Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD) Fejlfinding Understøtter timing Specifikationer...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer..."

Transkript

1 Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5 Introduktion til fjernsynet...5 Funktioner...5 Montering af tv-stativet...6 Afmontering af stativet...6 Montering af vægmonteringen...7 Kontrolpanel...8 Ind- og udgangsstik...9 Fjernbetjening Opsætning af dit fjernsyn...11 Strømtilslutning...11 Tilslutninger på bagsiden...11 Sådan bruges fjernsynet...12 Sådan slukker og tænder du for fjernsynet...12 Sådan starter du opsætningsguiden...12 Valg af indholdskilde...13 Sådan søger du automatisk efter kanaler...13 Valg af kanaler...13 Sådan opsætter du din favoritkanaler...14 Nulstilling til fabriksindstillingerne Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15 Valg i skærmmenuen...16 Media Center Menu...20 PVR (Personal Video Record) Fejlfinding Understøtter timing Specifikationer

2 Lovmæssig information CE-erklæring om overensstemmelse Denne enhed overholder kravene i EU Rådets direktiv 2004/108/ EF vedrørende harmonisering af retsregler for medlemslandene angående elektromagnetisk kompatibilitet, samt direktiv 2006/95/ EF vedrørende harmonisering af love i medlemsstaterne angående elektrisk udstyr til brug indenfor visse spændingsområder. Hannspree påtager sig ikke ansvar for nogen form for manglende overholdelse af kravene, hvis enheden udsættes for ændringer, der ikke anbefales. Beskrivelse af advarselssymboler Sikkerhedsbemærkninger Placering FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL Dette symbol advarer brugere om at være opmærksomme på vigtige beskrivelser angående brug, vedligeholdelse (reparation) samt om yderligere vigtige oplysninger relateret til dette fjernsyn. FORSIGTIG Dette symbol advarer brugere om risikoen for elektrisk stød fra farlige og uisolerede dele. Sikkerhedsmeddelelser vedrørende installationen Udsæt ikke fjernsynet for sollys eller andre kraftige varmekilder i længere tid. Der skal være tilstrækkelig afstand mellem fjernsynet og væggen for at give tilstrækkelig plads til at afgivelse af varme. For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande med væsker, f. eks. en vase, ovenpå apparatet. Disse servicevejledninger er kun til brug af en fagmand. For at mindske risikoen for elektrisk stød, må du ikke selv udføre nogen form for service ud over, hvad der nævnes i brugervejledningen, medmindre du er en fagmand. For at undgå, at en eventuel brand spredes, skal stearinlys og anden åben ild altid holdes væk fra dette produkt. Installation Anbring ikke fjernsynet på steder med megen damp eller støv. Undgå blokering af fjernsynets ventilation, og anbring det ikke på en seng, sofa, et tæppe eller i et indelukket kabinet. For at undgå fare, monter den udendørs antenne væk fra ledninger. Personlig sikkerhed For at undgå overbelastning af strømforsyningen, må der aldrig tilsluttes for mange elektriske enheder til en stikkontakt, en stikdåse eller en forlængerledning. Der findes farlige, elektriske dele med højspænding inden i fjernsynet. For at undgå elektrisk stød, bedes du ikke skille kabinettet ad. Anbring og tab ikke, metal, små genstande eller brandbare materialer i fjernsynets ventilationsåbninger. Hvis fjernsynets tabes, falder ned eller på anden måde beskadiges, skal dets ledning straks trækkes ud af stikkontakten, og en fagmand kontaktes. Hvis der sprøjtes eller tabes væske ned i fjernsynet, skal en fagmand kontaktes. Fjernsynetsskærmen er lavet af glas. Undgå at ramme eller ridse den. Hvis skærmen ødelægges, må du ikke røre ved glasset. Lad ikke børn bruge fjernsynet uden opsyn. Vær forsigtig, når du trækker stikket ud af stikkontakten. Hold i stikket. Forsøg ikke at trække stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Batterierne må ikke udsættes for overdreven varme, så som sollys, flammer eller lignende. Hvor hovedstikket eller en koblingsskinne bruges som frakoblingsenhed, skal frakoblingsenheden være klar til brug. Bemærkning om varemærker Hannspree produkter har indbygget HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-teknologi. HDMI, HDMI-logoet og High- Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-d symbolet er varemærker for Dolby Laboratories. "HD TV" logoet og "1080p" logoet er varemærker tilhørende DIGITALEUROPE. "DVB og DVB logoerne er varemærker tilhørejde DVB Project". Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne fjernes og opbevares på forsvarlig vis. Håndter ødelagte eller lækkende batterier forsigtigt og vask hænderne med sæbe, hvis de kommer i kontakt med lækkende, kemiske væsker. Hvis din fjernbetjening har to batterier, må du ikke blande gamle og nye batterier. I modsat fald forkortes levetiden for det nye batteri. Der kan lække kemiske væsker fra de gamle batterier. Hvis batteriet anbringes forkert, udgør det en fare for eksplosion. Udskift kun med samme eller tilsvarende type batterier, som anbefalet af udstyrets producent. Bortskaf brugte batterier i henhold til producentens anvisninger. Der henvises til reglerne fra de lokale myndigheder. Du kan også kontakte den lokale losseplads angående bortskaffelse af batterier. Fjernbetjeningen låg har muligvis en magnet, så du bør undgå at anbringe magnetisk følsomme ting såsom et ur, kreditkort eller flash-medie tæt ved låget. Tving ikke låget op på fjernbetjeningen. Det kan beskadige hængslet. 2

3 Copyright Copyright 2011 Hannspree, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er beskyttet med ophavsrettigheder og distribueres under licens, der begrænser dens brug, kopiering og distribuering. Ingen del af denne brugervejledning må reproduceres på nogen måde og med nogen midler uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hannspree. Fjernsynet, der er beskrevet i denne brugervejledning, kan indeholde ophavsbeskyttet software fra Hannspree (eller anden tredjepart). Hannspree (eller anden tredjepart) forbeholder sig de eksklusive rettigheder til det ophavsbeskyttede software, som f. eks. rettigheden til at distribuere eller reproducere det ophavsbeskyttede software. Deraf følger, og i den grad der er tilladt ifølge lovgivningen, at ethvert ophavsbeskyttet software indeholdt i produktet beskrevet heri ikke må distribueres, modificeres, reverse engineer eller reproduceres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hannspree (eller anden tredjepart). Hannspree-logoerne, der vises heri, tilhører Hansspree. Alle andre produktnavne, varemærker eller logoer, der er nævnt heri, bruges kun til identifikationsformål, og kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Købet af produktet beskrevet heri betyder ikke, at der dermed, hverken direkte eller impliceret, ved hændelse eller på anden måde, gives nogen form for licens eller ophavsrettighed, patent, patentanmeldelse eller varemærker tilhørende Hansspree, undtagen til den normale, ikke-eksklusive brug, der efter lovgivningen opstår ved salget af et produkt. OPLYSNINGER OM GENBRUG Vi, Hannspree interesserer os meget for vores miljøbeskyttelsesstrategi, som vi er overbevist om hjælper os til en sundere jord, via passende behandling og genbrug af industrielle teknologiske enheder, når de er nået til enden på deres levetid. Disse enheder indeholder genbruglige materialer, som kan gennedbrydes og re-integreres til helt nye produkter. På den anden side, kan andet materiale klassifieres som farlige og giftige stoffer. Vi vil kraftigt opfordre dig til at kontakte de afgivne oplysninger, så dette produkt kan genbruges. For yderligere oplysninger bedes du venligst besøge I henhold til WEEE bestemmelsen må dette fjernsyn ikke håndteres som almindeligt affald i Europa, når dets levetid er endt. For oplysninger om, hvordan det skal håndteres, bedes du venligst besøge vores hjemmeside. 3

4 Bemærk: LCD-fjernsynet er kun beregnet til underholdningsbrug. Visuelle udstillinger er ikke tilladt. Denne enhed bruger en VGA-stik til tilslutning til en pc. For at reducere hovedfrekvensens påvirkning på kildesignalet, skal der bruges et VGA skærmkabel med ferritafskærmning. Indledning Tak for købet af et Hannspree LED fjernsyn. Med dit nye fjernsyn kan du nyde lyd og video i høj kvalitet, mens du samtidig forbedrer din livsstil med avanceret teknologi. Læs hele denne vejledning grundigt, inden du installerer og betjener fjernsynet. For at sikre sikker og korrekt installation og betjening af fjernsynet, er det vigtigt, at sikkerheds- og betjeningsanvisningerne i denne vejledning efterfølges. Denne vejledning er ment som en hjælp til installation og brug af dit fjernsyn. Oplysningerne i vejledningen er omhyggeligt kontrolleret for nøjagtighed. Der gives dog ingen garanti for, at indholdet er korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. I den grad, det er tilladt af gældende lov, er Hannspree, Inc. ( Hannspree ) ikke ansvarlig for direkte, indirekte, speciel, eksemplarisk, tilfældig eller efterfølgende beskadigelse, der måtte opstå fra nogen defekt eller udeladelse i denne vejledning, også selv om der på forhånd er blevet underrettet om muligheden for sådanne beskadigelser. Garanti og service / reparation Se Garantikort, der fulgte med dit fjernsyn, for fuldstændige oplysninger om garanti og service. Oplysninger om service og raparation i Danmark: Hvis der bliver behov for service, bedes du kontakte HANNspree Technical Service Center. Referer til garantikortet for vilkår og betingelser. Besøg venligst HANNspree' europæiske hjemmeside: og gå til "Service" (Service) afsnittet Repair Service (Reparationsservice). Bortskaffelse af emballagen: Der henvises til den lokale lovgivning og retningslinjer for at sikre, at den bortskaffes på en miljøvenlig måde. Gem denne vejledning til senere brug. Rengøring Rengørinsvejledninger 1 Rengør fjernsynet regelmæssigt med en blød klud for at fjerne støv og urenheder. Mere fastsiddende urenheder kan fjernes med en fugtig klud med en mild sæbe. 2 Brug ikke rengøringsmidler eller andre kraftige rensemidler. Det kan beskadige kabinettets eller skærmens overflade. 4

5 Warranty Card INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST P MENU EXIT ASPECT FAV. 1. Kom godt i gang Pakkens indhold Kontrollér, at følgende dele findes i pakken. Kontakt straks kundeservice hos Hannspree, hvis der mangler noget, eller hvis nogle af delene er beskadigede. User's Manual Quick Start Guide TV Brugervejledning Kom hurtig i gang Garantibevis TV stander Effektledning YPbPr-kabel Fjernbetjening og batterier Introduktion til fjernsynet Med dit fjernsyn er det muligt at se DVB-T-udsendelser og digitale tv-kanaler, og det er nemt at tilslutte en videobåndoptager, STB- eller dvd-afspiller til SCART-, HDTV- (komponent-) og HDMI-indgangsstikkene. Du kan også bruge fjernsynet som skærm til din pc, ved at tilslutte den til VGA-stikket. Med de brugervenlige kontrolknapper på fjernsynet og fjernbetjeningen er det nemt at skifte kanal, justere lydstyrken og ændre skærmindstillingerne via menusystemet på skærmen. De indbyggede stereohøjtalere giver en fyldig lyd, og de brugervenlige lydudgangsstik gør det nemt at tilslutte et eksternt lydsystem eller høretelefoner. Funktioner Kanalvælger: Indbygget tv-tuner (analog, DVB-T) Lyd/video support: - SCART-indgang - VGA-indgang (pc) - HDMI-indgang - HDTV-indgang (komponent) - CVBS lydindgang (Component delt med CVBS) - VGA-lydindgang (pc) - 3,5 mm stereoudgang til høretelefoner Skærmmenu OSD (On-Screen Display) Tekst-tv (TV RF+SCART) 1,5v. med 1000 siders hukommelse Indbyggede højtalere Billedforbedringsteknologi - 3:2/2:2 rullemenu (24P) - 3D Comb-filter Støjreduktion Avanceret 3D deinterlacing Kantforbedring HDTV 1080P PVR og Timeshift-funktioner Bemærk: De understøttende enheder, der nævnes i vejledningen, kan variere fra model til model. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se producentens brugervejledning eller kvikstartguiden til din fjernsynsmodel. 5

6 Montering af tv-stativet 1 Læg forsigtigt fjernsynsskærmen ned på en blød overflade, så den ikke bliver beskadiget. Bør kun monteres med hjælp fra en anden person. Sørg for at du kender forskel mellem forsiden og bagsiden af stativet, når du monter det. 2 Monter foden som vist på illustrationen og fastgør den ved at dreje den mod uret, til der høres et "klik". Åbn Open Luk Close Afmontering af stativet 1 Læg forsigtigt fjernsynsskærmen ned på en blød overflade, så den ikke bliver beskadiget. 2 Fjern skruerne og tag foden af fjernsynet. Installation af LED-fjernsynet kræver faglig kunnen og bør kun udføres af kvalificerede servicefolk. Kunder bør ikke selv forsøge at udføre installationen. Hannspree påtager sig intet ansvar for forkert montering eller for montering, der resulterer i ulykke eller personskade. Spørg en kvalificeret servicemand, hvorvidt der kan bruges en anden vægholder til montering af fjernsynet på væggen. 6

7 Montering af vægmonteringen Vægmonteringer (solgt separat), giver dig mulighed for at hænge fjernsynet op på en væg. For yderligere oplysninger herom, bedes du venligst se i brugsvejledningen, der fulgte med vægmonteringen. Kontakt en tekniker for assistance, når du hænger en vægmontering op. Hannspree er ikke ansvarlig for eventuelle skader på produktet, eller skader på dig selv eller andre, hvis du vælger at montere fjernsynet selv. Modelnavn Undgå at hænge fjernsynet på en vægmontering når det er tændt. Dette kan resultere i personskade, som følge af elektrisk stød. VESA-kompatibelt vægbeslag (WxH) Antal monteringshuller Skruetype Maksimal belastning SL22D 100x100 mm 4 Metrisk 4 x 12 mm 40 kg SL24D 100x100 mm 4 Metrisk 4 x 12 mm 40 kg 1 Anskaf et VESA-kompatibelt vægbeslag (se ovenstående tabel). 2 Bestem, hvor fjernsynet skal sidde på væggen. 3 Fastspænd vægmonteringen på væggen. 4 Fastgør fjernsynet til vægmonteringen med de 4 monteringshuller bagpå og midt på fjernsynet. Kontrollering af monteringsstedet Sørg for at holde den nødvendige afstand mellem produktet og andre genstande (f.eks. andre vægge), for at sikre en ordentlig ventilation. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i brand eller et problem med produktet, på grund af en stigning i temperaturen indeni produktet. Monter produktet, således at de påkrævede afstande, som vist på billedet, overholdes. Når du bruger en fod eller en vægmontering, bedes du kun benytte dele fra Hannspree. Når du monterer produktet med et stativ Når du monterer produktet med et stativ 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Bemærk: Læs vejledningen for din specifikke vægholder for at sikre, at fjernsynet monteres korrekt. 7

8 Kontrolpanel 1 INPUT Nr. Beskrivelse Knap Funktion 1 Strøm Tryk for at tænde/slukke for fjernsynet. 2 Kilde INPUT Tryk på INPUT for at vise indgangens kildeliste. 3 Menu MENU 4 Programvalg 5 6 Justering af lydstyrken IR-sensor til fjernkontrol Tryk for at tænde/slukke for skærmmenuen OSD (onscreen display). Tryk for at skifte til et højere programnummer, eller for at gå opad til det forrige punkt i skærmmenuen. Tryk for at tænde for fjernsynet, når det er i standby. Tryk for at skifte til et lavere programnummer, eller for at gå nedad til det næste punkt i skærmmenuen. Tryk for at tænde for fjernsynet, når det er i standby. Tryk for at øge lydstyrken eller for at gå til højre i skærmmenuen. Tryk for at reducere lydstyrken eller for at gå til venstre i skærmmenuen. Modtager indgående kommandoer fra fjernbetjeningen. 8

9 Ind- og udgangsstik Se venligst billedet på forsiden, for at se hvor indgang- og udgangsstikkene skal placeres. Nr. Beskrivelse Stik Funktion 1 CI CI SLOT Forbind til en CI-enhed. 2 Antenne DTV/TV CABLE/ANTENNA Forbind til en antenne. 3 USB USB Forbind til en USB-enhed, såsom et USBflashdrev. 4 Komponent indgange AV IN Y Pb/Cb Pr/Cr COMPONENT Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en videobåndoptager, STB- eller dvd-afspiller. 5 SCART SCART Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en videobåndoptager, STB- eller dvd-afspiller. 6 VGA-lydindgang 7 VGA-indgang (pc) VGA AUDIO VGA Tilslut til en pc's linje/lyd-port. Tilslut til en pc's VGA-stik. 8 HDMI-indgang HDMI Tilslut HDMI-udstyr eller et HDMI-DVIadapterkabel til enheder som f. eks. en dvdafspiller eller en set-top boks. 9 Høretelefonstik Tilslut høretelefoner eller eksterne højtalere med indbygget forstærker. 10 Strømstik AC IN Tilslut til den medfølgende ledning. 9

10 Fjernbetjening 10 1 INPUT Tryk for at vælge mellem de forskellige indgangssignaler. 2 Tastatur Bruges til direkte programvalg. Tryk på 0-9 for at indtaste programnumrene (tryk på 1 og 0 for program 10). 3 Pro.LIST Tryk for at se kanallisten. 4 INFO Tryk for at se programoplysningerne (hvis de er til rådighed). 5 OK Tryk for at gå til en undermenu eller aktivere en indstilling. 6 EPG Tryk for at vise detaljerede programoplysninger for kanalerne (kun på DTV). 7 MUTE Tryk for at slå lyden til/fra. 8 Justering af lydstyrken Tryk på + for at øge lydstyrken. Tryk på - for at reducere lydstyrken. 9 Farveknapper Tryk på de farvede knapper for at udføre særlige funktioner i skærmmenuen eller i tekst-tv. 10 TEXT Tryk for at åbne/lukke for tekst-tv. 11 SUBTITLE Hvis tekst-tv er aktiveret med en ATV kilde, og teksttv har en undertekstside, Indsætning af batterier (Batteristørrelse: AAA) skal du trykke for at se undertekstsiden. Hvis du bruger en DTV kilde, skal du trykke for at vælge et undertekstsprog til det digitale tv-program. 12 Medieknapper Tryk på de farvede knapper for at udføre særlige funktioner i TV- eller USBtilstand. 13 Tænd/Sluk Tryk for at tænde/slukke for fjernsynet. 14 LAST Tryk for at vende tilbage til den sidst valgte kanal. Bemærk: INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST P MENU EXIT ASPECT FAV MENU Tryk for at åbne hovedmenuen, eller for at vende tilbage til den forrige menu. 16 Pile Tryk på / / / for at navigere i hovedmenuen og til at indstille funktioner og ændre værdierne. kan også bruges til at åbne undermenuerne. 17 EXIT Tryk for at afslutte skærmmenuen eller tekst-tv. 18 Vælg program Tryk på p for at gå opad i programnumer. Tryk på for at reducere programnummeret. 19 Dobbelt lyd Tryk for at ændre valg af multilyd for tv-kanalen. 20 ASPECT Tryk for at vælge billedformatet. 21 FREEZE Tryk for at pausere skærmens videobillede (kun for tvindgang). 22 FAV. Tryk for at vise lagret favorit kanallisten. 23 SLEEP Tryk for at indstille slumretimeren. Tekst-tv-funktioner 4 : Tekst-tv vis 15 : Tekst-tv indeks 10 : Vælg skiftevis Tekst-tv (Teletext), Dobbelt (Double) eller Blandet (Mix) 11 : Tekst-tv undertekster 20 : Vælg størrelse for tekst-tv 21 : Tekst-tv hold For at opnå de bedste resultater, skal fjernbetjeningen bruges i en passende afstand fra fjernsynets forside. Overskrid ikke en vinkel på 30 grader, når du retter fjernbetjeningen mod fjernsynet. Den funktionelle afstand kan være kortere, hvis signalsensoren er udsat for direkte, kraftigt lys. Ret fjernbetjeningens sender mod signalsensoren og kontroller, at der ikke er forhindringer mellem dem.

11 2. Opsætning af dit fjernsyn Strømtilslutning 1 Tilslut ledningen til AC IN-stikket bag på fjernsynet. 2 Anbring stikket i den anden ende af netledningen i en stikkontakt. Tilslutninger på bagsiden Du kan finde vejledninger vedrørende tilslutning af enheder på billedet og oversigten nedenfor. Rækkefølgen af stik HDMI er den bedste måde at forbinde en enhed på. Hvis HDMI ikke er tilgængelig, skal du gå nedad listen indtil du finder et stik, som er ledig til hver enhed. 1 HDMI 2 Komponent&AV AC POWER HDMI VGA VGA AUDIO SCART AV IN Y Pb/Cb Pr/Cr COMPONENT 3 SCART USB DTV/TV CABLE/ANTENNA CI SLOT 1 HDMI 2 Komponent&AV Y (grøn) HDMI AV IN Y Pb/Cb Pr/Cr COMPONENT Pb/Cb Pr/Cr (blå) (rød) HDMI VGA Brug HDMI til at forbinde eksterne enheder når muligt. Hvis dette ikke er muligt, bedes du bruge Component-stikket. Brug COMPONENT stikket til at forbinde AV enheder. CVBS L R (grøn) (blå) (rød) 3 SCART VGA AUDIO SCART Antenne/Kabel Du kan bruge dette stik, når du har brug for at oprette en direkte forbindelse til en antenne eller et kabelsystem, i stedet for en digitalboks. SCART Brug SCART-stikket til at forbinde AVenheder, som har et SCART-stik, ved hjælp af SCARTadapterkablet. DTV/TV USB CABLE/ANTENNA RF koaksial-kabel (75 Ω) Antenne Antenna eller Or Kabel Cable tv TV Sørg for ikke at bøje kobberkablet. 11

12 Sådan bruges fjernsynet Sådan slukker og tænder du for fjernsynet 1 Tryk på på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen at tænde for fjernsynet. 2 Tryk på igen. Strøm-lysdioden begynder at lyse rød, hvilket indikere at fjernsynet er slukket. Sådan starter du opsætningsguiden Når du tænder for dit LED fjernsyn for første gang, vises opsætningsguiden. Bemærk: Brug p/q på fjernbetjeningen til at navigere rundt i menuen. Tryk på OK for at vælge. 1 Guiden vises som en hjælp til den første opsætning. Tryk på OK for at starte. 2 Vælg bagbelyst tilstand. Initial Setup Welcome Initial Setup Backlight Mode Please select the backlight mode : We lcome to use the Wizard for Initial Setup!! Please press [OK] to start the wizad. Home Mode Shop Mode t Exit Back Select Next Exi Exit 3 Vælg den ønskede sprog i skærmmenuen (OSD menuen). 4 Vælg dit land. Initial Setup Language Initial Setup Country Please select your language: Please select your country: English Auseria Belgium Hrvatski Switzerland Czech Republic Dansk Germany Back Selec t Next Exit Exit Back Selec t Next Exit Exit 5 Vælg Søg (Scan) og tryk på OK for at søge efter kanaler. 6 Det kan tage et stykke tid at fuldføre kanalsøgningen. Initial Setup Channel Scan Initial Setup Channel Scan First, please connect antenna. Start channel scan now? If you skip this step, the channel scan could be performed in Menu. Scan The channel scan may take a while to complete. Status: Scanning. Analog channels: 0 Digital channels:0 Skip Scan 8% Back Selec t Next Exit Exit Exit Cancel 12

13 7 Tryk på OK når den indledende installation er færdig. Initial Setup Complete Congratulations!! Completed Initial Setup. Please press [OK] to exit the wizard. Back Valg af indholdskilde Du har mulighed for at se kabel-tv eller tv-udsendelser, afspille dvd er eller tilslutte din pc. Source Sådan vælger du et kildesignal: Tryk på INDGANG (INPUT) på fjernbetjeningen. Herefter vises Source menuen (kilde-menuen). Brug p/q til at fremhæve den ønskede kilde, og tryk herefter på OK for at bekræfte dit valg. TV AV Component SCART VGA HDMI USB Sådan søger du automatisk efter kanaler Inden du kan se programmer på fjernsynet, skal du først aktivere kanalsøgningen. 1 Tryk på MENU på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen at gå til tv-menuen. 2 Vælg Kanaler (Channels) > Kanalsøgning (Channel Scan) > Land (Country). 3 Vælg dit land og tryk på OK. 4 Vælg signaltype. 5 Tryk OK/u på fjernbetjeningen for at starte kanalsøgningen. Valg af kanaler Tryk på P eller P på kontrolpanelet eller P p eller P på fjernbetjeningen for at gå op/ned i kanalnumrene. Brug taltasterne på fjernbetjeningen. 13

14 Sådan opsætter du din favoritkanaler 1 Tryk på FAV. 2 Tryk på p/q for at vælge et tomt element. Tryk derefter på FAV for at tilføje den aktuelle kanal til favoritterne. Tryk på p/q for at vælge den kanal, du vil slette. Tryk derefter på FAV for at fjerne kanalen fra favoritterne. 3 Tryk på p/q for at vælge kanal. Tryk herefter på OK for at gå til favoritkanalen. 4 Tryk på Forlad (Exit) for at forlade. Nulstilling til fabriksindstillingerne 1 Tryk på MENU på fjernbetjeningen for at vise hovedmenuen. 2 Vælg Opsætning (Setup) > Nulstil Standard (Reset Default) og tryk på OK/u for at åbne dens undermenu. 3 Brug taltasterne til at indtaste adgangskoden. 4 Tryk på / til at vælge OK og tryk på OK for at bekræfte. 5 Menuen Første opsætning (Initial setup) vises. Følg vejledningerne på skærmen. Bemærk: Standardadgangskoden er

15 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD) Skærmmenuen (OSD) er en hurtig og enkel metode til at justere fjernsynets indstillinger. Skærmmenuen kan nemt åbnes med knapperne på fjernbetjeningen. Inden vi går videre til de detaljerede oplysninger om hver indstilling i skærmmenuen, er det en god ide at blive bekendt med placeringen af skærmmenuen: Hovedmenuer: Vis hovedmenuerne. Vejledninger: Nemme vejledninger til justering af indstillingerne. Justerbare indstillinger: Her vises indstillingen/værdien for de justerbare indstillinger. Funktion Kontrolpanelet Fjernbetjening Skærmmenu MENU Menu Op P Pil p Ned P Pil q Vælg/øg VOL + Pil u Vælg/reducer VOL - Pil t Returner MENU Menu 15

16 Valg i skærmmenuen Følg vejledningerne på venstre side i funktionsmenuen. Tryk på P /P på kontrolpanelet eller p/q piltasterne til at rulle igennem menuerne. Tryk på VOL + på kontrolpanelet, eller på u piltasten, til at åbne en bestemt undermenu. Brug VOL +/VOL - på kontrolpanelet, eller t/u piltasterne til at justere en bestemt indstilling. Tryk på MENU på kontrolpanelet gentagne gange eller Forlad (Exit) for at forlade OSD menuen. Video Valgmulighed Billedtilstand (Picture mode) Beskrivelse Vælg en billedtilstand til de forskellige billedvisninger (Standard/Mild/Dynamisk (Dynamic)/Bruger (User)). Lysstyrke (Brightness) Juster signalets basisniveau i billedet (0~100). Kontrast (Contrast) Juster hændlingen af videosignalet (0~100). Mæthed (Saturation) Juster farveintensiteten (0~100). Skarphed (Sharpness) Juster skarpheden eller blødheden på skærmen (0~20). Farvetemperatur (Color temperature) Avanceret video (Advanced video) Aktiv Kontrast (Active Contrast) Bagbelyst Tilstand (Backlight Mode) E-klistermærke (E-Sticker) Forudindstillet Video (Video Preset) Vælg farvetemperaturen på skærmen (Normal/Varm (Warm)/Kølig (Cool)). DNR MPEG NR Reducer støjniveauet (Stærk (Strong)/ Auto/Fra (Off)/Lav (Low)/Medium)). Reducer lysniveauet (Stærk (Strong)/ Auto/Fra (Off)/Lav (Low)/Medium)). Aktiver/deaktiver Aktiv Kontrast (Active Contrast)-funktionen (Til (On)/Fra (Off)). Juster indstillingen af bagbelyst tilstand automatisk på grundlag af din aktuelle lokation (Hjemmetilstand (Home Mode)/Butikstilstand (Shop Mode)). * Denne funktion vises kun, når Active Contras (Aktiv Kontrast) er slået Fra (Off). Aktiver/deaktiver E-klistermærke (E-Sticker)-funktionen. E-klistermærke bruges af forhandlere til at vise TV-banneret eller et anvendt logo på skærmen hvert 8 sek. til reklame (Fra (Off)/Til (On)). * Denne funktion vises kun, når Active Contras (Aktiv Kontrast) er slået Fra (Off). Nulstil alle Video indstillinger til fabriksindstillinger (OK/ Annuller (Cancel)). Bemærk: Indstillingerne, der er tilgængelige på skærmmenuen, varierer, afhængigt af indgangssignalets kilde. 16

17 Lyd Valgmulighed Balance Beskrivelse Juster balancen mellem den venstre og højre højttaler (-50~50). Bas (Bass) Juster bas-indstillingen i millisekunder (0~100). Diskant (Treble) Juster diskant-indstillingen i millisekunder (0~100). Surround Sound Lyd (Sound Mode) Equalizer Automatisk justering af lydstyrken (Auto Volume Control) Forudindstilling af Lyd (Audio Preset) Aktiver/deaktiver Surround Sound (Til (On)/Fra (Off)). Vælg blandt de forskellige forudindstillede lydindstillinger, som hver passer til et bestemt lydforhold (Rock/Pop/Live/ Dans (Dance)/Tekno (Techno)/Klassisk (Classic)/Blød (Soft)/Bruger (User)). Juster equalizer-indstillingerne. * Denne funktion vises kun, når Lyd (Sound Mode) er sat til User (Bruger). Vælges for at justere lydstyrken automatisk (Fra (Off)/Til (On)). Nulstil alle Lyd (Audio) indstillinger til fabriksindstillinger (OK/Annuller (Cancel)). Bemærk: Indstillingerne, der er tilgængelige på skærmmenuen, varierer, afhængigt af indgangssignalets kilde. TV Valgmulighed Kanaler (Channels) Beskrivelse Søg efter Kanaler Søg efter kanaler. (Channel Scan) Manuel analog søgning (Analog ATV Manuel Tuning manual scan) Digital Manuel Scanning (Digital DTV Manuel Tuning Manual Scan) Vælg Foretrukket Netværk (Favorite Network Select) Spring kanal over (Channel skip) Sorter kanal (Channel sort) Rediger kanal (Channel edit) Finjuster Analog Kanal (Analog Channel Fine Tune) Ryd kanalliste (Clean Channel List) Juster kanalfrekvens præcist for at sikre høj signalkvalitet. * Kun for ATV Programoversigt Indstil programoversigt-indstillingerne. (Schedule List) Bemærk: Indstillingerne, der er tilgængelige på skærmmenuen, varierer, afhængigt af indgangssignalets kilde. 17

18 18 Installer Valgmulighed OSD sprog (OSD Language) Størrelsesforhold (Aspect Ratio) Blå Skærm (Blue Screen) Indstilling af tid (Time Setup) Beskrivelse Indstil sproget på skærmmenuen. Vælg billedformat på skærmen (16:9/4:3/Zoom1/Zoom2/ Automatisk (Auto)). Aktiver/deaktiver Blå Skærm (Blue Screen)-funktionen. Hvis Blå Skærm (Blue Screen) er aktiveret, bliver skærmen blå, og lyden slukkes, når der ikke modtages noget signal (Til (On)/Fra (Off)). Tidszone (Time zone) Tid (Time) Slumrefunktion (Sleep timer) Auto Slumrefunktion (Auto Sleep) OSD-timer (OSD Timer) Indstil tidszone (Som programsenderen/ GMT +0:00/GMT +1:00//GMT +2:00/ GMT +3:00/GMT +3:30/GMT +4:00/ GMT +4:30/GMT +5:00/GMT +5:30/ GMT +5:45/GMT +6:00/GMT +6:30/ GMT +7:00/GMT +8:00/GMT +9:00/GMT +9:30/GMT +10:00/GMT +11:00/GMT +12:00/GMT +12:45/GMT +13:00/GMT -12:00/GMT -11:00/GMT -10:00/GMT -9:00/GMT -8:00/GMT -7:00/GMT -6:00/ GMT -5:00/GMT -4:00/GMT -3:30/GMT -3:00/GMT -2:00/GMT -1:00). Indstil klokke-indstillingerne. - Auto-synkronisering (Auto synchronization) (Til (On)/Fra (Off)) - Data (Kun Auto-synkronisering Til (Only Auto synchronization On)) - Tid (Time) (Kun Auto-synkronisering Til (Only Auto synchronization On)) - Tænd-timer (Power On Timer) (Fra (Off)/ Til (On)/Enkelt gang (Once)) - Timer (Kun Tænd-timer Til/Enkelt gang) (Only Power On Timer On/Once)) - Tænd-kanal (Power On Channel) (Kun Tænd-timer Til/Enkelt gang (Only Power On Timer On/Once)) - Sluk-timer (Fra (Off)/Til (On)/Enkelt gang (Once)) Indstil timeren til at slukke for fjernsynet på et bestemt forudindstillet tidspunkt. (Fra (Off)/10 minutter (10 Minutes)/ 20 minutter (20 Minutes)/30 minutter (30 Minutes)/40 minutter (40 Minutes)/ 50 minutter (50 Minutes)/60 minutter (60 Minutes)/90 minutter (90 Minutes)/ 120 minutter (120 Minutes)). Indstiller fjernsynet til automatisk at slukke, når det efterlades i en forudindstillet varighed (Fra (Off)/3 timer (3 Hours)/ 4 timer (4 Hours)/5 timer (5 Hours)). Indstil tid efter hvilken skærmmenuen (OSD) skjules (5 sek (5S)/10 sek (10S)/ 15 sek (15S)/30 sek (30S)/45 sek (45S)/ 60 sek (60S)).

19 Undertekst (Subtitle) Tekst-tv (Teletext) Opsætning første gang (First Time Installation) Undertekst (Subtitle) Sproget på digitale undertekster (Digital subtitle language) Andet sprog på digitale undertekster (Digital subtitle language 2nd) Underteksttype (Subtitle type) Sprog på digital tekst-tv (Digital Teletext Language) Afkodning af sidesprog (Decoding page Language) Aktiver/deaktiver underteksterne (Til (On)/ Fra (Off)). Indstil sproget på underteksterne på digitale udsendelser. Vælg underteksttypen (Normal/ Hørehæmmet (Hearing impaired)). Indstil sproget på underteksterne på digitale udsendelser. Indstil afkodning af sidesprog til tekst-tv. Slet alle lagrede kanaler og kør Opsætningsguiden (Setup Wizard) (OK/Annuller (Cancel)). Nulstil Standard (Reset Default) Nulstil alle brugerindstillingerne på fjernsynet til fabriksindstillinger (OK/Annuller (Cancel)). Lås Valgmulighed Adgangskode (Password) Beskrivelse Aktiver/Deaktiver System lås (System Lock) funktionen (Til (On)/Fra (Off)). Bloker Kanal Bloker de kanaler, som du ikke ønsker at (Channel Block) se, eller som du ikke ønsker at dine børn skal se. * Denne funktion vises kun, når System lås (System Lock)er slået Til (On). Bloker Program (Program Block) Skift Adgangskode (Change Password) Ryd Alt (Clean All) Bemærk: Standardadgangskoden er Kanalblokeringen kan kun åbnes i tv-tilstand. Aktiver/Deaktiver de tv-programmer eller film, der skal låses i henhold til indstillingen af tv-vurderingen. * Denne funktion vises kun, når System lås (System Lock)er slået Til (On). Ny Adgangskode Bekræft Adgangskode Nulstil alle Låse (Lock) indstillinger til fabriksindstillinger (OK/Annuller (Cancel)). 19

20 Media Center Menu Tv et er udstyret med et USB-stik, så du kan vise fotos, lytte til musik og afspille videoer, der er gemt på en USB-lagerenhed. USB DTV/TV CABLE/ANTENNA USB Enhed USB 2.0 enhed Filsystem Billedfilformat Musikformat Videofilformat Slut en USB-enhed til USB-stikket på fjernsynet. Når USB-enheden findes, åbnes Media Center menuen direkte. Filformat USB hukommelse, USB kortlæser FAT/FAT 32/NTSF JPEG (*.JPG) MPEG1 (*.MP3) bithastighed: 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps Samplingfrekvens: 32k, 44.1k, 48kHz MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) H.264 (*.AVI, *.MP4, *.TS) Media Center Photo Music Video Text Select OK Enter Exit Exit Tryk på de relaterede knapper på fjernbetjeningen, for at udføre de tilgængelige funktioner, som er vist på funktionsbjælken for neden på fjernsynsskærmen. 20

Indholdsfortegnelse DANSK

Indholdsfortegnelse DANSK Indholdsfortegnelse Lovmæssig information... Beskrivelse af advarselssymboler... Sikkerhedsbemærkninger... Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...17. 4. Fejlfinding...28 5. Understøtter timing...29 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...17. 4. Fejlfinding...28 5. Understøtter timing...29 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Indledning...4 Garanti og service/reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk

Indholdsfortegnelse. Dansk Indholdsfortegnelse Lovmæssig information... 3 Beskrivelse af advarselssymboler... 3 Sikkerhedsbemærkninger... 4 Indledning... 6 Garanti og service... 6 1. Kom i gang...8 1.1 Pakkeindhold...8 1.2 Samling

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land.

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land. Denmark KDL-32V4500 http://www.sony.dk Dette dokument blev oprettet den 2008-05-23 32" (81 cm) BRAVIA HD Ready V4500 LCD-TV i "draw the LINE"- designkonceptet og elegant Piano Black. Det har en MPEG-4

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

S_ST428MNW_UM_EU_V02_H 1506-0EQE000

S_ST428MNW_UM_EU_V02_H 1506-0EQE000 S_ST428MNW_UM_EU_V02_H 1506-0EQE000 106,7 cm (42.02 ) Liquid Crystal Display Television Flüssigkristallbildschirm Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides TV de Pantalla de Cristal Líquido TV LCD TV Ecrã

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land.

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land. Denmark KDL-46W4000 http://www.sony.dk Dette dokument blev oprettet den 2008-05-23 46" (117 cm) BRAVIA 1080p ægte HD W4000 LCD-TV med "draw the LINE"- design, klare billeder takket være BRAVIA ENGINE 2,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 DANSK -PAKNINGENS INDHOLD -TEKNISKE SPECIFIKATIONER -HARDWAREINSTALLATION -GARANTI MULTIMEDIA PLAYER 2,5 SATA CASING

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Indhold Lovmæssig information... 2 Beskrivelse af advarselssymboler... 3 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 5 Indledning... 7 Kom godt i gang...

Indhold Lovmæssig information... 2 Beskrivelse af advarselssymboler... 3 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 5 Indledning... 7 Kom godt i gang... Indhold Lovmæssig information... 2 Beskrivelse af advarselssymboler... 3 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 5 Indledning... 7 Kom godt i gang... 8 Pakkens indhold... 8 Hovedmenu... 9 Valg af kilde... 9 Billede...10

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

S_ST19B_UM_EU_V02_H PN : 1506-0EDB000

S_ST19B_UM_EU_V02_H PN : 1506-0EDB000 S_ST19B_UM_EU_V02_H PN : 1506-0EDB000 48,3cm(19") Liquid Crystal Display Television Flüssigkristallbildschirm Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides TV de Pantalla de Cristal Líquido TV LCD TV Ecrã de

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere