Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD) Fejlfinding Understøtter timing Specifikationer...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer..."

Transkript

1 Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5 Introduktion til fjernsynet...5 Funktioner...5 Montering af tv-stativet...6 Afmontering af stativet...6 Montering af vægmonteringen...7 Kontrolpanel...8 Ind- og udgangsstik...9 Fjernbetjening Opsætning af dit fjernsyn...11 Strømtilslutning...11 Tilslutninger på bagsiden...11 Sådan bruges fjernsynet...12 Sådan slukker og tænder du for fjernsynet...12 Sådan starter du opsætningsguiden...12 Valg af indholdskilde...13 Sådan søger du automatisk efter kanaler...13 Valg af kanaler...13 Sådan opsætter du din favoritkanaler...14 Nulstilling til fabriksindstillingerne Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15 Valg i skærmmenuen...16 Media Center Menu...20 PVR (Personal Video Record) Fejlfinding Understøtter timing Specifikationer

2 Lovmæssig information CE-erklæring om overensstemmelse Denne enhed overholder kravene i EU Rådets direktiv 2004/108/ EF vedrørende harmonisering af retsregler for medlemslandene angående elektromagnetisk kompatibilitet, samt direktiv 2006/95/ EF vedrørende harmonisering af love i medlemsstaterne angående elektrisk udstyr til brug indenfor visse spændingsområder. Hannspree påtager sig ikke ansvar for nogen form for manglende overholdelse af kravene, hvis enheden udsættes for ændringer, der ikke anbefales. Beskrivelse af advarselssymboler Sikkerhedsbemærkninger Placering FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL Dette symbol advarer brugere om at være opmærksomme på vigtige beskrivelser angående brug, vedligeholdelse (reparation) samt om yderligere vigtige oplysninger relateret til dette fjernsyn. FORSIGTIG Dette symbol advarer brugere om risikoen for elektrisk stød fra farlige og uisolerede dele. Sikkerhedsmeddelelser vedrørende installationen Udsæt ikke fjernsynet for sollys eller andre kraftige varmekilder i længere tid. Der skal være tilstrækkelig afstand mellem fjernsynet og væggen for at give tilstrækkelig plads til at afgivelse af varme. For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande med væsker, f. eks. en vase, ovenpå apparatet. Disse servicevejledninger er kun til brug af en fagmand. For at mindske risikoen for elektrisk stød, må du ikke selv udføre nogen form for service ud over, hvad der nævnes i brugervejledningen, medmindre du er en fagmand. For at undgå, at en eventuel brand spredes, skal stearinlys og anden åben ild altid holdes væk fra dette produkt. Installation Anbring ikke fjernsynet på steder med megen damp eller støv. Undgå blokering af fjernsynets ventilation, og anbring det ikke på en seng, sofa, et tæppe eller i et indelukket kabinet. For at undgå fare, monter den udendørs antenne væk fra ledninger. Personlig sikkerhed For at undgå overbelastning af strømforsyningen, må der aldrig tilsluttes for mange elektriske enheder til en stikkontakt, en stikdåse eller en forlængerledning. Der findes farlige, elektriske dele med højspænding inden i fjernsynet. For at undgå elektrisk stød, bedes du ikke skille kabinettet ad. Anbring og tab ikke, metal, små genstande eller brandbare materialer i fjernsynets ventilationsåbninger. Hvis fjernsynets tabes, falder ned eller på anden måde beskadiges, skal dets ledning straks trækkes ud af stikkontakten, og en fagmand kontaktes. Hvis der sprøjtes eller tabes væske ned i fjernsynet, skal en fagmand kontaktes. Fjernsynetsskærmen er lavet af glas. Undgå at ramme eller ridse den. Hvis skærmen ødelægges, må du ikke røre ved glasset. Lad ikke børn bruge fjernsynet uden opsyn. Vær forsigtig, når du trækker stikket ud af stikkontakten. Hold i stikket. Forsøg ikke at trække stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Batterierne må ikke udsættes for overdreven varme, så som sollys, flammer eller lignende. Hvor hovedstikket eller en koblingsskinne bruges som frakoblingsenhed, skal frakoblingsenheden være klar til brug. Bemærkning om varemærker Hannspree produkter har indbygget HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-teknologi. HDMI, HDMI-logoet og High- Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-d symbolet er varemærker for Dolby Laboratories. "HD TV" logoet og "1080p" logoet er varemærker tilhørende DIGITALEUROPE. "DVB og DVB logoerne er varemærker tilhørejde DVB Project". Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne fjernes og opbevares på forsvarlig vis. Håndter ødelagte eller lækkende batterier forsigtigt og vask hænderne med sæbe, hvis de kommer i kontakt med lækkende, kemiske væsker. Hvis din fjernbetjening har to batterier, må du ikke blande gamle og nye batterier. I modsat fald forkortes levetiden for det nye batteri. Der kan lække kemiske væsker fra de gamle batterier. Hvis batteriet anbringes forkert, udgør det en fare for eksplosion. Udskift kun med samme eller tilsvarende type batterier, som anbefalet af udstyrets producent. Bortskaf brugte batterier i henhold til producentens anvisninger. Der henvises til reglerne fra de lokale myndigheder. Du kan også kontakte den lokale losseplads angående bortskaffelse af batterier. Fjernbetjeningen låg har muligvis en magnet, så du bør undgå at anbringe magnetisk følsomme ting såsom et ur, kreditkort eller flash-medie tæt ved låget. Tving ikke låget op på fjernbetjeningen. Det kan beskadige hængslet. 2

3 Copyright Copyright 2011 Hannspree, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er beskyttet med ophavsrettigheder og distribueres under licens, der begrænser dens brug, kopiering og distribuering. Ingen del af denne brugervejledning må reproduceres på nogen måde og med nogen midler uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hannspree. Fjernsynet, der er beskrevet i denne brugervejledning, kan indeholde ophavsbeskyttet software fra Hannspree (eller anden tredjepart). Hannspree (eller anden tredjepart) forbeholder sig de eksklusive rettigheder til det ophavsbeskyttede software, som f. eks. rettigheden til at distribuere eller reproducere det ophavsbeskyttede software. Deraf følger, og i den grad der er tilladt ifølge lovgivningen, at ethvert ophavsbeskyttet software indeholdt i produktet beskrevet heri ikke må distribueres, modificeres, reverse engineer eller reproduceres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hannspree (eller anden tredjepart). Hannspree-logoerne, der vises heri, tilhører Hansspree. Alle andre produktnavne, varemærker eller logoer, der er nævnt heri, bruges kun til identifikationsformål, og kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Købet af produktet beskrevet heri betyder ikke, at der dermed, hverken direkte eller impliceret, ved hændelse eller på anden måde, gives nogen form for licens eller ophavsrettighed, patent, patentanmeldelse eller varemærker tilhørende Hansspree, undtagen til den normale, ikke-eksklusive brug, der efter lovgivningen opstår ved salget af et produkt. OPLYSNINGER OM GENBRUG Vi, Hannspree interesserer os meget for vores miljøbeskyttelsesstrategi, som vi er overbevist om hjælper os til en sundere jord, via passende behandling og genbrug af industrielle teknologiske enheder, når de er nået til enden på deres levetid. Disse enheder indeholder genbruglige materialer, som kan gennedbrydes og re-integreres til helt nye produkter. På den anden side, kan andet materiale klassifieres som farlige og giftige stoffer. Vi vil kraftigt opfordre dig til at kontakte de afgivne oplysninger, så dette produkt kan genbruges. For yderligere oplysninger bedes du venligst besøge I henhold til WEEE bestemmelsen må dette fjernsyn ikke håndteres som almindeligt affald i Europa, når dets levetid er endt. For oplysninger om, hvordan det skal håndteres, bedes du venligst besøge vores hjemmeside. 3

4 Bemærk: LCD-fjernsynet er kun beregnet til underholdningsbrug. Visuelle udstillinger er ikke tilladt. Denne enhed bruger en VGA-stik til tilslutning til en pc. For at reducere hovedfrekvensens påvirkning på kildesignalet, skal der bruges et VGA skærmkabel med ferritafskærmning. Indledning Tak for købet af et Hannspree LED fjernsyn. Med dit nye fjernsyn kan du nyde lyd og video i høj kvalitet, mens du samtidig forbedrer din livsstil med avanceret teknologi. Læs hele denne vejledning grundigt, inden du installerer og betjener fjernsynet. For at sikre sikker og korrekt installation og betjening af fjernsynet, er det vigtigt, at sikkerheds- og betjeningsanvisningerne i denne vejledning efterfølges. Denne vejledning er ment som en hjælp til installation og brug af dit fjernsyn. Oplysningerne i vejledningen er omhyggeligt kontrolleret for nøjagtighed. Der gives dog ingen garanti for, at indholdet er korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. I den grad, det er tilladt af gældende lov, er Hannspree, Inc. ( Hannspree ) ikke ansvarlig for direkte, indirekte, speciel, eksemplarisk, tilfældig eller efterfølgende beskadigelse, der måtte opstå fra nogen defekt eller udeladelse i denne vejledning, også selv om der på forhånd er blevet underrettet om muligheden for sådanne beskadigelser. Garanti og service / reparation Se Garantikort, der fulgte med dit fjernsyn, for fuldstændige oplysninger om garanti og service. Oplysninger om service og raparation i Danmark: Hvis der bliver behov for service, bedes du kontakte HANNspree Technical Service Center. Referer til garantikortet for vilkår og betingelser. Besøg venligst HANNspree' europæiske hjemmeside: og gå til "Service" (Service) afsnittet Repair Service (Reparationsservice). Bortskaffelse af emballagen: Der henvises til den lokale lovgivning og retningslinjer for at sikre, at den bortskaffes på en miljøvenlig måde. Gem denne vejledning til senere brug. Rengøring Rengørinsvejledninger 1 Rengør fjernsynet regelmæssigt med en blød klud for at fjerne støv og urenheder. Mere fastsiddende urenheder kan fjernes med en fugtig klud med en mild sæbe. 2 Brug ikke rengøringsmidler eller andre kraftige rensemidler. Det kan beskadige kabinettets eller skærmens overflade. 4

5 Warranty Card INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST P MENU EXIT ASPECT FAV. 1. Kom godt i gang Pakkens indhold Kontrollér, at følgende dele findes i pakken. Kontakt straks kundeservice hos Hannspree, hvis der mangler noget, eller hvis nogle af delene er beskadigede. User's Manual Quick Start Guide TV Brugervejledning Kom hurtig i gang Garantibevis TV stander Effektledning YPbPr-kabel Fjernbetjening og batterier Introduktion til fjernsynet Med dit fjernsyn er det muligt at se DVB-T-udsendelser og digitale tv-kanaler, og det er nemt at tilslutte en videobåndoptager, STB- eller dvd-afspiller til SCART-, HDTV- (komponent-) og HDMI-indgangsstikkene. Du kan også bruge fjernsynet som skærm til din pc, ved at tilslutte den til VGA-stikket. Med de brugervenlige kontrolknapper på fjernsynet og fjernbetjeningen er det nemt at skifte kanal, justere lydstyrken og ændre skærmindstillingerne via menusystemet på skærmen. De indbyggede stereohøjtalere giver en fyldig lyd, og de brugervenlige lydudgangsstik gør det nemt at tilslutte et eksternt lydsystem eller høretelefoner. Funktioner Kanalvælger: Indbygget tv-tuner (analog, DVB-T) Lyd/video support: - SCART-indgang - VGA-indgang (pc) - HDMI-indgang - HDTV-indgang (komponent) - CVBS lydindgang (Component delt med CVBS) - VGA-lydindgang (pc) - 3,5 mm stereoudgang til høretelefoner Skærmmenu OSD (On-Screen Display) Tekst-tv (TV RF+SCART) 1,5v. med 1000 siders hukommelse Indbyggede højtalere Billedforbedringsteknologi - 3:2/2:2 rullemenu (24P) - 3D Comb-filter Støjreduktion Avanceret 3D deinterlacing Kantforbedring HDTV 1080P PVR og Timeshift-funktioner Bemærk: De understøttende enheder, der nævnes i vejledningen, kan variere fra model til model. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se producentens brugervejledning eller kvikstartguiden til din fjernsynsmodel. 5

6 Montering af tv-stativet 1 Læg forsigtigt fjernsynsskærmen ned på en blød overflade, så den ikke bliver beskadiget. Bør kun monteres med hjælp fra en anden person. Sørg for at du kender forskel mellem forsiden og bagsiden af stativet, når du monter det. 2 Monter foden som vist på illustrationen og fastgør den ved at dreje den mod uret, til der høres et "klik". Åbn Open Luk Close Afmontering af stativet 1 Læg forsigtigt fjernsynsskærmen ned på en blød overflade, så den ikke bliver beskadiget. 2 Fjern skruerne og tag foden af fjernsynet. Installation af LED-fjernsynet kræver faglig kunnen og bør kun udføres af kvalificerede servicefolk. Kunder bør ikke selv forsøge at udføre installationen. Hannspree påtager sig intet ansvar for forkert montering eller for montering, der resulterer i ulykke eller personskade. Spørg en kvalificeret servicemand, hvorvidt der kan bruges en anden vægholder til montering af fjernsynet på væggen. 6

7 Montering af vægmonteringen Vægmonteringer (solgt separat), giver dig mulighed for at hænge fjernsynet op på en væg. For yderligere oplysninger herom, bedes du venligst se i brugsvejledningen, der fulgte med vægmonteringen. Kontakt en tekniker for assistance, når du hænger en vægmontering op. Hannspree er ikke ansvarlig for eventuelle skader på produktet, eller skader på dig selv eller andre, hvis du vælger at montere fjernsynet selv. Modelnavn Undgå at hænge fjernsynet på en vægmontering når det er tændt. Dette kan resultere i personskade, som følge af elektrisk stød. VESA-kompatibelt vægbeslag (WxH) Antal monteringshuller Skruetype Maksimal belastning SL22D 100x100 mm 4 Metrisk 4 x 12 mm 40 kg SL24D 100x100 mm 4 Metrisk 4 x 12 mm 40 kg 1 Anskaf et VESA-kompatibelt vægbeslag (se ovenstående tabel). 2 Bestem, hvor fjernsynet skal sidde på væggen. 3 Fastspænd vægmonteringen på væggen. 4 Fastgør fjernsynet til vægmonteringen med de 4 monteringshuller bagpå og midt på fjernsynet. Kontrollering af monteringsstedet Sørg for at holde den nødvendige afstand mellem produktet og andre genstande (f.eks. andre vægge), for at sikre en ordentlig ventilation. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i brand eller et problem med produktet, på grund af en stigning i temperaturen indeni produktet. Monter produktet, således at de påkrævede afstande, som vist på billedet, overholdes. Når du bruger en fod eller en vægmontering, bedes du kun benytte dele fra Hannspree. Når du monterer produktet med et stativ Når du monterer produktet med et stativ 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Bemærk: Læs vejledningen for din specifikke vægholder for at sikre, at fjernsynet monteres korrekt. 7

8 Kontrolpanel 1 INPUT Nr. Beskrivelse Knap Funktion 1 Strøm Tryk for at tænde/slukke for fjernsynet. 2 Kilde INPUT Tryk på INPUT for at vise indgangens kildeliste. 3 Menu MENU 4 Programvalg 5 6 Justering af lydstyrken IR-sensor til fjernkontrol Tryk for at tænde/slukke for skærmmenuen OSD (onscreen display). Tryk for at skifte til et højere programnummer, eller for at gå opad til det forrige punkt i skærmmenuen. Tryk for at tænde for fjernsynet, når det er i standby. Tryk for at skifte til et lavere programnummer, eller for at gå nedad til det næste punkt i skærmmenuen. Tryk for at tænde for fjernsynet, når det er i standby. Tryk for at øge lydstyrken eller for at gå til højre i skærmmenuen. Tryk for at reducere lydstyrken eller for at gå til venstre i skærmmenuen. Modtager indgående kommandoer fra fjernbetjeningen. 8

9 Ind- og udgangsstik Se venligst billedet på forsiden, for at se hvor indgang- og udgangsstikkene skal placeres. Nr. Beskrivelse Stik Funktion 1 CI CI SLOT Forbind til en CI-enhed. 2 Antenne DTV/TV CABLE/ANTENNA Forbind til en antenne. 3 USB USB Forbind til en USB-enhed, såsom et USBflashdrev. 4 Komponent indgange AV IN Y Pb/Cb Pr/Cr COMPONENT Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en videobåndoptager, STB- eller dvd-afspiller. 5 SCART SCART Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en videobåndoptager, STB- eller dvd-afspiller. 6 VGA-lydindgang 7 VGA-indgang (pc) VGA AUDIO VGA Tilslut til en pc's linje/lyd-port. Tilslut til en pc's VGA-stik. 8 HDMI-indgang HDMI Tilslut HDMI-udstyr eller et HDMI-DVIadapterkabel til enheder som f. eks. en dvdafspiller eller en set-top boks. 9 Høretelefonstik Tilslut høretelefoner eller eksterne højtalere med indbygget forstærker. 10 Strømstik AC IN Tilslut til den medfølgende ledning. 9

10 Fjernbetjening 10 1 INPUT Tryk for at vælge mellem de forskellige indgangssignaler. 2 Tastatur Bruges til direkte programvalg. Tryk på 0-9 for at indtaste programnumrene (tryk på 1 og 0 for program 10). 3 Pro.LIST Tryk for at se kanallisten. 4 INFO Tryk for at se programoplysningerne (hvis de er til rådighed). 5 OK Tryk for at gå til en undermenu eller aktivere en indstilling. 6 EPG Tryk for at vise detaljerede programoplysninger for kanalerne (kun på DTV). 7 MUTE Tryk for at slå lyden til/fra. 8 Justering af lydstyrken Tryk på + for at øge lydstyrken. Tryk på - for at reducere lydstyrken. 9 Farveknapper Tryk på de farvede knapper for at udføre særlige funktioner i skærmmenuen eller i tekst-tv. 10 TEXT Tryk for at åbne/lukke for tekst-tv. 11 SUBTITLE Hvis tekst-tv er aktiveret med en ATV kilde, og teksttv har en undertekstside, Indsætning af batterier (Batteristørrelse: AAA) skal du trykke for at se undertekstsiden. Hvis du bruger en DTV kilde, skal du trykke for at vælge et undertekstsprog til det digitale tv-program. 12 Medieknapper Tryk på de farvede knapper for at udføre særlige funktioner i TV- eller USBtilstand. 13 Tænd/Sluk Tryk for at tænde/slukke for fjernsynet. 14 LAST Tryk for at vende tilbage til den sidst valgte kanal. Bemærk: INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST P MENU EXIT ASPECT FAV MENU Tryk for at åbne hovedmenuen, eller for at vende tilbage til den forrige menu. 16 Pile Tryk på / / / for at navigere i hovedmenuen og til at indstille funktioner og ændre værdierne. kan også bruges til at åbne undermenuerne. 17 EXIT Tryk for at afslutte skærmmenuen eller tekst-tv. 18 Vælg program Tryk på p for at gå opad i programnumer. Tryk på for at reducere programnummeret. 19 Dobbelt lyd Tryk for at ændre valg af multilyd for tv-kanalen. 20 ASPECT Tryk for at vælge billedformatet. 21 FREEZE Tryk for at pausere skærmens videobillede (kun for tvindgang). 22 FAV. Tryk for at vise lagret favorit kanallisten. 23 SLEEP Tryk for at indstille slumretimeren. Tekst-tv-funktioner 4 : Tekst-tv vis 15 : Tekst-tv indeks 10 : Vælg skiftevis Tekst-tv (Teletext), Dobbelt (Double) eller Blandet (Mix) 11 : Tekst-tv undertekster 20 : Vælg størrelse for tekst-tv 21 : Tekst-tv hold For at opnå de bedste resultater, skal fjernbetjeningen bruges i en passende afstand fra fjernsynets forside. Overskrid ikke en vinkel på 30 grader, når du retter fjernbetjeningen mod fjernsynet. Den funktionelle afstand kan være kortere, hvis signalsensoren er udsat for direkte, kraftigt lys. Ret fjernbetjeningens sender mod signalsensoren og kontroller, at der ikke er forhindringer mellem dem.

11 2. Opsætning af dit fjernsyn Strømtilslutning 1 Tilslut ledningen til AC IN-stikket bag på fjernsynet. 2 Anbring stikket i den anden ende af netledningen i en stikkontakt. Tilslutninger på bagsiden Du kan finde vejledninger vedrørende tilslutning af enheder på billedet og oversigten nedenfor. Rækkefølgen af stik HDMI er den bedste måde at forbinde en enhed på. Hvis HDMI ikke er tilgængelig, skal du gå nedad listen indtil du finder et stik, som er ledig til hver enhed. 1 HDMI 2 Komponent&AV AC POWER HDMI VGA VGA AUDIO SCART AV IN Y Pb/Cb Pr/Cr COMPONENT 3 SCART USB DTV/TV CABLE/ANTENNA CI SLOT 1 HDMI 2 Komponent&AV Y (grøn) HDMI AV IN Y Pb/Cb Pr/Cr COMPONENT Pb/Cb Pr/Cr (blå) (rød) HDMI VGA Brug HDMI til at forbinde eksterne enheder når muligt. Hvis dette ikke er muligt, bedes du bruge Component-stikket. Brug COMPONENT stikket til at forbinde AV enheder. CVBS L R (grøn) (blå) (rød) 3 SCART VGA AUDIO SCART Antenne/Kabel Du kan bruge dette stik, når du har brug for at oprette en direkte forbindelse til en antenne eller et kabelsystem, i stedet for en digitalboks. SCART Brug SCART-stikket til at forbinde AVenheder, som har et SCART-stik, ved hjælp af SCARTadapterkablet. DTV/TV USB CABLE/ANTENNA RF koaksial-kabel (75 Ω) Antenne Antenna eller Or Kabel Cable tv TV Sørg for ikke at bøje kobberkablet. 11

12 Sådan bruges fjernsynet Sådan slukker og tænder du for fjernsynet 1 Tryk på på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen at tænde for fjernsynet. 2 Tryk på igen. Strøm-lysdioden begynder at lyse rød, hvilket indikere at fjernsynet er slukket. Sådan starter du opsætningsguiden Når du tænder for dit LED fjernsyn for første gang, vises opsætningsguiden. Bemærk: Brug p/q på fjernbetjeningen til at navigere rundt i menuen. Tryk på OK for at vælge. 1 Guiden vises som en hjælp til den første opsætning. Tryk på OK for at starte. 2 Vælg bagbelyst tilstand. Initial Setup Welcome Initial Setup Backlight Mode Please select the backlight mode : We lcome to use the Wizard for Initial Setup!! Please press [OK] to start the wizad. Home Mode Shop Mode t Exit Back Select Next Exi Exit 3 Vælg den ønskede sprog i skærmmenuen (OSD menuen). 4 Vælg dit land. Initial Setup Language Initial Setup Country Please select your language: Please select your country: English Auseria Belgium Hrvatski Switzerland Czech Republic Dansk Germany Back Selec t Next Exit Exit Back Selec t Next Exit Exit 5 Vælg Søg (Scan) og tryk på OK for at søge efter kanaler. 6 Det kan tage et stykke tid at fuldføre kanalsøgningen. Initial Setup Channel Scan Initial Setup Channel Scan First, please connect antenna. Start channel scan now? If you skip this step, the channel scan could be performed in Menu. Scan The channel scan may take a while to complete. Status: Scanning. Analog channels: 0 Digital channels:0 Skip Scan 8% Back Selec t Next Exit Exit Exit Cancel 12

13 7 Tryk på OK når den indledende installation er færdig. Initial Setup Complete Congratulations!! Completed Initial Setup. Please press [OK] to exit the wizard. Back Valg af indholdskilde Du har mulighed for at se kabel-tv eller tv-udsendelser, afspille dvd er eller tilslutte din pc. Source Sådan vælger du et kildesignal: Tryk på INDGANG (INPUT) på fjernbetjeningen. Herefter vises Source menuen (kilde-menuen). Brug p/q til at fremhæve den ønskede kilde, og tryk herefter på OK for at bekræfte dit valg. TV AV Component SCART VGA HDMI USB Sådan søger du automatisk efter kanaler Inden du kan se programmer på fjernsynet, skal du først aktivere kanalsøgningen. 1 Tryk på MENU på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen at gå til tv-menuen. 2 Vælg Kanaler (Channels) > Kanalsøgning (Channel Scan) > Land (Country). 3 Vælg dit land og tryk på OK. 4 Vælg signaltype. 5 Tryk OK/u på fjernbetjeningen for at starte kanalsøgningen. Valg af kanaler Tryk på P eller P på kontrolpanelet eller P p eller P på fjernbetjeningen for at gå op/ned i kanalnumrene. Brug taltasterne på fjernbetjeningen. 13

14 Sådan opsætter du din favoritkanaler 1 Tryk på FAV. 2 Tryk på p/q for at vælge et tomt element. Tryk derefter på FAV for at tilføje den aktuelle kanal til favoritterne. Tryk på p/q for at vælge den kanal, du vil slette. Tryk derefter på FAV for at fjerne kanalen fra favoritterne. 3 Tryk på p/q for at vælge kanal. Tryk herefter på OK for at gå til favoritkanalen. 4 Tryk på Forlad (Exit) for at forlade. Nulstilling til fabriksindstillingerne 1 Tryk på MENU på fjernbetjeningen for at vise hovedmenuen. 2 Vælg Opsætning (Setup) > Nulstil Standard (Reset Default) og tryk på OK/u for at åbne dens undermenu. 3 Brug taltasterne til at indtaste adgangskoden. 4 Tryk på / til at vælge OK og tryk på OK for at bekræfte. 5 Menuen Første opsætning (Initial setup) vises. Følg vejledningerne på skærmen. Bemærk: Standardadgangskoden er

15 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD) Skærmmenuen (OSD) er en hurtig og enkel metode til at justere fjernsynets indstillinger. Skærmmenuen kan nemt åbnes med knapperne på fjernbetjeningen. Inden vi går videre til de detaljerede oplysninger om hver indstilling i skærmmenuen, er det en god ide at blive bekendt med placeringen af skærmmenuen: Hovedmenuer: Vis hovedmenuerne. Vejledninger: Nemme vejledninger til justering af indstillingerne. Justerbare indstillinger: Her vises indstillingen/værdien for de justerbare indstillinger. Funktion Kontrolpanelet Fjernbetjening Skærmmenu MENU Menu Op P Pil p Ned P Pil q Vælg/øg VOL + Pil u Vælg/reducer VOL - Pil t Returner MENU Menu 15

16 Valg i skærmmenuen Følg vejledningerne på venstre side i funktionsmenuen. Tryk på P /P på kontrolpanelet eller p/q piltasterne til at rulle igennem menuerne. Tryk på VOL + på kontrolpanelet, eller på u piltasten, til at åbne en bestemt undermenu. Brug VOL +/VOL - på kontrolpanelet, eller t/u piltasterne til at justere en bestemt indstilling. Tryk på MENU på kontrolpanelet gentagne gange eller Forlad (Exit) for at forlade OSD menuen. Video Valgmulighed Billedtilstand (Picture mode) Beskrivelse Vælg en billedtilstand til de forskellige billedvisninger (Standard/Mild/Dynamisk (Dynamic)/Bruger (User)). Lysstyrke (Brightness) Juster signalets basisniveau i billedet (0~100). Kontrast (Contrast) Juster hændlingen af videosignalet (0~100). Mæthed (Saturation) Juster farveintensiteten (0~100). Skarphed (Sharpness) Juster skarpheden eller blødheden på skærmen (0~20). Farvetemperatur (Color temperature) Avanceret video (Advanced video) Aktiv Kontrast (Active Contrast) Bagbelyst Tilstand (Backlight Mode) E-klistermærke (E-Sticker) Forudindstillet Video (Video Preset) Vælg farvetemperaturen på skærmen (Normal/Varm (Warm)/Kølig (Cool)). DNR MPEG NR Reducer støjniveauet (Stærk (Strong)/ Auto/Fra (Off)/Lav (Low)/Medium)). Reducer lysniveauet (Stærk (Strong)/ Auto/Fra (Off)/Lav (Low)/Medium)). Aktiver/deaktiver Aktiv Kontrast (Active Contrast)-funktionen (Til (On)/Fra (Off)). Juster indstillingen af bagbelyst tilstand automatisk på grundlag af din aktuelle lokation (Hjemmetilstand (Home Mode)/Butikstilstand (Shop Mode)). * Denne funktion vises kun, når Active Contras (Aktiv Kontrast) er slået Fra (Off). Aktiver/deaktiver E-klistermærke (E-Sticker)-funktionen. E-klistermærke bruges af forhandlere til at vise TV-banneret eller et anvendt logo på skærmen hvert 8 sek. til reklame (Fra (Off)/Til (On)). * Denne funktion vises kun, når Active Contras (Aktiv Kontrast) er slået Fra (Off). Nulstil alle Video indstillinger til fabriksindstillinger (OK/ Annuller (Cancel)). Bemærk: Indstillingerne, der er tilgængelige på skærmmenuen, varierer, afhængigt af indgangssignalets kilde. 16

17 Lyd Valgmulighed Balance Beskrivelse Juster balancen mellem den venstre og højre højttaler (-50~50). Bas (Bass) Juster bas-indstillingen i millisekunder (0~100). Diskant (Treble) Juster diskant-indstillingen i millisekunder (0~100). Surround Sound Lyd (Sound Mode) Equalizer Automatisk justering af lydstyrken (Auto Volume Control) Forudindstilling af Lyd (Audio Preset) Aktiver/deaktiver Surround Sound (Til (On)/Fra (Off)). Vælg blandt de forskellige forudindstillede lydindstillinger, som hver passer til et bestemt lydforhold (Rock/Pop/Live/ Dans (Dance)/Tekno (Techno)/Klassisk (Classic)/Blød (Soft)/Bruger (User)). Juster equalizer-indstillingerne. * Denne funktion vises kun, når Lyd (Sound Mode) er sat til User (Bruger). Vælges for at justere lydstyrken automatisk (Fra (Off)/Til (On)). Nulstil alle Lyd (Audio) indstillinger til fabriksindstillinger (OK/Annuller (Cancel)). Bemærk: Indstillingerne, der er tilgængelige på skærmmenuen, varierer, afhængigt af indgangssignalets kilde. TV Valgmulighed Kanaler (Channels) Beskrivelse Søg efter Kanaler Søg efter kanaler. (Channel Scan) Manuel analog søgning (Analog ATV Manuel Tuning manual scan) Digital Manuel Scanning (Digital DTV Manuel Tuning Manual Scan) Vælg Foretrukket Netværk (Favorite Network Select) Spring kanal over (Channel skip) Sorter kanal (Channel sort) Rediger kanal (Channel edit) Finjuster Analog Kanal (Analog Channel Fine Tune) Ryd kanalliste (Clean Channel List) Juster kanalfrekvens præcist for at sikre høj signalkvalitet. * Kun for ATV Programoversigt Indstil programoversigt-indstillingerne. (Schedule List) Bemærk: Indstillingerne, der er tilgængelige på skærmmenuen, varierer, afhængigt af indgangssignalets kilde. 17

18 18 Installer Valgmulighed OSD sprog (OSD Language) Størrelsesforhold (Aspect Ratio) Blå Skærm (Blue Screen) Indstilling af tid (Time Setup) Beskrivelse Indstil sproget på skærmmenuen. Vælg billedformat på skærmen (16:9/4:3/Zoom1/Zoom2/ Automatisk (Auto)). Aktiver/deaktiver Blå Skærm (Blue Screen)-funktionen. Hvis Blå Skærm (Blue Screen) er aktiveret, bliver skærmen blå, og lyden slukkes, når der ikke modtages noget signal (Til (On)/Fra (Off)). Tidszone (Time zone) Tid (Time) Slumrefunktion (Sleep timer) Auto Slumrefunktion (Auto Sleep) OSD-timer (OSD Timer) Indstil tidszone (Som programsenderen/ GMT +0:00/GMT +1:00//GMT +2:00/ GMT +3:00/GMT +3:30/GMT +4:00/ GMT +4:30/GMT +5:00/GMT +5:30/ GMT +5:45/GMT +6:00/GMT +6:30/ GMT +7:00/GMT +8:00/GMT +9:00/GMT +9:30/GMT +10:00/GMT +11:00/GMT +12:00/GMT +12:45/GMT +13:00/GMT -12:00/GMT -11:00/GMT -10:00/GMT -9:00/GMT -8:00/GMT -7:00/GMT -6:00/ GMT -5:00/GMT -4:00/GMT -3:30/GMT -3:00/GMT -2:00/GMT -1:00). Indstil klokke-indstillingerne. - Auto-synkronisering (Auto synchronization) (Til (On)/Fra (Off)) - Data (Kun Auto-synkronisering Til (Only Auto synchronization On)) - Tid (Time) (Kun Auto-synkronisering Til (Only Auto synchronization On)) - Tænd-timer (Power On Timer) (Fra (Off)/ Til (On)/Enkelt gang (Once)) - Timer (Kun Tænd-timer Til/Enkelt gang) (Only Power On Timer On/Once)) - Tænd-kanal (Power On Channel) (Kun Tænd-timer Til/Enkelt gang (Only Power On Timer On/Once)) - Sluk-timer (Fra (Off)/Til (On)/Enkelt gang (Once)) Indstil timeren til at slukke for fjernsynet på et bestemt forudindstillet tidspunkt. (Fra (Off)/10 minutter (10 Minutes)/ 20 minutter (20 Minutes)/30 minutter (30 Minutes)/40 minutter (40 Minutes)/ 50 minutter (50 Minutes)/60 minutter (60 Minutes)/90 minutter (90 Minutes)/ 120 minutter (120 Minutes)). Indstiller fjernsynet til automatisk at slukke, når det efterlades i en forudindstillet varighed (Fra (Off)/3 timer (3 Hours)/ 4 timer (4 Hours)/5 timer (5 Hours)). Indstil tid efter hvilken skærmmenuen (OSD) skjules (5 sek (5S)/10 sek (10S)/ 15 sek (15S)/30 sek (30S)/45 sek (45S)/ 60 sek (60S)).

19 Undertekst (Subtitle) Tekst-tv (Teletext) Opsætning første gang (First Time Installation) Undertekst (Subtitle) Sproget på digitale undertekster (Digital subtitle language) Andet sprog på digitale undertekster (Digital subtitle language 2nd) Underteksttype (Subtitle type) Sprog på digital tekst-tv (Digital Teletext Language) Afkodning af sidesprog (Decoding page Language) Aktiver/deaktiver underteksterne (Til (On)/ Fra (Off)). Indstil sproget på underteksterne på digitale udsendelser. Vælg underteksttypen (Normal/ Hørehæmmet (Hearing impaired)). Indstil sproget på underteksterne på digitale udsendelser. Indstil afkodning af sidesprog til tekst-tv. Slet alle lagrede kanaler og kør Opsætningsguiden (Setup Wizard) (OK/Annuller (Cancel)). Nulstil Standard (Reset Default) Nulstil alle brugerindstillingerne på fjernsynet til fabriksindstillinger (OK/Annuller (Cancel)). Lås Valgmulighed Adgangskode (Password) Beskrivelse Aktiver/Deaktiver System lås (System Lock) funktionen (Til (On)/Fra (Off)). Bloker Kanal Bloker de kanaler, som du ikke ønsker at (Channel Block) se, eller som du ikke ønsker at dine børn skal se. * Denne funktion vises kun, når System lås (System Lock)er slået Til (On). Bloker Program (Program Block) Skift Adgangskode (Change Password) Ryd Alt (Clean All) Bemærk: Standardadgangskoden er Kanalblokeringen kan kun åbnes i tv-tilstand. Aktiver/Deaktiver de tv-programmer eller film, der skal låses i henhold til indstillingen af tv-vurderingen. * Denne funktion vises kun, når System lås (System Lock)er slået Til (On). Ny Adgangskode Bekræft Adgangskode Nulstil alle Låse (Lock) indstillinger til fabriksindstillinger (OK/Annuller (Cancel)). 19

20 Media Center Menu Tv et er udstyret med et USB-stik, så du kan vise fotos, lytte til musik og afspille videoer, der er gemt på en USB-lagerenhed. USB DTV/TV CABLE/ANTENNA USB Enhed USB 2.0 enhed Filsystem Billedfilformat Musikformat Videofilformat Slut en USB-enhed til USB-stikket på fjernsynet. Når USB-enheden findes, åbnes Media Center menuen direkte. Filformat USB hukommelse, USB kortlæser FAT/FAT 32/NTSF JPEG (*.JPG) MPEG1 (*.MP3) bithastighed: 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps Samplingfrekvens: 32k, 44.1k, 48kHz MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) H.264 (*.AVI, *.MP4, *.TS) Media Center Photo Music Video Text Select OK Enter Exit Exit Tryk på de relaterede knapper på fjernbetjeningen, for at udføre de tilgængelige funktioner, som er vist på funktionsbjælken for neden på fjernsynsskærmen. 20

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde,

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde, SAMSUNG LCD TV Series 4 Brugervejledning Dansk (s. 2) Kære kunde, Venligst gennemlæs denne brugervejledning inden apparatet tages i brug for første gang. Tallene i parentes (s. xx) angiver tilsvarende

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032 Art TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED 233 34480.032 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

LCD TV 42 VLC 9142 T2

LCD TV 42 VLC 9142 T2 LCD TV 42 VLC 9142 T2 DA NO FI SV DE EN Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10)

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Indholdsfortegnelse Knapper/indikatorer på fjernbetjening og TV-apparat Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Se TV Se TV...(15) Brug af den elektroniske

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere