Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD) Fejlfinding Understøtter timing Specifikationer...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer..."

Transkript

1 Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5 Introduktion til fjernsynet...5 Funktioner...5 Montering af tv-stativet...6 Afmontering af stativet...6 Montering af vægmonteringen...7 Kontrolpanel...8 Ind- og udgangsstik...9 Fjernbetjening Opsætning af dit fjernsyn...11 Strømtilslutning...11 Tilslutninger på bagsiden...11 Sådan bruges fjernsynet...12 Sådan slukker og tænder du for fjernsynet...12 Sådan starter du opsætningsguiden...12 Valg af indholdskilde...13 Sådan søger du automatisk efter kanaler...13 Valg af kanaler...13 Sådan opsætter du din favoritkanaler...14 Nulstilling til fabriksindstillingerne Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15 Valg i skærmmenuen...16 Media Center Menu...20 PVR (Personal Video Record) Fejlfinding Understøtter timing Specifikationer

2 Lovmæssig information CE-erklæring om overensstemmelse Denne enhed overholder kravene i EU Rådets direktiv 2004/108/ EF vedrørende harmonisering af retsregler for medlemslandene angående elektromagnetisk kompatibilitet, samt direktiv 2006/95/ EF vedrørende harmonisering af love i medlemsstaterne angående elektrisk udstyr til brug indenfor visse spændingsområder. Hannspree påtager sig ikke ansvar for nogen form for manglende overholdelse af kravene, hvis enheden udsættes for ændringer, der ikke anbefales. Beskrivelse af advarselssymboler Sikkerhedsbemærkninger Placering FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL Dette symbol advarer brugere om at være opmærksomme på vigtige beskrivelser angående brug, vedligeholdelse (reparation) samt om yderligere vigtige oplysninger relateret til dette fjernsyn. FORSIGTIG Dette symbol advarer brugere om risikoen for elektrisk stød fra farlige og uisolerede dele. Sikkerhedsmeddelelser vedrørende installationen Udsæt ikke fjernsynet for sollys eller andre kraftige varmekilder i længere tid. Der skal være tilstrækkelig afstand mellem fjernsynet og væggen for at give tilstrækkelig plads til at afgivelse af varme. For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande med væsker, f. eks. en vase, ovenpå apparatet. Disse servicevejledninger er kun til brug af en fagmand. For at mindske risikoen for elektrisk stød, må du ikke selv udføre nogen form for service ud over, hvad der nævnes i brugervejledningen, medmindre du er en fagmand. For at undgå, at en eventuel brand spredes, skal stearinlys og anden åben ild altid holdes væk fra dette produkt. Installation Anbring ikke fjernsynet på steder med megen damp eller støv. Undgå blokering af fjernsynets ventilation, og anbring det ikke på en seng, sofa, et tæppe eller i et indelukket kabinet. For at undgå fare, monter den udendørs antenne væk fra ledninger. Personlig sikkerhed For at undgå overbelastning af strømforsyningen, må der aldrig tilsluttes for mange elektriske enheder til en stikkontakt, en stikdåse eller en forlængerledning. Der findes farlige, elektriske dele med højspænding inden i fjernsynet. For at undgå elektrisk stød, bedes du ikke skille kabinettet ad. Anbring og tab ikke, metal, små genstande eller brandbare materialer i fjernsynets ventilationsåbninger. Hvis fjernsynets tabes, falder ned eller på anden måde beskadiges, skal dets ledning straks trækkes ud af stikkontakten, og en fagmand kontaktes. Hvis der sprøjtes eller tabes væske ned i fjernsynet, skal en fagmand kontaktes. Fjernsynetsskærmen er lavet af glas. Undgå at ramme eller ridse den. Hvis skærmen ødelægges, må du ikke røre ved glasset. Lad ikke børn bruge fjernsynet uden opsyn. Vær forsigtig, når du trækker stikket ud af stikkontakten. Hold i stikket. Forsøg ikke at trække stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Batterierne må ikke udsættes for overdreven varme, så som sollys, flammer eller lignende. Hvor hovedstikket eller en koblingsskinne bruges som frakoblingsenhed, skal frakoblingsenheden være klar til brug. Bemærkning om varemærker Hannspree produkter har indbygget HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-teknologi. HDMI, HDMI-logoet og High- Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-d symbolet er varemærker for Dolby Laboratories. "HD TV" logoet og "1080p" logoet er varemærker tilhørende DIGITALEUROPE. "DVB og DVB logoerne er varemærker tilhørejde DVB Project". Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne fjernes og opbevares på forsvarlig vis. Håndter ødelagte eller lækkende batterier forsigtigt og vask hænderne med sæbe, hvis de kommer i kontakt med lækkende, kemiske væsker. Hvis din fjernbetjening har to batterier, må du ikke blande gamle og nye batterier. I modsat fald forkortes levetiden for det nye batteri. Der kan lække kemiske væsker fra de gamle batterier. Hvis batteriet anbringes forkert, udgør det en fare for eksplosion. Udskift kun med samme eller tilsvarende type batterier, som anbefalet af udstyrets producent. Bortskaf brugte batterier i henhold til producentens anvisninger. Der henvises til reglerne fra de lokale myndigheder. Du kan også kontakte den lokale losseplads angående bortskaffelse af batterier. Fjernbetjeningen låg har muligvis en magnet, så du bør undgå at anbringe magnetisk følsomme ting såsom et ur, kreditkort eller flash-medie tæt ved låget. Tving ikke låget op på fjernbetjeningen. Det kan beskadige hængslet. 2

3 Copyright Copyright 2011 Hannspree, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er beskyttet med ophavsrettigheder og distribueres under licens, der begrænser dens brug, kopiering og distribuering. Ingen del af denne brugervejledning må reproduceres på nogen måde og med nogen midler uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hannspree. Fjernsynet, der er beskrevet i denne brugervejledning, kan indeholde ophavsbeskyttet software fra Hannspree (eller anden tredjepart). Hannspree (eller anden tredjepart) forbeholder sig de eksklusive rettigheder til det ophavsbeskyttede software, som f. eks. rettigheden til at distribuere eller reproducere det ophavsbeskyttede software. Deraf følger, og i den grad der er tilladt ifølge lovgivningen, at ethvert ophavsbeskyttet software indeholdt i produktet beskrevet heri ikke må distribueres, modificeres, reverse engineer eller reproduceres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hannspree (eller anden tredjepart). Hannspree-logoerne, der vises heri, tilhører Hansspree. Alle andre produktnavne, varemærker eller logoer, der er nævnt heri, bruges kun til identifikationsformål, og kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Købet af produktet beskrevet heri betyder ikke, at der dermed, hverken direkte eller impliceret, ved hændelse eller på anden måde, gives nogen form for licens eller ophavsrettighed, patent, patentanmeldelse eller varemærker tilhørende Hansspree, undtagen til den normale, ikke-eksklusive brug, der efter lovgivningen opstår ved salget af et produkt. OPLYSNINGER OM GENBRUG Vi, Hannspree interesserer os meget for vores miljøbeskyttelsesstrategi, som vi er overbevist om hjælper os til en sundere jord, via passende behandling og genbrug af industrielle teknologiske enheder, når de er nået til enden på deres levetid. Disse enheder indeholder genbruglige materialer, som kan gennedbrydes og re-integreres til helt nye produkter. På den anden side, kan andet materiale klassifieres som farlige og giftige stoffer. Vi vil kraftigt opfordre dig til at kontakte de afgivne oplysninger, så dette produkt kan genbruges. For yderligere oplysninger bedes du venligst besøge I henhold til WEEE bestemmelsen må dette fjernsyn ikke håndteres som almindeligt affald i Europa, når dets levetid er endt. For oplysninger om, hvordan det skal håndteres, bedes du venligst besøge vores hjemmeside. 3

4 Bemærk: LCD-fjernsynet er kun beregnet til underholdningsbrug. Visuelle udstillinger er ikke tilladt. Denne enhed bruger en VGA-stik til tilslutning til en pc. For at reducere hovedfrekvensens påvirkning på kildesignalet, skal der bruges et VGA skærmkabel med ferritafskærmning. Indledning Tak for købet af et Hannspree LED fjernsyn. Med dit nye fjernsyn kan du nyde lyd og video i høj kvalitet, mens du samtidig forbedrer din livsstil med avanceret teknologi. Læs hele denne vejledning grundigt, inden du installerer og betjener fjernsynet. For at sikre sikker og korrekt installation og betjening af fjernsynet, er det vigtigt, at sikkerheds- og betjeningsanvisningerne i denne vejledning efterfølges. Denne vejledning er ment som en hjælp til installation og brug af dit fjernsyn. Oplysningerne i vejledningen er omhyggeligt kontrolleret for nøjagtighed. Der gives dog ingen garanti for, at indholdet er korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. I den grad, det er tilladt af gældende lov, er Hannspree, Inc. ( Hannspree ) ikke ansvarlig for direkte, indirekte, speciel, eksemplarisk, tilfældig eller efterfølgende beskadigelse, der måtte opstå fra nogen defekt eller udeladelse i denne vejledning, også selv om der på forhånd er blevet underrettet om muligheden for sådanne beskadigelser. Garanti og service / reparation Se Garantikort, der fulgte med dit fjernsyn, for fuldstændige oplysninger om garanti og service. Oplysninger om service og raparation i Danmark: Hvis der bliver behov for service, bedes du kontakte HANNspree Technical Service Center. Referer til garantikortet for vilkår og betingelser. Besøg venligst HANNspree' europæiske hjemmeside: og gå til "Service" (Service) afsnittet Repair Service (Reparationsservice). Bortskaffelse af emballagen: Der henvises til den lokale lovgivning og retningslinjer for at sikre, at den bortskaffes på en miljøvenlig måde. Gem denne vejledning til senere brug. Rengøring Rengørinsvejledninger 1 Rengør fjernsynet regelmæssigt med en blød klud for at fjerne støv og urenheder. Mere fastsiddende urenheder kan fjernes med en fugtig klud med en mild sæbe. 2 Brug ikke rengøringsmidler eller andre kraftige rensemidler. Det kan beskadige kabinettets eller skærmens overflade. 4

5 Warranty Card INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST P MENU EXIT ASPECT FAV. 1. Kom godt i gang Pakkens indhold Kontrollér, at følgende dele findes i pakken. Kontakt straks kundeservice hos Hannspree, hvis der mangler noget, eller hvis nogle af delene er beskadigede. User's Manual Quick Start Guide TV Brugervejledning Kom hurtig i gang Garantibevis TV stander Effektledning YPbPr-kabel Fjernbetjening og batterier Introduktion til fjernsynet Med dit fjernsyn er det muligt at se DVB-T-udsendelser og digitale tv-kanaler, og det er nemt at tilslutte en videobåndoptager, STB- eller dvd-afspiller til SCART-, HDTV- (komponent-) og HDMI-indgangsstikkene. Du kan også bruge fjernsynet som skærm til din pc, ved at tilslutte den til VGA-stikket. Med de brugervenlige kontrolknapper på fjernsynet og fjernbetjeningen er det nemt at skifte kanal, justere lydstyrken og ændre skærmindstillingerne via menusystemet på skærmen. De indbyggede stereohøjtalere giver en fyldig lyd, og de brugervenlige lydudgangsstik gør det nemt at tilslutte et eksternt lydsystem eller høretelefoner. Funktioner Kanalvælger: Indbygget tv-tuner (analog, DVB-T) Lyd/video support: - SCART-indgang - VGA-indgang (pc) - HDMI-indgang - HDTV-indgang (komponent) - CVBS lydindgang (Component delt med CVBS) - VGA-lydindgang (pc) - 3,5 mm stereoudgang til høretelefoner Skærmmenu OSD (On-Screen Display) Tekst-tv (TV RF+SCART) 1,5v. med 1000 siders hukommelse Indbyggede højtalere Billedforbedringsteknologi - 3:2/2:2 rullemenu (24P) - 3D Comb-filter Støjreduktion Avanceret 3D deinterlacing Kantforbedring HDTV 1080P PVR og Timeshift-funktioner Bemærk: De understøttende enheder, der nævnes i vejledningen, kan variere fra model til model. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se producentens brugervejledning eller kvikstartguiden til din fjernsynsmodel. 5

6 Montering af tv-stativet 1 Læg forsigtigt fjernsynsskærmen ned på en blød overflade, så den ikke bliver beskadiget. Bør kun monteres med hjælp fra en anden person. Sørg for at du kender forskel mellem forsiden og bagsiden af stativet, når du monter det. 2 Monter foden som vist på illustrationen og fastgør den ved at dreje den mod uret, til der høres et "klik". Åbn Open Luk Close Afmontering af stativet 1 Læg forsigtigt fjernsynsskærmen ned på en blød overflade, så den ikke bliver beskadiget. 2 Fjern skruerne og tag foden af fjernsynet. Installation af LED-fjernsynet kræver faglig kunnen og bør kun udføres af kvalificerede servicefolk. Kunder bør ikke selv forsøge at udføre installationen. Hannspree påtager sig intet ansvar for forkert montering eller for montering, der resulterer i ulykke eller personskade. Spørg en kvalificeret servicemand, hvorvidt der kan bruges en anden vægholder til montering af fjernsynet på væggen. 6

7 Montering af vægmonteringen Vægmonteringer (solgt separat), giver dig mulighed for at hænge fjernsynet op på en væg. For yderligere oplysninger herom, bedes du venligst se i brugsvejledningen, der fulgte med vægmonteringen. Kontakt en tekniker for assistance, når du hænger en vægmontering op. Hannspree er ikke ansvarlig for eventuelle skader på produktet, eller skader på dig selv eller andre, hvis du vælger at montere fjernsynet selv. Modelnavn Undgå at hænge fjernsynet på en vægmontering når det er tændt. Dette kan resultere i personskade, som følge af elektrisk stød. VESA-kompatibelt vægbeslag (WxH) Antal monteringshuller Skruetype Maksimal belastning SL22D 100x100 mm 4 Metrisk 4 x 12 mm 40 kg SL24D 100x100 mm 4 Metrisk 4 x 12 mm 40 kg 1 Anskaf et VESA-kompatibelt vægbeslag (se ovenstående tabel). 2 Bestem, hvor fjernsynet skal sidde på væggen. 3 Fastspænd vægmonteringen på væggen. 4 Fastgør fjernsynet til vægmonteringen med de 4 monteringshuller bagpå og midt på fjernsynet. Kontrollering af monteringsstedet Sørg for at holde den nødvendige afstand mellem produktet og andre genstande (f.eks. andre vægge), for at sikre en ordentlig ventilation. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i brand eller et problem med produktet, på grund af en stigning i temperaturen indeni produktet. Monter produktet, således at de påkrævede afstande, som vist på billedet, overholdes. Når du bruger en fod eller en vægmontering, bedes du kun benytte dele fra Hannspree. Når du monterer produktet med et stativ Når du monterer produktet med et stativ 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Bemærk: Læs vejledningen for din specifikke vægholder for at sikre, at fjernsynet monteres korrekt. 7

8 Kontrolpanel 1 INPUT Nr. Beskrivelse Knap Funktion 1 Strøm Tryk for at tænde/slukke for fjernsynet. 2 Kilde INPUT Tryk på INPUT for at vise indgangens kildeliste. 3 Menu MENU 4 Programvalg 5 6 Justering af lydstyrken IR-sensor til fjernkontrol Tryk for at tænde/slukke for skærmmenuen OSD (onscreen display). Tryk for at skifte til et højere programnummer, eller for at gå opad til det forrige punkt i skærmmenuen. Tryk for at tænde for fjernsynet, når det er i standby. Tryk for at skifte til et lavere programnummer, eller for at gå nedad til det næste punkt i skærmmenuen. Tryk for at tænde for fjernsynet, når det er i standby. Tryk for at øge lydstyrken eller for at gå til højre i skærmmenuen. Tryk for at reducere lydstyrken eller for at gå til venstre i skærmmenuen. Modtager indgående kommandoer fra fjernbetjeningen. 8

9 Ind- og udgangsstik Se venligst billedet på forsiden, for at se hvor indgang- og udgangsstikkene skal placeres. Nr. Beskrivelse Stik Funktion 1 CI CI SLOT Forbind til en CI-enhed. 2 Antenne DTV/TV CABLE/ANTENNA Forbind til en antenne. 3 USB USB Forbind til en USB-enhed, såsom et USBflashdrev. 4 Komponent indgange AV IN Y Pb/Cb Pr/Cr COMPONENT Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en videobåndoptager, STB- eller dvd-afspiller. 5 SCART SCART Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en videobåndoptager, STB- eller dvd-afspiller. 6 VGA-lydindgang 7 VGA-indgang (pc) VGA AUDIO VGA Tilslut til en pc's linje/lyd-port. Tilslut til en pc's VGA-stik. 8 HDMI-indgang HDMI Tilslut HDMI-udstyr eller et HDMI-DVIadapterkabel til enheder som f. eks. en dvdafspiller eller en set-top boks. 9 Høretelefonstik Tilslut høretelefoner eller eksterne højtalere med indbygget forstærker. 10 Strømstik AC IN Tilslut til den medfølgende ledning. 9

10 Fjernbetjening 10 1 INPUT Tryk for at vælge mellem de forskellige indgangssignaler. 2 Tastatur Bruges til direkte programvalg. Tryk på 0-9 for at indtaste programnumrene (tryk på 1 og 0 for program 10). 3 Pro.LIST Tryk for at se kanallisten. 4 INFO Tryk for at se programoplysningerne (hvis de er til rådighed). 5 OK Tryk for at gå til en undermenu eller aktivere en indstilling. 6 EPG Tryk for at vise detaljerede programoplysninger for kanalerne (kun på DTV). 7 MUTE Tryk for at slå lyden til/fra. 8 Justering af lydstyrken Tryk på + for at øge lydstyrken. Tryk på - for at reducere lydstyrken. 9 Farveknapper Tryk på de farvede knapper for at udføre særlige funktioner i skærmmenuen eller i tekst-tv. 10 TEXT Tryk for at åbne/lukke for tekst-tv. 11 SUBTITLE Hvis tekst-tv er aktiveret med en ATV kilde, og teksttv har en undertekstside, Indsætning af batterier (Batteristørrelse: AAA) skal du trykke for at se undertekstsiden. Hvis du bruger en DTV kilde, skal du trykke for at vælge et undertekstsprog til det digitale tv-program. 12 Medieknapper Tryk på de farvede knapper for at udføre særlige funktioner i TV- eller USBtilstand. 13 Tænd/Sluk Tryk for at tænde/slukke for fjernsynet. 14 LAST Tryk for at vende tilbage til den sidst valgte kanal. Bemærk: INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST P MENU EXIT ASPECT FAV MENU Tryk for at åbne hovedmenuen, eller for at vende tilbage til den forrige menu. 16 Pile Tryk på / / / for at navigere i hovedmenuen og til at indstille funktioner og ændre værdierne. kan også bruges til at åbne undermenuerne. 17 EXIT Tryk for at afslutte skærmmenuen eller tekst-tv. 18 Vælg program Tryk på p for at gå opad i programnumer. Tryk på for at reducere programnummeret. 19 Dobbelt lyd Tryk for at ændre valg af multilyd for tv-kanalen. 20 ASPECT Tryk for at vælge billedformatet. 21 FREEZE Tryk for at pausere skærmens videobillede (kun for tvindgang). 22 FAV. Tryk for at vise lagret favorit kanallisten. 23 SLEEP Tryk for at indstille slumretimeren. Tekst-tv-funktioner 4 : Tekst-tv vis 15 : Tekst-tv indeks 10 : Vælg skiftevis Tekst-tv (Teletext), Dobbelt (Double) eller Blandet (Mix) 11 : Tekst-tv undertekster 20 : Vælg størrelse for tekst-tv 21 : Tekst-tv hold For at opnå de bedste resultater, skal fjernbetjeningen bruges i en passende afstand fra fjernsynets forside. Overskrid ikke en vinkel på 30 grader, når du retter fjernbetjeningen mod fjernsynet. Den funktionelle afstand kan være kortere, hvis signalsensoren er udsat for direkte, kraftigt lys. Ret fjernbetjeningens sender mod signalsensoren og kontroller, at der ikke er forhindringer mellem dem.

11 2. Opsætning af dit fjernsyn Strømtilslutning 1 Tilslut ledningen til AC IN-stikket bag på fjernsynet. 2 Anbring stikket i den anden ende af netledningen i en stikkontakt. Tilslutninger på bagsiden Du kan finde vejledninger vedrørende tilslutning af enheder på billedet og oversigten nedenfor. Rækkefølgen af stik HDMI er den bedste måde at forbinde en enhed på. Hvis HDMI ikke er tilgængelig, skal du gå nedad listen indtil du finder et stik, som er ledig til hver enhed. 1 HDMI 2 Komponent&AV AC POWER HDMI VGA VGA AUDIO SCART AV IN Y Pb/Cb Pr/Cr COMPONENT 3 SCART USB DTV/TV CABLE/ANTENNA CI SLOT 1 HDMI 2 Komponent&AV Y (grøn) HDMI AV IN Y Pb/Cb Pr/Cr COMPONENT Pb/Cb Pr/Cr (blå) (rød) HDMI VGA Brug HDMI til at forbinde eksterne enheder når muligt. Hvis dette ikke er muligt, bedes du bruge Component-stikket. Brug COMPONENT stikket til at forbinde AV enheder. CVBS L R (grøn) (blå) (rød) 3 SCART VGA AUDIO SCART Antenne/Kabel Du kan bruge dette stik, når du har brug for at oprette en direkte forbindelse til en antenne eller et kabelsystem, i stedet for en digitalboks. SCART Brug SCART-stikket til at forbinde AVenheder, som har et SCART-stik, ved hjælp af SCARTadapterkablet. DTV/TV USB CABLE/ANTENNA RF koaksial-kabel (75 Ω) Antenne Antenna eller Or Kabel Cable tv TV Sørg for ikke at bøje kobberkablet. 11

12 Sådan bruges fjernsynet Sådan slukker og tænder du for fjernsynet 1 Tryk på på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen at tænde for fjernsynet. 2 Tryk på igen. Strøm-lysdioden begynder at lyse rød, hvilket indikere at fjernsynet er slukket. Sådan starter du opsætningsguiden Når du tænder for dit LED fjernsyn for første gang, vises opsætningsguiden. Bemærk: Brug p/q på fjernbetjeningen til at navigere rundt i menuen. Tryk på OK for at vælge. 1 Guiden vises som en hjælp til den første opsætning. Tryk på OK for at starte. 2 Vælg bagbelyst tilstand. Initial Setup Welcome Initial Setup Backlight Mode Please select the backlight mode : We lcome to use the Wizard for Initial Setup!! Please press [OK] to start the wizad. Home Mode Shop Mode t Exit Back Select Next Exi Exit 3 Vælg den ønskede sprog i skærmmenuen (OSD menuen). 4 Vælg dit land. Initial Setup Language Initial Setup Country Please select your language: Please select your country: English Auseria Belgium Hrvatski Switzerland Czech Republic Dansk Germany Back Selec t Next Exit Exit Back Selec t Next Exit Exit 5 Vælg Søg (Scan) og tryk på OK for at søge efter kanaler. 6 Det kan tage et stykke tid at fuldføre kanalsøgningen. Initial Setup Channel Scan Initial Setup Channel Scan First, please connect antenna. Start channel scan now? If you skip this step, the channel scan could be performed in Menu. Scan The channel scan may take a while to complete. Status: Scanning. Analog channels: 0 Digital channels:0 Skip Scan 8% Back Selec t Next Exit Exit Exit Cancel 12

13 7 Tryk på OK når den indledende installation er færdig. Initial Setup Complete Congratulations!! Completed Initial Setup. Please press [OK] to exit the wizard. Back Valg af indholdskilde Du har mulighed for at se kabel-tv eller tv-udsendelser, afspille dvd er eller tilslutte din pc. Source Sådan vælger du et kildesignal: Tryk på INDGANG (INPUT) på fjernbetjeningen. Herefter vises Source menuen (kilde-menuen). Brug p/q til at fremhæve den ønskede kilde, og tryk herefter på OK for at bekræfte dit valg. TV AV Component SCART VGA HDMI USB Sådan søger du automatisk efter kanaler Inden du kan se programmer på fjernsynet, skal du først aktivere kanalsøgningen. 1 Tryk på MENU på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen at gå til tv-menuen. 2 Vælg Kanaler (Channels) > Kanalsøgning (Channel Scan) > Land (Country). 3 Vælg dit land og tryk på OK. 4 Vælg signaltype. 5 Tryk OK/u på fjernbetjeningen for at starte kanalsøgningen. Valg af kanaler Tryk på P eller P på kontrolpanelet eller P p eller P på fjernbetjeningen for at gå op/ned i kanalnumrene. Brug taltasterne på fjernbetjeningen. 13

14 Sådan opsætter du din favoritkanaler 1 Tryk på FAV. 2 Tryk på p/q for at vælge et tomt element. Tryk derefter på FAV for at tilføje den aktuelle kanal til favoritterne. Tryk på p/q for at vælge den kanal, du vil slette. Tryk derefter på FAV for at fjerne kanalen fra favoritterne. 3 Tryk på p/q for at vælge kanal. Tryk herefter på OK for at gå til favoritkanalen. 4 Tryk på Forlad (Exit) for at forlade. Nulstilling til fabriksindstillingerne 1 Tryk på MENU på fjernbetjeningen for at vise hovedmenuen. 2 Vælg Opsætning (Setup) > Nulstil Standard (Reset Default) og tryk på OK/u for at åbne dens undermenu. 3 Brug taltasterne til at indtaste adgangskoden. 4 Tryk på / til at vælge OK og tryk på OK for at bekræfte. 5 Menuen Første opsætning (Initial setup) vises. Følg vejledningerne på skærmen. Bemærk: Standardadgangskoden er

15 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD) Skærmmenuen (OSD) er en hurtig og enkel metode til at justere fjernsynets indstillinger. Skærmmenuen kan nemt åbnes med knapperne på fjernbetjeningen. Inden vi går videre til de detaljerede oplysninger om hver indstilling i skærmmenuen, er det en god ide at blive bekendt med placeringen af skærmmenuen: Hovedmenuer: Vis hovedmenuerne. Vejledninger: Nemme vejledninger til justering af indstillingerne. Justerbare indstillinger: Her vises indstillingen/værdien for de justerbare indstillinger. Funktion Kontrolpanelet Fjernbetjening Skærmmenu MENU Menu Op P Pil p Ned P Pil q Vælg/øg VOL + Pil u Vælg/reducer VOL - Pil t Returner MENU Menu 15

16 Valg i skærmmenuen Følg vejledningerne på venstre side i funktionsmenuen. Tryk på P /P på kontrolpanelet eller p/q piltasterne til at rulle igennem menuerne. Tryk på VOL + på kontrolpanelet, eller på u piltasten, til at åbne en bestemt undermenu. Brug VOL +/VOL - på kontrolpanelet, eller t/u piltasterne til at justere en bestemt indstilling. Tryk på MENU på kontrolpanelet gentagne gange eller Forlad (Exit) for at forlade OSD menuen. Video Valgmulighed Billedtilstand (Picture mode) Beskrivelse Vælg en billedtilstand til de forskellige billedvisninger (Standard/Mild/Dynamisk (Dynamic)/Bruger (User)). Lysstyrke (Brightness) Juster signalets basisniveau i billedet (0~100). Kontrast (Contrast) Juster hændlingen af videosignalet (0~100). Mæthed (Saturation) Juster farveintensiteten (0~100). Skarphed (Sharpness) Juster skarpheden eller blødheden på skærmen (0~20). Farvetemperatur (Color temperature) Avanceret video (Advanced video) Aktiv Kontrast (Active Contrast) Bagbelyst Tilstand (Backlight Mode) E-klistermærke (E-Sticker) Forudindstillet Video (Video Preset) Vælg farvetemperaturen på skærmen (Normal/Varm (Warm)/Kølig (Cool)). DNR MPEG NR Reducer støjniveauet (Stærk (Strong)/ Auto/Fra (Off)/Lav (Low)/Medium)). Reducer lysniveauet (Stærk (Strong)/ Auto/Fra (Off)/Lav (Low)/Medium)). Aktiver/deaktiver Aktiv Kontrast (Active Contrast)-funktionen (Til (On)/Fra (Off)). Juster indstillingen af bagbelyst tilstand automatisk på grundlag af din aktuelle lokation (Hjemmetilstand (Home Mode)/Butikstilstand (Shop Mode)). * Denne funktion vises kun, når Active Contras (Aktiv Kontrast) er slået Fra (Off). Aktiver/deaktiver E-klistermærke (E-Sticker)-funktionen. E-klistermærke bruges af forhandlere til at vise TV-banneret eller et anvendt logo på skærmen hvert 8 sek. til reklame (Fra (Off)/Til (On)). * Denne funktion vises kun, når Active Contras (Aktiv Kontrast) er slået Fra (Off). Nulstil alle Video indstillinger til fabriksindstillinger (OK/ Annuller (Cancel)). Bemærk: Indstillingerne, der er tilgængelige på skærmmenuen, varierer, afhængigt af indgangssignalets kilde. 16

17 Lyd Valgmulighed Balance Beskrivelse Juster balancen mellem den venstre og højre højttaler (-50~50). Bas (Bass) Juster bas-indstillingen i millisekunder (0~100). Diskant (Treble) Juster diskant-indstillingen i millisekunder (0~100). Surround Sound Lyd (Sound Mode) Equalizer Automatisk justering af lydstyrken (Auto Volume Control) Forudindstilling af Lyd (Audio Preset) Aktiver/deaktiver Surround Sound (Til (On)/Fra (Off)). Vælg blandt de forskellige forudindstillede lydindstillinger, som hver passer til et bestemt lydforhold (Rock/Pop/Live/ Dans (Dance)/Tekno (Techno)/Klassisk (Classic)/Blød (Soft)/Bruger (User)). Juster equalizer-indstillingerne. * Denne funktion vises kun, når Lyd (Sound Mode) er sat til User (Bruger). Vælges for at justere lydstyrken automatisk (Fra (Off)/Til (On)). Nulstil alle Lyd (Audio) indstillinger til fabriksindstillinger (OK/Annuller (Cancel)). Bemærk: Indstillingerne, der er tilgængelige på skærmmenuen, varierer, afhængigt af indgangssignalets kilde. TV Valgmulighed Kanaler (Channels) Beskrivelse Søg efter Kanaler Søg efter kanaler. (Channel Scan) Manuel analog søgning (Analog ATV Manuel Tuning manual scan) Digital Manuel Scanning (Digital DTV Manuel Tuning Manual Scan) Vælg Foretrukket Netværk (Favorite Network Select) Spring kanal over (Channel skip) Sorter kanal (Channel sort) Rediger kanal (Channel edit) Finjuster Analog Kanal (Analog Channel Fine Tune) Ryd kanalliste (Clean Channel List) Juster kanalfrekvens præcist for at sikre høj signalkvalitet. * Kun for ATV Programoversigt Indstil programoversigt-indstillingerne. (Schedule List) Bemærk: Indstillingerne, der er tilgængelige på skærmmenuen, varierer, afhængigt af indgangssignalets kilde. 17

18 18 Installer Valgmulighed OSD sprog (OSD Language) Størrelsesforhold (Aspect Ratio) Blå Skærm (Blue Screen) Indstilling af tid (Time Setup) Beskrivelse Indstil sproget på skærmmenuen. Vælg billedformat på skærmen (16:9/4:3/Zoom1/Zoom2/ Automatisk (Auto)). Aktiver/deaktiver Blå Skærm (Blue Screen)-funktionen. Hvis Blå Skærm (Blue Screen) er aktiveret, bliver skærmen blå, og lyden slukkes, når der ikke modtages noget signal (Til (On)/Fra (Off)). Tidszone (Time zone) Tid (Time) Slumrefunktion (Sleep timer) Auto Slumrefunktion (Auto Sleep) OSD-timer (OSD Timer) Indstil tidszone (Som programsenderen/ GMT +0:00/GMT +1:00//GMT +2:00/ GMT +3:00/GMT +3:30/GMT +4:00/ GMT +4:30/GMT +5:00/GMT +5:30/ GMT +5:45/GMT +6:00/GMT +6:30/ GMT +7:00/GMT +8:00/GMT +9:00/GMT +9:30/GMT +10:00/GMT +11:00/GMT +12:00/GMT +12:45/GMT +13:00/GMT -12:00/GMT -11:00/GMT -10:00/GMT -9:00/GMT -8:00/GMT -7:00/GMT -6:00/ GMT -5:00/GMT -4:00/GMT -3:30/GMT -3:00/GMT -2:00/GMT -1:00). Indstil klokke-indstillingerne. - Auto-synkronisering (Auto synchronization) (Til (On)/Fra (Off)) - Data (Kun Auto-synkronisering Til (Only Auto synchronization On)) - Tid (Time) (Kun Auto-synkronisering Til (Only Auto synchronization On)) - Tænd-timer (Power On Timer) (Fra (Off)/ Til (On)/Enkelt gang (Once)) - Timer (Kun Tænd-timer Til/Enkelt gang) (Only Power On Timer On/Once)) - Tænd-kanal (Power On Channel) (Kun Tænd-timer Til/Enkelt gang (Only Power On Timer On/Once)) - Sluk-timer (Fra (Off)/Til (On)/Enkelt gang (Once)) Indstil timeren til at slukke for fjernsynet på et bestemt forudindstillet tidspunkt. (Fra (Off)/10 minutter (10 Minutes)/ 20 minutter (20 Minutes)/30 minutter (30 Minutes)/40 minutter (40 Minutes)/ 50 minutter (50 Minutes)/60 minutter (60 Minutes)/90 minutter (90 Minutes)/ 120 minutter (120 Minutes)). Indstiller fjernsynet til automatisk at slukke, når det efterlades i en forudindstillet varighed (Fra (Off)/3 timer (3 Hours)/ 4 timer (4 Hours)/5 timer (5 Hours)). Indstil tid efter hvilken skærmmenuen (OSD) skjules (5 sek (5S)/10 sek (10S)/ 15 sek (15S)/30 sek (30S)/45 sek (45S)/ 60 sek (60S)).

19 Undertekst (Subtitle) Tekst-tv (Teletext) Opsætning første gang (First Time Installation) Undertekst (Subtitle) Sproget på digitale undertekster (Digital subtitle language) Andet sprog på digitale undertekster (Digital subtitle language 2nd) Underteksttype (Subtitle type) Sprog på digital tekst-tv (Digital Teletext Language) Afkodning af sidesprog (Decoding page Language) Aktiver/deaktiver underteksterne (Til (On)/ Fra (Off)). Indstil sproget på underteksterne på digitale udsendelser. Vælg underteksttypen (Normal/ Hørehæmmet (Hearing impaired)). Indstil sproget på underteksterne på digitale udsendelser. Indstil afkodning af sidesprog til tekst-tv. Slet alle lagrede kanaler og kør Opsætningsguiden (Setup Wizard) (OK/Annuller (Cancel)). Nulstil Standard (Reset Default) Nulstil alle brugerindstillingerne på fjernsynet til fabriksindstillinger (OK/Annuller (Cancel)). Lås Valgmulighed Adgangskode (Password) Beskrivelse Aktiver/Deaktiver System lås (System Lock) funktionen (Til (On)/Fra (Off)). Bloker Kanal Bloker de kanaler, som du ikke ønsker at (Channel Block) se, eller som du ikke ønsker at dine børn skal se. * Denne funktion vises kun, når System lås (System Lock)er slået Til (On). Bloker Program (Program Block) Skift Adgangskode (Change Password) Ryd Alt (Clean All) Bemærk: Standardadgangskoden er Kanalblokeringen kan kun åbnes i tv-tilstand. Aktiver/Deaktiver de tv-programmer eller film, der skal låses i henhold til indstillingen af tv-vurderingen. * Denne funktion vises kun, når System lås (System Lock)er slået Til (On). Ny Adgangskode Bekræft Adgangskode Nulstil alle Låse (Lock) indstillinger til fabriksindstillinger (OK/Annuller (Cancel)). 19

20 Media Center Menu Tv et er udstyret med et USB-stik, så du kan vise fotos, lytte til musik og afspille videoer, der er gemt på en USB-lagerenhed. USB DTV/TV CABLE/ANTENNA USB Enhed USB 2.0 enhed Filsystem Billedfilformat Musikformat Videofilformat Slut en USB-enhed til USB-stikket på fjernsynet. Når USB-enheden findes, åbnes Media Center menuen direkte. Filformat USB hukommelse, USB kortlæser FAT/FAT 32/NTSF JPEG (*.JPG) MPEG1 (*.MP3) bithastighed: 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps Samplingfrekvens: 32k, 44.1k, 48kHz MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) H.264 (*.AVI, *.MP4, *.TS) Media Center Photo Music Video Text Select OK Enter Exit Exit Tryk på de relaterede knapper på fjernbetjeningen, for at udføre de tilgængelige funktioner, som er vist på funktionsbjælken for neden på fjernsynsskærmen. 20

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING

26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING 26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Pas på Sikkerhedsinformation Produktintroduktion Tilslutninger Fjernbetjening Grundfunktion OSD-menu 1. Menuen CHANNEL (KANAL)

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615 DFT-2615 Betjeningsvejledning LCD Farve TV DFT-2615 Du får størst fornøjelse af dit nye TV, hvis du inden ibrugtagningen læser denne betjeningsvejledning og sætter dig ind i apparatets rette betjening.

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning Original udgave: Maj

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere