kan udføres i øvrige perioder, herunder påske- og efterårsferie. Arbejdet forventes i udførelsesfasen opdelt i etaper med mulighed for på sigt evt. at etablere senere etape(r). Etapeopdelingen er vist på tegning CB 101. Etape 1 ( ): Hovedsystem afskærende ledninger langs Strandvejen mv. Evt. etablering af pumpestation P1 og P3. Etape 2 (2008): Følle Strand vest del af oplandet til pumpestation P1 inkl. områderne omkring den vestlige side af Den gamle Vej, Søren Møllersvej, Vestervangsvej, Lindeparken, Rytterparken, Stenhøjvej m.fl. Etape 3 (2009): Følle Strand midt - detailkloakering af Poppelvej, Røllikevej, Følfodvej, Valmuevej, Ranunkelvej, Toftgårdsvej, Den Gamle Vej m. fl. (del af oplandet til pumpestation P1 og P2). Etape 4 (2010):

11 Syddjurs Kommune Side 11 Følle strand øst det østlige opland til pumpestation P2 omkring Præstekravevej, Klydevej Etape 5 (2010): Følle strand øst oplandet til pumpestation P3, området omkring Bekkasinvej og Hejrevej inkl. etablering af pumpestation P4. Der bør ved detailprojekteringen tages hensyn til, at de mest vandlidende områder udføres i den tørreste periode fra august til november. Evt. senere etape(r): Helhedsløsningen giver mulighed for efterfølgende tilslutning af bebyggelser langs Kalø Vig mod vest. Der kan etableres en afskærende ledning mod vest fra Ryttersmindevej og evt. til Havhuse. Etapeopdelingen er valgt således at hovedsystemet etableres først med udgangspunkt i muligheden for successiv tilslutning af sommerhusene til spildevandssystemet i takt med arbejdets gennemførelse. Begrundelsen for at udføre hovedsystemet som første etape er specielt hensynet til de trafikale forhold omkring Strandvejen, som er værst i forårs- og sommermånederne. Endvidere skal hovedparten af systemet anlægges i offentlige veje / fællesprivate veje og stier, således at anlægsarbejdet er mere direkte at gå til. Anlægsarbejdet udføres i perioden efteråret 2007 til sommeren 2010.

12 Syddjurs Kommune Side Myndighedsforhold mv. 3.1 Grundejerforeninger og drænlaug I Sommerhusområdet ved Følle Strand er der er 11 grundejerforeninger: Rytterparken Lindeparken Stenhøjparken Blombjergparken Blombjerggaard Følle Strand Følle Toften Røndegaard Poppelvej Strandhøjgaard Følle Vig Der er ingen deciderede drænlav i området, men de eksisterende dræn henhører under de enkelte grundejerforeninger. Følgende dræn er registreret: Rørsangervej Snerlevej Bellisvej Den Gamle Vej Strandvejen (vejafvanding) Ålerenden (omkring Røllikevej) Præstekravevej Rytterparken Lindeparken Der er stor forskel på, hvorledes drænene fungerer og vedligeholdes i de enkelte områder. Kendte drænsystemer er indtegnet på oversigtstegning CB 102 vedlagt som bilag. Dimensioner og kvalitet er delvis ukendt. Den 25. juni 2007 er der afholdt et møde med alle grundejerforeninger omkring dræn og fremtidig dræning. /ref. 5/ I det omfang det er muligt, kan drænlavene anvende ledningsgraven for etablering af spildevandsledningen til nedlægning af dræn. Drænlaugene skal selv afholde alle udgifter til planlægning, materialer mv. Grundejerforeningerne forventes at orientere medlemmerne. Endvidere er der etableret en hjemmeside hvor der løbende oplyses om projektet. 3.2 Vandløbslovgivning Generelt Dræning betragtes som vandløb og skal derfor behandles efter vandløbsloven /ref. 6/. Dræning og udgrøftning af arealer i okkerpotentielle områder kræver tilladelse fra kommunen efter ansøgning fra grundejerforeningerne/grundejerne. Ved dræning og udgrøftning af arealer skal det endvidere undersøges, om disse er omfattet af 3 i Naturbeskyttelsloven. Er dette tilfældet, skal dræning og anlægsarbejderne på disse arealer behandles efter Naturbeskyttelsesloven. Afledes overfladevand til dræn i kloakerede områder, skal dette behandles efter Miljøbeskyttelsesloven. Vandløbsmyndighedens godkendelse af en foranstaltning, der forudsætter godkendelse efter bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven eller Naturfredningsloven, kan først meddeles, når der foreligger endelig godkendelse efter disse bestemmelser. Anlægges en drænledning som et offentligt vandløb, skal der udarbejdes et regulativ for vandløbet. Dette er ikke nødvendigt, hvis vandløbet er privat. 3.3 Ekspropriation I mindre omfang placeres hovedspildevandsledningerne ved Følle Strand på private ejendomme. Retten til at etablere ledningerne på private ejendomme tilvejebringes i videst muligt omfang ved ekspropriation.

13 Syddjurs Kommune Side 13 Der skal eksproprieres ret til anvendelse af arbejdsareal samt et servitutbælte omkring ledningen. Arbejdsarealet udgør et 6 m bredt bælte omkring tracéet på sommerhusgrunde og 20 m bredt bælte på markarealer. Samtlige grundejere får i forbindelse med detailprojekteringen tilsendt informationsmateriale samt parcelskitse, og bliver bedt om at indtegne eksisterende spildevandsanlæg mv. på ejendommen, samt ønske til placering af skelbrønd på ejendommen. Servitutbæltet, der tinglyses på matriklerne, udgør en bredde på 2 m på hver side af ledningen. Herudover skal der ved ekspropriation erhverves areal til placering af de fire pumpestationer. Hvilke matrikler, der specifikt berøres af spildevandsprojektet afklares, når tracéet er endeligt fastlagt. 3.4 Øvrige myndigheder mv. I forbindelse med planlægningen af arbejdet, skal forhold til følgende myndigheder mv. afklares og eventuelle tilladelser indhentes : Miljømyndigheder - Naturbeskyttelse Vejmyndigheder Krydsninger/gravetilladelse Museum Arkæologi Vandløbsmyndigheder Krydsninger Ledningsejere Eksisterende ledninger

14 Syddjurs Kommune Side Udbudsform og økonomi 4.1 Udbudsformer Arbejdet kan udbydes på følgende måder: Offentlig licitation Begrænset licitation Begrænset licitation med prækvalifikation Med udgangspunkt i Grontmij I Carl Bro s erfaringer for kloakering af sommerhusområder anbefales anlægsarbejder for disse udbudt i begrænset udbud i en form for et mængdespecificeret funktionsudbud, hvor entreprenørens erfaringer og flexibilitet inddrages. Bl.a. pålægges entreprenøren at foretage de nødvendige kontroller, indmålinger mv. for at sikre et funktionsdygtigt afløbssystem iht. funktionskravene. Entreprenørkredsen bør iht. tilbudsloven omfatte 7-9 entreprenører. Pumpeleverance inkl. el og SRO foreslås at indgå som en bygherreleverance. Af hensyn til tidsplanen og for at bevare kontinuiteten er det besluttet at etape 1 udbydes på traditionel vis. Herved kan arbejderne udføres henover efteråret 2007 og vinteren Arbejdet for etape 2-4 kan eventuelt udbydes som en samlet entreprise. 4.2 Anlægsøkonomi På baggrund af erfaringstal fra tilsvarende arbejder anslås et samlet investeringsbehov for spildevandskloakeringen (etape 1-5) på omkring 21 mio. kr. ekskl. moms med følgende omtrentlige fordeling: Ledningsanlæg kr Pumpestationer. kr Stikledn./skelbrønde kr Reetableringsarbejder kr Stipulerede ydelser kr Tekniske udgifter kr I alt, ekskl. moms kr Samtlige anførte beløb er i mill. kr. ekskl. moms i prisniveau sommer De anslåede udgifter fordelt på de enkelte etaper forventes at være: Etape 1 ( ): kr Etape 2 (2008): kr Etape 3 (2009): kr Etape 4 (2010): kr Finansieringen af entreprisen sker i kommunalt regi, evt. ved optagelse af lån. Anlægsudgifter i forbindelse med dræn afholdes særskilt af grundejerne. 4.3 Indtægter Vandforbruget i sommerhusområdet i 2006 er af Følle Strands Vandværk oplyst til m 3 inkl. Kalø Vig Kursuscenter (728 m³). Maks. døgnforbrug (d ) udgjorde 211 m³, inkl. 4 landbrugsandele. Efter etablering af spildevandssystemet påregnes en forøgelse af vandforbruget i sommerhusområdet, ligesom benyttelse af sommerhusene forventes at være stigende. Tilslutningsbidragene for tilslutning til offentlig kloak fremgår af gældende takstblad. /ref. 7/ Såfremt der alene tilsluttes spildevand til offentlig kloak, andrager det i 2007 kr ,- ekskl. moms svarende til kr ,- inkl. moms. (Sommerhusene skal betale 60 % af fuldt tilslutningsbidrag for en spildevandskloakering). Samlet findes ca. 695 parceller ved Følle Strand (inkl. ny sommerhusudstykning).

15 Syddjurs Kommune Side 15 Tilslutningsbidrag ved tilslutning af spildevand (svarende til 60% af fuldt tilslutningsbidrag) udgør: 695 sommerhuse á kr Samlet tilslutningsbidrag kr Ovenstående beløb er ekskl. moms. Nettoinvesteringen for kloakering af sommerhusområdet ved Følle Strand vurderes, at udgøre i størrelsesordenen kr. 21 mio. svarende til godt kr pr. grund (ekskl. moms). Referencer: 1. Oplæg spildevandsafledning Følle Strand, idédisponering. Grontmij I Carl Bro, marts Tillæg nr til spildevandsplan De kloakerede områder. Rønde Kommune, oktober Vandkvalitetsplan 2005, Århus Amt 4. Spildevandsplan Rosenholm Kommune, nov Referat fra møde med grundejerforeninger afholdt den 25. juni 2007 vedr. dræn 6. Vandløbsloven (Lovbekendtgørelse nr. 882 af ) 7. Takster for Kloakforsyningen, Syddjurs Kommune, 2007

16 Syddjurs Kommune Side 16 Bilag 1 Afløbsforhold enkeltejendomme ved Kalø Vig Adresse: Afledningstype: Bemærkning: Tangbakkevej 2 10 Tangbakkevej 3 31 Udledning Svanevej Delvis udledning Strandvejen 3 30 Med i opland Strandvejen 5 29 Med i opland Strandvejen 7 31 Udledning, med i opl. Strandvejen 9 31 Udledning, med i opl. Strandvejen Med i opland Søren Møllersvej Århusvej Tangvejen 1 30 Tangvejen 3A 32 Tangvejen 5 29 Strandvejen Strandvejen Strandvejen Udledning Strandvejen Udledning Ryttersmindevej 8 90 Strandvejen Strandhøjvej 1 90 Strandhøjvej 2 30 Strandhøjvej 4 30 Strandhøjvej 6 21 Strandvejen Afløbskoder (jf. BBR som bør verificeres ved detailregistrering): 10 Offentlig spildevandsanlæg 11 Privat spildevandanlæg 20 Samletank 21 Samletank / mekanisk 29 Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (m. tilladelse) 30 Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg Adresse: Afledningstype: Bemærkning: Gl. Løgtenvej 2 Ingen oplysning Gl. Løgtenvej 4 30 Gl. Løgtenvej 6 30 Gl. Løgtenvej 8 30 Ørnbjergvej Ørnbjergvej Ørnbjergvej Udledning Ørnbjergvej Strandvejen Strandvejen 202A 30 Strandvejen 202B Ingen oplysning Strandvejen Strandvejen Strandvejen Strandvejen Strandvejen Kaløvej Kaløvej Kaløvej Kaløvej Kaløvej Kaløvej Kaløvej Kaløvej Kaløvej Udledning Kaløvej Skovagervej Mekanisk rensning med privat udledning 32 Mekanisk / biologisk rensning 70 Privat udledning til vandløb, sø, hav 80 Anden type afløb 90 Intet afløb

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. 2011-18446. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at forslag om ændring af kommunens spildevandsplan offentliggøres

Læs mere

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program Program 1. Præsentation af AquaDjurs, EnviDan og Danjord. 2. Baggrunden for kloakering af Skovgårde 3. Arbejdets omfang 4. Konsekvenser for sommerhusejeren 5. Arbejdets forløb 6. Spørgsmål 22-06-2013 Dias

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende Vedr. Generalforsamling 2010 referat Bendt Bjergaard havde et powerpoint indlæg under formandens beretning og her er teksten: Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland

Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland Udgivelsesdato : 12. november 2007 Projekt : 14.2371.20 Syddjurs og Norddjurs Kommuner Side 1 BAGGRUND OG FORMÅL Med afsæt i Kommunalreformen har

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

Referat af informationsmøde d. 10. april 2015

Referat af informationsmøde d. 10. april 2015 Referat af informationsmøde d. 10. april 2015 Powerpoints fra mødet ligger på Langeland Forsynings hjemmeside www.langeland-forsyning.dk under spildevand/aktuelle projekter/projekt: kloakering af Stenbæk

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan.

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan. Tillæg nr. 5 til Gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan (gældende spildevandsplan for gl. Ulfborg-Vemb Kommune ). Kloakering af sommerhusområdet Husby Strandenge. Procedure for vedtagelse, indsigelser

Læs mere

Kloakering ved Bildsø Strand

Kloakering ved Bildsø Strand Kloakering ved Bildsø Strand Program: Velkomst ved Byrådspolitiker Steen Olsen Spildevandsplanen og historisk redegørelse Miljøredegørelse og økonomi ved nyanlæg Kloakering ved SK Forsyning Fælles drøftelse

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 6 og 7

Sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 6 og 7 Sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 6 og 7 Beskrivelse af de konkrete ændringer Ændringen vedrører ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals- Hou, delområderne 6 og 7 omfattende

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering sommerhusområde Følle Strand - etape 3, 2009-2010

Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering sommerhusområde Følle Strand - etape 3, 2009-2010 Byggemødereferat 11. Grontmij Carl Bro A/S Færgevej 2B 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8759 1611 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Miljø og Natur Forslag. Tillæg nr. 3. til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan , etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg

Miljø og Natur Forslag. Tillæg nr. 3. til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan , etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg Miljø og Natur 2008 Tillæg nr. 3 Forslag til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan 2003-2012, etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side 1 Orientering 3 2 Formål

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

N O T A T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten

N O T A T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten N O T A T Ringkøbing-Skjern Kommune Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten Udarbejdet den 28. september 2015 M i l j ø m æ s s i g v u r d e r i n g a f s p i l d e v a n d s a f l

Læs mere

Tillæg nr. 17 til spildevandsplan

Tillæg nr. 17 til spildevandsplan Haderslev Kommune Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev www.haderslev.dk rekh@haderslev.dk 30. august 2016 Sagident: 16/6860 Sagsbehandler: René Holst Tillæg nr. 17 til spildevandsplan

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Ændring af eksisterende spildevandskloakerede delområder til separatkloakerede områder i Bork Falen Ringkøbing - Skjern Kommune Teknik og

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011 og opland Velkommen til borgermøde i Bryggergården 28-04 2011 1 Program: 1. Velkommen 2. Baggrund for kloakeringen 3. Hvad går projektet ud på? 4. Hvad skal der ske ved de enkelte ejendomme? 5. Tidsplan

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

Orientering om kloakering af SANDET. Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape

Orientering om kloakering af SANDET. Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape 3. november 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø -

Læs mere

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger 11. maj 2015 Retningslinjer for overtagelse af kloakker Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser Nye kloakledninger Ifølge Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 med tillæg skal

Læs mere

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN For et ferie-

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering sommerhusområde Følle Strand - etape 3, 2009-2010

Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering sommerhusområde Følle Strand - etape 3, 2009-2010 Byggemødereferat 07 Grontmij Carl Bro A/S Færgevej 2B 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8759 1611 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk Planlagt separatkloakering af K-område 3.3.01 i Vedbæk Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at hele det fælleskloakerede K-område 3.3.01 angives som separatkloakeret med

Læs mere

Sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 8, 9 og 10

Sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 8, 9 og 10 Sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 8, 9 og 10 Beskrivelse af de konkrete ændringer Ændringen vedrører ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals- Hou, delområderne 8, 9

Læs mere

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg.

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg. REFERAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist dræning Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Referat af møde om Dræning i Vejlby den 31. maj 2012 Til : Vrist Pumpelag: formand Bendt Bjergaard. Vejlby

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet -Hou, delområde 3 omfattende et område fra Koldkærvej i syd til Kongelunden Vest og Kimbrervej i nord. 2013-7427. Forsyningsudvalget

Læs mere

Orienteringsmøde delområde 2 Sommerhusområdet Hals - Hou. 28. - 29. feb. 2012

Orienteringsmøde delområde 2 Sommerhusområdet Hals - Hou. 28. - 29. feb. 2012 Orienteringsmøde delområde 2 Sommerhusområdet Hals - Hou 28. - 29. feb. 2012 Jens Bøgh Vinther, Vandmiljøafdelingen Miljømæssig begrundelse for kloakering Baggrund iværksættelsen af undersøgelser Hvilke

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

FORSLAG TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING HOLMESKOVVEJ 5 OG 7 [MÅNED, ÅR]

FORSLAG TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING HOLMESKOVVEJ 5 OG 7 [MÅNED, ÅR] FORSLAG TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING HOLMESKOVVEJ 5 OG 7 [MÅNED, ÅR] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold...

Læs mere

PROGRAM for møde den 21. januar 2016 med Egense Nord Fællesforening om spildevandsafledningsforhold i sommerhusområder

PROGRAM for møde den 21. januar 2016 med Egense Nord Fællesforening om spildevandsafledningsforhold i sommerhusområder PROGRAM for møde den 21. januar 2016 med Egense Nord Fællesforening om spildevandsafledningsforhold i sommerhusområder 1. Spildevandsplanen og sommerhusområderne a. Forbedring af forholdene for afledning

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Velkommen. til Borgermøde. om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup

Velkommen. til Borgermøde. om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup Velkommen til Borgermøde om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup 1 Dagsorden Velkomst ved Udvalgsformand Preben Christensen Kommunens plan for kloakering ved Jens Kalør Planens godkendelse ideer/indsigelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Kloakering. Sønderhå ad Legindvej til Hørdum

Kloakering. Sønderhå ad Legindvej til Hørdum Kloakering Sønderhå ad Legindvej til Hørdum Program Torsdag den 14. januar 2010, kl. 18.30 til 20.30 i Sønderhå 18:30 Velkomst Kaffe Hvorfor skal der kloakeres Hvor meget koster det Hvad skal jeg som grundejer

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 21. Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr. 21. Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 21 By- og Udviklingsforvaltningen Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan 1333-61 Sagsnr. 15/15549 September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området.

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området. Opsummering fra mødet den 29. januar 2013 med grundejerforeninger i sommerhusområderne Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Velkomst og introduktion Bjarke Jensen fra Mariagerfjord

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere