Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag"

Transkript

1 Syddjurs Kommune Side 1 0. Resumé For afhjælpning af de konstaterede problemer i forbindelse med spildevandsafledning ved Følle Strand sommerhusområde, har Syddjurs Kommune valgt at gennemføre en spildevandskloakering af området. Dette dispositionsforslag fastlægger en overordnet disponering af nødvendige anlæg i området for gennemførelse af kloakeringen. Disponeringen er udarbejdet på baggrund af Grontmij I Carl Bro s oplæg af /ref. 1/ og er foretaget, så den kan danne udgangspunkt for detailprojektering og udbud af anlægsarbejdet. Sommerhusområdet ved Følle Strand omfatter i alt ca. 695 grunde, som påregnes kloakeret. Kloakeringen skal ske ved en spildevandskloakering, kombineret med bibeholdelse af det eksisterende drænsystem. I forbindelse med kloakeringen foretages en sideløbende renovering af en del af de eksisterende drænsystemer, hvilket sker i grundejerforeningernes regi. Spildevandet fra Følle Strand området opsamles i 4 hovedpumpestationer, hvorfra det tilledes Rønde Renseanlæg. ca. 270 stk. gennemløbsbrønde og ca. 695 stk. skelbrønde. Det samlede investeringsbehov for gennemførelse af kloakeringen er anslået til omkring 21 mio. kr. ekskl. moms, svarende til godt kr pr. parcel. Anlægsarbejdet forventes opstartet i efteråret 2007 og påregnes at være afsluttet i Den første etape omfatter etablering af hovedledningsanlæg mv. i Strandvejen. Anlægsarbejdet udføres etapevis, så sommerhusene kan tilsluttes successivt i takt med arbejdets gennemførelse, og sålede at de mest vandlidende områder udføres i den tørreste periode. Helhedsløsningen giver mulighed for på sigt at kunne tilslutte eventuelle enkeltejendomme i området ved Følle Vig som har eller måtte få problemer med afledning af spildevand, herunder ca. 70 sommerhuse syd for Havhuse / Hulbæk i den vestlige del af området samt ca. 30 sommerhuse ved Ugelbølle Strand. For gennemførelse af kloakeringen ved Følle Strand, skal der etableres ca. 12 km hovedledningsanlæg, 2,5 km trykledninger,

2 Syddjurs Kommune Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 Resume 1 Baggrund og formål Forundersøgelser 2.2 Overordnet løsning 2.3 Sommerhusområde Følle Strand 2.4 Afskærende spildevandsledninger 2.5 Yderligere tilslutning ved Kalø Vig 2.6 Stofmæssig belastning 2.7 Udførelsesmæssige forhold 2.8 Tidsplan og etapeopdeling 3 Myndighedsforhold mv. 3.1 Grundejerforeninger og drænlaug 3.2 Vandløbslovgivning 3.3 Ekspropriation 3.4 Øvrige myndigheder mv. 4 Udbudsform og økonomi 4.1 Udbudsformer 4.2 Anlægsøkonomi Bilag Bilag 1 Afløbsforhold - enkeltejendomme ved Kalø Vig Tegninger 100 Oversigtstegning Følle Vig 101 Kloakdisponeringsplan samt etaper 102 Eksisterende dræn og grundejerforeninger

3 Syddjurs Kommune Side 3 1. Baggrund og formål Der har gennem flere år været et ønske fra grundejerne i sommerhusområdet ved Følle Strand for at få løst problemstillingen relateret til spildevandsafledning og højtstående grundvand langs Kalø Vig. Højtstående grundvand og/eller ringe permeabilitet medfører to problemstillinger for sommerhusejere og myndigheder: Spildevandsproblem: Husspildevand kan ikke nedsives miljømæssigt forsvarligt. Det har derfor været nødvendigt at etablere samletanke, som ofte skal tømmes. Overfladevandsproblem: Overfladevand og/eller højtstående grundvandsspejl medfører anvendelsesmæssige gener for sommerhusene. Visse områder står til tider under vand. For at løse spildevandsproblemet er der i 2006 udarbejdet og vedtaget tillæg nr. 1 til spildevandsplan for Rønde Kommune. I tillægget udlægges hele sommerhusområdet ved Følle Strand i plansituationen som spildevandskloakeret opland /ref. 2/. Kloakeringen af området er i tillægget fastsat til gennemførelse i planperioden. For at gennemføre en spildevandskloakering af Følle Strand, skal der udføres en kloakering af området suppleret med afskærende ledninger fra sommerhusområdet til Rønde Renseanlæg. Kloakeringen skal etableres som første del af en helhedsløsning for fortsat god badevandskvalitet ved Kalø Vig. Her indgår også en vurdering af afløbsforholdene for sommerhuse ved Havhuse og enkeltejendomme i den vestlige del af området ved Kalø Vig (del af den tidligere Rosenholm Kommune). Nærværende dispositionsforslag er udarbejdet med henblik på at foretage en overordnet disponering af løsningsforslag for sommerhusområdet ved Følle Strand, herunder: Placering af spildevandsledninger Placering og antal af pumpestationer Afskærende ledningsanlæg til Rønde Renseanlæg samt en vurdering af Yderligere tilslutning ved Kalø Vig Tidsplan Myndighedsforhold Udbudsform Økonomi i relation til en gennemførelse af kloakeringen.

4 Syddjurs Kommune Side 4 2. et beskriver den overordnede disponering af de fysiske forhold som placering af ledninger og pumpestationer. 2.1 Forundersøgelser Til brug for udarbejdelse af dispositionsforslaget og senere detailprojekt, er der foretaget følgende forundersøgelser: Indsamling af oplysninger omkring drænforhold Indsamlet oplysninger fra ledningsejere Opmåling af terrænforhold Besigtigelse i marken Indsamling af arkivoplysninger vedr. enkeltejendomme etc. Dræn Der har været afholdt to møder med repræsentanter for grundejerne ved Følle Strand. Der er afholdt møde med det nedsatte kloakudvalg for området samt møde med repræsentanter for de 11 grundejerforeninger ved Følle Strand. I den forbindelse har grundejerforeningerne bistået med oplysninger omkring eksisterende dræn i områderne. Drænsystemerne er vist på vedlagte kortbilag. Flere steder er de gamle dræn beliggende tværs gennem grunde og under bygninger. Sammenholdes drænoplysningerne med oplysninger om vådområder på et historisk kort fra 1870, ses et fint sammenfald. Grundejerne oplever problemer med drænet fra Ålerenden i den centrale del af sommerhusområdet omkring Røllikevej. Her formodes at ske tilledning af overfladevand fra Ugelbølle til drænsystemet. I øvrige dele af området, hvor der er etableret drænanlæg til at afhjælpe gener i forbindelse med højtstående grundvand, er drænene hovedsageligt placeret i vejrabatten og langs skel. I forbindelse med kloakeringen foretages en sideløbende renovering af en del af de eksisterende drænsystemer, hvilket sker i grundejerforeningernes regi. Øvrige ledninger I området findes udover dræn, el- og telefonkabler samt vandledninger. Der er i maj 2007 foretaget forespørgsel i LER. Følle Strands Vandværk leverer vand til hele området ved Følle strand. Vandværket påregner at udskifte ca. 50 % af de nuværende ledninger i forbindelse med kloakeringen. Vandledningerne i sommerhusområdet er i dimensioner fra ø50 mm ø110 mm. Vandledningerne er fortrinsvis placeret i vejrabatten. Hertil kommer krydsende stikledninger. NRGI leverer elforsyning i området. Lavspændingselkabler er hovedsagligt placeret i den ene vejside. Hertil kommer krydsende stikledninger. Endvidere er der placeret et 15 kv højspændingskabel. Teledanmark er teleleverandør i området. Telefonkabler er placeret i vejrabatten. Hertil kommer krydsende stikledninger. Terrænforhold Terrænforholdene er registreret ved opmåling af hele området med flybåren laserscanning. Denne metode har medført, at der foreligger et særdeles veldokumenteret højdetema for området til brug i forbindelse med detailprojektering og kloakeringens praktiske gennemførelse. Besigtigelser Med udgangspunkt i oplysninger fra grundejere, ledningsejere, arkiver og den udførte opmåling af terrænforholdene, er der foretaget besigtigelser i marken. Besigtigelserne er foretaget med henblik på fastlæggelse af pumpestationsplaceringer, samt for en udpegning af afløbstekniske kritiske sommerhuse.

5 Syddjurs Kommune Side 5 Spildevandstilslutning, Rønde Renseanlæg Der har været arbejdet med flere tilslutningsalternativer for spildevandet fra Følle Strand-området. et er baseret på at al spildevandet afledes direkte til indløbspumpestation på Rønde Renseanlæg. Løsningen er bl.a. valgt med afsæt i den hydrauliske belastning relateret til de øvrige tilslutninger fra henholdsvis Ugelbølle og Rønde. Udledninger Der er tidligere registreret problemer med overholdelse af kravene til badevandskvalitet ved Følle Strand. En mulig årsag hertil kan være overløb fra fællessystemer opstrøms eller diffus udledning af spildevand via de eksisterende dræn i sommerhusområdet eller fra direkte udledning af spildevand fra enkeltejendomme i området. Der er beliggende ca. 50 enkeltejendomme langs Kalø Vig, hvoraf 5 er medtaget i kloakoplandet jf. tillægget til spildevandsplan /ref.2/. I bilag 1 fremgår ejendommenes afledningsform udfra de eksisterende oplysninger i BBR. Disse oplysninger bør verificeres ved detailregistrering. En del ejendomme har privat udledning af spildevand. 2.2 Overordnet løsning Med reference til vedlagte oversigtstegning baseres den overordnede løsning på en spildevandskloakering af sommerhusområdet ved Følle Strand, som tager højde for en eventuel senere tilslutning af bebyggelserne mod vest langs Kalø Vig. I sommerhusområdet ved Følle Strand vurderes der behov for etablering af fire hovedpumpestationer (P1-P4) samt 3-5 lokale minipumpestationer. Alt spildevandet fra den vestlige og centrale del af området afledes fra pumpestation P1 der anbeflaes placeret i skovkanten overfor Lindeparken. Herfra pumpes vandet til pumpestation P2 beliggende ved præstekravevej, hvor det samles med spildevandet fra den østlige del af området. Tilledningen til Rønde Renseanlæg sker via pumpestaion P3 beliggende ved adgangsvejen til renseanlægget. Herudover er der behov for etablering af en pumpestation til oplandet omkring Bekkasinvej og Hejrevej. Når den vestlige del af Kalø Vig skal tilsluttes offentlig kloak, kan det ske ved etablering af en trykledning fra Strandgårdsvej m.fl. langs med Strandvejen. 2.3 Sommerhusområde Følle Strand Spildevandsledninger Områdeafgrænsningen for en kloakering forudsættes at følge oplandsgrænsen i tillægget til spildevandsplan /ref. 2/. Ejendommene Strandvejen 53, 55 og 57 ved strandengen kan omfattes af projektet, men er dog ikke medtaget i spildevandsplanen (tilslutning kræver etablering af en minipumpestation). Designmæssigt forberedes det samlede afløbssystem for en eventuel senere tilslutning af området ved den vestlige del af Kalø Vig. Oplandsafgrænsningen fremgår af kortbilaget til tillæg til spildevandsplanen.

6 Syddjurs Kommune Side 6 Spildevandsledningerne påregnes hovedsagligt placeret i eksisterende vejanlæg/stianlæg (grusveje), som er private fællesveje/stier. Langs Strandvejen er hovedledningen delvist planlagt placeret i kørebanearealet. For afledning af spildevand fra ejendommene langs Blombjerg bæk, samt ved enkelte øvrige lavtliggende ejendomme, vil det være hensigtsmæssigt at placere enkelte ledningsstrækninger over privat grund. Placering af ledningsanlæg på parcellerne kan i enkelte tilfælde medføre behov for fældning af træer og buske. Alternativt til traditionel opgravning kan en del af disse ledningsstrækninger udføres ved opgravningsfri udførelse (retningsstyret boring). Med udgangspunkt i at begrænse lægningsdybden og antallet af pumpestationer er en del af hovedledningerne disponeret med et minimumsfald på 3 (Strandvejen). Dette ledningsfald er på enkelte strækninger beregningsmæssigt ikke selvrensende. Forholdene afhjælpes delvis af pumpetilløb fra minipumpestation, der forventes etableret i tilknytning til de offentlige toiletter ved strandvejen. Herudover kan det overvejes, at tillede tagvandet fra den yderste ejendom til spildevandssystemet. Den overordnede disponering af spildevandsledninger er vist på vedlagte tegninger. Det samlede projekt for kloakering af sommerhusområdet ved Følle Strand, inkl. nødvendige afskæringer, omfatter følgende hovedmængder: ca. 12 km hovedledninger, ca. 2,5 km spildevandstrykledning, 4 hovedpumpestationer (P1-P4), 3-5 lokale minipumpestationer, ca. 270 gennemløbsbrønde ca. 695 skelbrønde inkl. stikledning Hovedspildevandsledninger, hvortil der tilsluttes spildevand fra pumpestationer og/eller mere end 25 ejendomme, udføres som ø160 mm PP, SN8. Øvrige hovedledninger udføres som ø160 mm PP, SN8. Gennemløbsbrønde på hovedspildevandsledninger udføres som ø 425 mm PE rense- og inspektionsbrønd afsluttet med støbejernsdæksel på fast karm (i asfaltarealer flydende støbejernskarm). Stikledninger til de enkelte sommerhuse udføres som ø110 mm PP, SN8. Stikledninger føres 1 m ind på matriklerne og afsluttes som udgangspunkt med en skelbrønd. Hvis det, jf. parcelskitser, viser sig, at flere sommerhuse har afløb væk fra vejen, vil det medføre lange stikledningslængder. For disse sommerhuse er det afgørende, at afløbsforholdene undersøges nærmere, med henblik på at sikre acceptable muligheder for tilslutning til hovedledningen. Skelbrønde udføres som ø315 mm PP rense- og inspektionsbrønd, afsluttet med betonkarm og armeret betondæksel.

7 Syddjurs Kommune Side 7 Pumpestationer Der er disponeret 4 nye pumpestationer i forbindelse med kloakeringen: P1 - Pumpestation Lindeparken P2 - Hovedpumpestation Følle Strand (ved Præstekravevej) P3 - Pumpestation før renseanlægget (Strandvejen 6) P4 - Pumpestation ved Bekkasinvej Placeringen af pumpestationerne er angivet på vedlagte tegning. Under hensyntagen til områdets karakter etableres pumpestationerne som underjordiske stationer. P2 er hovedpumpestation for de centrale dele af sommerhusområdet og etableres eventuelt med adskilt pumpesump og tørtopstillede pumper, afsendestation for rensegris, håndvask m.v. Pumpestation P1 og P3 etableres som traditionelle dykkede pumpestationer. De udføres som ø1300 mm præfabrikerede pumpestationer i PE med dykkede pumper og fritstående elskab, der bræddebeklædes. Hvorvidt pumpestation P4 skal etableres som en traditionel dykket pumpestation eller som en minipumpestation, afgøres i forbindelse med de videre faser. Pumpestationen P1 forventes etableret på et areal ved strandengen, hvor den kan placeres i kote 2,5-3 i eksisterende bevoksning umiddelbart syd for Strandvejen / Lindeparken. Placeringen her vurderes at tage højde for eventuelle vandstandsstigninger. P1 opsamler spildevandet via gravitation fra områderne omkring Rytterparken, Lindeparken, Søren Møllers Vej og Den Gamle Vej og pumper det videre via en ny trykledning i Strandvejen og Poppelvej til P2. Hovedpumpestation Følle Strand (P2) opsamler desuden spildevandet ved gravitation fra områderne omkring Røllikevej, Poppelvej, Præstekravevej og Klydevej. Spildevandet pumpes videre via ny trykledning langs Præstekravevej og videre langs Strandvejen til P3. Eksisterende trykledning langs præstekravevej frem til Strandvejen forudsættes udskiftet til en ø90 mm ledning. Trykledningen i Tangbakkevej nedlægges. Pumpestation P3 placeres ved vejen ind til rensningsanlægget. Pumpestation P4 placeres i formodet vejareal ved Bekkasinvej. Spildevandet oppumpes til ledningssystemet i Strandvejen. Med udgangspunkt i erfaringer fra tilsvarende opgaver herunder foreliggende højdeinformationer kan der erfaringsmæssigt blive behov for at opsamle enkelte lavtliggende ejendomme via minipumpestationer (ø800mm PE præfabrikeret minipumpestation). Behovet vurderes at andrage 3-5 stk. Spildevandstrykledninger internt i området placeres i videst muligt omfang i samme ledningsgrav som gravitationsledninger. Trykledninger udføres i stuksvejste PE-rør i dimension ø63-ø90 mm. Der etableres overvågning af pumpestationerne. Overvågningen planlægges i samarbejde med kloakforsyningens driftsafdeling. Transportpumpestation P2 forsynes med en traditionel overvågning, mens de sekundære pumpestationer kan overvejes opkoblet via en GSM-løsning el. lign.

8 Syddjurs Kommune Side Afskærende spildevandsledninger Der er overordnet vurderet følgende mulige placeringer af de afskærende spildevandstrykledninger: Tilslutning til afskærende ledning fra Ugelbølle Tilslutning direkte til Rønde Renseanlæg via ny trykledning i Strandvejen. Ved en vurdering af ledningslængder, løftehøjde, udførelsesmæssige forhold og tilslutning til eksisterende anlæg, er tilslutningen til det eksisterende afskærende system nord for området umiddelbart vurderet som den billigste løsning. Løsningen hvor trykledningen etableres langs Strandvejen, vurderes dog som mere optimal udfra helhedsbetragtninger af det det samlede system som tilledes Rønde Renseanlæg. Ved en løsning i Strandvejen opnås en uafhængig og fremtidssikret løsning med direkte tilledning til renseanlægget, hvorved det afskærende system fra Følle og Ugelbølle ikke får indflydelse på afledningen fra sommerhusområdet. Ovenstående er valgt på baggrund af bl.a. en vurdering af følgende forhold, som har indflydelse på en optimal helhedsløsning: Kapaciteten for den eksisterende afskærende ledning Tvivl om fysisk tilstand af den eksisterende afskærende ledning fra Ugelbølle (ø250 beton ledning) En eventuel reduktion af tilledningen i Ugelbølle, (hvor en stor del er fælleskloakereret, svarende til ca. 23 ha) modsvares af tilslutning af nye udstykninger. Tracé Fra P1 ved strandeng føres en kommende trykledning langs Strandvejen til Poppelvej. Herfra pumpes spildevandet via ny trykledning til hovedpumpestation P2 ved Præstekravevej. Ledningen placeres i vejareal. På ovenstående billede ses tracéen for den afskærende ledning fra P1 Ledningsstrækningen langs Poppelvej etableres som tryksat, således at spildevandet fra P1 pumpes til oppumpningsbrønd placeret nord for Hjejlevej 12, hvorfra det gravitere til P2. Dette gøres af hensyn til risici for eventuelle lugtgener. Af pumpetekniske årsager afledes spildevandet opstrøms pumpestationen, idet oppumpningspunktet skal være beliggende højere end udgangspunktet ved P1. På ovenstående billede ses Poppelvej, hvori tracéen for den afskærende ledning fra P1placeres Tilslutning P1 til P2: Ledningslængde ca. 1,5 km Geometrisk løftehøjde ca. 9 m Fra hovedpumpestationen P2 ved Præstekravevej føres trykledningen til Strandvejen og herfra videre ved gravitation langs Strandvejen til pumpestation P3 for tilslut-

9 Syddjurs Kommune Side 9 ning til Rønde Renseanlæg. Ledningen placeres i rabat / vejareal. På ovenstående billede ses, tracéen for gravitationsledning i Hjejlevej Tilslutning P2 til P3: Ledningslængde, tryk ca. 0,5 km Ledningslængde, gravitation ca. 0,75 km Geometrisk løftehøjde ca. 22 m Fra P4 ved Bekkasinvej føres en kommende trykledning langs Bekkasinvej til Strandvejen, hvor den tilsluttes gravitationsledning. pumpestation P4 for tilslutning til Rønde Renseanlæg. Det skal undersøges om eksisterende private ledningsanlæg kan genanvendes på strækningen. Tilslutning P3 til Rønde renseanlæg: Ledningslængde, tryk ca. 0,1 km Geometrisk løftehøjde ca. 5 m Tilslutning P4 til gravitationsledning: Ledningslængde, tryk ca. 350 m Geometrisk løftehøjde ca. 10 m Disponeringen af de afskærende ledninger er angivet på tegning CB 101. Adgangen til etablering af ledninger over privatejede matrikler anbefales gennemført ved ekspropriation (evt. frivilligt forlig). 2.5 Yderligere tilslutning ved Kalø Vig Som en del af en helhedsløsning er der ved disponeringen undersøgt mulighed for på sigt eventuelt at tilslutte yderligere ejendomme ved Kalø Vig vest for sommerhusområdet ved Følle Strand. På strækningen mod vest frem til kommunegrænsen er beliggende: - Campinggården Kalø Vig (privat nedsivningsanlæg /ref.3/) - Ca. 30 sommerhuse ved Ugelbølle Strand (privat trixanlæg /ref.3/) - Lergravgaard, ferielejligheder - Ca. 70 sommerhuse og øvrig bebyggelse ved Havhuse (nedsivning og udledning via dræn /ref. 4/) - Øvrige enkeltejendomme i det åbne land Området er som den øvrige del af Kalø Vig - kendetegnet ved at være et kystnært område med badevandsinteresser. Endvidere gennemskæres området af en række højtmålsatte vandløb som f.eks. Ugelbølle Bæk, Rubakke Bæk, Balskov Bæk, Rodskov Bæk og Hulbæk. I Århus Amts Vandkvalitetsplan 2005 er der stillet krav om forbedret rensning (svarende til renseklasse O) fra enkeltejendomme i oplandet til Ugelbølle Bæk, Følle Bæk, Knubbro Bæk og øvre del af Rodskov Bæk senest 2009 /ref. 3/ På baggrund af ovenstående er der ved disponeringen af spildevandssystemet ved Følle Strand taget højde for en eventuel senere tilslutning af områderne mod vest. Spildevand fra områderne kan tilsluttes ved etablering af en afskærende ledning langs Strandvejen. Der kan senere foretages en mere detaljeret disponering, hvis området ønskes tilsluttet på sigt. Endvidere skal området i så fald medtages i spildevandsplanen.

10 Syddjurs Kommune Side Stofmæssig belastning Den stofmæssige belastning omregnet til personækvivalenter (PE) relateret til kloakeringen af sommerhusområdet ved Følle Strand er i tillægget til spildevandsplanen opgjort til PE /ref.2/. Belastningen vurderes i forbindelse med nærværende til: Sommerhusområde Følle Strand: PE Eventuel senere tilslutning: Sommerhusområde Ugelbølle Str.: 60 PE Campinggården, Kalø Vig: 195 PE Sommerhuse mv., Havhuse: 150 PE Enkeltejendomme maks. tilslutning: 100 PE I alt ca.: 500 PE Totalt medfører det en belastning på PE, som på sigt forventes tilledt Rønde Renseanlæg. Ifølge tillægget til spildevandsplan er den nuværende belastning på renseanlægget opgjort til PE. Den fremtidige belastning er opgjort til i alt PE. /ref. 2/ Rønde Renseanlæg har en godkendt kapacitet på PE /ref. 3/ I forbindelse med de fremtidige tilslutninger anbefales foretaget en nærmere vurdering af renseanlæggets kapacitet. 2.7 Udførelsesmæssige forhold Følgende forhold vil have indflydelse på gennemførelse af anlægsarbejdet: Trafikale forhold langs Strandvejen. Det bliver i perioder nødvendigt at spærre Strandvejen for gennemkørsel Forholdsvis smalle veje, hvilket medfører begrænset areal for jordoplag langs ledningstracéen. Beplantning/store træer langs vejene medfører problemer for svingning med gravemaskine. Blinde veje vanskeliggør materialetransport. Krydsning og parallelgravning med eksisterende forsyningsledninger og dræn. Højtstående grundvand medfører behov for grundvandssænkning eller lænsning. Afløbsledninger forudsættes funderet direkte. Som udgangspunkt genindbygges opgravet materiale med evt. behov for områdevis udskiftning. Ved ledningsarbejder på blinde veje vil der i perioder forekomme adgangsblokering for kørende trafik. Dette kan især være problematisk ved sidevejene. 2.8 Tidsplan og etapeopdeling Af hensyn til at genere brugerne af sommerhusene mindst muligt udføres anlægsarbejderne uden for sommerferieperioden. Det er aftalt med grundejerforeningerne, at anlægsarbejder kan udføres i øvrige perioder, herunder påske- og efterårsferie. Arbejdet forventes i udførelsesfasen opdelt i etaper med mulighed for på sigt evt. at etablere senere etape(r). Etapeopdelingen er vist på tegning CB 101. Etape 1 ( ): Hovedsystem afskærende ledninger langs Strandvejen mv. Evt. etablering af pumpestation P1 og P3. Etape 2 (2008): Følle Strand vest del af oplandet til pumpestation P1 inkl. områderne omkring den vestlige side af Den gamle Vej, Søren Møllersvej, Vestervangsvej, Lindeparken, Rytterparken, Stenhøjvej m.fl. Etape 3 (2009): Følle Strand midt - detailkloakering af Poppelvej, Røllikevej, Følfodvej, Valmuevej, Ranunkelvej, Toftgårdsvej, Den Gamle Vej m. fl. (del af oplandet til pumpestation P1 og P2). Etape 4 (2010):

11 Syddjurs Kommune Side 11 Følle strand øst det østlige opland til pumpestation P2 omkring Præstekravevej, Klydevej Etape 5 (2010): Følle strand øst oplandet til pumpestation P3, området omkring Bekkasinvej og Hejrevej inkl. etablering af pumpestation P4. Der bør ved detailprojekteringen tages hensyn til, at de mest vandlidende områder udføres i den tørreste periode fra august til november. Evt. senere etape(r): Helhedsløsningen giver mulighed for efterfølgende tilslutning af bebyggelser langs Kalø Vig mod vest. Der kan etableres en afskærende ledning mod vest fra Ryttersmindevej og evt. til Havhuse. Etapeopdelingen er valgt således at hovedsystemet etableres først med udgangspunkt i muligheden for successiv tilslutning af sommerhusene til spildevandssystemet i takt med arbejdets gennemførelse. Begrundelsen for at udføre hovedsystemet som første etape er specielt hensynet til de trafikale forhold omkring Strandvejen, som er værst i forårs- og sommermånederne. Endvidere skal hovedparten af systemet anlægges i offentlige veje / fællesprivate veje og stier, således at anlægsarbejdet er mere direkte at gå til. Anlægsarbejdet udføres i perioden efteråret 2007 til sommeren 2010.

12 Syddjurs Kommune Side Myndighedsforhold mv. 3.1 Grundejerforeninger og drænlaug I Sommerhusområdet ved Følle Strand er der er 11 grundejerforeninger: Rytterparken Lindeparken Stenhøjparken Blombjergparken Blombjerggaard Følle Strand Følle Toften Røndegaard Poppelvej Strandhøjgaard Følle Vig Der er ingen deciderede drænlav i området, men de eksisterende dræn henhører under de enkelte grundejerforeninger. Følgende dræn er registreret: Rørsangervej Snerlevej Bellisvej Den Gamle Vej Strandvejen (vejafvanding) Ålerenden (omkring Røllikevej) Præstekravevej Rytterparken Lindeparken Der er stor forskel på, hvorledes drænene fungerer og vedligeholdes i de enkelte områder. Kendte drænsystemer er indtegnet på oversigtstegning CB 102 vedlagt som bilag. Dimensioner og kvalitet er delvis ukendt. Den 25. juni 2007 er der afholdt et møde med alle grundejerforeninger omkring dræn og fremtidig dræning. /ref. 5/ I det omfang det er muligt, kan drænlavene anvende ledningsgraven for etablering af spildevandsledningen til nedlægning af dræn. Drænlaugene skal selv afholde alle udgifter til planlægning, materialer mv. Grundejerforeningerne forventes at orientere medlemmerne. Endvidere er der etableret en hjemmeside hvor der løbende oplyses om projektet. 3.2 Vandløbslovgivning Generelt Dræning betragtes som vandløb og skal derfor behandles efter vandløbsloven /ref. 6/. Dræning og udgrøftning af arealer i okkerpotentielle områder kræver tilladelse fra kommunen efter ansøgning fra grundejerforeningerne/grundejerne. Ved dræning og udgrøftning af arealer skal det endvidere undersøges, om disse er omfattet af 3 i Naturbeskyttelsloven. Er dette tilfældet, skal dræning og anlægsarbejderne på disse arealer behandles efter Naturbeskyttelsesloven. Afledes overfladevand til dræn i kloakerede områder, skal dette behandles efter Miljøbeskyttelsesloven. Vandløbsmyndighedens godkendelse af en foranstaltning, der forudsætter godkendelse efter bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven eller Naturfredningsloven, kan først meddeles, når der foreligger endelig godkendelse efter disse bestemmelser. Anlægges en drænledning som et offentligt vandløb, skal der udarbejdes et regulativ for vandløbet. Dette er ikke nødvendigt, hvis vandløbet er privat. 3.3 Ekspropriation I mindre omfang placeres hovedspildevandsledningerne ved Følle Strand på private ejendomme. Retten til at etablere ledningerne på private ejendomme tilvejebringes i videst muligt omfang ved ekspropriation.

13 Syddjurs Kommune Side 13 Der skal eksproprieres ret til anvendelse af arbejdsareal samt et servitutbælte omkring ledningen. Arbejdsarealet udgør et 6 m bredt bælte omkring tracéet på sommerhusgrunde og 20 m bredt bælte på markarealer. Samtlige grundejere får i forbindelse med detailprojekteringen tilsendt informationsmateriale samt parcelskitse, og bliver bedt om at indtegne eksisterende spildevandsanlæg mv. på ejendommen, samt ønske til placering af skelbrønd på ejendommen. Servitutbæltet, der tinglyses på matriklerne, udgør en bredde på 2 m på hver side af ledningen. Herudover skal der ved ekspropriation erhverves areal til placering af de fire pumpestationer. Hvilke matrikler, der specifikt berøres af spildevandsprojektet afklares, når tracéet er endeligt fastlagt. 3.4 Øvrige myndigheder mv. I forbindelse med planlægningen af arbejdet, skal forhold til følgende myndigheder mv. afklares og eventuelle tilladelser indhentes : Miljømyndigheder - Naturbeskyttelse Vejmyndigheder Krydsninger/gravetilladelse Museum Arkæologi Vandløbsmyndigheder Krydsninger Ledningsejere Eksisterende ledninger

14 Syddjurs Kommune Side Udbudsform og økonomi 4.1 Udbudsformer Arbejdet kan udbydes på følgende måder: Offentlig licitation Begrænset licitation Begrænset licitation med prækvalifikation Med udgangspunkt i Grontmij I Carl Bro s erfaringer for kloakering af sommerhusområder anbefales anlægsarbejder for disse udbudt i begrænset udbud i en form for et mængdespecificeret funktionsudbud, hvor entreprenørens erfaringer og flexibilitet inddrages. Bl.a. pålægges entreprenøren at foretage de nødvendige kontroller, indmålinger mv. for at sikre et funktionsdygtigt afløbssystem iht. funktionskravene. Entreprenørkredsen bør iht. tilbudsloven omfatte 7-9 entreprenører. Pumpeleverance inkl. el og SRO foreslås at indgå som en bygherreleverance. Af hensyn til tidsplanen og for at bevare kontinuiteten er det besluttet at etape 1 udbydes på traditionel vis. Herved kan arbejderne udføres henover efteråret 2007 og vinteren Arbejdet for etape 2-4 kan eventuelt udbydes som en samlet entreprise. 4.2 Anlægsøkonomi På baggrund af erfaringstal fra tilsvarende arbejder anslås et samlet investeringsbehov for spildevandskloakeringen (etape 1-5) på omkring 21 mio. kr. ekskl. moms med følgende omtrentlige fordeling: Ledningsanlæg kr Pumpestationer. kr Stikledn./skelbrønde kr Reetableringsarbejder kr Stipulerede ydelser kr Tekniske udgifter kr I alt, ekskl. moms kr Samtlige anførte beløb er i mill. kr. ekskl. moms i prisniveau sommer De anslåede udgifter fordelt på de enkelte etaper forventes at være: Etape 1 ( ): kr Etape 2 (2008): kr Etape 3 (2009): kr Etape 4 (2010): kr Finansieringen af entreprisen sker i kommunalt regi, evt. ved optagelse af lån. Anlægsudgifter i forbindelse med dræn afholdes særskilt af grundejerne. 4.3 Indtægter Vandforbruget i sommerhusområdet i 2006 er af Følle Strands Vandværk oplyst til m 3 inkl. Kalø Vig Kursuscenter (728 m³). Maks. døgnforbrug (d ) udgjorde 211 m³, inkl. 4 landbrugsandele. Efter etablering af spildevandssystemet påregnes en forøgelse af vandforbruget i sommerhusområdet, ligesom benyttelse af sommerhusene forventes at være stigende. Tilslutningsbidragene for tilslutning til offentlig kloak fremgår af gældende takstblad. /ref. 7/ Såfremt der alene tilsluttes spildevand til offentlig kloak, andrager det i 2007 kr ,- ekskl. moms svarende til kr ,- inkl. moms. (Sommerhusene skal betale 60 % af fuldt tilslutningsbidrag for en spildevandskloakering). Samlet findes ca. 695 parceller ved Følle Strand (inkl. ny sommerhusudstykning).

15 Syddjurs Kommune Side 15 Tilslutningsbidrag ved tilslutning af spildevand (svarende til 60% af fuldt tilslutningsbidrag) udgør: 695 sommerhuse á kr Samlet tilslutningsbidrag kr Ovenstående beløb er ekskl. moms. Nettoinvesteringen for kloakering af sommerhusområdet ved Følle Strand vurderes, at udgøre i størrelsesordenen kr. 21 mio. svarende til godt kr pr. grund (ekskl. moms). Referencer: 1. Oplæg spildevandsafledning Følle Strand, idédisponering. Grontmij I Carl Bro, marts Tillæg nr til spildevandsplan De kloakerede områder. Rønde Kommune, oktober Vandkvalitetsplan 2005, Århus Amt 4. Spildevandsplan Rosenholm Kommune, nov Referat fra møde med grundejerforeninger afholdt den 25. juni 2007 vedr. dræn 6. Vandløbsloven (Lovbekendtgørelse nr. 882 af ) 7. Takster for Kloakforsyningen, Syddjurs Kommune, 2007

16 Syddjurs Kommune Side 16 Bilag 1 Afløbsforhold enkeltejendomme ved Kalø Vig Adresse: Afledningstype: Bemærkning: Tangbakkevej 2 10 Tangbakkevej 3 31 Udledning Svanevej Delvis udledning Strandvejen 3 30 Med i opland Strandvejen 5 29 Med i opland Strandvejen 7 31 Udledning, med i opl. Strandvejen 9 31 Udledning, med i opl. Strandvejen Med i opland Søren Møllersvej Århusvej Tangvejen 1 30 Tangvejen 3A 32 Tangvejen 5 29 Strandvejen Strandvejen Strandvejen Udledning Strandvejen Udledning Ryttersmindevej 8 90 Strandvejen Strandhøjvej 1 90 Strandhøjvej 2 30 Strandhøjvej 4 30 Strandhøjvej 6 21 Strandvejen Afløbskoder (jf. BBR som bør verificeres ved detailregistrering): 10 Offentlig spildevandsanlæg 11 Privat spildevandanlæg 20 Samletank 21 Samletank / mekanisk 29 Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (m. tilladelse) 30 Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg Adresse: Afledningstype: Bemærkning: Gl. Løgtenvej 2 Ingen oplysning Gl. Løgtenvej 4 30 Gl. Løgtenvej 6 30 Gl. Løgtenvej 8 30 Ørnbjergvej Ørnbjergvej Ørnbjergvej Udledning Ørnbjergvej Strandvejen Strandvejen 202A 30 Strandvejen 202B Ingen oplysning Strandvejen Strandvejen Strandvejen Strandvejen Strandvejen Kaløvej Kaløvej Kaløvej Kaløvej Kaløvej Kaløvej Kaløvej Kaløvej Kaløvej Udledning Kaløvej Skovagervej Mekanisk rensning med privat udledning 32 Mekanisk / biologisk rensning 70 Privat udledning til vandløb, sø, hav 80 Anden type afløb 90 Intet afløb

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program Program 1. Præsentation af AquaDjurs, EnviDan og Danjord. 2. Baggrunden for kloakering af Skovgårde 3. Arbejdets omfang 4. Konsekvenser for sommerhusejeren 5. Arbejdets forløb 6. Spørgsmål 22-06-2013 Dias

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering sommerhusområde Følle Strand - etape 3, 2009-2010

Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering sommerhusområde Følle Strand - etape 3, 2009-2010 Byggemødereferat 11. Grontmij Carl Bro A/S Færgevej 2B 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8759 1611 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet -Hou, delområde 3 omfattende et område fra Koldkærvej i syd til Kongelunden Vest og Kimbrervej i nord. 2013-7427. Forsyningsudvalget

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Byggemødereferat nr. 20.

Byggemødereferat nr. 20. Byggemødereferat nr. 20. Grontmij Carl Bro A/S Færgevej 2B 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8759 1611 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 17 Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer April 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

Sommerhuskloakering mellem Hals og Hou Delområder 3,4 og 5. Høringssvar til revision af spildevandsplan.

Sommerhuskloakering mellem Hals og Hou Delområder 3,4 og 5. Høringssvar til revision af spildevandsplan. Aalborg Kommune Energi- og Miljøforvaltningen e-mail: MEF-INTERN@aalborg.dk Dato: 20.06.2014 Sagsnr.: 2014-25165 Dok. nr.: 2014-186737 Direkte telefon: 7743 9281 Initialer: PTA Mandag-fredag kl. 8-15 Torsdag

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Borgermøde om kloakering 10. januar 2012 Fredensborg Kommune: Dagsorden Hvorfor skal der kloakeres? Hvem bliver kloakeret? Myndighedsbehandling

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Orientering RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KLOAKPROJEKTER Aarhus Vand A/S er selskab for kloakforsyning i Aarhus Kommune og vandforsyning i en stor del af kommunen.

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus Kloakseparering i Hedensted Nord Borger- og informationsmøde den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus 1 Dagsorden: Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015

Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015 Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015 Dagsorden: Kl. 19.00 Præsentation og baggrund for projektet Projektbeskrivelse Projektets udførelse Økonomi Kl. 19.30 Pause øl/vand

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100% alle aktier Thisted Drikkevand A/S Før

Læs mere

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 2 med spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Rettelsesbrev nr. 2 med spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Dato 16-04-2014 Sagsnr. 3120 Sagsbeh jim Rettelsesbrev nr. 2 med spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Der er kommet nedenstående spørgsmål til udbudsmaterialet: Udbud Afsnit 1.1 Rådgiveraftalens omfang

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere